15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet

az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (2) bekezdésének cf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó elektromos és elektronikai berendezésekből (a továbbiakban: elektromos berendezés) származó hulladékokra, illetve az ezekkel kapcsolatos visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységekre terjed ki.

A hulladékká vált elektromos berendezés kezelésére vonatkozó szabályok

2. §

(1)[1] Az elektromos berendezésből származó hulladékok kezelése során azokból valamennyi folyadékot, továbbá az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott anyagokat el kell távolítani.

(2) Az elektromos berendezésből származó hulladékok kezelésére szolgáló helyet úgy kell kialakítani, hogy az megfelelő át nem eresztő felülettel, időjárás- és vízálló burkolattal, valamint a keletkező szennyvizek, illetve csapadékvíz gyűjtésére és kezelésére szolgáló berendezésekkel rendelkezzen.

(3) Az elektromos berendezésből származó hulladékok tömegét a kezelésüket megelőzően, a keletkezett hulladékfrakciók tömegét a kezelés befejezését követően kell mérni.

(4) A kezelés során kiszerelt alkatrészeket és tartozékokat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló külön jogszabály rendelkezései szerint kell tárolni, kezelni, valamint a tárolóhelyeket kialakítani.

(5)[2] Az elektromos berendezésből származó hulladékok kezelését

a) a kezelt hulladék típusára és mennyiségére,

b) a kezelésre előírt módszerre és általános műszaki feltételekre, valamint

c) a környezetbiztonsági előírásokra figyelemmel a környezetvédelmi felügyelőség engedélyezi, illetve ellenőrzi.

(6)[3] Az (5) bekezdés szerinti engedély kiadható egy meghatározott időszakra, megújítható, feltételekhez és kötelezettségekhez köthető, vagy - ha a tervezett ártalmatlanítási módszer környezetvédelmi szempontból nem elfogadható - akkor megtagadható.

A szakképesítésre vonatkozó előírások

3. §

Az elektromos berendezésből származó hulladék visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségének ellátásával kapcsolatos tevékenységek csak e rendelet 2. számú mellékletében foglalt szakképzettséggel folytathatók.

A gyártó adatszolgáltatási kötelezettsége

4. §

(1)[4] A gyártó - a külön jogszabályban foglaltakon túl - az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) számára adatot szolgáltat:

a)[5] a tárgyév január 31. napjáig az előző évben Magyarországon forgalomba hozott elektromos berendezés mennyiségéről, a tárgyévben várható mennyiségéről tömeg és darabszám tekintetében, berendezéskategóriánként,

b) legkésőbb a tárgyév január 31. napjáig a tárgyévi visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségei ellátásának módjáról,

c)[6] tárgyév február 20. napjáig az előző évben begyűjtött, visszavett, hasznosított és ártalmatlanított elektromos berendezésből származó hulladék tömegéről elektromos berendezés-kategóriánként, hasznosítónként és ártalmatlanítónként is megbontva, valamint Magyarország területén és azon kívül kezelt (hasznosított és ártalmatlanított) hulladék tömegéről, ezek várható tárgyévi tömegéről, továbbá

d) tárgyév február 20. napjáig a visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségei ellátásának biztosítására képzett tárgyévi biztosíték összegéről és típusáról.

(2) A gyártó az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét e rendelet 3. számú mellékletében foglalt adatlapokon teljesíti.

(3) Az átvevő az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatáson túl a Főfelügyelőség számára adatot szolgáltat:

a) tárgyév január 31-éig az előző évben az általa kötött megállapodások alapján visszavett hulladék tömegéről,

b) tárgyév február 20. napjáig arról, hogy mely gyártókkal, milyen mennyiségre kötött megállapodást visszavételre, hasznosításra, ártalmatlanításra.

(4) Az átvevő adatszolgáltatási kötelezettségét az e rendelet 4. számú mellékletében foglalt adatlapokon teljesíti.

(5) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

5. §

(1)[7] Az adatszolgáltatás nyomtatványon vagy elektronikus úton, a külön jogszabályban* meghatározottak szerinti minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat útján teljesíthető.

(2)[8] Az e rendeletben foglaltaknak nem megfelelő adatot szolgáltató kötelezettet a Főfelügyelőség az adatszolgáltatás legfeljebb harminc napon belüli helyesbítésére szólítja fel.

6. §

(1) A Főfelügyelőség minden év szeptember 1-jéig köteles az e rendelet alapján teljesített adatszolgáltatások adatait feldogozni. Az adatszolgáltatásból származó, feldolgozott adatok nyilvánosak és az interneten keresztül térítésmentesen hozzáférhetőek.

(2)[9] A Főfelügyelőség a kötelezettet a külön jogszabály szerint megállapított hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére

a) kötelezi, amennyiben a külön jogszabály szerint megállapított nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti,

b) kötelezheti, amennyiben a kötelezett nem e rendeletben foglaltaknak megfelelő adatot szolgáltat.

Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[10]

(3)[11] Ez a rendelet - az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló kormányrendelettel együtt - a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK irányelve (2003. január 27.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól 6. cikke (1)-(4) bekezdésének, 7. cikke (3) bekezdésének, 12. cikke (1) bekezdésének, II. és III. melléklete;

b) a Bizottság 2004/249/EK (2004. március 11.) határozata az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről 1. cikke;

c) a Bizottság 2005/369/EK (2005. május 3.) határozata az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv betartásának tagállami ellenőrzését és adatformáinak megállapítását célzó végrehajtási szabályainak megállapításáról 2. cikkének 1. pontja, melléklete.

d)[12] az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és - akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 11. cikke.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelethez

Az elektromos berendezésből származó hulladékok kezelése során eltávolítandó anyagok jegyzéke

1. A berendezések hulladékaiból az alábbi alkotók, alkatrészek és komponensek eltávolítása szükséges:

- a külön jogszabályban meghatározott poliklórozott bifenileket (PCB) tartalmazó kondenzátorok;

- higanyt tartalmazó komponensek mint például kapcsolók, háttérvilágítást biztosító lámpák;

- az elemek és akkumulátorok visszavételéről szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó elemek, illetve akkumulátorok;[13]

- a mobiltelefonok nyomtatott áramkörei általánosan, illetve egyéb eszközök nyomtatott áramkörei, amennyiben a nyomtatott áramköri lap nagyobb, mint 10 cm;

- tonerek, folyadék-, zselés- és színes tonerek egyaránt;

- brómtartalmú gyulladásgátlót tartalmazó műanyagok;

- azbeszthulladékok, valamint azbeszttartalmú komponensek;

- katódsugárcsövek;

- klorofluorokarbonátok (CFC), hidroklorofluoro-karbonátok (HCFC) vagy hidrofluorokarbonátok (HFC), hidrokarbonátok (HC);

- gázkisülés elvén működő lámpák;

- 100 cm2-nél nagyobb felületű folyadékkristályos kijelzők (lehetőség szerint burkolattal együtt), valamint az összes olyan kijelző, amelynek háttérvilágítását gázkisüléses lámpával oldották meg;

- külső elektromos vezetékek;

- a külön jogszabály szerint meghatározott nehezen feldolgozható kerámiaszálakat tartalmazó komponensek;

- radioaktív alkotókat tartalmazó komponensek, kivéve a határérték alattiak;

- 25 mm-nél nagyobb magasságú, 25 mm-nél nagyobb átmérőjű vagy hasonló méretű, veszélyes anyagokat tartalmazó elektrolitikus kondenzátorok.

2. A szelektíven begyűjtött berendezések hulladékainak alábbi komponenseit kell eltávolítani a berendezésből, és a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell kezelni:

- katódsugárcsövek fluoreszkáló rétege,

- berendezés (például habok és hűtőberendezések) ózonréteget károsító és 15 feletti globális felmelegedést okozó potenciállal (GWP) rendelkező gázai,

- gázkisüléses lámpák higanytartalma.

A környezeti szempontokra, illetve az újrafelhasználás és az újrafeldolgozás kívánatos voltára való tekintettel e mellékletben foglaltakat úgy kell alkalmazni, hogy az ne akadályozza meg az alkatrészek vagy az egész berendezés környezetvédelmi szempontból megfelelő újrafeldolgozását és újrahasználatát.

2. számú melléklet a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelethez

Az elektromos berendezésből származó hulladékokkal kapcsolatos visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek folytatásához szükséges szakképzettségek

1. Hulladékgyűjtő szervezet esetében:

1 fő egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások (településihulladék-gyűjtő); FEOR: 5359; szakképesítés azonosító szám: 21 7898 01, vagy ennél magasabb szakképzettség.

2. Hulladékkezelő szervezet esetében:

1 fő környezetvédelmi mérnök; FEOR: 2127 vagy 1 fő hulladékgazdálkodási technológus; FEOR: 3126; szakképesítés azonosító szám: 55 5470 01, és

a) 1 fő hulladékkezelő technikus (OKJ száma: 52 5470 01) vagy 1 fő környezetvédelmi technikus (hulladékgazdálkodási leágazás); FEOR 3126; szakképesítés azonosító szám: 52 5470 04,

vagy

b) 1 fő egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások (településihulladék-kezelő); FEOR: 5359; szakképesítés azonosító: 33 7898 03.

3. számú melléklet a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelethez

Adatlapok a gyártó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez

BorítólapADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZJelentett év:
Gyártó adatai
Gyártó nyilvántartási száma:Országjel:
Rövid név:
Teljes név:
Település neve:
Cím:
………………………………………………………………………………………………………………………………
irányítószám város, község utca, út, tér házszám
Adószám:
Ügyfél státus:
Felelős vezető neve:Beosztása:
Telefonszám:Faxszám:
E-mail:
Adatszolgáltatás:
Formája:
Bejelentőlapok részletezése: Kérdőív lapok száma:
Forgalmazott mennyiségekről szóló lapok száma:
A begyűjtési kötelezettségről szóló lapok száma:
A visszavett mennyiségekről szóló lapok száma:
A kezelt mennyiségekről szóló lapok száma:
A hasznosított mennyiségekről szóló lapok száma:
Az ártalmatlanított mennyiségekről szóló lapok
......db
......db
......db
......db
......db
......db
......db
A csatolt lapok összesen:......db
Az adatszolgáltatásért felelős:
Neve:Beosztása:
Tel. szám:Faxszám:E-mail:
A kitöltés dátuma: év hó nap.
P. H. cégszerű aláírás
Hatóság tölti ki!
Beérkezés dátuma:-----év----hó--napAz adatokat nyilvántartásba vette:
Név:
Aláírás:
Forgalmazott mennyiség a jelentett évbenADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZJelentett év:
Gyártó nyilvántartási száma:
BerendezéskategóriaBelföldön forgalomba hozott házartási berendezések mennyisége a jelentett évben*, **Belföldön forgalomba hozott nem háztartási berendezések mennyisége a jelentett évben*Belföldön forgalomba hozott berendezések mennyisége a jelentett évben*
FB1FB2FB =FB1+FB2
ÖssztömegBerendezések számaÖssztömegBerendezések számaÖssztömegBerendezések száma
tdbtdbtdb
1.Háztartási nagygépek
Ebből 8418 VTO-szám alá tartozó berendezés (t):***
ڤڤڤڤڤڤڤ
XXXXXX
2.Háztartási kisgépek
3.Információs (IT) és távközlési berendezések
4.Szórakoztató elektronikai cikkek
5.Világítótestek ( a normálizzók és halogénizzók kivételével)
5.a. Gázkisülésű lámpák
6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)XX
9. Ellenőrző, vezérlőés megfigyelő eszközökXX
10. Adagoló automatákXX
ÖSSZESEN
A kitöltés dátuma:----év--hó--nap.

P. H.

………………………………
cégszerű aláírás
* Az adatokat össztömegben meg kell adni, ha szükséges, darabszám alapján történő becsléssel ** A jelentés évében forgalmazott berendezésmennyiség, amely a következőévi begyűjtési kötelezettség megállapításának az alapja
*** 8418 VTO-szám alá tartozó berendezések: Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével
Várhatóan forgalmazásra kerülő mennyiség tárgyévbenADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZTárgyév:
Gyártó nyilvántartási száma:
BerendezéskategóriaBelföldön forgalomba kerülő házartási berendezések várható mennyisége tárgyévben* (tájékoztató adat)Belföldön forgalomba kerülő nem háztartási berendezések várható mennyisége tárgyévben* (tájékoztató adat)Belföldön forgalomba kerülő berendezések várható mennyisége tárgyévben* (tájékoztató adat)
VFB1VFB2VFB =VFB1+VFB2
ÖssztömegBerendezések számaÖssztömegBerendezések számaÖssztömegBerendezések száma
tdbtdbtdb
1.Háztartási nagygépek
Ebből 8418 KN-szám alá tartozó berendezés (t):**XXXXXX
2.Háztartási kisgépek
3.Információs (IT) és távközlési berendezések
4.Szórakoztató elektronikai cikkek
5.Világítótestek ( a normálizzók és halogénizzók kivételével)
5.a. Gázkisülésű lámpák
6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)XX
9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközökXX
10. Adagoló automatákXX
ÖSSZESEN
A kitöltés dátuma:----év--hó--nap.
P. H.
………………………………….
cégszerű aláírás
* Az adatokat össztömegben meg kell adni, ha szükséges, darabszám alapján történő becsléssel
** 8418 KN-szám alá tartozó berendezések: Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 KN-szám alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével
[14]
Begyűjtési kötelezettség a jelentett évbenADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZJelentett év:
Gyártó nyilvántartási száma:
BerendezéskategóriaBelföldön forgalomba hozott háztartási berendezések mennyi­sége a jelentett évet megelőző évben1
(előző évben bejelentett adat)
Háztartási berendezésekre
vonatkozó begyűjtési arányszám a jelentett évben
Háztartási berendezésekre vonatkozó begyűjtési kötelezettség a jelentett évben
FBEBABK=FBE*BA
ÖssztömegÖssztömeg
tt
1. Háztartási nagygépek
2. Háztartási kisgépek
3. Információs (IT) és távközlési berendezések
Ebből képcsöves berendezés2
4. Szórakoztató elektronikai cikkek
Ebből képcsöves berendezés2
5. Világítótestek (a normálizzók és a halogénizzók kivételével)
5.a. Gázkisüléses elven működő lámpák
6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)
7. Játékok, szabadidős és sportfel­szerelések
ÖSSZESEN
A kitöltés dátuma: év hó nap.
P. H.…………………………..
cégszerű aláírás
1A jelentett évet megelőző évben forgalmazott berendezésmennyiség, amely a jelentett évben esedékes begyűjtési kötelezettség megállapításának az alapja.
2Lásd az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklet A) pontját.
[15]
Begyűjtési kötelezettség a tárgyévbenADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZTárgyév:
Gyártó nyilvántartási száma:
Belföldön forgalomba hozott háztartási berendezések mennyi­sége a jelentett évben1Háztartási berendezésekre vonat­kozó begyűjtési arányszám a tárgyévbenHáztartási berendezésekre vonat­kozó begyűjtési kötelezettség a tárgyévben
BerendezéskategóriaFBEBABK=FBE*BA
ÖssztömegÖssztömeg
tt
1. Háztartási nagygépek
2. Háztartási kisgépek
3. Információs (IT) és távközlési berendezések
Ebből képcsöves berendezés2
4. Szórakoztató elektronikai cikkek
Ebből képcsöves berendezés2
5. Világítótestek (a normálizzók és a halogénizzók kivételével)
5.a. Gázkisüléses elven működő lámpák
6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)
7. Játékok, szabadidős és sportfel­szerelések
ÖSSZESEN
A kitöltés dátuma: ____ év __ hó__ nap.


P. H.
……………………………
cégszerű aláírás
[16]
Visszavett mennyiség a jelentett évbenADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZJelentett év:
Gyártó nyilvántartási száma:
BerendezéskategóriaVisszavett háztartási berendezések mennyisége
a jelentett évben
Visszavett nem háztartási berendezések mennyisége a jelentett évbenVisszavett berendezések mennyisége a jelentett évben
A1A2A=A1+A2
ÖssztömegÖssztömegÖssztömeg
ttt
1. Háztartási nagygépek
2. Háztartási kisgépek
3. Információs (IT) és távközlési berendezések
Ebből képcsöves berendezés
4. Szórakoztató elektronikai cikkek
Ebből képcsöves berendezés
5. Világítótestek (a normálizzók és a halogénizzók kivételével)
5.a. Gázkisüléses elven működő lámpák
6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)
7. Játékok, szabadidős és sportfel­szerelések
8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)X
9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközökX
10. Adagoló automatákX
ÖSSZESEN
A kitöltés dátuma: év hó nap.
P. H.
…………………………….
cégszerű aláírás
[17]
Várhatóan visszavételre kerülő mennyiség a tárgyévbenADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZTárgyév:
Gyártó nyilvántartási száma:
BerendezéskategóriaVisszavételre kerülő háztartási berendezések várható mennyisége a tárgyévben (tájékoztató adat)Visszavételre kerülő nem ház­tartási berendezések várható mennyisége a tárgyévben (tájékoztató adat)Visszavételre kerülő berende­zések várható mennyisége a tárgyévben (tájékoztató adat)
VA1VA2VA=VA1+VA2
ÖssztömegÖssztömegÖssztömeg
ttt
1. Háztartási nagygépek
2. Háztartási kisgépek
3. Információs (IT) és távközlési berendezések
Ebből képcsöves berendezés
4. Szórakoztató elektronikai cikkek
Ebből képcsöves berendezés
5. Világítótestek (a normálizzók és a halogénizzók kivételével)
5.a. Gázkisüléses elven működő lámpák
6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)
7. Játékok, szabadidős és sportfel­szerelések
8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)X
9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközökX
10. Adagoló automatákX
ÖSSZESEN
A kitöltés dátuma: év hó nap.
P. H.
…………………………………
cégszerű aláírás
Kezelt mennyiség a jelentett évbenADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZJelentett év:
Gyártó nyilvántartási száma:
Berendezés kategóriaTagállamon belül kezelt mennyiségMásik tagállamban kezelt mennyiségEU-n kívül kezelt mennyiségÖsszes kezelt hulladék mennyisége
D1D2D3D=D1+D2+D3
ÖssztömegÖssztömegÖssztömegÖssztömeg
tttt
1.Háztartási nagygépek
2.Háztartási kisgépek
3.Információs (IT) és távközlési berendezések
4.Szórakoztató elektronikai cikkek
5.Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)
5.a. Gázkisülésű lámpák
6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)
9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök
10. Adagoló automaták
ÖSSZESEN
A kitöltés dátuma:----év--hó--nap.

P. H.

…………………………………………………
cégszerű aláírás
Várhatóan kezelésre kerülő mennyiség tárgyévbenADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZTárgyév:
Gyártó nyilvántartási száma:
Berendezés kategóriaTagállamon belül várhatóan kezelésre kerülő mennyiség (tájékoztató adat)Másik tagállamban várhatóan kezelésre kerülő mennyiség (tájékoztató adat)EU-n kívül várhatóan kezelésre kerülő mennyiség (tájékoztató adat)Összes várhatóan kezelésre kerülő hulladék mennyisége (tájékoztató adat)
VD1VD2VD3VD=VD1+VD2+VD3
ÖssztömegÖssztömegÖssztömegÖssztömeg
tttt
1.Háztartási nagygépek
2.Háztartási kisgépek
3.Információs (IT) és távközlési berendezések
4.Szórakoztató elektronikai cikkek
5.Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)
5.a. Gázkisülésű lámpák
6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)
9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök
10. Adagoló automaták
ÖSSZESEN
A kitöltés dátuma:----év--hó--nap.

P H.

………………………………………
cégszerű aláírás
Hasznosított mennyiség a jelentett évben*ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZJelentett év:
Gyártó nyilvántartási száma:
ÁTVEVŐ (HASZNOSÍTÓ) MEGNEVEZÉSE
BerendezéskategóriaÁtvevőnek átadott mennyiségÁtvevő által hasznosított mennyiségHasznosítási arányszámÁtvevő által újrafeldolgo­zott vagy részben újrahasznált mennyiségÚjrafeldolgozási vagy részben újrahasználati arányszámÁtvevő által energiaterme­léssel égetett mennyiség
AMH=E+BHR=H/AMEUFR=E/AMB
ÖssztömegÖssztömegHRÖssztömegUFRÖssztömeg
tttt
1.Háztartási nagygépek
2.Háztartási kisgépek
3.Információs (IT) és távközlési berendezések
4.Szórakoztató elektronikai cikkek
5.Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)
5.a. Gázkisülésű lámpák
6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)
9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök
10. Adagoló automaták
ÖSSZESEN
A kitöltés dátuma:----év--hó--nap.

P. H.

……………………………..
cégszerű aláírás

* Az adatlap minden egyes átvevőre kitöltendő!
Jelmagyarázat:
Hasznosítás : (AM-C)/AM = HR x 100 %
Újrafeldolgozás : (AM-B-C)/AM = UFR x 100 %
B = energia termelésre szánt anyagi frakciók tömege (tonna)
HR = hasznosítási arányszám
UFR = újrafeldolgozási arányszám
Várhatóan hasznosításra kerülő mennyiség tárgyévben*ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZTárgyév:
Gyártó nyilvántartási száma:
ÁTVEVŐ (HASZNOSÍTÓ) MEGNEVEZÉSE:
Berendezés kategóriaÁtvevőnek várhatóan átadásra kerülő mennyiségÁtvevő által várhatóan hasznosításra kerülő mennyiség (tájékoztató adat)Hasznosítási arányszám (tájékoztató adat)Átvevő által várhatóan újrafeldolgo­zásra vagy részben újrahaszná-latra kerülő mennyiség (tájékoztató adat)Újrafeldolgozási vagy részben újrahasználatiarányszám (tájékoztató adat)Átvevő által várhatóan energiaterme­léssel égetésre kerülő mennyiség (tájékoztató adat)
VAMVH=VE+VBVHR=VH / VAMVEVUFR=VE / VAMVB
ÖssztömegÖssztömegVHR*ÖssztömegVUFR*Össztömeg
tttt
1.Háztartási nagygépek
2.Háztartási kisgépek
3.Információs (IT) és távközlési berendezések
4.Szórakoztató elektronikai cikkek
5.Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)
5.a. Gázkisülésű lámpák
6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)
9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök
10. Adagoló automaták
ÖSSZESEN
A kitöltés dátuma:----év--hó--nap.

P. H.

……………………………….
cégszerű aláírás
* Az adatlap minden egyes átvevőre kitöltendő!
Jelmagyarázat:
Hasznosítás : (VAM-VC)/VAM = VHR x 100 %
Újrafeldolgozás : (VAM-VB-VC)/VAM = VUFR x 100 %
VB = energia termelésre szánt anyagi frakciók tömege (tonna)
VHR = hasznosítási arányszám
VUFR = újrafeldolgozási arányszám
Összes hasznosított mennyiség a jelentett évben*ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZJelentett év:
Gyártó nyilvántartási száma:
BerendezéskategóriaÖsszes átadott mennyiségÖsszes hasznosított mennyiségHasznosítási arányszámÖsszes újrafeldolgo­zott vagy részben újrahasznált mennyiségÚjrafeldolgozási vagy részben újrahasználati arányszámÖsszes energiaterme­léssel égetett mennyiség
AM (össz)H=E+B (össz)HR=H/AME (össz)UFR=E/AMB(össz)
ÖssztömegÖssztömegHRÖssztömegUFRÖssztömeg
tttt
1.Háztartási nagygépek
2.Háztartási kisgépek
3.Információs (IT) és távközlési berendezések
4.Szórakoztató elektronikai cikkek
5.Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)
5.a. Gázkisülésű lámpák
6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)
9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök
10. Adagoló automaták
ÖSSZESEN
A kitöltés dátuma:----év--hó--nap.

P. H.

………………………………….
cégszerű aláírás

* Az összes hasznosított mennyiségre vonatkozóan töltendő ki!
Jelmagyarázat:
Hasznosítás : (AM-C)/AM = HR x 100 %
Újrafeldolgozás : (AM-B-C)/AM = UFR x 100 %
B = energia termelésre szánt anyagi frakciók tömege (tonna)
HR = hasznosítási arányszám
UFR = újrafeldolgozási arányszám
Várhatóan hasznosításra kerülő összes mennyiség tárgyévben*ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZTárgyév:
Gyártó nyilvántartási száma:
BerendezéskategóriaÁtvevőnek várhatóan átadásra kerülő mennyiségÁtvevő által várhatóan hasznosításra kerülő mennyiség (tájékoztató adat)Hasznosítási arányszám (tájékoztató adat)Átvevő által várhatóan újrafeldolgo­zásra vagy részben újrahaszná-latra kerülő mennyiség (tájékoztató adat)Újrafeldolgozási vagy részben újrahasználati arányszám (tájékoztató adat)Átvevő által várhatóan energiaterme­léssel égetésre kerülő mennyiség (tájékoztató adat)
VAM (össz)VH=VE+VB (össz)VHR=VH / VAMVE (össz)VUFR=VE / VAMVB (össz)
ÖssztömegÖssztömegVHR*ÖssztömegVUFR*Össztömeg
tttt
1.Háztartási nagygépek
2.Háztartási kisgépek
3.Információs (IT) és távközlési berendezések
4.Szórakoztató elektronikai cikkek
5.Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)
5.a. Gázkisülésű lámpák
6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)
9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök
10. Adagoló automaták
ÖSSZESEN
A kitöltés dátuma:----év--hó--nap.

P. H.

………………………………….
cégszerű aláírás

* Az összes, várhatóan hasznosításra kerülő mennyiségre töltendő ki!
Jelmagyarázat:
Hasznosítás : (VAM-VC)/VAM = VHR x 100 %
Újrafeldolgozás : (VAM-VB-VC)/VAM = VUFR x 100 %
VB = energia termelésre szánt anyagi frakciók tömege (tonna)
VHR = hasznosítási arányszám
VUFR = újrafeldolgozási arányszám
Ártalmatlanított mennyiség a jelentett évben*ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZJelentett év:
Gyártó nyilvántartási száma:

ÁTVEVŐ (ÁRTALMATLANÍTÓ) MEGNEVEZÉSE: I

Berendezés kategóriaÉgetéssel ártalmatlanított mennyiség (energiatermelés nélküli égetés)Lerakással ártalmatlanított mennyiségÁrtalmatlanított mennyiség
FGC=F+G
ÖssztömegÖssztömegÖssztömeg
ttt
1. Háztartási nagygépek
2.Háztartási kisgépek
3.Információs (IT) és távközlési berendezések
4.Szórakoztató elektronikai cikkek
5.Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)
5.a. Gázkisülésű lámpák
6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)
9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök
10. Adagoló automaták
ÖSSZESEN
A kitöltés dátuma:----év--hó--nap.

P. H.

…………………………….
cégszerű aláírás

* Az adatlap minden egyes átvevőre kitöltendő!
Jelmagyarázat:
C = ártalmatlanításra szánt anyagi frakciók tömege (tonna)
F = Energiatermelés nélküli égetéssel ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)
G = Lerakással ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)
Várhatóan ártalmatlanításra kerülő mennyiség tárgyévben*ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZTárgyév:
Gyártó nyilvántartási száma:
ÁTVEVŐ (ÁRTALMATLANÍTÓ) MEGNEVEZÉSE:
BerendezéskategóriaÉgetéssel várhatóan ártalmatlanításra kerülő mennyiség (energiatermelés nélküli égetés) (tájékoztató adat)Lerakással várhatóan ártalmatlanításra kerülő mennyiség (tájékoztató adat)Várhatóan ártalmatlanításra kerülő mennyiség (tájékoztató adat)
VFVGVC=VF+VG
ÖssztömegÖssztömegÖssztömeg
ttt
1 .Háztartási nagygépek
2.Háztartási kisgépek
3.Információs (IT) és távközlési berendezések
4.Szórakoztató elektronikai cikkek
5.Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)
5.a. Gázkisülésű lámpák
6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)
9. Ellenőrző, vezérlőés megfigyelő eszközök
10. Adagoló automaták
ÖSSZESEN
A kitöltés dátuma:----év--hó--nap.
P. H
……………………………..
. cégszerű aláírás
* Az adatlap minden egyes átvevőre kitöltendő!
Jelmagyarázat: VC = ártalmatlanításra szánt anyagi frakciók tömege (tonna)
VF = Energiatermelés nélküli égetéssel ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)
VG = Lerakással ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)
Összes ártalmatlanított mennyiség a jelentett évben*ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZJelentett év:
Gyártó nyilvántartási száma:
BerendezéskategóriaÉgetéssel ártalmatlanított összes mennyiség (energiatermelés nélküli égetés)Lerakással ártalmatlanított összes mennyiségÖsszes ártalmatlanított mennyiség
F (össz)G (össz)C=F+G (össz)
ÖssztömegÖssztömegÖssztömeg
ttt
1 .Háztartási nagygépek
2.Háztartási kisgépek
3.Információs (IT) és távközlési berendezések
4.Szórakoztató elektronikai cikkek
5.Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)
5.a. Gázkisülésű lámpák
6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)
9. Ellenőrző, vezérlőés megfigyelő eszközök
10. Adagoló automaták
ÖSSZESEN
A kitöltés dátuma:----év--hó--nap.

P. H
……………………………….
. cégszerű aláírás
* Az összes ártalmatlanított mennyiségre vonatkozóan töltendő ki!
Jelmagyarázat:
C = ártalmatlanításra szánt anyagi frakciók tömege (tonna)
F = Energiatermelés nélküli égetéssel ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)
G = Lerakással ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)
Várhatóan ártalmatlanításra kerülő összes mennyiség tárgyévben*ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZTárgyév:
Gyártó nyilvántartási száma:
BerendezéskategóriaÉgetéssel várhatóan ártalmatlanításra kerülő összes mennyiség (energiatermelés nélküli égetés) (tájékoztató adat)Lerakással várhatóan ártalmatlanításra kerülő összes mennyiség (tájékoztató adat)Várhatóan ártalmatlanításra kerülőösszes mennyiség (tájékoztató adat)
VFVGVC=VF+VG
ÖssztömegÖssztömegÖssztömeg
ttt
1 .Háztartási nagygépek
2.Háztartási kisgépek
3.Információs (IT) és távközlési berendezések
4.Szórakoztató elektronikai cikkek
5.Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)
5.a. Gázkisülésű lámpák
6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)
9. Ellenőrző, vezérlőés megfigyelő eszközök
10. Adagoló automaták
ÖSSZESEN
A kitöltés dátuma:----év--hó--nap.
P. H.
…………………………..
cégszerű aláírás
* Az összes, várhatóan ártalmatlanításra kerülő mennyiségre töltendő ki! Jelmagyarázat: VC = ártalmatlanításra szánt anyagi frakciók tömege (tonna) VF = Energiatermelés nélküli égetéssel ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna) VG = Lerakással ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)

Kérdőív a gyártók információadási kötelezettségének teljesítéséhez

Adja meg, hogy a gyártói kötelezettség teljesítését önálló vagy kezelést koordináló szervezeten útján valósítják meg.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Tesz-e erőfeszítést az Ön által keletkezett hulladékok szelektív begyűjtése érdekében? Ha igen, ismertesse ezeket!
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Hogyan biztosítja a hulladékainak újrahasználatát, visszajuttatását a termelési folyamatba, illetve másodnyersanyag piacon való felhasználását?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adja meg, hogy a gyártott termék kategóriákra hogyan valósítják meg a termék tervezéssel kapcsolatos elvárásokat! (Pl. felhasznált anyagok mennyiségének csökkentése, könnyebb szétszerelhetőség, újrahasználat elősegítése stb.)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adja meg a Magyarországról az EU-n kívülre exportált elektromos és elektronikai berendezések hulladékaira alkalmazott szabályok, eljárások és ellenőrzések rövid leírását!
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Feltünteti-e elkülönített díjként az eladási árban a többletköltségeket? Kérjük részletezze!
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Meghozta-e a szükséges intézkedéseket a felhasználók tájékoztatása, illetve annak érdekében, hogy ösztönözzék azok részvételét az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésében (szelektív hulladékgyűjtés, visszavételi és begyűjtési rendszerek használata, környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatások stb.)? Kérjük részletezze!
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

4. számú melléklet a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelethez

Adatlapok az átvevő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez

BorítólapADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZJelentett év:
Átvevő adatai
Országjel:
Rövid név:
Teljes név:
Település neve:
Cím:
……………………………………………………………………………………
irányítószámváros, község utca, út, térházszám
Adószám:
Ügyfél státus:
Felelős vezető neve:Beosztása:
Telefonszám:Faxszám:
E-mail:
Adatszolgáltatás:
Formája:
Az átvett mennyiségekről szóló lapok száma: ……db
Az adatszolgáltatásért felelős:
Neve:Beosztása:
Tel. szám:Faxszám:E-mail:
A kitöltés dátuma: év hó nap.

P. H.
………………………………..
cégszerű aláírás
Hatóság tölti ki!
Beérkezés dátuma: év hó napAz adatokat nyilvántartásba vette:
Név:
Aláírás:
[18]
Átvett mennyiség a jelentett évben ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ Jelentett év:
GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE:GYÁRTÓ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:
BerendezéskategóriaÁtvett mennyiség
Össztömeg
t
1. Háztartási nagygépek
2. Háztartási kisgépek
3. Információs (IT) és távközlési berendezések
Ebből képcsöves berendezés
4. Szórakoztató elektronikai cikkek
Ebből képcsöves berendezés
5. Világítótestek
5.a. Gázkisüléses elven működő lámpák
6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
8. Orvosi berendezések
9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök
10. Adagoló automaták
ÖSSZESEN
A kitöltés dátuma: év hó nap.
P. H.
……………………………………..
cégszerű aláírás
[19]
Várhatóan átvételre kerülő mennyiség a tárgyévben ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ Tárgyév:
GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE:GYÁRTÓ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:
BerendezéskategóriaVárhatóan átvételre kerülő mennyiség (tájékoztató adat)
Össztömeg
t
1. Háztartási nagygépek
2. Háztartási kisgépek
3. Információs (IT) és távközlési berendezések
Ebből képcsöves berendezés
4. Szórakoztató elektronikai cikkek
Ebből képcsöves berendezés
5. Világítótestek
5.a. Gázkisüléses elven működű lámpák
6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok
7. Játékok, szabadidős és sportfel-szerelések
8. Orvosi berendezések
9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök
10. Adagoló automaták
ÖSSZESEN
A kitöltés dátuma: év hó nap.
P. H.
………………………………
cégszerű aláírás

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.12.18.

[2] Megállapította a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.12.18.

[3] Beiktatta a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.12.18.

[4] Módosította a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) bekezdése h) pontja. Hatályos 2010.05.06.

[5] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[6] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[7] * Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény.

[8] Megállapította a 26/2005. (XI. 4.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.11.05.

[9] Megállapította a 26/2005. (XI. 4.) KvVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.11.05.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 77. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Megállapította a 26/2006. (IV. 28.) KvVM rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.05.13.

[12] Beiktatta a 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.09.26.

[13] Módosította a 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.09.26.

[14] Megállapította a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.12.18.

[15] Megállapította a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.12.18.

[16] Megállapította a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.12.18.

[17] Megállapította a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.12.18.

[18] Megállapította a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.12.18.

[19] Megállapította a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.12.18.

Tartalomjegyzék