169/2004. (V. 26.) Korm. rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet, valamint egyes további kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 150/2002. (VII. 2.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a)[8]

b) a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A középtávú terv előkészítése a Magyar Közigazgatási Intézet, illetve a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: a MEH államtitkára) közreműködésével a belügyminiszter feladata. A belügyminiszter által beterjesztett középtávú tervet a Kormány határozattal fogadja el. A belügyminiszter felelős a tervben foglaltak megszervezéséért és végrehajtásának ellenőrzéséért.";

c) a Kormányrendelet 16. §-a (2) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat a belügyminiszter döntése alapján a következőkre használható fel]

"h) a Kollégium, az OKV szakbizottságai és elnöksége működési költségeire, valamint a Magyar Közigazgatási Intézet működésének továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokra;"

d) a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. §-ának g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter)

"g) a közigazgatás-fejlesztés és -korszerűsítés kormányzati feladatai tekintetében közreműködik a Magyar Közigazgatási Intézet szakmai irányításában.";

e) a kiemelt főtisztviselők és a központi tisztikar működtetéséről szóló 164/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A főtisztviselői kar számára éves továbbképzési tervet kell készíteni, amely része a Miniszterelnöki Hivatal éves továbbképzési tervének. A jóváhagyott továbbképzési tervet meg kell küldeni az érintettek, valamint a főtisztviselőket foglalkoztató szervek vezetői számára. Az érintett szervek vezetői kötelesek biztosítani a főtisztviselői kár tagja számára előírt kötelező továbbképzéseken történő részvételt. A kötelező továbbképzésen való részvétel alól - rendkívüli és méltányolható esetben -felmentést a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter adhat.

(2) A főtisztviselői kar számára előírt továbbképzéseket a Miniszterelnöki Hivatal szervezi, a továbbképzések pénzügyi fedezetét a Miniszterelnökség fejezetében kell megtervezni és kezelni."

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése q) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése q) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése q) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése q) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése q) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése q) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése q) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése q) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.