270/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet

a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai bonthatóságának ellenőrzéséről és az információszolgáltatás rendjéről

A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. §-a (3) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

A 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 648/2004/EK rendelet) végrehajtásával kapcsolatos információk közlésével és cseréjével kapcsolatos hatósági feladatokat az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) látja el.

2. §[2]

(1) A 648/2004/EK rendelet előírásainak megsértése esetén - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -a közösségi rendelet hatálya alá tartozó vizsgálati módszerekre akkreditált laboratóriumok bevonásával a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) jár el.

(2)[3] A 648/2004/EK rendelet címkézésre vonatkozó rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el, az ott meghatározott szabályok szerint. E rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

3. §

(1) Amennyiben a 2. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzés eredménye alapján a mosó- és tisztítószer a 648/2004/EK rendeletben megfogalmazott követelményeket nem elégíti ki, a felügyelőség határidő kitűzésével felszólítja a gyártót a hiányosság megszüntetésére, és a hiányosság megszüntetéséig a forgalmazást megtiltja.

(2) Ha a hiányosság megszüntetése nem lehetséges, illetve a gyártó az előírt határidőig annak nem tesz eleget, a felügyelőség kötelezi a gyártót a termék forgalomból történő kivonására és hulladékként való kezelésére.

(3) Amennyiben az eredményekből megállapítható, hogy a gyártó által, az ellenőrzés során közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, a vizsgálatok költségei a gyártót terhelik.

4. §

(1) Abban az esetben, ha a mosó- és tisztítószer megfelel a 648/2004/EK rendelet előírásainak, azonban kockázatotjelent az emberek, állatok biztonságára, egészségére, illetve a környezetre, a felügyelőség ideiglenesen betiltja vagy korlátozza a mosó- és tisztítószer felhasználását, illetve forgalmazását, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Főfelügyelőséget.

(2)[4] A határozatot a környezetvédelemért felelős miniszter is közzéteszi az általa vezetett minisztérium honlapján.

(3) A felügyelőség - a tárgyévet követő év január 31-ig - a hatósági ellenőrzések összefoglaló adatairól jelentést ad a Főfelügyelőség részére, amelyről a Főfelügyelőség nyilvántartást vezet.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartásnak tartalmaznia kell az ellenőrzések számát, azon belül a kifogást meg nem állapító ellenőrzések, illetve a feltárt hiányosságok számát. Amennyiben az ellenőrzés során hiányosságot állapítottak meg, úgy a nyilvántartásban fel kell tüntetni az ellenőrzött nevét, az ellenőrzés időpontját, a feltárt hiányosságokat, a megtett intézkedéseket és az intézkedések eredményét.

5. §

A 648/2004/EK rendelet alapján eltérést kérelmező felületaktív anyagot gyártó külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

6. §

(1) A 648/2004/EK rendelet követelményeinek megfelelő laboratóriumokat a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: Testület) akkreditálja és elismeri a külföldi akkreditálási okiratokat. A Testület az akkreditált laboratóriumokról és külföldi elismert okiratokról listát vezet és az abban bekövetkezett változásokról a tárgyhónapot követő hónap 10-éig tájékoztatja az Főfelügyelőséget.

(2) Amennyiben a Testület vagy a felügyelőség álláspontja szerint az akkreditált laboratórium nem felel meg a 648/2004/EK rendelet szerinti követelményeknek, haladéktalanul értesíti a Főfelügyelőséget.

7. §

(1)[5] A környezetvédelemért felelős miniszter az 1. § szerinti hatóság kijelöléséről - nevének és címének megjelölésével -, illetve a 2. § (2) bekezdésében, valamint a 3. §-ban foglalt szankciókról tájékoztatja az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

(2)[6] A Főfelügyelőség a 4. § (1) bekezdés szerinti - indokolt véleményével ellátott - eljárásról, valamint az akkreditált laboratóriumok listájáról, illetve a listában bekövetkezett változásokról haladéktalanul értesíti a Bizottságot és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok hatóságait.

8. §

(1)[7] Ez a rendelet - a (2) bekezdés szerinti kivétellel -2005. december 23-án lép hatályba.

(2) E rendelet 5. §-a 2006. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet a mosó- és tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i, 648/2004/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet 5. cikke (1) bekezdésének, 8. cikke (1)-(3) bekezdésének, 10. cikke (1) bekezdésének, 15. cikke (1) bekezdésének, 17. cikke (4) bekezdésének, valamint 18. cikke (1)-(2) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 437. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[2] Megállapította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[3] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 438. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 437. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 438. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[6] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 438. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[7] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 429. pontja. Hatályos 2008.05.16.