74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet

a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól

A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - következőket rendelem el:

A fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfémtárgy anyagát képező ötvözet előállításánál, továbbá a nemesfémtárgy készítésénél és díszítésénél felhasználható anyagok és felhasználásuk módja

1. §

Az aranytárgy anyagául használt ötvözet aranyon felül pótfémként rendszerint csak ezüstöt, rezet, a fehéraranyötvözet ezen felül horganyt és nikkelt, az ezüsttárgy anyagául használt ötvözet pedig ezüstön felül rendszerint csak rezet, a platinatárgy anyagául használt ötvözet platinán felül rendszerint csak rezet és palládiumot tartalmazhat. Az MSZ EN 1811:1998 szabvány előírásait kielégítő, pótfémként használt nikkelt úgy kell tekinteni, amely az e rendelet követelményeinek megfelel.

2. §

(1) A nemesfémtárgy összeszerelése alkalmával a tárgy használhatóságának biztosítására feltétlenül szükséges szerelvény bármilyen - megfelelő szilárdságú - anyagból készülhet, feltéve, hogy különállása könnyen felismerhető, és a nemesfémtárgytól elválasztható.

(2) Könnyen felismerhető és elválasztható szerelvényt (tű, kapocs, csukló, rugó stb.) tilos a nemesfémtárgyhoz úgy kapcsolni, hogy az a nemesfémtárggyal egyező anyagnak látsszék és az ilyen nem nemesfémből készült szerelvényt tilos aranyozni, ezüstözni vagy platinázni.

3. §

(1) Az aranytárgyon ezüst- vagy platinaötvözetből, ezüst- és platinatárgyon pedig aranyötvözetből készült -az R.-ben meghatározott finomsági foknak megfelelő - díszítést szabad alkalmazni. A díszítést úgy kell felszerelni, hogy az a tárgy többi részétől könnyen megkülönböztethető és elválasztható legyen.

(2) Az ezüsttárgyra platinaötvözetből, a platinatárgyra ezüstötvözetből készült díszítést nem szabad alkalmazni.

(3) Aranytárgyra megegyező vagy attól eltérő színű, de azonos finomságú aranyötvözetből mind elválasztható formában, mind nemesfémforrasztással készíthető díszítés.

(4) Az arany-, ezüst- vagy platinatárgyra alkalmazott és attól könnyen megkülönböztethető és elválasztható, a tárgy alapanyagától eltérő anyagú nemesfém díszítést a finomsági fokot kifejező fémjellel kell ellátni. Az összeszerelten fémjelzésre beadott tárgy csak a benne előforduló legalacsonyabb finomságú ötvözet szerint fémjelezhető.

(5) A fehér ékkővel díszített arany- vagy platinatárgynál a kő arany vagy platina foglalatát szabad ezüstlemezzel borítani. A foglalat borításához azonban csak annyi ezüstöt szabad felhasználni, amennyi ehhez a munkához feltétlenül szükséges.

(6) Ezüsttárgyat platinázni tilos.

4. §

(1) Ezüsttárgyat kizárólag aranyozni, rhodiumozni lehet, de csak oly mértékben, hogy a tárgy minden részében kétségtelenül megállapítható legyen annak finomsági foka. Az ilyen tárgyat ezüsttárgyként kell fémjelezni.

(2) Üreges nemesfémtárgyat nem szabad a tárgy anyagánál alacsonyabb finomságú vagy attól eltérő nemesfémmel, egyéb fémmel vagy más anyaggal egészben vagy részben kitölteni.

(3) A nemesfémből készült üreges, személyi használatra szolgáló használati tárgyat idegen anyaggal - ólom, gitt, gipsz, gyanta, szurok stb. - egészben vagy részben akkor szabad kitölteni, ha ezzel az anyaggal a nem nemesfémből készült, nélkülözhetetlen alkatrészeket kell a tárgyhoz erősíteni, vagy ha a kitöltés a nagyobb igénybevételnek kitett használati tárgy ellenállóbbá tételéhez, illetve állóképességének biztosításához elkerülhetetlenül szükséges. A nemesfémből készült rész grammsúlyát azonban a tárgyra beütött számmal fel kell tüntetni. Ilyen üreges nemesfémtárgyak a kés és a villa nyele, a bot és az ernyő fogója, a gyertyatartó és a lámpa talpa.

(4)[1] A nemesfémtárgy készítésénél forrasztóanyagul rendszerint csak a tárgy finomságával megegyező finomságú ötvözetet szabad használni.

5. §

(1) Aranyozáson, ezüstözésen, illetve platinázáson a tárgyaknak arany-, ezüst-, illetve platinalemezzel való bevonását is érteni kell.

(2) A nemesfémtárgyak a nemesfémötvözeteken felül drágakővel, féldrágakővel, gyönggyel, mozaikkal, díszkővel, műkővel, zománccal, markazittal és üveggel díszíthetők.

6. §

(1) Az aranylemezzel borított ezüsttárgy felületét úgy kell kikészíteni - vésés, gyalulás vagy más megoldás útján -, hogy a tárgy ezüst alapanyaga látható, könnyen felismerhető legyen. A részben aranylemezzel borított ezüsttárgy felületét nem szükséges a fentieknek megfelelően kikészíteni.

(2) Nemesfémből készült fülbevalóknál a befoglalt üvegek és műkövek alá a foglalat könnyebb elkészítése céljából az okvetlenül szükséges, kis mennyiségű gipszet, krétát, vagy színhatás elérése céljából papiros és fólia alátétet szabad használni.

(3) Zománcozott nemesfémtárgynál az alak megtartásához szükséges, úgynevezett "kontraemail"-t szabad használni.

(4)[2][3] A 4. § (2) és (3) bekezdésében nem említett - nemesfémből készült - üreges tárgyak kitöltésére, valamint az 5. § (2) bekezdésében nem szereplő díszítési módokra vonatkozó kérelmet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.

7. §

(1)[4] A fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfémtárgyat belföldi gyártás esetén a készítő, az elkobzott - fémjelzés nélküli - nemesfémtárgyat a belföldi forgalomba hozatalra felhatalmazott egyéb vállalkozás, a külföldről árusítás céljából behozott, fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfémtárgyat a kereskedő köteles azzal a névjellel ellátni, amelynek használatát részére a Hivatal engedélyezte. Kérésre a Hivatal - térítés ellenében - köteles elvállalni a névjel beütését.

(2)[5] Az R. 3. §-ának (2)-(3) bekezdései szerinti, fémjelzési kötelezettség alá nem tartozó, külföldről árusítás céljából behozott nemesfémtárgyat a kereskedő köteles az (1) bekezdés szerinti névjellel ellátni. Kérésre a Hivatal - térítés ellenében - köteles elvállalni a névjel beütését.

(3) Nem kell névjellel ellátni azt a nemesfémtárgyat,

a) amelyen a jel a kis felület miatt vagy egyéb okból nem alkalmazható (pl. nagy része zománccal, kővel vagy gyönggyel van borítva);

b) amely külföldi értékesítésre készült, és a külföldi megrendelő a jel feltüntetését nem kéri.

(4)[6] A (3) bekezdés szerinti mentességről a Hivatal a készítő vagy a kereskedő kérelmére, a kérelemben megjelölt indokok alapján és a nemesfémtárgy méretét, illetve sajátosságait figyelembe véve dönt.

8. §

(1)[7] A nemesfémtárgy készítésével vagy kereskedelmével foglalkozó vállalkozás - a kizárólagosan ügynöki nagykereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás kivételével - a tevékenység megkezdésére vonatkozó a 36. §-ban meghatározott engedély iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg köteles kérni a névjel engedélyezését. A névjel és a névjel módosításának engedélyezését csak a 36. §-ban meghatározott engedélyezési kötelezettség alá eső vállalkozás kérheti.

(2)[8] A névjel alakját és rajzát a készítő vagy a kereskedő javaslatára a Hivatal állapítja meg. Az alak és rajz megállapításánál ügyelni kell arra, hogy az más névjelhez vagy fémjelhez ne hasonlítson.

(3) A névjelet a nemesfémtárgy megjelölésére kizárólag az használhatja, akinek azt engedélyezték. A nemesfémtárgy készítőjének és kereskedőjének csak egyféle névjel használatát lehet engedélyezni.

(4)[9] A névjelet a Hivatal által nyilvántartásba vett vállalkozás készítheti. A fél a Hivatal engedélye alapján - szükséges szerint - többféle nagyságban és példányban köteles a névjelet elkészíttetni és a készítő jogosultságának igazolása mellett próbanyomat és nyilvántartás céljából a Hivatalnál bemutatni. A használatban elkopott névjeleket az új példányok bemutatásával egyidejűleg kell megsemmisítés céljából a Hivatalnak átadni.

A fémjelek, a fémjelzéssel kapcsolatos egyéb hivatalos jelek alakja és rajza, a fémjelzés módszere és részletes szabályai

9. §[10]

A fémjelek a következők:

a) 1. számú finomsági fokú platinatárgyra kard, felette az évszám betűjele és 950;

b) 2. számú finomsági fokú platinatárgyra kard, alatta az évszám betűjele és 900;

c) 1. számú finomsági fokú aranytárgyakra korona és pajzs, benne stilizált nap, bal oldalon az évszám betűjele, alatta 22;

d) 2. számú finomsági fokú aranytárgyakra korona, alatta az évszám betűjele és 18, jobbra stilizált nap;

e) 3. számú finomsági fokú aranytárgyakra szent korona, balra stilizált nap, alatta az évszám betűjele és 14;

f) 4. számú finomsági fokú aranytárgyakra korona és pajzs, benne stilizált nap, balra az évszám betűjele, jobbra 9;

g) 1. számú finomsági fokú ezüsttárgyakra stilizált híd (Lánchíd), felette 1 és az évszám betűjele;

h) 2. számú finomsági fokú ezüsttárgyakra stilizált híd (Erzsébet-híd), felette az évszám betűjele és 2;

i) 3. számú finomsági fokú ezüsttárgyakra stilizált híd (veszprémi viadukt), alatta 3 és az évszám betűjele;

j) 4. számú finomsági fokú ezüsttárgyakra stilizált híd (Szabadság-híd), felette az évszám betűjele, alatta 4.

10. §

(1)[11] A Hivatal jele H betű, két oldalon egyenes, alul és felül ívelt keretben.

(2) A fémjelek - ideértve az annak részét képező évszám betűjelét is -, valamint a fémjelzéssel kapcsolatos egyéb hivatalos jelek alakját és rajzát az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény szerinti Közös Ellenőrző Jel alakját és rajzát a 2. számú melléklet tartalmazza. A Közös Ellenőrző Jel (CCM) a (2) bekezdés szerinti fémjelekkel esik egy tekintet alá, ideértve annak hamisításáért való felelősséget is.

(4) A fémjelet alkalmazni kell magán a tárgyon, továbbá lehetőleg alkatrészein és díszítésein is. A nemesfémtárgyon alkalmazandó fémjel, a névjel, továbbá az egyéb jel beütésének helyét a 3. számú melléklet határozza meg.

(5)[12] Belföldön belföldi célra készült, fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfémtárgyon a fémjelen, a névjelen, a tárgy alkatrészeinek összetartozását jelző számon, valamint - idegen anyaggal kitöltött üreges nemesfémtárgy esetén - a nemesfémötvözet grammtömegét jelző számon kívül további jelzés csak akkor alkalmazható, ha az a felsorolt jelekkel nem összetéveszthető.

11. §[13]

(1) A nemesfémtárgyak hivatalos ellenőrző vizsgálatát és fémjelzését a Hivatal végzi.

(2)[14] A belföldön kereskedelmi forgalomba kerülő fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfémtárgyakat vizsgálatra és fémjelzésre a Hivatalnak a névjel használatára jogosult vállalkozás köteles bemutatni.

(3)[15] A külföldi megrendelésre készülő, illetve kizárólag külföldön forgalomba kerülő nemesfémtárgyak esetén a gyártó, illetve a kereskedő kérheti a NEHITI-től a nemesfémtárgy Közös Ellenőrző Jellel történő fémjelzését. A Közös Ellenőrző Jel alkalmazásának szabályozását a nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény tartalmazza.

12. §

(1)[16] A nemesfém tárgyakat a Hivatal telephelyén (1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3-5.) kell fémjelzés végett bemutatni.

(2)[17] A 11. § (2) bekezdése szerinti vállalkozás a nemesfémtárgyat a névjellel ellátva, pácolt, polírozás előtti, de már annyira elkészített állapotban köteles alkatrészével együtt fémjelzésre bemutatni, hogy a további megmunkálás folyamán a tárgynak sem alakját, sem ötvözetét ne lehessen megváltoztatni és a ráütött jelek világosan felismerhetők maradjanak. A nemesfémtárgy kész állapotban is bemutatható, ha az ilyen tárgy finomságának megállapítása és fémjelzése a tárgy megsérülése nélkül, kellő biztonsággal elvégezhető.

(3)[18] Az alkatrészek közül a zárszerkezeteket a vállalkozás külön is bemutathatja fémjelzésre.

(4) Magánszemélyek a tulajdonukban lévő nemesfémtárgyakat fémjelzésre bemutathatják, ha az eredeti vámokmányokat vagy a vámmentességet igazoló okmányokat, illetve a tulajdonjogot igazoló okiratokat bemutatják.

13. §

(1) A nemesfémtárgyat fémjelzési megrendelőlappal együtt kell benyújtani. A fémjelzési megrendelőlapot a valóságnak megfelelően kell kiállítani, feltüntetve a tárgyak fajtájára, darabszámára, súlyára, finomságára és egyéb törvényes kellékeire vonatkozó pontos adatokat. A külföldről származó tárgyra vonatkozóan a fémjelzési megrendelőlap rovatait a feladó által kiállított és a tárgyat kísérő árujegyzék alapján kell kitölteni.

(2)[19] A nemesfémtárgy bemutatására csak a Hivatal által meghatározott nyomtatványt - fémjelzési megrendelőlapot - szabad használni. Külön fémjelzési megrendelőlapot kell kiállítani az arany-, ezüst- és platinatárgyakról.

(3)[20] A fémjelzési megrendelőlapon fel kell tüntetni a nemesfémtárgy ötvözetének pontos összetételét minden olyan esetben, amikor a fémjelzésre kerülő nemesfémtárgy ötvözetében a megengedett pótfémeken kívül - a Hivatal engedélyével - más pótfém is szerepel. A megengedett pótfémek használata esetén a fémjelzési megrendelőlapon elegendő a finomsági fok feltüntetése.

(4) Az ugyanazzal a fémjelzési megrendelőlappal bemutatott, azonos finomságú arany-, ezüst-, illetve platinatárgyak közül csak azokat szabad egy tételsoron szerepeltetni, amelyeknek az ötvözete azonos.

(5)[21] A Hivatal a bemutatott nemesfémtárgyakat bruttó tömegük pontos megállapítása mellett veszi át, és azokat fémjelzés után az átvételkor kiadott elismervény bevonása mellett, a kifizetett számla ellenében adja vissza a bemutatónak. A bemutató a fémjelzési megrendelőlapon a fémjelzett nemesfémtárgy átvételét igazolni tartozik. A bevont elismervény ezzel érvényét veszti, további kezelést nem igényel.

(6)[22] A Hivatal a nemesfémtárgyat addig nem fémjelzi, amíg a fél szabályszerűen kiállított fémjelzési megrendelőlapot nem csatol, illetőleg a megállapított hiányokat felhívásra nem pótolja.

14. §[23]

(1) A NEHITI a bemutatott nemesfémtárgy finomsági fokának megállapítása előtt köteles megvizsgálni, hogy

a) a fémjelzési megrendelőlapot szabályszerűen állították-e ki;

b) a bemutatott nemesfémtárgya finomsági foktól eltekintve, megfelel-e az R.-ben és az e rendeletben meghatározott egyéb kellékeknek.

(2) Kisebb hiányok esetében a Hivatal a 20-22. §-oknak megfelelően jár el.

15. §[24]

Ha nem a nemesfémtárgy készítésével foglalkozó vállalkozás mutatja be a nemesfémtárgyat és annak ötvözetét a bemutató nem ismeri, a fémjelzési megrendelőlapon elegendő az azonos kivitelű tárgyak altételenkénti megnevezése.

16. §[25]

(1)[26] Az Európai Unió tagországain, Törökországon és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államon kívüli országokból importált nemesfémtárgyat az importáló vállalkozás köteles egy tételben, a vámeljárás során a vámokmányokkal együtt a Hivatalnak bemutatni és fémjeleztetni. Az ilyen tárgyra vonatkozóan a fémjelzési megrendelőlap rovatait a feladó által kiállított és a tárgyat kísérő árujegyzék alapján kell kitölteni.

(2)[27] A Hivatal - az R. 3. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével - a külföldön készített és fémjelzési megrendelőlappal bemutatott nemesfémtárgyat megvizsgálja, és amennyiben az az R.-nek, valamint e rendeletnek megfelel, finomsági fokát kifejező fémjellel látja el.

(3) Az olyan nemesfémtárgyakkal, amelyek az előírt kellékeknek nem felelnek meg, a 20. § szerint kell eljárni. A Hivatal a vizsgálat megtörténtét igazoló záradékát az okmányon feljegyzi és a tárgyat az okmányokkal együtt visszaadja a bemutatónak.

17. §

A behozatali előjegyzésben vámkezelt nemesfémtárgyra a vámjogszabályok rendelkezései az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a nemesfémtárgy azonosságának pontos megállapítása céljából az importáló részletes felsorolással kiállított, a tárgyak fajtájára, darabszámára, súlyára és finomságára vonatkozó, színes fotóval kiegészített kétpéldányos konszignációt csatol. A vámhivatal a vámvizsgálat lefolytatását a konszignáción igazolja.

18. §

(1)[28] A finomsági fokot mintavételi terv alapján, bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszerrel rendelkező laboratórium által végzett analitikus vizsgálattal, szükség esetén karcvizsgálattal és műszeres analitikai vizsgálattal kell megállapítani:

a) az arany finomságát tűzi vizsgálattal (űzési eljárással),

b) az ezüst finomságát Gay-Lussac elven alapuló potenciometriás titrálással,

c) a platina finomságát higanykloridos módszerrel.

Amennyiben az a) -c) pontokban felsorolt vizsgálatok nem adnak minden kétséget kizáró eredményt, a Hivatal egyéb nemzetközileg elfogadott megfelelő pontosságú módszert is alkalmazhat.

(2) Ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti vizsgálatot az MSZ EN 31426:1998 szabvány szerint, a b) pontja szerinti vizsgálatot az ISO 13756:1997 szabvány szerint, a c) pontja szerinti vizsgálatot az MSZ EN ISO 11489:1998 szabvány szerint végzik, azt úgy kell tekinteni, hogy az e rendelet követelményeinek megfelel.

(3)[29] A vizsgálat érdekében a Hivatal a nemesfémtárgyat szükség esetén egészben vagy részben beolvaszthatja vagy a tárgyból megfelelő mennyiségű anyagot vághat ki. A bemutató a tárgy beolvasztásáért vagy egyes alkatrészek vizsgálat céljából való felhasználásáért kártérítést nem igényelhet.

19. §

(1) Ha a fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfémtárgy a fémjelzési megrendelőlapon feltüntetett finomsági fokot nem éri el, a bemutatót erről értesíteni kell. Ha a fél az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül nem kér döntővizsgálatot (24. §), a nemesfémtárgyat össze kell törni és a félnek ki kell adni.

(2) A vizsgálat, illetve a döntővizsgálat eredményének ismeretében a fél kérheti

a) az R.-ben megállapított finomsági foknak megfelelő, kisebb finomsági érték szerinti fémjelzését a tárgynak,

b) import esetén, a vámeljárás keretében beérkező nemesfémtárgy visszaszállítás céljából történő kiadását.

(3) Amennyiben a vizsgálat, illetve a döntővizsgálat eredményeként a tárgy az R.-ben meghatározott legalacsonyabb finomsági foknak sem felel meg vagy a fél import esetén az (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül nem kéri a vámeljárás keretében beérkező nemesfémtárgy visszaszállítás céljából történő kiadását, akkor a tárgyat összetört állapotban kell a félnek kiadni.

(4) A jogszabályban megállapított finomsági fokoktól negatív eltérés a fémjelzéskor nem fogadható el.

(5) A finomsági fok megállapításánál nem kell figyelembe venni a 2-3. §-okban említett szerelvényt, díszítést és ezüsttel lemezelt foglalatot.

20. §

(1)[30] A fémjelzésre bemutatott olyan nemesfémtárgyat, amely az R.-ben meghatározott finomsági fokot eléri ugyan, de az e rendeletben előírt feltételeknek nem felel meg, a Hivatal a bemutatónak visszaadja, feltéve, hogy a kisebb hiányok pótolhatók, és azok pótlására a bemutató kötelezettséget vállal.

(2) Ha nemesfémtárgy bemutatója a megállapított hiány pótlását megtagadja, a nemesfémtárgyat összetörve kell kiszolgáltatni.

21. §

A 20. §-ban említett kisebb hiányok főként a következők:

a) a 2-7. §-ban foglalt rendelkezésektől való eltérés,

b) a belföldön készült nemesfémtárgyon az engedélyezett névjel hiánya vagy nem megfelelő alkalmazása (fel nem ismerhető, kopott vagy nem a meghatározott helyre ütött jel).

22. §

A 20. § szerint kell eljárni abban az esetben is, ha

a) a bemutatott nemesfémtárgy olyan durván van kikészítve, hogy a fémjel nem alkalmazható szabályszerűen, vagy a további megmunkálás során könnyen megsérülhet, továbbá ha a bemutatott nemesfémtárgy nedves vagy szennyezett,

b) a bemutatott nemesfémtárgy alkatrészei gyengén vannak forrasztva és ezért utánforrasztás szükséges,

c)[31] a láncszemek nincsenek forrasztva, kivéve a különlegesen egymásba kapcsolódó gépi vagy kézi kötésű láncokat, amelyek fémjelzését a Hivatal bírálja el,

d) több alkatrészből álló nemesfémtárgy összes alkatrészeit nem mutatják be.

23. §[32]

Ha valamely fémjelzett tárgy alakja vagy anyaga javítás vagy átdolgozás következtében lényegesen megváltozik, a javítást vagy átdolgozást végző vállalkozás a tárgyat újból köteles megvizsgálás és esetleges fémjelzés céljából bemutatni.

24. §

Ha a bemutató a vizsgálat eredményét kifogásolja, az anyag minőségi megállapításának ismételt (döntő) vizsgálatát (a továbbiakban: döntővizsgálat) kérheti. A döntővizsgálat költségét - ha kifogása alaptalannak bizonyult - a bemutató viseli.

25. §

(1) A döntő vizsgálatot két műszaki dolgozó párhuzamosan végzi. A két párhuzamos vizsgálat egymás ellenőrzésére szolgál. A döntővizsgálatot úgy kell elvégezni, hogy a vizsgálatot végző két személy egymást munkájában ne befolyásolhassa. A két eredmény számtani középarányosa adja a döntő vizsgálat eredményét.

(2) A döntővizsgálat költségét a vizsgálatért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kétszeres összegében kell megállapítani.

A fémjelzési kötelezettség alóli mentesség esetei és feltételei

26. §

A nemesfémtárgyak közül mentes a fémjelzési kötelezettség alól:

a) a külföldi megrendelésre (eladásra) készült nemesfémtárgy,

b) az olyan műszer, készülék vagy eszköz, amely kizárólag tudományos, egészségügyi, oktatási vagy ipari célt szolgál,

c) a belföldön vagy külföldön törvényes fizetési eszközként használt ércpénz, ha nincsen a törvény hatálya alá tartozó nemesfémtárggyal forrasztás útján összeillesztve,

d) az érem és féldombormű (plakett),

e) az olyan nemesfémtárgy, amely régi város-, ország-, céh- vagy mesterjellel van ellátva, továbbá amelynek régisége vagy kidolgozása folytán különleges tudományos, művészeti, kortörténeti vagy művelődéstörténeti értéke van,

f)[33] a személyi és egyházi tulajdonban levő nemesfémtárgyak mindaddig, amíg forgalomba hozatal vagy értékesítés céljából nem kerülnek nemesfémtárgyak raktározásával, árusításával foglalkozó vállalkozáshoz, illetve nem kerülnek kényszerértékesítésre zálogtevékenység keretében,

g) a nemesfém tömbök, -rudak, -lemezek, -huzalok és általában a nemesfémből készült félkész gyártmányok,

h) a nemesfémhuzal felhasználásával előállított paszományok, rojtok, zsinórok és szövetek,

i) az arany ékszer és alkatrész egy gramm súly alatt,

j) az ezüst ékszer és alkatrész kettő gramm súly alatt,

k) a zománccal, gyönggyel és drágakővel teljesen borított ékszertárgy.

27. §

(1)[34] A 26. § b) pontjában meghatározott célból iparsze-rűen készült műszer, készülék vagy eszköz a felhasznált nemesfém anyag minőségének szempontjából a Hivatal ellenőrzése alá tartozik.

(2) Az egészségügyi célt szolgáló tárgyak közé tartozik a fogkorona, -híd, -lap, -betét stb. is.

(3) A 26. § c) pontja vonatkozik azokra az ércpénzekre is, amelyeket bármikor törvényes fizetési eszközként használtak.

(4)[35] A 26. § i) és j) pontjai szerinti nemesfémtárgyakat belföldi készítés esetén a készítő, külföldi behozatal esetén a kereskedő köteles a tárgy finomságát ezredrészben kifejező finomsági számjellel ellátni. A névjel használatára jogosult vállalkozás a 26. § i) és j) pontjai szerinti nemesfémtárgyakon a névjelét is köteles elhelyezni.

28. §

(1) Az érmegyártó a saját üzemében készült érmet és féldomborművű lapot - annak peremén - az alábbi jelzésekkel látja el:

a) az aranyból készülteket a nap jelképével,

b) az ezüstből készülteket a hold jelképével,

c) a platinából készülteket Pt. betűkkel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelzésen felül a tárgy peremébe be kell ütni a finomságot és névjelet.

29. §[36]

A 26. § e) pontjával kapcsolatos vitás esetben a tárgyra tekintettel a gyűjtőköre szerint illetékes múzeum szakvéleménye az irányadó. A szakvélemény beszerzése érdekében a Hivatal a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt keresi meg. A szakvélemény költsége az érdekelt felet terheli.

30. §[37]

(1) Export esetén az R. 10. §-ában meghatározott nemesfémtárgyakat - finomságuk ellenőrzése céljából - kiszállításuk előtt legalább 14 nappal árujegyzék kíséretében be kell mutatni a Hivatalnak. Ha az áru megfelelő, a Hivatal az árujegyzéket igazoló záradékkal látja el, és azt csak ennek megtörténte után szabad kiviteli vámkezelésre a vámhivatalnak átadni. A kidolgozás szempontjából kifogásolt nemesfémtárgyakat a Hivatal kisebb hiányosságok esetében javításra visszaadhatja.

(2) Az alapanyag és a kész tárgy finomságát egyaránt a Hivatal ellenőrzi. Az áru ellenőrzésével járó szükségszerű árurongálódásból eredő kárért költségtérítés a Hivataltól nem jár.

31. §

Az R. 10. §-a és e rendelet 30. § szerinti engedély és az ott meghatározott szabályok megtartása kötelező azokra a készítőkre és exportálókra is, akik az R.-nek megfelelő nemesfémtárgyat kívánnak külföldi kivitelre készíteni, illetve szállítani.

32. §[38]

A feleslegessé váló fémjel megsemmisítését a Hivatal végzi.

33. §

Az eladásra szánt tárgyakat az elárusítóhelyeken a nem nemesfémből készült tárgyaktól elkülönítve és megfelelő felirattal megjelölve kell tartani.

34. §[39]

A nemesfémtárgy raktáron tartásával, árusításával foglalkozó vállalkozás köteles a raktáron vagy üzlethelyiségben levő, általa megvett, de szabályszerű fémjellel még el nem látott nemesfémtárgyat a fémjelzésre való bemutatásig, a fémjelzett nemesfémtárgyaktól elkülönítve, "Nem eladó fémjelzetlen tárgyak" felírással megjelölve olyan helyen tartani, ahol azokat a vásárló közönség nem láthatja. A fémjelzetlen tárgyakról jegyzéket kell vezetni az adatok (átvétel ideje, az eladó vagy megbízó neve és címe, a tárgy megnevezése, súlya) pontos feltüntetésével.

35. §

(1) A 33. §-nak a tárgyak elkülönítésére vonatkozó rendelkezéseit a kirakatban elhelyezett tárgyakra is alkalmazni kell.

(2) Eladásra szánt tárgynak kell tekinteni minden nemesfémtárgyat, amely az elárusítóhelyen van és nem javítás vagy beolvasztás céljából tárolják.

(3) A kivitelre szánt tárgyak elkülönítése tekintetében az R. 10. §-ának (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

36. §[40]

(1) A nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak készítésére, javítására, árverésére irányuló tevékenységet, továbbá az ilyen tárgyak forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenységet a Hivatal akkor engedélyezi, ha a vállalkozás az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül, és

a) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint belföldön köztartozása nincs.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységre jogosító engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező nevét,

b) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységet,

c) a kérelmező cégjegyzékszámát, illetve az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,

d) a kérelmező székhelyét és azon magyarországi telephelyének, műhelyének címét, ahol a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, illetve forgalmazás esetében az e) pontban meghatározott tevékenység folytatásának címét,

e) a kérelmező által folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. § (4) bekezdése szerint,

f) amennyiben a 8. § (1) bekezdése alapján szükséges, az engedélyeztetni kívánt névjel adatát.

(3)[41] Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 15 nap. A Hivatal a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazását végző vállalkozás esetében az engedélyt, valamint a (2) bekezdésben meghatározott adatokat, és dokumentumokat közli a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló külön jogszabályban meghatározottak szerint a kereskedőről nyilvántartást vezető jegyzővel.

(4) A Hivatal az engedély megadásával egyidejűleg a vállalkozást nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza:

a) a nyilvántartás sorszámát,

b) a nyilvántartásba vétel időpontját,

c) a vállalkozás nevét,

d) a vállalkozás tevékenységét,

e) a vállalkozás cégjegyzékszámát, illetve egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,

f) a vállalkozás székhelyét, azon magyarországi telephelyének,műhelyének címét, ahol a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, illetve kereskedelmi tevékenység esetében az g) pontban meghatározott tevékenység folytatásának címét,

g) kereskedelmi tevékenység esetében a kereskedelmi tevékenység formáját a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint,

h) az engedélyezett névjel adatát,

i) a hatósági ellenőrzés megállapításait,

j) a nyilvántartásból való törlés tényét és annak időpontját.

(5) A Hivatal a vállalkozás engedélyét visszavonja és egyidejűleg a vállalkozást a nevének és névjelének kivételével, a nyilvántartásból törli, ha

a) az engedély megadásának feltételei már nem állnak fenn,

b) a vállalkozás működését megszüntette,

c) ha jogszabálysértés miatt az R. 12. § (6) bekezdés d) pontja szerinti jogkövetkezmény alkalmazására kerül sor.

(6) A (4) bekezdés szerint nyilvántartásba vett vállalkozás a nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást, valamint működése megszűnését köteles haladéktalanul a Hivatalnak bejelenteni.

(7)[42] A nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak készítését, javítását, árverését folytató vagy ilyen tárgyakat kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó vállalkozás az engedély (5) bekezdés szerinti visszavonása, és a nyilvántartásából történő törlését követő 15 napon belül köteles a névjel beütésére szolgáló eszközt megsemmisítés céljából a Hivatalnak átadni.

(8) A Hivatal az engedély visszavonását és a vállalkozás nyilvántartásból való törlését közli

a) egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő körzetközponti jegyzővel, egyéni cég, gazdasági társaság esetén - törvényességi felügyeleti intézkedés megtétele iránt - az illetékes cégbírósággal,

b) a Vám- és Pénzügyőrséggel, valamint

c) kereskedelmi tevékenység esetében a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a kereskedőről nyilvántartást vezető jegyzővel.

(9) A Hivatal a nyilvántartásnak az állami ellenőrzés megállapításait tartalmazó rovatáról kizárólag az iparügyekért, valamint a kereskedelemért felelős miniszter, a Vám- és Pénzügyőrség Parancsnoka, illetve nyomozás elrendelése esetén az illetékes nyomozó hatóság írásbeli megkeresése esetén ad kivonatot.

(10) A Hivatalnál vezetett hatósági nyilvántartás alapján a (4) bekezdésben meghatározott adatokat - a (4) bekezdés g) és h) pontjában meghatározott adatok kivételével - a Hivatal a Kormányzati Portálon keresztül is elérhető honlapján folyamatos frissítéssel, valamint a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben negyedévente közzéteszi.

(11) A 2009. október 1. előtt a Hivatal által nyilvántartásba vett, a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak készítését, javítását, árverését folytató vagy az ilyen tárgyakat kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó vállalkozásnak a (2) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változás esetén kell az e § szerinti engedély iránti kérelmet benyújtania.

37. §[43]

(1)[44] Ha a nemesfémből készült ékszereket, díszműárukat és egyéb tárgyakat kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó vállalkozás a 36. § (2) bekezdésében meghatározott helyen kívül a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, továbbá a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint vásáron, illetve piacon kíván forgalmazni, köteles 5 nappal a forgalmazás megkezdése előtt bejelenteni a Hivatalnak az értékesítés helyét és időpontját.

(2) A Hivatal a bejelentésről értesíti a területileg illet ékes vámhatóságot, valamint a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a kereskedőről nyilvántartást vezető jegyzőt.

38. §[45]

39. §[46]

A nemesfémtárgyak eladásával is foglalkozó vállalkozás köteles az üzlethelyiségében az e rendelet, valamint az R. 7. §-a szerint lefolytatott egyenértékűségi vizsgálat eredményeként a Hivatal által határozatban megállapított és közzétett nemesfémvizsgáló és hitelesítő szervezetek által alkalmazott, egyenértékűnek elismert fémjeleket jól látható helyen kifüggeszteni.

40. §

Az R.-ben és az e rendeletben foglalt szabályok nem érintik a nemesfémek és a nemesfémtárgyak bel- és külföldi forgalmának korlátozására vonatkozó külön jogszabályban megfogalmazott rendelkezéseket.

[47]

41. §[48]

Záró rendelkezések

42. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba.

(2) E rendelet 10. §-ának (3) bekezdése és 11. §-ának (3) bekezdése, valamint 2. számú melléklete a Magyar Köztársaságnak a nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezményhez való csatlakozása napján lép hatályba.

Dr. Csillag István s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

1. számú melléklet a 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelethez[49]

A fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfémtárgyak fémjelei Magyarországon

2. számú melléklet a 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelethez[51]

A nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény szerinti Közös Ellenőrző Jel (CCM) alakja és rajza

3. számú melléklet a 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelethez

A fémjel, a Hivatal jele, valamint a névjel alkalmazásának szabályozása[52]

A) Általános határozatok

1. A belföldön készült nemesfémtárgyakba a készítő, a külföldről árusítás céljából behozott nemesfémtárgyakba a kereskedő köteles a névjelét a B) pont alatti betűsoros tárgymutatóban megjelölt helyre tisztán és felismerhetően beütni. Ha a névjel nem a B) pont alatti betűsoros tárgymutatóban megjelölt helyre került beütésre, vagy a beütött jel nem ismerhető fel, vagy nem elég tiszta, a Hivatal, a nemesfémtárgyat hiánypótlásra visszaadja a megrendelőnek.[53]

2. A Hivatal köteles az átvett nemesfémtárgyba a fémjelet és a Hivatal jelét a B) pont alatti betűsoros tárgymutatóban megjelölt helyre tisztán és felismerhetően beütni. A fémjel elhelyezését illetően az általános elv a következő: ha a tárgy egy darabból áll, tehát sem tartozékai sem forrasztott alkatrészei, díszítései nincsenek, akkor a tárgy fémjelet kap. Amennyiben a tárgyat tartozékkal látják el, vagy a tárgynak forrasztott alkatrészei, díszítései vannak, akkor ezeken is alkalmazni kell a megfelelő fémjelet. Ha az előbb említett kiegészítőket megfelelő felület hiánya miatt fémjelezni nem lehet, akkor azt a főrészt, melyhez a kiegészítő tartozik, a v jelével kell ellátni. Erre az elvre utal a B) pont alatti betűsoros tárgymutatóban a tárgyak fő részénél az alkalmazandó jelek után zárójelbe írt H betű. Ha a beütött fémjel vagy a Hivatal jele nem ismerhető fel, vagy nem eléggé tiszta, a megrendelő a nemesfémtárgy átvételekor vagy az azt követő nyolc napon belül a Hivataltól a fémjelnek vagy a Hivatal jelének helyes beütését kérheti.[54]

A Hivatal kártalanítási felelősséggel tartozik az eljárása során okozott károkért, kivéve az e rendeletben meghatározott eseteket.[55]

3. A külföldről behozott nemesfémtárgyakon a fémjelet a tárgyon már meglévő jelzések mellé, vagy ha az nem lehetséges, olyan helyre kell beütni, hogy ezzel a tárgy értékcsökkenést ne szenvedjen.

4. Azokon a nemesfémtárgyakon, amelyekre a B) pont alatti betűsoros tárgymutató nem intézkedik, a fémjel, a Hivatal jele, valamint névjel beütési helyét a Hivatal állapítja meg.[56]

5. Ha a nemesfémtárgyba bármely okból nem lehet a fémjelet beütni, azt a megrendelőnek a nemesfémtárgy anyagából készült kis lemezzel kell ellátnia, vagy arra hivatalból ólomzárat (plombát) kell ráfüggesztenie és a fémjelet ebbe kell beütni. Abban az esetben, ha a nagy értékű nemesfémtárgyon a fémjel a tárgy sérülése, illetve értékcsökkenést eredményező deformációja nélkül nem alkalmazható, a fémjel helyett a Hivatal engedélyezheti minőségtanúsító bizonylat (certifikát) kiadását a következő nyomtatványon:[57]

"Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet

Minőségi Tanúsítvány

A fémjelzést kérő neve:

A vizsgálatra bemutatott nemesfémtárgy

- megnevezése:

- azonosító jelzése:

- származási helye:

- anyaga: (AU, AG, PT)

- tömege:

A bemutatott nemesfémtárgy hivatalosan megállapított finomsága:......‰

Jelen tanúsítványa 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet 3. számú mellékletének A) pontjának 5. alpontjában foglaltak alapján került kiállításra.

A minőségi tanúsítvánnyal ellátott nemesfémtárgyat fémjelzési szempontból egyenértékűnek kell tekinteni a magyar fémjellel ellátott nemesfémtárggyal.

Dátum aláírás"

A bizonylatnak, amely a fémjelet helyettesíti a későbbiekben kísérnie kell a tárgyat. A bizonylat díja megegyezik a fémjelzésre, illetve a nemesfémtartalom-vizsgálatra és hitelesítésre megállapított igazgatási szolgáltatási díjjal.

6. A nemesfémtárgy anyagától eltérő nemesfémből készült díszítéseket a díszítés anyagának megfelelő fémjellel kell ellátni.

B) A fémjel és a Hivatal jele, továbbá a névjel beütési helyének betűsoros tárgymutatója[58]

A betűsoros tárgymutató betűrendben sorolja fel az egyes nemesfémtárgyakat, mindegyik mellett megjelölve azt a helyet, ahová a fémjelet és a Hivatal jelét, továbbá a névjelet (egyedi azonosító jelet) be kell ütni. A betűsoros tárgymutató szempontjából "alkatrésznek" a könnyen felismerhető és elválasztható nemesfém alkatrészt, "forrasztott" alkatrésznek pedig az olyan alkatrészt kell tekinteni, amely a főrészhez nemesfém forrasztó anyaggal van hozzáerősítve. A jelek rövidítései a következők:[59]

F - fémjel

H - a kijelölt szervezet jele

N - névjel

A fémjelzésre bemutatott tárgy megnevezéseA jel beütési helyének megnevezéseAlkalmazandó jel
Asztaldísz (virág-, gyümölcs- és süteménytar­tók)a felsõrész és a többi alkatrészF.N. (H)
a forrasztott alkatrészekF.
Bekötési tábla (könyvek, albumok fedõ­lemeze)a lemez széleF.N. (H)
a díszítésekF.
Biztosítótûa felsõrészF.N. (H)
Biztosítólánc karkötõhözaz egyik végkarikaH.
Bográcsaz oldalrész közel a fogantyúhoz vagy a fenék fedõ pereme a fogantyúF.N. (H) F.
Borsszóró szelencea talp és a szitaF.N. (H)
Borbélypamacslásd "Fogantyú"
Borszeszlámpalásd "Lámpa"
Botfogantyúlásd "Fogantyú"
Brochelásd "Melltű"
Buralásd "Harang"
Burnótszelencelásd "Doboz"
Billikomlásd "Egyházi edények
Címerpajzsaz alsó széleF.N.
ha a pajzs több részbõl készült a fõrészF.N. (H)
forrasztott alkatrészekF.
Csengettyûa fõrész és az ütõ (nyelv)F.N. (H)
forrasztott alkatrészekF.
Csörgõ, gyermekjátéka nyélF.N. (H)
apró csengõkF.
Csata sínF.N. (H)
a pecekF.
díszítésF.
Csésze (kávés-, leveses- és teáscsésze)a fenékF.N. (H)
a fogantyúF.N. (H)
a díszítésF.
Cukorfogó
a) ha egy darabból álla közepe a hajtásbanF.N.
b) ha csuklóval összefoglalt két darabból állmind a két karF.N. (H)
Cukorkanállásd "Kanál''
Cukorszelencelásd "Doboz"
Cukorszóróaz oldalrész és a szitaF.N. (H)
Diadémlásd "Fejdísz''
Doboz (különféle célokra)a fenék és a fedõF.N. (H)
ha a fenék be van forrasztva
az oldalrészF.N. (H)
a fenékF. (H)
a lábakF.
díszítésekF.
Diótörõmind a két karF.N. (H)
Dísztárgya fõrész és a többi alkotórészF.N. (H)
forrasztott alkatrészekF.
Dohányszelencea fenék és a fedõF.N. (H)
ha a fedõ két szétnyitó részbõl áll, akkor mindkét részF.N. (H)
Dugóa fõrészF.N. (H)
a díszítések (alakok, jelképek, gömbök)F.
Dugóhúzóa nyélF.N. (H)
Ecet- és olaj tartóa fenék és a többi alkatrészF.N. (H)
forrasztott alkatrészekF.
Egyházi edényekúgy kell fémjelezni, mint a hasonló nemesfém tárgyakat
Étlaptartólásd "Ecet és Olajtartó"
Evõeszközlásd "Kanál, Kés, Villa"
Evõeszköz kosára hosszú oldal egyik végeF.N. (H)
ha a kosár szakaszokból áll
a választófalak isF.N.
Fazéklásd "Doboz"
Fedõ (különféle edényekhez)a széleF.N. (H)
forrasztott alkatrészekF.
díszítésekF.
Fejdíszaz egyik vége és a díszítésekF.N.
forrasztott alkatrészekF.
ha a díszítések nem fémjelezhetõk
a fejdísz mindkét végeF.N.
ha a forrasztott alkatrészek nem fémjelezhetõkF.N. H.
Fésû vagy fésûfoglalat
az egyik végeF.N. (H)
ha két részbõl készült, a másik részeF.
Fogantyú (esernyõhöz, ostorhoz, pálcához)a fõrészF.N. (H)
ha a fõrész zománccal van bevonva, akkor az odaforrasz-
tott karikaF.N. H.
Fogpiszkáló-tartóa felsõrész vagy a talpazatF.N. (H)
Függelék
1. Óra-, kar- és nyaklánca fõrész vagy ha ebbe jelet beütni
nem lehet az odaforrasztott karikaF.N.
2. Függelék kötega függelék külön-különF.N.
vagy ha ezekbe jelet beütni nem lehet az összeforrasz-
tott közös karikaF.N. (H)
3. Éremfüggelékaz érem tömege levonásra kerül, a keretF.N.
éremre forrasztott karika esetén az ügyfél kérésére fém-
jelezhetõ a karikaF.
Fülbevaló
1. Függelék nélkül
a) ha a simaa fõrész, vagy ha ebbe jelet beütni nem lehet, a horogF.N.
b) ha díszítéssel van ellátvaa fõrész, vagy ha ebbe jelet beütni nem lehet, a horogF.N.
a díszítésekF.
ha a díszítésekbe jelet beütni nem lehet, a fõrész vagy a
horogF.N. H.
2. Függelékkela felsõrészt úgy kell jellel ellátni, mint 1. alatt a függelékF.
3. Klipsza fõrészF.N. (H)
a rugóF.
Gomb
1. Pálcára, ostorra, fedõre, esernyõrea széleF.N. (H)
2. Mellényre, kabátra fülekkel ellátvaa fõrész, vagy ha ebbe jelet beütni
nem lehet, a fülF.N. (H)
3. Kézelõ és mellgomb
a) egy koronggalkorong vagy a szárF.N. (H)
b) két koronggal vagy pálcikával, ha két ilyenmindkét gomb vagy a fülF.N. (H)
gomb forrasztott szemû lánccal van egybe-
kötve,
ha két ilyen gomb karabéllyal van egybe-az összekötõ pálcika v. láncF.
kötve
mindkét gomb vagy a fülF.N. (H)
karabélyF.
Gyertyatartóa talapzat és a többi alkatrészF.N.
a forrasztott alkatrészekF.
ha a forrasztott alkatrészek nem fémjelezhetõk, a talap-
zatF.N. H.
Gyümölcstartólásd "Asztaldísz''
Gyufadobozhuzata fõrészF.N. (H)
Gyufatartóa fõrész és a többi alkatrészF.N. (H)
a forrasztott alkatrészekF.
Gyújtószerszáma fõrészF.N. (H)
a többi alkatrészF.
Gyújtószerszám — hüvelylásd "Hüvely''
Gyûrû
1. Tömör
a) beforrasztott középrésszel (fejjel)a sín belsõ vagy külsõ részeF.N. (H)
a fejF.
b) karikaa sín belsõ részeF.N.
2. Üres (a fémjelzésre alkalmas tömör részt
meg kell jelölni)
a) beforrasztott középrésszel (fejjel)a megjelölt tömör részF.N. (H)
a fejF.
b) karikaa megjelölt tömör részF.N.
Megjegyzés: a fémjelet a fejes gyûrûnél hosszába, kari-
kagyûrûnél pedig keresztbe kell a sínbe ütni. Egyedi
elbírálás alapján speciális díszítés esetén a sín külsõ
részébe vagy szélébe is lehet fémjelezni, a mintától
függõen.
3. Több karikából álló gyûrû
a) ördögkarikaegy fémjelezhetõ karikaF.N. H.
b) pánttal összefogott karikaegy fémjelezhetõ karikaF.N. H.
ha a karikák nem fémjelezhetõk be kell mutatni a kari-
kákat és a pántot forrasztás elõtt, a pántF.N. H.
c) háromszínû karikagyûrûminden karikaF.
szélsõ karikaF.N.
Gyûszûa széleF.N.
Hajkefelásd "Kefe"
Hajtûlásd "Tű"
Halvillalásd "Villa"
Hamutartóa csésze széleF.N. (H)
a forrasztott alkatrészekF.
Haranga széleF.N. (H)
a fogantyú és az ütõF.
az állványF.N.
Borító harang (bura)a széleF.N. (H)
a fogantyúF.
Hõmérõ állványa talpF.N. (H)
az oszlop és a díszítésekF.
Hordócska (likõrre és egyéb folyadékra)a kiálló donga a csap oldalonF.N. (H)
a csap fogantyújaF.
az állványF.N. (H)
a díszítésekF.
Horog (láncra)lásd "Lánc" alkatrészek
Hûtõedényaz oldalrész fogantyú mellettF.N. (H)
a talp és a fogantyúF.
a fedõF.N. (H)
Hüvely (esernyõhöz, ostorhoz stb.)a széleF.N. (H)
Iránytû (delej tû)a fenék, vagy ha ehhez jelet ütni nem lehet, a keret vagy
a gömbF.N. (H)
Iróna külön álló részek mindegyikeF.N. (H)
Kanál
a) tömöra nyél vagy a merítõF.N.
b) üres nyéllel (hal- és tortalapát vagy kanál)a merítõ vagy a lapátF.N. H.
Kannaaz oldalrész közel a fogantyúhozF.N. (H)
a fogantyú és a fenékF.
Karabély, láncokhozlásd "Lánc alkatrészek
Kapocs
a) közönséges ruhakapocsmind a kampó, mind az anyakapocs egyik füleF.N.
b) nagy kapocs(haj-, ruha-, kalap-, könyvkapocs) a széleF.N.
ha több részbõl áll, a fõrészF.N. (H)
a többi alkatrészF.
Kard
1. Markolata kosár vagy hárítórúdF.N. (H)
a gombF.
2. Hüvely
a) ha az egész nemesfémbõl készülta nyílásnálF.N. (H)
b) ha nem az egész készült nemesfémbõla hüvelyalj és a két karikatartóF.N.
a hüvelykarikaF.
Karkötõ
1. Tömör karika, lapos vagy gömbölyûbármely részF.N.
(római karkötõ)
2. Ugyanez, ha üres (a fémjelzésre alkalmasa megjelölt tömör rész egyik oldalaF.
tömör részt meg kell jelölni)
a másik oldalaN.
3. Csuklós kétrészes merevegyik részF.N.
másik részF.
ha a részbe fémjelet ütni nem lehet, a zárórugóF.N. H.
4. Ha a csuklós karkötõ díszítéssel vagya zárórugóF.N.
beforrasztott résszel
van ellátvaa díszítés vagy a beforrasztott részF.
ha a díszítésbe jelet beütni nem lehet, a zárórugóF.N. H.
5. Több drótkarika egy helyen összefogvaaz összes karikaF.N.
ha a karikák nem fémjelezhetõk lásd "Gyûrû 3.b"
6. Lánckarkötõlásd "Lánc''
7. Fonott kézi karkötõ (walles stb.)egyik végkarikaF.N.
másik végkarikaH.N.
8. Tömör tagokból álló karkötõelsõ tömör tagF.N.
utolsó tömör tagH.
9. Üreges tagokból álló kézi karkötõa zárószerkezetF.N. (H)
10. Óra-karkötõka zárószerkezetF.N. (H)
a másik részF.
Kefea keretF.N. (H)
Kereszta fõrész vagy a fül, vagy ha ezekbe jelet beütni nem lehet,
a végkarikaF.N. (H)
Keret
(Képhez, tükörhöz, szivar- és pénztárcáhoza keret széleF.N.
stb.)
a fenékF.N.
a tárcáknál mind a két keret közel a zárhozF.N.
Kenõcsszelencelásd "Doboz"
Kés
a) ha egy darabból álla nyélF.N.
b) ha a penge be van forrasztva a nyélbea pengeF.N. H.
c) ha csak a nyél készült nemesfémbõla nyélF.N.
Kézitarsoly
1. Ha mind a zárókeret, mind a tarsoly ne-a zárókeret egyik oldalaF.N.
mesfémbõl készült
a zárókeret másik oldalaF.N. H.
2. Ha csak a zárókeret készült nemesfémbõla zárókeret mindkét oldalaF.N.
(a tarsoly selyem, bõr stb.)
Kézelõgomblásd "Gomb"
Koppantómindkét fogantyúF.N. (H)
Korsóaz oldal közel a fogantyúhoz vagy a fenékF.N. (H)
a láb és a fogantyúF.
a fedõ peremeF.N. (H)
a fedõn lévõ gomb vagy más díszítésF.
Kosár (virág-, kenyér- és gyümölcskosár)a széle közel a fogantyúhoz vagy a fülekhezF.N.
a forrasztott alkatrészekF.
ha a forrasztott alkatrészekbe jelet beütni nem lehet
(üresek), akkor a kosár széle közel a fogantyúhoz
vagy a fülekhezF.N. H.
Koszorúegyik szárF.N. (H)
a szalagF.
díszítésekF.
Körömkefelásd "Kefe"
Kötõkosárlásd "Kosár''
Kötõtûtartómindkét részF.N. (H)
Kulcsszár vagy a fülF.N.
Kulcstartóa karika vagy pajzsF.N. (H)
horogF.
a rövid összekötõ láncF.
Lámpaa fenék, a fedõ és a többi alkatrészF.N. (H)
a forrasztott alkatrészekF.
Lámpás (kézi)az oldalrész közel a fogantyúhoz vagy a fenékF.N. (H)
az ajtóF.N. (H)
fogantyúF.N.
Lánc (kézi)
A. tömör lánc
30 cm hosszúságig (fõleg karláncok)az egyik végén az utolsó jelezhetõ láncszemF.N.
a másik végén az utolsó jelezhetõ láncszemH. N.
30—60 cm hosszúságigmindkét végén az utolsó jelezhetõ láncszemF.N.
a középsõ láncszemF.
60 cm hosszúságon felülmindkét végén az utolsó jelezhetõ láncszemF.N.
minden 20 cm-en egy-egy láncszemF.
Megjegyzés: Ha a láncszemek alakjuknál vagy kicsisé­güknél fogva nem fémjelezhetõk, a jeleket a végka­rikába kell beütni. Ezekben az esetekben a 30—60 cm hosszúságú láncoknál a középsõ lánc­szem jelzése helyett a lánc egyik végkarikáján még egy H-t. A 60 cm-nél hosszabb láncoknál a minden 20 cm-re esõ F. helyett mindkét végkarikán még egy H.-t kell beütni. A fémjelet a végkarika forrasztási helye mellett úgy kell beütni, hogy arany- és ezüst­láncnál a fémjelben lévõ fej a végkarika forrasztási helye felé nézzen, platinaláncnál pedig a fémjel felsõ része kerüljön a forrasztási hely felé.
B. Üreges lánc
30 cm hosszúságig (fõleg karláncok)egyik végkarikaF.N.
másik végkarikaH.N.
30—60 cm hosszúságigegyik végkarikaF.N.
másik végkarikaF.N. H.
60 cm hosszúságon felülmindkét végkarikaF.N. H.
Megjegyzés: A fémjelet a végkarika forrasztási helye
mellett úgy kell beütni, hogy arany- és ezüstláncnál
a fémjelben lévõ fej a végkarika forrasztási helyétõl
elnézzen, platinaláncnál pedig a fémjel alsó része
kerüljön a forrasztási hely felé.
C. Különleges láncok (tekintet nélkül arra,
hogy tömörek vagy üregesek)
1. láncnál, melynek középsõ része nagyság ésa középsõ tagot külön tárgynak kell tekinteni és annak
alak tekintetében a többi tagtól eltérõmegfelelõen kell jellel ellátni, a kapcsolt láncrészek-
be pedig az A., illetve B. szerinti jelzéseket kell ütni
2. Jokerlánc
a) ha a középsõ lemezes rész végkarikákkala láncrészek az A., illetve B. szerint, a lemez egyik
van a lánchoz kapcsolvavégkarikájaF.
másik végkarikájaN.
b) ha a középsõ lemezes rész magára a láncraa lánc mindkét végkarikájaF.N.
van forrasztva
a lemezes rész elsõ tagjaF.
utolsó tagjaH.
3. Lánc, amelynek végei rugós szerkezetû zá-
rókészülékkel vannak ellátva
a) ha a zárókészülék a lánc végeihez van for-a rugós részenF.N. H.
rasztva
b) ha a zárókészülék a lánc végeihez könnyena láncrészek A., illetve B. szerint, a zárókészülék lásd
elválasztható módon van szerelve"Zárókészülék" vagy "Kapocs"
D. Gépi láncokegyik végkarikaF.
másik végkarikaN.
E. Kézzel szerelt gépi láncegyik végkarikaN.F.
másik végkarikaF.
F. Láncalkatrészek
1. Karabélya horog merev részeF.
a karikaH.
2. Horogbármely részeF.N.
3. Rugósgyûrû
a) a beforrasztott kengyellel, ha részben tö-a kengyelF.N.
mör
b) üreges rugósgyûrû karikával (füllel)a karika (fül)F.
c) üres rugósgyûrû karika (fül) nélküla felforrasztott gömböcskeF.
Megjegyzés: Karika (fül) nélküli üres rugósgyûrûkre
(melyek karpereceknél és nyakláncoknál mint vég-
karikák használtatnak) köteles a készítõ a fémjel
beütésére alkalmas kis gömböcskét felforrasztatni a
keret oldala, vagy a fülF.N.
5. Lánc bojta hüvely vagy a fülF.N.
láncköteg egyik láncocskájának a végeF.
6. Lánc sikló
a) nagyobba fõrész közel a nyíláshozF.N.
b) kisebba fõrészF.
Lapátok (vaj-, hal-, tortalapát és egyéb lapá-lásd "Kanál''
tok)
Legyezõmind a két külsõ rész a keskeny végénF.N. (H)
a forrasztott alkatrészekF.
Levélnehezéka lemezF.N. (H)
a díszítésekF.
Mártásra való csészea fõrészF.N. (H)
a forrasztott tálF.
Medallion
a) simaa hátlap vagy a fülF.N.
b) díszítéssel ellátotta díszítésekF.
ha a díszítésekbe jelet beütni nem lehet, a hátlap vagy a
fülF.N. H.
Melegítõedénya fenék és a fedélF.N. (H)
a fogantyúF.N.
Melltû
a) simaa fenék vagy a hátlapF.N.
ha a fenékbe vagy a hátlapba jelet beütni nem lehet, a
csuklólemez vagy a horogF.N.
a tûF.N. (H)
b) díszítéssel ellátottúgy kell jelezni, mint a simát, a díszítésF.
ha a díszítésbe jelet beütni nem lehet a tûF.N. H.
Mustárszelence (üvegedénnyel)a fenék, a fedél foglalatjaF.N. (H)
a fedél gombja a talapzat, vagy a lábF.
Nagyítóüvega keretek karimája közel a fogantyúhozF.N.
a fogantyúF.
Nyakkötõ (kutyák részére)
a) ha egy darabból állbármely részF.N. (H)
b) ha két darabból állmind a két részF.N. (H)
a zárókészülékF.
Nyársaz alsó rész közel a fogantyúhozF.N.
a fogantyúF.
Nyaklánc (collier)lásd "Lánc"
Nyél, fogantyú (késhez, villához, ollóhoz stb.)bármely részF.N.
Olló
a) nyitható stiftesN.F. H.
b) nem nyitható, öntött vagy forrasztottN.F.
Olaj edénylásd "Egyházi edények''
Oltókupaka kupak széleF.N.
a fogantyúF.
Öngyújtólásd "Gyújtószerszám''
Öntözõkannaaz oldalrész, közel a fogantyúhozF.N. (H)
a fogantyú, a fenék kerete és a kifolyási csõF.
a csõ rózsájaF.N.
Óra, óratoka testF.N. (H)
Órakarika vagy órakengyel (fémjelzés végettbármely részF.N.
külön bemutatva)
Óralánclásd "Lánc"
Palackaz oldalrész közel a nyakhozF.N. (H)
a dugóF.N.
a légmentes elzárásra szolgáló készülék hüvelyeF.N.
a készülék megerõsítésére szolgáló lemezF.
a csavarzár sima karikájaF.N.
Palackfogantyúlásd " Fogantyú''
Pecsétnyomóa fõrészF.N. (H)
a forrasztott alkatrészekF.
Pénztárcaa zárókészülékF.N. (H)
a keretF.
Pipakupaka karikaF.N. (H)
a rugóF.
a pipa nyakán lévõ karikaF.
Pohár
1. Láb nélküla fenékF.N. (H)
2. Lábbala fõrészF.N. (H)
a lap vagy a szárF.
3. Utazópoháraz utolsó karika fenekeF.N. (H)
a többi karikaF.
Pohárkeret és fedõa fogantyú karikája és a fedõF.N. (H)
Pohárhordozó vagy tartóa fenékF.N. (H)
a fogantyúval ellátott oszlop a pohár hüvelye vagy a
karikája és a lábF.
Rugósgyûrûlásd "Lánc alkatrészek"
RuhakefekeretF.N. (H)
Salátafogó
a) ha a villa és a kanál a nyéllel egy darabbóla nyél közepe a hajtásbanF.N.
készült
b) ha a villa és a kanál a nyélhez van forraszt-a nyél közepe a hajtásbanF.N.
va
a villa és a kanál,F.
ha a nyélbe a jelet beütni nem lehet, a kanálF.N. H.
a villaF.
Sarkantyúaz abroncs egyik feleF.N. (H)
a többi alkatrészF.
Serleglásd "Egyházi edények''
Sípa fülF.N. (H)
Sótartó
a) egyszerûa fenékF.N.
b) kettõsmindegyik edény fenekeF.N. (H)
a láb és a fogantyúF.
Sólapáta fogantyú vagy a lapátF.N.
Spárgafogólásd "Cukorfogó"
Spárgatálalóa hordozórudakF.N. (H)
a közben lévõ pálcikák vagy fokokF.
a fenéklemezF.N.
Szalvétakarika vagy abroncsa széleF.N.
Szalvétatartóa fõrészF.N. (H)
a forrasztott alkatrészekF.
Szelencelásd "Doboz"
Szemüvegkeret vagy foglalat
1. Fülakasztósa nyereg és az egyik szárF.
a másik szár a csuklónálF.N.
2. Lornyona nyeregF.
a fogantyúF.N.
3. Orrcsíptetõa nyereg vagy a fogantyúF.N.
Szivarka és szivarszelenceha két részbõl áll, mindkét részF.N. (H)
a zárókészülékF.
Szekrényke (ékszerek tartására)lásd "Doboz"
Szócsõa csõF.N. (H)
a száj abroncsF.
Szendvicsfogóa villa egyik ágaF. (H)
a villa másik ágaN.
a toló lemezF.N.
a többi különálló alkatrészF.N.
Talpazat (ha a tárgy felsõ része nem nemes-a felsõ széleF.N.
fémbõl, üvegbõl stb. van)
Tál
a) laposa fenék vagy a felhajlított
karimaF.N.
b) mélyítettaz oldalrész a fogantyú mellettF.N. (H)
a fül és a lábak mindegyikeF.
a fedõF.N.
Tálca
a) egy darabból állóa fenékF.N.
b) két részbõl (fenékbõl és karimából) állóa fenékF.N. (H)
a karimaF.
Tányéra fenék vagy a felhajlított karima belülF.N.
Teáskannaa fenékF.N. (H)
a fedõ peremeF.N.
a lábak mindegyike és a fogantyúF.
az állványF.N.
Teaszelencelásd "Doboz"
Teaszûrõa szitaszerû részF.N. (H)
a fogantyú vagy a fül, a villa és a láncocskaF.
ha két félgömbbõl állmindegyik félgömb széleF.N. (H)
a láncocska egyik végeF.
Tisztilánclásd "Kulcstartó"
Tojásfõzõaz oldalrész közel a széléhezF.N.
a belsejében lévõ tartólemez és a fedõF.N. (H)
a lábakF.
a fogantyúF.
Tojáspohára felsõrész vagy a talpazatF.N.
Tojáspohár-hordozó vagy tartóa fenékF.N. (H)
a felhajlított keret és fogantyúF.
a lábak mindegyikeF.
Tojáskanál lásd "Kanál"lásd "Kanál''
Toll (Töltõtoll)lásd "Irón''
Tortalapátlásd "Kanál"
Tölcséra fõrész a fogantyú mellettF.N. (H)
a fogantyú és a csõF.
Tölténytáska vagy tarsolya tarsoly fedeleF.N. (H)
a két oldalrész a hüvely és a siklóF.
Tõra fogantyú (markolata)F.N.
ha ez több részbõl áll, akkor a fõrészF.N. (H)
a többi alkatrészF.
a tok, ha egészen nemesfémbõl készült, a felsõrészF.N.
ha a tok más anyagból készült (fából vagy bõrbõl), akkor
a nemesfémbõl készült abroncsokF.N. (H)
a többi alkatrészF.
a fejF.N.
a tûF.
ha a fejbe jelet beütni nem lehet, a tûF.N. H.
Tûdobozlásd "Doboz"
Tükörkeret vagy rámalásd "Keret"
Üvegedények nemesfém részeibármely részF.N.
Vajhûtõkülsõ edény és a fogható fedõF.N. (H)
a belsõ edényF.N. (H)
forrasztott alkatrészekF.
Vázaaz oldalrész közel a szájnyíláshoz vagy a fenékF.N. (H)
a talapzat, fogantyú (fül) és a lábak mindegyikeF.
Veret (könyvre, tálcára stb.)bármely részF.N.
Villa
a) ha egy darabból álla nyélF.N.
b) ha a villa be van forrasztva a nyélbea villaF.N. H.
c) ha csak a nyél készül nemesfémbõla nyélF.N.
Virágtartó edénylásd "Váza''
Zárókészülék vagy kapocs
1. Övre és köpenyremindkét részF.N.
ha mind a két részbe jelet beütni nem lehet, a bekapcso-
ló rész vagy a horogF.N. H.
2. Bõr-, gyöngy- stb. karkötõre és nyakláncraa tokF.N.
a rugóF.
3. Kézitáskára, albumra, könyvre és tárcáramindkét részF.N.
ha az egyik részbe a jelet beütni nem lehet, a másik részF.N. H.
Zománckép különálló és könnyen elválaszt-a fülF.N.
ható foglalata
Zsámoly (evõeszközhöz)a fõrész közepeF.N. (H)
a két végén levõ kereszt, vagy láb egyik száraF.

4. számú melléklet a 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelethez[60]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 87/2005. (X. 28.) GKM rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[2] Megállapította a 87/2005. (X. 28.) GKM rendelet 2. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[3] Megállapította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[4] Módosította a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (3) bekezdése g) pontja. Hatályos 2010.03.05.

[5] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[6] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[7] Módosította a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (3) bekezdése g) pontja. Hatályos 2010.03.05.

[8] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[9] Módosította a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (3) bekezdése g) pontja. Hatályos 2010.03.05.

[10] Megállapította a 87/2005. (X. 28.) GKM rendelet 4. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[11] Megállapította a 87/2005. (X. 28.) GKM rendelet 5. § (1) bekezdése, továbbá módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[12] Megállapította a 87/2005. (X. 28.) GKM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[13] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[14] Módosította a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (3) bekezdése g) pontja. Hatályos 2010.03.05.

[15] Megállapította a 87/2005. (X. 28.) GKM rendelet 6. § -a. Hatályos a Magyar Köztársaságnak a nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezményhez való csatlakozása napjától, amely a 223/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 2006. március 1.

[16] Megállapította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[17] Módosította a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (3) bekezdése g) pontja. Hatályos 2010.03.05.

[18] Módosította a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (3) bekezdése g) pontja. Hatályos 2010.03.05.

[19] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[20] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[21] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[22] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[23] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[24] Módosította a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (3) bekezdése g) pontja. Hatályos 2010.03.05.

[25] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[26] Módosította a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (3) bekezdése g) pontja. Hatályos 2010.03.05.

[27] Megállapította a 87/2005. (X. 28.) GKM rendelet 8. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[28] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[29] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[30] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[31] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[32] Módosította a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (3) bekezdése g) pontja. Hatályos 2010.03.05.

[33] Módosította a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (3) bekezdése g) pontja. Hatályos 2010.03.05.

[34] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[35] Módosította a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (3) bekezdése g) pontja. Hatályos 2010.03.05.

[36] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[37] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[38] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[39] Módosította a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (3) bekezdése g) pontja. Hatályos 2010.03.05.

[40] Megállapította a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.05.

[41] Módosította a 26/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 4. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[42] Módosította a 26/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 4. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[43] Megállapította a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.05.

[44] Módosította a 26/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 4. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.03.05.

[46] Módosította a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (3) bekezdése g) pontja. Hatályos 2010.03.05.

[47] Az alcímet hatályon kívül helyezte az 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet 2. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.08.08.

[48] Hatályon kívül helyezte az 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet 2. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.08.08.

[49] Megállapította a 87/2005. (X. 28.) GKM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[50] Az ábrán a "NEHITI" helyébe a "Hivatal" kifejezés lép.

[51] Megállapította a 87/2005. (X. 28.) GKM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos a Magyar Köztársaságnak a nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezményhez való csatlakozása napjától, , amely a 223/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 2006. március 1.

[52] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[53] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[54] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[55] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[56] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[57] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[58] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[59] Módosította a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[60] Hatályon kívül helyezte az 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet 2. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.08.08.

Tartalomjegyzék