74/2005. (IX. 28.) GKM rendelet

a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének s) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az oktatási miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R) 2. §-ának (1) bekezdése a következő p) és r) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

"p) STCW Szabályzat: az STCW Egyezmény végrehajtására vonatkozó szabályzat,

r) harmadik állam: olyan állam, amely nem részese az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak."

2. §

Az R. 8. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az eredményes vizsga alapján]

"b) az a) pontban nem említett úszólétesítmények esetében a Közlekedési Főfelügyelet képesítő okmányt ad ki. A képesítő okmány belvízi hajózási képesítés esetén magyar, angol és német nyelvű, tengeri hajózási képesítés esetén - az STCW Egyezmény I/2 szabályának 1. bekezdésében foglalt rendelkezéssel összhangban - magyar és angol nyelvű. A képesítő okmányok tartalmi követelményeit az 1. számú melléklet, mintáit a 6. számú melléklet tartalmazza."

3. §

(1) Az R. 9. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Külföldön szerzett tengerész képesítés akkor honosítható, ha azt olyan államban állították ki, amelynek az STCW Egyezmény szerinti képzési és képesítési rendszerét az IMO akkreditálta és harmadik állam hatósága által kiállított képesítő okmány érvényesítésére irányuló hatósági szándék esetén a Közlekedési Főfelügyelet kezdeményezésére Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megfelelő indoklással ellátott kérelmet nyújt be az Európai Bizottsághoz."

(2) Az R. 9. §-a a következő (6)-(11) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (6)-(10) bekezdés számozása (12)-(16) bekezdésre változik:

"(6) Az elismerés visszavonását kezdeményező hajózási hatóság a képesítő okmányok érvényesítését mindaddig szünetelteti, amíg az Európai Bizottság döntéséről hivatalos tájékoztatás útján nem értesül. Abban az esetben, ha harmadik állam által kiállított képesítő okmányok elismerését illetően beadott kérelemre, a kérelem benyújtásától számított három hónapon belül az Európai Bizottság nem hoz határozatot, akkor a hajózási hatóság a harmadik állam által kiállított képesítő okmányok érvényesítését mindaddig szüneteltetheti, amíg az Európai Bizottság határozatot nem hoz.

(7) A hajózási hatóság az 1. számú melléklet II. fejezetének 4. és 5. pontjában foglaltak megtartása mellett érvényesítheti az Európai Bizottság áltál elismert harmadik állam hatósága által kiállított képesítő okmányokat.

(8) A hajózási hatóság érvényesítheti azon harmadik állam hatósága által kiállított képesítő okmányt, amelyre vonatkozóan a közösségi elismerés közzétételére az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában 2005. június 13-át megelőzően sor került, kivéve, ha az Európai Bizottság az elismerést időközben visszavonta.

(9) A hajózási hatóság az érvényesítési tevékenységét az Európai Bizottság által készített és naprakészen tartott, az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétett jegyzékre figyelemmel végzi.

(10) Harmadik állam hatósága által kiállított képesítő okmány érvényesítését az STCW Egyezmény VI. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint kell végezni.

(11) A parancsnoki hídon, a hajón belül és a hajók között folytatott, valamint a hajó és part viszonylatú kommunikáció angol nyelven történő végrehajtása feltételeinek megteremtése érdekében, a külföldön szerzett tengerész képesítő okmány érvényesítéséhez a képesítő okmány tulajdonosának az e rendeletben a tengeri hajó parancsnoka, fedélzeti tisztje, gépüzemvezetője és géptisztje számára meghatározott feltételek szerint igazolnia, illetve tanúsítania kell angol nyelvtudását."

4. §

Az R. 10. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az 1. számú melléklet II. fejezetében foglaltakat nem érintve, abban az esetben, ha a hajózási hatóság által elismerést nyert harmadik állam hatósága nem felel meg az STCW Egyezményben meghatározott követelményeknek, erről értesíti a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot (a továbbiakban: minisztérium), egyúttal megjelöli az álláspontját alátámasztó bizonyítékokat. A minisztérium erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot, megadva a bizonyítékokat is.

(4) Abban az esetben, ha a hajózási hatóság harmadik állam hatósága által kiállított valamennyi képesítő okmány érvényesítését visszavonni javasolja, kellő bizonyítékokkal és indokolással alátámasztottan a minisztérium útján a javaslatról haladéktalanul értesítenie kell az Európai Bizottságot és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok hatóságait.

(5) Az elismerés visszavonását kezdeményező hajózási hatóságnak meg kell várnia az Európai Bizottság döntéséről szóló hivatalos tájékoztatást. Harmadik állam hatósága által kiállított képesítő okmányokra vonatkozó elismerés visszavonása tárgyában hozott európai bizottsági határozat közzétételéről szóló hivatalos tájékoztatás esetén a hajózási hatóság intézkedik a határozat végrehajtásáról.

(6) Harmadik állam elismerését visszavonó európai bizottsági határozat meghozatalának napja előtt az ezen állam hatósága által kiállított bizonyítványra vonatkozóan megadott hajózási hatósági érvényesítés továbbra is érvényben marad. Az ilyen érvényesítéssel rendelkező személy nem tarthat igényt magasabb szintű képesítést elismerő érvényesítésre, kivéve, ha a magasabb szintű képesítést elismerő minősítés az eredeti elismerést követően teljesített tengeri szolgálat során szerzett tapasztalaton alapul."

5. §

Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 96/50/EK irányelve (1996. július 23.) a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról [a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelettel együtt],

b) a Tanács 91/672/EGK irányelve (1991. december 16.) a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2001/25/EK irányelve (2001. április 4.) a tengerészek képzésének minimumszintjéről [a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 119/1997. (VII. 15.) Korm. rendelettel együtt],

d) az Európai Parlament és a Tanács 2003/103/EK irányelve (2003. november 17.) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2001/25/EK irányelv módosításáról."

6. §

Az R. 1. számú melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

8. §

Ez a rendelet a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2001/25/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. november 17-i 2003/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dióssy Gábor s. k.,

gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár

Melléklet a 74/2005. (IX. 28.) GKM rendelethez

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 1. számú mellékletének módosítása

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 1. számú melléklete a következő II. fejezettel egészül ki:

"II. Fejezet

harmadik állam hatósága által, illetve hatóságának felügyelete alatt kiállított bizonyítvány elismerésének feltételei

1. A harmadik állam az STCW Egyezmény részese.

2. Az IMO Tengerészeti Biztonsági Bizottsága által végrehajtott értékelés szerint a harmadik állam az STCW Egyezmény rendelkezéseit teljességgel és hiánytalanul végrehajtja.

3. A harmadik állam illetékes hatósága kötelezettséget vállal azonnali tájékoztatás megadására az STCW Egyezmény hatálya alá tartozó képzést vagy képesítést érintően végrehajtott bármely jelentősebb változásról.

4. A vezető beosztásban történő szolgálatteljesítésre jogosító képesítő okmánnyal rendelkező és ilyen beosztásban szolgálatot teljesíteni szándékozó külföldi állampolgárságú tengerésznek, a számára engedélyezett feladattal összefüggő tengerészeti és közigazgatási tárgyú magyar jogszabályok ismeretéből a hajózási hatóság előtt vizsgát kell tenniük.

5. Amennyiben a hajózási hatóság harmadik államnak az STCW Egyezmény végrehajtásával és a tengerészeti oktatással összefüggő tevékenységét vizsgálja és értékeli, az STCW Szabályzat A-I/6 szakaszában foglaltak szerint kell eljárnia."

Tartalomjegyzék