243/2005. (X. 28.) Korm. rendelet

a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az R. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A NEHITI)

"a) a forgalom biztonsága céljából számítógépes rendszeren feldolgozható, az egyes tevékenységek végzéséhez szükséges és azzal összefüggő adatokról a külön jogszabályokban meghatározottak szerint 15 évig nyilvántartást vezet minden, a nemesfémtárgyak készítésével, forgalmazásával, importálásával, árverésével vagy zálogbavételével foglalkozó gazdálkodó szervezetről;"[1]

(2)[2]

2. §

Az R. 6. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A díjat, illetve túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból, harminc napon belül vissza kell téríteni, ha]

"a) a kérelem visszavonásáról - a kérelmező írásbeli bejelentése alapján - a NEHITI a fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati, hitelesítési szolgáltatási, egyenértékűség megállapítási, valamint az általa vezetett hatósági nyilvántartásból történő hitelesített másolat vagy kivonat készítési tevékenységének megkezdését megelőzően tudomást szerzett, vagy"

3. §

Az R. 7. §-a (1) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 3. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő termékek esetében az egyenértékűségi vizsgálatot a NEHITI végzi el. Ennek keretében azt vizsgálja, hogy"

4. §

Az R. 8. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfémtárgy - a 10. § (1) bekezdése szerinti kivétellel - az alábbiakban meghatározott finomságú nemesfém ötvözetből készíthető:]

"a) platinatárgy: 1. számú finomsági fok 950 ezrelék 2. számú finomsági fok 900 ezrelék".

5. §

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfémtárgyakat anyaguk és egyéb jogszabályban meghatározott kellékeik megállapítása céljából meg kell vizsgálni. Ha a vizsgálat szerint a nemesfémtárgy az előírt kellékeknek megfelel, azt - annak finomsági fokát igazoló - fémjellel kell ellátni (fémjelzés)."

6. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -2005. november 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az R. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontjában a "kizárólag" szövegrész és az R. 7. §-ának (12) bekezdése.

(2) E rendelet 4. §-a 2006. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az R. 4. §-a (3) bekezdésének második mondata.

(3) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet; a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet.

[2] Hatályon kívül helyezte a 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.