110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet

az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről

A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról és törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2004. évi XXIX. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok (a továbbiakban: áruk) kereskedelmi forgalomban az Európai Unió valamely tagállamába történő kiszállítására, vagy olyan államba történő kivitelére, amely az EU-nak nem tagja (a továbbiakban: kivitelére), illetőleg valamely EU-tagállamból történő beérkezésére, vagy olyan államból történő behozatalára, amely az EU-nak nem tagja (a továbbiakban: behozatalára), valamint az áruknak a Magyar Köztársaság területén történő átszállítására (tranzit) terjed ki.

(2)[1] Az (1) bekezdés végrehajtása tekintetében azon, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok, melyek nem tagjai az Európai Uniónak, a vámtarifa szerinti V-XXI. áruosztály vonatkozásában az EU tagállamokkal azonos elbánás alá esnek.

2. §

(1) Az áruk kereskedelmi forgalomban történő kivitele és behozatala, valamint azoknak a Magyar Köztársaság területén történő átszállítása - nemzetközi szerződéssel összhangban - korlátozható.

(2) A korlátozások keretében az áruk behozatala, illetőleg kivitele, valamint az áruknak a Magyar Köztársaság területén történő tranzitja engedélyhez köthető, határozott vagy határozatlan időre felfüggeszthető, megtiltható.

3. §

Áru kivitele vagy behozatala esetén a kiadott engedély nem pótolja az egyéb jogszabályokban előírt engedély meglétét, illetőleg az egyéb előírások teljesítését.

4. §[2]

(1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Engedélyezési Hivatal) engedélyére van szükség

a) e rendelet 2. a) számú mellékletében felsorolt áruknak a Magyar Köztársaság területéről, kereskedelmi forgalomban történő kiviteléhez (ideértve a reexportot is) olyan országba, amely az Európai Uniónak nem tagja, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak nem részes állama;

b) e rendelet 2. b) számú mellékletében felsorolt nem közösségi áruknak a Magyar Köztársaság területére, kereskedelmi forgalomban történő behozatalához;

c)[3] e rendelet 2. c) számú mellékletében felsorolt áruknak kereskedelmi forgalomban bármely viszonylatba a Magyar Köztársaság területéről történő kiviteléhez (ideértve a reexportot is), illetve bármely viszonylatból a Magyar Köztársaság területére történő behozatalához.

(2) A 2. b) számú mellékletben felsorolt nem közösségi áruk tekintetében nem szükséges behozatali engedély az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes, az Európai Unión kívüli államból származó, illetve azokban már szabad forgalomba helyezett áruk behozatalához.

5. §[4]

E rendelet 3. számú mellékletében meghatározott áruk behozatalához, kiviteléhez és reexportjához az Engedélyezési Hivatal külön (tevékenységi) engedélyére van szükség.

6. §[5]

Az Engedélyezési Hivatal engedélyére van szükség az országhatárt átlépő szolgáltatások körében

a) a magyarországi és németországi székhelyű vállalkozások között létrejött vállalkozási szerződés magyar munkavállaló németországi munkavégzésével való teljesítéséhez az e rendelet 4. számú mellékletében felsorolt ágazatokban;

b) a magyarországi és valamely, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államon és Svájcon kívüli országban székhellyel rendelkező vállalkozás között létrejött vállalkozási szerződés külföldi munkavállaló magyarországi munkavégzésével való teljesítéséhez.

7. §[6]

8. §

Az engedély kiadása megtagadható, illetve a már kiadott engedély visszavonható abban az esetben, ha

a) az engedély jogosítottjának a működése törvénybe, vagy más jogszabályba ütközik, beleértve az Európai Közösség szabályozását is;

b) az engedély megadásakor fennálló körülmények úgy változtak meg, hogy a kérelem elutasításának lenne helye, illetve az engedélyes az e rendeletben foglalt előírásokat, vagy az engedélyben meghatározott feltételeket nem teljesíti;

c) a kérelmező a valóságnak nem megfelelő adatokat közölt;

d) a kérelmező a szükséges egyéb hatósági engedéllyel, hozzájárulással nem rendelkezik.

e)[7] azt nemzetközi jogi kötelezettség végrehajtása indokolja.

9. §

(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépés napjától kiadott engedélyekre kell alkalmazni.

(2)[8] Az Engedélyezési Hivatal által e rendelet 2. a), 2. b) és 2. c) melléklete szerint kiadott engedélyek alapján végezhető szállításokat a vámhatóság ellenőrzi.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelethez[9]

2. a) számú melléklet a 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelethez

Áruk, amelyeknek a Magyar Köztársaság területéről, kereskedelmi forgalomban, nem EU tagországba, illetve az EGT-ben nem részes államba történő kiviteléhez (ideértve a reexportot is) engedély szükséges[10]

1. Robbanóanyagok és pirotechnikai termékek, kivéve a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó árukat.

[11]
KN számÁrumegnevezés
3601 00 00Lõpor
3602 00 00Elkészített robbanóanyag, a lõpor kivételével
3603 00Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs és robbantókapszulák; gyúj­tószerkezetek; elektromos detonátorok:
3603 00 10- Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór
3603 00 90- Más
3604Tûzijátékok, jelzõrakéták, esõrakéták, ködjelzõk és más pirotechnikai termékek:
ex3604 10 00- Tûzijátékok, kivéve: az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek
ex3604 90 00- Más, kivéve: az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek, csillagszórók
Továbbá: az ADR 1. osztályba tartozó más robbanóanyagok - a az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek és csillagszórók kivételével

2. Biztonsági védőeszközök, kivéve a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó árukat

[12]
KN számÁrumegnevezés
ex6307 20 00- Golyóálló mellény
ex9020 00 00- Más légzõkészülék és gázálarc nem repülési célra

3.[13]

4. Polgári használatra engedélyezett kézi lőfegyverek, lőszerek, illetve azok alkatrészei, részegységei, fődarabjai és tartozékai, kivéve a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó árukat

[14]
KN számÁrumegnevezés
9303 10 00- Elöltöltõs lõfegyver
9303 20- Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a golyós puska kombinációja is:
9303 20 10- - Egycsövû, sima furatú
9303 20 95- - Másféle
9303 30 00- Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz, vagy céllövéshez
9303 90 00- Más
ex9304 00 00Más fegyver, amit külön jogszabály nem sorol a "közbiztonságra különösen veszélyes eszközök" körébe
ex9305A 9303-9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka:
- A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez:
9305 21 00- - Sörétes fegyvercsõ
9305 29 00- - Másféle
- Más:
9305 99 00- - Másféle
9306 10 00- Töltény és ezek részei sörétes fegyverhez; légpuskatöltény:
- - Töltény sörétes fegyverhez
9306 29- - Másféle:
9306 29 40- - - Töltény
9306 29 70- - - Más
9306 30- Más töltény és része:
- - - Más:
- - - Más:
9306 30 91- - - - Központi gyújtású töltény
9306 30 93- - - - Peremgyújtású töltény
9306 30 97- - - - Más
9306 90- Más:
9306 90 90- - Más

2. b) számú melléklet a 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelethez

Nem közösségi áruk, amelyeknek a Magyar Köztársaság területére, kereskedelmi forgalomban történő behozatalához engedély szükséges[15]

1. Robbanóanyagok és pirotechnikai termékek, kivéve a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó árukat

[16]
KN számÁrumegnevezés
3601 00 00Lõpor
3602 00 00Elkészített robbanóanyag, a lõpor kivételével
3603 00Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs és robbantókapszulák; gyúj­tószerkezetek; elektromos detonátorok:
3603 00 10- Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór
3603 00 90- Más
3604Tûzijátékok, jelzõrakéták, esõrakéták, ködjelzõk és más pirotechnikai termékek:
ex3604 10 00- Tûzijátékok, kivéve: az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek
ex3604 90 00- Más, kivéve: az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek, csillagszórók
Továbbá: az ADR 1. osztályba tartozó más robbanóanyagok, kivéve az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket és csillagszórókat.

Nem szükséges behozatali engedély az 1., 2., 3. és 4. termékcsoportok esetében az Európai Gazdasági Térség államaiból történő behozatalhoz.

2. Biztonsági védőeszközök, kivéve a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó árukat

[17]
KN számÁrumegnevezés
ex6307 20 00- Golyóálló mellény
ex9020 00 00- Más légzõkészülék és gázálarc nem repülési célra

3. Külön jogszabály alapján közbiztonságra különösen veszélyesnek minősített eszközök, kivéve a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet, valamint az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó árukat.[18]

[19]
KN számÁrumegnevezés
ex9304 00 00Más fegyver, amit külön jogszabály közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek minõsít (pl. önvédelmi gázspray), a 9307 vtsz. alá tartozók kivételével
ex9307 00 00Kard, tõr, lándzsa és hasonló fegyver, ezek alkatrésze, hüvelye és tartója is
ex9506 99 90- - - Íj, számszeríj, nyílvesszõ

4. Polgári használatra engedélyezett kézi lőfegyverek, lőszerek, illetve azok alkatrészei, részegységei, fődarabjai, kivéve a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó árukat

[20]
KN számÁrumegnevezés
9303 10 00- Elöltöltõs lõfegyver
9303 20- Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a golyós puska kombinációja is:
9303 20 10- - Egycsövû, sima furatú
9303 20 95- - Másféle
9303 30 00- Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez
9303 90 00- Más
ex9304 00 00Más fegyver, amit külön jogszabály nem sorol a "közbiztonságra különösen veszélyes eszközök" körébe
ex9305A 9303-9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka:
- A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez:
9305 21 00- - Sörétes fegyvercsõ
9305 29 00- - Másféle
- Más:
9305 99 00- - - - Másféle
9306 10 00- Töltény és ezek részei sörétes fegyverhez; légpuskatöltény:
- - Töltény sörétes fegyverhez
9306 29- - Másféle:
9306 29 40- - - Töltény
9306 29 70- - - Más
9306 30- Más töltény és része:
- - Más:
- - - Más:
9306 30 91- - - - Központi gyújtású töltény
9306 30 93- - - - Peremgyújtású töltény
9306 30 97- - - - Más
9306 90- Más:
9306 90 90- - Más

5.[21]

2. c) számú melléklet a 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelethez

Áruk, melyek a kereskedelmi forgalomban bármely viszonylatba a Magyar Köztársaság területéről történő kiviteléhez (ideértve a reexportot*), illetve bármely viszonylatból a Magyar Köztársaság területére történő behozatalához engedély szükséges[22]

1.[23]

2. Biztonsági papír kivitele, behozatala[24][25]

KN számÁrumegnevezés
4802Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, nem perforált lyukkártya- és lyukszalag-papír tekercsben vagy téglalap alakú (beleértve a négyzetest is) ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton:
ex4802Biztonsági papír, amely rostanyag-összetételétől függetlenül optikai fehérítőmentes; színezett pelyhezőket (látható és UV tulajdonságokkal) és/vagy vegyi úton történő törlésre irányuló kísérletek ellen védő biztonsági reagenst (reagenseket); ezen túlmenően legalább kéttónusú vízjelet és/vagy ezt helyettesítő egyéb védelmi elemet [pl. planchette, biztonsági szál, optikailag változó elem (OVD) stb. ] tartalmaz
4811Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap alakú (beleértve a négyzetet is) ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével:
ex4811Biztonsági papír, amely rostanyag-összetételétől függetlenül optikai fehérítőmentes; színezett pelyhezőket (látható és UV tulajdonságokkal) és/vagy vegyi úton történő törlésre irányuló kísérletek ellen védő biztonsági reagenst (reagenseket); ezen túlmenően legalább kéttónusú vízjelet és/vagy ezt helyettesítő egyéb védelmi elemet [pl. planchette, biztonsági szál, optikailag változó elem (OVD) stb. ] tartalmaz

Megjegyzés: Biztonsági papírnak minősül az a papír, amely megfelel a következő követelményeknek: rostanyag-összetételétől függetlenül optikai fehérítőmentes; színezett pelyhezőket (látható és UV tulajdonságokkal) és/vagy vegyi úton történő törlésre irányuló kísérletek ellen védő biztonsági reagenst (reagenseket); ezen túlmenően legalább kéttónusú vízjelet és/vagy ezt helyettesítő egyéb védelmi elemet [pl. planchette, biztonsági szál, optikailag változó elem (OVD) stb.] tartalmaz.

3. Az ex KN 0307 60 00 Éti csiga (Helix pomatia), valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény által védetté nyilvánított barlangi képződmények kivitele.[26]

3. számú melléklet a 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelethez

Áruk, amelyek behozatalához, kiviteléhez és reexportjához* külön (tevékenységi) engedélyre van szükség**[27]

Azok a nem közösségi áruk, vagy nem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes Európai Unión kívüli államból származó, illetve azokban szabad forgalomba nem helyezett áruk, amelyek vonatkozásában behozatali, vagy azzal összefüggő re-export célú tevékenységek - az átviteli célú (tranzit) szállítások kivételével - engedély birtokában végezhetők:[28]

a) Radioaktív anyagok, kivéve a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzfer jének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó árukat

KN számÁrumegnevezés
2844 2844 10Radioaktív kémiai elemek és radioaktív izotópok (beleértve a hasadó kémiai elemeket és izotópokat is) és ezek vegyületei; ilyen termékeket tartalmazó keverékek és maradékok: - Természetes urán és vegyületei; természetes uránt vagy természetes uránvegyületet tar­talmazó ötvözetek, diszperziók (cermetek is), kerámiai termékek és keverékek:
- - Természetes urán:
2844 10 10- - - Nyers, hulladék és törmelék
2844 10 30- - - Feldolgozott
2844 10 50- - Ferrourán
2844 10 90- - Más
2844 20- U-235-re dúsított urán és vegyületei; plutónium és vegyületei; U-235-re dúsított uránt, plutóniumot vagy ezek vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek
- - U-235-re dúsított urán és vegyületei; U-235-re dúsított uránt és vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek, amelyek U-235 tartalma:
2844 20 25- - - Ferrourán
2844 20 35- - - Másféle
- - Plutónium és vegyületei; plutóniumot és vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszper­ziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:
- - - Urán és plutónium keverékek:
2844 20 51- - - - Ferrourán
2844 20 59- - - - Másféle
2844 20 99- - - Másféle
2844 30- U-235-re kimerített urán és vegyületei; tórium és vegyületei; U-235-re kimerített uránt, tóriumot vagy ezek vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:
- - U-235-re kimerített urán, U-235-re kimerített uránt, vagy vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:
2844 30 11- - - Cermetet tartalmazó anyagok
2844 30 19- - -Másféle
- - Tórium, tóriumot vagy vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:
2844 30 51- - - Cermetet tartalmazó anyagok
- - - Más:
2844 30 55- - - - Nyers, hulladék és törmelék
- - - - Feldolgozott:
2844 30 61- - - - - Rúd, pálca, profil, lemez, huzal és szalag
2844 30 69- - - - - Másféle
- - U-235-re kimerített urán vagy tórium és vegyületei; egymással való keverékekben is:
2844 30 91- - - U-235-re kimerített urán vagy tórium, egymással való keverékekben is, a tórium só kivételével
2844 30 99- - - Másféle
2844 40- Radioaktív elemek és izotópok és vegyületek, a 2844 10, 2844 20 és a 2844 30 alszám alá tartozók kivételével; ezeket az elemeket, izotópokat és vegyületeket tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek; radioaktív maradékok
2844 40 10- - U-233 és vegyületeibõl nyert urán; ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek, keverékek és vegyületek, amelyek U-233-at vagy ennek vegyületeit tar­talmazzák
- - Más:
ex2844 40 20- - - Mesterséges radioaktív izotópok az in vivo felhasználású gyógyászati izotópkészít­mények kivételével:
ex2844 40 30- - - Mesterséges radioaktív vegyületek az in vivo gyógyászati izotópkészítmények ki­vételével
2844 40 80- - - Más
2844 50 00- Atomreaktorok kimerült (besugárzott) fûtõelemei (töltetei)
8401 30 00- Nem besugárzott fûtõanyagelem (patron)

b) Robbanóanyagok és pirotechnikai termékek, kivéve a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó árukat

[29]
KN számÁrumegnevezés
3601 00 00Lõpor
3602 00 00Elkészített robbanóanyag, a lõpor kivételével
3603 00Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs és robbantókapszulák; gyúj­tószerkezetek; elektromos detonátorok:
3603 00 10- Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór
3603 00 90- Más
3604Tûzijátékok, jelzõrakéták, esõrakéták, ködjelzõk és más pirotechnikai termékek:
ex3604 10 00- Tûzijátékok, kivéve: az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek
ex3604 90 00- Más, kivéve: az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek, csillagszórók

Továbbá: az ADR. 1. osztályba tartozó más termékek - a játékos pirotechnikai termékek és csillagszórók kivételével

c) Polgári használatra engedélyezett kézilőfegyver, fegyverek, valamint ezek lőszerei, lőszeralkatrészei, alkatrészei, részegységei, fődarabjai és tartozékai, kivéve a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó árukat[30]

[31]
KN számÁrumegnevezés
9303 10 00- Elöltöltõs lõfegyver
9303 20- Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a golyós puska kombinációja is:
9303 20 10- - Egycsövû, sima furatú
9303 20 95- - Másféle
9303 30 00- Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz, vagy céllövéshez
9303 90 00- Más
ex9304 00 00Más fegyver, amit külön jogszabály nem sorol a "közbiztonságra különösen veszélyes eszkö­zök" körébe
ex9305A 9303-9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka: - A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez:
9305 21 00- - Sörétes fegyvercsõ
9305 29 00- - Másféle
- Más:
9305 99 00- - Más
- Töltény és ezek részei sörétes fegyverhez; légpuskatöltény:
9306 2100- Töltény sörétes fegyverhez
9306 29- - Másféle:
9306 29 40- - - Töltény
9306 29 70- - - Más
9306 30- Más töltény és része:
- - Más:
- - -Más:
9306 30 91- - - - Központi gyújtású töltény
9306 30 93- - - - Peremgyújtású töltény
9306 30 97- - - - Más
9306 90- Más:
9306 90 90- - Más

d) Külön jogszabály alapján közbiztonságra különösen veszélyesnek minősített eszközök, kivéve a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet, valamint az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó árukat.[32]

[33]
KN számÁrumegnevezés
ex9304 00 00Más fegyver, amit külön jogszabály közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek minõsít (pl. önvédelmi gázspray), a 9307 vtsz. alá tartozók kivételével
ex9307 00 00Kard, tõr, lándzsa és hasonló fegyver, ezek alkatrésze, hüvelye és tartója is
ex9506 99 90- - Íj, számszeríj, nyílvesszõ

2. Azok az áruk, amelyekkel behozatali, kiviteli (ideértve a reexportot1 is) tevékenységek bármely ország viszonylatában csak engedély birtokában végezhetők

a)[34]

b) Biztonsági papír[35][36]

KN számÁrumegnevezés
4802Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, nem perforált
lyukkártya- és lyukszalag-papír tekercsben vagy téglalap alakú (beleértve a négyzetest is) ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton:
ex4802 Biztonsági papír, amely rostanyag-összetételétől függetlenül optikai fehérítőmentes; színezett pelyhezőket (látható és UV tulajdonságokkal) és/vagy vegyi úton történő törlésre irányuló kísérletek ellen védő biztonsági reagenst (reagenseket); ezen túlmenően legalább kéttónusú vízjelet és/vagy ezt helyettesítő egyéb védelmi elemet [pl. planchette, biztonsági szál, optikailag változó elem (OVD) stb. ] tartalmaz
4811Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap alakú (beleértve a négyzetet is) ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével:
ex4811 Biztonsági papír, amely rostanyag-összetételétől függetlenül optikai fehérítőmentes; színezett pelyhezőket (látható és UV tulajdonságokkal) és/vagy vegyi úton történő törlésre irányuló kísérletek ellen védő biztonsági reagenst (reagenseket); ezen túlmenően legalább kéttónusú vízjelet és/vagy ezt helyettesítő egyéb védelmi elemet [pl. planchette, biztonsági szál, optikailag változó elem (OVD) stb. ] tartalmaz

Megjegyzés: Biztonsági papírnak minősül az a papír, amely megfelel a következő követelményeknek: rostanyag-összetételétől függetlenül optikai fehérítőmentes; színezett pelyhezőket (látható és UV tulajdonságokkal) és/vagy vegyi úton történő törlésre irányuló kísérletek ellen védő biztonsági reagenst (reagenseket); ezen túlmenően legalább kéttónusú vízjelet és/vagy ezt helyettesítő egyéb védelmi elemet [pl. planchette, biztonsági szál, optikailag változó elem (OVD) stb.] tartalmaz.

4. számú melléklet a 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelethez[37]

Németország esetében a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő Csatlakozásáról szóló Szerződés X. Melléklete 1. pontjának (13) bekezdésében foglaltak szerint, a vonatkozó magyar-német kétoldalú megállapodás alapján, a 6. § a) pontjának hatálya alá tartozó ágazatok:

Szolgáltatási ágazatNACE Rev. 1. 1. kód (eltérő jelölés hiányában)
Építőipar, ideértve a kapcsolódó tevékenységeket45. 1-4;
a 96/7l/EK irányelv Mellékletében felsorolt tevékenységek
Ipari takarítás74. 70 Ipari takarítás
Egyéb szolgáltatások74. 87 Kizárólag a belső dekoratőrök által nyújtott szolgáltatások

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2007.07.01.

[2] Megállapította a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.07.01.

[3] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 347. §-a, és a 212/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 347. §-a, és a 212/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[5] Megállapította a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 347. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[7] Beiktatta a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2007.07.01.

[8] Megállapította a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] A cím szövegét megállapította a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[11] Módosította a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 114. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[12] Módosította a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 347. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[14] Módosította a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[15] A cím szövegét megállapította a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[16] Módosította a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 114. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[17] Módosította a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[18] Módosította a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[19] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 347. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[20] Módosította a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 347. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[22] A cím szövegét módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 347. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Megállapította a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[25] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 38. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[26] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 346. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[27] A cím szövegét módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 347. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[28] A felvezető szöveget megállapította a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[29] Módosította a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 114. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[30] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 347. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[31] Módosította a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése, valamint 6. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2007.07.01.

[32] Módosította a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[33] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 347. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] Megállapította a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[36] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 347. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[37] Beiktatta a 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

Tartalomjegyzék