22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet

az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és a Kohéziós Alapból finanszírozott támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 20. §-ának (3) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:[1]

I. Fejezet

BEVEZETŐ RÉSZ

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

a)[2] a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) szervezetébe tartozó Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának (a továbbiakban: irányító hatóság), valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtása keretében végzett tevékenységére,

b)[3] arra a jogi személyre, a pártok kivételével, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, amely a projektje, programja végrehajtásához - a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtása keretében - az Európai Unió által, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint az Európai Szociális Alapból (a továbbiakban: Alapok) nyújtott támogatásokat, illetve az ezekhez társuló költségvetési forrásokat kívánja felhasználni, illetőleg használja fel, továbbá

c)[4] a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programnak a 3. § (2) bekezdésben meghatározott intézkedési tekintetében az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaságra (a továbbiakban: ESZA Közhasznú Társaság)

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programon (a továbbiakban: Operatív Program) az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormányának képviselői által aláírt programdokumentumot,

b)[5] az Operatív Program közoktatási és felsőoktatási intézkedésein:

ba) 2. 1. a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatásban,

bb) 3. 1. az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztése,

bc) 3. 3. a felsőoktatás tartalmi és szerkezeti fejlesztése, bd) 4. 1. 2. felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása

című intézkedéseket, illetve alintézkedést kell érteni.

(2)[6] Az e rendelet által alkalmazott fogalmak közül

a) az Egységes Monitoring Információs Rendszer (a továbbiakban: EMIR), intézkedés, a programkiegészítő dokumentum, a végső kedvezményezett, a monitoring bizottság, a közreműködő szervezet fogalmak meghatározását az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a,

b) a központi program, a Közösségi Támogatási Keret fogalmak meghatározását az R. 2. §-ának (1) bekezdése tartalmazza.

3. §[7]

(1) Az Operatív Program 2. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt közoktatási és felsőoktatási intézkedései (a továbbiakban: közoktatási és felsőoktatási intézkedések) végrehajtásában - az R. 20. § (1) bekezdésében meghatározott - közreműködő szervezetként az OKM Támogatáskezelőt jelöljük ki.

(2) Az Operatív Programnak

a) 1. 1. a munkanélküliség megelőzése és kezelése,

b) 1. 3. a nők munkaerőpiaci részvételének támogatása, a család és a munka összehangolásának segítése,

c) 2. 2. a társadalmi beilleszkedés elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével,

d) 2. 3. a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának javítása, különös tekintettel a roma népességre,

e) 3. 2. a szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése,

f) 3. 4. a munkahelyteremtéshez és vállalkozói készségek fejlesztéséhez kapcsolódó képzések,

g) 3. 5. a felnőttképzés rendszerének fejlesztése,

h) 4. 1. 1. Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása,

i) 4. 2. a társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése intézkedései, illetve alintézke-dése végrehajtásában közreműködő szervezet az ESZA Közhasznú Társaság.

(3) Az ESZA Közhasznú Társaság jogosult a (2) bekezdésben meghatározott intézkedések tekintetében

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében, valamint

b) kiadni az azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás visszavonására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot.

(4) Az ESZA Közhasznú Társaság tekintetében az e rendelet által nem szabályozott kérdéseket az NFÜ vagy az Operatív Program tekintetében jogelődje és az ESZA Közhasznú Társaság által kötött együttműködési megállapodás tartalmazza.

II. Fejezet

AZ OM TÁMOGATÁSKEZELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A KÖZOKTATÁSI ÉS FELSŐOKTATÁSI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA SORÁN[8]

4. §

(1)[9] Az OKM Támogatáskezelő a közoktatási és felsőoktatási intézkedések végrehajtása tekintetében

a) beterjeszti az irányító hatóság felé jóváhagyásra az Európai Szociális Alapból és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó pénzeszközök fogadásával kapcsolatos eljárási szabályokat tartalmazó belső működési kézikönyvét,

b) az irányító hatóság által elfogadott belső működési kézikönyvében foglaltak szerint jár el,

c) felelős az Operatív Program végrehajtása során az e rendeletben meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan, a végső kedvezményezettnél és a helyben keletkezett adatoknak EMIR-be történő naprakész rögzítéséért,

d) gondoskodik az Operatív Program végrehajtása során keletkezett dokumentumok megőrzéséről annak pénzügyi zárását követő 3 évig,

e) kijelöl egy-egy személyt az irányító hatóság elnökletével működő monitoring bizottságokba.

(2)[10] Az OKM Támogatáskezelő az e jogszabályban meghatározott feladatai ellátásakor az irányító hatóság nevében jár el. A feladatok ellátását másra nem ruházhatja át.

PÁLYÁZATOK KEZELÉSE

Pályázat-előkészítő munkacsoport működtetése

5. §

(1)[11] A közoktatási és felsőoktatási intézkedések végrehajtása során nyújtott támogatások esetében a pályázati dokumentációt a pályázat-előkészítő munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) készíti el, és az irányító hatóság hagyja jóvá. A munkacsoport elnöke az irányító hatóság képviselője, tagjait az oktatási és kulturális miniszter véleménye alapján az OKM Támogatáskezelő jelöli ki.

(2)[12] Az OKM Támogatáskezelő

a) pályázati eljárásonként kijelöl egy felelőst, aki az adott pályázati eljárás előkészítése során végrehajtandó feladatokat koordinálja,

b) összehívja a munkacsoportot, és szervezi annak munkáját.

(3) A pályázati dokumentáció tartalmazza a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót - ideértve a horizontális elvekre, környezeti fenntarthatóságra és esélyegyenlőségre vonatkozó külön útmutatókat is -, a pályázati formanyomtatványt és annak mellékleteit, a támogatási szerződéstervezetet, valamint az értékelési szempontrendszert.

Pályázati eljárás

6. §

Az OKM Támogatáskezelőnek a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatai a következők:[13]

a)[14] jóváhagyás céljából összeállítja a munkacsoport által elkészített pályázati dokumentációt, az oktatási és kulturális miniszter és az NFÜ megbízásából közzéteszi az irányító hatóság által jóváhagyott pályázati felhívást,

b) biztosítja a teljes körű pályázati dokumentációt a pályázók részére nyomtatott és elektronikus formában,

c) pályázati felhívásonként részletes tájékoztatást és szakmai felvilágosítást nyújt regionális információs napok és a lehetséges pályázók felkészítését támogató pályázati tanácsadás biztosításával,

d) az irányító hatóság által jóváhagyott kommunikációs akciótervének megfelelően gondoskodik a nyilvánosság és a lehetséges pályázók pályázattal kapcsolatban történő lehető legszélesebb körű, részletes tájékoztatásáról és felkészítéséről,

e)[15] nyilvántartja és megválaszolja a pályázók által, a pályázattal kapcsolatban, írásban feltett kérdéseket és azokat tájékoztatásul megküldi az irányító hatóságnak,

f) naprakész tájékoztatással biztosítja az irányító hatóság és a saját honlapján működtetett, a több alkalommal, ismételten felmerülő kérdésekkel kapcsolatos honlaprovat működtetését,

g) kialakítja, és működteti a pályázattal kapcsolatos szakértői és célcsoportra vonatkozó adatbázisokat, amelyeket rendszeres frissítés mellett továbbít az irányító hatóságnak,

h) kialakítja és működteti a pályázók nyilvántartását végző rendszert.

Értékelési eljárás

7. §

(1)[16] A beérkezett és formai szempontból érvényes pályázatokat az értékelési eljárás során független értékelők értékelik. A pályázati eljárás tárgyát képező támogatást elnyerő pályázók kiválasztására a bírálóbizottság tesz javaslatot.

(2)[17] Az értékelési eljárás során az OKM Támogatáskezelő feladatai a következők:

a)[18] az OKM-mel egyeztetett javaslatot tesz az irányító hatóságnak a független értékelők és a bírálóbizottság szavazó tagjainak személyére,

b)[19] az irányító hatóság jóváhagyását követően megbízza a független értékelőket és a bírálóbizottság tagjait a feladatok ellátásával. Amennyiben az irányító hatóság a javaslattal nem ért egyet, felhívja az OKM Támogatáskezelőt, hogy tegyen új javaslatot,

c)[20] felkészíti a független értékelőket és a bírálóbizottság tagjait az értékelési eljárásban való részvételre,

d) ellenőrzi a beérkezett pályázatok formai megfelelőségét,

e)[21] ellátja a bírálóbizottság elnöki és titkári teendőit,

f)[22] a független értékelők és a bírálóbizottság javaslata alapján értékelési jelentést készít, és a támogatási javaslatot jóváhagyásra megküldi az irányító hatóság részére,

g) a pályázók székhelyén, illetve telephelyén szükség esetén előzetes ellenőrzést kezdeményez, és az értékelő bizottság döntése alapján azt lefolytatja.

KÖZPONTI PROGRAMOK

Központi programok kijelölése

8. §

(1) A központi programokat a programkiegészítő dokumentum tartalmazza.

(2)[23] A központi program keretében a program-előkészítő munkacsoport kidolgozza a központi program támogatási pénzeszközeinek felhasználásához szükséges feltételrendszert. A munkacsoport elnöke az irányító hatóság képviselője. Az OKM Támogatáskezelő részt vesz a munkacsoport tevékenységében, és ellátja a munkacsoport titkári teendőit.

Programtervek kidolgozása

9. §

(1)[24] A központi program végrehajtását meghatározó programtervet (a továbbiakban: programterv) a programkiegészítő dokumentumban megjelölt végső kedvezményezett az OKM-mel egyeztetve készíti el.

(2) A programterv kötelező tartalmi elemei a következők:

a) a program címe,

b) főbb adatok (szervezet neve, székhelye, képviseletre jogosult személy neve, elérhetősége),

c) a program helyszíne, megvalósításának időtartama,

d) a program célja, indokoltsága,

e) a program leírása, hátterének bemutatása, esetlegesen kapcsolódó programok,

f) a program elemei ütemezve, célcsoport, a programban, programelemekben való részvétel feltételei, a program keretében nyújtott szolgáltatások és támogatások köre, a program, illetőleg az egyes programelemek végrehajtása során elérendő eredmények,

g) a részletes költségvetés,

h) a megvalósításában érintett partnerszervezetek köre,

i) a program megvalósításának folyamatát követő indikátorok,

j) a környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesülése,

k) a program hosszú távú fenntarthatóságának bemutatása.

A programterv jóváhagyása, az értékelés folyamata

10. §

(1)[25] A minősítő testület végzi a programterv értékelését, és javaslatot tesz az irányító hatóság részére a programterv elfogadására. Az irányító hatóság a minősítő testület javaslata alapján elfogadja a programtervet. A minősítő testület tagjait az OKM javaslatára az OKM Támogatáskezelő kéri fel. A minősítő testület tevékenységét az irányító hatóság által előterjesztett és a testület által jóváhagyott ügyrend szabályozza.

(2)[26] A programterv értékelése során az OKM Támogatáskezelő

a) közreműködik a formai értékelés szempontrendszerének kidolgozásában,

b)[27] formai, tartalmi és költségvetési szempontból értékeli a hozzá benyújtott programtervet,

c) tagként részt vesz az irányító hatóság által vezetett minősítő testület munkájában,

d) ellátja a minősítő testület titkárságának feladatait,

e)[28] a formai, tartalmi és költségvetési szempontból ellenőrzött programtervet megküldi a minősítő testületnek jóváhagyásra.

Szerződéskötés

11. §

(1)[29] A támogatásban részesülő pályázóval, valamint a minősítő testület által jóváhagyott központi programok esetében a végső kedvezményezettel az NFÜ megbízásából az OM Alapkezelő köt támogatási szerződést. A támogatási szerződés tartalmazza különösen a támogatás célját, összegét, a támogatott végső kedvezményezett elszámolási kötelezettségeinek meghatározását (tartalmát, határidejét és az elszámolás bizonylatait), továbbá az ellenőrzés módját és a szerződésszegés következményeit.

(2) Az OM Alapkezelő szerződéskötéssel kapcsolatos szakmai feladatai a következők:

a)[30] elkészíti a szerződésnek az adott pályázatra vagy központi programra irányadó tervezetét, illetve a szerződés esetleges módosításának a tervezetét, és azt jóváhagyásra az irányító hatóságnak megküldi,

b)[31] az NFÜ megbízásából eljárva megköti a szerződést,

c) közzéteszi a támogatott pályázatok, illetve programtervek adatait a publicitási irányelveknek megfelelően.

(3)[32] A (2) bekezdésben meghatározott jóváhagyásról az irányító hatóság legkésőbb a támogatási döntés meghozataláig intézkedik.

Monitoring tevékenység az Európai Szociális Alapból finanszírozott intézkedések tekintetében

12. §[33]

(1)[34] Az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott közoktatási és felsőoktatási intézkedések esetében az eljárásrendi és teljesítési monitoringért, a pénzügyi és a szakmai monitoringért, valamint a monitoring folyamat általános összehangolásáért az OKM Támogatáskezelő a felelős. Az OKM Támogatáskezelő dönt az előrehaladási jelentések elfogadásáról, és javaslatot tesz az irányító hatóság részére az esedékes támogatási részlet kifizetésére, feltéve, hogy meggyőződött a tény szerinti, eljárásrendi teljesítésről, igazolta a szakmai és a pénzügyi teljesítést.

(2)[35] Az OKM Támogatáskezelő az (1) bekezdésben meghatározott eljárásrendi és teljesítési monitoring feladatkörében:

a) befogadja és feldolgozza a kedvezményezettek által készített előrehaladási jelentéseket,

b) nyomon követi az előrehaladási jelentések beérkezését, és intézkedik a benyújtás érdekében,

c) ha a végső kedvezményezett a jelentéstételi határidőt elmulasztja, írásban felszólítja a jelentés megküldésére, eredménytelen felszólítás esetén kezdeményezheti a végső kedvezményezettel kötött támogatási szerződéstől való elállást,

d) ellenőrzi a kedvezményezettek előrehaladási jelentéseit formai és tartalmi szempontból,

e) ellenőrzi a közbeszerzési eljárások lefolytatásának szabályszerűségét,

f) biztosítja a monitoring folyamat során keletkezett dokumentumokat az irányító hatóság részére,

g) részt vesz a monitoring folyamat irányító hatóság által jóváhagyott formadokumentumainak előkészítésében,

h) összegyűjti az adott projekt monitoringjában részt vevő személyek elérhetőségét, rögzíti a felelősöket, és a projektekre lebontott adatbázist továbbítja az irányító hatósághoz,

i) befogadja a jelentések pénzügyi elszámolásaként benyújtott, külön jogszabályban meghatározott dokumentumokat, különös tekintettel a kifizetést igénylő dokumentumot, a számlák másolatait és a számlaösszesítőket,

j) ellenőrzi, hogy a kedvezményezett az eredeti számlán feltüntette-e azt, hogy az adott számú projektre történő elszámolásra nyújtották be,

k) biztosítja az egységes monitoring információs rendszer adatbázisának naprakész feltöltését,

l) kockázatelemzés alapján éves helyszíni ellenőrzési tervet készít és azt az irányító hatóságnak jóváhagyásra az előző év november 30-ig benyújtja,

m) lebonyolítja a projektek helyszíni ellenőrzését,

n) jegyzőkönyvet készít a helyszíni ellenőrzésről,

o) a végrehajtás folyamatának áttekintése és szükség esetén az irányító hatóság részére korrekciós intézkedések megtételére szóló javaslattétel céljából az irányító hatósággal havi rendszerességgel, intézkedésszintű végrehajtási értekezleteket szervez,

p) elkészíti az éves átfogó és a negyedéves intézkedésszintű jelentést, és továbbítja az irányító hatósághoz.

(3)[36] A szakmai monitoring célja a szerződések teljesítése szakmai megalapozottságának ellenőrzése. Az OKM Támogatáskezelő a szakmai monitoring feladatkörében:

a)[37] a szakmai monitoring tevékenység ellátására - az irányító hatóság által a szakmailag felelős tárca iránymutatásai szerint kidolgozott kiválasztási szempontok alapján -az OKM Támogatáskezelő a közoktatás és a felsőoktatás tekintetében az OKM-mel együttműködve pályázati ablakonként, központi programonként vagy intézkedésenként szakértőket, valamint vezető monitort jelöl ki, felkészíti őket a feladatuk ellátására, valamint összehangolja tevékenységüket,

b) adatokkal tölti fel, és kezeli az egységes monitoring információs rendszer szakmai adatbázisát,

c) kockázatelemzés alapján biztosítja a monitoring szakértők látogatásait a projektek helyszínén, illetve, amennyiben a projektről szerzett információk és problémafeltárás alapján indokolt, a helyszíni ellenőrzést, ezek alapján szükség esetén beavatkozást kezdeményez, amelyről az irányító hatóságot tájékoztatja,

d) külön jogszabályban előírt módon benyújtott projekt-előrehaladási jelentések szakmai hitelesítését, a szakmai hitelesítési jelentésrészlet elkészítését biztosítja,

e) befogadja, és feldolgozza a monitoring szakértők által készített jelentéseket és jegyzőkönyveket, ezek alapján pályázati ablakonként negyedévente szakmai jelentést készít a (2) bekezdés p) pontban meghatározott negyedéves intézkedésszintű jelentés elkészítéséhez,

f) a projektszintű végrehajtási problémák kezelésére szakmai konzultációt biztosít a projektek végrehajtói számára,

g) az Európai Bizottság részére továbbítandó éves végrehajtási jelentés előkészítése céljából évente átfogó szakmai jelentést készít az irányító hatóság részére.

(4)[38] Az OKM Támogatáskezelő a pénzügyi monitoring feladatkörben megvizsgálja a benyújtott elszámolásokat, a támogatás alapjául szolgáló számlákat, egyéb számviteli bizonylatokat, valamint előleg esetén az előlegfolyósítás dokumentumait. Ennek keretében

a) ellenőrzi és megállapítja, hogy az elszámolásra benyújtott kiadások, költségek megfelelnek-e a szerződéses feltételeknek, az adott időpontban hatályos magyar jogszabályoknak és az Európai Közösség jogszabályaiban foglaltaknak,

b) ellenőrzi, hogy a számlák, a számlaösszesítőben megadott számlatételek és egyéb számviteli bizonylatok a támogatási szerződésben meghatározott jogcímre vonatkoznak-e, és összegüket tekintve is megfelelnek-e az előirányzott költségeknek,

c) ellenőrzi a kedvezményezett nevének és bankszámlaszámának támogatási szerződéssel való összhangját, valamint a szállító részére történő közvetlen kifizetési igény esetén ellenőrzi a számla alapján az elszámolásban megjelölt és a szállítói számlán szereplő bankszámlaszám egyezőségét,

d) ellenőrzi, hogy a számlát, illetve egyéb számviteli bizonylatot a támogatási szerződésben meghatározott projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési szerződésben meghatározott kivitelező, szállító állította-e ki,

e) ellenőrzi, hogy az elszámolásra benyújtott kiadások, költségek teljesítése a pályázati kiírás, illetve a támogatási szerződésben előírt határidőn belül történt-e (e határidőn túli teljesítésre vonatkozó számla és egyéb számviteli bizonylatok nem képezhetik a támogatás igénybevételének alapját),

f) a szerződéses kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése során vizsgálja, hogy az elszámolásra benyújtott számlát, illetve az egyéb számviteli bizonylatokat a kedvezményezett által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes szállítója állította-e ki,

g) ellenőrzi a saját erő felhasználását,

h) ellenőrzi, hogy a kiadások a jogosultsági feltételeknek megfelelően merültek-e fel,

i) ellenőrzi, hogy nem áll-e fenn a köztartozás és támogatáshalmozódás,

j) biztosítja a projektszintű pénzügyi hitelesítési részjelentés elkészítését,

k) a támogatási keretből felhasznált források ismeretében megállapítja az utalható támogatási összeget, és biztosítja az elektronikus átutalás feltételeit.

(5)[39] Az OKM Támogatáskezelő az ellenőrzést követően a projektszintű hitelesítési jelentésekkel együtt összeállítja a kifizetésekhez szükséges hazai forrás és közösségi hozzájárulás biztosítására vonatkozó, intézkedésszintű forráslehívási kérelmet és benyújtja az irányító hatóságnak.

Monitoring tevékenység az Európai Regionális Fejlesztési Alap által finanszírozott intézkedések tekintetében

13. §[40]

(1)[41] Az OKM Támogatáskezelő felelős a rendelet 2. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott közoktatási és felnőttképzési intézkedések követeléskezeléséért, a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek nyilvántartásáért és beszedéséért.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatkörön belül az OKM Támogatáskezelő[42]

a) intézkedik a megítélt visszafizetési kötelezettségekből eredő pénzeszközök beszedéséről, az Operatív Program számlájára történő utalásról, késedelmes törlesztés esetén a kamattartozás megállapításáról, a kedvezményezett kiértesítéséről és a keletkezett követelés behajtásáról,

b) az irányító hatóság tájékoztatása alapján szerződésenként nyilvántartja a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott támogatásokból keletkezett követelések tőke és - a támogatási szerződés vonatkozó pontja(i) figyelembevételével megállapított - kamat összegeit,

c) a b) pont szerinti tartozásról értesíti az érintett kedvezményezetteket, intézkedik a követelések beszedése érdekében, ennek keretében - önkéntes teljesítés hiányában - érvényesíti a támogatási szerződésben kikötött biztosítékot, indokolt esetben végrehajtási, illetve - az irányító hatóság előzetes álláspontjának kikérése mellett és felhatalmazása alapján - felszámolási eljárást kezdeményez,

d) naprakész nyilvántartást vezet a behajtott követelésekről, negyedévenként tételesen egyeztet az irányító hatósággal és a kijelölt közreműködő szervezettel,

e) a kedvezményezettek teljes körére kiterjedően figyelemmel kíséri a Cégközlönyt annak érdekében, hogy a cégbíróságok által közzétett, más szervezetek által kezdeményezett csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárásban - az irányító hatóság képviseletében, nevében - a hitelezői igényt bejelentse és az eljárások során érdekeit képviselje.

f)[43] jogosult kiadni az azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás visszavonására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot.

III. Fejezet

AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI JOGKÖRÉNEK ELEMEI

14. §

(1)[44] Az irányító hatóság az e rendeletben meghatározott, átruházott feladatok tekintetében az OKM Támogatáskezelőt közvetlenül utasíthatja. Az irányító hatóság e jogkörében az OKM Támogatáskezelőt a 15. §-ban meghatározott működési kézikönyv rendelkezéseinek betartására kötelezheti.

(2)[45] Az OKM Támogatáskezelő az e rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásához harmadik személyt az irányító hatóság előzetes jóváhagyása esetén vonhat be.

(3)[46] Az irányító hatóság, illetve az általa megbízott személy ellenőrizheti az OKM Támogatáskezelő e rendeletben meghatározott tevékenységét. Az ellenőrzés szabályait a 16. § tartalmazza.

(4)[47] Az irányító hatóság az OKM Támogatáskezelőt az e rendeletben meghatározott feladatainak ellátásáról a 19. §-ban foglaltak szerint számoltathatja be.

(5) Az irányítási jogkör gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat e jogszabály által meghatározott keretek között a 15. § szerinti működési kézikönyv tartalmazza.

Az alkalmazandó eljárási szabályok meghatározásának módja

15. §

(1) Az Operatív Program végrehajtásának részletes eljárási szabályait az irányító hatóság működési kézikönyve (a továbbiakban: kézikönyv) tartalmazza. A kézikönyv elősegíti az Operatív Program 2004-től 2006-ig terjedő programozási időszakában az irányító hatóság, a program intézkedéseinek lebonyolításában részt vevő közreműködő szervezetek és egyéb szervezetek számára az Operatív Program forrásainak szabályos, hatékony és eredményes felhasználását az Európai Unió átláthatóságra vonatkozó alapelvének megfelelően. A kézikönyvben foglaltak betartása kötelező.

(2)[48] A kézikönyvet és módosításait az irányító hatóság vezetőjének előterjesztése alapján az OKM véleményezése után az NFÜ elnöke adja ki és vonja vissza.

(3)[49] Az Operatív Program intézkedéseinek végrehajtásában részt vevő bármely érintett szervezet írásbeli javaslatot tehet a kézikönyv módosítására. A javaslat elfogadásáról és a kézikönyv módosításáról az irányító hatóság vezetőjének előterjesztése alapján az NFÜ elnöke dönt. A kézikönyv módosításáról az irányító hatóság vezetője haladéktalanul írásban tájékoztatja az OKM-et, valamint az OKM Támogatáskezelőt.

(4)[50] Az OKM Támogatáskezelő a kézikönyvvel összhangban a közoktatási és felsőoktatási intézkedések végrehajtására belső működési kézikönyvet készít. Az OKM Támogatáskezelő belső működési kézikönyvét az irányító hatóság vezetője hagyja jóvá.

IV. Fejezet

AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG ÉS AZ OM TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSE EGYÉB TERÜLETEKEN[51]

Ellenőrzés

16. §

(1)[52] Az OKM Támogatáskezelő az első szintű ellenőrzés keretében helyszíni ellenőrzés lebonyolításában vesz részt az Európai Szociális Alapból és az Európai Regionális Fejlesztési Alap felhasználása keretében elvégzendő feladatok végrehajtásának ellenőrzése során.

(2)[53] Az NFÜ belső ellenőrzésért felelős részlege a belső ellenőrzési kézikönyvében, a külön jogszabályaiban és a kézikönyvben foglaltak szerint ellenőrizheti az OKM Támogatáskezelő közreműködő szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó ellenőrzési rendszert, az OKM Támogatáskezelőnek a támogatások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységét, továbbá a végső kedvezményezettnél a támogatások felhasználását.

(3)[54] Az ellenőrzés vonatkozásában az OKM Támogatáskezelő

a) minden év november 30-áig jóváhagyás előtt megküldi az irányító hatóság vezetőjének a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet szerinti belső ellenőrzési részleg ellenőrzési munkatervét,

b) együttműködik a Strukturális Alapok ellenőrzését végző külső szervezetekkel azok ellenőrzési tevékenysége során, valamint az ellenőrzések megkezdéséről az irányító hatóságot haladéktalanul tájékoztatja,

c) megküldi az irányító hatóság részére az Alapok és a szervezet belső ellenőrzése körében keletkezett végleges jelentéseket, valamint a külső szervek (Európai Bizottság illetékes szervei, kifizető hatóság, Magyar Államkincstár, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, NFÜ belső ellenőrzésért felelős részlege, Szociális és Munkaügyi Minisztérium belső ellenőrzésért felelős részlege, Állami Számvevőszék) által végrehajtott ellenőrzésekről szóló jelentéseket az elfogadást követő 15 napon belül,

d) a végleges jelentés elkészülését követő 8 napon belül megküldi az irányító hatóság részére a belső és külső ellenőrzésekről készített beszámolókat.

(4)[55] Az irányító hatóság folyamatba épített ellenőrzési kötelezettségével összefüggésben jogosult az OKM Támogatáskezelő közreműködő szervezeti tevékenységét tényfeltáró látogatás keretében vagy dokumentum alapú ellenőrzés útján ellenőrizni, mely ellenőrzés időpontjáról legkésőbb az azt megelőző 8. napon köteles az OKM Támogatáskezelőnek értesítést küldeni. A látogatáson készült jegyzőkönyvvel kapcsolatban az OKM Támogatáskezelő észrevételezésre jogosult.

Felek együttműködése a szabálytalanság kezelése terén

17. §

(1) A szabálytalanságok kezelésének általános célja az Operatív Programra vonatkozó hazai és az Európai Közösség jogszabályaiban meghatározott elvek és előírások megsértésének megelőzése, megakadályozása. A visszaélés megállapítása esetén, az Operatív Program céljainak megvalósulása érdekében az eredeti állapotot helyre kell állítani, a felelősséget meg kell állapítani.

(2)[56] Az OKM Támogatáskezelő a feltárt szabálytalanságok esetében az Európai Közösség jogszabályai, a hatályos magyar jogszabályok, a kézikönyv, valamint a saját működési kézikönyve szerint köteles eljárni.

(3)[57] Az irányító hatóság indokolt esetben utasíthatja az OKM Támogatáskezelőt a szabálytalansággal érintett folyamat azonnali leállítására és a vizsgálat megkezdésére.

(4)[58] Az OKM Támogatáskezelő köteles a feladatkörének ellátása során bekövetkezett szabálytalansággal összefüggő visszafizetési kötelezettségének az Operatív Program számlájára történő befizetéssel eleget tenni.

Tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása

18. §

(1) Az Operatív Programmal kapcsolatos információk terjesztésére alkalmas rendszer létrehozásáért az irányító hatóság felel.

(2)[59] Az OKM Támogatáskezelő és az irányító hatóság a tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása során a Közösségi Támogatási Keret kommunikációs terve, az Operatív Program kommunikációs stratégiája, valamint az irányító hatóság által készített, a kézikönyv részét képező publicitási irányelvek és kommunikációs stratégia alapján jár el.

(3)[60] A (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokban foglaltakkal összhangban az OKM Támogatáskezelő minden év október 31-ig éves kommunikációs akciótervet és kommunikációs költségvetési tervezetet készít, amelyet az irányító hatóság hagy jóvá.

(4) A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása során felmerült költségeket az irányító hatóság a jóváhagyott éves kommunikációs akcióterv és költségvetési tervezet alapján elismeri, és a Technikai Segítségnyújtási Keret terhére megtéríti.

A jelentéstétel rendszere

19. §

(1)[61] Az OKM Támogatáskezelő a 2. § (1) bekezdésének ba)-bc) alpontjaiban meghatározott intézkedések esetében a szakmai monitoring tevékenységgel összefüggésben

a) a monitoring szakértők jelentései alapján negyedévente átfogó szakmai jelentést készít az érintett projektek, illetve az intézkedés szakmai előrehaladásáról, és eljuttatja azt az irányító hatóságnak,

b) félévente az irányító hatóság éves jelentését megalapozó átfogó szakmai jelentést készít az érintett intézkedések szakmai és szerződéskötésssel összefüggő adminisztratív előrehaladásáról, az n+2 szabály teljesítésével kapcsolatos előrejelzéseiről az irányító hatóság részére, és eljuttatja azt az irányító hatóságnak.

(2)[62] Az OKM Támogatáskezelő a 2. § (1) bekezdése bd) és be) alpontjaiban meghatározott intézkedések esetén a teljesítési és eljárásrendi monitoring tevékenységgel összefüggésben

a) negyedévente, átfogó jelentést készít az érintett projektek és intézkedések előmeneteléről, és azt eljuttatja az irányító hatósághoz,

b) évente az irányító hatóság éves jelentéséhez az Európai Regionális Alap által társfinanszírozott intézkedések esetén átfogó szakmai jelentést készít az érintett intézkedések szakmai előrehaladásáról az irányító hatóság részére, és eljuttatja azt a irányító hatósághoz.

(3)[63] Az irányító hatóság eseti jelleggel egyéb, a 2. § (1) bekezdése b) pontjában meghatározott intézkedésekhez kapcsolódó jelentés benyújtására jogosult felhívni az OKM Támogatáskezelőt, amelynek az köteles eleget tenni.

Az adatkezelés és adatszolgáltatás rendje, az adatvédelmi előírások

20. §

Az Operatív Program e rendelet által szabályozott intézkedéseinek végrehajtása során az adatok kezelésére az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Az OM Alapkezelő feladatai ellátásához szükséges pénzügyi eszközök rendelkezésre bocsátásának módja

21. §

(1)[64] Az OKM Támogatáskezelő működéséhez szükséges, adott naptári évre szóló költségvetési törvényben meghatározott pénzügyi eszközöket az oktatási és kulturális miniszter bocsátja rendelkezésre.

(2)[65] Az irányító hatóság a Technikai Segítségnyújtási Keret forrásainak felhasználása során mérlegeli az OKM Támogatáskezelő végrehajtásban betöltött szerepét, valamint maradéktalanul alkalmazza az OKM Támogatáskezelő által kezelt források nagyságának megfelelő arányosság elvét.

(3)[66] Az OKM Támogatáskezelő minden év október 31-ig tervet készít a Technikai Segítségnyújtás Keret következő évi felhasználásáról, és azt az irányító hatóságnak jóváhagyásra benyújtja.

(4)[67] Az OKM Támogatáskezelő a Technikai Segítségnyújtási Keret felhasználásával kapcsolatos jelentéseit a Magyar Államkincstárhoz nyújtja be.

22. §

(1)[68] Az NFÜ és az OKM megállapodás keretében rögzíti az e rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásával, így különösen a működési kézikönyv kiadásával kapcsolatos együttműködés kérdéseit.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Burány Sándor s. k.,

foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Dr. Magyar Bálint s. k.,

oktatási miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 7/2006. (V. 18.) FMM-OM együttes rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.05.23.

[2] Megállapította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[3] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[4] Megállapította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[5] Megállapította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.09.23.

[6] Megállapította a 2/2007. (I. 10.) MeHVM-OKM-SZMM együttes rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.01.13.

[7] Megállapította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.09.23.

[8] A fejezetcímet módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (2) és (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[9] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[10] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[11] Megállapította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 4. §-a. Hatályos 2007.09.23.

[12] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[13] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[14] Megállapította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.09.23.

[15] Megállapította a 7/2006. (V. 18.) FMM-OM együttes rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.05.23.

[16] Megállapította a 7/2006. (V. 18.) FMM-OM együttes rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.05.23.

[17] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[18] Megállapította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 6. §-a. Hatályos 2007.09.23.

[19] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[20] Megállapította a 7/2006. (V. 18.) FMM-OM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.05.23.

[21] Megállapította a 7/2006. (V. 18.) FMM-OM együttes rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.05.23.

[22] Megállapította a 7/2006. (V. 18.) FMM-OM együttes rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.05.23.

[23] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[24] Megállapította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 7. §-a. Hatályos 2007.09.23.

[25] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[26] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[27] Megállapította a 7/2006. (V. 18.) FMM-OM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.05.23.

[28] Megállapította a 7/2006. (V. 18.) FMM-OM együttes rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.05.23.

[29] Megállapította a 2/2007. (I. 10.) MeHVM-OKM-SZMM együttes rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.01.13.

[30] Megállapította a 7/2006. (V. 18.) FMM-OM együttes rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.05.23.

[31] Megállapította a 2/2007. (I. 10.) MeHVM-OKM-SZMM együttes rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.13.

[32] Beiktatta a 7/2006. (V. 18.) FMM-OM együttes rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.05.23.

[33] Megállapította a 2/2007. (I. 10.) MeHVM-OKM-SZMM együttes rendelet 10. §-a. Hatályos 2007.01.13.

[34] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (2) és (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[35] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[36] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[37] Megállapította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 8. §-a. Hatályos 2007.09.23.

[38] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[39] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[40] Megállapította a 2/2007. (I. 10.) MeHVM-OKM-SZMM együttes rendelet 11. §-a. Hatályos 2007.01.13.

[41] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (2) és (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[42] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (6) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[43] Beiktatta a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.09.23.

[44] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[45] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[46] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[47] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[48] Megállapította a 2/2007. (I. 10.) MeHVM-OKM-SZMM együttes rendelet 12. §-a. Hatályos 2007.01.13.

[49] Megállapította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 10. §-a. Hatályos 2007.09.23.

[50] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (2) és (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[51] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[52] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[53] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) és (5) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[54] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[55] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) és (5) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[56] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[57] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[58] Megállapította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 11. §-a. Hatályos 2007.09.23.

[59] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[60] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[61] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[62] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[63] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[64] Megállapította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 12. §-a. Hatályos 2007.09.23.

[65] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[66] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[67] Módosította a 23/2007. (IX. 15.) ÖTM-OKM-SZMM együttes rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.09.23.

[68] Megállapította a 2/2007. (I. 10.) MeHVM-OKM-SZMM együttes rendelet 16. §-a. Hatályos 2007.01.13.

Tartalomjegyzék