2005. évi CXXVI. törvény

a családtámogatási rendszer átalakításáról[1]

I.[2]

II.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

14. §[3]

15. §[4]

16. §[5]

17. §[6]

18. §[7]

19. §[8]

20. §[9]

21. §[10]

22. §[11]

23. §[12]

24. §[13]

25. §[14]

26. §[15]

27. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2)[16]

28. § (1) A családi pótlék e törvény 4. §-ával megállapított Cst. 11. § (1) bekezdése szerinti havi összegére vonatkozó rendelkezéseket - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)[17]

(3)[18]

(4)[19]

(5) A családi pótlék e törvény 4. §-ával megállapított Cst. 11. § (1) bekezdése szerinti havi összegére vonatkozó rendelkezéseket 2006. április 1-jétől - hivatalból - valamennyi családi pótlékra jogosult személyre alkalmazni kell.

(6) Ha a gyermekgondozási segélyt az arra jogosult személy keresőtevékenysége miatt nem folyósítják, a jogosultsági feltételek fennállása esetén az ellátást - kérelemre - meg kell állapítani.

(7) Azon személy esetében,

a) akinek a Cst. 22. §-ának 2005. december 31-én hatályos ab) vagy bb) alpontjai alapján a gyermekgondozási segélyre való jogosultságát méltányossági jogkörben állapították, illetve hosszabbították meg, vagy

b) aki a gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelmét a Cst. 22. §-ának 2005. december 31-én hatályos ab) vagy bb) alpontjaiban meghatározott körülményre tekintettel 2005. december 31-éig benyújtotta és a jogosultsági feltételek fennállnak, az ellátást a 2005. december 31-én hatályos szabályozás szerint kell megállapítani, illetve tovább folyósítani.

(8) 2006. január 1-jétől - a (9) (10) bekezdésben meghatározott kivétellel - új jogosult számára rendszeres gyermekvédelmi támogatást megállapítani nem lehet.

(9) Ha a (2) bekezdés szerinti személy részére 2005. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, vagy az erre irányuló kérelmet 2005. december 31-éig előterjesztik és a jogosultsági feltételek fennállnak, a települési önkormányzat képviselő-testülete a 2005. december 31-én hatályos szabályozás szerint legfeljebb 2006. március 31-éig tovább folyósítja, vagy legfeljebb a 2006. március 31-éig terjedő időszakra megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi támogatást. A továbbfolyósí-tás, illetve megállapítás feltétele, hogy a kérelmező a (3) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványt a rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósító települési önkormányzat részére bemutassa.

(10) Ha a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, illetve felsőfokú iskola nappali tagozatán tanuló nagykorú személy [Gyvt. 20. §-ának 2005. december 31-én hatályos (5)-(6) bekezdése] részére 2005. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, vagy az erre irányuló kérelmet 2005. december 31-éig előterjesztik és a jogosultsági feltételek fennállnak, a települési önkormányzat képviselő-testülete a 2005. december 31-én hatályos szabályozás szerint, legfeljebb 2006. augusztus 31-éig tovább folyósítja vagy legfeljebb a 2006. augusztus 31-éig terjedő időszakra megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi támogatást.

(11) Azt a jogosultat, akinek 2005. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, vagy az erre irányuló kérelmet 2005. december 31-éig előterjesztik és a 2005. december 31-én hatályos szabályozás szerint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételei a benyújtás időpontjában fennállnak, 2006. június 30-áig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak kell tekinteni.

(12)[20]

29. §[21]

30. §[22][23]

31. §[24]

32. § (1)[25]

(2) Ahol jogszabály rendszeres gyermekvédelmi támogatást említ, azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kell érteni.

33. § Ez a törvény a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK tanácsi rendelet;

b) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet.

Sólyom László s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. november 7-i ülésnapján fogadta el.

[2] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 834. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 834. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 834. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 834. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 834. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 834. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 834. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 834. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 834. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 834. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CXVII. törvény 39. § (1) bekezdése l) pont la) alpontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 834. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 834. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 834. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 834. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CXVII. törvény 39. § (1) bekezdése l) pont lb) alpontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CXVII. törvény 39. § (1) bekezdése l) pont lb) alpontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CXVII. törvény 39. § (1) bekezdése l) pont lb) alpontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[20] A 2005. évi CLXXIV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 834. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Korábban lép hatályba. Hatályos 2005.12.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 834. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 834. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 834. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék