21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelet

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének r) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 2. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakra is - a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya

a) a magyar lobogó alatt közlekedő (üzemelő) úszólétesítményeken hajózási szolgálatot ellátó személyekre, valamint munkáltatójukra, továbbá a magyar hajózási hatóság által kiállított képesítő okmánnyal rendelkező személyekre,

b) a kedvtelési célú kishajó és gépi meghajtású vízi sporteszköz (a továbbiakban együtt: kedvtelési célú vízijármű) vezetésére jogosító, magyar hajózási hatóság által kiállított képesítő okmánnyal rendelkező személyre,

c) az iskolai rendszerű hajózási oktatási intézmény és az iskolai rendszeren kívüli jóváhagyott hajózási szakképzés tanulóira, illetve hallgatóira (a továbbiakban együtt: hallgató), valamint az oktatási intézmény vezetőjére,

d) az egészségi alkalmassági vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) végző orvosokra, illetve szervezetekre

terjed ki.

2. §[1]

E rendelet alkalmazásában

1. hajózási szolgálat: a belvízi vagy tengeri úszólétesítményen teljesített

a) fedélzeti szolgálat,

b) gépüzemi szolgálat,

c) segédszolgálat, valamint

d) a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerész által teljesített, az a)-c) alpontba nem tartozó egyéb szolgálat,

2. STCW Egyezmény: a 2012. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövege,

3. Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény: a 2013. évi IV. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény,

4. Útmutató: a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az Egészségügyi Világszervezet által kiadott és a hajózási hatóság honlapján elérhető, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálatát szabályozó dokumentum.

A vizsgálat alkalmazása és kezdeményezése

3. §

(1) Hajózási szolgálatot az a személy láthat el, illetve kedvtelési célú vízijárművet az a személy vezethet, akinek az egészségi alkalmasságát az e rendeletben meghatározott orvos megállapította.

(2)[2] Az egészségi alkalmasság vizsgálatát

a)[3] belvízi hajózási szolgálatot ellátó, továbbá hajózási oktatási szakképző intézménybe jelentkező személy esetében az 1. számú mellékletben,

b) tengeri hajózási szolgálatot ellátó személy esetében a 2. számú mellékletben és

ba) a 2. § a)-c) pontjában jelölt szolgálat ellátásakor az STCW Egyezmény A-I/9. és B-I/9. szakaszában,

bb) egyéb szolgálat ellátásakor a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményben és az Útmutatóban,

c) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetőnél a 3. számú mellékletben

meghatározottak figyelembevételével kell lefolytatni.

(3)[4] A kedvtelési célú vízijárművet vezető személy - az I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezető kivételével - egészségi alkalmasságának vizsgálatára az 1. alkalmassági csoportba tartozó gépjármű-vezetőkre vonatkozó egészségi alkalmassági vizsgálat szabályait - az e rendeletben foglalt kivételekkel - kell alkalmazni.

4. §

(1) A hajózási szolgálat ellátásához szükséges egészségi alkalmasságot vizsgálni kell

a) a hajós, illetve a tengerész szolgálati könyv kiállításához,

b) gépüzemi szolgálatból fedélzeti szolgálatba, illetve segédszolgálatból gépüzemi vagy fedélzeti szolgálatba való áthelyezés (beosztás) előtt,

c) a hajózási szolgálat ellátására vonatkozó első munkaviszony - vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony - létesítését követően a (4), illetve (5) bekezdésben meghatározott időszakonként,

d) hajózási oktatási intézménybe való felvétel előtt.

(2)[5] A kedvtelési célú vízijármű-vezetők egészségi alkalmasságát:

a) a vízijármű vezetésére jogosító képesítő okmány (a továbbiakban: képesítés) kiadása előtt,

b) a képesítés kiadását követően ha

ba) 40. életévét még nem töltötte be, 10 évenként,

bb) 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként,

bc) 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként,

bd) 70. életévét betöltötte, 2 évenként

kell vizsgálni.

(3) A kedvtelési célú vízijárművet vezető személy - az I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetők kivételével - egészségi alkalmasságának megállapítása a gépjármű-vezetői egészségi alkalmassági vizsgálattal egyidejűleg is érvényesíthető.

(4)[6] Belvízi úszólétesítményen fedélzeti szolgálatot, gépüzemi szolgálatot vagy segédszolgálatot teljesítő személy egészségi alkalmasságát

a) hivatásos hajós képesítések esetén a hivatásos hajós képesítésekről szóló miniszteri rendelet 18. §-a szerint;

b) az a) pontban nem szabályozott képesítések tekintetében

bb) hatvanadik életévének betöltése után ötévenként,

bc) hetvenedik életévének betöltésekor, majd azt követően kétévenként

kell igazolni.

(5) Tengeri hajón hajózási szolgálatot teljesítő személynél az egészségi alkalmasságot

a) hatvanadik életévének betöltéséig kétévenként,

b) hatvanadik életévének betöltése után évenként

kell vizsgálni.

(6) Hajózási szolgálat ellátására vonatkozó első munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését követően fiatalkorú személy egészségi alkalmasságát évente kell vizsgálni.

(7)[7] A vizsgálatot végző orvos - a vizsgált személy egészségi állapota alapján - akkor állapíthat meg a (2), (4), (5) és (6) bekezdésben meghatározottnál rövidebb határidőt, ha az 1. számú melléklet 4. pontjában foglalt táblázatban meghatározott, az alkalmasságot korlátozó betegséget vagy testi fogyatékosságot állapít meg. A korlátozást részletesen indokolni kell.

(7a)[8] A munkáltató köteles a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személy részére a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 21. § (1a) bekezdése szerinti egészségügyi szűrővizsgálaton való részvételt biztosítani.

(8)[9] Az orvosi vizsgálat akkor állapíthat meg az e rendelet alapján megállapítható leghosszabb időszaknál rövidebb határidőt, ha az 1. számú melléklet IV. pontjában foglalt - az alkalmasságot korlátozó betegséget vagy testi fogyatékosságot - mutat ki a vizsgálat. A korlátozást részletesen indokolni kell. Ha az orvosi vizsgálat nem állapít meg korlátozásra okot adó körülményt, akkor az orvosi alkalmassági igazolást mindaddig érvényesnek kell tekinteni a képesítő okmány cseréjekor is, amíg az abban megjelölt határidő le nem telik.

(9)[10]

(10)[11]

5. §

(1) Az egészségi alkalmasság vizsgálatát

a) a 4. § (1) bekezdésének a)-b) és c) pontjában meghatározott esetben a munkáltató vagy a munkavállaló,

b) 4. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott esetben az oktatási intézmény vezetője,

c) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a képesítésért folyamodó, illetve a képesített személy

kezdeményezi.

(2) A tengeri hajón szolgálatot teljesítő személy behajózása előtt köteles gondoskodni a várható távollét időtartama alatt esedékessé váló vizsgálat elvégzéséről.

(3) A tengeri hajó parancsnoka - mint a munkáltató képviselője - a hajó előírt személyzeti létszámának biztosítása érdekében külföldön ideiglenes munkavállalót csak abban az esetben alkalmazhat, ha az ideiglenes munkavállaló egészségi alkalmasságát igazoló okmánnyal rendelkezik.

Vizsgálatot végző szervek

6. §

(1) A vizsgálatot

a)[12] a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személy és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott intézmények, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási intézmény hallgatója tekintetében a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos (a továbbiakban: hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos),

b)[13]

c) a belvízi kedvtelési célú vízijármű vezetője tekintetében a gépjármű-vezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos,

d)[14] a tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy, valamint az I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetők tekintetében - a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos (a továbbiakban: tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos),

e)[15] a III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezetők tekintetében a gépjármű-vezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos

végzi.

(2) Külföldön a tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy, illetve a tengeri kedvtelési célú kishajó vezetőjének időszakos vizsgálatát - rendkívül indokolt esetben - az adott országban ilyen vizsgálat végzésére jogosult egészségügyi intézmény orvosa is elvégezheti. A belvízi hajózási szolgálatot ellátó személy alkalmasságának vizsgálatát külföldön - rendkívül indokolt esetben - az adott víziútszakaszon illetékes hatóság által a hajózási egészségi alkalmasság vizsgálatára feljogosított orvos is elvégezheti.

(3)[16]

(4)[17] Tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségi alkalmasságának vizsgálatát csak az a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos végezheti, aki nem áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban a vizsgált személyt foglalkoztató úszólétesítmény-tulajdonossal vagy üzembentartóval.

6/A. §[18]

(1) Tengerész-orvosi vizsgálatokra az az orvos jogosult, aki szerepel a hajózási hatóság tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvosokról vezetett nyilvántartásában.

(2) A hajózási hatóság azt az orvost veszi nyilvántartásba, aki igazolja, hogy

a) foglalkozás-egészségügyi szolgáltatása megfelel az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott követelményeknek,

b) a tengerészek egészségi alkalmasságának vizsgálatához megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik,

c) ismeri a tengeri hajókon dolgozók élet- és munkakörülményeit,

d) ismeri a tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálatának nemzetközi követelményrendszerét,

e) a tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálatával összefüggő feladatokhoz szükséges angol nyelvismerettel rendelkezik.

(3) A jelölt a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek

a) a (2) bekezdés a) pont tekintetében a működési engedély bemutatásával,

b) a (2) bekezdés b) pont tekintetében

ba) tengeri hajón eltöltött legalább három hónapos hajóorvosi,

bb) gazdasági célú tengeri hajózási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél ellátott legalább három hónapos foglalkozás-egészségügyi, vagy

bc) tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos felügyelete alatt eltöltött 1 év

gyakorlat igazolásával,

c) a (2) bekezdés c)-e) pont tekintetében a tengerészek egészségi alkalmasságát vizsgáló orvosok hajózási hatóság honlapján közzétett képzésének elvégzésével és annak igazolásával

tesz eleget.

(4) A (2) bekezdés b)-e) pontjának való megfelelés igazolása esetén a hajózási hatóság a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló miniszteri rendelet szerinti foglalkozás-orvostan szakorvosjelöltet is nyilvántartásba veheti.

(5) A nyilvántartásba vett tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvosnak háromévente a hajózási hatóság honlapján közzétett ismeretfelújító képzésen kell részt venni és igazolni annak sikeres elvégzését.

6/B. §[19]

(1) Hajós-orvosi vizsgálatokra az az orvos jogosult, aki szerepel a hajózási hatóság hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvosokról vezetett nyilvántartásában.

(2) A hajózás hatóság azt az orvost veszi nyilvántartásba, aki igazolja, hogy

a) foglalkozás-egészségügyi szolgáltatása megfelel az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott követelményeknek,

b) ismeri a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek élet- és munkakörülményeit,

c) ismeri a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek egészségi alkalmassági vizsgálatának nemzetközi követelményrendszerét.

(3) A jelölt a (2) bekezdésben foglalt követelményeknek

a) a (2) bekezdés a) pont tekintetében a működési engedély bemutatásával,

b) a (2) bekezdés b) és c) pont tekintetében a belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személyek egészségi alkalmasságát vizsgáló orvosok hajózási hatóság által elismert és a hajózási hatóság honlapján közzétett képzésének elvégzésével és annak képzőszerv általi igazolásával

tesz eleget.

(4) A nyilvántartásba vett hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvosnak háromévente a hajózási hatóság honlapján közzétett ismeretfelújító képzésen kell részt venni és igazolni annak sikeres elvégzését.

6/C. §[20]

A vizsgálat eredményének minősítése, a vizsgálatról kiállított bizonyítvány, az egészségügyi törzslap

7. §

(1) A vizsgálat eredményeként a vizsgált személy

a) tengeri fedélzeti szolgálatra,

b) tengeri gépüzemi szolgálatra,

c) belvízi fedélzeti szolgálatra,

d) belvízi gépüzemi szolgálatra,

e) segédszolgálatra,

f) belvízi kedvtelési célú vízijármű vezetésére,

g) tengeri kedvtelési célú kishajó vezetésére

h)[21] egyéb szolgálatra

egészségi szempontból alkalmasnak vagy alkalmatlannak minősíthető.

(2) Amennyiben a hajózási oktatási intézménybe jelentkező személy egészségileg alkalmatlannak bizonyul, a jelöltnek, illetve kiskorú jelölt esetében gondviselőjének, írásbeli nyilatkozatával kell igazolnia annak tudomásulvételét, hogy a megszerzendő hajózási képesítést - az egészségi alkalmatlanság fennállása alatt - csak parti szolgálatban hasznosíthatja.

(3)[22] Hajózási szolgálatot ellátó személy esetében a vizsgálat eredményéről a vizsgálatot végző orvos

a)[23] belvízi hajózási szolgálatot ellátó személy esetén a 4. számú mellékletben meghatározott, a belvízi hajózási szabványok kidolgozásáért felelős európai bizottság (CESNI) orvosi alkalmassági igazolásról szóló szabványa szerinti orvosi igazolást állít ki, amelyet a szolgálat ellátása alatt a hajózási szolgálatot ellátó személy magánál tart,

b) tengeri hajózási szolgálatot ellátó személy részére magyar és angol nyelven az 5. számú melléklet szerinti Tengerész szolgálati egészségi bizonyítványt állít ki,

c) ha egészségügyi alkalmatlanságot állapít meg, arról értesíti a hajózási hatóságot.

(4)[24] A vizsgálat eredményét - az 5. § (3) bekezdésében említett vizsgálat esetét kivéve -

a)[25]

b) a tengerész szolgálati könyvbe a vizsgálatot végző orvos,

c)[26]

jegyzi be.

(5)[27] Aki még nem rendelkezik tengerész szolgálati könyvvel, kérelmére az orvosi igazolások alapján a szolgálati könyvet kiállító vizsgaközpont a szolgálati könyv kiadásával igazolja az egészségi alkalmasságot, valamint azoknál a szolgálati könyveknél, ahol bejegyezhető, ott rögzíti azt.

(6)[28] A kedvtelési célú vízijármű vezetésére jogosító kártyaformátumú képesítő okmány érvényessége az egészségi alkalmassági időtartamtól függ.

8. §

(1) A vizsgálatot végző orvos a 7. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakon kívül "Egészségügyi törzslap"-ot (6. számú melléklet) állít ki.

(2) A belvízi, illetve tengeri hajózási szolgálatot végző személy egészségügyi törzslapját a szolgálatra való alkalmasságot első fokon vizsgáló orvos őrzi meg.

(3) A belvízi, illetve tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy az e rendelet 7. számú melléklete szerinti "Egészségügyi Nyilatkozat"-ot két példányban tölti ki, és aláírásával hitelesíti. Az egyik példányt a szolgálatra való alkalmasságot vizsgáló orvos, a másik példányt a munkavállaló, illetve az oktatási intézmény hallgatója őrzi meg.

(4)[29] Az idegen lobogó alatt tengeri hajózási szolgálatot vállaló személy kérésére a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos angol nyelvű törzslap kivonatot állít ki.

(5) A korábbi munkáltatójának székhelyétől eltérő településen lévő székhelyű (telephelyű) munkáltatónál belvízi hajózási szolgálatot vállaló személy kérésére, a szolgálatra való alkalmasságot első fokon vizsgáló orvos állítja ki az egészségügyi törzslap kivonatát.

(6) Az idegen lobogó alatt belvízi hajózási szolgálatot vállaló személy kérésére az egészségügyi törzslap kivonatát a szolgálatra való alkalmasságot első fokon vizsgáló orvos német nyelven állítja ki.

Másodfokú vizsgálat

9. §

(1)[30] Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott személy az egészségi alkalmasság vizsgálatának lezárásától számított 15 napon belül az első fokon eljárt szervnél - amennyiben annak döntését sérelmesnek tartja - az egészségi alkalmasság másodfokon történő megállapítását kérheti. A másodfokú szerv döntéséig az első fokú szerv véleménye szerint kell eljárni.

(2)[31] A másodfokú vizsgálatot a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv keretében működő bizottság végzi. A bizottság elnöke a munkahigiénés és foglakozás-egészségügyi szerv elnöke vagy helyettese. A bizottság tagjai a hajózási hatóság által kijelölt legalább két orvosszakértő.

A vizsgálat díja

10. §[32]

A vizsgálatért a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjára vonatkozó jogszabályban megállapított térítési díjat kell fizetni.

Záró és átmeneti rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet 2002. november 15. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

a) a hajózási egészségi alkalmasság orvosi vizsgálatáról szóló 6/1977. (XII. 9.) KPM-EüM együttes rendelet,

b) a hajózással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/1983. (VI. 30.) KPM-EüM együttes rendelet 4. §-a,

c) az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/1987. (XII. 30.) KM rendelet 1. §-a,

d) az egyes közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 46/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 25. §-a.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított egészségi alkalmassági igazolások az igazolásban megállapított időpontig érvényesek.

(3)[33] A hajózási hatóság honlapján az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet kihirdetését követő 31. napjáig közzétett névjegyzékben szereplő foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvos a hajózási hatósági nyilvántartásba vétele nélkül 2015. december 31-éig végezheti az 1. számú melléklet szerinti vizsgálatot.

12. §[34]

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról szóló, 1996. július 23-i 96/50/EK tanácsi irányelv 6. cikk [a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelettel együtt],

b) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége az Európai Unióban (FST) között, a tengerészek munkaidejének szervezésére vonatkozóan kötött megállapodásról szóló, 1999. június 21-i 1999/63/EK tanácsi irányelv Melléklet 13. szakasz,

c) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2008. november 19-i 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk [a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelettel együtt],

d) a Tanács az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége az Európai Unióban (FST) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelv 2. cikk 4. pont,

e) az a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról szóló, 2012. november 21-i 2012/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 10. pont [a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelettel együtt].

f)[35] az Európai Hajózási Szövetség (EBU), az Európai Hajósok Szervezete (ESO) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) által kötött, a munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a belvízi hajózási ágazaton belüli szabályozásáról szóló európai megállapodás végrehajtásáról szóló, 2014. december 19-i 2014/112/EU tanácsi irányelv Melléklet 14. szakasz (1) bekezdés.

g)[36] a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelv,

h)[37] az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kompetenciákra és a kapcsolódó ismeretekre és készségekre, a gyakorlati vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására és az egészségi alkalmasságra vonatkozó szabványok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. augusztus 2-i (EU) 2020/12 bizottsági felhatalmazáson alapuló irányelv.

1. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelethez[38]

AZ EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI KRITÉRIUMOK ORVOSI KEZELÉSRE SZORULÓ ÁLLAPOTOK ESETÉBEN (ÁLTALÁNOS ALKALMASSÁG, LÁTÁS ÉS HALLÁS)

1. A vizsgáló orvos az adott eset megítélésekor az összes lehetséges körülmény, azok megjelenési módjának és prognózisának valamint az alkalmassági feltételekről szóló átfogó lista hiányában a táblázatban elfogadott megközelítések alapjául szolgáló elveket a táblázatban nem szereplő állapotokra is kiterjesztheti. Orvosi kezelésre szoruló állapotok fennállása esetén, az alkalmasságra vonatkozó döntéseket a gondos klinikai vizsgálatok és elemzések alapján, és a következő pontok figyelembe vételével kell meghozni:

2. A fizikai és pszichológiai alkalmasságból álló egészségi alkalmasság azt jelenti, hogy a személy nem szenved olyan betegségben vagy fogyatékosságban, amelynek eredményeképpen a belvízi jármű fedélzetén szolgáló személy nem képes a következők bármelyikére:

a) a vízi jármű működtetéséhez szükséges feladatok végrehajtása,

b) a rábízott feladatok bármikor történő végrehajtása,

c) a környezet helyesen történő érzékelése.

3. Ha az egészségi alkalmasság nem bizonyítható teljes mértékben, a hajózás egyenértékű biztonságosságának feltétele mellett mérséklési intézkedések és korlátozások határozhatók meg.

4. A táblázat szerkezete a következő:

A. oszlop: A betegségek WHO szerinti nemzetközi osztályozása, 10. revízió (ICD-10, magyar rövidítése BNO-10). A felsorolt kódok az elemzés és különösen az adatok nemzetközi összeállításának segédeszközét képezik.

B. oszlop: Az állapot vagy állapotcsoport hétköznapi neve, rövid megjegyzéssel annak a belvízi utakon végzett munkára való jelentőségéről.

C. oszlop: Azon egészségügyi alkalmassági kritériumok, amelyek a következő döntés meghozatalához vezetnek: alkalmatlanság.

D. oszlop: Azon egészségügyi alkalmassági kritériumok, amelyek a következő döntés meghozatalához vezetnek: képes arra, hogy bármikor végrehajtsa a rábízott feladatokat.

ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
1.A 00-B 99FERTŐZÉSEK
2.A 00-09Emésztőrendszeri fertőzés
Átadás másoknak,
ismétlődés
T - Ha a parton észlelték (aktuális
tünetek vagy várakozás hordozói
státuszra vonatkozó vizsgálati
eredményekre), vagy megerősített
hordozói státusz, amíg
a kiküszöbölés bizonyított
Nincsenek a biztonságos
munkavégzést érintő
tünetek
3.A 15-16Pulmonális tuberkulózis
Átadás másoknak,
ismétlődés
T - Pozitív szűrővizsgálat
vagy klinikai előzmény, amíg
ki nem vizsgálják. Ha fertőzött,
amíg a kezelés stabilizálódott
és a fertőzőképesség hiányát
megerősítették
P - Visszaesés vagy súlyos
maradványkárosodás
A kezeléssorozat sikeres
befejezése
4.A 50-64Szexuális úton terjedő
fertőzések
Akut károsodás,
ismétlődés
T - Ha a parton észlelték: amíg
a diagnózist megerősítették,
a kezelést kezdeményezték
és a kezeléssorozat sikeresen
befejeződött.
P - Nem kezelhető késői
szövődmények
Nincsenek a biztonságos
munkavégzést érintő
tünetek
5.B 15Hepatitisz A.
Élelmiszer- vagy
vízszennyezéssel átvihető
T - Amíg a sárgaság megszűnt,
vagy a testmozgásra való képesség
helyreállt
Nincsenek a biztonságos
munkavégzést érintő
tünetek
6.B 16-19Hepatitisz B.
Vérrel vagy más
testfolyadékkal érintkezve
átvihető.
Végleges májkárosodás és
májrák lehetősége
T - Amíg a sárgaság megszűnt,
vagy a testmozgásra való képesség
helyreállt
P - Végleges májkárosodás
a biztonságos munkavégzést
befolyásoló tünetekkel vagy
szövődmények valószínűségével
Nincsenek a biztonságos
munkavégzést érintő
tünetek. Alkalmas,
legfeljebb két év
időkorlátozással
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
7.B 20-24Hepatitisz C.
Vérrel vagy más
testfolyadékkal érintkezve
átvihető.
Végleges májkárosodás
lehetősége
T - Amíg a sárgaság megszűnt,
vagy a testmozgásra való képesség
helyreállt
P - Végleges májkárosodás
a biztonságos munkavégzést
befolyásoló tünetekkel vagy
szövődmények valószínűségével
Nincsenek a biztonságos
munkavégzést érintő
tünetek
8.HIV+
Vérrel vagy más
testfolyadékkal érintkezve
átvihető. Előrehaladás
HIV-hez kapcsolódó
betegségek vagy
AIDS felé
T - Az állapottal kapcsolatos
megfelelő tudatosság és a kezelési
ajánlások teljes körű betartása
P - Nem visszafordítható
HIV-hez kapcsolódó betegségek.
A gyógyszerek folytatódó károsító
hatása
Nincsenek a biztonságos
munkavégzést érintő
tünetek. Alkalmas,
legfeljebb két év
időkorlátozással
9.A 00-B 99
nincs külön
felsorolva
Egyéb fertőzés
Személyes
egészségkárosodás,
mások megfertőzése
T - Súlyos fertőzés és az átvitel
komoly kockázata esetén
P - Ha az ismétlődő károsodás
vagy a fertőzés ismétlődésének
valószínűsége továbbra is fennáll
Nincsenek a biztonságos
munkavégzést érintő
tünetek
10.C 00-48RÁKOK
11.C 00-48Rosszindulatú daganatok
- beleértve a limfómát,
a leukémiát és
a kapcsolódó állapotokat
Ismétlődés - különösen
akut szövődmények,
pl. vérzés okozta
károsodás
T - Amíg kivizsgálták, kezelték és
a progzózist meghatározták
P - Folytatódó állapotromlás
a biztonságos munkavégzést
befolyásoló tünetekkel
vagy az ismétlődés magas
valószínűségével
Nincsenek a biztonságos
munkavégzést érintő
tünetek Egy specialista
által elvégzett hivatalos
értékeléssel kell
megerősíteni
12.D 50-89VÉRREL KAPCSOLATOS
RENDELLENESSÉGEK
13.D 50-59Vérszegénység /
haemoglobin-opathiák
Testmozgásra való
képesség csökkenése.
Epizodikus vörösvérsejt-
rendellenességek
T - Amíg a hemoglobin normális
vagy stabil
P - Súlyos ismétlődő vagy
folyamatos vérszegénység vagy
vörösvérsejtbontásból eredő romló
tünetek, amelyek nem kezelhetők
Nincsenek a biztonságos
munkavégzést érintő
tünetek
14.D 73Lépeltávolítás
(műtéti előzmények)
Bizonyos fertőzésekre való
fokozott fogékonyság
T - Amíg a klinikai kezelés
befejeződött és a testmozgásra
való képesség helyreállt
Nincsenek a biztonságos
munkavégzést érintő
tünetek
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
15.D 50-89
nincs külön
felsorolva
A vér és a vérképző
szervek egyéb betegségei
Változatos - a rendellenes
vérzés megismétlődése,
és esetleg a testmozgásra
való képesség csökkenése
vagy a fertőzésekkel
szembeni alacsony
ellenálló képesség
T - Miközben kivizsgálás alatt áll
P - Krónikus véralvadási zavarok
Eseti értékelés
16.A 00-B 99FERTŐZÉSEK
17.E 00-90ENDOKRIN ÉS
METABOLIKUS
18.E 10Cukorbetegség -
inzulinhasználó
Alacsony vércukorszint
okozta akut károsodás.
Szövődmények
a vércukorszint feletti
ellenőrzés elvesztése
miatt. Látásproblémák,
neurológiai és
szívproblémák
megnövekedett
valószínűsége
T - Ha hiányzik: 1. az ellenőrzés
alatt tartás képessége;
2. a kezelési előírásoknak való
megfelelés, vagy
3. az alacsony vércukorszintre való
odafigyelés
P - Ha rosszul kezelt vagy nem
tartja be a kezelést. Alacsony
vércukorszint előzmény
előfordulása vagy az alacsony
vércukorszintre való oda nem
figyelés. A cukorbetegség
súlyosbodása szövődmények
következtében.
Eseti értékelés, legfeljebb
5 év időkorlátozással. Ha
bizonyított a megfelelő
ellenőrzés alatt tartás,
a kezelési ajánlásoknak
való teljes körű
megfelelés és az alacsony
vércukorszintre való
megfelelő odafigyelés.
A 04*** korlátozás
feltüntethető.
19.E 11-14Cukorbetegség - nem
inzulinnal kezelt.
Más gyógyszeres kezelés
Állapotromlás miatt
inzulinhasználatra való
áttérés, látásproblémák,
neurológiai és
szívproblémák
megnövekedett
valószínűsége
T - Ha hiányzik: 1. az ellenőrzés
alatt tartás képessége, 2. a kezelési
előírásoknak való megfelelés, vagy
3. az alacsony vércukorszintre való
odafigyelés
Ha stabilizálták, és
szövődmények hiányában
nincs súlyosbodás:
alkalmas, legfeljebb 5 év
időkorlátozással
20.Cukorbetegség - nem
inzulinos; kizárólag
étrenddel kezelt
Állapotromlás miatt
inzulinhasználatra való
áttérés, látásproblémák,
neurológiai és
szívproblémák
megnövekedett
valószínűsége
T - Ha hiányzik: 1. az ellenőrzés
alatt tartás képessége,
2. a kezelési előírásoknak való
megfelelés, vagy 3. az alacsony
vércukorszintre való odafigyelés.
Ha stabilizálták, és
szövődmények hiányában
nincs súlyosbodás:
alkalmas, legfeljebb 5 év
időkorlátozással
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
21.E 65-68Elhízás / rendellenes
testsúly - magas vagy
alacsony
Önmagának okozott
baleset, csökkent
mozgásképesség,
a rutinszerű és
vészhelyzeti feladatok
elvégzésére való
képesség csökkenése.
Cukorbetegség, artériás
betegség és ízületi
gyulladás megnövekedett
valószínűsége
T - Ha a biztonság szempontjából
kritikus feladatok nem hajthatók
végre, a képesség vagy a gyakorlati
teszten elért teljesítmény gyenge,
a testtömeg-index (BMI) ≥ 40
(3. elhízási szint)
P - A biztonság szempontjából
kritikus feladatok nem hajthatók
végre; a képesség vagy a gyakorlati
teszten elért teljesítmény gyenge,
és nem sikerül javulást elérni.
Képes arra, hogy teljesítse
a rábízott, biztonság
szempontjából kritikus
feladatokhoz szükséges
rutinszerű és vészhelyzeti
képességeket.
A 07*** és/vagy 09***
korlátozás feltüntethető
22.E 00-90
nincs külön
felsorolva
Egyéb endokrin és
metabolikus betegségek
(pajzsmirigy, mellékvese,
beleértve az Addison-kórt,
agyalapi mirigy,
petefészek, herék)
Ismétlődés vagy
szövődmények
valószínűsége
T - Amíg kivizsgálták, a megfelelő
ellenőrzés alatt tartást elérték
és a kezelést betartja. Egy évig
a kezdeti diagnózis vagy visszaesés
után, amelyben rendszeres
felülvizsgálat történt.
P - Ha az állapotromlás folytatódik,
a gyógyszerek gyakori beállítása
szükséges vagy súlyosabb
szövődmények megnövekedett
valószínűsége áll fenn.
Eseti értékelés:
ha a gyógyszerezés
stabil és az állapotok
megfigyelése ritkán
történik, nincs károsodás
és a szövődmények
nagyon alacsony
valószínűsége áll fenn
23.F 00-99MENTÁLIS, KOGNITÍV ÉS
VISELKEDÉSI ZAVAROK
24.F 10Alkohollal való
visszaélés (függőség)
Ismétlődés, balesetek,
kiszámíthatatlan
viselkedés / biztonsági
teljesítmény
T - Amíg kivizsgálták, a megfelelő
ellenőrzés alatt tartást elérték
és a kezelést betartja. Egy évig
a kezdeti diagnózis vagy visszaesés
után, amelyben rendszeres
felülvizsgálat történt
P - Ha tartósan fennáll vagy
társbetegség is fennáll,
valószínűleg előrehalad majd vagy
ismétlődik a munka során
Egymást követő
három évben: alkalmas,
legfeljebb egy év
időkorlátozással,
04*** és 05***
korlátozással.
Ezt követően: alkalmas,
legfeljebb hároméves
időszakra,
04*** és 05***
korlátozással.
Ezt követően: alkalmas
korlátozás nélkül, kettő,
három és öt év egymást
követő időszakra,
visszaesés nélkül és
társbetegség nélkül,
ha az egyes időszakok
végén végzett vérvizsgálat
nem mutat problémákat
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
25.F 11-19Kábítószer-függőség/
tartós anyaghasználat,
magában foglalja mind
a tiltott kábítószer-
használatot, mind
a receptre felírt
gyógyszerektől
való függőséget.
Ismétlődés, balesetek,
kiszámíthatatlan
viselkedés / biztonsági
teljesítmény.
T - Amíg kivizsgálták, a megfelelő
ellenőrzés alatt tartást elérték
és a kezelést betartja. Egy évig
a kezdeti diagnózis vagy visszaesés
után, amelyben rendszeres
felülvizsgálat történt.
P - Ha tartósan fennáll vagy
társbetegség is fennáll,
valószínűleg előrehalad majd vagy
ismétlődik a munka során
Egymást követő
három évben: alkalmas,
legfeljebb egy év
időkorlátozással,
04*** és 05***
korlátozással.
Ezt követően: alkalmas,
legfeljebb hároméves
időszakra,
04*** és 05***
korlátozással.
Ezt követően: alkalmas
korlátozás nélkül, kettő,
három és öt év egymást
követő időszakra,
visszaesés nélkül és
társbetegség nélkül,
ha az egyes időszakok
végén végzett vérvizsgálat
nem mutat problémákat
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
26.F 20-31Pszichózis (akut) - akár
szervi, akár skizofrén
vagy a BNO-ban felsorolt
egyéb kategóriák.
Bipoláris (mániás
depressziós zavarok)
Ismétlődés, amely
az észlelés/felismerés
megváltozásához,
balesetekhez,
kiszámíthatatlan és
nem biztonságos
viselkedéshez vezet.
Provokáló tényezők hatására
bekövetkezett egyszeri epizód
után:
T - Amíg kivizsgálták, a megfelelő
ellenőrzés alatt tartást elérték és
a kezelést betartja. Három hónapig
a kezdeti diagnózis után
Ha a fedélzeti
személyzet tagjának
van betegségtudata,
betartja a kezelést, és nem
szenved mellékhatásoktól
a gyógyszeres kezelés
következtében: alkalmas,
04*** korlátozással.
A 05*** korlátozás
feltüntethető. Alkalmas
korlátozás nélkül:
egy évvel az epizód
után, feltéve, hogy
a provokáló tényezők
mindig elkerülhetők és
el is fogja kerülni azokat
Időkorlátozás: először
két év, hat hónap. Ezt
követően öt év, egy év
27.Provokáló tényezők nélkül
bekövetkezett egyszeri epizód
után, illetve provokáló tényezők
hatására vagy azok nélkül
bekövetkezett több mint egy
epizód után:
T - Amíg kivizsgálták, a megfelelő
ellenőrzés alatt tartást elérték
és a kezelést betartja. Két évig
az utolsó epizódot követően.
P - Egynél több epizód vagy
az ismétlődés továbbra is fennálló
valószínűsége. A korlátozásokkal
vagy anélkül való alkalmasság
feltételei nem teljesülnek
Ha nem fordult elő
visszaesés és nem volt
gyógyszerhasználat
két éven keresztül:
alkalmas, ha egy
specialista orvos
megállapította, hogy
az egyértelműen
azonosítható ok átmeneti,
és a visszaesés nagyon
valószínűtlen
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
28.F 32-38Hangulati/érzelmi
zavarok.
Súlyos szorongásos
állapot, depresszió vagy
bármely más mentális
zavar, amely valószínűleg
rontja a teljesítményt.
Ismétlődés, csökkent
teljesítmény, különösen
vészhelyzet esetén
T - Miközben akut, kivizsgálás
alatt áll, vagy ha romló tünetek
vagy a gyógyszer mellékhatásai
tapasztalhatók.
P - Tartósan fennálló vagy
ismétlődő romló tünetek
A teljes felgyógyulás
és az egyedi eset teljes
körű mérlegelése után.
Alkalmas minősítés
tüntethető fel a hangulati
zavar jellemzőitől és
súlyosságától függően.
Időkorlátozás: először
két év, hat hónap.
A 04*** és/vagy 07***
korlátozás feltüntethető.
Ezt követően öt év, egy év
Hangulati/érzelmi
zavarok.
Szorongás/depresszió
kisebb vagy reaktív
tünetei. Ismétlődés,
csökkent teljesítmény,
különösen vészhelyzet
esetén
T - Amíg tünetmentes lesz
gyógyszerekre nem szorul
P - Tartósan fennálló vagy
ismétlődő romló tünetek
Ha a romló tünetektől és
a gyógyszer súlyosbodó
mellékhatásaitól mentes.
A 04*** és/vagy 07***
korlátozás feltüntethető.
29.F 00-99
nincs külön
felsorolva
Egyéb rendellenességek
például a személyiség,
a figyelem (ADHD),
a fejlődés (pl. autizmus)
rendellenességei.
A teljesítmény és
a megbízhatóság
csökkenése, és
a kapcsolatokra gyakorolt
hatás tapasztalható
P - Ha úgy ítélik meg, hogy
a biztonság szempontjából kritikus
következményekkel jár
Nincsenek várható
káros hatások a munka
során. Az előző
szolgálati időszakokban
bekövetkezett incidensek.
A 04*** és/vagy 07***
korlátozás feltüntethető
30.G 00-99IDEGRENDSZERI
BETEGSÉG
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
G 40-41Egyetlen roham
A vízi járműben,
másokban és önmagában
okozott kár a rohamokból
eredően.
Egyetlen roham
T - Miközben kivizsgálás alatt áll és
a rohamot követően egy évig
Egy évvel a roham után és
stabil gyógyszeres kezelés
alatt: alkalmas, 04***
korlátozással Alkalmas
korlátozások nélkül:
Egy évvel a roham után
és egy évvel a kezelés
befejeződése után
31.Epilepszia - provokáló
tényezők nélkül
(több roham)
A vízi járműben,
másokban és önmagában
okozott kár a rohamokból
eredően.
T - Miközben kivizsgálás alatt áll
és az utolsó rohamot követően
két évig.
P - Ismétlődő rohamok,
gyógyszeres kezeléssel nincs
ellenőrzés alatt tartva
Gyógyszerek nélkül vagy
stabil gyógyszeres kezelés
alatt, azt megfelelően
betartva: alkalmas, 04***
korlátozással Alkalmas
korlátozások nélkül,
ha rohammentes és
gyógyszeres kezelésre
nem szorul legalább
tíz éve
32.Epilepszia - alkohol,
gyógyszer, fejsérülés által
provokált (több roham)
A vízi járműben,
másokban és önmagában
okozott kár a rohamokból
eredően.
T - Miközben kivizsgálás alatt áll
és az utolsó rohamot követően
két évig.
P - Ismétlődő rohamok,
gyógyszeres kezeléssel nincs
ellenőrzés alatt tartva
Gyógyszerek nélkül vagy
stabil gyógyszeres kezelés
alatt, azt megfelelően
betartva: alkalmas, 04***
korlátozással Alkalmas
korlátozások nélkül,
ha rohammentes és
gyógyszeres kezelésre
nem szorul legalább öt éve
33G 43Migrén (gyakori
rohamok, amelyek
cselekvésképtelenséget
okoznak)
Cselekvésképtelenséget
okozó ismétlődések
valószínűsége
P - Gyakori rohamok, amelyek
cselekvésképtelenséget okoznak
Nincsenek várható
cselekvésképtelenséget
okozó káros hatások
a munka során. Nem
voltak incidensek az előző
szolgálati időszakokban
34.G 47Alvási apnoé
Kimerültség és elalvási
epizódok munka közben
T - Amíg a kezelést megkezdik és
három hónapon keresztül sikeres
P - Ha a kezelés sikertelen vagy
nem tartja be
T - Amíg a kezelés
bizonyíthatóan sikeres
három hónapon keresztül.
A megfelelés hathavonta
történő értékelése. A 05***
korlátozás feltüntethető
35.Narkolepszia
Kimerültség és elalvási
epizódok munka közben
T - Amíg kezeléssel ellenőrzés alatt
tartva legalább két éven keresztül.
P - Ha a kezelés sikertelen vagy
nem tartja be
Ha specialista megerősíti
a kezeléssel való teljes
ellenőrzés alatt tartást
legalább két éven
keresztül: alkalmas, 04***
korlátozással
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
36.G 00-99
nincs külön
felsorolva
Egyéb szervi
idegrendszeri betegség
például sclerosis
multiplex, Parkinson-kór.
Ismétlődés / előrehaladás.
Az izomerő, az egyensúly,
a koordináció és
a mozgási képesség
korlátozottsága
T - Amíg kivizsgálták, a megfelelő
ellenőrzés alatt tartást elérték és
a kezelést betartja.
P - Ha a korlátozottságok
hatással vannak a biztonságos
munkavégzésre, vagy nem felel
meg a fizikai képességekre
vonatkozó követelményeknek
Eseti értékelés
a munkaköri
és vészhelyzeti
követelmények alapján,
neurológiai-pszichiátriai
specialisták által adott
tanács szerint
37.R 55Ájulás és más
tudatzavarok
Sérülést vagy
az ellenőrzés elvesztését
okozó ismétlődés
T - Amíg kivizsgálják az ok
meghatározása és bármely
mögöttes állapot ellenőrzés alatt
tartásának bizonyítása érdekében.
Az esemény:
a) Egyszerű ájulás/idiopátiás
szinkópa
b) Nem egyszerű ájulás/idiopátiás
szinkópa. Megmagyarázhatatlan
zavar: nem ismétlődő, és bármiféle
észlelhető keringési, metabolikus
vagy neurológiai ok nélkül
bekövetkező.
T - Négy hét.
c) Zavar: ismétlődő vagy lehetséges
mögöttes keringési, metabolikus
vagy neurológiai ok miatt
bekövetkező.
T - Lehetséges mögöttes ok
miatt, ami nem azonosított vagy
nem kezelhető: az esemény után
hat hónapon keresztül, ha nincs
ismétlődés.
T - Lehetséges mögöttes ok miatt
vagy megtalált és kezelt ok miatt,
a sikeres kezelést követő egy
hónapon keresztül.
d) Tudatzavar rohamra utaló
jellemzőkkel (G 40-41)
P - A fentiek mindegyike
esetében, ha a teljes kivizsgálás
és megfelelő kezelés ellenére
továbbra is ismétlődő incidensek
következnek be.
Eseti értékelés. A 04***
korlátozás feltüntethető.
Eseti értékelés. A 04***
korlátozás feltüntethető.
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
38.T 90Koponyán belüli műtét /
sérülés, beleértve
az érrendellenességek
kezelését és
az agykárosodást okozó
súlyos fejsérülést.
A hajóban, másokban
és önmagában okozott
kár a rohamokból
eredően. A kognitív,
érzékszervi vagy motoros
funkciók elégtelenségei.
A mögöttes állapot
ismétlődése vagy
szövődményei
T - Egy évig vagy hosszabb ideig,
amíg a roham valószínűsége
alacsony* lesz, specialistától
beszerzett vélemény alapján.
P - Folytatódó állapotromlás
a mögöttes állapotból vagy
sérülésből adódóan, vagy
ismétlődő rohamok
Legalább egy év elteltével,
ha a roham valószínűsége
alacsony*, és nincs
állapotromlás a mögöttes
állapotból vagy sérülésből
adódóan: alkalmas, 04***
korlátozással Alkalmas
korlátozások nélkül,
ha nincs állapotromlás
a mögöttes állapotból
vagy sérülésből adódóan,
és nem szed epilepszia
elleni gyógyszereket.
Roham valószínűsége
nagyon alacsony*
39.H 00-59Szembetegségek:
előrehaladó vagy
ismétlődő (például
glaukóma, makulopátia,
diabetikus retinopátia,
retinitis pigmentosa,
keratoconus, diplopia,
blefarospasmus, uveitis,
szaruhártyafekély,
retinaleválás)
A látásra előírt feltételek
teljesítésére való
jövőbeni képtelenség,
az ismétlődés veszélye
T - A látásra vonatkozó feltételek
(lásd az 1. függeléket) teljesítésére
való ideiglenes képtelenség,
és a későbbi romlásnak vagy
az állapotromlás ismételt
előfordulásának alacsony
valószínűsége a kezelést vagy
gyógyulást követően
T - A látásra vonatkozó feltételek
(lásd az 1. függeléket) teljesítésére
való képtelenség, és a későbbi
romlásnak vagy az állapotromlás
ismételt előfordulásának
megnövekedett valószínűsége
Az ismétlődés nagyon
alacsony valószínűsége.
Olyan szintre való
előrehaladás, ahol
a látási feltételek nem
teljesülnek a bizonyítvány
érvényességi időtartama
alatt, nagyon valószínűtlen
40.H 65-67Fülgyulladás - külső
fül vagy középfül
Ismétlődés, fertőzés
forrásaként kockázat
az élelmiszert kezelőknél,
a hallásvédelem
használatában jelentkező
problémák
T - Ha vannak a biztonságos
munkavégzést érintő tünetek.
P - Ha krónikus folyás tapasztalható
a fülből az élelmiszert kezelőknél.
Hatékony kezelés és
az ismétlődés nulla
valószínűsége
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
41.H 68-95Fülbetegségek:
előrehaladó
[pl. előrehaladó
(pl. otosclerosis)]
T - A hallásra vonatkozó feltételek
(lásd a 2. függeléket) teljesítésére
való ideiglenes képtelenség,
és a későbbi romlásnak vagy
az állapotromlás ismételt
előfordulásának alacsony
valószínűsége a kezelést vagy
gyógyulást követően
T - A hallásra vonatkozó feltételek
(lásd a 2. függeléket) teljesítésére
való képtelenség, és a későbbi
romlásnak vagy az állapotromlás
ismételt előfordulásának
megnövekedett valószínűsége
Nagyon alacsony
ismétlődési arány *.
Olyan szintre való
előrehaladás, ahol
a hallási feltételek nem
teljesülnek a bizonyítvány
érvényességi időtartama
alatt, nagyon valószínűtlen
42.H 81Meniere-betegség
és a krónikus
vagy ismétlődő,
cselekvésképtelenséget
okozó egyensúlyzavar
egyéb formái
A mozgásképesség
elvesztését és hányingert
okozó egyensúlyhiány
T - Akut fázis alatt.
P - Gyakori rohamok, amelyek
cselekvésképtelenséget okoznak
Alacsony valószínűséggel*
várhatók káros hatások
a munka során
43.I 00-99SZÍV- ÉS ÉRRENDSZER
44.I 05-08
I 34-39
A szív veleszületett
betegsége és a billentyűk
betegsége (beleértve
ezen állapotok
sebészeti kezelését is).
Korábban nem vizsgált
szívzörejek Előrehaladás
valószínűsége,
a testmozgás korlátozásai
T - Amíg kivizsgálták, és ha
szükséges, sikeresen kezelték.
P - Ha a testmozgásra való
képesség korlátozott, vagy
cselekvésképtelenségi
epizódok előfordulnak, vagy
ha antikoagulánsokat szed,
vagy ha károsító esemény
bekövetkezésének valószínűsége
tartósan magas
Eseti értékelés kardiológiai
tanács alapján
45.I 10-15Magas vérnyomás
Ischaemiás szívbetegség,
szem- és vesekárosodás
és stroke megnövekedett
valószínűsége. Akut
magas vérnyomásos
epizód lehetősége
T - Normális esetben ha > 160
szisztolés vagy > 100 diasztolés
mm Hg, amíg kivizsgálták, és ha
szükséges, sikeresen kezelték
P - Ha tartósan > 160 szisztolés
vagy > 100 diasztolés mm Hg
kezeléssel vagy anélkül
Ha kezelik, és mentes
az állapot vagy
a gyógyszer káros
hatásaitól
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
46.I 20-25Szívvel kapcsolatos
esemény, miokardiális
infarktus, korábbi
miokardiális infarktus
EKG-bizonyítéka, vagy
újonnan felismert balszár
blokk, angina, szívleállás,
koszorúér-áthidalás,
koszorúér-angioplasztika.
Cselekvőképesség
hirtelen elvesztése,
testmozgás korlátozása.
Problémák az ismétlődő
szívvel kapcsolatos
események munkahelyen
történő kezelésével
T - A kezdeti kivizsgálás és
kezelés után három hónapon
keresztül, illetve hosszabb ideig,
ha a tünetek nem szűntek meg,
és ha a patológiás eredmények
az ismétlődés megnövekedett
valószínűségét mutatják.
P - Ha a bizonyítvány
kiadásának feltételei nem
teljesülnek, és az ismétlődés
valószínűségének további
csökkentése nem valószínű.
Nagyon alacsony
ismétlődési arány*, és
teljes mértékben betartja
a kockázatcsökkentési
ajánlásokat, és nincs
releváns társbetegség,
először hat hónapra
érvényes bizonyítvány
kiadása, majd éves
bizonyítvány. Alacsony
ismétlődési arány*:
alkalmas, 04***
korlátozással Alkalmas,
egy év időkorlátozással
47.I 44-49Szívritmuszavarok és
ingerületvezetési hibák
(beleértve a szívritmus-
szabályozókkal és
a beültetett kardioverter
defibrillátorokkal (ICD)
élőket)
Az ismétlődésből eredő
károsodás valószínűsége,
hirtelen képességvesztés,
testmozgás korlátozása
A szívritmus-szabályozó/
ICD működését az erős
elektromos mezők
befolyásolhatják
T - Amíg kivizsgálták, kezelték
és a kezelés megfelelőségét
megerősítették.
P - Ha cselekvésképtelenséget
okozó tünetek állnak fenn, vagy
az ismétlődésből eredő károsodás
rendkívül magas valószínűsége
áll fenn, beleértve az ICD
implantátumot.
Alacsony ismétlődési
arány*: alkalmas, 04***
korlátozással Alkalmas,
egy év időkorlátozással
48.I 61-69
G 46
Ischaemiás
szív-érrendszeri betegség
(stroke vagy átmeneti
ischaemiás roham)
Az ismétlődés
megnövekedett
valószínűsége,
cselekvőképesség
hirtelen elvesztése,
a mozgási képesség
korlátozása. Fennáll
más keringési betegség
kialakulásának kockázata,
ami a cselekvőképesség
hirtelen elvesztését
okozhatja
T - Amíg kivizsgálták, a megfelelő
ellenőrzés alatt tartást elérték és
a kezelést betartja. Három hónapig
a kezdeti diagnózis után.
P - Ha a hátramaradó tünetek
zavarják a feladatok teljesítését,
vagy az ismétlődés rendkívül
magas valószínűsége áll fenn.
A feladatok elvégzésére
való alkalmasság eseti
vizsgálata; a 04***
korlátozás feltüntetésére
kerül sor. Az értékelésnek
magában kell foglalnia
a jövőbeli szívvel
kapcsolatos események
valószínűségét. Képes arra,
hogy teljesítse a rábízott,
biztonság szempontjából
kritikus feladatokhoz
szükséges rutinszerű és
vészhelyzeti képességeket.
Alkalmas, egy év
időkorlátozással
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
49.I 73Arteriális - claudicatio
Fennáll más keringési
betegség kialakulásának
kockázata, ami
a cselekvőképesség
hirtelen elvesztését
okozhatja. Testmozgásra
való képesség korlátai
T - Amíg értékelik.
P - Ha nem képes feladatait ellátni.
Alkalmas 04***
korlátozással, feltéve, hogy
a tünetek jelentéktelenek,
és nem befolyásolják
hátrányosan a lényeges
feladatok ellátását,
vagy ha sebészeti
beavatkozással vagy más
kezeléssel orvosolják
azokat. A jövőbeli szívvel
kapcsolatos események
valószínűségének
felmérése. Alkalmas,
egy év időkorlátozással
50.183Visszerek
Sérülés esetén
vérzés lehetősége,
bőrelváltozások és
fekélyek lehetősége
T - Amíg kezelték, ha képességeket
rontó tünetek tapasztalhatók.
Műtét után legfeljebb egy hónapon
keresztül.
Nincsenek képességeket
rontó tünetek vagy
szövődmények
51.I 80.2-3Mélyvénás trombózis/
tüdőembólia
Ismétlődés és
súlyos tüdőembólia
valószínűsége.
A véralvadásgátló kezelés
miatt kialakuló vérzés
valószínűsége
T - Amíg kivizsgálták és kezelték,
és általában véralvadásgátlók rövid
távú használata esetén.
P - Fontolja meg, hogy ismétlődő
események várhatók-e, vagy
véralvadásgátlók állandó
használata szükséges-e.
Alkalmasnak tekinthető
a munkára, ha
véralvadásgátlókkal
stabilizálva a sérülés
valószínűsége alacsony,
és rendszeresen ellenőrzik
a véralvadási szintet
52.I 00-99
nincs külön
felsorolva
Egyéb szívbetegség,
például kardiomiopátia,
perikarditis,
szívelégtelenség
Az ismétlődés
valószínűsége,
cselekvőképesség hirtelen
elvesztése, a testmozgás
korlátozása
T - Amíg kivizsgálták, kezelték
és a kezelés megfelelőségét
megerősítették.
P - Ha képességeket rontó tünetek
állnak fenn, vagy az ismétlődésből
eredő károsodás valószínűsége áll
fenn.
Eseti értékelés specialisták
jelentései alapján.
53.J 00-99LÉGZŐRENDSZER
54.J 02-04 J
30-39
Orr, torok és szinusz
állapotai
Képességeket rontó
az egyén számára.
A fertőzés átvitele
az élelmiszerre/
személyzet más tagjaira
bizonyos körülmények
között
T - Amíg már nincsenek
a biztonságos munkavégzést érintő
tünetek.
P - Ha képességeket rontó és
ismétlődő.
A kezelés befejezésekor,
ha ismétlődésre
hajlamosító tényezők
nincsenek.
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
55.J 40-44Krónikus hörghurut
és/vagy tüdőtágulás
Testmozgásra való
képesség csökkenése
és képességeket rontó
tünetek.
T - Ha akut epizód.
P - Súlyos ismétlődések esetén,
vagy ha az általános alkalmassági
követelmények nem teljesülnek,
vagy ha képességeket rontó
légszomj áll fenn.
Fontolja meg
a vészhelyzetek kezelésére
való alkalmasságot.
Képes arra, hogy teljesítse
a rábízott, biztonság
szempontjából kritikus
feladatokhoz szükséges
rutinszerű és vészhelyzeti
képességeket. Alkalmas,
egy év időkorlátozással.
56.J 45-46Asztma (részletes
értékelés az összes
új belépő esetében
specialistától kapott
tájékoztatással)
Súlyos légszomj előre
nem látható epizódjai
T - Amíg az epizódot megoldották,
az okot kivizsgálták (beleértve
a foglalkozással való bármely
kapcsolatot) és hatékony kezelési
rendszert vezettek be 20 év alatti
személyeknél, akik kórházba
kerültek vagy orális szteroidot
használtak az elmúlt három évben.
P - Ha gyors lefolyású,
életveszélyes asztmás roham
előrelátható valószínűséggel
bekövetkezik a munka során;
vagy a kórtörténetében
kontrollálatlan asztma található,
azaz több kórházi felvétel szerepel
a kórelőzményekben.
Alkalmas a szolgálatra
felnőttkori asztma**
előfordulása esetén,
ha azt inhalálókkal
megfelelően ellenőrzés
alatt tartják, és az utóbbi
két évben kórházi felvétel
vagy orális szteroidot
igénylő epizódok
nem történtek, illetve
nem volt testmozgás
kiváltotta, rendszeres
kezelést igénylő asztma
a kórtörténetben.
57.J 93Légmell
(spontán vagy traumás)
Akut károsodás
az ismétlődésből eredően.
T - A kezdeti epizód után általában
12 hónapon keresztül.
P - Ismétlődő epizódok
után, hacsak nem végeztek
pleurectomiát vagy pleurodesist.
Általában az epizód után
12 hónapon keresztül vagy
rövidebb időtartamra,
a specialista által
javasoltak szerint.
58.K 00-99EMÉSZTŐRENDSZER
59.K01-06Szájhigiénia
Fogfájásból származó
akut fájdalom. Ismétlődő
száj- és ínyfertőzések.
T - Amíg már nincsenek
a biztonságos munkavégzést érintő
tünetek.
Ha a fogak és a fogínyek
(fogatlan személye esetén
egyedül a fogínyek és
a jó állapotban lévő, jól
illeszkedő fogpótlások)
megfelelőnek tűnnek.
Nincs komplex fogpótlás;
vagy ha az elmúlt évben
fogászati ellenőrzés
történt, az utánkövetés
megtörtént, és azóta nem
volt probléma.
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
60.K 25-28Gyomorfekély
Ismétlődés fájdalommal,
vérzéssel vagy
perforációval
T - Amíg meggyógyítják
vagy kezelik műtéttel vagy
a heliobaktériumok ellenőrzés alatt
tartásával, és normál étrenden van
három hónapon keresztül
P - Ha a fekély továbbra is fennáll
a műtét és a gyógyszeres kezelés
ellenére.
Amikor meggyógyítják
és normál étrenden van
három hónapon keresztül.
61.K 40-41Sérv - nyaki és combi
Megfojtás valószínűsége.
T - Amíg kivizsgálták annak
megerősítése érdekében, hogy
a megfojtás valószínűsége nem áll
fenn, és ha szükséges, kezelték.
Amikor kielégítően
kezelték, vagy amikor
a sebész arról számol be,
hogy a megfojtás
valószínűsége nem áll fenn.
62.K 42-43Sérv - köldök, ventrális
A hasfal instabilitása
lehajoláskor és emeléskor.
Eseti értékelés a tünetek vagy
a károsodás súlyosságától
függően. Vegye figyelembe
a rendszeres, egész testet igénybe
vevő nehéz fizikai erőfeszítések
következményeit.
Eseti értékelés a tünetek
vagy a károsodás
súlyosságától függően.
Vegye figyelembe
a rendszeres, egész testet
igénybe vevő nehéz
fizikai erőfeszítések
következményeit.
63.K 44Sérv - diafragmatikus
(hiány)
A gyomortartalom és
a savának visszafolyása
(reflux), ami gyomorégést
okoz stb.
Eseti értékelés a fekvő helyzetben
jelentkező tünetek súlyossága és
az általuk okozott alvászavarok
alapján.
Eseti értékelés a fekvő
helyzetben jelentkező
tünetek súlyossága
és az általuk okozott
alvászavarok alapján.
64.K 50,
51,57,58, 90
Nem fertőző enteritis,
colitis, Crohn-betegség,
divertikulitisz stb.
Képességcsökkenés és
fájdalom.
T - Amíg kivizsgálták és kezelték.
P - Ha súlyos vagy ismétlődő.
Eseti értékelés specialista
által végzett felméréssel.
Az ismétlődés alacsony
valószínűsége.
65.K 60 I 84Anális feltételek: aranyér,
repedések, fisztulák
Valószínűség fájdalmat
okozó és a tevékenységet
korlátozó epizód
bekövetkezésére.
T - Ha vannak a biztonságos
munkavégzést érintő tünetek.
P - Fontolja meg, ha nem
kezelhető, vagy ismétlődő.
Eseti értékelés.
66.K 70, 72Májzsugorodás
Májelégtelenség.
Nyelőcső- visszerek
vérzése.
T - Amíg teljesen kivizsgálják.
P - Ha súlyos vagy ascites vagy
oesophagealis varices által
komplikált.
Eseti értékelés specialisták
értékelése alapján.
Alkalmas, egy év
időkorlátozással.
67.K 80-83Epeúti betegség
Epekövek, sárgaság,
májelégtelenség okozta
epegörcs.
T - Epegörcs, amíg véglegesen
nem kezelték.
P - Előrehaladott májbetegség,
ismétlődő vagy tartós
képességeket rontó tünetek.
Eseti értékelés specialista
által végzett felméréssel.
Hirtelen fellépő epegörcs
nem valószínű.
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
68.K 85-86Hasnyálmirigy-gyulladás
Ismétlődés valószínűsége
T - Amíg megoldották.
P - Ha ismétlődő vagy alkohollal
kapcsolatos, kivéve, ha
az absztinenciát megerősítették.
Eseti értékelés specialisták
jelentései alapján.
69.Y 83Sztóma (ileosztóma,
kolosztóma)
Képességromlás,
ha nem lehet ellenőrzés
alatt tartani - zsákra van
szükség stb. Lehetséges
problémák hosszabb
vészhelyzet esetén
T - Amíg kivizsgálták, a megfelelő
ellenőrzés alatt tartást elérték és
a kezelést betartja.
P - Rosszul kezelt.
Eseti értékelés.
70.N 00-99Húgy- és ivarszervi
állapotok
71.N 00,
N 17
Akut vesegyulladás
Veseelégtelenség, magas
vérnyomás
P - Amíg megoldották.Eseti értékelés, ha
maradványhatások
tapasztalhatók.
72.N 03-05,
N 18-19
Szubakut vagy krónikus
vesegyulladás vagy
nefrózis
Veseelégtelenség, magas
vérnyomás.
T - Amíg kivizsgálják.Eseti értékelés specialista
által a vesefunkció
és a szövődmények
valószínűsége alapján.
73.N 20-23Vesekő vagy húgyúti
kövesség
Vesegörcsből eredő
fájdalom.
T - Amíg kivizsgálták annak
megerősítése érdekében, hogy
nem áll fenn a biztonságos
munkavégzést érintő tünetek
bekövetkezésének valószínűsége.
P - Ismétlődő kőképződés súlyos
eseteiben.
Eseti értékelés.
74.N 33,
N 40
Prosztata-
megnagyobbodás/
húgyúti elzáródás
A vizelet akut
visszatartása.
T - Amíg kivizsgálták és kezelték.
P - Ha nem gyógyítható.
Eseti értékelés.
75.N 70-98Nőgyógyászati állapotok
- Súlyos hüvelyi vérzés,
súlyos menstruációs
fájdalom, endometriózis,
nemi szervek előreesése
vagy más
Fájdalomból vagy
vérzésből eredő
képességcsökkenés.
T - Ha képességcsökkenés áll fenn
vagy az ok megállapításához és
orvoslásához kivizsgálás szükséges.
Eseti értékelés, ha
az állapot valószínűleg
az utazások során
történő kezelést igényel,
vagy befolyásolja
a munkaképességet.
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
76.R 31, 80,
81, 82
Fehérjevizelés, véres
vizelet, cukortartalmú
vizelet, vagy egyéb
húgyúti rendellenesség
Vesebetegségre vagy más
betegségekre utaló jel.
T- Ha a kezdeti megállapítások
klinikailag jelentősek.
P- Súlyos és nem gyógyítható
mögöttes ok - pl. vesefunkció
romlása.
Súlyos mögöttes állapot
nagyon alacsony
valószínűsége.
77.Z 90.5Veseeltávolítás vagy
egy nem működő vese
A folyadékszabályozás
korlátozottsága
szélsőséges körülmények
között, ha a megmaradó
vese nem teljesen
működőképes.
P - A megmaradó vese bármilyen
funkciócsökkenése a fedélzeti
személyzet új tagja esetében.
A megmaradó vese jelentős
funkciózavara a fedélzeti
személyzet már szolgáló tagja
esetében.
A megmaradó vesének
teljes mértékben
működőképesnek kell
lennie, és nem lehet
előrehaladó betegségre
hajlamos, a vese
kivizsgálása és specialista
jelentése alapján.
78.O 00-99VÁRANDÓSSÁG
79.O 00-99Várandósság
Szövődmények, késői
szakaszban a mozgási
képesség korlátozottsága.
Az anyát és a gyermeket
érő ártalom lehetősége
idő előtti, munka közben
történő szülés esetén.
T - A döntésnek összhangban
kell lennie a nemzeti
jogszabályokkal A terhesség
magas szintű megfigyelést igénylő
rendellenessége.
Nem komplikált
terhesség, amely nem
jár képességeket rontó
hatásokkal: A döntéseknek
összhangban kell lennie
a nemzeti gyakorlattal és
jogszabályokkal.
80.L00-99BŐR
81.L 00-08Bőrfertőzések
Ismétlődés, átvitel
másokra.
T - Ha vannak a biztonságos
munkavégzést érintő tünetek.
P - Fontolja meg a fedélzeti
személyzet ismétlődő
problémákkal küzdő tagjai esetén.
A fertőzés jellege és
súlyossága alapján.
82.L10-99Egyéb bőrbetegségek,
például. ekcéma,
bőrgyulladás,
pikkelysömör
Ismétlődés, néha
foglalkozási ok.
T - Ha vannak a biztonságos
munkavégzést érintő tünetek.
Eseti döntés, megfelelő
korlátozással, ha hő vagy
a munkahelyen előforduló
anyagok hatására
súlyosbodik.
83.M 00-99IZOM-CSONTRENDSZERI
BETEGSÉGEK
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
84.M 10-23Porckopás, más ízületi
betegségek és az azt
követő ízületkicserélés
A szokásos vagy
vészhelyzeti feladatokat
érintő fájdalom és
mozgási képesség
korlátozottság. Fertőzés
vagy kificamodás
lehetősége és
az ízületprotézisek
korlátozott élettartama.
T - A funkció teljes visszanyerése
és ennek egy specialista által
készített hivatalos értékeléssel
történő megerősítése szükséges
a munkába való visszatérés előtt
a csípő- vagy térdízület kicserélése
után.
P - Előrehaladott és súlyos
esetekben.
Eseti értékelés. Képes
teljes mértékben
megfelelni a rutinszerű
és vészhelyzeti feladatok
követelményeinek,
és nagyon alacsony
valószínűséggel
következik be olyan
mértékű állapotromlás,
amelynek következtében
a feladatait nem lenne
képes elvégezni.
85.M 24.4Ismétlődő instabilitás
a váll- vagy
térdízületekben
A mozgási képesség
hirtelen korlátozása,
fájdalommal.
T - Amíg az ízület működése és
stabilitása megfelelően helyreállt.
Alkalmankénti instabilitás
eseti vizsgálata.
86.M 54.5Hátfájás
A szokásos vagy
vészhelyzeti feladatokat
érintő fájdalom és
mozgási képesség
korlátozottság.
Képességromlás
súlyosbodása.
T - Akut szakaszban.
P - Ha ismétlődő vagy
cselekvésképtelenséget okozó.
Eseti értékelés.
87.Y 83.4 Z 97.1Művégtag
A szokásos vagy
vészhelyzeti feladatokat
érintő mozgási képesség
korlátozottság.
P - Ha lényeges feladatok nem
hajthatók végre.
Ha a rutinszerű és
vészhelyzeti feladatok
elvégezhetők,
konkrét nem alapvető
tevékenységekre
vonatkozó korlátozások
megengedettek. A 03***
korlátozás feltüntethető.
88.ÁLTALÁNOS
89.R 47, F 80Beszédrendellenességek
A kommunikációs
képesség korlátozottsága.
P - Nem összeegyeztethető
a rutinszerű és vészhelyzeti
feladatok biztonságos vagy
hatékony végrehajtásával.
Nincs lényeges
romlás a lényeges
beszédkommunikációban.
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
90.T 78 Z 88Allergiák (allergiás
bőrgyulladás és asztma
kivételével)
Az ismétlődés és
a válaszreakció
fokozódó súlyosságának
valószínűsége. A feladatok
elvégzésére való csökkent
képesség.
T - Amíg már nincsenek
a biztonságos munkavégzést érintő
tünetek.
P - Ha életet veszélyeztető
válaszreakció ésszerűen
előrelátható.
Ha a válaszreakció nem
életet veszélyeztető,
hanem képességeket
rontó, és a hatások teljes
mértékben ellenőrzés
alatt tarthatók hosszú
távú nem szteroid
öngyógyszerezéssel vagy
életmód-változtatásokkal,
amelyek a munkahelyen
megvalósíthatók és
nem járnak a biztonság
szempontjából kritikus
hátrányos hatásokkal.
91.Z 94Szervátültetések -
vese, szív, tüdő, máj
(művégtagok, vagyis
ízületek, végtagok,
lencsék, hallókészülékek,
szívbillentyűk stb. esetén
lásd az adott állapotra
vonatkozó szakaszt)
A kilökődés lehetősége.
Gyógyszerek
mellékhatásai.
T - Amíg a műtét és a kilökődés
elleni SS gyógyszerek hatásai
stabilak lesznek.
P - Eseti értékelés és megerősítés
egy specialista által elvégzett
hivatalos értékeléssel.
Eseti értékelés specialista
tanácsával. Alkalmas,
egy év időkorlátozással.
92.Besorolás
állapot
szerint
Előrehaladó állapotok,
amelyek jelenleg
a feltételek határértékein
belül vannak,
pl. Huntington-kór
(beleértve a családi
előzményeket),
keratoconus.
T - Amíg kivizsgálták és kezelték,
ha indikált.
P - Ha a káros előrehaladás
valószínű.
Eseti értékelés specialista
tanácsával. Az ilyen
feltételek elfogadhatók,
ha káros előrehaladás
bekövetkezése nem
valószínű a következő
orvosi vizsgálat előtt.
ABCD
BNO 10
diagnosztikai
kódok
Állapot
Feltételek indoklása
A rábízott feladatok bármikor történő
végrehajtására való alkalmatlanság
- várhatóan ideiglenes (T)
- várhatóan végleges (P)
Képes arra, hogy bármikor
végrehajtsa a rábízott feladatokat
93.Besorolás
állapot
szerint
Kifejezetten nem felsorolt
állapotok
T - Amíg kivizsgálták és kezelték,
ha indikált.
P - Ha végleges
képességcsökkenéssel jár.
Iránymutatásként
használja a kapcsolódó
állapotokkal való
analógiát. Fontolja
meg a hirtelen
cselekvésképtelenség,
az ismétlődés vagy
előrehaladás fokozott
valószínűségét, illetve
a szokásos és vészhelyzeti
feladatok végrehajtásának
korlátozottságát. Ha
kétségei merülnek fel,
kérjen tanácsot, vagy
fontolja meg a korlátozást
és a döntőbizottság elé
utalást.

5. A H 0059 diagnosztikai kód alatt meghatározott látásra vonatkozó feltételek

Minimális látási feltételek

5.1. Nappali látásélesség:

Mindkét szem együttes látásélessége vagy a jobb látású szem látásélessége korrekcióval vagy anélkül 0,8-nál nagyobb vagy azzal egyenlő. Monokuláris látás elfogadható. A nyilvánvaló kettős látás (mozgékonyság), amelyet nem lehet korrigálni, nem fogadható el. Monokuláris látás esetén: a jó szem normális mozgékonysága. A 01*** korlátozás feltüntethető.

5.2. Látás hajnalban és szürkületkor:

Vizsgálni kell zöldhályog, retina rendellenességek vagy a közeg átlátszatlansága esetén (pl. szürkehályog). Kontrasztérzékenység 0,032 cd/m2-nél vakító fény hiányában; 1:2,7 vagy annál jobb vizsgálati eredmény a mezoteszttel vizsgálva.

5.3. Látómező:

A vízszintes látómezőnek legalább 120 fokosnak kell lennie. A kiterjesztésnek legalább 50 foknak kell lennie balra és jobbra és 20 foknak felfelé és lefelé. A látómező középpontjától számított 20°-os sugarú tartományon belül a látás nem lehet terhelt. Legalább az egyik szemnek meg kell felelnie a látásélesség szabványának, és a látómezejében nem lehetnek patológiás szigetszerű látótérkiesések. Szemorvos által végzett hivatalos vizsgálat kötelező, ha a kezdeti vizsgálat során bármilyen rendellenességet észlelnek, illetve zöldhályog vagy retinadisztrófia esetén.

5.4. A fedélzeti személyzet hajózási feladatokat ellátó tagjainak színérzékelése:

A színérzékelés megfelelőnek tekinthető, ha a jelölt az Ishihara 24 lemezes kiadású tesztet legfeljebb két hibával teljesíti. Ha a jelölt nem teljesíti ezt a tesztet, az említett jóváhagyott alternatív vizsgálatok egyikét kell elvégezni. Kétség esetén anomaloszkópos vizsgálatot kell végezni. Az anomális hányadosnak 0,7 és 1,4 között kell lennie, és ezáltal normális trikromáciát kell mutatnia.

Az Ishihara lemezek jóváhagyott alternatív tesztjei:

a) Velhagen/Broschmann (eredmény legfeljebb két hibával);

b) Kuchenbecker-Broschmann (legfeljebb két hiba);

c) HRR (minimális eredmény: "enyhe");

d) TMC (minimális eredmény: "másodfokú");

e) Holmes Wright B (eredmény legfeljebb 8 hibával a kicsinél);

f) Farnsworth Panel D 15 teszt (minimális eredmény: legfeljebb egy diametrikus keresztezés a színek elrendezésének diagramjában);

g) Colour Assessment and Diagnosis (CAD) teszt (eredmény legfeljebb négy CAD egységgel).

5.5. A 96/50/EK tanácsi irányelvnek és a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendeletnek megfelelően kibocsátott hajóvezetői bizonyítványok jogosultjai, akiknek a színérzékelésére vonatkozó anomális hányados 0,7 és 3,0 között van, alkalmasnak tekintendők, ha bizonyítványukat 2004. április 1. előtt adták ki. Szűrőüveg használata a színérzékelés optikai korrekciójához - például színezett kontaktlencsék és szemüvegek használata - nem megengedett.

6. A H 68-95 diagnosztikai kód alatt meghatározott hallásra vonatkozó feltételek

Minimális hallási feltételek

A hallás megfelelőnek tekintendő, ha a halláscsökkenés átlagos értéke mindkét fülön, hallókészülékkel vagy anélkül nem haladja meg a 40 dB-t az 500, 1000, 2000 és 3000 Hz frekvenciákon. Ha a 40 dB értéket túllépik, a hallást akkor is megfelelőnek kell tekinteni, ha egy ISO 8253-1:2010 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű audiométerrel végzett hallásvizsgálaton a jelölt megfelel.

A 02*** korlátozás feltüntethető.

7. Megjegyzések a táblázathoz és az 5-6. pontokhoz:

7.1.* Ismétlődési arányok:

Ahol a "nagyon alacsony" és "alacsony" kifejezéseket használják az ismétlődés fokozott valószínűségére. Ezek lényegében klinikai megítélések, de bizonyos állapotok esetében kvantitatív bizonyítékok állnak rendelkezésre az ismétlődés valószínűségére vonatkozóan. Ahol ilyen rendelkezésre áll - pl. rohamok és szívvel kapcsolatos események esetében -, ez további vizsgálatok szükségességére utalhat abból a célból, hogy meghatározzák az ismétlődés fokozott valószínűségét az egyén esetében. Kvantitatív ismétlődési szintek megközelítőleg:

a) nagyon alacsony: ismétlődési arány kevesebb, mint 2% évente;

b) alacsony: ismétlődési arány 2-5% évente.

7.2.** Felnőttkori asztma:

Az asztma fennállhat gyermekkortól kezdve, vagy kezdődhet 16 éves kor fölött. Az asztma felnőttkorban történő kialakulásának számos belső és külső oka van. A késői belépő felnőtteknél, akiknél az előzményekben előfordult felnőttkorban kialakuló asztma, meg kell vizsgálni a specifikus allergének, köztük a foglalkozási asztmát okozó allergének szerepét. A kevésbé specifikus kiváltó okokat - mint a hideg, a testmozgás és a légúti fertőzés - szintén figyelembe kell venni. Mindegyik befolyásolhatja a belvizeken végzett munkára való alkalmasságot.

Enyhe időszakos asztma - enyhe zihálással jellemzett, ritkán előforduló epizódok, amelyek kéthetente egynél ritkábban fordulnak elő, és könnyedén és gyorsan enyhülnek béta-agonista inhalátor használatával.

Enyhe asztma: zihálással jellemzett gyakori epizódok, amelyek béta-agonista inhalátor alkalmazását, vagy kortikoszteroid inhalátor bevezetését igénylik. A rendszeresen inhalált szteroidok (vagy szteroid / hosszú hatású béta-agonisták) szedése hatékonyan kiküszöbölheti a tüneteket és a béta-agonista kezelés szükségességét.

Testmozgás kiváltotta asztma: zihálással és légszomjjal jellemzett epizódok, amelyeket - különösen hidegben végzett - testmozgás vált ki. Az epizódok hatékonyan kezelhetők inhalált szteroidokkal (vagy szteroid / hosszú hatású béta- agonistával) vagy más szájon át szedett gyógyszerekkel.

Mérsékelt asztma: zihálással jellemzett gyakori epizódok az inhalált szteroid (vagy szteroid / hosszú hatású béta-agonista) kezelés rendszeres alkalmazása ellenére, amely gyakori béta-agonista inhalátoros kezelés folyamatos használatát, vagy más gyógyszerek hozzáadását igényli, alkalmanként szájon át szedett szteroidok alkalmazása szükséges.

Súlyos asztma: zihálással és légszomjjal jellemzett gyakori epizódok, gyakori kórházi kezelés, szájon át szedett szteroid kezelés gyakori alkalmazása.

7.3.*** Mérséklési intézkedések és korlátozások

01 Látáskorrekció (szemüveg vagy kontaktlencsék vagy mindkettő) szükséges

02 Hallókészülék szükséges

03 Művégtag szükséges

04 Egyedüli szolgálat nem megengedett a kormányállásban

05 Csak nappali világosságban

06 Hajózási feladatok nem engedélyezettek

07 Egy vízi járműre korlátozva, neve: ...................................................................................................................................

08 Korlátozott terület, neve: ....................................................................................................................................................

09 Korlátozott feladat, neve: ...................................................................................................................................................

A mérséklési intézkedések és korlátozások egymással kombinálhatók. Szükség esetén kombinálásuk kötelező.

2. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelethez[39]

Tengerészek egészségi alkalmasságának vizsgálata

I. Az STCW Egyezmény hatálya alá tartozó tengerészek esetében

I. Látási követelmények:

A tengeri szolgálat minimális látási követelményeit az STCW Egyezmény A-I/9. szakasza határozza meg. Ha a vizsgáló orvos olyan megbetegedést vagy rendellenességet észlel, amely veszélyeztetheti a vizsgált személyt, a hajón tartózkodó más személyeket, illetve a hajó és a hajózás biztonságát, a szolgálatra alkalmasságot az alábbiak figyelembevételével kell minősíteni és korlátozni:

a) a megfelelő parti betegellátó hely eléréséhez szükséges idő,

b) a beteget vagy a hajón tartózkodó más személyeket, illetve a hajó biztonságát és a környezetet - az egészségi problémák miatt - fenyegető veszély mértéke,

c) az egészségi problémák előfordulásának kockázata.

A vizsgált tengerész szolgálatra alkalmatlan, ha látása nem elégíti ki az STCW Egyezmény A-I/9. szakaszában a szolgálat-teljesítéshez az A-I/9 táblázatban rögzített, a tengerészek látására vonatkozó, minimális követelményeket.

II. Hallási követelmények:

A tengeri szolgálat minimális hallási követelményeit az STCW Egyezmény A-I/9. szakasza határozza meg.

A hallóképesség akkor megfelelő, ha a vizsgált személy a társalgási beszédet 25. életév betöltéséig 4 m távolságból, a 25. életév betöltése után 3 m távolságból megérti.

III. Tengerészek alkalmasságát korlátozó betegségek és testi fogyatékosságok:

1. a szív és a keringési rendszer megbetegedései,

2. a vérképző rendszer megbetegedései,

3. a vizeletkiválasztó rendszer betegségei,

4. a belső elválasztású mirigyek károsodásai,

5. a légzőrendszer betegségei,

6. az alsó vagy felső végtagok mozgásának korlátozottsága.

IV. Tengerészek alkalmasságát kizáró betegségek:

1. az eszmélet elvesztésével vagy egyensúlyzavarral járó megbetegedések,

2. a központi vagy a perifériális idegrendszer jelentős működési zavarral járó megbetegedései, különösen az agy és a gerincvelő megbetegedései, a koponya-agyvelősérülés vagy agyvérzés utáni állapotok,

3. elmebetegségek,

4. inzulinnal szabályozható cukorbetegség,

5. alkoholbetegség, kábítószer-függőség, szenvedélybetegségek,

6. hirtelen cselekvőképtelenséget okozó betegségek.

II. Az STCW Egyezmény hatálya alá nem tartozó, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálata

Az STCW hatálya alá nem tartozó, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálata a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az Egészségügyi Világszervezet által kiadott, a tengerészek behajózás előtti vagy időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatáról szóló útmutató alapján történik.

3. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelethez

A tengeri I. és II. osztályú kedvtelési célú vízijármű-vezetők egészségi alkalmasságának vizsgálata

A tengeri I. és II. osztályú kedvtelési célú vízijármű-vezetők minimális látási követelményei:

Távollátás korrekcióvalLátótérSzürkületi látás
egyik szemmásik szem
0,80,5A tengeri I. és II. osztályú kedvtelési célú vízijármű vezetéshez szükséges látás, távoli hajók és tárgyak azonosításaTeljes
látótér
A sötétben ellátandó funkciók nehézség nélküli ellátásához szükséges látás
Közeli látásSzínlátásSzürkületi látás
egyik szemmásik szem
0,40,4Térképek és navigációs segédletek olvasása, készülékek közelről való leolvasásához, a berendezések
üzemeltetéséhez és a szükséges rendszerek leolvasásához szükséges látás
SzínbiztosA sötétben ellátandó funkciók
nehézség nélküli ellátásához szükséges látás

A vizsgált vízijármű-vezető alkalmatlan, ha látása nem elégíti ki a fenti táblázatban foglalt minimális látási normákat. Mindkét szem veleszületett vagy szerzett, a látást károsan befolyásoló állapotai és a kettőslátás a szolgálatra való alkalmatlanságot eredményezi. Azok a személyek, akiknek szemüveget kell viselniük, kötelesek a hajón könnyen hozzáférhető helyen tartalékszemüvegeket tartani. A látásjavító eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó normáknak.

Hallási követelmény:

A hallóképesség akkor megfelelő, ha a vizsgált személy a társalgási beszédet 3 m távolságból megérti. Halláskárosodás gyanúja esetén audiogrammot kell készíteni és az Országos Közegészségügyi Központ módszertani útmutatója szerint kell eljárni.

Alkalmasságát korlátozó betegségek és testi fogyatékosságok:

- A szív és a keringési rendszer megbetegedései.

- A vérképző rendszer megbetegedései.

- A vizeletkiválasztó rendszer betegségei.

- A belső elválasztású mirigyek károsodásai.

- A légző rendszer betegségei.

- Az alsó vagy felső végtagok mozgásának korlátozottsága.

Alkalmasságot kizáró betegségek:

- Az eszmélet elvesztésével vagy egyensúlyzavarral járó megbetegedések.

- A központi vagy a perifériális idegrendszer jelentős működési zavarral járó megbetegedései, különösen az agy és a gerincvelő megbetegedései, a koponya-agyvelősérülés vagy agyvérzés utáni állapotok.

- Elmebetegségek.

- Inzulinnal szabályozható cukorbetegség.

- Hirtelen cselekvőképtelenséget okozó betegségek.

- Krónikus alkoholbetegség, kábítószer-függőség, szenvedélybetegségek.

4. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM rendelethez[40]

ORVOSI IGAZOLÁS BELVÍZI HAJÓZÁSI ALKALMASSÁGRÓL
A vizsgált személy családi és utóneve (születési név is, ha eltér):
Születési hely, idő:A személyazonosító okmány típusa és száma:
A vizsgálatot végző orvos családi és utóneve:
Címe:Telefonszáma:
A vizsgált személy fizikai és mentális alkalmassága az ES-QIN egészségügyi szabványban és a 21/2002. (XI. 8.)
GKM-ESZCSM rendeletben foglalt előírásoknak (általános alkalmasság, látás és hallás) megfelelően megtörtént
az alábbi eredménnyel:
□ Tartósan alkalmatlan
□ Átmenetileg alkalmatlan, előreláthatólag ___________________ -ig
□ Korlátozás nélkül alkalmas
□ Alkalmas ___________________ -ig[Csak akkor alkalmazható, ha a 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM rendelet a megállapított
egészségi állapotra vonatkozóan az alkalmassági idő korlátozását kifejezetten előírja.]
□ A következő korlátozással vagy korlátozásokkal alkalmas:
□ 01 Látást segítő eszköz (szemüveg és/vagy kontaktlencse) szükséges
□ 02 Hallást javító eszköz szükséges
□ 03 Végtagi protézis szükséges
□ 04 Egyszemélyi hajóvezetői szolgálat kivételével
□ 05 Csak nappal
□ 06 Hajóvezetői szolgálat ellátására alkalmatlan
□ 07 Korlátozva a következő hajóra: ___________________
□ 08 Alkalmas a következő vízterületre: ___________________
□ 09 Alkalmas a következő munkakörre: ___________________
……………………………….
Bélyegző
Dátum és a hajózási alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos aláírása

5. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelethez[41]

6. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelethez[43]

HAJÓS EGÉSZSÉGÜGYI TÖRZSLAP
1. Személyi adatok
Név:...........................................................................................................................................
Születési idő (év/hó/nap):...................................................................Neme: _ férfi _ nő
Születési hely:..............................................................................................................................
Anyja neve:.................................................................................................................................
Beosztás/foglalkozás:..................................................Állampolgárság:.......................................
Lakcím:.......................................................................................................................................
Szolgálati könyv száma:................................................................................................................
A hajó típusa: személyszállító, teherszállító
2. A munkaköri alkalmasság vizsgálata:1
_ előzetes _ időszakos _ soron kívüli _ záró
A látás vizsgálata
Látásélesség
Látásjavító eszköz nélkülLátásjavító eszközzel
Jobb szemBal szemMindkét szemJobb szemBal szemMindkét szem
Távol
Közel
Látótér
TeljesBeszűkült
Jobb szem
Bal szem
Színlátás _ normális _ téveszt
A hallás vizsgálata
Társalgási beszéd vizsgálat Tiszta tónusú audiometria (a küszöbértékek dB-ben)
Normális500 Hz1000 Hz2000 Hz3000 Hz4000 Hz6000 Hz
Jobb fülJobb fül
Bal fülBal fül
Részletes vizsgálat
Magasság:..................................(cm)
Pulzusszám:.............................../min
Vérnyomás:.......................................
Testsúly:.......................................(kg)
Szívritmus:...........................................
Szisztolés:................................Hgmm
Diasztolés:.................................Hgmm
Laboratóriumi vizsgálat
VizeletbenCukor:..................................................Protein ...................................................
________________________
1 Alkalmassági vizsgálatonként (előzetes, időszakos, soron kívüli) külön lap töltendő ki.
NormálisRendellenesNormálisRendellenes
Fej__Visszerek__
Arcüregek, orr, gége__Erek__
Száj, íny__Hasüreg és zsigerek__
Fülek (ált.)__Sérv__
Dobhártya__Végbélnyílás__
Szemek__Húgy- és ivarszervi rendszer__
Szemfenéki kép__Alsó és felső végtagok__
Pupilla__Gerincoszlop__
Szemmozgások__Idegvizsgálat__
Tüdők és mellkas__Pszichiátriai vizsgálat__
Mellvizsgálat__Külső megjelenés__
Szív__
Bőr__
Mellkasröntgen vizsgálat időpontja (év/hó/nap) ..........................................................................-án
Eredménye:...................................................................................................................................
Egyéb diagnosztikai vizsgálat(ok) és eredménye(i):
..............................................vizsgálat eredménye: .......................................................................
..............................................vizsgálat eredménye:.......................................................................
..............................................vizsgálat eredménye:.......................................................................
..............................................vizsgálat eredménye:.......................................................................
A vizsgáló orvos megjegyzései:
Oltási állapot feljegyezve: _ igen _ nem
3. A munkaköri alkalmasság minősítése
A ................................................................................. nevű vizsgált személy nyilatkozata, klinikai vizsgálataim és a fenti
diagnosztikai vizsgálati eredmények alapján nevezett munkavállaló
Fedélzeti szolgálatraGépszolgálatraSegédszolgálatra
Alkalmas___
Alkalmatlan___
Ideiglenesen alkalmatlan___
Látásjavító eszköz szükséges: _ igen _ nem
4. A vizsgáló orvos intézkedése

Beutalás további vizsgálatokra, szakorvosi rendelésre:...............................................................
A munkaköri alkalmassági vizsgálat helye:.....................................................................................
A munkaköri alkalmassági vizsgálat időpontja:..............................................................................
Az egészségügyi bizonyítvány lejártának időpontja:.......................................................................
P. H.
……………………………………………
(A vizsgáló orvos neve nyomtatott betűvel.)
A vizsgáló orvos aláírása:............................................................................................................

A vizsgálatok és az alkalmasság értékelése a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló
21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendeletben kapott felhatalmazás alapján történt.

Elismerem, hogy az egészségügyi törzslap tartalmával megismertettek.

A vizsgált személy aláírása:........................................................................................
(A vizsgáló orvos jelenlétében kell aláírni.)"

7. számú melléklet a 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelethez

A MUNKAVÁLLALÓ NYILATKOZATA AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL
Név:
Születési idő (év/hó/nap):Nem:férfi
Születési hely:
Anyja neve:
Képesítés/Beosztás: ................................................................................................ Állampolgárság: .........................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Szolgálati könyv száma: ...............................................................................................................................................................................................................................................................
A hajó típusa
– belvízi: vontatóhajó, tartályhajó, személyszállító, halász, egyéb ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
– tengeri: konténerszállító, tartályhajó, személyszállító, halász, egyéb ...................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
A vizsgált személy nyilatkozata
(A kitöltéshez az egészségügyi személyzet felajánlja segítségét)
Van-e Önnek az alábbiak közül korábban előfordult betegsége, problémája?
.KondícióIgenNemKondícióIgenNem
1.Szem/látási zavarok20.Alvászavarok
2.Fülészeti beavatkozás21.Kábítószer- vagy alkoholfüggőség
3.Hallászavar22.Dohányzik?
4.Magas vérnyomás23.Műtét/sebészi beavatkozás
5.Szív-/érrendszeri rendellenesség24.Epilepszia/rohamok
6.Szívműtét25.Szédülés/ájulás
7.Visszértágulás26.Tudatvesztés
8.Asztma/hörghurut27.Pszichiátriai problémák
9.A vér rendellenességei28.Depresszió
10.Cukorbetegség29.Öngyilkossági kísérlet
11.Pajzsmirigyzavarok30.Emlékezetkiesés
12.Emésztési zavarok31.Egyensúlyi zavar
13.Veseműködési zavar32.Erős fejfájások
14.Bőrgyógyászati panaszok33.Fül- és orrfájási panaszok
15.Allergia34.Mozgáskorlátozottság
16.Fertőző/ragályos betegségek35.Hátfájási problémák
17.Sérv36.Amputáció
18.Ivarszervi rendellenességek37.Törés/ficam
19.Terhesség
Amennyiben a fenti kérdések bármelyikére igenlő választ adott, kérjük részletezze azt.
Kiegészítő kérdések
.IgenNem
38. Küldték már Önt hajóról betegség miatt haza?
39. Utalták Önt már kórházba?
40. Nyilvánították Önt már tengeri szolgálatra alkalmatlannak?
41. Volt-e katona?
42. Korlátozták vagy visszavonták valamikor az Ön egészségügyi bizonyítványát?
43. Tudomása van valamilyen egészségi problémájáról, rendellenességéről vagy betegségéről?
44. Egészségesnek és a megjelölt beosztás/foglalkozás ellátására alkalmasnak érzi Ön magát?
45. Allergiás Ön valamilyen gyógyszerre?
Megjegyzések:
46. Szed Ön valamilyen rendelt vagy nem rendelt gyógyszert?
Amennyiben igen,, tüntesse fel a szedett gyógyszerek jegyzékét,, az adagolást és az okot,, amiért szednie kell.
Ezennel igazolom, hogy a fenti nyilatkozat legjobb tudomásom szerint a valóságnak megfelel. Tudatában vagyok, hogy tények és adatok elhallgatása, vagy valótlan adatok közlése a hajózás biztonságát veszélyeztetheti és az engedély visszavonását eredményezi.
Kelt:..................................................................................................................................................................... .............................................................................
a vizsgált személy aláírása
Ezennel hozzájárulok, hogy a munkaköri alkalmasságomat minősítő szakorvosok más egészségügyi intézmények rám vonatkozó valamennyi egészségügyi feljegyzését megtekinthessék.
Kelt:..................................................................................................................................................................... .............................................................................
a vizsgált személy aláírása
Tanú neve: ................................................................. Tanú aláírása: ............................................................................
(A név gépírással vagy nyomtatott betűvel.)

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 9. §-a. Hatályos 2015.06.08.

[2] Megállapította a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.06.08.

[3] Módosítani rendelte a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 18. § a) pontja. A módosítás nem végrehajtható.

[4] Lásd a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendeletet.

[5] Megállapította a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 11. § - a. Hatályos 2012.01.04.

[6] Megállapította a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 16. §-a. Hatályos 2022.04.19.

[7] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 10. §-a. Hatályos 2023.11.28.

[8] Beiktatta az 58/2016. (XII. 23.) NFM rendelet 7. §-a. Hatályos 2016.12.31.

[9] Megállapította a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 17. §-a. Hatályos 2022.04.19.

[10] Hatályon kívül helyezte a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 9. § a) pontja. Hatálytalan 2021.03.06.

[11] Hatályon kívül helyezte a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 9. § a) pontja. Hatálytalan 2021.03.06.

[12] Megállapította a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.06.08.

[13] Hatályon kívül helyezte a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 18. § b) pontja. Hatálytalan 2015.06.08.

[14] Megállapította a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.06.08.

[15] Módosította a 35/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.03.

[16] Hatályon kívül helyezte a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 18. § c) pontja. Hatálytalan 2015.06.08.

[17] Beiktatta a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.06.08.

[18] Beiktatta a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.06.08.

[19] Beiktatta a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.06.08.

[20] Hatályon kívül helyezte a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 9. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.06.

[21] Beiktatta a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 13. §-a. Hatályos 2015.06.08.

[22] Megállapította a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 18. §-a. Hatályos 2022.04.19.

[23] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 11. §-a. Hatályos 2023.11.28.

[24] Megállapította a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.04.

[25] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 22. § a) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[26] Hatályon kívül helyezte a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 18. §-a. Hatálytalan 2021.09.28.

[27] Megállapította a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 19. §-a. Hatályos 2022.04.19.

[28] Beiktatta a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.04.

[29] Módosította a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2015.06.08.

[30] Módosította a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2021.03.06.

[31] Megállapította a 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.01.04.

[32] Lásd a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23:) Korm. rendelet 2. számú mellékletét.

[33] Beiktatta a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 14. §-a. Hatályos 2015.06.08.

[34] Megállapította a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 15. §-a. Hatályos 2015.06.08.

[35] Beiktatta az 58/2016. (XII. 23.) NFM rendelet 8. §-a. Hatályos 2016.12.31.

[36] Beiktatta a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 20. §-a. Hatályos 2022.04.19.

[37] Beiktatta a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 20. §-a. Hatályos 2022.04.19.

[38] Megállapította a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 21. §-a (lásd: 3. melléklet). Hatályos 2022.04.19.

[39] Megállapította a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 16. § (2) bekezdése (lásd 7. melléklet). Hatályos 2015.06.08.

[40] Beiktatta a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 12. §-a (ld. 5. melléklet). Hatályos 2023.11.28.

[41] Megállapította a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 16. § (3) bekezdése (lásd 8. melléklet). Hatályos 2015.06.08.

[42] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 30. §-a. Hatályos 2017.01.03.

[43] Megállapította a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 16. § (4) bekezdése (lásd 9. melléklet). Hatályos 2015.06.08.

Tartalomjegyzék