109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet

az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Hgt. 8. §-ára figyelemmel - a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed

a) az elemekre és az akkumulátorokra,

b) a belőlük származó hulladékokra, továbbá

c) ezen hulladékokkal kapcsolatos visszavételi és begyűjtési tevékenységekre.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a honvédelem, a nemzetbiztonság, valamint a világűrkutatás céljából felhasznált elemekre és akkumulátorokra.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) elem, illetve akkumulátor: elektromos áramforrás, mely kémiai energiát közvetlenül elektromos energiává alakít át, és egy vagy több elsődleges (nem újratölthető), illetve másodlagos (újratölthető) részegységből (cellából) áll;

b) hordozható elem, illetve akkumulátor: zárt, és kézben szállítható elem, illetve akkumulátor, kivéve az ipari elemet, illetve akkumulátort, valamint a gépjármű akkumulátort;

c) ipari elem, illetve akkumulátor: kizárólag ipari célra, valamint elektromos meghajtású gépjárműben használt elem, illetve akkumulátor;

d) gépjármű akkumulátor: a gépjármű indításához, világításához, gyújtásához energiaforrásként szolgáló elem, illetve akkumulátor;

e) kereskedő: a fogyasztónak elemet, illetve akkumulátort értékesítő forgalmazó;

f) fogyasztó: aki e rendelet hatálya alá tartozó elemet, illetve akkumulátort saját célra történő felhasználásra vesz, kap, használ.

A gyártó visszavételi, begyűjtési és hulladékkezelési kötelezettsége

3. §

(1) A gyártó köteles a hulladékká vált elemet és akkumulátort visszavenni (visszavételi kötelezettség) .

(2) A gyártó köteles a hordozható elem és akkumulátor begyűjtéséről gondoskodni (begyűjtési kötelezettség) .

(3) A gyártó begyűjtési kötelezettségének mértéke, az általa a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott hordozható elem, illetve akkumulátor tömegének:

a) 2005. évben legalább 7%-a,

b) 2006. évben legalább 10%-a,

c) 2007. évben legalább 13%-a.

d)[1] 2008. évben legalább 18%-a.

(4) A gyártó köteles tárgyév január 31-ig az általa a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott hordozható elem, illetve akkumulátor tömegéről az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget (a továbbiakban: Főfelügyelőség) tájékoztatni.

(5) A gyártó köteles a visszavételi kötelezettsége alapján a kereskedőtől a 8. § (1) bekezdés szerint összegyűjtött hulladékot átvenni.

(6) A gyártó a visszavételkor a kereskedőtől, illetve a fogyasztótól díjat nem követelhet, azonban a visszavétel ösztönzése érdekében díjat fizethet.

(7) A gyártó köteles a visszavett és begyűjtött hulladéknak az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály előírásai szerinti kezeléséről gondoskodni (kezelési kötelezettség) .

A gyártó visszavételi és begyűjtési kötelezettségének átruházása

4. §

(1) A gyártó a visszavételi és begyűjtési kötelezettségeinek teljesítését az e rendeletben meghatározott feltételekkel:

a) az 5. § szerinti átvevővel kötött megállapodás alapján részben vagy együttesen, vagy

b) a Hgt. 11. §-ban meghatározott kezelést koordináló szervezetre (a továbbiakban: koordináló szervezet) együttesen

átruházhatja.

(2) Az átvevőre, valamint a koordináló szervezetre az átruházott kötelezettség tekintetében - a biztosítékadási kötelezettség kivételével - a gyártóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

5. §

(1) Átvevő lehet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -bárki, aki rendelkezik az átruházott tevékenység végzéséhez szükséges érvényes hatósági engedéllyel.

(2) Nem lehet átvevő, aki gazdasági tevékenységével vagy gazdasági tevékenysége körében a környezet védelmére vonatkozó jogszabály előírásainak megsértésével kapcsolatban három évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el.

6. §

(1) A gyártó és az átvevő között kötött megállapodásnak tartalmaznia kell az átvállalt kötelezettségek megjelölését, a kötelezettség teljesítésének módját, az ezzel érintett hulladék típusát és mennyiségét, valamint az átvevőnek az átruházott kötelezettség ellátásához kapcsolódó tevékenységének leírását.

(2) A gyártónak a megkötött megállapodást jóváhagyás céljából be kell nyújtania a Főfelügyelőség részére.

(3) A gyártó köteles a megállapodás módosítását és megszűnését azok bekövetkeztének időpontjától számított tizenöt napon belül bejelenteni a Főfelügyelőségnek.

(4) A Főfelügyelőség a megállapodást, illetve annak módosítását a benyújtását követő harminc napon belül jóváhagyja, amennyiben annak tartalma megfelel az (1) bekezdésben előírt követelményeknek.

A nyilvántartásba vétel

7. §

(1) A gyártó, valamint a koordináló szervezet nyilvántartásba vétel céljából - a (4) bekezdés szerinti tartalommal - nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt be a Főfelügyelőséghez.

(2) A Főfelügyelőség a gyártót, valamint a koordináló szervezetet a nyilvántartásba vételi kérelem alapján nyilvántartásba veszi.

(3)[2] A Főfelügyelőség a gyártót határozatlan időtartamra, a koordináló szervezetet 5 évre veszi nyilvántartásba. A nyilvántartásba vétel további 5 év időtartamra több alkalommal is meghosszabbítható, amennyiben a koordináló szervezet megfelel e rendeletben foglalt követelményeknek.

(4) A nyilvántartásba vétel iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a gyártó, illetve a koordináló szervezet nevét, székhelyét, adószámát;

b) a kötelezettség teljesítésének módját;

c) a nem gazdasági társaságként működő gazdálkodó szervezet jogerős bírósági bejegyzésének megtörténtét igazoló közhiteles okmányokat, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát;

d) gazdasági társaság, illetve egyéni cég esetén három hónapnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, továbbá a cégbíróságon iktatott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem hiteles másolatát;

e) a cég képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát;

f) a tevékenységgel összefüggő, külön jogszabályokban előírt engedély, hatósági igazolás hiteles másolatát;

g) gyártó esetében a 9. § szerinti vagyoni biztosítékról szóló igazolást vagy koordináló szervezethez történt csatlakozásról szóló igazoló okiratot;

h) a koordináló szervezet esetében az üzletszabályzat tervezetét, ideértve az általános szerződési feltételeket is, valamint a vele szerződésben álló gyártók és forgalmazók listáját;

i) a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló törvény hatálya alá tartozó kötelezett esetében a hasznosítást koordináló szervezet GLN (Global Location Number - Globális Hely Szervezet Azonosító Szám) számát, a tervezett teljesítés időarányos (negyedévenkénti) bemutatását, továbbá a hasznosítást koordináló szervezet esetében a termékdíj fizetési kötelezettség alól mentességben részesülő kötelezettek felsorolását (név, székhely, adószám, GLN szám) .

(5) Az a koordináló szervezet vehető nyilvántartásba, amelynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti az alapszabályban vagy alapító okiratában meghatározott feltételek teljesítése esetén, továbbá az alaptevékenységhez szükséges mértékű - legalább húszmillió forint - alaptőkével rendelkezik.

(6) A Főfelügyelőség elutasítja a gyártó, illetve a koordináló szervezet nyilvántartásba vétel iránti kérelmét, ha az nem felel meg a (4)-(5) bekezdésekben foglalt követelményeknek.

(7) A nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változásokat a gyártó, illetve a koordináló szervezet köteles a változás bekövetkeztétől számított tizenöt napon belül a Főfelügyelőségnek bejelenteni.

(8) A Főfelügyelőség törli a nyilvántartásból a gyártót, illetve a koordináló szervezetet, ha a nyilvántartásba vételnek e jogszabályban foglalt feltételei már nem állnak fent.

(9) A koordináló szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételt követően kezdheti meg.

8. §

A kereskedő kötelezettségei

(1) A kereskedő, amennyiben az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály szerint a gyártóval kötött megállapodás alapján gyűjtőedénnyel rendelkezik, köteles a fogyasztótól a hulladékká vált hordozható elemet, illetve akkumulátort a gyűjtőedény tárolókapacitásának erejéig átvenni és abban gyűjteni.

(2) A kereskedő átvételi kötelezettségének teljesítéséért a fogyasztótól díjat nem követelhet, azonban a fogyasztó ösztönzése érdekében díjat fizethet, továbbá nem kötheti a hulladékká vált hordozható elem, illetve akkumulátor átvételét új termék vásárlásához.

9. §

Biztosítékadási kötelezettség

(1) A gyártó - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a hordozható elemek és akkumulátorok visszavételi, begyűjtési és hulladékkezelési kötelezettsége ellátásának biztosítására vagyoni biztosítékkal rendelkezni.

(2) A vagyoni biztosíték mértéke a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott elem és akkumulátor kg-ban kifejezett mennyiségének és az egységnyi tömegre vetített biztosítékösszegnek a szorzata. Az egységnyi tömegre vetített biztosítékösszeg értéke 560 Ft/kg.

(3) A gyártó, ha a tárgyévet megelőző év december 31. napján a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, a tárgyév február 20. napjáig köteles a tárgyévre vonatkozó vagyoni biztosítékot létrehozni.

(4) Az a gyártó, aki tevékenységét év közben kezdi meg, a tárgyévre tervezett termékforgalom mennyiségével arányosan köteles a vagyoni biztosítékkal rendelkezni.

(5) A biztosíték formája az (1) bekezdésben foglaltak céljára

a) bankgarancia,

b) biztosítóval kötött biztosítási szerződés,

c) hitelintézetnél lekötött, a hulladékgazdálkodási kötelezettségek ellátására elkülönített és zárolt pénzösszeg (pénzbeli letét)

lehet.

(6) A tárgyévi biztosítékot a gyártó a Főfelügyelőség jóváhagyásával használhatja fel, a tárgyévi visszavételi, begyűjtési és hulladékkezelési kötelezettségének teljesítésének arányában.

(7) Nem kell biztosítékot képeznie a gyártónak a környezetvédelmi termékdíjról szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó termékek esetén, illetve ha visszavételi, begyűjtési és hulladékkezelési kötelezettségét koordináló szervezethez történt csatlakozás formájában teljesíti.

10. §

Jogkövetkezmények

(1) Az illetékes környezetvédelmi felügyelőség, ha a gyártó vagy a koordináló szervezet a tárgyévi begyűjtési, illetve kezelési kötelezettségét nem teljesíti:

a) annak ellátásáról a gyártó vagyoni biztosítékának terhére vagy a koordináló szervezet költségére, az arra feljogosított hulladékkezelő útján gondoskodik, illetve

b) külön jogszabályban meghatározott mértékű hulladékgazdálkodási bírságot állapíthat meg.

(2) A Főfelügyelőség, ha a kötelezett a 7. §-ban meghatározott nyilvántartásba vételi kötelezettségét nem teljesíti, külön jogszabályban meghatározott mértékű hulladékgazdálkodási bírságot állapíthat meg.

Záró rendelkezések

11. §

E rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

12. §[3]

13. §[4]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 324/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[2] Megállapította a 377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2008.01.07.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 518. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 518. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék