212/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a 3. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) címében "A vásárokról és piacokról" szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

"A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról"

2. § (1) Az R. 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra és üzemeltetett bevásárlóközpontokra, valamint a vásárokon, a piacokon és a bevásárlóközpontokban folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki. Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység."

(2) Az R. 1. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

"e) fenntartó: a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a vásáron, piacon, illetve a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős;

f) üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult."

3. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal. (2) Az üzemeltetőnek a vásár, piac, illetve bevásárlóközpont működése idején, a vásár, piac, illetve bevásárlóközpont helyszínén rendelkeznie kell a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont üzemeltetésére való jogosultságot igazoló irattal, dokumentumokkal vagy ezen iratok, dokumentumok másolatával. Amennyiben az eredeti iratok, dokumentumok a helyszínen nem állnak rendelkezésre, az üzemeltető köteles az eredeti iratokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző hatóság felhívására három munkanapon belül bemutatni."

4. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány - e rendelet, a Kertv. 6/A. §-a és 6/G. § c) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében kereskedelmi hatóságként, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a kistérségekről szóló külön jogszabályban meghatározott kistérség székhelye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző) jelöli ki."

(2) Az R. 4. § (5) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje tíz munkanap."

(3) Az R. 4. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés:

[A jegyző által vezetett nyilvántartás tartalmazza]

"c) a fenntartó által a kérelemben a (3) bekezdés a)-c) pontja alapján megadott adatokat;"

5. § Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) A fenntartónak a bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentése - a Szolgtv.-ben meghatározottakon túl - tartalmazza:

a) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,

b) a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási számát vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,

c) az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,

d) a bevásárlóközpont elnevezését,

e) a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát,

f) a területhasználatának jogcímét,

g) a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét, továbbá

h) az üzletek, más árusítóhelyek számát.

(2) A jegyző a bevásárlóközpontot nyilvántartásba veszi.

(3) A jegyző által a bejelentés alapján vezetett nyilvántartás - a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túl - tartalmazza:

a) a fenntartó által a bejelentésben az (1) bekezdés a)-c) pontja alapján megadott adatokat,

b) a bevásárlóközpont elnevezését,

c) a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát,

d) a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét,

e) az üzletek, illetve más árusítóhelyek számát.

(4) A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi

a) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak,

b) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szerveinek, valamint

c) az illetékes rendőrkapitányságnak.

(5) A bevásárlóközpont fenntartója a bejelentés (1) bekezdés szerinti adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

(6) A jegyző a bejelentett adatok változásának a nyilvántartásba történő bejegyzéséről haladéktalanul tájékoztatja a (4) bekezdésben megjelölteket."

6. § Az R. 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely EGT-államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat - az (1) bekezdésben meghatározott termékek kivételével - használtcikk-piacon és -vásáron alkalomszerűen értékesítheti. Nem tekinthető használt cikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk.

(2) Gyűjtött, szedett gomba vásáron, piacon csak ott árusítható, ahol a gombaértékesítési engedély kiadására és az értékesítés ellenőrzésére a vásár, piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt gombavizsgáló szakellenőr működik.

(3) Szeszes ital vásáron, piacon a Jöt. 110. §-ának (11) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható."

7. § Az R. 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A vásár, a piac, illetve a bevásárlóközpont működésének rendjét az üzemeltető határozza meg, és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja a kereskedőket és a vásárlókat. Fel kell tüntetni továbbá az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik.

(2) A vásár és piac esetében a hirdetményben ismertetni kell a helyfoglalás, a telepítés szakmai szabályok figyelembevételével kialakított sorrendjét is.

(3) Az üzemeltető az (1) bekezdésben meghatározott, a tevékenységével kapcsolatban beérkező írásbeli panaszt köteles megvizsgálni, és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni. A válaszlevélben tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, úgy panaszával a jegyzőhöz fordulhat. Az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát az üzemeltető köteles az ellenőrzés során az ellenőrző hatóságoknak bemutatni."

8. § Az R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A jegyző az engedély megadásáról, a 4. § (7) bekezdésében foglalt változásról, valamint a (4) bekezdés szerinti visszavonásról szóló határozatát a fenntartóval, a (3) bekezdésben megjelölt hatóságokkal, valamint a vásár, piac helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjével, rendőrkapitánysággal közli. A (4) bekezdés szerinti, az engedély visszavonásáról szóló határozatot egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő körzetközponti jegyzővel, gazdasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal is közölni kell."

9. § (1) E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Az e rendelet által megállapított rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti

a) az R. 3. §-a, 4. § (6) bekezdés d) és e) pontja, 8. § (2) bekezdésének utolsó mondata, 10. § (4) bekezdése; továbbá

b) az R. 4. § (3) bekezdés a) és c) pontjában a " , telefonszámát" szövegrész, 4. § (4) bekezdés felvezető szövegrészében a "kereskedelmi hatóság" szövegrész, 4. § (6) bekezdés c) és e) pontjában a " , telefonszámát" szövegrész, 4. § (7) bekezdésében a "határozattal" szövegrész, 9. § (3) bekezdésében az "illetékes szervezeti egysége" szövegrész.

(3) Az R.

a) 4. § (3) bekezdés felvezető szövegrészében az "Az engedély iránti kérelemben" szövegrész helyébe az "A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelemben - a Szolgtv.-ben meghatározottakon túl -" szöveg, 4. § (4) bekezdésének felvezető szövegrészében a "megkeresése útján" szövegrész helyébe a "megkeresése útján vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával" szöveg, az "eljárásában" szövegrész helyébe az "eljárásban" szöveg, a 4. § (6) bekezdésének felvezető szövegrészében a "vezetett nyilvántartás tartalmazza" szövegrész helyébe az "a vásárokról és piacokról vezetett nyilvántartás - a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túl - tartalmazza" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdés a) pontjában a "piactérképet" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés szerinti térképet" szöveg,

c) 9. § (3) bekezdésében az "A vásárok és piacok e rendeletben foglalt feltételeinek" szövegrész helyébe az "A vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpont üzemeltetésére e rendeletben előírt feltételek" szöveg, a "vásárok és piacok működésére" szövegrész helyébe a "vásárok és piacok, illetve a bevásárlóközpontok működésére" szöveg

lép.

10. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés d) pontjában az "elismeréséről rendelkező határozatot" szövegrész helyébe az "elismerését" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "- a 17. §-ban foglalt kivétellel -" szövegrész.

(3) Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjában a "feltételével" szövegrész helyébe a "feltételével már" szöveg lép.

(4) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki: "5/A. § A Hivatal hatósági eljárásaiban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható."

(5) 2010. január 1-jén hatályát veszti a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § c) pontja.

(6) Hatályát veszti az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában a " , valamint az ország területén történő átszállításához" szövegrész, 5. §-ában a " , valamint az ország területén történő átszállításához" szövegrész.

(7) Hatályát veszti az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontjában a "kizárólag" szövegrész és a "kezelést" szövegrész.

(8) A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet melléklet I. pont 3. alpontjában az "Anyja születési neve" szövegrész helyébe az "Anyja születési családi és utóneve" szöveg lép.

(9) 2009. október 2-án az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 3. számú melléklet II. pont címében a "bejelentés" szövegrész helyébe a "bejelentése" szöveg lép.

(10) 2010. január 1-jén hatályát veszti az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I.4. pont a) alpontja.

(11) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a 4/A. §-t követően a következő 4/B. §-sal egészül ki:

"4/B. § A szakhatóság felügyeleti tevékenysége keretében ellenőrzi a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése és az ellenük való védekezés engedélyezési és felügyeleti eljárásaiban az 5. melléklet 1. pont 1.3. alpontjában meghatározottak teljesülését."

(12) Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "illetékes megyei (fővárosi) igazságügyi hivatal" szövegrész helyébe az "Igazságügyi Hivatal területi szerve" szöveg lép.

(13) A lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról szóló 176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a "nem szerepel a nyilvántartásban" szövegrész helyébe a "nem tett bejelentést" szöveg lép.

(14) A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "a Ket. X. fejezetében meghatározott azonosítási eljárás (ügyfélkapu) segítségével hitelesítve elektronikus úton beküldve" szövegrész helyébe az "ügyfélkapun keresztül" szöveg lép.

(15) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A KEKKH hatósági eljárásaiban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható."

(16) A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § Az országos rendőrfőkapitány e rendelet szerinti hatósági eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható."

(17) Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdésében az "(5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "(4) bekezdésében" szöveg lép.

(18) Hatályát veszti az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről szóló 45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 315/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése.

(19) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Kormány a külföldi hatósági határozat végrehajtására irányuló megkereséssel kapcsolatban intézkedésre jogosult szervként a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét jelöli ki."

11. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és a tanácsi irányelv 8., 9. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter