3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet

a környezetvédelmi és a vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól[1]

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 112. §-ának (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §[2]

E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú mellékletében a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezetben meghatározott környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok közül a

a) Kutatási feladatok (Magyar űrkutatás) 10. cím, 2. alcím, 10. jogcímcsoport,

b) Hulladékkezelési és -gazdálkodási feladatok 10. cím, 2. alcím, 37. jogcímcsoport,

valamint év közben előirányzat-módosítással a fejezeti címrendbe felvett előirányzatok közül az

c) Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában 10. cím, 2. alcím, 41. jogcímcsoport,

d) Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus 10. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport előirányzatokra (a továbbiakban együtt: Kövi).

2. §[3]

3. §[4]

A Kövi felett a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendelkezik.

4. §[5]

A miniszter pályázati felhívást tesz közzé a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) internetes honlapján, továbbá a megjelenés tényéről - a megjelenési hely megjelölésével - a nyilvánosságot tájékoztatja.

5. §

(1)[6] A Kövi - nyilvános pályázati úton történő - felhasználásával kapcsolatos döntésekről a Minisztérium rendszeresen tájékoztatót készít, amelyet a döntést követő 10 munkanapon belül internetes honlapján, illetve hivatalos lapjának a döntést követően megjelenő számában közzétesz.

(2) A tájékoztató tartalmazza a támogatás kedvezményezettjének, tárgyának megnevezését, megvalósításának helyét, valamint a támogatás összegét.

(3) A döntés tényéről a Minisztérium két országos terjesztésű napilapban közleményt jelentet meg.

6. §

Az e rendeletben meghatározott támogatásokkal összefüggő pályázat kezelési, lebonyolítási, döntés-előkészítési és ellenőrzési feladatokat a Magyar Államkincstár, a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, nemzeti park igazgatóságok (a továbbiakban: közreműködő szervezetek), illetve az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) látják el.

A Kövi felhasználásának általános feltételei[7]

7. §[8]

8. §[9]

(1) Az 1. § a) és d) pontjában megjelölt célokra rendelkezésre álló Kövi források pályázati eljárás keretében e jogszabály rendelkezései, illetve -külön jogszabály előírása esetén - a közbeszerzési eljárás szabályai szerint használhatók fel. Az 1. § b) pontjában szereplő keretet terhelik az előirányzat céljával összhangban álló, a környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat terhére a korábbi években a 2007. évre vállalt kötelezettségek.

(2) Az 1. § b) és c) pontjában megjelölt célokra rendelkezésre álló Kövi források felhasználásáról a miniszter pályázati felhívás nélkül, szakmai programok alapján dönt.

9. §[10]

(1) A Kövi-ből támogatást - amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint természetes személy kaphat.

(2) Nem nyújtható támogatás a pályázó részére, ha nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok általános és különös feltételeinek, illetőleg ezen feltételek fennállását nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon igazolja.

10. §[11]

E rendelet alapján a Római Szerződés 87. Cikk

(1) bekezdésének a hatálya alá tartozó környezetvédelmi beruházási és működési, valamint a szennyezett területek helyreállítására irányuló támogatás nem nyújtható.

11. §

(1)[12] A Kövi pénzeszközeinek felhasználása

a) vissza nem térítendő támogatás, ezen belül

aa) támogatás,

ab) kamattámogatás,

b) visszatérítendő támogatás,

c)[13]

d) egyéb kifizetés formájában történik.

(2)[14] Kamattámogatás, a támogatást igénylő és a pénzintézet között létrejött hitelszerződésben meghatározott futamidőre, de legfeljebb a tárgyévet követő két évre nyújtható.

A pályázatok tartalmi és formai követelménye

12. §

(1) A pályázatot - a külön jogszabályban foglalt követelményeken túl - a pályázati felhívásban meghatározott tartalommal, formában és nyomtatványon kell benyújtani.[15]

(2) A pályázónak a pályázati felhívásban meghatározott mértékű saját forrással kell rendelkeznie és a pályázati felhívásban meghatározottak szerint kell azt biztosítania.

13. §

(1) A pályázónak - ha a pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik - a pályázat benyújtásakor egyszeri pályázati díjat kell fizetnie, amely

a) 1 000 000 forint és ez alatti támogatási igény esetén, annak öt ezreléke,

b) 1000 001-5 000 000 forint összegű támogatási igény esetén 10 000 forint,

c) 5 000 001-10 000 000 forint összegű támogatási igény esetén 25 000 forint,

d) 10 000 001-50 000 000 forint összegű támogatási igény esetén 50 000 forint,

e) 50 000 001 forint és ez feletti támogatási igény esetén 100 000 forint.

(2) A pályázati díj megfizetésének módját a pályázati felhívás tartalmazza.

(3) Nem kell az (1) bekezdés szerinti pályázati díjat ismételten megfizetni, amennyiben a pályázó az előírt feltételeknek meg nem felelő pályázatát a pályázat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül újra benyújtja.

A pályázat benyújtásának és elbírálásának rendje

14. §

(1) A pályázatok a tárgyév folyamán a pályázati felhívásban meghatározottak szerint nyújthatók be.

(2) A pályázatokat - a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelően - az illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatósághoz (a továbbiakban: környezetvédelmi igazgatóság) vagy az illetékes nemzeti park igazgatósághoz (a továbbiakban: igazgatóság), illetve a Főigazgatósághoz kell benyújtani.

(3) A környezetvédelmi igazgatóság, illetve az igazgatóság, valamint a Főigazgatóság (a továbbiakban együtt: pályázat befogadója) a beérkezett pályázatokat folyamatosan érkeztetik. A pályázat befogadásáról a pályázót tájékoztatni kell.

(4) A pályázat befogadója 5 munkanapon belül a pályázat előírt feltételeknek való megfelelését - a beérkezett pályázatok felbontásával - ellenőrzi, az előírt feltételeknek meg nem felelő pályázatokat a pályázó részére visszaküldi, egyidejűleg az előírt feltételeknek megfelelő pályázatokat nyilvántartásba veszi.

(5) A környezetvédelmi igazgatóság, illetve az igazgatóság a benyújtott - a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő - vízgazdálkodást érintő pályázatokat a (4) bekezdésben foglalt határidőt követő 1 munkanapon belül megküldik véleményezésre a Területi Vízgazdálkodási Tanácshoz (a továbbiakban: Tanács). A Tanács 15 napon belül tájékoztatja a környezetvédelmi igazgatóságot, illetve az igazgatóságot a pályázattal kapcsolatos szakvéleményéről.

(6) A környezetvédelmi igazgatóság, illetve az igazgatóság a benyújtott, a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő pályázatokat a pályázat céljának megfelelően környezet-, természetvédelmi, vízgazdálkodási, műszaki, közgazdasági, pénzügyi szempontok szerint - szükség esetén külső szakértő igénybevételével -, illetve területi sajátosságok figyelembevételével értékeli. Az értékelés részeként helyszíni vizsgálat is tartható. A környezetvédelmi igazgatóság, illetve az igazgatóság az értékelést a (4) bekezdésben foglalt határidőt követő 10 munkanapon belül - vízgazdálkodási célú pályázatok esetében a Tanács véleményére is figyelemmel 30 napon belül - megküldi a Főigazgatóság részére.

15. §

(1) A Főigazgatóság a környezetvédelmi igazgatósághoz, illetve az igazgatósághoz benyújtott, a 14. § (6) bekezdése szerint értékelt pályázatokat környezet-, természetvédelmi, vízgazdálkodási, műszaki, valamint szakmai és gazdaságossági szempontból - szükség esetén külső szakértő igénybevételével - a hivatkozott bekezdésében foglalt határidőt követő 15 munkanapon belül értékeli.

(2) A Főigazgatóság a közvetlenül hozzá benyújtott pályázatokat 20 munkanapon belül, a pályázat céljának megfelelően környezet-, természetvédelmi, továbbá műszaki, közgazdasági, pénzügyi szempontok szerint-szükség esetén külső szakértő igénybevételével - értékeli. Az értékelés részeként helyszíni vizsgálat is tartható.

(3) A Főigazgatóság az (1)-(2) bekezdésben foglalt támogatható pályázatokat rangsorolja.

16. §

(1) A benyújtott pályázatokról a miniszter írásban dönt. A miniszter döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs.

(2)[16] A miniszter az (1) bekezdésben foglalt döntése helyett a helyi önkormányzatok részére ígérvény kibocsátásáról is dönthet. Az ígérvény olyan feltételes döntést jelent, amelynek során a miniszter meghatározott összegű támogatás nyújtását ígéri a helyi önkormányzat részére arra az esetre, ha az a támogatásról szóló döntés évében vagy az azt követő évben ugyanazon műszaki tartalmú pályázatához más forrásból támogatásban részesül. Az ígér-vényes döntés érvényét veszíti, ha a helyi önkormányzat a támogatásról szóló döntés évében vagy az azt követő évben a pályázatához támogatásban nem részesül.

(3) A minisztert az (1)-(2) bekezdésben foglalt döntésének meghozatalában, a pályázati felhívásban kiírt támogatási céloknak megfelelően, az általa létrehozott szakmai munkabizottságok (a továbbiakban: bizottságok) segítik. A bizottságok az (1)-(2) bekezdésben foglalt döntés meghozatalához javaslatot adnak a miniszter részére.

(4) A bizottságok (3) bekezdés szerinti javaslatát megalapozó előterjesztés szakmai koordinációjáról a Minisztérium gondoskodik.

17. §

(1) A bizottságokban szavazati joggal vesznek részt a miniszter által kijelölt köztisztviselők, a külön jogszabály szerinti kormányzati munkamegosztásnak megfelelően az érintett minisztériumok által kijelölt egy-egy személy, a társadalmi, valamint - a miniszter által meghatározott számban - a szakmai érdekképviseleti szervezetek által kijelölt személy.

(2)[17] A bizottságok tagjainak száma legfeljebb 9 fő lehet. A bizottságok létszámáról - az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek képviseletének ellátására kijelölt személyeket is figyelembe véve - a miniszter dönt. A bizottságok tagjainak megbízatása visszavonásig szól.

(3) A bizottságok ülésén tanácskozási joggal vesznek részt a miniszter által felkért személyek.

(4) A bizottságok ügyrendjüket maguk állapítják meg, a titkársági feladatokat a Főigazgatóság látja el.

(5) A bizottságok szükség szerint üléseznek. A bizottságok üléseinek összehívásáról a Főigazgatóság gondoskodik.

(6) A bizottságok tagja nem vehet részt az adott pályázatra vonatkozó döntési javaslat kialakításában, ha ő vagy közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont]:

a) a javaslat elfogadása esetén kötelezettség vagy felelősség alól mentesülne,

b) a pályázó tisztségviselője vagy a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

c) a pályázó cégnél tulajdonosi részesedéssel rendelkezik,

d) a pályázattal kapcsolatban bármilyen más előnyben részesül, vagy a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

18. §

(1) A Főigazgatóság a támogatásról szóló döntésre vonatkozó javaslatát 6 munkanappal a bizottság ülése előtt a tagok részére átadja.

(2) A bizottságok az ügyrendjükben meghatározott módon döntési javaslatot készítenek.

(3) A bizottsági tag a bizottságok működési körébe tartozó pályázattal kapcsolatban a Főigazgatóság rendelkezésére álló valamennyi iratba betekinthet.

(4) A miniszter a 16. § (1)-(2) bekezdésben foglalt döntését a bizottságok javaslatának ismeretében, a javaslat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül hozza meg.

19. §

(1) A pályázatok elbírálása során a helyi önkormányzatok pályázatai közül előnyben részesülnek azok a pályázatok, ahol a helyi önkormányzat külön jogszabályokban meghatározott környezetvédelmi programmal rendelkezik.

(2) A pályázatok elbírálása során előnyben részesíthe-tőek azok a pályázatok, amelyek EU támogatásban részesülő projekthez kapcsolódnak, de a beruházás műszaki tartalmánál fogva EU támogatás igénybevételére nem kerülhet sor.

A szerződéskötés és a szerződésmódosítás szabályai

20. §[18]

A támogatásban részesülővel (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatási szerződést a miniszter, illetve a miniszter nevében az általa megbízott személy a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén köti meg. A kedvezményezettnek a támogatási szerződés megkötésére a miniszter által meghatározott időtartam, de legfeljebb a döntés kézhezvételétől - a 16. §

(2) bekezdésében meghatározott esetben a támogatásról szóló döntéstől - számított 270 nap áll a rendelkezésére.

21. §

(1) A támogatási szerződés módosítására a kedvezményezettnek fel nem róható okból, vis maior, illetve adatváltozás miatt kerülhet sor.

(2) A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet a közreműködő szervezethez, illetve a Főigazgatósághoz kell benyújtani. A közreműködő szervezet a hozzá benyújtott támogatási szerződés módosításra irányuló kérelmet, az arra vonatkozó javaslatával együtt 10 munkanapon belül továbbítja a Főigazgatóság részére.

(3) A Főigazgatóság a hozzá megküldött, illetve a hozzá továbbított támogatási szerződés módosításra irányuló kérelmet értékeli és javaslatával együtt - az adatváltozás miatt szükséges szerződésmódosítás, illetve a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a bizottság következő ülése elé terjeszti, majd a bizottság javaslatát a miniszter elé terjeszti döntésre. Az adatváltozás miatt szükséges támogatási szerződés módosítást, illetve a (7) bekezdésben meghatározott támogatási szerződés módosítást a Főigazgatóság jóváhagyásra a 20. §-ban meghatározott személyhez továbbítja.

(4) A támogatási szerződés módosítása iránti kérelemről - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a 20. §-ban meghatározott személy dönt.

(5) Amennyiben a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem a program műszaki tartalmát, kezdési és befejezési időpontját (ideértve a próbaüzem lefolytatását), a támogatás formáját, a visszatérítendő támogatás visszafizetésének időbeli ütemezését, valamint a támogatás folyósításának időbeli ütemezését érinti (ide nem értve az előző évben fel nem használt támogatás, illetve a támogatásnak a támogatási szerződésben rögzített halmozódásnak megfelelő folyósítását), úgy a támogatási szerződés módosítása iránti kérelemről a bizottság javaslata alapján a miniszter dönt.

(6) A miniszter az (5) bekezdésben foglalt döntését a bizottság javaslatának kézhezvételét követő 10 munkanapon belül hozza meg.

(7)[19] A támogatási szerződés módosítására a bizottság javaslata nélkül is sor kerülhet a támogatási szerződésben meghatározott befejezési határidejének egyszeri alkalommal, és legfeljebb 120 nappal történő meghosszabbítása esetén. A kérelem benyújtásának határideje a befejezési határidő utolsó napját megelőző 30. nap.

A támogatási előleg

22. §

A támogatott cél jellegétől függően - a pályázati felhívásban, valamint a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint - előleg nyújtható.[20]

A támogatások felhasználásának ellenőrzése

23. §

(1)[21] A Kövi-ből nyújtott támogatások ellenőrzésének célja, hogy elősegítse

a) a támogatás rendeltetésszerű felhasználását,

b) a Kövi a környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint vízgazdálkodási céloknak megfelelő, környezeti szempontból hatásos, táj-, természetvédelmi, vízgazdálkodási szempontból eredményes, gazdaságilag hatékony felhasználását,

c) a Kövi működési problémáinak feltárását és a tapasztalatok alapján a szükséges intézkedések megtételét.

(2)[22] A támogatások felhasználását a Minisztérium, a közreműködő szervezetek, továbbá a külön jogszabályokban, illetve a támogatási szerződésben meghatározott szervezetek ellenőrzik. A Minisztérium megbízásából az ellenőrzést a közreműködő szervezet, szükség esetén külső szakértők, illetve szakértő szervezetek is végezhetik.

(3) Az ellenőrzésre a támogatás folyósításakor, a támogatás felhasználása során, valamint a támogatás befejezését követően is sor kerül. Az ellenőrzés része lehet a helyszíni ellenőrzés is.

(4) A támogatás nem rendeltetésszerű, a szerződéssel ellentétes, illetve attól eltérő felhasználását az ellenőrző szerv jegyzőkönyvben rögzíti, és haladéktalanul javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. A kedvezményezett a jegyzőkönyvet aláírásával látja el, illetve az aláírás megtagadásának tényét az ellenőrző szerv a jegyzőkönyvben rögzíti.

(5) A Minisztérium a támogatások felhasználását teljes körű eredményességi, hatékonysági és célszerűségi elemzéssel zárja.

Záró rendelkezések

24. §

(1)[23] Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Környezetvédelmi alap célfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2003. (III. 7.) KvVM rendelet, a Vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2003. (III. 7.) KvVM rendelet, valamint az e rendeleteket módosító 11/2003. (VII. 18.) KvVM rendelet.

(2) E rendelet 10. §-a helyébe a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján a következő rendelkezés lép:

"10. § E rendelet alapján a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától a Római Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének a hatálya alá tartozó

a) környezetvédelmi, valamint a megújuló energiaforrások felhasználását és az energiatakarékosságot célzó beruházási és működési, valamint a szennyezett területek helyreállítására irányuló támogatás a környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatással,

b) kutatás-fejlesztési támogatás a kutatás-fejlesztési támogatásról szóló közösségi keretszabállyal,

c) képzési támogatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK bizottsági rendelettel,

d) beruházási támogatás nemzeti regionális támogatásról szóló közösségi iránymutatással összhangban nyújtható."

(3)[24] E rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott pályázatokra, valamint az odaítélt támogatásokra a Környezetvédelmi alap célfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2003. (III. 7.) KvVM rendelet, valamint a Vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2003. (III. 7.) KvVM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2005.02.25.

[2] Megállapította a 89/2007. (X. 31.) KvVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.11.05.

[3] Hatályon kívül helyezte az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2005.02.25.

[4] Módosította az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2005.02.25.

[5] Megállapította a 89/2007. (X. 31.) KvVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.11.05.

[6] Módosította az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2005.02.25.

[7] Módosította az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2005.02.25.

[8] Hatályon kívül helyezte az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2005.02.25.

[9] Megállapította a 89/2007. (X. 31.) KvVM rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.11.05.

[10] Megállapította a 32/2006. (VII. 26.) KvVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2006.08.03.

[11] Megállapította a 89/2007. (X. 31.) KvVM rendelet 4. §-a. Hatályos 2007.11.05.

[12] Módosította az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2005.02.25.

[13] Hatályon kívül helyezte az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2005.02.25.

[14] Megállapította a 3/2006. (I. 13.) KvVM rendelet 3. § -a. Hatályos 2006.01.16.

[15] Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet.

[16] Megállapította a 89/2007. (X. 31.) KvVM rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.11.05.

[17] Megállapította a 6/2005. (II. 22.) KvVM-BM együttes rendelet 3. §-a. Hatályos 2005.03.02.

[18] Megállapította a 89/2007. (X. 31.) KvVM rendelet 6. §-a. Hatályos 2007.11.05.

[19] Megállapította a 6/2005. (II. 22.) KvVM-BM együttes rendelet 4. §-a. Hatályos 2005.03.02.

[20] Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet.

[21] Módosította az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2005.02.25.

[22] Megállapította a 3/2006. (I. 13.) KvVM rendelet 4. § -a. Hatályos 2006.01.16.

[23] Módosította az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2005.02.25.

[24] Módosította az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2005.02.25.

Tartalomjegyzék