15/2005. (I. 26.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában és a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6/C. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Amennyiben a finanszírozási szerződés azért szűnt meg, mert az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv ellátási kötelezettségének átruházásáról más egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel megállapodott, vagy az ellátási kötelezettsége körébe tartozó közszolgáltatások nyújtására más egészségügyi szolgáltatóval egészségügyi ellátási szerződést kötött, akkor a finanszírozási szerződés megszűnését megelőzően nyújtott és elszámolható teljesítmények után járó díjat az OEP a megállapodó, illetve a szerződő felek erre vonatkozó külön megállapodása szerint utalványozza."

2. §

A Kr. 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A háziorvosi szolgáltató a körzet lakosságszáma és a rendelő adottságai alapján - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az alábbi fix összegű díjra jogosult:

a) felnőtt körzet esetén, ha a körzet felnőtt lakosainak száma"

aa) nem éri el az 1200 főt188 000 Ft
ab) 1200 és 1500 fő között van165 000 Ft
ac) 1500 fő felett122 000 Ft
b) gyermekkörzet esetén, ha a körzet lakosainak száma
ba) nem éri el a 600 főt200 000 Ft
bb) 600 és 800 fő között van177 000 Ft
bc) 800 fő felett van135 000 Ft
c) vegyes körzet esetén, ha a körzet lakosságszáma
ca) nem éri el az 1200 főt196 000 Ft
cb) 1200 és 1500 fő között van170 000 Ft
cc) 1500 fő felett van129 000 Ft."

3. §

A Kr. 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 11-12. § és a 17/A. § alapján megállapított díjat az OEP a jelentés leadását követő hónapban utalványozza."

4. §

A Kr. 20. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat főfoglalkozású orvosa a finanszírozási alapdíj 60%-ára jogosult. Nem tekinthető helyettesítésnek, ha a szolgáltató a praxis ellátására a teljes rendelési időben másik szakorvost foglalkoztat."

5. §

A Kr. 22. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Fogászati alapellátás körébe tartozó sürgősségi ellátásra - a 23. § (3) bekezdés szerinti feltételekkel - a fővárosban legfeljebb hat, a 20 000 főt meghaladó lakosságszámú településenként legfeljebb egy, valamint e rendelet hatálybalépésekor is működő ügyeleti szolgálatra köthető finanszírozási szerződés."

6. §

A Kr. 23. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

"(3) A fogászati ügyelet alapdíja:

"(3) A fogászati ügyelet alapdíja: a) 50 000 fő alatti lakosságszám eseté­ben, folyamatos elérhetőség bizto­sításával, minimum napi 4 óra helyszíni tartózkodással310 000 Ft/hó,
b) 50 001-100 000 fő közötti lakos­ságszám esetében, folyamatos elér­hetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással350 000 Ft/hó,
c) 100 000 fő feletti lakosságszám ese­tében, folyamatos elérhetőség biz­tosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással412 000 Ft/hó,
d) 100 000 fő feletti lakosságszám ese­tében, folyamatos elérhetőség biz­tosításával, napi 24 óra helyszíni tartózkodással600 000 Ft/hó,
e) kizárólag munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, valamint ün­nepnapokon az a)-d) pontban fog­lalt folyamatos elérhetőséggel és az előírt helyszíni tartózkodással biz­tosított fogászati ügyeleti ellátás
esetén az a)-d) pont szerinti összeg 50%-a.

7. §[1]

8. §

A Kr. 29. §-a a következő új h) ponttal egészül ki:

[A járóbeteg-szakellátás finanszírozási szerződésében az-Eb. tv.-ben, valamint a Vhr.-ben foglaltakon túl-meg kell határozni:]

"h) a teljesítmény mennyiségét és a teljesítés időbeli ütemezését."

9. §

A Kr. 35. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) Az a szakápolási szolgáltató, aki/amely telephelyén kívül más településen vagy külterületen lakó biztosítottat lát el, a MEP-pel kötött szerződés alapján területi pótlékra jogosult. A területi pótlék összege a vizit díjának 10%-a. A vizitdíj 20%-ának megfelelő összegű területi pótlék illeti meg a szolgáltatót, ha 2000 főnél kisebb lakosságszámú településen történt a szakápolás, illetve a hospi-ce ellátás. A MEP abban az esetben számol el pótlékkal növelt összegű vizitdíjat, ha az adott területen nem működik másik szakápolási szolgáltató. A vizitdíj nem haladhatja meg a havonta megállapításra kerülő keretösszeget. Az OEP a telephelyen kívüli településen végzett szakápolás esetén a területi pótlékot a szerződés szerinti havi keretösszegen felül számolja el."

10. §

A Kr. 37. §-ának (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[(2) A szerződésben - az Eb. tv.-ben és a Vhr. -ben foglaltakon túl - meg kell határozni]

"f) a teljesítmény mennyiségét és a teljesítés időbeli ütemezését."

11. §[2]

12. §[3]

13. §[4]

14. §[5]

15. §[6]

16. §

(1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Kr. 6/A. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Kr. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Kr. 14. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Kr. 20. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

17. §

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A mentés finanszírozására a külön jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén a MEP szerződést köt az Országos Mentőszolgálattal, valamint a pályázat útján befogadott, mentést végző egészségügyi szolgáltatókkal."

18. §

(1) A Kr. módosításáról szóló 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Krm.) 9. §-ának (6) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Amennyiben a tanulói létszámtól való negatív irányú eltérés esetén a tanulók létszáma alapján számított pontszám meghaladja a 800 pontot, akkor a számított pontszámnak megfelelő finanszírozási díj kerül kifizetésre."

(2) A Krm. 9. §-ának (8) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Az egy pontra megállapított díj összege legfeljebb 330 Ft lehet."

(3) A Krm. 9. §-ának (9) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"A havi fix díj teljes összegére a szolgáltató akkor jogosult, ha a védőnőt teljes munkaidőben foglalkoztatja, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a díj arányos része illeti meg."

19. §

(1) E rendelet - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kr.

a) 6. §-a (2) bekezdésének b) pontjában, a 6/A. § (2) bekezdésében, a 10. § (2) bekezdésében, a 27. § e rendelettel átszámozott (7) és (9) bekezdésében, a 30/A. § (1) bekezdésében, a 33. § (6) és (7) bekezdésében, a 36. § (6) bekezdésében, a 37. § (3) bekezdésében, a 38. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében és az 52. § (10) bekezdésében az "egészségügyi, szociális és családügyi" szövegrész helyébe az "egészségügyi" szövegrész, továbbá a 42. § a) pontjában, a 43. § (3) bekezdésében, a 44. § (2) bekezdésében és az 50. § (2) bekezdésében az "Egészségügyi, Szociális és Családügyi" szövegrész helyébe az "Egészségügyi" szövegrész, valamint a 42. § a)-b) pontjában az "ESZCSM" szövegrész helyébe az "EüM" szövegrész, az 50. § (4) bekezdésének d) pontjában és az 50/A. § (2) bekezdésének d) pontjában "az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjával" szövegrész helyébe "a Nemzeti Népegészségügyi Programmal" szövegrész;

b) 14. § (5) bekezdésében a "75 000 Ft" szövegrész helyébe a "78 000 Ft" szövegrész, a 19. § (2) bekezdésében "- az 1. számú melléklet szerint jelentett -" szövegrész helyébe a "háziorvosi ellátásra szóló szerződés szerinti" szövegrész, a (3) bekezdésében a "37 Ft/fő" szövegrész helyébe a "38 Ft/fő" szövegrész, és a (4) bekezdésében az "Amennyiben a központi" szövegrész helyébe az "Amennyiben a (3) bekezdés szerinti központi" szövegrész, a 20. § (3) bekezdésében a "60 Ft/fő" szövegrész helyébe a "62 Ft/fő" szövegrész, a 23. § (1) bekezdésében a "30 Ft/hó" szövegrész helyébe a "31 Ft/hó" szövegrész, a 27. § e rendelettel átszámozott (12) bekezdésében a "Célelőirányzatok Egyéb" szövegrész helyébe az "Aktív fekvőbeteg szakellátás" szövegrész, a 33. § (2) bekezdésének a) pontjában a "350 forint" szövegrész helyébe az "500 forint" szövegrész, a b) pontjában a "230 forint" szövegrész helyébe a "240 forint" szövegrész, és a c) pontjában a "120 forint" szövegrész helyébe a "125 forint" szövegrész, a 34. § (2) bekezdésében "a 6000 forint" szövegrész helyébe a "7000 forint" szövegrész és a "9000 forint" szövegrész helyébe a "10 500 forint" szövegrész, a 35. § (11) bekezdésében a "2850 forintos" szövegrész helyébe a "3000 forintos" szövegrész, a 47. §-ában a "700 000 forint" szövegrész helyébe a "220 000 forint" szövegrész;

c) 13. §-ának (4) bekezdésében a "6. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "6. § (3) bekezdése" szövegrész, a 27. § (1) bekezdésében a "(teljesítményvolumen megállapodás) " szövegrész helyébe "(a továbbiakban: szolgáltatás-volumen) " szövegrész és a "teljesítmény mennyiségét" szövegrész helyébe a "teljesítmény mennyiségét (a továbbiakban: teljesítmény volumen) " szövegrész, az e rendelettel átszámozott (6) bekezdésében a "további teljesítményt" szövegrész helyébe a "további teljesítményt - ide nem értve az egyes szolgáltatás-volumen szerződések szerint elszámolható teljesítményeket -" szövegrész, és az e rendelettel átszámozott (8) bekezdésében a "33. § (4) bekezdésében" szövegrész helyébe a "33. § (5) bekezdésében" szövegrész, a 37. § (2) bekezdésének d) pontjában "az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről szóló 21/1998. (VI. 3.) NM rendelet" szövegrész helyébe "az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló külön jogszabály" szövegrész, a 38. § (4) bekezdésében a "2900 millió forintos" szövegrész helyébe az "1700 millió forintos, a járóbeteg-szakellátási kasszából 420 millió forintos," szövegrész, és a (6) bekezdésében a "fekvőbeteg-ellátást" szövegrész helyébe a "fekvő-, járóbeteg-szakellátást" szövegrész, az "aktív, illetve" szövegrész helyébe az "aktív, járó, illetve" szövegrész, az 50. § (1) bekezdésében a "2004. évi költségvetésről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: T.) 77. §-a" szövegrész helyébe a "2005. évi költségvetéséről szóló CXXXV. törvény (a továbbiakban: T.) 78. §-a" szövegrész, a (4) bekezdésének b) pontjában a "bejelentkezett, és az E. Alap terhére finanszírozott ellátás igénybevételére jogosult biztosítottak számát," szövegrész helyébe a "bejelentkezett biztosítottak számát," szövegrész, és a c) pontjában az "önkormányzat(ok), illetve az országos (ágazati) ellátási kötelezettségért felelős minisztérium(ok) " szövegrész helyébe az "önkormányzat(ok) " szövegrész, a (6) bekezdésében a "T. 77. §-ának (5) bekezdése" szövegrész helyébe a "T. 78. §-ának (7) bekezdése" szövegrész, az 50/A. § (1) bekezdése a "T. 77. §-ának" szövegrésze helyébe a "T. 78. §-ának" szövegrész és az e) pontjában, továbbá a (12) bekezdésében, az 50/B. § (4) bekezdésében a "T. 77. §-ának (5) bekezdése" szövegrész helyébe a "T. 78. §-ának (5)-(7) bekezdése" szövegrész, az 50/C. § j) pontjában a "T. 77. §-ának (6) bekezdése" szövegrész helyébe a "T. 78. §-ának (9) bekezdése" szövegrész, a 19. számú melléklet A) pontjában a "12. Gyógyfürdő-szolgáltatás" szövegrész helyébe a "12. Gyógyászati ellátás" szövegrész lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kr. 6/C. § (6) bekezdése, a 23. §-ának (4) bekezdése, a 29. § e) pontjából "az ideg-," szövegrész, a 30. §-ának (13) bekezdése, a 31. §-ának (5) bekezdése, a 35. § (9) bekezdésében az "- ide értve a hospice ellátást indokoló állapotot is -" szövegrész, az 50/A. § (2) bekezdésének g) pontjából "a jelentési és az adatszolgáltatási követelményrendszert," szövegrész és a gc) pontjából a "(morbiditási és mortalitási - BNO - gondozási, gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz vényfelírási, közgyógyellátási adatok, továbbá külföldi állampolgárok ellátására vonatkozó, valamint betegút követési adatok) " szövegrész hatályát veszti.

(4) E rendelet 11. §-a és 16. §-ának (5) bekezdése 2005. április 1-jén, a 4. §-a és a 18. §-a 2005. június 1-jén lép hatályba.

(5) E rendelet 2. §-ában, 6. §-ában, 9. §-ában, 16. §-a (1) bekezdésében és a 19. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakat első alkalommal a 2005. január hónapra szóló kifizetések tekintetében kell alkalmazni.

(6) E rendelet 8. §-ában és a 10. §-ában foglaltakat első alkalommal 2005. évre vonatkozóan kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 15/2005. (I. 26.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

Gyógyító-megelőző ellátások jogcímcsoport 2005. évi kiadásai előirányzatai

Millió forintban

Jogcím sorszám és jogcímnév / ellátás típus2004. évi eredeti előirányzat2004.évi módosított előirányzat2005. évi jogcímek közötti átcsopor­tosítás2005. évi bérnövekménySzintre hozás hatása2005. évi fejlesztések2005. éri előirányzat
1.2.3.4.5.6.7.
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátás
2.Praxis finanszírozás54 163,952 663,90,01 724,2885,055 273,1
3.Eseti ellátás díjazása476,6476,615,6492,2
4.Ügyeleti szolgálat6 431,27 431,2243,3500,08 174,5
5.Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátás 1. összesen61 071,760 571,70,01 983,1500,0885,063 9393
6.Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
7.Iskolaegészségügyi ellátás1 812,11 812,165,41 877,5
8.Védőnői ellátás12 709,610 909,6426,9444,12 340,014 120,7
9.Anya-gyermek- és csecsemővédelem1 197,11 197,1-426,922,4792,6
10.MSZSZ: gyermekgyógyászat126,9126,94,6131,5
11.MSZSZ: nőgyógyászat102,5102,53,7106,2
12.2.Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen15 948,214 148,20,0540,20,02 340,017 028,5
13.3.Fogászati ellátás21 144,421 144,40,0615,70,00,021 760,1
14.Gondozóintézeti gondozás
16.Nemibeteg gondozás1 174,21 174,234,21 208,3
17.Tüdő gondozás4 683,64 683,6136,44 820,0
18.Pszichiátriai gondozás2 459,22 459,271,62 530,8
19.Onkológiai gondozás1 235,81 235,836,01 271,8
20.Alkohológia és drogellátás911,9911,926,6938,5
21.4.Gondozóintézeti gondozás összesen10 464,710 464,70,0304,70,00,010 769,4
22.5.Betegszállítás, és orvosi rendelvényű halottszállítás összesen6 11S.46 118,40,0178,20,00,06 296,6
23.6.Járóbeteg szakellátás103 425,4102 425,40,12 982,6531,12 998,4108 937,6
24.Ebből: laborkassza20 870,720 570,7338,5341,021 250,2
26.7.CT, MRI összesen10 918,910 518,90,0306,30,0330,111 155,3
27.8.Művesekezelés16 118,916 118,9373,70,0336,816 829,4
28.9.Otthoni szakápolás3 134,03 134,0113,00,0311,13 558,1
30.Fekvőbeteg szakellátás
31.Aktív fekvőbeteg szakellátás327 526,1331 726,12 500,09 099,86 349,42 990,4352 665,7
32.Extrafinanszírozás300,0300,08,2308,2
33.Speciális finanszírozású fekvőbeteg ellátás13 538,113 538,10,0113,9298,01650,015 600,0
34.Krónikus fekvőbeteg szakellátás39 622,838 922,81 133,4675,3628,641 360,1
35.Egyéb1 112,91 112,932,41 145,3
36.10.Fekvőbeteg szakellátás összesen382 099,9385 599,92 500,010 387,77 322,75 269,0411 0793
37.11.Működési költségelőleg350,8350,80,0350,8
38.Célelőirányzatok
39.Felülvizsgáló orvosok díja502,9502,918,1521,0
40.Méltányossági alapon történő térítések140,4140,40,0140,4
41.Irányított betegellátás1 688,61 388,60,0251,4275,01 915,0
42.Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj4465,04 465,00,04 465,0
43.Egyéb (jogállási törvény)10 000,02 500,0-2 500,00,00,0
44.13.Célelőirányzatok összesen16 796,98 996,9-2 500,018,1251,4275,07 041,4
45.15.Mentés17 475,317 475,3508,917 984,2
46.16.Intervenciós előirányzat0,10,1-0,10,00,0
MINDÖSSZESEN665 067,6657 067,60,018 312,38 605,212 745,4696 730,5

2. számú melléklet a 15/2005. (I. 26.) Korm. rendelethez

[6/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

Ambuláns adatlap

1. Javítás
0 = új rekord
1 = javító rekord az intézet kezdeményezé­sére
2 = javító rekord az Egészségbiztosító felhívására
2. Eredeti dátum
Javítás során a javítandó rekord eredeti ellátási dátuma
3. Eredeti szakrendelő
Javítás során a javítandó rekord eredeti szakrendelő kódja
4. Eredeti naplósorszám
Javítás során a javítandó rekord eredeti naplósor száma
5. Naplósorszám
A beteg naplósorszáma (első 2jegy kötet­szám, 6 jegy köteten belüli sorszám)
6. Rendelő neve
Az ellátást végző rendelő neve
7. Rendelő azonosítója
Az ellátást végző rendelő azonosítója
8. Beküldő munkahely neve
9. Beküldő azonosítója
A beküldő munkahely azonosítója
10. Térítési kategória
1= magyar biztosítás alapján végzett ellátás
2 = magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása
3 = államközi szerződés alapján végzett ellátás
4 = egyéb, magyar biztosítással nem ren­delkező vagy más hatályos rendelkezés alapján a társadalombiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása
5 = magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása
6 = fekvőbeteg részére végzett ellátás
9 = külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása (Segítő Jobb)
A= befogadott külföldi állampolgár
D= menekült, menedékes státuszt kérel­mező
E= elszámoláson alapuló nemzetközi szer­ződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás
11. Ellátást végző orvos kódja
Az orvos 5 jegyű pecsétnyomójának száma
12. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága
Elsődlegesen, ha a beteg érvényes egészség­biztosítással rendelkezik, az egészségbiztosí­tási rendszert fenntartó állam kódját, egyéb­ként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni
13. Személy azonosító jel
Lásd a kitöltési útmutatót
14. Személyazonosító típusa
0= a személyazonosító jel nincs kitöltve
1 = TAJ szám
2 = 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ szarna
3 = útlevélszám
4 = Segítő Jobb engedélyének száma
5 = menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma
6 = ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg
15. A beteg neve
16. Születési dátuma
A beteg születési dátuma évszázaddal együtt
17. Anyja neve
A beteg anyjának a nevét kell megadni
18. A beteg leánykori neve
A beteg leánykori nevét kell megadni
19. Lakcím
A beteg lakcíme (irányító szám, város/ község, utca, házszám)
20. Kezelés ideje
A kezelés dátuma. Az óra és perc mezők kitöltése csak sürgősségi ellátás során kötelező
21. A beteg neme
1= férfi
2= nő
22. Az ellátás típusa
1= első szakellátás az adott betegséggel kapcsolatban
2= visszarendelés
3 = szakorvosi konzílium
4 = elsősegélynyújtás
5 = tartósan gondozott beteg kontroll vizsgálata
6 = szűrés
7 = gondozásba vétel
8 = gondozott, beteg ellátása
23. Továbbküldés
0 = továbbküldés nem történt
1 = más járóbeteg-szakrendelésre küldve
2 = háziorvosi szolgálathoz irányítva
3 = a beküldő háziorvoshoz irányítva
4 = meghalt
5 = saját szakorvosi rendelésre visszaren­delve
6 = a beküldő szakrendeléshez visszairá-nyítva
7 = fekvőbeteg-gyógyintézetbe utalva 8 = házi szakápolásra utalva
24. Baleset minősítése
00 = nem baleset, nem foglalkozási betegség
11 =munkahelyi baleset munkahely terüle­tén és/vagy munkavégzés közben
16 = ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt baleset
20 = foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi ellátás
21 = közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjárművel
22 =közúti baleset tömegközlekedési eszközön
31 = háztartási baleset
32 = sportbaleset
34 = állat okozta baleset
40 = közterületen történt baleset
41 = baleset feltételezhető, de a körülményei nem ismertek
42 = idegenkezűség következtében létrejött baleset
43 = fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset
25. E-adatlap kitöltés
0= nincs kitöltve
1 = kitöltve (E térítési kategóriánál kitöltése kötelező)
26. Diagnózisok
Betegség kódolása BNO 10 szerint
27. Beavatkozások
Beavatkozások kódolása OENO kód szerint
Mennyiség (Me)
A végzett beavatkozás mennyisége
28. Laborvizsgálat kérés
0 = nem történt laboratóriumi vizsgálat kérés
1 = labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok
2 = szerológia
3 = labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok és szerológia együtt (1+2)
4 = tenyésztéses mikrobiológiai vizsgálat
5 = tenyésztés és rezisztencia vizsgálat
6 = izotóp laborvizsgálat (in vitro)
7 = izotóp laborvizsgálat (in vivo)
8= vizsgálat kérés vérellátótól
9 = egyéb speciális laborvizsgálat
29. Képalkotó vizsgálat kérés
0 = nem történt vizsgálat
1 = csak mellkas röntgen vizsgálat
2 = egyéb natív röntgen vizsgálat
3 = kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia)
4 = angiográfia
5 = többféle natív és/vagy kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia)
6 = angiográfia és egyéb képalkotó vizsgá­lat együtt
7 = ultrahang
8 = izotóp
9 = egyéb képalkotó vizsgálat
30. CT-MRI-PET vizsgálat kérés
0= nem történt
1 = C T vizsgálat kérés
2 = MRI vizsgálat kérés
3 = PET vizsgálat kérés
4 = CT-MRI-PET vizsgálat kombinációja
31. Fiziotherápiás vizsgálat kérés
0 = nem történt
1 = száraz egyéni therápia
2 = száraz csoportos therápia
3 = nedves egyéni therápia
4 = nedves csoportos therápia
5 = száraz és nedves együttes therápia
6 = elektrotherápia
7 = nedves és elektromos therápia együtt
8 = fény- és klímatheiápia együtt
32. Útiköltség térítési igény
0 = útiköltség térítéssel kapcsolatos ese­mény nem történt
1 = az útiköltség térítés indokoltságát a rendelésigazolta
2 = szakorvosi rendelés útiköltség utalványt állított ki
3 = betegszállítás rendelése
33. Keresőképesség elbírálása
0 = keresőképesség elbírálása nem történt
1 = keresőképtelenség megállapítása koráb­ban keresőképes személynél
2 = keresőképtelen személy kontrollja és további keresőképtelenség megállapítá­sa
3 = keresőképtelen személy kontrollja és újbóli keresőképesség megállapítása
4 = keresőképtelenség lezárása halál miatt
5 = keresőképtelenség lezárása egyéb ok miatt
34. Felírt gyógyászati segédesz­köz vények száma
A felírt gyógyászati segédeszköz vények számát kell megadni, beleértve a szemüveg rendelést is
35. Felírt vények száma
A felírt vények darabszámát kell megadni a gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás (gyógyfürdő) felírás kivételével
36. Felírt gyógyászati ellátás (gyógyfürdő) vények száma
A felírt gyógyászati ellátás vények számát kell megadni

3. számú melléklet a 15/2005. (I. 26.) Korm. rendelethez

[10. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

A fő tevékenységek megoszlása6

123456789101112
Területi pótlék:1 igen nem


Dátum:..................év.......................................hó................nap


………………………………………….
Szolgáltató cégszerű aláírása


P.H.


…………………………………………
Ellátást végző(k) aláírása"

1 A megfelelő aláhúzandó
2Az otthoni szakápolásban ellátásra kerülő beteg állapotát jellemző azon orvosi diagnózis, amely a szakápolást indokló fődiagnózis alapjául szolgált, kialakulásához közvetlenül és döntő mértékben hozzájárult.
3Az otthoni szakápolásban ellátásra kerülő beteg állapotát az alap diagnózison kívül jellemző azon egyéb orvosi diagnózisok, amelyek vagy az orvosi alapbetegség, vagy annak következtében alakultak ki, vagy az orvosi alapdiagnózissal párhuzamosan fennálló megbetegedések orvosi kisérő/szövődményes megbetegedésnek tekinthetjük.
4 Azt a betegséget kell feltüntetni, amely a szakápolást indokolja, azaz amelyhez az ellátási eset kapcsán nyújtott szolgáltatások tartoznak.
5 Szakápolás = 2; gyógytorna = 4; fizioterápia = 5; logopédia = 6
6 Az elszámolt időszakra elvégzett szakápolás/szakirányú terápiás szolgáltatás fő tevékenységei a 20/1996. NM rendelet 1. számú melléklete szerint. (A betegnél elrendelt és teljesített feladatok a hónap folyamán.)"

4. számú melléklet a 15/2005. (I. 26.) Korm. rendelethez

[14. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetről

1. Kórház neve
Az ellátástvégző kórház neve
2. Osztály neve
A mezőbe az ellátástvégző osztály neve kerül
3. Azonosító**
Az ellátást végző kórház, osztáty azonosítója
4. Térítési kategória**
1. magyar biztosítás alapján végzett ellátás 2. magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása 3. államközi szerződés alapján végzett ellátás 4. egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján a társadalombiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása 5. magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása 9. külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása (Segítő Jobb) A. befogadott külföldi állampolgár D. menekült, menedékes státuszt kérelmező E. elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás
5. Személyazonosító típusa**
0. a személyazonosító jel nincs kitöltve 1. TAJ szám 2. 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma 3. útlevélszám 4. Segítő Jobb engedélyének száma 5. menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma 6. ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg
6. Személyazonosító Jel**
7. Törzsszám**
A beteg 9 jegyű törzsszámát kell megadni
8. A beteg neve
9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága**
Elsődlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni
10. Anyja neve
A beteg anyjának a nevét kell megadni
11. A beteg leánykori neve
A beteg leánykori nevét kell megadni
12. A beteg neme**
1. férfi 2. nő
13. Születési dátuma**
A beteg születési dátuma évszázaddal együtt
14. A kísért beteg törzsszáma*
15. A beteg családi állapota
1. hajadon vagy nőtlen 2. házas vagy élettársa van 3. elvált vagy különélő 4. özvegy
16. Lakcím**
A beteg lakcíme (irányítószám, város/község, utca, házszám)
17. Beküldő munkahely azonosítója*
A beutaló munkahely azonosítóját kell megadni
18. A felvétel jellege**
1. más kórházból visszahelyezve 2. más kórházból áthelyezve 3. intézeten belüli fekvőbeteg-ellátó szervezeti egységből áthelyezve 4. háziorvos, egyéb alapellátó beutalta 5. más intézet járóbeteg- szakellátó munkahelye beutalta 6. saját intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta 7. beutaló nélkül, mentővel 8. beutaló nélkül 9. saját osztály visszarendelte A. adaptációs szabadságról visszavéve B. egyéb felvétel C. az előző rekord folytatása
19. A felvétel típusa**
A. Az egészségügyi ellátás szempontjából 1. sürgős ellátás 2. nem sürgős ellátás 3. egynapos ellátás B. Jogi elbírálás alapján 1. saját kérésre (önkéntes) 2. bírósági szemlére kötelezett (nem önkéntes)
20. A felvétel ideje**
A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal)
21.FEOR kód
A FEOR kódot kell megadni
22. A távozás időpontja**
A távozás időpontja az óra megadásával. Az óra, perc kitöltése csak exitált betegnél kötelező
23. A beteg további sorsa**
1. belső kórházi áthelyezés 2. más kórházba történő áthelyezés 3. otthonába bocsátva 4. meghalt 5. rész-számla 6. otthonába adaptációs szabadságra bocsátva 7. önkényesen távozott 8. szociális otthonba távozott 9. egyéb A. otthoni szakápolásra átadva B. otthoni szakápolásra javasolt C. folytató rekord következik
24. Az ellátó orvos kódja
Az orvos 5 jegyű pecsétnyomójának száma
25. E-adatlap kitöltés
0. nincs kitöltve 1. kitöltve (E térítési kategóriánál kötelező)
26. Diagnózisok*
Diagnózis típusa (T)*
1. ápolást indokló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség** 2. áthelyezést indokló fődiagnózis 3. ápolást indoklófődiagnózis** 4. szövődmény 5. kísérő betegség 6. a halál közvetlen oka a klinikus szerint 7. kórbonctani alapbetegség 8. a halál közvetlen oka a kórbonctan szerint 9. kórbonctani kísérő betegség A. megelőző ok a kórbonctan szerint B. a halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint C. nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében D. egyéb szövődmény a kezelés következtében E. sérülések és mérgezések külső okai F. funkcionális (FNO) kód K. kiegészítő kód a "*" jelű BNO kóddal a "3" típusú diagnózisra M. daganatos megbetegedések morfológiai kódja V. az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők
Kód*
A betegség kódolása BNO 10, illetve FNO szerint
Nosocomiális stádium (M)*
G. gyaníthatóan nosocomiális fertőzés B. bizonyítottan nosocomiális fertőzés N. nosocorniális járvány
Oldaliság (D)*
S. bal oldali szerv D. jobb oldali szerv U. mindkét oldalon lévő szerv
27. Beavatkozások*
A beavatkozást végző intézet (I)*
1. saját intézet 2. idegen intézet
Intézet/osztály azonosítója*
A beavatkozást végző intézet vagy osztály azonosítója
Anesztéziát végző osztály azonosítója* Beavatkozás jellege (J)*
A. akut beavatkozás V. választott időpontban végzett beavatkozás
Operatőr (O)*
1. osztályvezető főorvos 2. egyéb vezető beosztású orvos 3. egyéb szakorvos 4. nem szakorvos
Nosocomiális környezet (N)*
A. aszeptikus környezet B. fakultatív szeptikus környezet C. szeptikus környezet D. igen szeptikus környezet
Sebgyógyulás (S)*
1. sebgyógyulás per primam intentionem 2. nem fertőzött serorna, haernatorna 3. sebgennyesedés 4. varrat insufficientia 5. folyamatban levő, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor
Nosocomiális fertőzés (F)*
1. nosocomiális fertőzés nem volt 2. nosocomiális fertőzés történt
Anesztézia technikája (A)*
oeno kódok
Beavatkozás típusa (T)*
1.a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatt végzett beavatkozás 2. a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatti további beavatkozás 3. kísérő betegség miatt végzett beavatkozás 4. szövődmény miatt végzett beavatkozás 5. donorból történő szervkivétel 6. kórház által vásárolt, de tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum 7. beteg által vásárolt implantátum 8. tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum 9. prornóciós implantátum A. kórház által vásárolt, nem tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum
Kód*
A műtét vagy beavatkozás OENO kódja Oldaliság (L)*
S. bal oldali beavatkozás D. jobb oldali beavatkozás U. mindkét oldalon végzett beavatkozás
28. Onkológiai adatok
S. Azon diagnózis sorszáma az adatlapon, amelyhez az onkológiai szakmai adatok kapcsolódnak ÉV. A daganatos megbetegedés felfedezésének éve V. A diagnózist alátámasztó legmagasabb értékű (kódjelű) vizsgálat típusa 1. csak klinikai vizsgálat 2. röntgen vagy más képalkotó vizsgálat 3. endoscopos vizsgálat szövettan nélkül 4. exploratio szövettan nélkül 5. speciális cytológiai haematológiai vizsgálat 6. szövettan áttétből 7. szövettan primer daganatból 8. szövettan kórbonctani vizsgálat kapcsán 9. ismeretlen K. A daganat kiterjedése, ha ez az első gyógykezelés 1. in situ 2. kiindulási szerven belül marad 3. környező szövetekre, szervekre terjed 4. regionális nyirokcsomókba áttétet ad 5. távoli szervbe áttétet ad 6. nem körülírható (rendszer-betegség) T N. M. A nemzetközi TNM kategorizálás az Országos Onkológiai Intézet által kiadott előírás szerint
29. Újszülött súlya*
Újszülött testsúlya felvételkor grammban, újszülött esetén kitöltése kötelező
30. Baleset minősítése**
00. nem baleset, nemfoglalkozási betegség 11. rnunkahetyi baleset munkahely területén és/vagy munkavégzés közben 1 6. ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt baleset 20. foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi ellátás 21. közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjárművel 22. közúti baleset tömegközlekedési eszközön 31. háztartási baleset 32. sportbaleset 34. állat okozta baleset 40. közterületen történt baleset 41. baleset feltételezhető, de a körülményei nem ismertek 42. idegenkezűség következtében létrejött baleset 43. fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset
31. Felhasználói mezők
Az országos intézetek rendelkezése szerint szakmánként eltérően kell kitölteni

Jelmagyarázat:
* Feltételesen (ha megállapítható) kitöltendő
** Minden esetben kötelezően kitöltendő

5. számú melléklet a 15/2005. (I. 26.) Korm. rendelethez

[20. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

Háziorvosi betegforgalmi tevékenység tételes jelentése

Jelentési időszak: 200..........év...............................................hó
Szolgáltató OEP kódja:
Szolgáltató neve: ...............................................................................................................................................................................................................
helység (irányítószámmal): ...........................................................................................................................................................................
utca/szám:............................................................................................................................................................................................................................
Háziorvosi szolgálat kódja: 
Háziorvos kódja, neve: ..............................................................................................................................................................................
Háziorvosi program azonosítója és verziója
Ellátottak száma
A jelentés rekordképének verziószáma
Jelentés készítésének időpontja
Jelentés típusa
Betegforgalmi napló sorszáma
Személyazonosító típusa
Társadalombiztosítási Azonosító Jel
Páciens törzskarton sorszáma
Gondozás
Az ellátás dátuma
Az ellátás helye
Az ellátás formája
Térítési kategória
Érvényes biztosítás országa, vagy a beteg állampolgársága
EU adatlap kitöltés
igen
nem
Ellátás oka
Diagnózis BNO kód
Továbbküldés oka
Továbbküldést indokoló diagnózis BNO kódja
Továbbküldés iránya
Továbbküldés eszköze
Gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz
A vény azonosítója (kitöltése opcionális)
A rendelést indokoló diagnózis BNO kódja
A rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz TTT-kódja
A rendelt gyógyszer mennyisége (0000.0000) formában
A rendelés jogcíme
Közgyógyellátási igazolvány száma
Közgyógyellátási igazolvány érvényességi dátuma

Kitöltési útmutató

A jelentés rekordképének verziószáma

Tartalma:

Az OEP által meghatározott rekordkép verziószáma, mely rekordkép alapján a jelentés készült.

Jelentés készítésének időpontja

Tartalma:

Az az időpont (másodperc pontosságú időpecsét), amikor a jelentést megfelelő jelentéskészítő program elékészített.

Jelentés típusa

Tartalma:

A jelentés típusa kóddal jelölve

0= Gondozás változás jelentés

1 = Szűrés jelentés

2= Gondozás státusz jelentés

3= Tételes betegforgalmi jelentés

Ellátottak száma

Tartalma:

A jelentés hónapjában ellátottak száma

Háziorvosi program azonosítója és verzió száma

Tartalma:

Háziorvosi szakellátási programfejlesztők szabad felhasználására. A szoftvereik, illetve szoftververziójuk azonosítására. Amennyiben nem kerül kitöltésre, spacek-kel kell feltölteni.

Betegforgalmi napló sorszáma

A biztosított törzskartonjának sorszáma

Tartalma:

A Biztosítottak bejelentkezésének sorrendjében kiadott folyamatos sorszám, amely a beteg törzskartonját azonosítja az adott háziorvosi szolgálatnál. Fontos, hogy kijelentkezés esetén ne kerüljön újra kiadásra, a háziorvosi szolgálat nyilvántartásán belül egyedi legyen. Eseti ellátás esetén "0"-val kitöltve.

Személyazonosító típusa

Tartalma:

0= TAJ-szám mező nincs kitöltve

1= TAJ-szám mező ki van töltve

2= 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ-száma

3= útlevélszám (külföldi állampolgár)

4= Segítő Jobb engedélyének száma

5= menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma

6= ismeretlen TAJ-számú elhunyt személy

7= ismeretlen beteg

Az orvos országos nyilvántartási száma

Tartalma:

Az orvos személyazonosító bélyegzőjének 5 jegyű száma

Gondozás

Tartalma:

000 = nem gondozott

01A = Gyermek obesitas-hypertonia

02A = Gyermek szív- és érrendszeri betegség

04A = Gyermek asthma-allergia

05A = Gyermek mozgásszervi kórállapot

06A = Gyermek daganatos betegségek

07A = Gyermek pszichiátriai betegségek

01B = Felnőtt hypertonia

02B = Felnőtt ischaemiás szívbetegség

03B = Felnőtt diabetes mellitus

04B = Felnőtt asthma bronchiale

05B = Felnőtt mozgásszervi kórállapot

06B = Felnőtt daganatos betegségek

07B = Felnőtt pszichiátriai betegségek

Az ellátás helye

Tartalma:

1 = rendelőben

2= beteg lakásán (állandó vagy ideiglenes lakhelyén)

3= tanácsadóban

4= egyéb helyen

A = baleseti ellátás a baleset helyszínén

Praxis-paciens viszonya (Ellátás formája)

Tartalma:

1 = bejelentkezett biztosított

2= eseti (ambuláns) ellátás

Térítési kategória

Tartalma:

00= biztosított térítés ellenében végzett ellátása

01 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás

02= magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása

03= államközi szerződés alapján végzett ellátás

04= egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar egészségügyi

ellátásra nem jogosult személyek egyéb OEP által nem térített ellátása

05= magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása

09 = Külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása (Segítő Jobb)

OA = Befogadott külföldi állampolgár

OD = Menekült, menedékes státust kérelmező

OE = Elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás

Állampolgárság

Tartalma:

Elsődlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni.

Az ellátás oka

Tartalma:

0= akut megbetegedés definitív ellátása

1 = krónikus betegség

2= krónikus betegség fellángolása

3= gondozás

4= adminisztratív ok (pl. mentő utalvány, keresőképtelenséget igazoló utalvány kiállítása, hatósági vizsgálat)

5= szűrés

6= tanácsadás

A = baleseti ellátás

B = balesettel kapcsolatos ellátás C = akut megbetegedés gyanúja D = hatósági vizsgálat E = védőoltás

Továbbküldés oka Tartalma:

0= nem történt továbbküldés

1= labordiagnosztika

2= képalkotó diagnosztika

3= egyéb diagnosztika

4= konzílium

5= terápia

6= adminisztratív ok

7= saját labor- és eszközdiagnosztika

Továbbküldés iránya Tartalma:

az ellátást végző intézmény azonosítója

Továbbküldés eszköze Tartalma:

1= Útiköltség utalvánnyal

2= OEP által finanszírozott betegszállító gépjárművel

3= Nem térített utazással

4= Laborminta

Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz Tartalma:

G = gyógyszer

S= gyógyászati segédeszköz F = gyógyfürdő

Vény azonosítója (kitöltése opcionális) Tartalma:

A vényen lévő vonalkód, amennyiben vényolvasó berendezéssel rendelkezik (kitöltése opcionális)

A rendelt gyógyszer, illetve a rendelt segédeszköz TTT kódja

Tartalma:

A rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz OEP TTT szerinti kódja

A rendelést indokoló diagnózis

Tartalma:

A rendelést indokoló diagnózis

A rendelés jogcíme

Tartalma:

001= közgyógy. igazolványra

002= Eü. rendelkezésre

003= Eü. térítésköteles

004= HM jogcímen

005= Üzemi baleset jogcímen ALT = Általános

ONT = Nem támogatott gyógyszer 991 = Külön engedélyes gyógyszer

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 329/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 329/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére