12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. §-ának (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §[1]

E rendeletet kell alkalmazni a földgáztároló, szállító-, elosztó- és célvezeték tervezésével, építésével (létesítésével), üzemeltetésével, karbantartásával, üzemzavarának elhárításával, felhagyásával, továbbá a csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések tervfelülvizsgálatával, műszaki átvételével, valamint a cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyeinek tartályban vagy palackban történő forgalmazásával összefüggő műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakképzettség és gyakorlati idő meghatározásakor.

2. §[2]

(1) A rendelet mellékletében meghatározott műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakört csak az abban megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be.

(2) A szakirányú felsőfokú szakképzettség követelménye alól - a külön kormányrendeletben meghatározott tevékenységek kivételével-mentesül, aki 50. életévét betöltötte, valamint rendelkezik legalább szakirányú középfokú szakképesítéssel és legalább 10 éves szakirányú szakmai gyakorlattal.

Szakmai képesítések

3. §

(1) Szakmai képesítésnek a szakirányú felsőfokú, a felsőfokú szakképesítés (akkreditált felsőfokú), a szakirányú középfokú, illetve a szakirányú alapfokú szakképesítés felel meg.

(2)[3]

(3)[4]

(4)[5]

(5)[6]

(6)[7] Abban az esetben, ha a végzettséget igazoló oklevélből nem állapítható meg egyértelműen a szakirány és a szakmai képesítés, vagy vitatható a gyakorlati idő, a vitás kérdésben a Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat, a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, illetve a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal egy-egy delegált tagjából álló, esetenként létrehozott bizottság jogosult dönteni. A bizottság működésének rendjét saját maga határozza meg.

(7) A külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerésével kapcsolatos eljárást a vonatkozó külön jogszabályban* foglaltaknak megfelelően kell lefolytatni.[8]

4. §[9]

E rendelet alkalmazásában

a) szakirányú felsőfokú szakképesítésnek minősül a műszaki felsőoktatásban egyetemen vagy főiskolán szerzett diploma, továbbá megfelelő felsőfokú végzettségre épülve az okleveles bányamérnöki (gáz- vagy olajipari, bányagépész szak), okleveles olaj- vagy gázipari szakmérnöki, okleveles gázszolgáltatói szak-üzemmérnöki, okleveles gépészmérnöki, gépész üzemmérnöki, okleveles vegyészmérnöki, vegyész üzemmérnöki, okleveles épületgépész-mérnöki, épületgépész üzemmérnöki, okleveles vegyipari gépészmérnöki, vegyipari gépész üzemmérnöki, okleveles villamosmérnöki, villamos üzemmérnöki, okleveles környezetmérnöki, okleveles építőmérnöki, okleveles építő-üzemmérnöki, okleveles mélyépítő mérnöki, mélyépítő üzemmérnöki szakképzettség,

b) szakirányú középfokú szakképesítésnek minősül a gépész-, épületgépész-, vegyész-technikusi, gáz- és olajipari technikusi, villamos ipari technikusi, geodéta/földmérő technikusi, mélyépítő technikusi és a technikus képzés szüneteltetésének időszakában a szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal szerzett szakképesítés,

c) alapfokú szakképesítésnek a szakirányú szakmunkás és a vonatkozó Országos Képzési Jegyzék 31-34 szintkódú szakképesítésének megfelelő képesítés minősül.

Szakmai gyakorlat

5. §

Szakmai gyakorlatnak a vonatkozó szakmai munkakörben eltöltött idő vehető figyelembe. Szakmai gyakorlat igazolásaként csak közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el (munkáltató, szakmai érdekképviseleti szerv-, szakmai kamara által kiadott igazolás, valamint munka- vagy megbízási szerződés).

Képzés

6. §

(1)[10]

(2) A szakmai követelmények változásait figyelembe véve a munkakörök betöltése továbbképzéshez kötött, amelyről továbbképzési igazolást kell kiállítani. Továbbképzési igazolást az kaphat, aki a szervezett továbbképzésen részt vett és eredményes vizsgát tett.

(3) A rendelet mellékletében meghatározott munkakörök betöltéséhez 5 évenként kötelező a továbbképzés.

(4) A továbbképzési programot a munkáltató készíti, vagy készítteti az oktatási intézet bevonásával.

(5)[11] A felkészítő tanfolyam, valamint a továbbképzés képzési programját munkakör szerint hatáskörrel bíró Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz vagy a Hivatalhoz kell benyújtani jóváhagyás céljából. A felkészítő tanfolyam, valamint a továbbképzés csak a hatóság által jóváhagyott képzési program alapján történhet.

(6) A felkészítő tanfolyam, illetve a továbbképzés szervezésére - a munkáltató megbízása alapján - az az intézmény jogosult, amely megfelel a következő követelményeknek:

a) rendelkezik az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnak (OKÉV) az adott szakterületre vonatkozó regisztrációjával vagy a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény szerint nyilvántartásba vett intézmény,

b) rendelkezik az illetékes hatóság által jóváhagyott képzési programmal,

c) rendelkezik oktatási segédanyagokkal,

d) ISO 9000-es szabványsorozatnak megfelelő tanúsított minőségbiztosítási rendszert működtet.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

7. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[12]

(3)[13]

Gaál Gyula s. k.,

gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár

Melléklet a 12/2004. (II. 13.) GKM rendelethez[14]

Műszaki biztonsági szempontból jelentős egyes gázipari tevékenységek jegyzéke

Általános követelmények

MunkakörSzakmai képesítés/végzettségMunkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat
1.Gázüzemi tevékenység1 irányítása vonatkozásában műszaki vezetőSzakirányú felsőfokú szakképesítés5 év
2.Biztonságtechnikai vezető (irodavezető, megbízott), tűzvédelmi tevékenység2 irányításaSzakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés2 év
3 év
3.Építészeti-műszaki tervezésA 104/2006. (IV. 28. ) Korm. rendelet és a 103/2006. (IV. 28. ) Korm. rendelet szerint
4.Tervjóváhagyó, tervellenőrA 104/2006. (IV. 28. ) Korm. rendelet és a 103/2006. (IV. 28. ) Korm. rendelet szerint
5.Munkavédelmi vezető3Felsőfokú vagy középfokú munkavédelmi szakképesítés
6.Környezetvédelmi vezetőSzakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés1 év
2 év
7.Minőségirányítási vezetőSzakirányú felsőfokú szakképesítés és legalább szakirányú (minőségirányítási) középfokú szakképesítés2 év
8.Minősített hegesztőHegesztő szakképesítés: a vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés és a 6/1996. (II. 21. ) IKM rendelet szerinti minősítés
9.Minősített műanyaghegesztőMűanyaghegesztő szakképesítés: a vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés és a 6/1996. (II. 21. ) IKM rendelet szerinti minősítés
10.Hegesztési felelősSzakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés1 év
MunkakörSzakmai képesítés/végzettségMunkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat
11.Robbanásbiztos berendezéseket felügyelő szakemberSzakirányú felsőfokú vagy középfokú vagy alapfokú szakképesítés1 év
3 év
5 év
12.Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés kezelő, kisteljesítményű kazánfűtő, kazánkezelő kazángépészA vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés

1 A 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerint.

2 A 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet szerint.

3 Az 1993. évi XCIII. törvény és az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet szerint.

Elosztói engedélyes és célvezeték üzemeltetői tevékenység követelményei

MunkakörSzakmai képesítés/végzettségMunkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat
1.Az elosztói engedélyes önálló területi/szervezeti egységének egyszemélyi, felelős irányításaSzakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés3 év
5 év
2.Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző szellemi és fizikai dolgozók közvetlen irányításaSzakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés3 év
5 év
3.Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző fizikai dolgozók közvetlen irányításaSzakirányú középfokú szakképesítés5 év
4.GázszerelésA 28/2006. (V. 15. ) GKM rendelet szerint
5.Gázelosztó vezetékek és tartozékai, valamint szénhidrogén ipari berendezések sajátos építményei vonatkozásában építési műszaki ellenőrzésA 244/2006. (XII. 5. ) Korm. rendelet szerint
6.Gázelosztó és célvezetékek létesítése vonatkozásában felelős műszaki vezetői tevékenységSzakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés és polietilén műanyag csővezeték építése esetén szakirányú kiegészítő vizsga13 év
7.Gázelosztó és célvezeték ellenőrzése, karbantartása és üzemzavar elhárításaSzakirányú alapfokú szakképesítés3 év
8.Földgáz csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezések műszaki átvételeSzakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés3 év

1 Az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerint építményfajta szerint hatáskörrel rendelkező építési-felügyeleti szerv névjegyzékbe vételéhez kötött.

Szállítói engedélyes tevékenység követelményei

MunkakörSzakmai képesítés/végzettségMunkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat
1.Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző szellemi és fizikai dolgozók közvetlen irányításaSzakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés3 év
5 év
MunkakörSzakmai képesítés/végzettségMunkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat
2.Nyomástartó berendezés kezelése, vizsgálataSzakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés
és a 23/2006. (II. 3. ) Korm. rendelet 3. § 29. pontja
szerinti vizsga
1 év
3 év
3.Körzetfelügyelő, körzetfelügyelő koordinátorSzakirányú alapfokú szakképesítés1 év
4.Kompresszor és csomópont kezelőSzakirányú alapfokú szakképesítés és a vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés1 év
5.Gázátadó állomás kezelőSzakirányú alapfokú szakképesítés1 év

_[15]

Cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyeinek tartályban vagy palackban történő forgalmazásával kapcsolatos tevékenység követelményei

[16]
MunkakörSzakmai képesítés/végzettségMunkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat
1.Felelős gázüzemi vezetőSzakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés5 év
10 év
2.Gázszerelés, GázszerelőA 28/2006. (V. 15. ) GKM rendelet szerint
3.Nyomástartó edény gépészA vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés1 év
4.GázpalackvizsgálóSzakirányú középfokú szakképesítés1 év
5.Nyomástartó berendezés kezelése, vizsgálata (tartályvizsgáló)Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés és a 23/2006. (II. 3. )
Korm. rendelet 3. § 29. pontja szerinti vizsga
1 év
6.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 86/2007. (X. 31.) GKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.11.08.

[2] Megállapította a 86/2007. (X. 31.) GKM rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.11.08.

[3] Hatályon kívül helyezte a 86/2007. (X. 31.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.11.08.

[4] Hatályon kívül helyezte a 86/2007. (X. 31.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.11.08.

[5] Hatályon kívül helyezte a 86/2007. (X. 31.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.11.08.

[6] Hatályon kívül helyezte a 86/2007. (X. 31.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.11.08.

[7] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 14. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[8] Jelenleg a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény.

[9] Megállapította a 86/2007. (X. 31.) GKM rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.11.08.

[10] Hatályon kívül helyezte a 86/2007. (X. 31.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.11.08.

[11] Módosította a 86/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 187. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 187. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Megállapította a 86/2007. (X. 31.) GKM rendelet 4. §-a. Hatályos 2007.11.08.

[15] A korábbi "Tárolói engedélyes tevékenység követelményei" szövegrészt, és az azt követő táblázatot hatályon kívül helyezte a 60/2009. (XI. 3.) KHEM rendelet 4. § (3) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2010.01.02.

[16] Módosította a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet 3. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.05.17.

Tartalomjegyzék