360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról

A Kormány a strukturális alapok, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés és a Kohéziós Alap támogatásaiból származó közösségi hozzájárulások hatékony módon történő felhasználása érdekében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. § (2) bekezdésének t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. §[1]

Értelmező rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában

1. Alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Európai Mezőgazdasági és Garanciaalap orientációs részlege, Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz és Kohéziós Alap.

2.[2] Átutalás igénylés: olyan tevékenység, melynek során a kifizető hatóság az Európai Bizottságnak benyújtja az átutalás igénylés dokumentációt az európai uniós támogatás átutalása érdekében, mely költségnyilatkozatból, átutalási kérelemből és költségigazoló nyilatkozatból áll.

3. Együttműködési megállapodás: az irányító hatóság és a kifizető hatóság amennyiben úgy ítéli meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint, a programok szakmai és pénzügyi megvalósítására vonatkozó felelősségi és feladatköröket meghatározó Együttműködési Megállapodást köt.

4. Ellenőrzés tűrési kötelezettség: betekintés és hozzáférés biztosítása a nyilvántartási, adatszolgáltatási és működési rendszerbe, lehetővé téve azt, hogy az arra felhatalmazott, megbízólevéllel ellátott ellenőrök a támogatásra vonatkozó valamennyi információt megszerezhessék, és azok valódiságáról meggyőződhessenek.

5.[3] Ellenőrzési nyomvonal: az Európai Unió által előírt, a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL program és a Kohéziós Alap projektek támogatásai felhasználásának rendszervizsgálati eszköze, a támogatás lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak leírása szövegesen vagy táblázatba foglalva, vagy folyamatábrával szemléltetve, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, továbbá irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

6. FIDIC: Tanácsadó Mérnökök Szövetsége.

7.[4] Forrásgazda: a strukturális alapok, az EQUAL program, illetve a Kohéziós Alap előirányzatai esetében a költségvetési tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettségek viselője és jogok gyakorlója.

8.[5] Forráslehívás: strukturális alapok esetén az irányító hatóság, illetve Kohéziós Alap esetén a Kohéziós Alap közreműködő szervezet azon tevékenysége, melynek során biztosítja a támogatás összegének rendelkezésre állását a lebonyolítási (bank)számlákon annak érdekében, hogy a kedvezményezett támogatásra jogosult számlái vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatai megtérítésre, a szállítói számlák ellenértéke kifizetésre, illetve az előfinanszírozás keretében nyújtott előleg átutalásra kerüljön.

9.[6] Hitelesítési jelentés: egyrészt az Operatív Program és Equal közreműködő szervezetnek az irányító hatóság felé a forráslehíváshoz kapcsolódóan fennálló jelentési kötelezettsége, másrészt az Operatív Program és Equal irányító hatóságnak vagy a közreműködő szervezetnek a kifizető hatóság felé fennálló rendszeres jelentéstételi kötelezettsége annak alátámasztására, hogy a felhasznált támogatásokra irányuló ellenőrzési kötelezettségek teljesültek, az irányító hatóság és a közreműködő szervezet irányítási és ellenőrzési rendszerei hatékonyan, a jogszabályi előírásokkal, valamint a közösségi politikákkal összhangban működnek, harmadrészt, Kohéziós Alap esetén a közreműködő szervezetnek a Kohéziós Alap irányító hatóság felé fennálló, továbbá a Kohéziós Alap irányító hatóságnak a kifizető hatóság felé fennálló nyilatkozattételi kötelezettsége annak alátámasztásra, hogy a kapcsolódó költségkimutatásban szereplő költségek megfelelőek.

10. Igazolás: olyan tevékenység, amely során a kifizető hatóság az Európai Bizottság felé tanúsítja a költségnyilatkozatok pontosságát és megfelelőségét, valamint az irányító hatóság és közreműködő szervezetei irányítási és ellenőrzési rendszereinek hatékony működését, továbbá utóbbiak jogszabályi előírásokkal, valamint közösségi politikákkal való összhangját.

11. Irányító hatóság: az operatív program irányító hatóság, az EQUAL program irányító hatóság, a Közösségi Támogatási Keret (a továbbiakban: KTK) irányító hatóság és a Kohéziós Alap irányító hatóság.

12. Költségigazolás: olyan tevékenység, mely a kifizető hatóság igazoló tevékenységét és az irányító hatóság hitelesítési tevékenységét foglalja magában.

13.[7] Közösségi hozzájárulás rendezése: olyan tevékenység a strukturális alapok esetén, melynek során a kifizető hatóság a központi költségvetési forrásból a kedvezményezett, illetve a szállító részére ezt megelőzően már kifizetett támogatás közösségi hozzájárulási részét utólagosan rendezi a forrásgazda megfelelő előirányzataival szemben.

14.[8] "Négy szem elve": az adott feladatot ellátó személy munkáját egy másik személy teljeskörűen felülvizsgálja.

15.[9] Szabálytalanság: a strukturális politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló - a strukturális politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló 1681/94/EK rendelet módosításáról szóló 2035/2005/EK rendelettel módosított - 1681/94/EK bizottsági rendelet 1a. cikk 1. pontjában foglaltak, továbbá a nemzeti jogszabályok előírásainak, illetve a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek.

16. Támogatási szerződés: strukturális alapok esetében az irányító hatóságnak, illetve Kohéziós Alap esetében a közreműködő szervezetnek a kedvezményezettel kötött szerződése, amely a támogatás felhasználásának részletes feltételeit tartalmazza.

17.[10] Zárónyilatkozat: az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) által készített nyilatkozat, mely összegzi a korábbi években végzett ellenőrzések során tett megállapításokat, elbírálja a záró kifizetés iránti kérelem megalapozottságát, valamint a kiadásokról szóló záró igazolás tárgyát képező ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét, az Európai Bizottság által kiadott módszertani útmutatások alapján.

18. 438/2001/EK rendelet: a Bizottság 2001. március 2-i, 438/2001/EK rendelete a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról.

19. 1386/2002/EK rendelet: a Bizottság 2002. július 29-i, 1386/2002/EK rendelete az 1164/94/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályainak megállapításáról a Kohéziós Alapból nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszere, valamint a pénzügyi korrekciós eljárás tekintetében.

20.[11] Szabálytalanság gyanúja: bármilyen adat vagy információ, amely szabálytalanság elkövetésére utal.

21.[12] Likviditáskezelési rendszer: a forráslehívás fedezetének a mindenkori költségvetési törvény keretei közötti folyamatos biztosítása érdekében a forrásgazda és a kifizető hatóság által működtetett rendszer.

22.[13] Likviditáskezelési útmutató: az adatszolgáltatási és bizonylati rendet tartalmazó, az irányító hatóságok, közreműködő szervezetek és a kifizető hatóság részére a forrásgazda által, a kifizető hatóság egyetértésével a pénzügyi folyamatok zavartalan lebonyolítása érdekében kiadott dokumentum.

23.[14] Központi harmonizációs egység: az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer központi harmonizációjáért, szabályozásának előkészítéséért és koordinációjáért, valamint fejlesztéséért felelős szervezeti egysége.

(2)[15] Az itt nem meghatározott fogalmak az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Monitoring rendelet), illetve az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint értelmezendők.

II. Fejezet

TERVEZÉS

Strukturális alapok

3. §

(1)[16] A strukturális alapok támogatásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a végrehajtásáról rendelkező jogszabályok, az éves költségvetési törvény és az Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató (a továbbiakban: tervezési tájékoztató) szerint kell megterveznie a forrásgazdának.

(2)[17] A strukturális alapok támogatásaival megvalósuló programokra tervezett európai uniós forrást és a kapcsolódó hazai társfinanszírozást ugyanazon az előirányzaton kell megjeleníteni. Amennyiben a hazai társfinanszírozást bevételként és kiadásként tervezett pénzösszeg is fedezi (pl. átvett pénzeszköz), úgy az Európai Uniótól kapott forrásokat és az egyéb bevételként és kiadásként feltüntetett forrásokat külön soron kell megjeleníteni.

(3) A forrásgazdának az előirányzatokat az irányító hatósággal egyeztetve kell megterveznie, figyelembe véve

a) a forrásgazda részére a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban az irányító hatóság által összeállított, a programidőszak kötelezettségvállalási keret-előirányzataira vonatkozó adatait és - az elmúlt év tényleges kifizetéseinek, a várható teljesítés, illetve az operatív program, valamint az EQUAL program lezárulásáig várható kifizetési ütemére vonatkozó - kifizetési előrejelzését;

b) e rendelet 5. § d) pontja szerinti kifizetési előrejelzéseket; valamint

c) az Európai Bizottság által elfogadott operatív programokat, EQUAL Programdokumentumot, illetve Programkiegészítő Dokumentumokat.

(4) Az irányító hatóságnak a (3) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatást az adott operatív programban, valamint az EQUAL programban szakmailag érintett központi költségvetési szervek, közreműködő szervezetek bevonásával kell teljesítenie.

(5) A strukturális alapok támogatásával megvalósuló program hazai társfinanszírozási kötelezettségeit kiemelten kell kezelni, mely nem jelenthet az érintett fejezet számára a költségvetési tervezés során meghatározott kereteken túli pótlólagos finanszírozási igényt.

(6) Az előre nem látható, a visszafizetéshez szükséges, illetve az Európai Bizottsággal való elszámolásokból adódó árfolyam-különbözet elszámolására szolgáló fedezet európai uniós céltartalékként való költségvetési tervezése szintén a forrásgazda feladata az irányító hatóságok által benyújtott összesítések alapján a mindenkori tervezési tájékoztató és a költségvetési törvény előírásaival összhangban.

(7)[18] A végső egyenleg átutalásából származó forrást a központi költségvetés fő bevételei fejezetben, bevételként kell megtervezni és elszámolni.

Kohéziós Alap

4. §

(1) A Kohéziós Alap támogatásait az Áht. és a végrehajtásáról rendelkező jogszabályok, a mindenkori költségvetési törvény, illetve a tervezési tájékoztató előírásai szerint kell megtervezni a forrásgazdának.

(2)[19] A Kohéziós Alap támogatásaival megvalósuló projektekre tervezett európai uniós forrást és a kapcsolódó hazai társfinanszírozást ugyanazon az előirányzaton kell megjeleníteni. Amennyiben a hazai társfinanszírozást bevételként és kiadásként tervezett pénzösszeg is fedezi (pl. átvett pénzeszköz), úgy az Európai Uniótól kapott forrásokat és az egyéb bevételként és kiadásként feltüntetett forrásokat külön soron kell megjeleníteni.

(3) A forrásgazdának az előirányzatokat a Kohéziós Alap közreműködő szervezetekkel egyeztetve kell megterveznie, figyelembe véve

a) a forrásgazda részére a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban a közreműködő szervezet által összeállított, az elmúlt év tényleges kifizetéseinek, a várható teljesítés, illetve a projekt lezárulásáig várható kifizetési ütemére vonatkozó kifizetési előrejelzését;

b) e rendelet 12. § (2) bekezdésének l) pontja szerinti kifizetési előrejelzéseket; valamint

c) az Európai Bizottságnak a projekt elfogadásáról hozott határozatát.

(4) A Kohéziós Alap projektjeinek hazai társfinanszírozási kötelezettségeit kiemelten kell kezelni, mely nem jelenthet az érintett fejezet számára a költségvetési tervezés során meghatározott kereteken túli pótlólagos finanszírozási igényt.

(5) Az előre nem látható, a visszafizetéshez szükséges, illetve az Európai Bizottsággal való elszámolásokból adódó árfolyam-különbözet elszámolására szolgáló fedezet európai uniós céltartalékként való költségvetési tervezése szintén a forrásgazda feladata a Kohéziós Alap közreműködő szervezetek által benyújtott összesítések alapján a mindenkori tervezési tájékoztató és a költségvetési törvény előírásaival összhangban.

(6)[20] A végső egyenleg átutalásából származó forrást a központi költségvetés fő bevételei fejezetben, bevételként kell megtervezni és elszámolni.

Közös szabályok[21]

4/A. §

(1) Az irányító hatóság vezetőjének döntése alapján az intézkedés finanszírozási összegéből kötelezettséget lehet vállalni és kifizetést lehet elszámolni akként is, hogy a finanszírozást a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet], a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] és a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet [a továbbiakban: 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet], valamint egyéb hazai fejlesztési források és támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályok alapján hagyták jóvá, feltéve, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Terv adott konstrukciója, illetve az egyéb hazai forrásból megvalósuló program és az intézkedés megvalósításának szabályai, így különösen azok célja, projektkiválasztási szempontrendszere, elszámolható költségei összhangban vannak az I. Nemzeti Fejlesztési Terv hasonló intézkedéseivel. Az előírt összhangot a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet, a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet alapján jóváhagyott finanszírozás esetében a kifizető hatóság által meghatározott formában és tartalommal elkészített kiegészítő hitelesítési jelentésben kell alátámasztani.

(2) Az egyéb hazai fejlesztési források és támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályok alapján jóváhagyott finanszírozás esetében kötelezettséget vállalni és kifizetést elszámolni csak a Nemzeti Fejlesztési Terv kötelezettségvállalási keret-előirányzatai terhére történő finanszírozásról szóló döntés előtt még be nem fejezett programra/projektre vonatkozóan lehet, a programot/projektet az érintett intézkedés lebonyolításáért felelős irányító hatóság vagy közreműködő szervezet köteles helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizni és a kifizető hatóság által meghatározott formában és tartalommal projektenkénti hitelesítési jelentést kiállítani.

III. Fejezet

A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK ÁLTALÁNOS FELADATAI

Strukturális alapok

A kifizető hatóság feladatai

5. §

A kifizető hatóság az alábbi feladatokat látja el:

a) az európai uniós alapokból származó támogatások fogadására, illetve visszafizetésére - operatív programonként, alaponkénti bontásban, valamint az EQUAL programra vonatkozóan - forint (bank)számlát nyit a Magyar Államkincstárban;

b)[22] intézkedik az alapok hozzájárulásának átutalásáról a vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára, amellyel szemben semmilyen levonás, visszatartás vagy egyéb költség nem érvényesíthető;

c)[23] igazolja az Európai Bizottság felé a kedvezményezettnél felmerült tényleges költségeken alapuló, alaponként kiállított költségnyilatkozatot, valamint az irányító hatóság és a közreműködő szervezetek irányítási és ellenőrzési rendszereinek jogszabályi előírásokkal való összhangját; és benyújtja az átutalás igénylés dokumentációt az Európai Bizottság felé;

d) összeállítja az operatív program, valamint az EQUAL program irányító hatóság által benyújtott kifizetési ütemezések alapján a tárgyévre és a következő évre vonatkozó kifizetési előrejelzéseket operatív programonként, strukturális alaponként, valamint az EQUAL programra vonatkozóan évente, és legkésőbb a tárgyév április 30-ig benyújtja az Európai Bizottság felé;

e) gondoskodik az irányító hatóság felelősségi körébe tartozó operatív programra, valamint EQUAL programra vonatkozóan visszafizetett, a strukturális alapokból származó összegek Európai Bizottság részére történő elszámolásáról, és az adminisztratív hibák, valamint a program megvalósítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók Európai Bizottság felé történő végrehajtásáról és elszámolásáról;

f)[24] gondoskodik az e rendeletben leírt feladatok ellátásához az EMIR napi használatáról a Monitoring rendeletbe foglalt rendelkezéseknek megfelelően;

g)[25]

h)[26]

i) a kiadások megfelelő igazolása érdekében a pénzügyi lebonyolítás tekintetében a teljes rendszert ellenőrzi.

j)[27] együttműködik a forrásgazdával a likviditáskezelési rendszer működtetésében.

Az operatív program, valamint az EQUAL program irányító hatóság feladatai

6. §

Az irányító hatóság elszámolási kötelezettséggel tartozik a kifizető hatóság felé, a hozzá tartozó operatív program, valamint az EQUAL program közösségi és hazai forrásainak felhasználására vonatkozóan. A kifizető hatóság csak az EMIR rendszerben rögzített és jóváhagyott adatokat veszi figyelembe a közösségi hozzájárulás rendezések, valamint az Európai Bizottsággal történő elszámolások alkalmával. Az elszámolás részletes eljárásrendjét az irányító hatóság és a kifizető hatóság által a Ptk. rendelkezései szerint kötött együttműködési megállapodás tartalmazza.

7. §

(1) Az irányító hatóság egy olyan lebonyolítási rendszert működtet, melyben egyértelműen szabályozottak és az eljárásrendekben rögzítettek az alábbi feladatok:

a) adott operatív programra, valamint az EQUAL programra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzat terhére támogatási szerződések megkötése a kedvezményezettel;

b) a forrásgazda által - adott operatív programra, valamint az EQUAL programra vonatkozóan - megnyitott fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla feletti rendelkezés;

c) a felelősségi körébe tartozó adott operatív programra, valamint az EQUAL programra vonatkozóan intézkedésenkénti forint lebonyolítási (bank)számlák megnyitása;

d) a felelősségi körébe tartozó, e rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontban meghatározott forráslehívás biztosítása a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról a vonatkozó intézkedés lebonyolítási (bank)számlájára, a kedvezményezett támogatásra jogosult költségei megtérítése, illetve kifizetés lebonyolítása, illetve előleg biztosítása céljából;

e)[28] pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működtetése, különös tekintettel az elszámolható költségek folyamatos ellenőrzésére, a számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok ellenőrzésére, a teljesítésigazolásra, valamint a kifizetés engedélyezése előtti ellenőrzésekre;

f)[29]

g)[30] a kifizető hatóság által közzétett útmutatóban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő hitelesítési jelentés kiállítása, valamint benyújtása a kifizető hatóság részére, amennyiben a hitelesítési jelentést a közreműködő szervezet állítja ki, a hitelesítési jelentés ellenjegyzése, valamint benyújtása a kifizető hatóság részére;

h) a közösségi hozzájárulások jogosulatlan vagy szabálytalan felhasználásból eredő összegének átutalása a kifizető hatóság által meghatározott fizetési határidőre a vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról a kifizető hatóság vonatkozó forint (bank)számlájára, valamint a program irányítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók végrehajtása;

i) a központi költségvetés által biztosított támogatásoknak jogosulatlan vagy szabálytalan utalásból, illetve felhasználásból eredő összegének átutalása a vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára, valamint a program vagy projekt irányítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók végrehajtása;

j) a tárgyévre és a következő évre vonatkozó kifizetési előrejelzések összeállítása évente, alaponkénti bontásban, majd az összeállított kifizetési előrejelzések legkésőbb március 31-ig a kifizető hatósághoz történő benyújtása;

k) a tárgyévre és az azt követő évre vonatkozó aktualizált kötelezettségvállalási és kifizetési előrejelzés összeállítása és benyújtása a forrásgazda részére évente egy alkalommal, a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban;

l)[31] gondoskodik az e rendeletben leírt feladatok ellátásához az EMIR napi használatáról a Monitoring rendeletbe foglalt rendelkezéseknek megfelelően;

m) az adatok folyamatos rögzítése és jóváhagyása a mindennapi tevékenység során az EMIR rendszerben operatív program, operatív programon belül finanszírozó alap(ok), intézkedések és projektek (szerződések), illetve az EQUAL program esetében intézkedések és projektek (szerződések) szintjén, valamint ebből a rendszerből nyert jelentések, illetve adatszolgáltatás az irányító hatóság és a kifizető hatóság közötti együttműködési megállapodásban rögzített határidőre történő eljuttatása a kifizető hatóság részére.

n)[32] együttműködés a forrásgazdával a likviditáskezelési rendszer működtetésében;

o)[33] a 2. § (1) bekezdés 22. pont szerinti útmutatóban meghatározott rendben gondoskodás a forráslehívás kapcsolódó dokumentumainak a forrásgazdához történő továbbításáról.

(2) Az irányító hatóság nem ruházhatja át, ezért saját hatáskörében köteles ellátni az alábbi feladatokat:

a)[34]

b) a felelősségi körébe tartozó e rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontban meghatározott forráslehívás biztosítása, illetve az operatív programra, a KTK technikai segítségnyújtásra és az EQUAL programra vonatkozó központi költségvetési fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla feletti rendelkezés;

c) az operatív program, valamint Közösségi Kezdeményezés szintű monitoring tevékenység ellátása;

d) a szabálytalansági jelentés kifizető hatóság részére történő megküldése a 48. §-ban foglaltak szerint.

8. §

(1)[35] Az irányító hatóság pénzügyi feladatait közreműködő szervezetre ruházhatja át a végső felelősség megtartása mellett.

(2)[36] Az átruházott feladatokat ellátó közreműködő szervezet - az átruházás szabályai szerint - részt vehet az operatív programok, valamint az EQUAL program terhére meghirdetett pályázatok keretében megítélt támogatások pénzügyi lebonyolításában, továbbá e tevékenysége keretében elláthatja az alábbi pénzügyi feladatokat:

a) a benyújtott elszámolások, számlák vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok vizsgálata annak alátámasztására, hogy azok megfelelnek a szerződéses feltételeknek, a költségek elszámolhatóak, megfelelnek a hazai és közösségi előírásoknak;

b) a kedvezményezettek támogatásra jogosult költségeinek összesítése, valamint a támogatás teljes összegének kifizetéséhez szükséges dokumentumok előkészítése;

c) rendelkezés adott intézkedésre nyitott forint lebonyolítási (bank)számla felett;

d) a támogatás - a kedvezményezettet illető - igazolt összegének átutalására vonatkozó megbízásnak a Magyar Államkincstár részére történő továbbítása a forint lebonyolítási (bank)számlán történt jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül, amellyel szemben semmilyen levonás, visszatartás vagy egyéb költség nem érvényesíthető;

e) az irányító hatósággal, illetve az irányító hatóság által kijelölt szervezettel a helyszíni ellenőrzések végzése a projekt pályáztatásának és pénzügyi lebonyolításának megvalósítására vonatkozóan;

f)[37]

g) a saját szervezetére vonatkozó, irányító hatóság által jóváhagyott finanszírozási és ellenőrzési szabályzatok elkészítése;

h) az irányító hatóság által meghatározott, továbbá a pályázatok lebonyolítása során felmerült rendszeres és eseti jellegű adatszolgáltatási igény teljesítése;

i) az adatkezeléssel kapcsolatosan a jogszabályokkal és a tényleges működéssel összhangban lévő, a pályázati adat-és dokumentumkezelés, feldolgozás, továbbítás és nyilvántartás folyamatát szabályozó eljárás rendjének írásban történő kidolgozása, különös tekintettel a pályázatokkal kapcsolatos adatok, információk és dokumentumok kezelésére vonatkozó, aktualizált informatikai biztonsági szabályzatra;

j) rendelkezés arról, hogy a folyamatba épített helyszíni ellenőrzést ellátó személy, illetve a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozója nem vesz részt ugyanazon projektre vonatkozó pályázat elbírálásában, illetve pénzügyi lebonyolításban;

k) a kedvezményezett által elkövetett szerződésszegésből és visszafizetési kötelezettséggel nyújtott támogatásokból eredő követelések kezelése;

l) a kifizető hatóság felé küldendő hitelesítési jelentés összeállítása.

Kohéziós Alap

A kifizető hatóság feladatai

9. §

A kifizető hatóság az alábbi feladatokat látja el:

a) adott projektre vonatkozóan megnyitja az euró (bank)számlát a Kohéziós Alapból származó közösségi hozzájárulások fogadása, illetve visszafizetése céljából a Magyar Államkincstárban;

b) a projekt összegének 20%-át meghaladó - közbeszerzési eljárás alapján megkötött - (kivitelezői) szerződés alapján összeállítja az előleg lehívásához szükséges dokumentációt, és továbbítja az Európai Bizottság felé projektenként;

c) intézkedik a Kohéziós Alap projektek szállítói számláinak közösségi hozzájárulási részének átutalásáról a Kohéziós Alap közreműködő szervezet által a kifizető hatósághoz benyújtott közösségi forráslehívás alapján a projekt vonatkozó lebonyolítási (bank)számlájára;

d) igazolja az Európai Bizottság felé a költségnyilatkozatok pontosságát és megfelelőségét, valamint az irányító hatóság, illetve Kohéziós Alap közreműködő szervezetek irányítási és ellenőrzési rendszereinek jogszabályi előírásokkal való összhangját;

e) igazolja a Kohéziós Alap közreműködő szervezet által elkészített költségnyilatkozaton, illetve a kedvezményezettnél felmerült tényleges költségeken alapuló, irányító hatóság által hitelesített időközi átutalási igénylés dokumentációját, és benyújtja az Európai Bizottság felé;

f) gondoskodik a Kohéziós Alap közreműködő szervezet felelősségi körébe tartozó Kohéziós Alapból támogatott projektre vonatkozóan visszafizetett, a Kohéziós Alapból származó összegek Európai Bizottság részére történő megtérítéséről, és az adminisztratív hibák, valamint a program irányítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók Európai Bizottság felé történő végrehajtásáról és elszámolásáról;

g) évente egyszer projektenként összeállítja az irányító hatóság által benyújtott kifizetési ütemezések alapján a tárgyévre és a következő évre vonatkozó kifizetési előrejelzéseket és legkésőbb a tárgyév április 30-ig benyújtja az Európai Bizottság felé;

h)[38] gondoskodik az e rendeletben leírt feladatok ellátásához az EMIR napi használatáról a Monitoring rendeletbe foglalt rendelkezéseknek megfelelően, valamint a felelősségi körébe tartozó pénzügyi folyamatokkal kapcsolatban az irányító hatóság, illetve a Kohéziós Alap közreműködő szervezet rendszeres tájékoztatásáról;

i)[39]

j) elkészíti az évközi és éves adatszolgáltatásokat;

k) a kiadások megfelelő igazolása érdekében a pénzügyi lebonyolítás tekintetében a teljes rendszert ellenőrzi.

l)[40] együttműködik a forrásgazdával a likviditáskezelési rendszer működtetésében.

A Kohéziós Alap irányító hatóság feladatai

10. §

(1) Az irányító hatóság elszámolási kötelezettséggel tartozik a kifizető hatóság felé a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek közösségi és hazai forrásainak felhasználására vonatkozóan. A kifizető hatóság csak az EMIR rendszerben rögzített és jóváhagyott adatokat veszi figyelembe a forráslehívások, valamint az Európai Bizottsággal történő elszámolások alkalmával.

(2) Az irányító hatóság pénzügyi lebonyolítás szempontjából

a) a felelősségi körébe tartozó kifizetéseinek az Európai Bizottság felé történő elszámoláshoz a költségnyilatkozatokat jóváhagyja, és továbbítja a kifizető hatóság felé;

b) a kifizető hatóság részére benyújtandó, Európai Bizottság felé irányuló átutalási igényléshez kiállítja hitelesítési jelentését;

c) valamennyi, az Európai Bizottsághoz a kifizető hatóságon keresztül benyújtandó dokumentumot az irányító hatóság vezetőjének alá kell írnia, mellyel igazolja, hogy az abban foglalt információk az azokat alátámasztó eredeti dokumentumokkal bizonyíthatóan megegyezők;

d) a negyedéves szabálytalansági jelentést megküldi a kifizető hatóság részére a 48. § előírásai szerint;

e) a tárgyévre és a következő évre vonatkozó kifizetési előrejelzéseket évente összeállítja ágazatonkénti és projektenkénti bontásban, majd az összeállított kifizetési előrejelzéseket legkésőbb március 31-ig benyújtja a kifizető hatósághoz;

f) a projekt összegének 20%-át meghaladó - közbeszerzési eljárás alapján megkötött - (kivitelezői) szerződést továbbítja a kifizető hatóság felé az előleg lehívása érdekében.

11. §

Az irányító hatóság saját hatáskörében köteles ellátni az alábbi feladatokat:

a) valamennyi, a kifizető hatóság felé benyújtandó hitelesítési jelentés elkészítése;

b) a Kohéziós Alapból támogatott projektek teljes szakmai és pénzügyi lebonyolításához kapcsolódó monitoring tevékenység ellátása.

A Kohéziós Alap közreműködő szervezet feladatai

12. §

(1) A Kohéziós Alap közreműködő szervezet részt vesz a Kohéziós Alap projektek keretében meghirdetett közbeszerzési eljárások lebonyolításában, a szerződéskötésben és pénzügyi lebonyolításban, elvégzi a benyújtott számlák, elszámolások vizsgálatát, a folyamatba épített helyszíni ellenőrzéseket.

(2) A Kohéziós Alap közreműködő szervezet egy olyan lebonyolítási rendszert működtet a Kohéziós Alap irányító hatóság iránymutatásai alapján, melyben egyértelműen szabályozottak és működési kézikönyvben rögzítettek az (1) bekezdésben említett, alábbiakban részletezett feladatok:

a) pénzügyi kötelezettségvállalás adott Kohéziós Alap projekteket magába foglaló előirányzat terhére, támogatási szerződések megkötése a kedvezményezettel kizárólag euróban vagy forintban;

b) a forrásgazda által megnyitott vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla feletti rendelkezés;

c) a felelősségi körébe tartozó adott Kohéziós Alap projektekre vonatkozó lebonyolítási (bank)számlák megnyitása;

d)[41] benyújtott elszámolások, számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok vizsgálata, hogy azok megfelelnek a szerződéses feltételeknek, a költségek elszámolhatóak, megfelelnek a hazai és közösségi előírásoknak;

e) gondoskodás a saját erő adott projektre vonatkozó lebonyolítási (bank)számlára történő beutalásáról;

f) a projekt összegének 20%-át meghaladó - közbeszerzési eljárás alapján megkötött - (kivitelezői) szerződés továbbítása az irányító hatóság felé;

g) átutalás egy adott projektre vonatkozó költségigény felmerülésekor a felelősségi körébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájáról adott lebonyolítási (bank)számlára;

h) felelősségi körébe tartozó e rendelet 2. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott forráslehívások összeállítása, jóváhagyása és továbbítása a kifizető hatóság számára;

i) a támogatás igazolt összegének átutalására vonatkozó megbízásnak a Magyar Államkincstár részére történő továbbítása a projekt vonatkozó lebonyolítási (bank)számlán történt jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül, amellyel szemben semmilyen levonás, visszatartás vagy egyéb költség nem érvényesíthető;

j)[42] pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működtetése, különös tekintettel az elszámolható költségek folyamatos ellenőrzésére, a számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok ellenőrzésére, a teljesítésigazolás, valamint a kifizetés engedélyezése előtti ellenőrzésekre;

k) a felelősségi körébe tartozó, adott projektre vonatkozó kifizetéseknek az Európai Bizottság felé történő elszámoláshoz a költségnyilatkozatok projektenkénti összeállítása, hitelesítése és továbbítása az irányító hatóság felé;

l) a tárgyévre és a következő évre vonatkozó kifizetési előrejelzések összeállítása évente, projektenkénti bontásban, majd az összeállított kifizetési előrejelzések legkésőbb március 15-ig az irányító hatósághoz történő benyújtása;

m) a tárgyévre és a következő évre vonatkozó aktualizált kötelezettségvállalási és kifizetési előrejelzés összeállítása benyújtása a forrásgazda részére évente egy alkalommal, a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban;

n) a negyedéves szabálytalansági jelentés megküldése az irányító hatóság részére a 48. § előírásai szerint;

o) a közösségi hozzájárulásoknak jogosulatlan vagy szabálytalan felhasználásból eredő összegének átutalása a kifizető hatóság által meghatározott fizetési határidőre a kifizető hatóság vonatkozó euró (bank)számlájára, valamint a program irányítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók végrehajtása;

p) a központi költségvetés által biztosított támogatásoknak jogosulatlan vagy szabálytalan utalásból, illetve felhasználásból eredő összegének átutalása a vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára, valamint a projekt irányítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók végrehajtása;

q)[43]

r) finanszírozási és ellenőrzési szabályzatok készítése, illetve azok, valamint módosításaik megküldése az irányító hatóság részére;

s)[44] gondoskodás az e rendeletben leírt feladatok ellátásához az EMIR napi használatáról a Monitoring rendeletbe foglalt rendelkezéseknek megfelelően;

t) az adatok folyamatos rögzítése és jóváhagyása a mindennapi tevékenység során az EMIR rendszerben projektenként és szerződésenként, valamint ebből a rendszerből nyert jelentések, illetve adatszolgáltatás eljuttatása a kifizető hatóság és az irányító hatóság részére;

u)[45] rendelkezés arról, hogy a folyamatba épített helyszíni ellenőrzést ellátó személy, illetve a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozója nem hagyhat jóvá kifizetést;

v)[46] együttműködés a forrásgazdával a likviditáskezelési rendszer működtetésében;

z)[47] a 2. § (1) bekezdés 22. pont szerinti útmutatóban meghatározott rendben gondoskodás a forráslehívás kapcsolódó dokumentumainak forrásgazdához történő továbbításáról.

(3) A Kohéziós Alap közreműködő szervezet köteles a (2) bekezdésben meghatározott eljárásrendből fakadó kötelezettségeit a kedvezményezettel kötendő támogatási szerződésben érvényesíteni.

IV. Fejezet

A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS RENDJE

Strukturális alapok

A pénzügyi lebonyolítás általános szabályai

13. §

(1) Az Európai Bizottság általi kötelezettségvállalások jogi alapját adott programozási időszakra vonatkozó - és az Európai Bizottság részéről jóváhagyott - pénzügyi terv képezi. Ez a pénzügyi terv, egy adott programozási időszakra vonatkozóan, prioritásonként, EQUAL program esetén intézkedésenként tartalmazza az alapok támogatásainak keretszámait.

(2) Az operatív programok, valamint az EQUAL program elfogadásával az Európai Bizottság operatív programok, valamint EQUAL program és a strukturális alapok szintjén határozza meg kötelezettségvállalásának mértékét. Adott évben tett kötelezettségvállalás az Európai Bizottság részéről az adott pénzügyi évre vonatkozóan a kiadások felső határát jelenti. Az operatív program, valamint EQUAL program szintű indikatív pénzügyi terv meghatározza az egyes operatív programokra, valamint az EQUAL programra adott évre vonatkozóan az egyes alapokból igénybe vehető támogatási összegeket.

(3) A Programkiegészítő dokumentum pénzügyi terve meghatározza az egyes intézkedésekre vonatkozóan az egyes alapok hozzájárulására előirányzott pénzügyi allokációt, az igénybe vehető teljes finanszírozás összegét, valamint egy alap százalékos hozzájárulását egy intézkedéshez az alapok teljes összegeihez képest.

Bankszámlák

14. §

(1) Az Európai Bizottságtól érkező előleg átutalás, időközi átutalások és végső átutalás a kifizető hatóság adott programozási időszakra nyitott (bank)számláira érkeznek meg. A kifizető hatóság forint (bank)számlákat nyit a Magyar Államkincstárban operatív programonként finanszírozó alapok szerinti bontásban, valamint az EQUAL programra, és rendelkezik ezen forint (bank)számlák felett. A forint (bank)számlákat a kettős aláírási rendszer alkalmazásával kell működtetni.

(2)[48] A kifizető hatóság kezelésében lévő (bank)számlák minden köztehertől és költségtől mentes forintban vezetett az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete terhére történik.

(3)[49] A bankszámlákról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az EMIR-ben kell kiállítani.

15. §

(1) Az operatív program, valamint EQUAL program központi költségvetési forrását a forrásgazda biztosítja. A forrásgazda operatív programonként, az EQUAL programra, valamint a hatáskörébe tartozó KTK technikai segítségnyújtási intézkedésre fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlát nyit a Magyar Államkincstárban.

(2) Az operatív programonként, a KTK technikai segítségnyújtási intézkedésre, valamint az EQUAL programra nyitott fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlák felett a forrásgazda az irányító hatóságok részére rendelkezési jogosultságot biztosít.

(3) A (bank)számlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

(4)[50] A (bank)számlák vezetésével kapcsolatos bárminemű költség elszámolása az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete terhére történik.

(5)[51] A fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlákról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az EMIR-ben kell kiállítani.

(6)[52] Az EMIR rendszerben kiállított átutalási megbízásokat elektronikus formában kell pénzügyi teljesítésre átadni a Magyar Államkincstárnak.

16. §

(1) Az irányító hatóság gondoskodik forint lebonyolítási (bank)számlák intézkedésenkénti megnyitásáról a Magyar Államkincstárban.

(2)[53] Kizárólag az intézkedésenkénti lebonyolítási forint (bank)számla használható a kedvezményezett támogatásra jogosult költségeinek megtérítésére, a szállítók részére történő kifizetés lebonyolítására, a kedvezményezett részére folyósítandó előleg kifizetésére, illetve a kedvezményezett (vagy a helyette, illetve érdekében eljáró személy vagy szervezet) által bármilyen jogcímen történő visszafizetésére.

(3) A (bank)számlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

(4)[54] A (bank)számlák vezetésével kapcsolatos bárminemű költség elszámolása az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete terhére történik.

(5) A (bank)számláknak év végével nem maradhat egyenlege, ezért a (bank)számla fölött rendelkezőknek legkésőbb a december havi utolsó előtti banki munkanapon gondoskodniuk kell az egyenleg forrásszámlára történő visszavezetéséről.

(6)[55] Az intézkedésenkénti lebonyolítási forint (bank)számlákról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az EMIR-ben kell kiállítani.

(7)[56] Az EMIR rendszerben kiállított átutalási megbízásokat elektronikus formában kell pénzügyi teljesítésre átadni a Magyar Államkincstárnak.

17. §

A Magyar Államkincstár által kiállított bankszámlakivonatok adatait a (bank)számla felett rendelkezőknek az EMIR rendszerben a kézhezvételt követő 2 munkanapon belül rögzíteni és a rögzítést követő 2 munkanapon belül jóváhagyni kell.

Elszámolás az Európai Bizottsággal, átutalás igénylés

18. §

(1) A kifizető hatóság euróban számol el az Európai Bizottsággal.

(2) A forintban és egyéb pénznemben felmerült költségek forintban nyilvántartott és teljesült kifizetéseit az Európai Bizottsággal történő elszámolások alkalmával az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett azon árfolyamon kell átszámítani euróra, amely a kifizető hatóság által - a közösségi jogszabályoknak megfelelően - megjelölt napot megelőző hónap utolsó előtti európai bizottsági munkanapján volt érvényes.

19. §

Az Európai Bizottság kötelezettségvállalásának meghatározott százalékát előleg formájában - két részletben - utalja át a strukturális alapok esetén finanszírozó strukturális alap szerint, operatív programonkénti, valamint EQUAL program bontásban. Adott programozási időszak alatt a kifizető hatóság ezen összeget használja fel a támogatással kapcsolatos kiadásokhoz történő közösségi hozzájárulás kifizetésére. Amennyiben a bizottsági támogatásról szóló határozat napjától számított 18 hónapon belül nem érkezik az Európai Bizottsághoz elfogadható időközi átutalási igénylés, az Európai Bizottság rendelkezhet az előleg részben vagy teljes egészében történő visszafizetéséről.

20. §[57]

Az Európai Bizottság részére benyújtott időközi és végső átutalás igénylések csak olyan költségeket tartalmazhatnak, amelyeket kifizetett, valamint az EMIR rendszerben rögzített és jóváhagyott számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok támasztanak alá, és amelyek a támogatott projektekre vonatkozóan elszámolható költségnek minősülnek.

21. §[58]

(1) A kifizető hatóság biztosítja - a központi költségvetési és közösségi hozzájárulások, valamint a kedvezményezett saját forrásainak felhasználása alapján - a költségnyilatkozatok EMIR-ben történő kiállítását, továbbá az Európai Bizottságnak küldendő kiegészítő táblázatok - elsősorban a fizikai előrehaladás indikátorai, problémák, ellenőrzések javaslatai és azok alapján tett intézkedések, nyilvánosságra vonatkozó közösségi elv betartásának adatai - összeállítását finanszírozó strukturális alapok szerinti, intézkedésenkénti bontásban.

(2) Az időközi átutalás-igénylést a kifizető hatóság juttatja el az Európai Bizottság részére.

22. §[59]

Végső elszámoláskor az operatív program, valamint az EQUAL program irányító hatósággal folytatott egyeztetéseket követően a kifizető hatóság az EMIR rendszerben összeállítja a végső egyenleg átutalási igénylés dokumentációját, majd továbbítja az EUTAF mint zárónyilatkozat kiadásáért felelős szerv felé az operatív program, illetve az EQUAL program közösségi támogatásra való jogosultságáról hozott európai bizottsági döntésben meghatározott kifizetési határidőt követő 3 hónapon belül.

Forráslehívás

23. §

(1)[60] Az irányító hatóság biztosítja a támogatás összegének rendelkezésre állását annak érdekében, hogy a kedvezményezett támogatásra jogosult számláin vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatain szereplő összegre jutó támogatás teljes (közösségi hozzájárulás és központi költségvetési finanszírozás) összegben megtérítésre, a szállítók számlái kiegyenlítésre, illetve a kedvezményezett részére folyósítandó előleg átutalásra kerüljenek.

(2)[61] Az irányító hatóság az elszámolható költségeket minden esetben forintban határozza meg. A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén a számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplő összeget és az arra jutó támogatás összegét a számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton megjelölt fizikai teljesítés napján - ha a fizikai teljesítés napja munkaszüneti nap, akkor a teljesítés napját követő első munkanapon - érvényes a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani. Az MNB által nem jegyzett pénznemben kiállított számla esetén a számlához kapcsolódó elszámolható költségeket a számlán megjelölt fizikai teljesítés időpontjában érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani. Az EMIR biztosítja ezen összegek forintra történő átszámítását a fizikai teljesítés időpontjában érvényes hivatalos MNB középárfolyamon. Az átszámított forintértékből a támogatási szerződésben meghatározott támogatási aránnyal számított támogatási összeget kell kiutalni a kedvezményezett vagy a szállító részére.

(3)[62] Minden egyes forráslehívási folyamat során az irányító hatóság gondoskodik a rendszerbe korábban bevitt, még le nem hívott támogatásra jogosult számlák adatainak összesítéséről, azaz az EMIR-ben történő forráslehívás és kapcsolódó hitelesítési jelentés összeállításáról, majd elektronikusan és nyomtatott formában, az illetékes vezető aláírásával igazolva is jóváhagyja a forráslehívási dokumentációt, és a hibátlan és hiánytalan benyújtás esetén az azt követő 6 munkanapon belül intézkedik a vonatkozó forint lebonyolítási (bank)számlára történő utalásról. E jóváhagyást megelőzően az adott forráslehívásra vonatkozóan kifizetés sem az előirányzat-felhasználási keretszámláról, sem a lebonyolítási bankszámláról nem kezdeményezhető.

(4) Az irányító hatóság a vonatkozó operatív programra, valamint az EQUAL programra a forrásgazda által nyitott központi költségvetési fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla terhére, a KTK technikai segítségnyújtás intézkedésre vonatkozóan a KTK irányító hatóság a vonatkozó központi költségvetési fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla terhére megelőlegezi a jogosult támogatás teljes (közösségi hozzájárulás és központi költségvetési finanszírozás) összegét az intézkedésenkénti forint lebonyolítási (bank)számlára.

(5)[63] Az adott elszámolásban kért támogatás teljes összegének átutalásához szükséges dokumentumok összeállítása után, az irányító hatóság a támogatás jóváhagyott, központi költségvetési forrásból átutalt, illetve előfinanszírozott teljes összegét a központi költségvetési fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról átutalja az adott intézkedés forint lebonyolítási (bank)számlára, majd onnan a kedvezményezett, illetve a szállító részére.

(6) A forráslehívás jóváhagyása után a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, amennyiben az operatív tevékenységekkel kapcsolatos adatok az EMIR rendszerben rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

(7)[64] A fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról történő utaláskor figyelembe kell venni a forrásgazda által kiadott likviditás-kezelési útmutató rendelkezéseit.

(8)[65] A lebonyolítási (bank)számlára nem utalható a kedvezményezett által biztosított saját erő összege.

Támogatás kifizetése

24. §

(1) Az irányító hatóság a kedvezményezett, illetve a szállító részére történő kifizetéseket a támogatás teljes összegének, a forint lebonyolítási (bank)számlán történt jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül indítja.

(2) A támogatások folyósítása a kedvezményezett nevére kiállított számlákon vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokon igazolt fizikai teljesítést követően - a 23. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint forintban vagy egyéb pénznemben kiállított számla esetén is - forintban kerül folyósításra, mely az alábbi formákban történhet:

a) kedvezményezett által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett (bank)számlájára, vagy

b) a számlák támogatási összegének kifizetése közvetlenül - engedményezés útján - a szállító részére a kedvezményezettre jutó saját erő biztosításának igazolása mellett, vagy

c)[66]

d)[67] a kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése engedményezési szerződés bemutatása esetén az engedményes számlájára.

(3) Az irányító hatóságoknak a kedvezményezettekkel kötött szerződésekbe bele kell foglalniuk, hogy a szállítói számlák utólagos megtérítésének módszerét, illetve a közvetlen szállítói finanszírozást alkalmazzák adott projekt költségeinek megtérítésénél.

(4)[68] A támogatás folyósítására sor kerülhet a kedvezményezett részére fizetett támogatási előleg formájában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) nevesített esetekben és mértékben.

(5)[69] A támogatás - a társadalmi szervezetek és alapítványok által igényelt, a program befejezéséhez kapcsolódó támogatások kivételével - nem folyósítható mindaddig, amíg a kedvezményezettnek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása áll fenn. A kedvezményezettet írásban tájékoztatni kell arról, hogy a támogatás folyósításának feltétele a köztartozás megfizetése, vagy annak igazolása, hogy a kedvezményezett fizetési könnyítésben (halasztás, részletfizetés) részesült.

(6)[70] Amennyiben a kedvezményezett köztartozása miatt a támogatás folyósítása 2009. szeptember 30-át követően, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetén 2009. június 25-ét követően kerülne felfüggesztésre, illetve a korábban észlelt köztartozását az említett időpontokig a kedvezményezett nem rendezi, abban az esetben a kedvezményezett támogatási jogosultságát a köztartozással érintett támogatási összegek vonatkozásában elveszíti, és az adott kifizetési igénylésben szereplő támogatási igényét a továbbiakban nem érvényesítheti. A támogatási jogosultság elvesztése nem érinti a kedvezményezett támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit, valamint a már korábban kifizetett támogatásokat, kivéve, ha a támogatási jogosultság elvesztése a támogatási szerződésben szereplő teljes támogatásra vonatkozik, ez esetben a támogatási szerződés megszűnik.

Közösségi hozzájárulás rendezése

25. §[71]

(1)[72] Miután az irányító hatóság folyósította a kedvezményezetteknek vagy szállítóknak a jogosult támogatás teljes összegét, illetve a KTK technikai segítségnyújtás intézkedésre vonatkozóan a KTK irányító hatóság teljesítette fizetési kötelezettségét a szállító részére, a kifizető hatóság az EMIR finanszírozási modul adatai alapján utólagosan elszámolja a közösségi hozzájárulásnak a központi költségvetés által előfinanszírozott összegét, és ezen elszámolás jóváhagyását követő 3 munkanapon belül átutalja azt a vonatkozó operatív program forint bankszámlájáról - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára, figyelembe véve a vonatkozó operatív program forintbankszámláján rendelkezésre álló forrásokat.

(2) Az irányító hatóság csak olyan átutalást kezdeményezhet a kedvezményezetteknek vagy szállítóknak, illetve a KTK technikai segítségnyújtás intézkedésre vonatkozóan a KTK irányító hatóság csak olyan átutalást indíthat a szállító részére központi költségvetési forrásból, amelyhez kapcsolódó közösségi hozzájárulás rendezését a kifizető hatóság - az uniós forrásnak a vonatkozó operatív program forint bankszámláin történő rendelkezésre állása esetén - még a folyósítás évében az e jogszabályban meghatározott határidők figyelembevételével teljesíteni tud.

Kohéziós Alap

A pénzügyi lebonyolítás általános szabályai

26. §

A Kohéziós Alap esetében a kötelezettségvállalások jogi alapját az Európai Bizottság egyes projektek elfogadásáról hozott határozata képezi, amely tartalmazza az adott projektre a Kohéziós Alapból megítélt támogatás pontos összegét.

Bankszámlák

27. §

(1) Az Európai Bizottságtól érkező előleg átutalás, időközi átutalások és végső átutalás a kifizető hatóság adott programozási időszakra nyitott (bank)számláira érkeznek meg. A kifizető hatóság euró (bank)számlákat nyit a Magyar Államkincstárban, valamint rendelkezik ezen euró (bank)számlák felett.

(2) A (bank)számlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

(3)[73] A kifizető hatóság kezelésében lévő (bank)számlák normál kereskedelmi feltételek mellett kamatozó, minden köztehertől és költségtől mentes euróban vezetett az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete terhére történik.

(4)[74] A fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlákról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az EMIR-ben kell kiállítani.

(5)[75] A kifizető hatóság (bank)számláin, illetve a Kohéziós Alap közreműködő szervezetek lebonyolítási (bank)számláin keletkezett kamatok felhasználhatóak az adott projekt költségvetési finanszírozásának kiváltására.

28. §

(1) Az egyes projektek lebonyolításához szükséges központi költségvetési forrást a forrásgazda biztosítja. Ennek érdekében a forrásgazda gondoskodik ágazatonként egy-egy fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla megnyitásáról a Magyar Államkincstárban.

(2) A fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla felett a forrásgazda a projektért felelős Kohéziós Alap közreműködő szervezet részére rendelkezési jogosultságot biztosít.

(3) A (bank)számlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

(4)[76] A (bank)számlák vezetésével kapcsolatos bárminemű költség elszámolása az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete terhére történik.

29. §

(1) A Kohéziós Alap közreműködő szervezet gondoskodik lebonyolítási (bank)számlák projektenkénti megnyitásáról a Magyar Államkincstárban. A lebonyolítási (bank)számlák pénzneme a kifizetés pénznemétől függően euró vagy forint lehet.

(2) A kifizető hatóság a közösségi hozzájárulás átutalását, a Kohéziós Alap közreműködő szervezet a központi költségvetési támogatás átutalását biztosítja a projektenként nyitott lebonyolítási (bank)számlára. A projektenkénti lebonyolítási (bank)számláról történik a szállítók részére a kifizetés bonyolítása.

(3) A (bank)számlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

(4)[77] A (bank)számlák vezetésével kapcsolatos forgalmi jutalék elszámolása az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete terhére történik.

(5) A forint lebonyolítási (bank)számlákon év végével csak a kifizetésekre átutalt saját erő maradhat, ezért a (bank)számla fölött rendelkezőknek legkésőbb a december havi utolsó előtti banki munkanapon gondoskodniuk kell a lebonyolítási (bank)számlán rendelkezésre álló támogatásnak a forrásszámlákra történő visszavezetéséről.

(6)[78] A lebonyolítási (bank)számlákról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az EMIR-ben kell kiállítani.

30. §

A Magyar Államkincstár által kiállított bankszámlakivonatok adatait a (bank)számla felett rendelkezőknek az EMIR rendszerben a kézhezvételt követő 2 munkanapon belül rögzíteni és a rögzítést követő 2 munkanapon belül jóváhagyni kell.

Elszámolás az Európai Bizottsággal, átutalás igénylés

31. §

(1) Az Európai Bizottság kötelezettségvállalásának meghatározott százalékát előleg formájában utalja át projektenkénti bontásban. A támogatás időtartama alatt a kifizető hatóság ezt az összeget használja fel a támogatással kapcsolatos kiadásokhoz történő közösségi hozzájárulás kifizetésére. Amennyiben az előleg érkezésétől számított 12 hónapon belül nem érkezik az Európai Bizottsághoz elfogadható időközi átutalási igénylés, az Európai Bizottság rendelkezhet az előleg részben vagy teljes egészében történő visszafizetéséről.

(2)[79] Az időközi és végső átutalás igénylések csak olyan költségeket tartalmazhatnak, amelyeket kifizetett, illetve az EMIR rendszerben rögzített és jóváhagyott számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok támasztanak alá, és amelyek megfelelnek a támogatott projektek elszámolható költségeit meghatározó feltételeknek.

(3) A kifizető hatóság euróban számol el az Európai Bizottsággal.

(4) A forintban felmerült és teljesült költségek kifizetéseit az Európai Bizottsággal történő elszámolások alkalmával az Európai Bizottság Hivatalos lapjában közzétett azon az árfolyamon kell átszámítani euróra, amely a kifizető hatóság által - a közösségi jogszabályoknak megfelelően - megjelölt napot megelőző hónap utolsó előtti európai bizottsági munkanapján volt érvényes.

32. §

(1)[80] Az irányító hatóság biztosítja - a központi költségvetési és közösségi hozzájárulások, valamint saját források felhasználása alapján - az időközi átutalási igénylések összeállításához szükséges költségnyilatkozatok, hitelesítési jelentések EMIR rendszerben történő elkészítését, továbbá a szükséges kiegészítő mellékletek kiállítását és a teljes dokumentáció eljuttatását a kifizető hatóság részére projektenként február 15-ig, június 15-ig, október 15-ig és november 30-ig.

(2)[81] A kifizető hatóság eljuttatja az időközi átutalási igénylés dokumentációját az Európai Bizottság részére minden évben február 28-ig, június 30-ig, október 31-ig és december 15-ig.

(3) A kifizető hatóság az irányító hatósággal és a közreműködő szervezettel folytatott egyeztetést követően dönthet soron kívüli átutalási igénylés benyújtásáról is az Európai Bizottság részére.

33. §

(1) Végső elszámoláskor a Kohéziós Alap közreműködő szervezete az EMIR rendszerben összeállítja a ténylegesen kifizetett ráfordítások hiteles költségnyilatkozatát és hitelesítési jelentését, valamint elkészíti a projekt zárójelentését, amelyeket az Európai Bizottságnak a projekt elfogadásáról hozott határozatában megállapított kifizetési határidőt követő 6 héten belül benyújt az irányító hatóság részére.

(2) Az irányító hatóság ellenőrzi és jóváhagyja, hogy a végső elszámolásban foglalt adatok az azokat alátámasztó eredeti dokumentumokkal bizonyíthatóan megegyezők, és a költségnyilatkozatot, a projekt zárójelentését, a hitelesítési jelentést, a további szükséges mellékleteket az Európai Bizottságnak a projekt elfogadásáról hozott határozatában megállapított kifizetési határidőt követő 2 hónapon belül továbbítja a kifizető hatóság részére.

(3)[82] A kifizető hatóság a végső egyenleg átutalási igénylés dokumentációját és a projekt zárójelentését az Európai Bizottságnak a projekt elfogadásáról hozott határozatában megállapított kifizetési határidőt követő 3 hónapon belül - az irányító hatósággal folytatott egyeztetéseket követően - továbbítja az EUTAF, mint zárónyilatkozat kiadásáért felelős szerv felé.

Forráslehívás

34. §

(1)[83] Minden egyes forráslehívási folyamat indítását megelőzően a finanszírozási arányok ismeretében a Kohéziós Alap közreműködő szervezet összesíti a kedvezményezettek támogatásra jogosult számláit vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatait, valamint elkészíti a központi költségvetési finanszírozás és a közösségi hozzájárulás lehívásához szükséges dokumentumokat az EMIR-ben, majd elektronikusan és nyomtatott formában, az illetékes vezető aláírásával igazolva is jóváhagyja a forráslehívási dokumentációt. A forráslehívások jóváhagyását megelőzően az adott forráslehívásra vonatkozóan kifizetés sem az előirányzat-felhasználási keretszámláról, sem a kifizető hatóság euró(bank)számlájáról nem kezdeményezhető.

(2) A Kohéziós Alap közreműködő szervezet kizárólag forintban vagy euróban fogadhatja be és fizetheti ki a kedvezményezettek támogatásra jogosult számláit, illetve határozza meg az elszámolható költségek körét.

(3) A Kohéziós Alap közreműködő szervezet biztosítja a forráslehívási folyamat megindítását megelőzően az adott projektre vonatkozóan a saját erő és az általános forgalmi adó beutalását az adott projekt vonatkozó lebonyolítási (bank)számlájára, ezt követően az EMIR-ben összeállított, vezető beosztású személy által jóváhagyott forráslehívások alapján[84]

a) egyrészt igényli - a forrásgazda által - az adott Kohéziós Alap projektre vonatkozóan megnyitott fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról adott Kohéziós Alap projektekre vonatkozó lebonyolítási (bank)számlára a központi költségvetési finanszírozást,

b) másrészt igényli a kifizető hatóságtól adott Kohéziós Alap projektre vonatkozóan a közösségi hozzájárulást a kifizető hatóság projekt euró (bank)számláról adott Kohéziós Alap projektekre vonatkozó lebonyolítási (bank)számlára.

(4) A kifizető hatóság intézkedik a Kohéziós Alap projektek szállítói számláinak közösségi hozzájárulási részének átutalásáról a Kohéziós Alap közreműködő szervezet által az EMIR rendszerben összeállított és jóváhagyott, a kifizető hatósághoz benyújtott közösségi forráslehívás alapján - a benyújtást követő 8 munkanapon belül - a projekt vonatkozó lebonyolítási (bank)számlájára.

(5) Amennyiben a kifizető hatóság adott projekt euró (bank)számláján nem áll elegendő közösségi hozzájárulás rendelkezésre, a Kohéziós Alap közreműködő szervezet által benyújtott forráslehívást a kifizető hatóság előfinanszírozásra vagy részteljesítésre hagyja jóvá, és ezt követően a Kohéziós Alap közreműködő szervezet biztosítja a hiányzó közösségi hozzájárulás összegének megelőlegezését az EMIR rendszerben a vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla terhére. A fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról a kifizető hatóság jóváhagyása nélkül előfinanszírozást kezdeményezni nem lehet.

(6)[85] Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla terhére megelőlegezett közösségi hozzájárulás a kifizető hatóság adott projekt euró (bank)számláján rendelkezésre áll, a kifizető hatóság a jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül intézkedik a megelőlegezett összegnek - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a projekt lebonyolítási (bank)számlára történő átvezetéséről.

(7) A lebonyolítási (bank)számla fölött rendelkező a kifizető hatóság által visszatérített közösségi hozzájárulás projekt lebonyolítási (bank)számlán történt jóváírásáról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül intézkedik annak a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára történő átvezetéséről.

(8)[86] A fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról történő utaláskor figyelembe kell venni a forrásgazda által kiadott útmutató rendelkezéseit.

Szállító számláinak megtérítése

35. §

(1)[87] A közösségi hozzájárulások és az ehhez kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás összegei, valamint a kedvezményezettek által biztosított saját erő és általános forgalmi adó összegei projektenként nyitott lebonyolítási (bank)számlákra kerülnek átutalásra a 34. §-ban foglaltak szerint.

(2)[88] A kedvezményezett a saját erő összegét a támogatásra benyújtott számla értékére vonatkozóan annak a projekt lebonyolítási (bank)számlára történő átutalásával igazolja.

(3) A Kohéziós Alap közreműködő szervezet - összhangban a 34. §-ban foglaltakkal - az EMIR rendszeren keresztül intézkedik a közösségi és központi költségvetési támogatás, valamint a kedvezményezett által befizetett saját erő összegének egyösszegbeni kifizetéséről - a szállítói szerződésben rögzített feltételek szerint, engedményezés útján - a szállító részére a támogatások projekt lebonyolítási (bank)számlán történt jóváírásáról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül. A támogatási összeg a támogatási szerződésben rögzítettek szerint forintban vagy euróban kerül folyósításra.

(4) A szállítói számlák megtérítése során a lebonyolítási (bank)számláról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, ha az operatív tevékenységekkel kapcsolatos adatok az EMIR rendszerben rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

V. Fejezet

A SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS, VALAMINT AZ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE

36. §[89]

37. §[90]

38. §[91]

39. §[92]

39/A. §[93]

VI. Fejezet

KÖLTSÉGIGAZOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE

Igazolás

40. §

(1)[94] A kifizető hatóság felelősségi körébe tartozik a kedvezményezetteknél felmerült - a kedvezményezettek által számlával vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylattal igazolt -, kifizetett költségek alapján az átutalási kérelem, a költségnyilatkozat, valamint a költségigazoló nyilatkozat kiállítása, és benyújtása az Európai Bizottság részére.

(2) A kifizető hatóság jogosult az átutalás igénylések és a végső átutalás igénylés alátámasztásához kapcsolódó, kiegészítő információ kérésére, melyet az irányító hatóság, illetve a közreműködő szervezet köteles a kifizető hatóság rendelkezésére bocsátani.

(3) A kifizető hatóság az igazolási tevékenységének alátámasztása érdekében tényfeltáró látogatást tesz a pénzügyi lebonyolításban részt vevő szervezeteknél: az irányító hatóságoknál és a közreműködő szervezeteknél. A kifizető hatóság előzetes értesítése alapján az irányító hatóság és a közreműködő szervezet hozzáférést biztosít a kifizető hatóság által írásban felhatalmazott személyek részére az irányító hatóságnál és a közreműködő szervezetnél elektronikus és papír formában rendelkezésre álló, igazoláshoz kapcsolódó dokumentumokhoz és adatokhoz. A kifizető hatóság a közreműködő szervezeteknél kezdeményezett látogatásairól minden esetben tájékoztatja az irányító hatóságot.

41. §

Annak érdekében, hogy a kifizető hatóság az irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelőségét meg tudja ítélni azt megelőzően, hogy költségigazoló nyilatkozatot nyújt be az Európai Bizottsághoz, az operatív program, az EQUAL program, illetve a Kohéziós Alap irányító hatóság

a)[95] a kifizető hatóság írásbeli értesítése alapján 5 munkanapon belül a hitelesítési jelentésekhez, valamint a költségnyilatkozatokhoz kapcsolódó kiegészítő információkat az előírt módon (írásban, szóban, valamint az EMIR rendszerben hozzáférést biztosítva) a kifizető hatóság rendelkezésére bocsátja,

b)[96] tájékoztatásul továbbítja a kifizető hatóság részére az irányító hatóság és a közreműködő szervezetek, ellenőrzési rendszerében elkészült, vagy egyéb, ellenőrzésre jogosult szervezetek által elkészített ellenőri jelentéseket, különös tekintettel az 57. § szerinti rendszerellenőrzésekre, a jelentés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül,

c) legkésőbb az első költségnyilatkozat kifizető hatóságnak való benyújtása előtt 1 hónappal tájékoztatásul megküldi a kifizető hatóság részére az irányító hatóság vezetője által jóváhagyott működési kézikönyvet annak mellékleteivel és az ellenőrzési nyomvonallal együtt, beleértve a közreműködő szervezetek működési kézikönyveit, valamint az operatív program, az EQUAL program, illetve a Kohéziós Alap projektek lebonyolításában alkalmazott irányítási és ellenőrzési rendszerek összefoglaló leírását, különös tekintettel a költségek elszámolhatóságának és a teljesítésigazolás ellenőrzésének megszervezésére,

d) írásban tájékoztatja a kifizető hatóságot a működési kézikönyvek és az ellenőrzési nyomvonal módosításáról, a módosítást követően 1 hónapon belül,

e) a VII. fejezet előírásainak megfelelően rendszeresen tájékoztatja a kifizető hatóságot a szabálytalanságok kezeléséről,

f) haladéktalanul írásban tájékoztatja a kifizető hatóságot az Európai Bizottság esetleges, irányítási és ellenőrzési eljárásokkal, illetve monitoringgal kapcsolatban megfogalmazott ajánlásainak tartalmáról, vagy az Európai Bizottság által javasolt kiigazító intézkedések megvalósítása érdekében megtett lépésekről, illetve azokról az indokokról, amelyekre hivatkozva az irányító hatóság a javasolt intézkedéseket nem hozta meg.

Kohéziós Alap projekthez kapcsolódó, a kifizető hatóság felé fennálló hitelesítési jelentési kötelezettségek[97]

42. §

(1) Az irányító hatóság a kifizető hatóság igazolási tevékenységének alátámasztására a kifizető hatóság által összeállított útmutató alapján hitelesítési jelentési rendszert működtet.

(2) A Kohéziós Alap közreműködő szervezet az irányító hatóság felé benyújtandó költségnyilatkozathoz kiállítja az adott projektre vonatkozóan összesített információkat tartalmazó hitelesítési jelentését.

(3) A közreműködő szervezet által kiállított hitelesítési jelentés tanúsítja, hogy a költségek

a) az adott intézkedés keretében alkalmazandó tárgyi és időbeli elszámolhatósági szabályokkal összhangban,

b) számlákkal vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal alátámasztva,

c) teljesítésigazolás mellett,

d) a köztartozásra és a kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó előírások figyelembevétele mellett,

e) a vonatkozó közösségi politikáknak, versenypolitikai szabályoknak, állami támogatási, államháztartásra vonatkozó jogszabályoknak és a közbeszerzésre, környezetvédelemre, esélyegyenlőségre, tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó előírásoknak megfelelően merültek fel,

f) az operatív program, az EQUAL program vagy a Kohéziós Alap keretében jóváhagyott projekt kapcsán merültek fel, és

g) a kiadások nem tartalmaznak olyan tételt, amely olyan projektet érint, amely szabálytalansági eljárás alatt áll.

(4) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a közreműködő szervezet által összeállított hitelesítési jelentések iktatását és irattározását.

(5) A Kohéziós Alap irányító hatóság a kifizető hatóság részére benyújtandó költségnyilatkozathoz csatolja hitelesítési jelentését.

(6) A Kohéziós Alap irányító hatóság által a Kohéziós Alap projektek szerinti bontásban összeállítandó hitelesítési jelentés tanúsítja, hogy a költségnyilatkozatban kimutatott kiadások ténylegesen kifizetésre kerültek és a 42. § (3) bekezdés szerinti hitelesítési jelentésekkel alátámasztottak, és hogy

a) az átutalás igénylés benyújtásának európai uniós feltételei teljesültek;

b) az irányító hatóság és a közreműködő szervezetek irányítási és ellenőrzési eljárásai a jogszabályi előírásokkal, valamint közösségi politikákkal összhangban működnek;

c) az irányító hatóságnál, illetve közreműködő szervezeteinél az 1386/2002/EK rendelet I. Mellékletével összhangban lévő, az aktuális folyamatoknak megfelelő ellenőrzési nyomvonal került kialakításra;

d) a költségnyilatkozatban foglalt költségek elszámolhatók, számlákkal vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal alátámaszthatóak, valamint a vonatkozó nemzeti és európai uniós szabályokkal összhangban merültek fel, továbbá a számviteli nyilvántartás adataival alátámasztottak.

(7) A kiadások megbízhatóságát az irányító hatóságnak az EMIR rendszerből nyert adatokkal kell alátámasztania.

(8) A hitelesítési tevékenységet a kifizető hatóság által összeállított útmutató alapján kell végezni.

Az operatív programokhoz, valamint az EQUAL programhoz kapcsolódó, a kifizető hatóság felé fennálló hitelesítési jelentési kötelezettségek[98]

43. §[99]

(1) Az operatív program, valamint az EQUAL program irányító hatóság a kifizető hatóság igazolási tevékenységének alátámasztására a kifizető hatóság által összeállított útmutató alapján hitelesítési jelentési rendszert működtet.

(2) Az operatív program, valamint az EQUAL program irányító hatóság vagy az általa átruházott hatáskörben eljáró közreműködő szervezet minden hónap 10. napjáig hitelesítési jelentést állít ki, melyben nyilatkozik arról, hogy a megelőző hónapban jóváhagyott, az EMIR-ben rögzített és a kedvezményezett részére kiutalt támogatási összegekkel kapcsolatos dokumentum alapú ellenőrzéseket, továbbá az adott hónapra ütemezett helyszíni ellenőrzéseket elvégezte.

(3) Az irányító hatóság a közreműködő szervezet által összeállított hitelesítési jelentést egyetértése esetén ellenjegyzést követően 5 munkanapon belül továbbítja a kifizető hatóság részére.

(4) A hitelesítési jelentés ellenjegyzésének alátámasztása érdekében az irányító hatóság maga is jogosult ellenőrzéseket végezni a közreműködő szervezeteknél. Ezen ellenőrzések eredményéről az irányító hatóság rendszeresen tájékoztatja a kifizető hatóságot.

VII. Fejezet

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

43/A. §[100]

(1) A szabálytalanságok nyilvántartása és jelentése érdekében a kifizető hatóság, az irányító hatóságok, a közreműködő szervezetek, valamint a lebonyolító testületek vezetői kijelölik a szabálytalanságok nyilvántartásáért és jelentéséért felelős szervezeti egységet vagy személyt (a továbbiakban: szabálytalanság-felelős).

(2) A szabálytalanság-felelős gondoskodik

a) a szabálytalanságok nyilvántartásáról,

b) a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves jelentések összeállításáról,

c) az EMIR szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokkal történő feltöltéséről,

d) az OLAF Koordinációs Irodával történő együttműködésről,

e) a kifizető hatósággal történő együttműködésről.

43/B. §[101]

(1) A támogatási folyamat bármely szakaszában a szervezet azon tagja, aki szabálytalanság gyanúját észlelte vagy akinek ilyen gyanú tudomására jutott, azonnal írásban rögzíti a gyanút, melyet haladéktalanul megküld a szervezet szabálytalanság-felelősnek.

(2) A szervezet szabálytalanság-felelőse megküldi a szervezet vezetőjének a szabálytalansági gyanúról kapott tájékoztatást, a kapcsolódó dokumentumokat, valamint vonatkozó véleményét, javaslatot téve az ügy kivizsgálására vagy annak mellőzésére; majd a szabálytalanság gyanúját 2 munkanapon belül rögzíti az EMIR-ben.

(3) A szervezet vezetője 2 munkanapon belül dönt a szabálytalansági vizsgálat elindításáról vagy az arra irányuló javaslat elutasításáról, vagy dönt a szabálytalansági gyanú kivizsgálására vonatkozó javaslat és a kapcsolódó dokumentumoknak az érintett szervezethez történő átadásáról, melyről egyidejűleg értesíti a szervezet szabálytalanság-felelősét.

(4) A szervezet vezetője a szabálytalansági vizsgálat elindításáról való döntés esetén, azzal egyidejűleg kijelöli a szabálytalansági vizsgálat vezetőjét, valamint a vizsgálatba bevonandó szakértőket. A szabálytalanság-felelős a szabálytalansági vizsgálat elindításának vagy elutasításának tényét 2 munkanapon belül rögzíti az EMIR-ben.

(5)[102] A strukturális alapok közreműködő szervezetnél, illetve a Kohéziós Alap közreműködő szervezetnél vagy lebonyolító testületnél elindított szabálytalansági vizsgálat lefolytatásának jogát az operatív program irányító hatóság vezetője, illetve a Kohéziós Alap irányító hatóság vezetője annak az EMIR-ben történt rögzítését követő 3 munkanapon belül magához vonhatja. Ebben az esetben az operatív program irányító hatóság, illetve a Kohéziós Alap irányító hatóság vezetője döntéséről írásban értesíti a közreműködő szervezet vagy lebonyolító testület vezetőjét és szabálytalanság felelősét, és egyúttal kéri a szabálytalanság elkövetését alátámasztó dokumentumok megküldését.

(6)[103] A közreműködő szervezet, lebonyolító testület szabálytalanság-felelőse az eredeti dokumentumokat - másolat megtartása mellett - a (5) bekezdés szerinti megkereséstől számított 5 munkanapon belül megküldi az operatív program irányító hatóság, illetve a Kohéziós Alap irányító hatóság vezetőjének.

43/C. §[104]

Amennyiben az Európai Bizottság, az EUTAF, a belső ellenőrzési részleg, a kifizető hatóság vagy bármely, ellenőrzést végző szervezet szabálytalanság gyanújáról értesíti az irányító hatóság vezetőjét, akkor az irányító hatóság vezetője (vagy döntése alapján az érintett szervezet vezetője) köteles a szabálytalansági vizsgálat lefolytatására, vagy amennyiben az ellenőrzést végző szerv megállapításait elfogadja, további vizsgálat lefolytatása nélkül megállapíthatja a szabálytalanságot.

43/D. §[105]

Ha a szabálytalanság megállapításához más hatóság előzetes döntése szükséges, szabálytalansági eljárást mindaddig fel kell függeszteni, amíg a hatáskörrel rendelkező hatóság jogerős határozat nem hozott. A felfüggesztés időtartama az elintézési határidőbe nem számít be. Az irányító hatóság a szabálytalansági eljárás felfüggesztésének elrendelésével egyidejűleg dönthet a kifizetések felfüggesztésének elrendeléséről. A kifizetések felfüggesztésének elrendeléséről és megszüntetéséről a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.

44. §[106]

(1) A szabálytalansági vizsgálat eredményéről - szabálytalanság megállapításának hiányában is - a vizsgálat vezetője szabálytalanság-vizsgálati jegyzőkönyvet készít.

(2) A szabálytalanság-vizsgálati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) az érintett projekt megnevezését, a kedvezményezett adatait,

b) az érintett összeg nagyságát finanszírozási forrásonként,

c) a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés módját és idejét,

d) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását,

e) a vizsgálatban közreműködők megnevezését,

f) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását,

g) a meghallgatott személyek megnevezését, a meghallgatás, illetve a helyszíni vizsgálat során készült jegyzőkönyv a meghallgatott személy, illetve a helyszíni vizsgálat során jelenlévők aláírásával ellátott példányát,

h) a meghallgatott személy, illetve a helyszíni vizsgálat során jelenlévő a g) pont szerinti jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló záradékot,

i) a vizsgálat során megállapított következtetéseket, és az azt alátámasztó dokumentumoknak a vizsgálatvezető által hitelesített másolatát.

(3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén a szabálytalanság-vizsgálati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá

a) a megsértett rendelkezések pontos hivatkozását (és annak meghatározását, hogy a szabálytalanságnak hátrányos hatása van vagy lehet az Európai Unió általános költségvetésére),

b) rendszerjellegű szabálytalanság megállapítása esetén az arra való utalást, valamint

c) a további intézkedésekre tett javaslatot.

(4) A szervezet vezetője a szabálytalanság-vizsgálati jegyzőkönyv alapján dönt a szabálytalansági vizsgálat lezárásáról.

(5) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat:

a) annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság, és a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli megszüntetésével, vagy

b) szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntéssel.

44/A. §[107]

(1) A szervezet vezetője a jegyzőkönyv, valamint döntésének megküldésével értesíti a szabálytalanság-felelőst, valamint a szabálytalanságban érintetteket.

(2) Amennyiben a szabálytalansági vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, a szervezet vezetője dönt a szükséges intézkedések alkalmazásáról.

(3)[108]

(4) A szabálytalansági vizsgálat lezárásának időpontja a 44. § (5) bekezdés szerinti döntés meghozatalának napja.

(5) A szabálytalanság-felelős a szabálytalansági vizsgálat eredményeit 2 munkanapon belül rögzíti az EMIR-ben.

45. §[109]

(1) A 43/B-44. §-okban foglalt rendelkezések végrehajtásáról a kifizető hatóságnak, az irányító hatóságoknak, a közreműködő szervezeteknek, valamint a lebonyolító testületeknek a szabálytalanság gyanújának a szabálytalanság-felelős tudomására jutásától számított 45 napon belül kell gondoskodniuk.

(2) A szabálytalanság elévülési ideje 5 év.

(3) Az elévülést bármely, a szabálytalanság kezelésére hozott intézkedés megszakítja.

46. §[110]

(1) Ha a szabálytalansági vizsgálat során a szervezet vezetője bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját észleli, köteles a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál feljelentést tenni.

(2) Rendszerjellegű szabálytalanság megállapításáról a szervezet belső ellenőrzését, a KTK irányító hatóságot és a kifizető hatóságot 5 munkanapon belül értesíteni kell.

47. §

(1)[111] Az operatív program irányító hatóság, a KTK technikai segítségnyújtás intézkedésre vonatkozóan a KTK irányító hatóság, illetve az EQUAL program irányító hatóság felelőssége annak biztosítása, hogy a már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált támogatási összegek a kedvezményezettektől behajtásra kerüljenek. A behajtott összeget a lebonyolítási (bank)számlán történő jóváírásáról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a forrásgazda megfelelő fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell visszautalni. Amennyiben a visszafizetett támogatás összege korábban a kifizető hatóságtól lehívásra került, akkor a behajtott összeg közösségi támogatási részét a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlán történő jóváírásáról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kell visszautalni a kifizető hatóság (bank)számlájára.

(2)[112] A Kohéziós Alap közreműködő szervezet felelőssége annak biztosítása, hogy a kifizetett, de szabálytalanul felhasznált támogatási összegek a kedvezményezettektől behajtásra kerüljenek. A lebonyolítási (bank)számlán történt jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a behajtott összeg költségvetési támogatás részét a forrásgazda megfelelő fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára, illetve a közösségi támogatás részét a kifizető hatóság megfelelő (bank)számlájára kell visszautalni.

(3) A Magyar Államkincstár által kiállított bankszámlakivonatok adatait a (bank)számla felett rendelkezőknek az EMIR rendszerben a kézhezvételt követő 2 munkanapon belül rögzíteni és a rögzítést követő 2 munkanapon belül jóváhagyni kell.

(4) Amennyiben az Európai Bizottság visszafizetésre szólítja fel a kifizető hatóságot, és az irányító hatóság a kifizető hatóság értesítését követően nem tudja behajtani a szabálytalanságban érintett összeget, akkor az operatív program irányító hatóság, a KTK technikai segítségnyújtás intézkedésre vonatkozóan a KTK irányító hatóság, az EQUAL program irányító hatóság, illetve Kohéziós Alap esetében a Kohéziós Alap közreműködő szervezet az érintett összeget a kifizető hatóság felé a megfelelő fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla ellenében a céltartalék terhére számolja el, és gondoskodik az összeg kifizető hatóság megfelelő (bank)számlájára történő átutalásáról a kifizető hatóság által megadott fizetési határidőre.

(5) Amennyiben a szabálytalanságban érintett összegeket a program, illetve projekt zárásáig nem sikerült behajtani, akkor a behajtásra tett kísérletek és intézkedések valamennyi dokumentációját legalább a program, illetve projekt zárását követő harmadik év végéig programonkénti, illetve projektenkénti bontásban meg kell őrizni.

(6)[113] Kohéziós Alap esetében a Kohéziós Alap közreműködő szervezet olyan forráslehívást nem nyújthat be a kifizető hatósághoz, illetve a kifizető hatóság nem hagyhat jóvá olyan forráslehívást, amely olyan költséget tartalmaz, amelyre vonatkozóan a benyújtás időpontjában szabálytalansági vizsgálat folyik vagy amelyre vonatkozóan a szabálytalanság ténye megállapítást nyert.

(7)[114] A Kohéziós Alap közreműködő szervezet köteles a kifizető hatóság megfelelő (bank)számlájára visszautalt összeggel a soron következő költségnyilatkozatot csökkenteni. A kifizető hatóság visszafizetett összeggel csökkentett átutalás igénylést nyújt be az Európai Bizottságnak.

48. §

(1) Minden negyedévet követő 6 héten belül az operatív program irányító hatóság, az EQUAL program irányító hatóság, illetve a Kohéziós Alap irányító hatóság a szabálytalansági eljárások indításáról, a megtett intézkedésekről és azok eredményeiről az Európai Bizottság által meghatározott formában jelentést küld a kifizető hatóság részére.

(2)[115] Az operatív program irányító hatóság, az EQUAL program irányító hatóság, illetve a Kohéziós Alap irányító hatóság a negyedik negyedéves szabálytalansági jelentések mellékleteként kimutatást küld a kifizető hatóság részére az operatív program, az EQUAL program, illetve a Kohéziós Alap projektjei keretében visszavont összegekről, továbbá a behajtott, illetve adott időpontban behajtásra váró, a behajtási eljárások megindításának éve szerint osztályozott összegekről, illetve tájékoztatja a kifizető hatóságot a behajtott összegek újrafelhasználásának módjáról.

(3)[116] Az operatív program irányító hatóság, az EQUAL program irányító hatóság, illetve a Kohéziós Alap irányító hatóság a szabálytalansági eljárások indításáról, a megtett intézkedésekről és azok eredményeiről az Európai Bizottság által meghatározott formában a szabálytalanságról hozott döntést követő 5 munkanapon belül jelentést küld a kifizető hatóság részére, abban az esetben, ha a szabálytalanság újfajta jogellenes gyakorlat elkövetésére utal, vagy Magyarország területén kívül is hatásai vannak.

(4)[117] Minden negyedévet követő 6 héten belül az operatív program irányító hatóság, az EQUAL program irányító hatóság, illetve a Kohéziós Alap irányító hatóság tájékoztatást küld a kifizető hatóság részére, amennyiben a rendelkezésre álló dokumentumok alapján feltételezhető, hogy egy szabálytalansággal érintett, korábban kifizetett támogatási összeg nem fizettethető vissza. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a támogatást odaítélő határozat másolatát, a kedvezményezettnek folyósított utolsó kifizetés dátumát, a beszedési utalvány másolatát, csőd esetén a kedvezményezett fizetésképtelenségét igazoló dokumentum másolatát és a vonatkozó összeg visszafizetése céljából hozott intézkedések és azok eredményének összefoglalását, azok dátumának megjelölésével. A tájékoztatást a kézhezvételtől számított egy héten belül a kifizető hatóság megküldi az Európai Bizottság részére, abban az esetben, ha az érintett összeg részben vagy egészben az Európai Bizottságtól lehívásra került.

49. §

(1)[118] Minden negyedévet követő 7 héten belül az operatív program irányító hatóság, az EQUAL program irányító hatóság, illetve a Kohéziós Alap irányító hatóság által benyújtott negyedéves jelentések alapján a kifizető hatóság köteles összevont jelentést küldeni a VPOP OLAF Koordinációs Iroda részére a programok, illetve a Kohéziós Alap esetében a projektek lebonyolítása során tapasztalt szabálytalanságokról vagy visszaélésekről, az ezekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről, illetőleg a folyamatban levő államigazgatási, bírósági eljárások helyzetéről. A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda megküldi Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) részére.

(2)[119] A negyedik negyedéves jelentéshez csatolva a kifizető hatóság, az operatív program irányító hatóság, az EQUAL program irányító hatóság, illetve a Kohéziós Alap irányító hatóság által negyedévente benyújtott jelentés alapján évente egyszer kimutatást küld az OLAF Koordinációs Irodának a visszavont összegekről, továbbá a behajtott, illetve a behajtásra váró összegekről, a behajtási eljárás megindításának éve szerinti csoportosításban, melyet az OLAF Koordinációs Iroda továbbít az Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) felé.

(3)[120] Az operatív program irányító hatóság, az EQUAL program irányító hatóság, illetve a Kohéziós Alap irányító hatóság által benyújtott 48. § (3) bekezdés szerinti jelentést a kifizető hatóság köteles megküldeni az OLAF Koordinációs Iroda részére. A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda megküldi Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal), illetve szükség esetén a szabálytalanságban érintett többi tagállam részére.

50. §[121]

A 48-49. §-ban írt jelentési kötelezettségek csak azon szabálytalanságokra vonatkoznak, amelyek hátrányosak vagy hátrányosak lehetnek az Európai Unió általános költségvetésére.

VIII. Fejezet

ELLENŐRZÉS

Folyamatba épített ellenőrzés

51. §

(1)[122] A folyamatba épített ellenőrzési tevékenység tekintetében az Áht., valamint - az e rendeletben foglalt eltérésekkel - az Ávr. előírásai az irányadók.

(2) Az irányító hatóságok, a kifizető hatóság, a közreműködő szervezetek és a lebonyolító testületek

a) olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert alakítanak ki és működtetnek, amely biztosítja, hogy a szervezetek tevékenysége szabályszerű és megfelelően szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes, az információk pontosak és a megfelelő időben rendelkezésre állnak,

b)[123] a tervezés, a pályáztatás, a szerződéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, ellenőrzés és a monitoring feladatait funkcionálisan elkülönítik, ezen feladatok megfelelő szabályozásáról a vonatkozó belső szabályzataikban gondoskodnak,

c)[124] a szerződéskötés, a pénzügyi lebonyolítás és beszámolás folyamataiban és ezen folyamatok adatainak az EMIR-be történő bevitele során biztosítják a négy szem elvének érvényesülését,

d) gondoskodnak az ellenőrzési nyomvonal kialakításáról és az esetleges változások haladéktalan átvezetéséről.

52. §

(1)[125] Az operatív program irányító hatóság, illetve az EQUAL program irányító hatóság kötelesek a pályáztatás, a szerződéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, a monitoring és az - államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatónak megfelelő - folyamatba épített ellenőrzés teljes folyamatára részletes eljárásrendet kidolgozni és előírni annak alkalmazását a strukturális alapok közreműködő szervezetek, illetve az EQUAL program esetében az EQUAL program közreműködő szervezetei számára.

(2) A strukturális alapok támogatásai tekintetében az operatív program irányító hatóság, illetve az EQUAL program irányító hatóság jóváhagyása szükséges:

a) a pályázatok kiírásához,

b) a pályázatok nyerteseinek kihirdetéséhez,

c) a támogatási szerződés megkötéséhez,

d) a kifizetések engedélyezéséhez.

(3)[126]

(4)[127] A pénzügyi lebonyolítás során a folyamatba épített ellenőrzés részeként az operatív program irányító hatóságnak, az EQUAL program közreműködő szervezeteknek és a Kohéziós Alap közreműködő szervezetnek gondoskodnia kell a kifizetéseket megelőző dokumentum alapú, valamint - kockázatelemzés alapján történő - helyszíni ellenőrzések lefolytatásáról, melyek keretében ellenőrizni kell a programok, illetve projektek támogatási szerződéseknek (ideértve az azoknak elválaszthatatlan részét képező mellékleteket) megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását, valamint azt, hogy a benyújtott számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat összhangban van a pályázatra vonatkozó döntéssel és a szerződéses feltételekkel, a fizikai és teljesítmény mutatószámok teljesítésével, a közbeszerzésre vonatkozó közösségi és nemzeti előírásokkal. A folyamatba épített ellenőrzések keretében a számlákon szereplő költségek elszámolhatóságának megállapításához ellenőrizni kell az elszámolásra benyújtott számlákhoz kapcsolódó szerződéseket, illetve 448/2004/EK és a 16/2003/EK rendelet előírásaival összhangban az alvállalkozók igénybevételét is.

(5) 250 millió forintot meghaladó értékű, építési jellegű nagyberuházási szerződések esetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvénynek és/vagy a FIDIC szabályoknak megfelelő ellenőri igazolást kell szerződéses feltételként előírni.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott értékhatár feletti egyéb szerződés esetében a számviteli törvény 151. § (3)-(5) bekezdésében meghatározott nyilvántartások valamelyikében szereplő személy hitelesítését kell követelményként előírni.

(7)[128]

(8) Az operatív program irányító hatóság és a közreműködő szervezet, az EQUAL program irányító hatóság és közreműködő szervezetei, illetve a Kohéziós Alap közreműködő szervezet és a kedvezményezett közötti megállapodásokban rögzíteni kell a folyamatba épített ellenőrzések végrehajtásának kötelezettségét a delegált feladatok vonatkozásában.

(9)[129] A Magyar Államkincstár az irányító hatóság által meghatározott közreműködő szervezetekkel közösen, illetve az irányító hatóság által meghatározott projekteknél önállóan is, elsőszintű helyszíni ellenőrzéseket végez.

53. §

(1) A strukturális alapok és az EQUAL program felhasználásában érintett szervek kötelesek a felhasználással kapcsolatos dokumentumokat a program Európai Bizottság által történő végső pénzügyi lezárását követő legalább 3 évig megőrizni, figyelembe véve a számviteli jogszabályok előírásait is.

(2) A Kohéziós Alap felhasználásában érintett szervek kötelesek a felhasználással kapcsolatos dokumentumokat a projekt Európai Bizottság által történő végső pénzügyi lezárását követő legalább 3 évig megőrizni, figyelembe véve a számviteli jogszabályok előírásait is.

(3) A támogatási szerződésben vállalt kötelezettség (beruházás üzemeltetése, foglalkoztatás stb.) esetén az (1)-(2) bekezdésekben említett határidőket a vállalt legkésőbbi határidejű kötelezettség időtartamának lejártától kell számítani.

(4) A támogatási szerződésekben külön pontban szerepeltetni kell a vonatkozó jogszabályokban előírt dokumentációs és megőrzési kötelezettséget, illetve az annak megsértése esetén alkalmazásra kerülő szankciókat (pl. visszafizetés).

53/A. §[130]

Az operatív program közreműködő szervezet és a Kohéziós Alap közreműködő szervezet vezetője e rendelet melléklete szerint köteles nyilatkozni az általa működtetett irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelő működéséről, e nyilatkozatot február 28-ig megküldi az irányító hatósági feladatok ellátásáért felelős szerv vezetőjének. Az irányító hatósági feladatok ellátásáért felelős szerv vezetője köteles a saját szervezetére vonatkozóan nyilatkozni e rendelet melléklete szerint, és a közreműködő szervezetek nyilatkozatait, valamint a saját nyilatkozatát minden év május 31-ig megküldeni az államháztartásért felelős miniszternek.

Belső ellenőrzés

54. §

(1)[131] Az irányító hatóság, kifizető hatóság, közreműködő szervezet, valamint lebonyolító testület működésének belső ellenőrzését biztosítani kell, melyet az irányító hatóságot, kifizető hatóságot, közreműködő szervezetet, valamint lebonyolító testületet működtető szervezet funkcionálisan független, kizárólag ezen feladatok végrehajtására kialakított belső ellenőrzési részlege lát el.

(2) Az operatív program irányító hatóság és a közreműködő szervezetek, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság és az EQUAL program közreműködő szervezetek, illetve a Kohéziós Alap közreműködő szervezet és a lebonyolító testület közötti megállapodásokban rögzíteni kell a belső ellenőrzések végrehajtásának kötelezettségét a delegált feladatok vonatkozásában.

55. §[132]

Az ellátandó belső ellenőrzési tevékenység tekintetében az Áht., valamint - az e rendeletben foglalt eltérésekkel - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

56. §

(1)[133] Az irányító hatóságot vagy Kohéziós Alap közreműködő szervezetet működtető központi költségvetési szervek belső ellenőrzési egységei megküldik az államháztartásért felelős miniszter és az EUTAF részére ellenőrzési stratégiai terveiknek az európai uniós támogatások felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó részeinek tervezetét a programozási ciklus kezdetétől számított 3 hónapon belül. Az EUTAF az általa végzett kockázatelemzés alapján - az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével - elkészíti a nemzeti ellenőrzési stratégiát. Az EUTAF elnöke a nemzeti ellenőrzési stratégiát a programozási ciklus kezdetétől számított 6 hónapon belül megküldi az Európai Bizottságnak.

(2)[134] Az irányító hatóságot vagy Kohéziós Alap közreműködő szervezetet működtető központi költségvetési szervek belső ellenőrzési egységei megküldik az államháztartásért felelős miniszter és az EUTAF részére a következő évre vonatkozó éves ellenőrzési terveiknek az európai uniós támogatások felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó részeinek tervezetét minden év október 15-ig. Az EUTAF az általa végzett kockázatelemzés alapján - az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével - elkészíti az európai uniós támogatások következő évi ellenőrzéseire vonatkozó nemzeti éves ellenőrzési tervet. Az EUTAF elnöke a nemzeti éves ellenőrzési tervet minden év november 15-ig megküldi az Európai Bizottságnak.

56/A. §[135]

(1)[136] Az irányító hatóság, a közreműködő szervezet és a lebonyolító testület, illetve a kifizető hatóság belső ellenőrzését ellátó részlegek az általuk az uniós támogatások felhasználásával összefüggésben végrehajtott belső ellenőrzések ellenőrzési jelentéseit haladéktalanul, de legkésőbb a jelentés lezárását követő 15 napon belül megküldik az EUTAF, a kifizető hatóság és az érintett operatív program irányító hatóság részére.

(2) A Kohéziós Alap közreműködő szervezet belső ellenőrzését ellátó részlegek az általuk az uniós támogatások felhasználásával összefüggésben végrehajtott belső ellenőrzések ellenőrzési jelentéseit haladéktalanul, de legkésőbb a jelentés lezárását követő 15 napon belül megküldik a Kohéziós Alap irányító hatóság részére.

(3) Az európai uniós támogatásokat ellenőrző szervezetek kötelesek ellenőrzési jelentéseiket megküldeni a vizsgált irányító hatóságot működtető központi költségvetési szerv belső ellenőrzési egységének és a kifizető hatóságnak.

Rendszerellenőrzések

57. §

(1)[137] A 438/2001/EK rendelet 10. cikk 1. a) pontjával, valamint az 1386/2002/EK rendelet 9. cikk 1. a) pontjával kapcsolatos rendszerellenőrzéseket éves rendszerességgel az EUTAF végzi el.

(2)[138] Az EUTAF az (1) bekezdésben meghatározott rendszerellenőrzésekről készült ellenőrzési jelentést a jelentés lezárását követően haladéktalanul megküldi az Európai Bizottság részére.

5-15%-os ellenőrzések

58. §

(1)[139] Az EUTAF - az Európai Bizottság által közzétett módszertani iránymutatásoknak megfelelően - elvégzi a strukturális alapok és az EQUAL program esetében a teljes támogatható kiadások legalább 5%-át, a Kohéziós Alap esetében pedig a teljes támogatható kiadások legalább 15%-át érintő ellenőrzéseket. Az 5-15%-os ellenőrzések mintavételezési alapja a kifizető hatóság által az Európai Bizottság felé igazolt költség.

(2)[140] Az EUTAF részére korlátlan hozzáférést kell biztosítani az EMIR rendszerben tárolt, illetve a kifizető hatóság által rögzített adatokhoz.

59. §

(1)[141] Az 5-15%-os ellenőrzésekről szóló jelentéseknek meg kell felelniük az Európai Bizottság által meghatározott módszertanoknak, és tartalmazniuk kell az ellenőrzés során elvégzett kockázatelemzés vagy mintavételezés leírását és a minták kiválasztásának indokolását.

(2) Az ellenőrzési megállapításoknak ki kell terjedni az esetlegesen feltárt problémák rendszerjellegére, ennek okaira, az ehhez kapcsolódó intézkedések megtételének szükségességére.

(3) Az 5-15%-os ellenőrzésekről készült jelentéseknek tartalmazniuk kell az ellenőrzött időszakra vonatkozóan az ellenőrzött kiadások összegét évenkénti és projektegységenkénti bontásban.

(4)[142] Az EUTAF a feltárt hiányosságok kapcsán elvégzett pénzügyi korrekciók megfelelőségét és az esetleges rendszerjellegű hibák kiküszöbölése érdekében megtett intézkedéseket nyomon követi.

(5)[143]

Intézkedési tervekre vonatkozó különleges szabályok

60. §[144]

(1) Az irányító hatóság, a kifizető hatóság, a közreműködő szervezet, valamint a lebonyolító testület vezetője köteles valamennyi vonatkozó, az európai uniós támogatások felhasználásával összefüggő ellenőrzési jelentés alapján intézkedési tervet készíteni - amennyiben a jelentésben rá vonatkozó, intézkedést igénylő megállapítás szerepel -, és felelős annak végrehajtásáért, illetve a végrehajtás nyomon követéséért.

(2) Az intézkedési terveket, azok elkészültét követő 15 napon belül köteles megküldeni

a)[145] a strukturális alapok közreműködő szervezet az operatív program irányító hatóság, a kifizető hatóság és az EUTAF részére;

b)[146] az operatív program irányító hatóság a Közösségi Támogatási Keret irányító hatóság, a kifizető hatóság és az EUTAF részére;

c)[147] a lebonyolító testület a Kohéziós Alap közreműködő szervezet, a kifizető hatóság és az EUTAF részére;

d)[148] a Kohéziós Alap közreműködő szervezet a Kohéziós Alap irányító hatóság, a kifizető hatóság és az EUTAF részére;

e)[149] a Közösségi Támogatási Keret irányító hatóság és a Kohéziós Alap irányító hatóság a kifizető hatóság és az EUTAF részére;

f)[150] a kifizető hatóság az EUTAF részére.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt szervezetek gondoskodnak az intézkedési tervekben megfogalmazottak megvalósításának (különös tekintettel a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos intézkedésekre) folyamatos nyomon követéséről, melynek helyzetéről évente egy alkalommal - január 15-ig - egy összefoglaló keretében tájékoztatják egymást a (2) bekezdésben foglaltak szerint.

Éves beszámolás az Európai Bizottságnak

61. §

(1)[151] Az EUTAF éves összegző jelentést készít a 438/2001/EK rendelet 10-12. cikkében foglaltak alkalmazásáról.

(2)[152] Az EUTAF éves összegző jelentést készít a 1386/2002/EK rendelet 9-11. cikkében foglaltak alkalmazásáról.

62. §

(1) Az operatív program irányító hatóságok és az EQUAL program irányító hatóság minden évben elkészítik az irányítási és ellenőrzési rendszer változásairól szóló jelentést, melyet április 30-ig megküldenek a Közösségi Támogatási Keret irányító hatóságnak.

(2)[153] A Közösségi Támogatási Keret irányító hatóság minden évben elkészíti az irányítási és ellenőrzési rendszer változásairól szóló összesített jelentést, melyet május 31-ig megküld az EUTAF-nak.

(3)[154] A Kohéziós Alap irányító hatóság minden évben elkészíti az irányítási és ellenőrzési rendszer változásairól szóló összesített jelentést, melyet május 31-ig megküld az EUTAF-nak.

63. §[155]

Az EUTAF elnöke a 61-62. §-okban meghatározott jelentésekből - az államháztartásért felelős miniszter és az irányító hatóságot működtető szervek véleményének kikérésével - összeállított éves összefoglaló jelentést minden év június 30-ig megküldi az Európai Bizottságnak.

Zárónyilatkozatok

64. §

(1)[156] Az operatív programok, az EQUAL program programjainak és a Kohéziós Alap projektjeinek végső elszámolásához kapcsolódóan a zárónyilatkozat kiadásához szükséges ellenőrzéseket az EUTAF hajtja végre, az Európai Bizottság által kiadott módszertan szerint.

(2)[157] Az irányító hatóságok vezetői az egyes programok, illetve projektek várható lezárását a zárás időpontját megelőző év október 15-ig jelzik az EUTAF-nak, hogy a zárónyilatkozat kiadásához kapcsolódó ellenőrzéseket munkatervében tervezni tudja.

(3)[158] A programok, illetve projektek lezárásáról az irányító hatóságok vezetői a lezárást követő 10 napon belül tájékoztatják az EUTAF-t.

(4)[159] Az EUTAF az operatív programok és az EQUAL program tekintetében, a végső egyenleg átutalási igénylés dokumentációi és a végső végrehajtási jelentés alapján lefolytatja a zárónyilatkozat kiadásához szükséges ellenőrzéseket. Az EUTAF az ellenőrzési jelentés tervezetét egyeztetés céljából megküldi az ellenőrzött szervezeteknek és az államháztartásért felelős miniszternek. Az ellenőrzések alapján az EUTAF zárónyilatkozatot állít ki, amelyet megküld az államháztartásért felelős miniszter útján a Kifizető Hatóságnak. A Kifizető Hatóság gondoskodik a zárónyilatkozat Európai Bizottságnak történő megküldéséről.

(5)[160] Az EUTAF a Kohéziós Alap projekt végső egyenleg átutalási igénylés dokumentációja és a projekt zárójelentése alapján lefolytatja a zárónyilatkozat kiadásához szükséges ellenőrzéseket. Az EUTAF az ellenőrzési jelentés tervezetét egyeztetés céljából megküldi az ellenőrzött szervezeteknek és az államháztartásért felelős miniszternek. Az ellenőrzések alapján az EUTAF zárónyilatkozatot állít ki, amelyet legkésőbb a kifizetési határidőtől számított 5 hónapon belül megküld az államháztartásért felelős miniszter útján a Kifizető Hatóságnak. A Kifizető Hatóság gondoskodik a zárónyilatkozatnak a kifizetési határidőtől számított 6 hónapon belül az Európai Bizottságnak történő megküldéséről.

A központi harmonizációs egység feladatai[161]

64/A. §

(1) A központi harmonizációs egység feladata a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásaival kapcsolatos belső kontroll rendszerek (ideértve a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszereket, valamint a belső ellenőrzési rendszereket) fejlesztése, szabályozásának előkészítése, koordinációja és harmonizációja.

(2)[162] A kifizető hatóság, az irányító hatóságok, közreműködő szervezetek és lebonyolító testületek az Európai Bizottság által lefolytatott ellenőrzések alapján készült jelentéstervezetre megküldendő tagállami választ és intézkedési tervet kiküldése előtt véleményezésre megküldik a központi harmonizációs egység és az EUTAF részére. A kifizető hatóság, az irányító hatóságok, közreműködő szervezetek és lebonyolító testületek haladéktalanul értesítik a központi harmonizációs egységet és az EUTAF-t az Európai Bizottság által lefolytatott ellenőrzés egyeztető megbeszéléseiről, melyeken a központi harmonizációs egység és az EUTAF tanácskozási joggal részt vesz.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

65. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.

(2)[163]

(3)[164] Ha adott időszakban az EMIR moduljainak alkalmazása egyes feladatok ellátását nem biztosítja, akkor a programok, projektek végrehajtásával összefüggően az adott modulban nem elvégezhető feladatok, kifizetések rendezésének dokumentálását az irányító hatóság működési kézikönyvében részletezett módon kell az érintett szerveknek biztosítaniuk, és utólagosan gondoskodniuk kell az érintett modul(ok)ban az adatok teljes körű rögzítéséről. Amennyiben az EMIR finanszírozási modulja nem biztosítja az adott átutalási megbízás rögzítését, akkor az irányító hatóság működési kézikönyvében részletezett megfelelő dokumentáltság mellett az átutalási megbízás kiállítása az EMIR-en kívül is, elektronikus utalás nélkül is rendezhető. Ez esetben az érintett szerveknek biztosítaniuk kell az EMIR-en kívüli utalás dokumentálásának alátámasztását. Az Európai Unióval történő elszámolások benyújtása az EMIR-ben teljeskörűen rögzített adatok alapján, kizárólag az EMIR-ben elkészített dokumentumokkal történhet.

(4)[165] A (3) bekezdésben meghatározott, a feladatok papíralapon történő elvégzésének kötelezettsége vonatkozik az értesítési, tájékoztatási kötelezettségekre is.

(5)[166] Az EMIR-ben rögzített adatokat az EMIR üzemeltetője hetente - az adatok ellenőrzése után - leválogatja és továbbítja a Kincstár által működtetett monitoring rendszerhez.

(6)[167] Az Ávr. 90. § (1) bekezdése alapján az EMIR rendelkezésére bocsátott köztartozási adatokat az EMIR üzemeltetője egy munkanapon belül feldolgozza az EMIR-ben.

(7)[168] Amennyiben az 53/A. §-ban írtakkal érintett szervezetnél év közben változás történik a szervezet vezetője személyében (továbbá ha a szervezet átalakul vagy megszűnik), a távozó vezető (átalakuló vagy megszűnő szervezet vezetője) köteles az 53/A. §-ban előírt nyilatkozatot az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek (jogutódnak) átadni, aki köteles azt az éves beszámolóhoz mellékelni saját nyilatkozatával együtt.

(8)[169]

66. §[170]

E rendeletnek az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 181/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1-4. §-ával megállapított 1. §-át, 3. § (1) bekezdését, 47. § (6) bekezdését, 65. § (6) és (8) bekezdését az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 181/2010. (V. 13.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

67. §

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A fejezet felügyeletét ellátó szerv belső ellenőrzési egysége elvégzi a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél az éves beszámoló megbízhatósági ellenőrzését."

68. §[171]

69. §[172]

70. §

Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1999. június 21-i, 1260/1999/EK rendelete a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról;

b) a Bizottság 2001. március 2-i, 438/2001/EK rendelete a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról;

c) a Bizottság 2001. március 2-i, 448/2001/EK rendelete a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások pénzügyi korrekciós eljárásai tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról;

d) a Tanács 1994. május 16-i, 1164/94/EK rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról;

e) a Bizottság 2002. július 29-i, 1386/2002/EK rendelete az 1164/94/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályainak megállapításáról a Kohéziós Alapból nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszere, valamint a pénzügyi korrekciós eljárás tekintetében;

f) a Bizottság 2003. január 6-i, 16/2003/EK rendelete a Kohéziós Alap által társfinanszírozott intézkedések keretében a kiadások támogathatósága tekintetében az 1164/94/EK rendelet végrehajtására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról.

g)[173] a Tanács 1995. december 18-i, 2988/95/EK rendelete az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről;

h)[174] a Bizottság 1994. július 11-i, 1681/94/EK rendelete a strukturális politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról;

i)[175] a Bizottság 2005. december 12-i 2035/2005/EK rendelete a strukturális politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló 1681/94/EK rendelet módosításáról;

j)[176] a Bizottság 2004. március 10-i, 448/2004/EK rendelete a strukturális alapok által társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak támogathatósága tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1685/2000/EK rendelet módosításáról és az 1145/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Melléklet a 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelethez[177]

NYILATKOZAT
A) Alulírott, ............................. a/z/................... közreműködő szervezet/irányító hatóság vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ............. évben az
általam vezetett szervezetnél az előírásoknak megfelelően gondoskodtam az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos közreműködő szervezeti/irányító hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó belső kontroll rendszerek hatékony, eredményes és gazdaságos működtetéséről.
Gondoskodtam
- a közreműködő szervezet/irányító hatóság feladatának ellátására vonatkozó megállapodásban/szerződés-
ben/jogszabályban előírt tevékenységek meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a szervezet feladatainak ellátásában a szakmai hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a belső kontroll megszervezéséről és hatékony, eredményes és gazdaságos működtetéséről.
Kijelentem, hogy
- a benyújtott beszámolók és elszámolások a legjobb tudásom szerint a valóságnak megfelelőek, teljeskörűek és pontosak,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
Keh,
P. H.
…………………
aláírás
B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Keh,
P. H.
…………………….
aláírás

2. számú melléklet a 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 36. §-ához[178]

3. számú melléklet a 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 36. §-ához[179]

4. számú melléklet a 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelethez[180]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 50. § 1. pontja. Hatálytalan 2015.07.08.

[2] Megállapította a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[3] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[4] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[5] Módosította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[6] Megállapította a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[7] Megállapította a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[8] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[9] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § -a. Hatályos 2012.01.01.

[10] Módosította a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[12] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[13] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[14] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 293. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[15] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[16] Módosította a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 49. § 1. pontja. Hatályos 2015.07.08.

[17] Módosította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[18] Beiktatta a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[19] Módosította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[20] Beiktatta a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[21] Beiktatta a 138/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.05.19.

[22] Megállapította a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 66. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[23] Megállapította a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 66. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[24] Módosította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[25] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[26] Hatályon kívül helyezte a 359/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 34. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.03.

[27] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[28] Módosította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[29] Hatályon kívül helyezte a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 66. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[30] Megállapította a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[31] Módosította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[32] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[33] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[34] Hatályon kívül helyezte a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 66. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[35] Megállapította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 27. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[36] Megállapította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 27. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[37] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[38] Módosította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[39] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[40] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[41] Módosította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[42] Módosította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[43] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[44] Módosította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[45] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[46] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[47] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[48] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 293. § c) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[49] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[50] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 293. § d) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[51] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[52] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[53] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[54] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 293. § d) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[55] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[56] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[57] Módosította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[58] Megállapította a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 66. § (5) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[59] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[60] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[61] Megállapította a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[62] Megállapította a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[63] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[64] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[65] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[66] Hatályon kívül helyezte a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 48. § - a. Hatálytalan 2006.10.13.

[67] Megállapította a 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2009.09.07.

[68] Módosította a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 49. § 2. pontja. Hatályos 2015.07.08.

[69] Beiktatta a 127/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.06.16.

[70] Módosította a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. § (15) bekezdése. Hatályos 2011.03.23.

[71] Megállapította a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 66. § (7) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[72] Megállapította a 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2009.09.07.

[73] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 293. § c) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[74] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[75] Megállapította a 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2009.09.07.

[76] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 293. § d) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[77] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 293. § d) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[78] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 16. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[79] Módosította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[80] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[81] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[82] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[83] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[84] A felvezető szöveget megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[85] Megállapította a 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2009.09.07.

[86] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[87] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[88] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[89] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[90] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[91] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[92] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[93] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[94] Megállapította a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 66. § (11) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[95] Megállapította a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 66. § (12) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[96] Módosította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 48. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[97] Megállapította a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[98] Megállapította a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[99] Megállapította a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 66. § (14) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[100] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 24. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[101] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 24. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[102] Megállapította a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[103] Megállapította a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[104] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[105] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[106] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 25. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[107] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 26. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[108] Hatályon kívül helyezte a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésea. Hatálytalan 2007.12.30.

[109] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 27. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[110] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 28. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[111] Megállapította a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[112] Módosította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[113] Megállapította a 181/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2010.05.16.

[114] Megállapította a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 66. § (16) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[115] Megállapította a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[116] Beiktatta a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[117] Beiktatta a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[118] Módosította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[119] Megállapította a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[120] Beiktatta a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[121] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 31. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[122] Módosította a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 49. § 3. pontja. Hatályos 2015.07.08.

[123] Megállapította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 28. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[124] Megállapította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 29. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[125] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 293. § e) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[126] Hatályon kívül helyezte a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 48. § - a. Hatálytalan 2006.10.13.

[127] Megállapította a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[128] Hatályon kívül helyezte a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 50. § 2. pontja. Hatálytalan 2015.07.08.

[129] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § b) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[130] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 293. § f) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[131] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 35. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[132] Módosította a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 49. § 4. pontja. Hatályos 2015.07.08.

[133] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 293. § g) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[134] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 293. § g) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[135] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 36. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[136] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[137] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[138] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[139] Módosította a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[140] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[141] Megállapította a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[142] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[143] Hatályon kívül helyezte a 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[144] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 40. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[145] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[146] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[147] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[148] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[149] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[150] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[151] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[152] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[153] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[154] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[155] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 293. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[156] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[157] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[158] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[159] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 293. § a) és f) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[160] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 293. § a) és f) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[161] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 42. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[162] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[163] Hatályon kívül helyezte a 138/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.05.19.

[164] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[165] Megállapította a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[166] Módosította a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 62. § (9) bekezdése d) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[167] Módosította a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 49. § 5. pontja. Hatályos 2015.07.08.

[168] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.10.13.

[169] Hatályon kívül helyezte a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 50. § 3. pontja. Hatálytalan 2015.07.08.

[170] Megállapította a 181/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2010.05.16.

[171] Hatályon kívül helyezte a 138/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.05.19.

[172] Hatályon kívül helyezte a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 48. § - a. Hatálytalan 2006.10.13.

[173] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 44. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[174] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 44. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[175] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 44. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[176] Beiktatta a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 44. § - a. Hatályos 2006.10.13.

[177] Megállapította a 403/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.12.30.

[178] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[179] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[180] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

Tartalomjegyzék