59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet

a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 53. §-ának a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a 14. § a) pontjában foglaltakra - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a hatáskörébe tartozó, katasztrófavédelemmel kapcsolatos kommunikációs és információs feladatainak ellátására főügyeleti rendszert hoz létre.

(2)[1] A főügyeleti rendszer a Gazdasági és Közlekedési Főügyeletből (a továbbiakban: GKM Főügyelet), valamint - ennek alárendelten - a Közlekedési Főügyeletből, valamint az Energetikai Főügyeletből (a továbbiakban együtt: Ágazati Főügyelet) áll.

(3) A főügyeleti rendszer folyamatosan, napi 24 órában működik, munkaszüneti napokon is.

(4) A főügyeleti rendszer keretében

a) a GKM Főügyelet feladatait, továbbá a Közlekedési Főügyelet feladatait az Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság (e célra kijelölt szervezeti egysége: ÚTINFORM),

b)[2]

c)[3] az Energetikai Főügyelet feladatait a bányafelügyelet műszaki-biztonsági, munkavédelmi hatáskörébe tartozó ügyekben a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet), a villamosenergetikai ügyekben a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Részvénytársaság

látja el.

2. §

A miniszter hatáskörébe tartozó ágazatok területén működő költségvetési szerv és gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: Szervezet) az Ágazati Főügyeleten keresztül a GKM Főügyeletnek haladéktalanul bejelenti a tevékenységi körében, illetve a működési területén bekövetkezett alábbi eseményeket:

a) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 3. § p) pontja szerinti rendkívüli eseményt,

b) az ipari, közlekedési katasztrófát vagy nukleáris balesetet,

c) az ipar, az energetika vagy a közlekedés biztonságát súlyosan sértő, illetve veszélyeztető cselekményt,

d) az atomenergia ipari alkalmazását szolgáló létesítményben, berendezésben vagy nukleáris anyaggal végzett tevékenység során bármilyen okból bekövetkező olyan eseményt, amely a biztonságot kedvezőtlenül befolyásolja, vagy befolyásolhatja, és a lakosság, illetve az élővilág nem tervezett sugárterhelését, valamint radioaktív anyagok nem tervezett környezetbe jutását eredményezi vagy eredményezheti,

e) minden olyan nem várt eseményt, amely magában hordoz olyan folyamatot vagy állapotot, amely közvetlenül és súlyosan veszélyeztetheti az emberi egészséget, a környezeti állapotot, az élet és vagyonbiztonságot és azonnali beavatkozást igényel.

3. §[4]

A 2. § szerinti esemény (a továbbiakban: esemény) bekövetkezésekor az érintett Szervezet vezetője az emberi élet, az anyagi javak mentése érdekében a halaszthatatlan és tőle elvárható intézkedéseket haladéktalanul megteszi. Egyidejűleg gondoskodik arról, hogy az eseményről az elhárítására hivatott szervek (rendőrség, tűzoltóság, mentők, tűzszerészek, polgári védelem, Magyar Honvédség, környezetvédelmi központi ügyelet, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal stb.) mielőbb értesüljenek.

4. §

(1) A bejelentéseket távbeszélőn és telefaxon vagy távbeszélőn és elektronikus levélben kell megtenni.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a Szervezet nevét, címét és a jelentést tevő nevét, telefonszámát;

b) az esemény megnevezését, rövid leírását, helyét és időpontját;

c) a megtett vagy folyamatban lévő intézkedéseket.

(3) Amennyiben nem jár a bejelentés jelentős késedelmével, a bejelentésnek a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének megállapított vagy feltételezett okát és következményeit vagy várható következményeit.

(4) Az Ágazati Főügyelet a hozzá beérkezett bejelentést az azzal kapcsolatban kialakított álláspontjával együtt - amely amennyiben szükséges, intézkedési javaslatot is tartalmaz - haladéktalanul továbbítja a GKM Főügyelethez.

(5) Ha az esemény intézkedést igényel, illetve az esemény hatása, következményei több napig fennállnak, a Szervezet az Ágazati Főügyeletnek, az a GKM Főügyeletnek folyamatosan, de legalább naptári naponként jelenti a fennálló helyzetet, a megtett vagy folyamatban levő intézkedéseket, valamint az esemény hatásainak, következményeinek alakulását. Jelenti továbbá, ha az esemény, a szükséges intézkedések befejeződtek, az esemény hatásait, következményeit felszámolták.

(6) A GKM Főügyelet a hozzá beérkezett bejelentéseket - a szükséges elemzésekkel és kiegészítésekkel ellátva - haladéktalanul továbbítja a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) külön jogszabályban* meghatározott a katasztrófavédelem általános koordinációjára kijelölt szervezeti egységéhez (a továbbiakban: a minisztérium kijelölt szervezeti egysége).[5]

(7) A GKM Főügyelet az (5) bekezdésben meghatározott esetben napi összefoglaló jelentést készít, amelyet megküld a minisztérium kijelölt szervezeti egységének.

(8) Amennyiben olyan esemény következik be, amely területi elhelyezkedésénél fogva érintheti Magyarországon működő külképviselet működését, arról a GKM Főügyelet haladéktalanul értesíti a Külügyminisztérium Válságkezelő Központját.

5. §

(1) A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában - a veszélyhelyzet kihirdetésétől kezdődően a veszélyhelyzet megszűnésének a kihirdetéséig - (a továbbiakban: veszélyhelyzet) a katasztrófavédelemmel kapcsolatos kommunikációs, információs és operatív feladatok tekintetében a minisztérium kijelölt szervezeti egysége tartja a kapcsolatot a Belügyminisztériummal, illetve a Kormányzati Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB) külön jogszabályban* meghatározott szerveivel.[6]

(2) Amennyiben veszélyhelyzeti időszakon kívül olyan esemény következik be, amely a GKM Főügyelet értékelése szerint katasztrófa vagy katasztrófaveszély kialakulásához vezethet, köteles az erről szóló adatokat, információkat a minisztérium kijelölt szervezeti egysége vezetőjének, illetve akadályoztatása esetén a riasztási - a minisztérium kijelölt szervezeti egysége vezetőinek és munkatársainak nevét, lakcímét, e-mail címét, lakás- és mobiltelefonszámát, valamint egyéb tartózkodási helyének elérhetőségét tartalmazó - jegyzékben soron következő személynek haladéktalanul jelenteni.

(3) A minisztérium kijelölt szervezeti egységének vezetője a kialakult helyzet értékelése alapján operatív munkacsoportot hozhat létre a minisztérium kijelölt szervezeti egységének munkatársaiból, és - kizárólag a 4. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítése által biztosított információáramlás gyorsítása érdekében - elrendelheti az így kialakított alkalmi munkaszervezetnek GKM Főügyelethez való kitelepülését. Ebben az esetben a GKM Főügyelet a hozzá érkezett bejelentéseket - a 4. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően - az operatív munkacsoportnak adja át. Az operatív munkacsoport GKM Főügyeletnél történő elhelyezésének költségei a minisztériumot terhelik. Az operatív munkacsoport elhelyezésének meghatározása GKM Főügyelet vezetőjével egyetértésben történik.

6. §

(1) A bejelentett eseményekről - ha a minisztérium kijelölt szervezeti egysége eltérően nem rendelkezik - az Ágazati Főügyelet közvetlen megkeresésre tájékoztatja a nyilvánosságot.

(2) Veszélyhelyzet időszakában - ha jogszabály, a KKB vagy a minisztérium kijelölt szervezeti egysége eltérően nem rendelkezik, és a KKB által nincs elrendelve hírzárlat - a közszolgálati rádió, televízió és a sajtó útján, illetve közvetlen megkeresés esetén távbeszélőn vagy elektronikus levélben a GKM Főügyelet tájékoztatja a lakosságot a hozzá bejelentett eseményekről.

7. §

(1)[7] A minisztérium az Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társasággal, a bányafelügyelettel és a Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Részvénytársasággal kötött együttműködési megállapodásban határozza meg a főügyeleti rendszer működésével kapcsolatos együttműködési szabályokat.

(2) A GKM Főügyelet vagy a minisztérium kijelölt szervezeti egysége a főügyeleti rendszer működésével kapcsolatban további együttműködési megállapodásokat köthet.

8. §[8]

A központi főügyeleti rendszerhez tartozó ügyeletek elérhetőségét a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a minisztérium honlapján is közzé kell tenni. A főügyeleti rendszerhez tartozó szervezetek saját honlapjukon is szerepeltetik ügyeleti elérhetőségüket.

9. §

(1) Ez a rendelet 2005. szeptember 30. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti

a)[9]

b)[10]

(2)[11] A rendeletben foglalt jelentési kötelezettség nem érinti a villamosenergia-ellátási válsághelyzettel, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó súlyos üzemzavarral, kapcsolatos külön jogszabályokban* foglalt jelentési kötelezettséget.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 2. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[3] Módosította a 2/2022. (I. 7.) ITM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022.01.08.

[4] Módosította a 2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelet 8. §-a. Hatályos 2023.02.21.

[5] A gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet 3. §.

[6] A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. §(1) bek.

[7] Módosította a 2/2022. (I. 7.) ITM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2022.01.08.

[8] Módosította a 41/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 6. § (2) bekezdése 5. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 106. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 106. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Módosította a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2016.01.01.