1/2004. (I. 5.) GKM rendelet

az ömlesztett árut szállító tengeri hajók biztonságos rakodásáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. §-a (2) bekezdésének k) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya és alkalmazási köre

1. §

A rendelet hatálya

a) a magyar hajólajstromban nyilvántartott tengeri hajók üzemben tartóira és parancsnokaira,

b) száraz ömlesztett áru rakodására szolgáló hajózási létesítmények üzemben tartóira,

c)[1] idegen lobogó alatt közlekedő és Magyarország területén száraz ömlesztett árut rakodó tengeri hajók üzemben tartóira és parancsnokaira, és

d) a hajózási hatóságokra terjed ki.

2. §

A rendelet alkalmazási köre

a) a magyar hajólajstromban nyilvántartott tengeri hajókra,

b) száraz ömlesztett áru rakodására szolgáló hajózási létesítményekre,

c)[2] idegen lobogó alatt közlekedő és Magyarország területén száraz ömlesztett árut rakodó tengeri hajókra terjed ki.

Értelmező rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazásában

a)[3] nemzetközi egyezmények: külön jogszabályban megállapított nemzetközi egyezmények hatályos szövege;

b)[4] az 1974. évi SOLAS egyezmény: az "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény hatályos szövegé;

c) BLU szabályzat: az ömlesztettáru-szállító hajók biztonságos rakodási gyakorlatának a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (a továbbiakban: IMO) közgyűlésének A.862(20) határozatával elfogadott szabályzata;

d)[5] ömlesztettáru-szállító hajó: száraz rakomány ömlesztett állapotban való szállítására épített hajó az 1974. évi SOLAS egyezmény IX/1.6 szabálya szerinti fogalmával összhangban, amely lehet:

da) egyfedélzetes hajó: a.raktérben fedélzet alatti oldaltartályokkal és oldalbunkerekkel épített hajó, amelynek elsődleges rendeltetése száraz rakomány ömlesztett állapotban való szállítása, vagy

db) ércszállító hajó: ércrakománynak a középső raktér-ben történő szállítására kettős fenékkel és két raktéri hosszválaszfallal épített egyfedélzetes hajó, vagy

dc) kombinált áruszállító hajó: olajrakomány és esetenként szilárd ömlesztett rakomány szállítására épített hajó az 1974. évi SOLAS egyezmény II-2/3.27 szabályának meghatározása szerint;

e) száraz ömlesztett rakomány vagy szilárd ömlesztett rakomány: az 1974. évi SOLAS egyezmény XII/11.4 szabályának meghatározása szerinti szilárd ömlesztett rakomány a gabona kivételével;

f) gabona: az 1974. évi SOLAS egyezmény VI/8.2 szabályának meghatározása szerint;

g) terminál: száraz ömlesztett áru hajóba, illetve hajóból történő rakodásra épített és használt hajózási vagy úszólétesítmény, illetve hajózási létesítmény száraz ömlesztett áru be- és kirakodására kijelölt elkülönített része;

h) a terminál üzemben tartója: a terminál tulajdonosa, illetve az a használója, akire a tulajdonos átruházta ömlesztettáru-szállító hajó rakodási műveletének felelősségét;

i) a terminál képviselője: a terminál üzemben tartója által felhatalmazott felelős személy, aki ömlesztettáruszállító hajónak a terminál által végzett be-, illetve kirakodási műveleteinek előkészítését, elvégzését és befejezését irányítja;

j) parancsnok: a hajó parancsnoka vagy a parancsnok által a rakodási műveletek felügyeletére kijelölt fedélzeti tiszt;

k)[6] elismert szervezet: külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint elismert szervezet;

l) a lobogó szerinti állam hatósága: annak az államnak az illetékes hatósága, amelynek lobogója alatt az ömlesztettáru-szállító hajó közlekedni jogosult;

m)[7]

n) rakományinformáció: az 1974. évi SOLAS egyezmény VI/2 szabálya szerint a rakományra vonatkozó információ;

o) rakodási terv: az 1974. évi SOLAS egyezmény VI/7.3 szabályában említett be-, illetve kirakodási terv, amelyet a BLU szabályzat 2. számú mellékletében meghatározott minta alapján állítanak össze;

p) fedélzeti és parti berendezések ellenőrzésének listája: az elvégzett ellenőrzéseknek a BLU szabályzat 3. számú mellékletében meghatározott minta szerint összeállított jegyzéke;

q) szilárd ömlesztett áru fajlagos tömegére vonatkozó nyilatkozat: a rakomány sűrűségéről adott információ az 1974. évi SOLAS egyezmény XII/10 szabályának meghatározása szerint;

r) trimmelés: a hajó hosszirányú úszáshelyzetének megváltoztatása, illetve a hajó egyenes úszáshelyzetbe hozása.

Együttműködési kötelezettség 4. §

A hajó parancsnoka együttműködik a terminál üzemben tartójával, aki a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott feltételek szerint ellenőrzi a szilárd ömlesztett rakományt rakodó ömlesztettáru-szállító hajók üzemképességét.

A terminál üzemben tartójának kötelezettségei

5. §

Terminál üzemben tartójának gondoskodnia kell arról, hogy:

a) a terminál megfeleljen a megfelelőségi követelményeknek,

b) a terminál képviseletére jogosult személy kijelölése megtörténjék,

c) olyan tájékoztató füzet készüljön, amely tartalmazza a terminál és az hajózási hatóság követelményein túl a kikötőre és a terminálra vonatkozó információkat, a BLU szabályzat 1. számú mellékletének 1.2. szakaszában felsoroltak szerint, továbbá a tájékoztató hozzáférhető legyen a kikötőbe szilárd ömlesztett áru be- és kirakodása céljából befutó ömlesztettáru-szállító hajók parancsnokai számára, és

d) 2005. január 16-ig, az MSZ ISO 9001:2000 szabványban, illetve más egyenértékű, legalább az MSZ ISO 9001:2000 szabványban meghatározott feltételeknek megfelelő és az MSZ ISO 10011:1991 szabvány, illetve az MSZ ISO 10011:2000 szabvánnyal egyenértékű szabvány szerint auditált minőségbiztosítási rendszer kerüljön bevezetésre.

Megfelelőségi követelmények

6. §

(1) A terminál szilárd ömlesztett rakomány be-, illetve kirakodására csak olyan ömlesztettáru-szállító hajót fogadhat, amely a rakodó létesítménynél biztonsággal parthoz tud állni, tekintettel a kikötőhelynél lévő vízmélységre, a hajótest legnagyobb hosszára, a kikötéshez szükséges parti berendezésekre, az ütközéscsillapítókra (szabadontartókra, ballonokra), a rakodási műveletekhez szükséges hozzáférésre, illetve az esetleges akadályokra.

(2) A terminál rakodóberendezéseit megfelelően hitelesíteni kell és a vonatkozó előírásoknak és szabványoknak megfelelően jó állapotban kell tartani, továbbá üzemeltetésüket csak megfelelően képesített személy végezheti.

(3) A terminál személyzetét az ömlesztettáru-szállító hajók biztonságos rakodására a feladatukkal járó felelősséggel összeegyeztethető színvonalon kell kiképezni. A képzést úgy kell megtervezni, hogy megismerjék a szilárd ömlesztett rakományok rakodásának általános veszélyeit, valamint azt, hogy a helytelenül elvégzett rakodás milyen veszélyt jelenthet a hajó biztonságára.

(4) A terminál rakodási műveletekben részt vevő személyzetét el kell látni egyéni védőeszközökkel, amelyet használniuk is kell, továbbá megfelelő pihenőidőt kell részükre biztosítani a fáradtság okozta balesetek elkerülése érdekében.

A terminál használata

7. §

(1)[8] Terminál száraz ömlesztett áru tengeri hajóba, illetve tengeri hajóról való be- és kirakodására kizárólag akkor használható, ha a hajózási hatóság ezt a terminál használatba vételi, illetve üzemben tartási engedélyében kifejezetten engedélyezte.

(2)[9] Újonnan létesített, legalább az MSZ ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségbiztosítási tervvel rendelkező terminál esetében a hajózási hatóság ideiglenes működési engedélyt adhat ki, amely legfeljebb 12 hónapig hatályos.

(3) Száraz ömlesztett árut kizárólag olyan hajó rakodhat, amely megfelel az üzemképességi követelményeknek.

Üzemképességi követelmények

8. §

A szilárd ömlesztett rakomány rakodására terminálba érkező ömlesztettáru-szállító hajónak az alábbi üzemképességi követelményeknek kell megfelelnie:

a) szilárd ömlesztett rakomány akadálymentes berakodását, elhelyezését, trimmelését és kirakodását elősegítő méretű és elrendezésű rakterekkel és raktérnyílásokkal legyen építve,

b) a raktérnyílásokat azonosító számmal kell ellátni a rakodási tervvel történő összevethetőség érdekében. E számok elhelyezésének, nagyságának és színének biztosítania kell a terminál rakodóberendezéseit kezelő személy számára a számok jó láthatóságát és azonosíthatóságát,

c) a raktérnyílás fedeleiknek, a raktérnyílás fedeleit működtető rendszernek és az ahhoz tartozó biztonsági rendszernek kifogástalanul kell működniük, és csak a rendeltetésnek megfelelő használatuk engedhető meg,

d) dőlésjelző készülék megléte esetén a készüléket a rakodás megkezdése előtt ki kell próbálni és annak üzemképes állapotban kell lennie,

e) amennyiben a hajó számára előírás a rakodási műveletet segítő készülék megléte, az eszköznek hitelesnek és alkalmasnak kell lennie arra, hogy rakodás közben a terhelési számításokat elvégzésére használni lehessen,

f) a hajó főgépének és a segédgépeinek kifogástalan működőképes állapotban kell lenniük,

g) a parthoz állásra és kikötésre szolgáló fedélzeti berendezéseknek üzemképes és kifogástalan állapotúnak kell lenniük.

A hajó parancsnokának kötelezettségei

9. §

(1) A hajó biztonságos rakodásáért a hajó parancsnoka felel. A hajó parancsnoka a rakodás megkezdése előtt és a rakodás során köteles biztosítani, hogy

a) a rakomány rakodása, valamint a ballasztvíz felvétele a hajó ügyeletes tisztjének felügyelete alatt történjen,

b) a rakodás során a hajótestszerkezet túlzott igénybevételének elkerülése céljából a rakomány és a ballasztvíz elosztását figyelemmel kísérjék,

c) a hajó dőlésmentes helyzetben legyen, vagy ha üzemeltetési ok miatt dőlés szükséges, ez a lehető legkisebb mértékű legyen,

d) a hajó biztonságosan legyen kikötve, tekintettel a helyi időjárási viszonyokra, valamint az időjárási előrejelzésre,

e) a hajón folyamatosan elegendő számú tiszt és személyzet tartózkodjon a kikötőkötelek rakodásfüggő igazítására, valamint a szokásos vagy esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére, tekintettel arra, hogy a személyzetnek elegendő pihenőidőt kell biztosítani a fáradt állapotban végzett munka elkerülése érdekében,

f) a terminál képviselője tájékoztatva legyen a rakomány trimmelésére vonatkozó és a szilárd ömlesztett rakományok kezelésére elfogadott biztonságos gyakorlattal összeegyeztethető követelményekről,

g) a terminál képviselője tájékoztatva legyen a ballasz-tolás és a rakodás egymáshoz viszonyított ütemének helyes arányát illetően, valamint a ballaszt felvételének, illetve eltávolításának tervétől való esetleges eltérésről, valamint mindazon más körülményről, amely hatással lehet a rakodásra,

h) a ballaszt eltávolításának ütemezése feleljen meg az elfogadott berakodási tervnek, és ez a művelet nem járhat sem a rakpart, sem közelben tartózkodó hajó elárasztásával. Amennyiben gyakorlati okok miatt a hajó nem távolíthatja el a teljes ballasztját a berakodási művelet előtt, a parancsnoknak meg kell állapodnia a terminál képviselőjével a berakodás esetleges alkalmankénti felfüggesztésének idejéről, valamint a felfüggesztés egyes alkalmainak időtartamáról,

i) megállapodjanak a terminál képviselőjével eső, illetve bármilyen egyéb időjárás-változás esetében követendő eljárásról, amennyiben a rakomány jellege miatt az időjárási hatása veszélyt jelenhetne a rakományra,

j) a rakodási művelet során nagy hőkeltéssel járó munkát ne végezzenek a hajón vagy a hajó közelében, amíg a hajó a rakpartnál tartózkodik, kivéve, ha azt a terminál képviselője engedélyezi és a munkavégzés a hajózási hatóság előírása szerint történik,

k) a rakodás befejező szakaszában a rakodást és a hajót is különös figyelemmel felügyeljék,

l) rakodás közben keletkezett kár vagy kárral fenyegető helyzet előállása esetén haladéktalanul értesítsék a terminál képviselőjét,

m) a trimmelés megkezdésének idejéről a terminál képviselőjét értesítsék annak érdekében, hogy a rakodó rendszer szükséges kiürítésére felkészülhessen és elvégezhesse azt,

n) raktér jobb-, illetve baloldali részének kirakodását párhuzamosan és egyenletesen végezzék a hajótest csavarodásának megakadályozása érdekében,

o) raktér ballaszttal való feltöltése folyamán az éghető gőzök és gázok esetleges kibocsátásának lehetőségére figyelemmel, a feltöltés alatt álló rakterek közelében, illetve felettük nagy hőkeltéssel járó munkát csak a megfelelő elővigyázatossági intézkedések mellett végezzék.

Tájékoztatási kötelezettség

10. §

(1) A hajózási hatóság ellenőrzi, hogy a tájékoztatási feltételek teljesítéséről a hajó parancsnoka megfelelően gondoskodjék:

(2)[10] A hajó parancsnokának a hajó terminálhoz való érkezését megelőzően, a lehető legkorábban meg kell adnia a terminál részére a tájékoztatást a hajó feltételezett érkezési idejét (ETA). Az érkezés feltételezett idejét többször frissíteni kell, és a pontosított feltételezett érkezési időt ismételten meg kell adni a terminál számára.

(3) A feltételezett érkezési idő első közlésekor meg kell adni:

a) a hajó nevét, hívójelét, IMO számát, lobogója szerinti állam nevét, lajstromozási kikötőjét,

b) a rakodási tervet, amelyben fel kell tüntetni a rakomány mennyiségét, a rakomány rakterenkénti megosztását, a berakás, illetve a kirakás sorrendjét, valamint az egyes rakodási ütemekben berakandó mennyiséget, illetve kirakodásnál a kirakási ütemekben kirakandó mennyiséget,

c) az érkezési és becsült indulási merülést,

d) a ballaszt felvételéhez, illetve eltávolításához szükséges időt,

e) a hajó teljes hosszát, szélességét, annak a raktérnek hosszát a legelső raktérnyílás-kerettől a leghátsó raktérnyílás-keretig, amelybe rakomány kerül be, vagy amelyből rakomány kerül ki,

f) az első rakodásba veendő raktér nyíláskerete felső peremének a vízvonaltól mért magasságát, valamint a rak-térnyílás-keret távolságát a hajó oldalától,

g) a hajólépcső elhelyezkedését,

h) a hajó merülésvonaltól mért tetőpont-magasságát,

i) a hajó rakodóberendezéseinek adatait és teljesítményét, ha vannak ilyenek,

j) a kikötőkötelek számát és fajtáját,

k) különleges igényeket, mint például trimmelés vagy a rakomány nedvességtartalmának folyamatos mérése,

l) az esetlegesen szükséges javításokat, amennyiben ezek késleltethetik a hajó rakodásra történő beállását és a rakodás megkezdését vagy a hajó kifutását a rakodás befejezését követően,

m) más, a hajóra vonatkozó olyan tájékoztatást, amelyre a terminál igényt tart.

(4)[11] Szilárd ömlesztett rakomány berakodása előtt a hajó parancsnoka köteles gondoskodni arról, hogy a külön jogszabályban meghatározott rakományinformációt - és szükség esetén - a szilárd ömlesztett rakomány fajlagos tömegéről szóló nyilatkozatát megkapja. A rakományról szóló tájékoztatót a BLU szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza.

11. §

(1) A hajózási hatóság ellenőrzi, hogy a tájékoztatási feltételek teljesítéséről a terminál képviselője megfelelően gondoskodjon.

(2) A hajó feltételezhető érkezési idejére vonatkozó értesítés kézhezvételét követően a terminál képviselője köteles az alábbi tájékoztatást a hajó parancsnoka rendelkezésére bocsátani:

a) a kikötőhely neve, amelynél a rakodás történik, valamint a kikötési manőver és a rakodás tartamának becsült ideje,

b) a rakodóberendezések jellemzői - beleértve a terminál névleges rakodási teljesítményét, valamint a felhasználható rakodó egységek számát -, illetve az egyes rakodási ütemekhez szükséges becsült időtartam,

c) a kikötőhely vagy a rakodóhely jellemzői, tekintettel arra, hogy a parancsnok számára fontos tudni a helyhez kötött és helyváltoztató akadályokról, az ütközéscsillapító ballonok helyzetéről, a kikötőbakok és más kikötői felszerelések helyéről,

d) a kikötőhely menti, valamint a megközelítési útban lévő legkisebb vízmélység. A be- és kiállás becsült idejére, valamint a horgonyzóhelynél található legkisebb vízmélységre vonatkozó tájékoztatást rendszeresen frissíteni és továbbítani kell a parancsnoknak a feltételezett érkezési idő módosulásának függvényében. A be- és kihajózó útban a vízmélység adatait a terminál biztosítja,

e) a víz sűrűsége a horgonyzóhelyen,

f) a raktér nyíláskeretének felső pereme és a vízvonal közötti magasság szerint legmagasabb rakodásba veendő raktér nyíláskeretének magassága, valamint a hajó merü-lésvonal feletti legnagyobb magassága,

g) a hajólépcső és egyéb közlekedési útvonalak elrendezése,

h) a hajót melyik oldalával kell kikötni,

i) a rakodóhely megközelítése során a legnagyobb megengedett sebesség, valamint a vontatóhajók rendelkezésre állása, ez utóbbiak jellemzőiről és vonóerejéről szóló tájékoztatással kiegészítve,

j) a rakomány egyes tételeinek rakodási sorrendje, valamint más korlátozások, amennyiben nem lehetséges a rakományt a hajó szempontjából a lehető legkedvezőbb raktérből és sorrendben kirakni,

k) a berakásra kerülő rakomány azon tulajdonsága, hogy egyéb rakománnyal vagy rakomány-maradvánnyal kapcsolatba kerülve veszélyt idézhet elő,

l) előzetes tájékoztatás a javasolt rakodási műveletekről, illetve a rakodási terv megváltozásáról,

m) amennyiben a terminál rakodó berendezései rögzítettek vagy helyük, illetve helyzetük változtatásban korlátozottak,

n) a kikötéshez szükséges kikötő kötelek fajtája, mennyisége,

o) figyelmeztetés a szokásostól eltérő kikötési körülményekre,

p) ballaszt felvételére vagy eltávolítására vonatkozó korlátozások,

q) a hajózási hatóság által engedélyezett legnagyobb elhajózási merülés,

r) a terminálra vonatkozó egyéb adat a hajó parancsnokának igénye szerint.

(3) A terminál képviselőjének meg kell bizonyosodnia arról, hogy a hajó parancsnoka kellő időben tudomást szerzett a rakományra vonatkozó nyilatkozatban szereplő tájékoztató tártalmáról.

(4) A terminál képviselője köteles haladéktalanul értesíteni a hajó parancsnokát és a hajózási hatóságot, amennyiben az ömlesztettáru-szállító hajón olyan nyilvánvaló hiányosságot észlel, amely veszélyeztetheti a rakodás biztonságát.

A terminál képviselőjének kötelezettségei a rakodás megkezdése előtt és a rakodás során

12. §

A rakodás megkezdése előtt és a rakodás során a terminál képviselője:

a) megadja a parancsnok számára a kapcsolattartásért és a rakodási műveletekért felelős termináli személy, illetve ügynökség nevét és elérhetőségének módját,

b) megteszi a szükséges intézkedéseket annak elkerülésére, hogy a rakodásnál használt berendezések kárt tegyenek a hajóban és tájékoztatja a parancsnokot, ha kár keletkezik,

c) biztosítja, hogy a hajót dőlésmentes helyzetben tartsák vagy, ha üzemeltetési ok miatt dőlés szükséges, ez a lehető legkisebb mértékű legyen,

d) gondoskodik arról, hogy adott raktérben a jobb- és a baloldali rész rakodása egyenletesen történjen a hajótest csavarodásának megelőzése érdekébén,

e) nagy fajlagos tömegű rakomány esetében, illetve amennyiben az egy markolónyi mennyiségű áru jelentős súlyú lehet, figyelmezteti a parancsnokot, hogy nagy helyi terhelések érhetik a hajó szerkezetét mindaddig, amíg a rakomány be nem fedi a raktér padlózatát, különösen akkor, amennyiben engedélyezett a nagy magasságból történő rakományejtés, amellyel összefüggésben különös figyelmet kell fordítani az egyes rakterekben a berakodási művelet elkezdésére,

f) köteles a parancsnokkal megállapodni a rakodási műveletek valamennyi szakaszát és részletét illetően, valamint biztosítani, hogy a parancsnok értesüljön az elfogadott rakodási terv esetleges megváltoztatásáról, továbbá a rakodási művelet minden egyes ütemének befejezéséről az adott ütemben berakott árumennyiség megadása mellett,

g) vezeti a be-, illetve kirakodott rakomány tömegére és elosztására vonatkozó nyilvántartást, és gondoskodik arról, hogy az egyes rakterekben lévő tömeg ne térjen el a rakodási tervben meghatározottól,

h) gondoskodik arról, hogy rakodáskor a trimmelés a parancsnok utasításának megfelelően történjen,

i) gondoskodik arról, hogy az elhajózási merülés és trimm eléréséhez szükséges rakomány mennyisége lehetővé tegye a terminál rakodó rendszerének kiürítését a berakodás befejezésekor. Ennek érdekében a terminál képviselője tájékoztatja a hajó parancsnokát a terminál rakodó rendszerében lévő névleges árumennyiségről és a rakodás befejezésekor esedékes, a rakodó rendszer kiürítésével kapcsolatos esetleges követelményekről,

j) kirakodás esetén figyelmezteti a hajó parancsnokát, ha növelni vagy csökkenteni szándékozik az alkalmazott rakodófejek számát, és tájékoztatja a parancsnokot az egyes rakterekből történő kirakodás befejezésének feltételezett idejéről,

k) gondoskodik arról, hogy nagy hőkeltéssel járó munkát ne végezzenek a hajó fedélzetén vagy közelében, amíg a hajó a rakodóhelyen van, kivéve, ha ahhoz a parancsnok hozzájárul és az ilyen munkavégzés összeegyeztethető hajózási hatóság által meghatározott követelményekkel.

A rakodás szabályai

13. §

A hajózási hatóság ellenőrzi, hogy ömlesztettáru-szállító hajó szilárd ömlesztett rakománnyal történő rakodása a következő szabályok betartása mellett történjen:

a)[12] a szilárd ömlesztett rakomány rakodása előtt a hajó parancsnoka a külön jogszabály rendelkezése szerint egyezteti a terminál képviselőjével a rakodási tervet, amely tartalmazza a hajó IMO számát, továbbá elkészültekor szerepel rajta a hajó parancsnokának és a terminál képviselőjének aláírása,

b) a rakodási tervnek a hajó, illetve a személyzet biztonságára kiható megváltoztatása kizárólag a parancsnok és a terminál képviselője által kölcsönösen elfogadott módosított rakodási terv készítése útján végezhető,

c) az elfogadott rakodási tervet, valamint annak esetleges módosítását a hajó és a terminál hat hónapig megőrzi, a hajózási hatóság által végzett ellenőrzés alkalmával történő bemutatás céljára,

d)[13] a rakodás megkezdése előtt a hajó parancsnoka és a terminál képviselője kitölti és aláírja a fedélzeti és parti berendezések ellenőrzésének végrehajtásáról szóló listát,

e) a hajó és a terminál között folyamatos és megbízható kapcsolattartást kell biztosítani, amely a rakodással kapcsolatos információcserét szolgálja, továbbá alkalmas a rakodás haladéktalan felfüggesztésére, illetve leállítására irányuló parancsnoki, illetve terminál képviselői rendelkezés továbbítására,

f) a hajó parancsnoka és a terminál képviselője gondoskodik arról, hogy a rakodás az elfogadott tervnek megfelelően, az abban a rakterek be- vagy kirakására vonatkozóan meghatározott sorrendben és mennyiségek szerint történjen, amelytől eltérni csak a b) pontban meghatározott módon lehet,

g) a rakodás befejezésekor a hajó parancsnoka és a terminál képviselője írásban igazolja, hogy a rakodás a rakodási tervnek megfelelően történt, beleértve az elfogadott változtatásokat. Kirakodás esetében a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, a rakterek kiürítését és kitakarított állapotát, valamint az esetlegesen keletkezett károk kijavítását megerősítő, a parancsnok által jóváhagyott nyilatkozatot.

A rakodás megtiltása, hatósági intézkedések

14. §

(1)[14] A parancsnok külön jogszabályban meghatározott jogait és kötelezettségeit nem érintve, a hajózási hatóság a rakodást megtilthatja, amennyiben meggyőződik arról, hogy az akár a hajó, akár a személyzet biztonságát veszélyezteti.

(2) Amennyiben a hajózási hatóság tudomására jut, hogy a hajó parancsnoka és a terminál képviselője között a 12. §-ban meghatározott eljárások alkalmazásával kapcsolatban nem jutottak egyetértésre, a biztonság, illetve a környezet védelmében szükséges intézkedést a hajózási hatóság teszi meg.

A hajó szerkezetének sérülése, felszerelésének károsodása

15. §

(1) Amennyiben rakodás során a hajó szerkezete megsérül vagy felszerelése károsodik, a terminál képviselőjének jelentésben kell erről tájékoztatnia a hajó parancsnokát, és szükség esetén a javítás elvégzéséről gondoskodnia kell.

(2)[15] Amennyiben a kár a hajótest szerkezetének épségét vagy vízmentességét, illetve a hajó alapvető működtető rendszereit veszélyeztetheti, a terminál képviselője és a hajó parancsnoka tájékoztatja a lobogó szerinti állam hajózási hatóságát, illetve az elismert és nevében eljárni jogosult felhatalmazott szervezetet. A hajózási hatóság dönt arról, hogy azonnali javítás szükséges vagy a javítás elhalasztható, döntése során a lobogó szerinti állam hatóságának vagy az elismert és nevében eljáró szervezetnek, valamint a hajó parancsnokának véleményét figyelembe veszi. Ha azonnali javításra van szükség, mielőtt a hajó elhagyná a kikötőt a hajó parancsnokának és a hajózási hatóságnak meg kell győződnie a javítás megfelelőségéről.

(3) A (2) bekezdésben foglalt döntés meghozatala céljából a hajózási hatóság, illetve az általa felkért elismert szervezet jogosult annak megítélésére, hogy a javítás elvégzése azonnal szükséges-e, vagy elhalasztható.

(4)[16] Az (1), (2) és (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseinek sérelme nélkül kell alkalmazni.

Hatósági ellenőrzés, jelentés az Európai Bizottság részére

16. §

(1) A hajózási hatóság rendszeresen ellenőrzi, hogy a 6. §-ban, a 7. § (1) bekezdésében és a 13. §-ban foglalt követelményeknek a terminál megfelel-e. Az ellenőrzési eljárás részét képezik a rakodás során elvégzendő bejelentés nélküli szemlék. A hajózási hatóság az 5. § d) pontjában, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártakor ellenőrzi, hogy meglévő terminál, illetve újonnan létesített terminál megfelel-e az 5. §-ban foglalt követelményeknek.

(2)[17] A hajózási hatóság jelentése alapján a közlekedésért felelős miniszter háromévente az Európai Bizottság részére az ellenőrzések eredményéről jelentést készít. A jelentésnek az ömlesztettáru-szállító hajók és a terminálok közötti együttműködés és kapcsolattartás harmonizált eljárásainak hatékonyságáról szóló értékelést is tartalmaznia kell. A jelentést az Európai Bizottsághoz a beszámolási időszakot követő év április 30-áig kell eljuttatni.

17. §[18]

Az Európai Parlament és a Tanács 2099/2002/EK rendeletének 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) magyar tagját a közlekedésért felelős miniszter jelöli ki.

Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

19. §[19]

Ez a rendelet a - a rendelet 2. §-ában hivatkozott nemzetközi egyezményeket, illetve szabályzatokat kihirdető külön jogszabályokkal együtt - az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a 2002. november 5-i 2002/84/EK irányelvvel módosított, az ömlesztettáru-szállító tengeri hajók biztonságos be- és kirakodására vonatkozó harmonizált követelmények és eljárások megállapításáról szóló 2001. december 4-i 2001/96/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Gaál Gyula s. k.,

gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[2] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[3] 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet a magyar víziutakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről.

[4] 2001. évi XI. törvény a Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("SOLAS 1974/1978.") kihirdetéséről.

[5] 35/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("SOLAS 1974/1978.") mellékletének kihirdetéséről.

[6] 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról.

[7] Hatályon kívül helyezte a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 29. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[8] 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről.

[9] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[10] Estimated time of arrival.

[11] 35/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("SOLAS 1974/1978.") mellékletének kihirdetéséről.

[12] * 35/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("SOLAS 1974/1978.") mellékletének kihirdetéséről - VI/7.3 szabály. ** A BLU Szabályzat 2. számú mellékletében meghatározott forma és tartalom szerinti rakodási terv.

[13] A BLU Szabályzat 4. számú mellékletében meghatározott ellenőrzési lista.

[14] 35/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("SOLAS 1974/1978.") mellékletének kihirdetéséről - V. fejezet, "A hajózás biztonsága", 10-1. Szabály: "A parancsnok felelőssége a biztonságos hajózásért".

[15] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[16] 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet a magyar víziutakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről.

[17] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[18] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[19] Megállapította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

Tartalomjegyzék