17/2005. (V. 19.) EüM rendelet

az egészségügyi gázmesteri tevékenységről, valamint az egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének da) pontjában kapott, valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a 4. § tekintetében az oktatási miniszter egyetértésével - az alábbiakat rendelem el:

1. §

(1) Az egészségügyi gázmester kizárólagosan jogosult:

a) a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: biocid rendelet) 8. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott I. forgalmazási kategóriába tartozó irtószereket

aa) a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §-ának (2) bekezdésében felsorolt kártevők (a továbbiakban: egészségügyi kártevők) irtására felhasználni, ideértve a társas vállalkozás keretében végzett egészségügyi kártevőirtó tevékenység szakmai irányítását is,

ab) a külön jogszabályokban meghatározottak szerint beszerezni, szállítani és tárolni;

b) lakott területet érintő szervezett egészségügyi kártevőirtás szakmai irányítására;

c) a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet

ca) 16. §-ának (5) bekezdése szerint növényvédő szerek beszerzésére és külön jogszabály szerinti felhasználására,

cb) 30. §-ának (2) bekezdése alapján növényvédő szerrel történő gázosítás végrehajtására;

d) etilén-oxid gáz felhasználására (a gázpatronos asztali sterilizátorok üzemeltetésének kivételével) .

(2)[1] E rendelet alapján - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - egészségügyi gázmesteri tevékenységet csak az folytathat, aki az egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM Rendelet) meghatározott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítéssel rendelkezik, és az NM Rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében előírt továbbképzési kötelezettségének eleget tett.

(3)[2] Az egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés megszerzéséről a szakképző intézmény, továbbá az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenység szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről az Egészségügyi és Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal értesíti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) Közép-magyarországi Regionális Intézetét (a továbbiakban: Intézet) .

(4) Az NM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - az újabb szakmai ismeretek elsajátítása érdekében megszervezett - továbbképzésről az NM rendelet 2. §-ának (3) bekezdése szerint vezetett nyilvántartás alapján az Intézet értesíti az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetet a továbbképzést elvégző személyekről és az általuk sikeresen letett vizsga időpontjáról.

(5)[3] A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően egészségügyi gázmesteri tevékenységet, illetve résztevékenységet végezhet a határozatban foglaltak szerint az Európai Gazdasági Térség állampolgára, ha szakmai gyakorlatát az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységként elismerte.

2. §

(1) Az 1. §-ban foglaltak szakmai ellenőrzéséről az ÁNTSZ-nek az egészségügyi gázmesteri tevékenységet végző egyéni vállalkozó lakóhelye, vagy társas vállalkozás esetén a társaság székhelye, telephelye szerint illetékes városi vagy fővárosi kerületi intézete gondoskodik azzal, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenységek helyszíni szakmai ellenőrzését a tevékenység végzésének helye szerint illetékes városi vagy fővárosi kerületi intézet végzi el. Amennyiben az ellenőrzés a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Magyar Honvédség intézményeiben, katonai szervezeteiben történik, a Magyar Honvédség Közegészségügyi-járványügyi Szolgálata abban közreműködik.

(2) Az egészségügyi gázmestert az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során tapasztalt súlyos szakmai hiányosságok észlelése esetén, így különösen, ha az irtószer, a gázosítószer előírástól eltérő beszerzése, szállítása, tárolása, illetőleg felhasználása az emberi egészséget, illetve a környezetet veszélyezteti, az ellenőrzést végző intézet határozattal kötelezheti az NM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerinti továbbképző tanfolyam soron kívüli elvégzésére. Az erről szóló határozatot az egészségügyi gázmesteri tevékenységet végző egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozásnak és az egyéni vállalkozó lakóhelye vagy a társas vállalkozás székhelye, illetve az ellenőrzéssel érintett telephelye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjének is meg kell küldeni. Az egészségügyi gázmester az 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenységeket a továbbképző tanfolyam sikeres elvégzéséig nem folytathatja.

(3) Ha az egészségügyi gázmesterrel szemben a bíróság jogerős ítéletében határozott ideig tartó foglalkozástól eltiltás mellékbüntetést szabott ki, a mellékbüntetés hátrányos jogkövetkezményei alóli mentesülést követően is csak az NM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerinti továbbképző tanfolyam - soron kívüli - elvégzését követően folytatható az egészségügyi gázmesteri tevékenység.

(4) Ha az egészségügyi gázmesterrel szemben a bíróság jogerős ítéletében végleges hatályú foglalkozástól eltiltás mellékbüntetést szabott ki, az NM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerinti továbbképző tanfolyamot - a mentesítés kérelmezése érdekében - a külön törvény szerinti várakozási idő leteltét követően el lehet végezni.

(5) Ha az egészségügyi gázmester az NM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az Intézet határozattal kötelezheti a továbbképző tanfolyam elvégzésére. A határozatot meg kell küldeni az ÁNTSZ-nek az egyéni vállalkozó egészségügyi gázmester lakóhelye, illetve az egészségügyi gázmesteri tevékenységet folytató társas vállalkozás székhelye szerint illetékes városi vagy fővárosi kerületi intézetének is. Az egészségügyi gázmester az 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenységeket a továbbképző tanfolyam sikeres elvégzéséig nem folytathatja.

3. §

Az egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés megszerzését tanúsító elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról a törzslap alapján az azt kiállító intézmény vagy annak jogutódja állít ki bizonyítványmásodlatot. Az NM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése szerinti igazolást az Intézet pótolja.

4. §[4]

5. §[5]

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az egészségügyi gázmesteri tanfolyamról és vizsgáról szóló 5/1976. (IV. 30.) EüM rendelet hatályát veszti.

(2)[6]

Dr. Rácz Jenő s. k.,

egészségügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 8/2007. (II. 13.) EüM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.02.21.

[2] Megállapította a 8/2007. (II. 13.) EüM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.02.21.

[3] Beiktatta a 8/2007. (II. 13.) EüM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.02.21.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 119. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Szerkezetét módosította a 8/2007. (II. 13.) EüM rendelet 12. § - a. Hatályos 2007.02.21.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 119. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.