9/2005. (III. 30.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 97. § (1) bekezdésének n) pontjában, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 287. § (2) bekezdésének k) pontjában, valamint a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.) 50. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

E rendelet hatálya a hivatásos és szerződéses katonákra, az önkéntes műveleti tartalékos katonára, az önkéntes védelmi tartalékos katonára, az önkéntes területvédelmi tartalékos katonára, a honvéd tisztjelöltre, a honvéd altiszt-jelöltre, továbbá - megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején, a hadkötelezettség bevezetése után - a hadköteles katonára (a továbbiakban: tényleges állomány), a hivatásos állományból nyugállományba helyezett és a szolgálati járandóságban részesülő személyekre (a továbbiakban: nyugállományú), valamint a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. §

E rendelet mellékleteként a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatát (a továbbiakban: Öltözködési Szabályzat) kiadom.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1998. (XII. 16.) HM rendelet és a módosításáról szóló 21/2001. (VIII. 31.) HM rendelet hatályát veszti.

4. §[2]

5. §[3]

Juhász Ferenc s. k.,

honvédelmi miniszter

Melléklet a 9/2005. (III. 30.) HM rendelethez

A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzata

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyenruha és az öltözet

1. A katonai egyenruházat - a hadviselésre vonatkozó nemzetközi egyezményekben meghatározott követelményeknek megfelelően - kifejezi az MH-hoz való tartozást, továbbá háborúban és békében megfelel a haderőnemi, fegyvernemi sajátosságoknak és a fokozott igénybevételi kívánalmaknak, megjeleníti haladó nemzeti hagyományainkat.[4]

Az egyenruhát e szabályzatnak megfelelően kell viselni.

Katonai egyenruhát viselők

2. Katonai egyenruhát - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.), és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) alapján - visel az e rendelet hatálya alá tartozó tényleges állomány, így a hivatásos és szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt, tisztesi rendfokozattal rendelkező, illetve a közkatona, az önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katona, valamint a honvéd tisztjelölt, a honvéd altiszt-jelölt, továbbá - megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején, a hadkötelezettség bevezetése után - a hadköteles katona.[5]

3. A Hvt. alapján katonai egyenruhát viselhet - a Hjt. 223. § kivételével - a hivatásos állományból nyugállományba helyezett személy.[6]

Katonai öltözetek típusai viselésük szerint

4. A hadi- (gyakorló-) öltözet a tényleges állomány alapruházata békeidőben és békétől eltérő időszakban egyaránt. A hadi- (gyakorló-) öltözetet a hivatásos, a szerződéses, a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt állomány béketámogató és az MH feladatát képező egyéb műveletek, gyakorlatok, valamint kiképzési tevékenységek során, a szolgálatot teljesítő önkéntes műveleti, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katona felkészítés, megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején, továbbá a hadkötelezettség bevezetése után a hadköteles katona, valamint a próbaidős szerződéses állomány a próbaidő alatt állandó jelleggel viseli.[7]

A hadi- (gyakorló-) ruházat általános, ejtőernyős, repülőszerelő, repülőműszaki és repülőhajózó öltözetekre tagozódik.

5. A köznapi öltözet - ha más öltözet nincs elrendelve - a hivatásos, a szerződéses tiszti, altiszti állomány, továbbá a honvéd tisztjelöltek ruházata, valamint az öltözetet viselheti a szerződéses legénységi, az önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány a szolgálati tevékenységük ellátása során.[8]

A köznapi ruházat általános, légierő által viselt és hadihajós öltözetekre tagolódik.

6. Ünnepi öltözetet visel a hivatásos, a szerződéses tiszt, altiszt, valamint a honvéd tisztjelölt, viselhet a szerződéses legénységi, az önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány laktanyán belül és kívül ünnepi állománygyűlések, rendezvények alkalmával.[9]

Ezt az öltözetet viseli a honvéd tisztjelölt, továbbá viselheti a szerződéses legénységi, az önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő társadalmi és ünnepélyes katonai rendezvényeken.[10]

Az ünnepi ruházat általános, légierő által viselt és hadihajós öltözetekre tagolódik.

7. A társasági öltözet a hivatásos és a szerződéses tiszti, altiszti állomány alkalmi ruházata nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényeken, katonai temetésen. Társasági öltözetet lehet viselni jelentősebb családi események alkalmával.[11]

A társasági ruházat általános, légierő által viselt és hadihajós öltözetekre tagolódik.

-[12]

8. Az estélyi öltözet az MH nem fegyveres külszolgálatot teljesítő hivatásos, valamint szerződéses tiszti, altiszti állományának viselete estélyek, bálok, délutáni fogadások alkalmával.[13]

Az estélyi ruházat általános, légierő által viselt és hadihajós öltözetekre tagolódik.[14]

9. A díszelgő öltözet a Nemzeti Honvéd Díszegység - azon belül a Honvéd Koronaőrség, a Honvéd Palotaőrség és a Honvéd Díszzászlóalj (a továbbiakban: Díszzászlóalj) - valamint a katonazenekarok állományának ruházata díszelgési szakfeladataik végrehajtása során, nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényeken, temetéseken, továbbá az elöljáró által meghatározott alkalmak esetén.[15]

Honvéd tisztjelölti díszöltözetet visel az MH Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) állományába tartozó honvéd tisztjelölt a tisztavatáson, az MH és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) ünnepélyes katonai-, valamint kulturális eseményein.

A katonazenekarok díszruházata általános és légierő által viselt öltözetekre tagolódik.

10. A sport- és szabadidő öltözet az MH tényleges katona állományának ruházata sportrendezvények, sportversenyek, sportfoglalkozások és szabadidős tevékenység során.[16]

Az egyenruha viselésének általános szabályai

11. A katonai öltözetet az igénybevételi alkalomnak, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően az Öltözködési Szabályzat szerint kell megválasztani, és azt az abban meghatározottak szerint kell viselni.

12. Alakzatban egységes öltözetet kell viselni.

13. Gyakorlat, terepen végrehajtott foglalkozás, alaki kiképzés stb. ellenőrzése, szemléje alkalmával az ellenőrző állomány a rendszeresített hadi- (gyakorló-) öltözetét viselje. Egyéb ellenőrzés alkalmával (az ellenőrzés helye és jellege szerint) az ellenőrzést elrendelő határozza meg az ellenőrzést végrehajtók öltözetét.

14. A Tábori Lelkészi Szolgálat tagja az Öltözködési Szabályzat rendelkezéseit köteles betartani, illetve katonai rendezvényen az arra előírt (elrendelt) öltözeti változatban megjelenni. A tábori püspök az egyenruhán a püspöki keresztet, a vezető tábori rabbi és a rabbi az egyenruhához a kipát viselheti.[17]

Ha a tábori lelkész a katonai rendezvényen egyházi feladatokat végez, katonai öltözetét - az egyházi előírásokra figyelemmel - további egyházi ruházattal is kiegészítheti.

15. a) A Hjt. 51. § alapján más szervezetnél szolgálatot teljesítő hivatásos és szerződéses katona szolgálati helyén viselendő öltözetét - az Öltözködési Szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével - a más szervezet vezetője határozza meg.[18]

b) A szervezet vezetője egyes meghatározott feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan az Öltözködési Szabályzat rendelkezéseitől eltérő öltözet viselését rendelheti el

ba) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ),[19]

bb)[20]

bc) a Honvéd Együttes Budapest,

bd) a Köztársasági Elnöki Hivatal,[21]

be) a Tábori Lelkészi Szolgálat állományába tartozó hivatásos és szerződéses katonák részére.

c) A Magyar Honvédség parancsnoka a hivatásos és szerződéses katonák részére a szolgálati feladatok ellátása során az Öltözködési Szabályzat rendelkezéseitől eltérő öltözet viselését előírhatja.[22]

d) A katonának az a)-c) alpontok alapján eltérő öltözet viselésének meghatározása esetén rendelkeznie kell hadi- (gyakorló-), köznapi, ünnepi, illetve társasági öltözettel is.

16. A szolgálati viszony Hjt. 58/A. § szerinti szünetelésének időtartama alatt az állomány tagja a hivatásos és szerződéses állományú katonák általános katonai és egyes szakmai ismereteinek bővítéséhez szükséges továbbképzésekről szóló 38/2010. (III. 31.) HM utasítás 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiképzési feladatokon való önkéntes részvétel ideje alatt gyakorló öltözetet visel.[23]

17. A parancsnok - a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatában (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) előírtak szerint - felelős az Öltözködési Szabályzatban meghatározottak betartatásáért.

Öltözetek katonai rendezvények alkalmával

18. A fegyverrel vagy haditechnikai eszközzel szolgálati feladatot ellátó katona hadi- (gyakorló-) öltözetet visel.

19. Ha a parancsnok másképp nem rendelkezik, a fegyver és haditechnikai eszközök nélkül sorakozó, felvonuló hivatásos és a szerződéses tiszti, altiszti állomány társasági- vagy ünnepi-, a honvéd tisztjelölt honvéd tisztjelölti dísz- vagy ünnepi-, a honvéd altiszt-jelölt, a tisztesi rendfokozattal rendelkező szerződéses katona, illetve a közkatona hadi- (gyakorló-) öltözetet visel.[24]

20. Katonai rendezvények alkalmával a díszzászlóalj és a katonazenekarok állománya díszelgő, illetve a rendezvény jellege szerint hadi- (gyakorló-) öltözetet visel.[25]

21. A csapatok alaki szemléjén, a hivatásos katona avatásán, az altiszt kibocsátó ünnepségen részt vevő állomány öltözetét, a rendezvényt szervező parancsnoknak intézkedésben kell szabályoznia.[26]

22. Egyéb katonai rendezvény alkalmával az azt szervező parancsnok döntése szerinti öltözet viselendő.

A polgári ruha viselésének rendje

23. E rendelet hatálya alá tartozó katona szolgálatteljesítési időn túl polgári ruhát viselhet.[27]

23/A. A katona szolgálati időben, szolgálati feladata végrehajtása során az állományilletékes parancsnok engedélyével gondozott, rendezett, a konszolidált megjelenés kritériumait kielégítő polgári ruhát viselhet. Az erre vonatkozó írásos engedélyt a katona a katonai objektumon kívül köteles magánál tartani és azt felszólításra bemutatni.[28]

24. Szolgálaton kívül, szabadságon, külföldön tartózkodó katona polgári ruhát visel.[29]

A nyugállományú katonák egyenruha viselése

25. A nyugállományú katona e Szabályzat rendelkezései szerint - a Hvt. és a Hjt. vonatkozó előírásai betartásával - viselhet egyenruhát.[30]

26. A nyugállományú katona polgári foglalkozás vagy más tevékenység folytatása közben, továbbá külföldi tartózkodás ideje alatt - a hivatalos kiküldetés kivételével -, valamint politikai rendezvényen egyenruhát nem viselhet.

27. A nyugállományba helyezett katona az egyenruháján nyugállományt kifejező hímzett jelvényt visel.[31]

28. Az a rehabilitált katona, aki jogosultságot kapott egyenruha viselésére, a nyugállományúakra vonatkozó szabályok szerint viselheti az egyenruhát.

A külföldön szolgálatot teljesítő katonák egyenruha viselésének szabályai

29. A külföldön szolgálatot teljesítő tényleges állományú katona - a 30. pont szerinti eltérésekkel - az Öltözködési Szabályzat szerint viselje egyenruháját. Viselheti az adott kontingens, illetve szolgálati hely megkülönböztető jelzéseit, azonban az egyenruha alapanyagát, szabását, díszítő elemeit nem változtathatja meg.

30. Az Öltözködési Szabályzatban meghatározott hordmódok megválasztása során figyelembe kell venni a fogadó országban vagy nemzetközi katonai szervezetben szolgálatot teljesítők részére elrendelt egyenruha-viselési formákat.

A külföldön szolgálatot teljesítő katona viselheti:

a) az adott kontingens, illetve szolgálati hely megkülönböztető jelzéseit [csapatkarjelzés, szolgálati karszalag vagy jelzés, csapatjelvény, csapat-, illetőleg fegyvernemi (haderőnemi) sál, sapka, továbbá végzettséget tanúsító jelvény, egyéb feliratok és jelvények stb.],[32]

b) speciális szakfegyvernemi öltözetet, illetve védőruházatot és felszerelést,

c) a külszolgálat befejezését követően az a)-b) alpontban felsorolt jelzések nem viselhetőek.

Öltözeti könnyítések

31. A katona a Szolgálati Szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint nyári időszakban a katonai objektum területén, egyéni mozgás esetén a sapkáját leveheti.

32. Az ügyeleti szolgálatot teljesítő katona az alvásra biztosított pihenőidőben levetkőzve pihenhet. Az egyéb öltözeti könnyítéseket, a szolgálat jellegének figyelembevételével, a szolgálati utasításban kell szabályozni.

33. Téli időszakban a katona - őr- és ügyeleti szolgálatban, valamint kötelékben a közvetlen elöljárója engedélyével - szabadban (épületen kívül), az időjárástól függően, a 60. pont a) alpontban meghatározottak szerint, téli sapkáját lehajtva viselheti, továbbá a kabát gallérját felhajthatja.

34. Az őrség pihenő váltásának tagja a Szolgálati Szabályzatban meghatározottak szerint - levetkőzés nélkül - fekve pihenhet (alhat) oly módon, hogy sapkáját, hevederövét leteheti, zubbonyának felső gombjait kigombolhatja.

35. Vonaton, helyiérdekű vonaton (HÉV), távolsági autóbuszon, hajón, repülőgépen egyenruhában utazó katona a sapkáját leveheti, zubbonyát kigombolhatja, illetőleg leveheti, nyakkendőjét meglazíthatja, továbbá ingének felső gombját kigombolhatja, azonban a járműről történő távozás előtt e ruházati könnyítéseket köteles megszüntetni.

36. A gépjárművet vezető, illetve a gépjárműben utazó katona - a szolgálati gépjármű és a tömegközlekedési eszközök kivételével - a sapkáját, zubbonyát és nyakkendőjét leveheti, illetve zubbonyát, ingének felső gombját kigombolhatja. A gépjármű elhagyása előtt az általa végrehajtott ruházati könnyítést köteles megszüntetni.

A szolgálati gépjárművet vezető és az abban utazó katona, a gépjárműparancsnok engedélyével könnyíthet az öltözetén.

37. Gépjárművön szállított személyek az oszlop-, illetve a gépjárműparancsnok engedélyével sapkájukat levehetik, téli sapkájukat lehajthatják, illetve kabátjuk gallérját felhajthatják.

38. Télen és átmeneti időszakban, irodában és étkezdében a katona zubbonyát kigombolhatja, illetve leveheti. A helyiség elhagyása előtt a végrehajtott ruházati könnyítést köteles megszüntetni.

39. A katona fizikai munkavégzés közben a munkát irányító parancsnok engedélyével a sapkát, a kabátot, a zubbonyt, a pólót, valamint laktanyában és a gyakorlótéren az atlétatrikót is leveheti.

Tiltó rendelkezések

40. A katonának tilos:

a) az MH-nál rendszeresítettől eltérő anyagú, formájú és színű egyenruhát, lábbelit, rendfokozati jelzést, továbbá a katonanőknek testszínűtől eltérő színű vagy mintás harisnyát (harisnyanadrágot) hordani, az egyenruházatot a Honvédségben forgalmazott formától, kiviteltől, színtől és alapanyagtól eltérően előállítani, átalakítani, illetőleg ilyen ruházatot viselni,[33]

b) az e szabályzatban meghatározottakon kívül kitüntetést és elismerést (a továbbiakban együtt: kitüntetés), kitüntetési szalagsávot, jelvényt, kitűzőt, különböző emblémát, jelzést és feliratot, nem rendszeresített csapatkarjelzést viselni,[34]

c) az egyenruhához ékszert - kivéve a karikagyűrűt, a pecsétgyűrűt, katonanők esetében az egyenruha szellemiségéhez illő fülbevalót, ha az a munkavégzést nem akadályozza, illetőleg, ha az a testi épséget nem veszélyezteti - látható módon viselni,[35]

d) az öltözeti cikkeken az arra kialakított speciális célzsebek kivételével, a külső zsebekben kilátszó vagy átnyomódó tárgyat elhelyezni,

e) az egyenruházaton - a meghatározottakon kívül - könnyíteni, a hosszú ujjú ing és ingblúz, a 90 M és a 93 M gyakorlózubbony ujját felhajtani (felgyűrni),

f) a ruha fazonján, gallérhajtókán gyászszalagot viselni, élő vagy művirágot feltűzni,[36]

g) a hadi- (gyakorló-) öltözethez köznapi - kivételt képez a repülőhajózó állomány - vagy társasági sapkát viselni,

h) más kereső foglalkozás folytatása közben, továbbá külföldi tartózkodás alatt - a hivatalos kiküldetés kivételével - egyenruhát viselni,

i) a katonai objektumon kívül - e szabályzat öltözeti könnyítéseit kivéve - a sapkát levenni,

j) a rendfokozattal rendelkező katonának rendfokozati jelzés nélküli egyenruhát - a tisztesi rendfokozat nélküli szerződéses katona kivételével - viselni,

k) egyenruhát polgári ruhával vegyes öltözetként viselni,

l) a 90 M hadi- (gyakorló-), a 93 M hadi- (gyakorló-), a 2000 M nyári, valamint a 2003 M sivatagi gyakorlózubbonyokat és gyakorlónadrágokat vegyesen viselni,

m) a 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözetet - a felkészítési időszak, a búcsúztató, illetve visszafogadó ünnepség, valamint a szolgálati érdekű utazások kivételével - honi területen viselni,[37]

n) a köznapi és hadiruházati cikkeket vegyesen viselni,

o) gyakorlópulóveren névkitűzőt elhelyezni,

p) a gyakorlózubbonyt és a gyakorlópólót a gyakorlónadrágon, illetve a köznapi (társasági) inget a köznapi (társasági) pantallón (szoknyán) kívül hordani,[38]

q) politikai rendezvényen - a 16. pontban meghatározott eset kivételével - egyenruhát viselni,

r) a katonanőknek a térd középvonalától felfelé számított 10 centiméternél rövidebb, illetőleg a térd középvonalától lefelé számított 10 centiméternél hosszabb köznapi, illetve társasági szoknyát viselni,

s) az egyenruhával össze nem egyeztethető, illetve kulturálatlan táskát, reklámtasakot, csomagot vinni.

t) az egyenruhához esernyőt hordani.[39]

u) a megengedett hosszú haját úgy hordania, hogy az a viselt rendfokozati jelzését eltakarja, illetve fedje.[40]

41. Beteg (sérült) tényleges állományú katona a szolgálatképessége helyreállításáig egyenruhát csak a betegség (sérülés) jellege figyelembevételével viselhet.

A haj, bajusz és szakáll viselés szabályai[41]

42. a) A katona hajviseletének ki kell elégítenie a gondozott, rendezett, konszolidált megjelenés kritériumait. Haja legfeljebb olyan hosszú legyen, hogy az a sapka szegélyétől a nyak érintkezéséig lefelé haladva fokozatosan csökkenjen. A katonanőknek olyan - az egyenruhához méltó - hajat kell viselniük, hogy az ne akadályozza feladatuk végrehajtását, illetőleg tábori körülmények között is könnyen ápolható legyen, továbbá feleljen meg a 40. pont u) alpontjában előírtaknak.[42]

b) A Szolgálati Szabályzatban meghatározott magatartási szabályokkal, a tényleges katonai szolgálatot teljesítő katona szájszél vonaláig érő ápolt bajuszt, 1,5 cm-nél nem hosszabb ápolt szakállat, pofaszakállat, pajeszt viselhet.

43. Az állományilletékes parancsnok által megtiltható a szakáll viselete, ha az akadályozza a katonai tevékenység ellátását, veszélyezteti a katona életét, testi épségét, egészségét, illetve a szolgálati tevékenység biztonságát, továbbá ha az nem felel meg az általános higiénés követelményeknek.

44. A 43. pontban meghatározott követelmények alapján, az Öltözködési Szabályzat hatálybalépését követően, a Magyar Honvédség parancsnoka határozza meg azon katonai és szolgálati tevékenységek, illetve alkalmak körét, amikor a katona szakállt nem viselhet.[43]

II. Fejezet

ÖLTÖZETI TÍPUSOK

Hadi- (gyakorló-) öltözet

45. A) A 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözetet viseli - az ejtőernyős - mélységi és csapatfelderítő -, a tűzszerész és hadihajós, a repülőszerelő és a szakfeladatot végrehajtó repülőhajózó állomány kivételével - az MH tényleges állománya. A 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözetet viseli az állomány béketámogató és az MH feladatát képező egyéb műveletek - különösen katasztrófa-elhárítás, humanitárius segítségnyújtás, terrorelhárítás - során, harcászati gyakorlaton, terepen végrehajtott foglalkozások alkalmával, alaki szemlén, készenlét fokozásakor, katonai rendezvényeken, továbbá ha a sorakozás, felvonulás fegyverrel vagy haditechnikával történik.[44]

Az öltözetet a hivatásos és a szerződéses főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt, valamint a tisztesi rendfokozatú szerződéses állomány és a közkatona, továbbá a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt viseli az egység-, illetve ennél alacsonyabb szintű 24 órás ügyeleti szolgálatban; továbbá a próbaidős szerződéses, az önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány szolgálati idejében, továbbá őr- és ügyeleti szolgálatban.[45]

Az öltözetet a hivatásos és a szerződéses állomány a napi szolgálati tevékenysége során is viselheti.

Az öltözet változatai:

[46]
Télen
1. változat
90 M téli gyakorló sapka
Csősál
0008 M gyakorló esővédő kabát
2008 M polárpulóver (kabátbélés)
Gyakorlókesztyű
90 M gyakorlózubbony
Gyakorlópóló
90 M gyakorlónadrág
2008 M téli felső
2008 M téli alsó
Téli gyakorló zokni
Általános bakancs
Hevederöv
Átmeneti időszakban
2. változat2/A. változat
GyakorlókalapGyakorlókalap
2008 M gyakorló esővédő kabát90 M gyakorlózubbony
90 M gyakorlózubbonyGyakorlópóló
Gyakorlópóló90 M gyakorlónadrág
90 M gyakorlónadrágNyári gyakorló zokni
Nyári gyakorló zokniÁltalános bakancs
Általános bakancsHevederöv
Hevederöv
Nyáron
3. változat4. változat
GyakorlókalapGyakorlókalap
2000 M nyári gyakorlózubbony2000 M nyári gyakorlózubbony
Gyakorlópóló2000 M nyári gyakorlónadrág
2000 M nyári gyakorlónadrágNyári gyakorló zokni
Nyári gyakorló zokniNyári bakancs
Nyári bakancsHevederöv
Hevederöv
Nyáron
5. változat
Gyakorlókalap
Gyakorlópóló
2000 M nyári gyakorlónadrág
Nyári gyakorló zokni
Nyári bakancs
Hevederöv

B) A 93 M ejtőernyős (eje.) hadi- (gyakorló-) öltözetet az MH tényleges állományú tagjainak ejtőernyős, mélységi- és csapatfelderítő, tűzszerész és hadihajós állománya viseli béketámogató és az MH feladatát képező egyéb műveletek - katasztrófa-elhárítás, humanitárius segítségnyújtás, terrorelhárítás stb. - során, harcászati gyakorlaton, terepen, vízen végrehajtott foglalkozások alkalmával, alaki szemlén, készenlét fokozásakor, katonai rendezvényeken, továbbá ha a sorakozás (felvonulás) fegyverrel vagy haditechnikával történik. A szakállomány a 93 M ejtőernyős hadi- (gyakorló-) öltözetet viseli az egység-, illetve ennél alacsonyabb szintű 24 órás őr- és ügyeleti szolgálatban.[47]

Az öltözet változatai:

Télen
6. változat
Ejtőernyős barett sapka
Csősál
Ejtőernyős gyakorlókabát
Kabátbélés
Ejtőernyős gyakorlózubbony
Gyakorlópóló
Ejtőernyős gyakorlónadrág
Ejtőernyős téli gyakorlónadrág
Nadrágbélés
Gyakorlókesztyű
Téli ing
Téli alsó
Téli gyakorlózokni
Általános bakancs
Hevederöv
Átmeneti időszakban
7. változat
Ejtőernyős barett sapka
Ejtőernyős gyakorlókabát
Ejtőernyős gyakorlókabát
Gyakorlópóló
Ejtőernyős gyakorlónadrág
Nyári gyakorlózokni
Általános bakancs
Hevederöv
Nyáron
8. változat
Ejtőernyős barett sapka
Ejtőernyős gyakorlózubbony
Gyakorlópóló
Ejtőernyős gyakorlónadrág
Nyári gyakorlózokni
Nyári bakancs
Hevederöv
9. változat
Ejtőernyős barett sapka
2000 M nyári gyakorlózubbony
2000 M nyári gyakorlónadrág
Nyári gyakorlózokni
Nyári bakancs
Hevederöv
10. változat
Ejtőernyős barett sapka
Gyakorlópóló
2000 M nyári gyakorlónadrág
Nyári gyakorlózokni
Nyári bakancs
Hevederöv

C) A 93 M repülőszerelő (repülőműszaki) hadi- (gyakorló-) öltözetet az MH, hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt repülőszerelő (re. szerelő) állománya viseli szolgálati helyén szakfeladat végrehajtásakor, egység-, illetve ennél alacsonyabb szintű 24 órás ügyeleti szolgálatban.[48]

Az öltözet változatai:

Télen
11. változat

Repülőszerelő téli sapka
Csősál
Repülőszerelő téli gyakorlókabát
Kabátbélés
Repülőszerelő téli gyakorlónadrág
Nadrágbélés
Gyakorlókesztyű
Repülőszerelő gyakorlózubbony
Gyakorlópóló
Repülőszerelő gyakorlónadrág
Téli ing
Téli alsó
Téli gyakorlózokni
Általános bakancs
Hevederöv
Átmeneti időszakban
12. változat

Repülőszerelő nyári sapka
Repülőszerelő téli gyakorlókabát
Repülőszerelő gyakorlózubbony
Gyakorlópóló
Repülőszerelő gyakorlónadrág
Nyári gyakorlózokni
Általános bakancs
Hevederöv
Nyáron
13. változat
Repülőszerelő nyári sapka
Repülőszerelő gyakorlózubbony
Gyakorlópóló
Repülőszerelő gyakorlónadrág
Nyári gyakorlózokni
Nyári bakancs
Hevederöv
14. változat
Repülőszerelő nyári sapka
2000 M nyári gyakorlózubbony
2000 M nyári gyakorlónadrág
Nyári gyakorlózokni
Nyári bakancs
Hevederöv
15. változat
Repülőszerelő nyári sapka
Gyakorlópóló
2000 M nyári gyakorlónadrág
Nyári gyakorlózokni
Nyári bakancs
Hevederöv

A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtőernyős és a 93 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:

a) télen:[49]

aa) 2008 M gyakorló esővédő kabát polárpulóverrel, zárt gallérral, csősállal,

ab) 2008 M gyakorló esővédő kabát polárpulóverrel, nyitott gallérral, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt, illetve zárt gallérral,

ac) 90 M téli gyakorlókabát béléssel begombolt gallérral, csősállal, illetve 93 M ejtőernyős és repülőszerelő téli gyakorlókabát zárt gallérral, csősállal,

ad) 90 M téli gyakorlókabát felső gombja kigombolva, illetve 93 M ejtőernyős és repülőszerelő téli gyakorlókabát nyitott gallérral, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt gallérral, 93 M ejtőernyős és repülőszerelő téli gyakorlózubbony zárt gallérral,

b) átmeneti időszakban:[50]

ba) 2008 M gyakorló esővédő kabát - polárpulóver nélkül - nyitott gallérral, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt, illetve zárt gallérral,

bb) 90 M téli gyakorlókabát - bélés nélkül - felső gombja kigombolva, illetve 93 M ejtőernyős és repülőszerelő téli gyakorlókabát nyitott gallérral, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt gallérral, illetve 93 M ejtőernyős és repülőszerelő téli gyakorlózubbony zárt gallérral,

bc) 90 M gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, illetve 93 M ejtőernyős és repülőszerelő téli gyakorlózubbony nyitott gallérral, alatta póló,

c) nyáron:[51]

ca) 90 M gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, 93 M ejtőernyős és repülőszerelő téli gyakorlózubbony nyitott gallérral, alatta gyakorlópóló,

cb) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

cc) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felső gombja kigombolva,

cd) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, ujja felhajtva, alatta gyakorlópóló,

ce) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, ujja felhajtva,

cf) gyakorlópóló tépőzáras hímzett gyakorló rendfokozati jelzéssel,

d) nyáron és átmeneti időszakban 90 M nyári gyakorló sapkát visel[52]

da) a nem szervezetszerű díszalegység alkalmazása során a díszalegységbe beosztott állomány,

db) a csapatzászló kísérésére kijelölt állomány,

dc) koszorúzási ünnepségeken a koszorúvivő és díszőrséget adó állomány,

dd) kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényekre kirendelt állomány,

de) a temetésen részt vevő katona, valamint a díszőrségbe és a díszalegységbe beosztott, illetve díszsortüzet adó állomány,

df) a történelmi zászlók zászlóvivői,

dg) az altisztavatáson az avatandó, a honvéd eskün az esküt tevő, továbbá a feladat végrehajtásában részt vevő,

dh) az egység, alegység sorakozón felsorakozó állomány,

e) a 2008 M polárpulóver, valamint a 95 M gyakorlópulóver a tényleges állomány - a gyakorlópulóver esetében a próbaidejét töltő szerződéses katona kivételével - hímzett névvel, államjelzővel és gyakorló rendfokozati jelzéssel ellátott, megengedett öltözetként viselt, felső ruhadarabja,

ea) a 2008 M polárpulóver, illetőleg a 95 M gyakorlópulóver a 90 M gyakorlózubbony helyett - a gyakorlópóló, a téli ing vagy a 2008 M téli felső fölött - a 90 M gyakorlónadrágon kívül viselendő,

eb) a 2008 M polárpulóver, illetve a 95 M gyakorlópulóver felső ruhadarabként történő viselése esetén fegyver, málha és egyéb eszköz, felszerelés nem hordható,

f) az állomány a hevederövet a 2008 M gyakorló esővédő kabáton, illetőleg a 90 M téli gyakorlókabáton csak külön parancsra viseli,[53]

g) az MH állománya a felszerelését a málhaeszközön, a tábori pihentetési eszközeit hátizsákon viseli,[54]

h) a felderítő és az ejtőernyős szakbeosztású állomány ejtőernyős szakfeladata végrehajtása során ejtőernyős bakancsot hord, valamint a gyakorlókalap helyett, hímzett felderítő, ejtőernyős jelvénnyel ellátott zöld barett sapkát viselhet,[55]

i) a harckocsizó és a hadihajós szakbeosztású állomány, valamint a tábori lelkész a gyakorlókalap helyett, hímzett harckocsizó, hadihajós, illetőleg tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete barett sapkát viselhet. A HM Tábori Rabbinátus állománya a gyakorlókalap, illetőleg a fekete barett sapka helyett a 2000 M nyári gyakorlóöltözet alapanyagából készített, hímzett magyar és héber felirattal ellátott kipát viselhet,[56]

j) a tüzér, légvédelmi tüzér és a katonai rendész szakbeosztású állomány a gyakorlókalap helyett, hímzett tüzér, légvédelmi tüzér, illetve katonai rendész jelvénnyel ellátott skarlátpiros barett sapkát viselhet,[57]

k) a fegyvernemi alegység (zászlóalj, század, szakasz) teljes személyi állománya a fegyvernemnek megfelelő színű (pl. felderítőzászlóalj zöld, harckocsi zászlóalj fekete, tüzérosztály skarlátpiros) barett sapkát hord,

l) télen a h)-k) pontban nevesített állomány, a barett sapka helyett téli gyakorlósapkát viselhet,

m) az MH tényleges állománya csapadékos időjárás esetén a hadi- (gyakorló-) öltözet összes változatához, rendfokozatának megfelelő, tépőzáras hímzett rendfokozati jelzéssel ellátott esővédő öltönyt visel, az esővédő zubbony önállóan, felső ruhadarabként (esővédő nadrág nélkül) is viselhető,[58]

n) a repülőszerelő állomány szakfeladat végrehajtásakor[59]

na) 2000 M nyári gyakorlóöltözetet, 2008 M polárpulóvert, valamint 95 M gyakorlópulóvert felső ruhadarabként nem viselhet,

nb) megengedettként repülőszerelő nyári cipőt, szandált hordhat,

nc) a vonatkozó munkavédelmi előírások betartása mellett - a 93 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözet megkímélése céljából - munkaruhát, overallt, valamint munkalábbelit viselhet,

o) a nemzetközi kontingensekben szolgálatot teljesítő állomány zöld barett sapkát visel hímzett sapkajelvénnyel,

p) átmeneti időszakban az általános bakancs helyett a nyári bakancs, nyáron a nyári bakancs helyett az általános bakancs, továbbá védőlábbeliként téli védőbakancs és gumicsizma is viselhető,[60]

q) speciális feladat végrehajtásakor a gyakorlókesztyű helyett ujjatlan taktikai kesztyű is viselhető,

r) térképtáskát (tereptarka huzattal) hord a hivatásos és a honvéd tisztjelölti, honvéd tiszthelyettes-jelölti állomány a készenlét fokozása és gyakorlatok alkalmával, amennyiben azt az állományilletékes parancsnok elrendeli,[61]

s) a hadiöltözetet viselő állomány a 90 M téli gyakorlónadrágot és nadrágbélést, a taktikai kesztyűt, a könyök- és térdvédőt, valamint a fényvédő szemüveget kiegészítő felszerelésként hordja. A könyökvédő a gyakorlózubbonyon, illetve a térdvédő a gyakorlónadrágon viselendő,

t) nyáron és átmeneti időszakban a hadihajós katona szakfeladatai végrehajtása, ünnepi felvonulás, díszkíséret alkalmával a gyakorlópóló helyett hímzett tépőzáras rendfokozati jelzéssel ellátott matróztrikót visel,

u) télen és átmeneti időszakban a hadihajós katona szakfeladatainak hajón történő végrehajtása során hímzett hadihajós jelvénnyel ellátott kötött fekete sapkát viselhet,

v) sorakozó, illetve kiemelkedő fontosságú katonai rendezvények alkalmával a 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtőernyős és a 93 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözetet viselő állomány - télen az ab) és ad), átmeneti időszakban a ba)-bc), nyáron a ca)-ce) alpontok szerinti hordmód változathoz - fegyvernemi hovatartozását kifejező, illetőleg beosztásának megfelelő[62]

va) légvédelmi tüzér tábornok kivételével világoskék szakmai sálat visel a légierő öltözetét viselő tábornok és zenész, a repülőszerelő, a repülésirányító, a meteorológus,

vb) sötétkék szakmai sálat visel a hadihajós,

vc) búzavirágkék szakmai sálat visel a híradó, az elektronikai harcász, az informatikus,

vd) "lövész" zöld szakmai sálat visel a lövész, a nemzetközi műveletekben résztvevő katonai szervezet - amennyiben a kontingensre vonatkozó más eltérő szabályozás nincs - állománya,

ve) acélzöld szakmai sálat visel a műszaki, a vegyivédelmi, a pénzügyi,

vf) fehér szakmai sálat visel a felderítő,

vg) fekete szakmai sálat visel a harckocsizó, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat teljes személyi állománya, valamint a díszelgő és zenéz állomány katonai temetés alkalmával,

vh) kármin szakmai sálat visel a hadtáp, a logisztikus, a térképész, a mérnök, a technikus, a jogi- és igazgatási, az egészségügyi, a gépkocsiszállító, a közlekedési, a KNBSZ szakállománya,[63]

vi) a tábori lelkész tábornok kivételével skarlátpiros szakmai sálat visel az általános öltözetet viselő tábornok, a tüzér, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros, a zenész, a díszelgő, a katonai rendész, a honvéd tisztjelölt, honvéd tiszthelyettes-jelölt, továbbá a va)-vh) alpontban nem nevesített végzettséggel rendelkező, illetőleg beosztást betöltő katona,[64]

vj) a fegyvernemi egység, alegység teljes személyi állománya a fegyvernemnek megfelelő színű szakmai sálat viselhet,

vk) +25 °C feletti hőmérséklet esetén a szakmai sál viselése - a feladatot elrendelő állományilletékes parancsok külön parancsa alapján - mellőzhető,

w) a katona a hadi- (gyakorló-) öltözethez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről,

x) a katonanőkre a katona férfiakkal azonos előírások vonatkoznak.

y) a 2/A. változat nyáron, a 8. és a 13. változat átmeneti időszakban is viselhető.[65]

z) a 90 M gyakorlózubbony és a 90 M gyakorlónadrág alatt[66]

za) télen és átmenetei időszakban a gyakorlópólón 2008 M téli vékony felső, vagy 2008 M téli vastag felső, a 90 M gyakorlónadrág alatt 2008 M téli vékony alsó, vagy 2008 M téli vastag alsó,

zb) télen a gyakorlópóló és a 2008 M téli vékony felső fölött a 2008 M téli vastag felső, a 90 M gyakorlónadrág alatt a 2008 M téli vékony alsón a 2008 M téli vastag alsó viselhető.[67]

D) A 2003 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) védőöltözetet az MH repülőhajózó (repülőgép- és helikoptervezető, valamint fedélzeti) állománya viseli szakkiképzési feladatai végrehajtásakor, alaki szemlén, készenlét fokozásakor, valamint készültségi szolgálatban.[68]

Az öltözet változatai:

[69]
Télen
16. változat
Sötétkék köznapi sapka
2003 M Repülőhajózó dzseki béléssel
2003 M Repülőhajózó overall
2003 M Téli repülőhajózó ing
2003 M Téli repülőhajózó alsó
2003 M Repülőhajózó kesztyű
2003 M Repülőhajózó zokni
Repülőhajózó bakancs
Selyem nyaksál
Átmeneti időszakban
17. változat
Sötétkék köznapi sapka
2003 M Repülőhajózó dzseki
2003 M Repülőhajózó overall
2003 M Nyári repülőhajózó ing
2003 M Nyári repülőhajózó alsó
2003 M Repülőhajózó kesztyű
2003 M Repülőhajózó zokni
Repülőhajózó bakancs
Selyem nyaksál
Nyáron
18. változat

Sötétkék köznapi sapka
2003 M Repülőhajózó overall
2003 M Nyári repülőhajózó ing
2003 M Nyári repülőhajózó alsó
2003 M Repülőhajózó kesztyű
2003 M Repülőhajózó zokni
Repülőhajózó bakancs
Selyem nyaksál

A 2003 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) védőöltözet hordmód változatai:

a) a repülőhajózó állomány a 2003 M repülőhajózó overall mellrészén hímzett tépőzáras színes név- (becenévvel) és Hungary feliratot, valamint egységjelzést, a bal felkaron hímzett színes nemzeti színű pajzsot, a jobb felkaron hímzett tépőzáras századjelvényt, valamint hímzett tépőzáras rendfokozati jelzést visel,

b) a repülőhajózó állomány télen és átmenetei időszakban a 2003 M repülőhajózó dzsekihez, nyáron a 2003 M repülőhajózó overallhoz a századának megfelelő nyaksálat hord, továbbá sorakozó, illetve kiemelkedő fontosságú katonai rendezvények alkalmával világoskék szakmai sálat visel,[70]

c) a repülőhajózó állomány, amennyiben a terepen végrehajtott foglalkozás nem esik egybe szakfeladata teljesítésével, a 2003 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) védőöltözet megkímélése céljából - a 45. A) pontban meghatározott hordmód változatok betartásával - 90 vagy 2000 M hadi- (gyakorló-) öltözetet visel,[71]

d) a katonanőkre a katona férfiakkal azonos előírások vonatkoznak.

e) a repülőhajózó állomány a 2003 M repülőhajózó overall fölött, megengedett felső ruhadarabként, repülőhajózó fekete bőrdzsekit viselhet. A repülőhajózó fekete bőrdzseki viselésének részletes szabályait a Magyar Honvédség parancsnoka intézkedésben határozza meg.[72]

E) A 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözetet az MH kijelölt hivatásos és szerződéses állománya, ENSZ, NATO, illetőleg EU műveletekben való részvétel során, extrém sivatagi időjárási körülmények közötti szakfeladat végrehajtásakor viseli.[73]

Az öltözet változatai:

Télen
19. változat
Sivatagi kalap
Necc kendő
Sivatagi kabát (esővédő)
Kabátbélés (polárpulóver)
Gyakorlókesztyű
Sivatagi gyakorlózubbony
Gyakorlópóló
Sivatagi gyakorlónadrág
Téli ing
Téli alsó
Nyári gyakorlózokni
Sivatagi bakancs
Hevederöv
Átmeneti időszakban
20. változat
Sivatagi kalap
Necc kendő
Sivatagi kabát (esővédő)
Sivatagi gyakorlózubbony
Gyakorlópóló
Sivatagi gyakorlónadrág
Nyári gyakorlózokni
Sivatagi bakancs
Hevederöv
Nyáron
21. változat
Sivatagi kalap
Necc kendő
Sivatagi nyári gyakorlózubbony
Gyakorlópóló
Sivatagi nyári gyakorlónadrág
Nyári gyakorlózokni
Sivatagi bakancs
Hevederöv
22. változat
Sivatagi kalap
Necc kendő
Sivatagi nyári gyakorlózubbony
Sivatagi nyári gyakorlónadrág
Nyári gyakorlózokni
Sivatagi bakancs
Hevederöv
23. változat
Sivatagi kalap
Gyakorlópóló
Sivatagi nyári gyakorlónadrág
Nyári gyakorlózokni
Sivatagi bakancs
Hevederöv

A 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:

a) télen:[74]

aa) sivatagi kabát, (esővédő) zárt gallérral,

ab) sivatagi kabát (esővédő) nyitott gallérral, sivatagi gyakorlózubbony begombolt gallérral,

b) átmeneti időszakban:[75]

ba) sivatagi kabát (esővédő) - bélés nélkül - nyitott gallérral, sivatagi gyakorlózubbony begombolt gallérral,

bb) sivatagi gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

c) nyáron:[76]

ca) sivatagi gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

cb) 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

cc) 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felső gombja kigombolva,

cd) 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, ujja felhajtva, alatta gyakorlópóló,

ce) 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, ujja felhajtva,

cf) gyakorlópóló tépőzáras hímzett barna rendfokozati jelzéssel,

d) laktanyai, illetve tábori körülmények között a kabátbélés (polárpulóver) felső ruhadarabként tépőzáras barna hímzett névvel, államjelzővel, rendfokozati jelzéssel, pajzzsal viselhető,

e) a 2003 M sivatagi gyakorlózubbony, illetve sivatagi nyári gyakorlózubbony a feladat függvényében a sivatagi gyakorlónadrágon, illetve sivatagi nyári gyakorlónadrágon kívül is hordható,

f) a rohamsisakon (kevlar sisak) sivatagi sisakhuzat, alatta sisaksapka viselendő,

g) a könyökvédő és a térdvédő a sivatagi gyakorlózubbonyon, illetve a sivatagi gyakorlónadrágon viselendő,

h) speciális feladat végrehajtásakor a gyakorlókesztyű helyett ujjatlan taktikai kesztyű is viselhető,

i) a sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözethez fényvédő napszemüveg és porvédő védőszemüveg is viselhető,

j) a háti italhordó (Camel Bak) a sivatagi kabát vagy a sivatagi gyakorlózubbony fölött, a háton viselendő,[77]

k) az állomány a málháját málhaeszközön hordja, illetve egyéb felszerelését tengerészzsákban helyezi el,

l) a katonanőkre a katona férfiakkal azonos előírások vonatkoznak,

m) a 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözet ENSZ, NATO, illetve EU műveletek során, csak sivatagi körülmények között viselhető, melyet a Magyar Honvédség parancsnoka külön intézkedésben rendel el.[78]

n) a 21. változat átmeneti időszakban is viselhető,[79]

o) a tábori lelkész a sivatagi kalap helyett hímzett tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete barett sapkát viselhet, a HM Tábori Rabbinátus állománya a fekete barett sapka helyett a 2000 M nyári gyakorlóöltözet alapanyagából készített, hímzett magyar és héber felirattal ellátott kipát viselhet.[80]

p) a nemzetközi műveletekben résztvevő katonai szervezet állománya sorakozó, illetve kiemelkedő fontosságú katonai rendezvények alkalmával - amennyiben a kontingensre vonatkozó más eltérő szabályozás nincs - télen az ab), átmeneti időszakban a ba)-bb), nyáron a ca)-ce) alpontok szerinti hordmód változathoz "lövész" zöld, az egyéni beosztást betöltő katona - e szabályzat 45. C) pontjának v) alpontja előírásai szerint - a fegyvernemi hovatartozásának megfelelő szakmai sálat visel.[81]

F) A trópusi hadi- (gyakorló-) öltözetet az MH kijelölt hivatásos és szerződéses állománya, ENSZ, NATO, illetőleg EU műveletekben való részvétel során, trópusi időjárási körülmények közötti szakfeladat végrehajtásakor viseli.[82]

Az öltözet változatai:

[83]
Nyári és átmeneti időszakban
24. változat
Trópusi kalap
Necc kendő
2000 M nyári gyakorlózubbony
2000 M nyári gyakorlónadrág
Gyakorlópóló
Nyári gyakorlózokni
Nyári bakancs
Hevederöv
25. változat

Trópusi kalap
Gyakorlópóló
2000 M nyári gyakorlónadrág
Nyári gyakorlózokni
Nyári bakancs
Hevederöv

A trópusi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:

a) nyáron és átmeneti időszakban:[84]

aa) 2000 M nyári gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

ab) 2000 M nyári gyakorlózubbony felső gombja kigombolva,

ac) 2000 M nyári gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, ujja felhajtva, alatta gyakorlópóló,

ad) 2000 M nyári gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, ujja felhajtva,

ae) gyakorlópóló tépőzáras hímzett rendfokozati jelzéssel,

b) a rohamsisakon (kevlar sisakon) sisakhuzat viselendő,

c) a könyökvédő és a térdvédő a 2000 M nyári gyakorlózubbonyon, illetve a 2000 M nyári gyakorlónadrágon viselendő,

d) speciális feladat végrehajtásakor ujjatlan taktikai kesztyű is viselhető,

e) a háti italhordó (Camel Bak) a 2000 M nyári gyakorlózubbony fölött, a háton viselendő,[85]

f) az állomány a málháját málhaeszközön hordja, illetve egyéb felszerelését tengerészzsákban helyezi el,

g) a katona csapadékos időjárás esetén a trópusi hadi- (gyakorló-) öltözet összes változatához, rendfokozatának megfelelő, tépőzáras hímzett rendfokozati jelzéssel ellátott esővédő öltönyt visel, az esővédő zubbony önállóan, felső ruhadarabként (esővédő nadrág nélkül) is viselhető,[86]

h) a katonanőkre a katona férfiakkal azonos előírások vonatkoznak,

i) a trópusi hadi- (gyakorló-) öltözet ENSZ, NATO, illetve EU műveletek során, csak trópusi körülmények között viselhető, melyet a Magyar Honvédség parancsnoka külön intézkedésben rendel el.[87]

j) a tábori lelkész a trópusi kalap helyett hímzett tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete barett sapkát viselhet, a HM Tábori Rabbinátus állománya a fekete barett sapka helyett a 2000 M nyári gyakorlóöltözet alapanyagából készített, hímzett magyar és héber felirattal ellátott kipát viselhet.[88]

k) a nemzetközi műveletekben résztvevő katonai szervezet állománya sorakozó, illetve kiemelkedő fontosságú katonai rendezvények alkalmával - amennyiben a kontingensre vonatkozó más eltérő szabályozás nincs - nyáron és átmeneti időszakban az aa)-ad) alpontok szerinti hordmód változathoz "lövész" zöld, az egyéni beosztást betöltő katona - e szabályzat 45. C) pontjának v) alpontja előírásai szerint - a fegyvernemi hovatartozásának megfelelő szakmai sálat visel.[89]

G) Az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona békeidőben - a rendelkezésre állás időszakában, a szerződésében meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során - formaruházatként 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözetet viselhet.[90]

Az öltözet változatai:

Télen
26. változat
90 M téli gyakorló sapka
Csősál
90 M gyakorlókabát
90 M kabátbélés
90 M gyakorlózubbony
Gyakorlópóló
90 M gyakorlónadrág
Fekete csatos bőröv
Fekete bakancs
Téli ing
Téli alsó
Fekete kesztyű
Zokni
Átmeneti időszakban
27. változat28. változat
Fekete barett sapkaFekete barett sapka
90 M gyakorlókabát90 M gyakorlózubbony
90 M gyakorlózubbonyGyakorlópóló
Gyakorlópóló90 M gyakorlónadrág
90 M gyakorlónadrágFekete csatos bőröv
Fekete csatos bőrövFekete bakancs
Fekete bakancsZokni
Zokni
Nyáron
29. változat30. változat
Fekete barett sapkaFekete barett sapka
2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony
Gyakorlópóló2000 M nyári gyakorlónadrág
2000 M nyári gyakorlónadrágFekete csatos bőröv
Fekete csatos bőrövFekete bakancs
Fekete bakancsZokni
Zokni

Az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona által viselt 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:[91]

a) télen:

aa) 90 M téli gyakorlókabát béléssel begombolt gallérral, csősállal,

ab) 90 M téli gyakorlókabát felső gombja kigombolva, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt gallérral,

b) átmeneti időszakban:

ba) 90 M téli gyakorlókabát - bélés nélkül - felső gombja kigombolva, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt gallérral,

bb) 90 M gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta póló,

c) nyáron:

ca) 90 M gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

cb) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

cc) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felső gombja kigombolva,

cd) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, ujja felhajtva, alatta gyakorlópóló,

ce) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, ujja felhajtva viselendő,

cf) az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona a 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony helyett 2000 M rövid ujjú nyári gyakorlózubbonyt viselhet,[92]

d) télen a fűtetlen őrhelyen 96 M téli őrruha viselhető,

e) az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona csapadékos időjárás esetén a hadi- (gyakorló-) öltözet összes változatához PVC körgallért visel, a PVC körgallér helyett, tépőzáras hímzett beosztásjelzéssel ellátott, esővédő zubbony viselhető,[93]

f) a 28. változat nyáron is viselhető,

g) az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona a hímzett önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos sapkajelvénnyel ellátott fekete barett sapka helyett 90 M nyári sapkát viselhet,[94]

h) az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona hadi- (gyakorló-) öltözete a szolgálati beosztás ellátása során bilinccsel, bilincstartóval, gumibottal, gumibottartóval, FBŐ jelvénnyel és FBŐ igazolvánnyal egészül ki,[95]

i) az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona a rendelkezésre állás időszakában, kizárólag a szerződésében meghatározott MH objektumban végzett őrzés-védelmi alapfeladata ellátása során viselhet hadi- (gyakorló-) öltözetet. A szolgálati helyre, munkahelyre, valamint az onnan történő közlekedés, utazás alatt, továbbá a szolgálati feladattal nem összefüggő tevékenység során az öltözetet nem viselheti,[96]

j) az önkéntes védelmi és önkéntes területvédelmi tartalékos katonanőkre az önkéntes védelmi és önkéntes területvédelmi tartalékos katona férfiakkal azonos előírások vonatkoznak.[97]

Köznapi öltözet

46. Az öltözetet viseli a hivatásos és a szerződéses tiszti, altiszti, viselheti a szerződéses legénységi és az önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány a napi szolgálati tevékenysége során, valamint viseli a honvéd tisztjelölt a tantermi foglalkozások alkalmával, ha más öltözetet nem rendeltek el, továbbá ügyeleti szolgálatban, ha annak jellege nem teszi szükségessé a hadi- (gyakorló-) öltözetet.[98]

A) Az általános köznapi öltözetet viselő katona és honvéd tisztjelölti állomány[99]

öltözet változatai:

Télen
1. változat
Köznapi Bocskai-sapka
Posztóköpeny
Köznapi zubbony
Köznapi ing
Köznapi pantalló
Nyakkendő
Téli bőrkesztyű
Zokni
Félcipő
Nyaksál
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Deréköv
2. változat
Köznapi Bocskai-sapka
3/4-es ballonkabát
Köznapi zubbony
Köznapi ing
Köznapi pantalló
Nyakkendő
Téli bőrkesztyű
Zokni
Félcipő
Nyaksál
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Deréköv
Átmeneti időszakban
3. változat
Köznapi Bocskai-sapka
4/4-es ballonkabát
Köznapi zubbony
Köznapi ing
Köznapi pantalló
Nyakkendő
Bőrkesztyű
Zokni
Félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Deréköv
4. változat
Köznapi Bocskai-sapka
Köznapi zubbony
Köznapi ing
Köznapi pantalló
Nyakkendő
Zokni
Félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Deréköv
Nyáron
5. változat
Köznapi sapka
Gyakorlópulóver
Köznapi ing
Köznapi pantalló
Zokni
Félcipő
Deréköv
6. változat
Köznapi sapka
Köznapi ing
Köznapi pantalló
Nyakkendő
Zokni
Félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Deréköv
7. változat
Köznapi sapka
Ingblúz
Köznapi pantalló
Zokni
Félcipő
Névkitűző
Deréköv

B) A légierő köznapi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós köznapi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő állomány.[100]

A légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő katona állomány[101]

öltözet változatai:

Télen
8. változat
Sötétkék köznapi sapka
Sötétkék posztóköpeny
Sötétkék köznapi zubbony
Világoskék köznapi ing
Sötétkék köznapi pantalló
Fekete köznapi nyakkendő
Fekete téli bőrkesztyű
Fekete zokni
Fekete félcipő
Fekete nyaksál
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Fekete deréköv
9. változat
Sötétkék köznapi sapka
Sötétkék 3/4-es ballonkabát
Sötétkék köznapi zubbony
Világoskék köznapi ing
Sötétkék köznapi pantalló
Fekete köznapi nyakkendő
Fekete téli bőrkesztyű
Fekete zokni
Fekete félcipő
Fekete nyaksál
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Fekete deréköv
Átmeneti időszakban
10. változat
Sötétkék köznapi sapka
Sötétkék 4/4-es ballonkabát
Sötétkék köznapi zubbony
Világoskék köznapi ing
Sötétkék köznapi pantalló
Fekete köznapi nyakkendő
Fekete bőrkesztyű
Fekete zokni
Fekete félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Fekete deréköv
11. változat
Sötétkék köznapi sapka
Sötétkék köznapi zubbony
Világoskék köznapi ing
Sötétkék köznapi pantalló
Fekete köznapi nyakkendő
Fekete zokni
Fekete félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Fekete deréköv
Nyáron
12. változat
Sötétkék köznapi sapka
Sötétkék pulóver
Világoskék köznapi ing
Sötétkék köznapi pantalló
Fekete zokni
Fekete félcipő
Fekete deréköv
13. változat
Sötétkék köznapi sapka
Világoskék köznapi ing
Sötétkék köznapi pantalló
Fekete köznapi nyakkendő
Fekete zokni
Fekete félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Fekete deréköv
14. változat
Sötétkék köznapi sapka
Világoskék ingblúz
Sötétkék köznapi pantalló
Fekete zokni
Fekete félcipő
Névkitűző
Fekete deréköv

A köznapi öltözet hordmód változatai:

a) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány köznapi sapkát, a légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány sötétkék köznapi sapkát hord a köznapi öltözet valamennyi változatához,[102]

b) a hadihajós fegyvernemhez tartozó hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt szakállomány a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz hadihajós köznapi tányérsapkát visel,[103]

c) a köznapi öltözet valamennyi változatához - megengedettként - a felderítő (ejtőernyős) szakállomány hímzett felderítő (ejtőernyős) jelvénnyel ellátott zöld, a harckocsizó szakállomány és a tábori lelkész hímzett harckocsizó, illetve tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete, a tüzér, a légvédelmi tüzér, valamint a rendész szakállomány hímzett tüzér, légvédelmi tüzér, illetve rendész jelvénnyel ellátott skarlátpiros barett sapkát, a vezető tábori rabbi és a rabbi a fekete barett sapka helyett kipát viselhet,[104]

d) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot, a légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány a sötétkék posztóköpeny helyett sötétkék 3/4-es ballonkabátot hord,[105]

e) csapadékos időjárás esetén a 4-7. változat esőkabáttal, a 11-14. változat sötétkék esőkabáttal egészül ki, az 5-7. változat viselése esetén az esőkabát, illetve a 12-14. változat viselése esetén a sötétkék esőkabát helyett, felső ruhadarabként, tépőzáras hímzett rendfokozati jelzéssel ellátott esővédő zubbony viselhető,[106]

f) a 3/4-es és 4/4-es ballonkabát, a sötétkék ballonkabát, az esőkabát, a sötétkék esőkabát, a gyakorlópulóver, a sötétkék pulóver hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel viselendő,

g) a köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett színes jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt állományt - viselendő,[107]

h) a hosszú ujjú köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölti állományt -, nyakkendővel viselendő,[108]

i) a 6. és 13. változat - megengedettként - rövid ujjú köznapi inggel, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölti állományt -, nyakkendő nélkül viselhető,[109]

j) a hosszú ujjú ingblúz hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölti állományt - viselendő,[110]

k) a 7. és 14. változat - megengedettként - rövid ujjú ingblúzzal, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt állományt - viselhető,[111]

l) az általános köznapi öltözetet viselő állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt, a tisztes, valamint a honvéd tisztjelölt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,[112]

m) a légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal; a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt és a tisztes ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,[113]

n) az 5. változatnál a gyakorlópulóver, a 12. változatnál a sötétkék pulóver felső ruhadarabként, kihajtott inggallérral viselendő,

o) a 5. és 12. változat télen, épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi Bocskai-sapkával (a légierő állománya sötétkék köznapi sapkával, a hadihajós állomány hadihajós köznapi tányérsapkával), 3/4-es ballonkabáttal, nyaksállal, bőrkesztyűvel, átmeneti időszakban épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi sapkával (a légierő állománya sötétkék köznapi sapkával, a hadihajós állomány hadihajós köznapi tányérsapkával) is viselhető,

p) a 6., 7., 13. és 14. változat télen, épületen belül önállóan, átmeneti időszakban épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi sapkával (a légierő állománya sötétkék köznapi sapkával, a hadihajós állomány hadihajós köznapi tányérsapkával) is viselhető,

q) az 1-2. és a 8-9. változat bokacipővel is viselhető,

r) a nyári változatok - megengedettként - nyári (lukacsos) félcipővel is viselhetőek,

s) a légierő által viselt és a hadihajós köznapi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el,[114]

t) a katona a köznapi öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről.

u) az általános köznapi öltözetet viselő állomány - a szerződéses legénységi, az önkéntes műveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos katona, valamint a honvéd tisztjelölt kivételével - a köznapi öltözet nyári változataihoz a köznapi sapka helyett köznapi Bocskai sapkát is viselhet.[115]

v) a tábori lelkész a hosszú és rövid ujjú köznapi ing, valamint a hosszú és rövid ujjú ingblúz bal zsebére gomboltan keresztet visel,[116]

w) a főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt és tisztes egészségügyi (orvosi, ápolói) szakállomány gyógyító szaktevékenysége alkalmával, a rendelőintézeten belül, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel és névkitűzővel ellátott egészségügyi munkaruházatot (ing, köpeny, nadrág) visel.[117]

x) a hivatásos, szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt és altiszt átmeneti időszakban, az időjárás függvényében a 4/4-es ballonkabát helyett posztóköpenyt, a sötétkék 4/4-es ballonkabát helyett sötétkék posztóköpenyt viselhet.[118]

C) Az általános köznapi öltözetet viselő katonanői és honvéd tisztjelölt női állomány[119]

öltözet változatai:

Télen
15. változat
Női kalap
Női köpeny béléssel
Női köznapi zubbony
Női köznapi ing
Női köznapi szoknya
Női köznapi nyakkendő
Téli bőrkesztyű
Harisnya
Cipő
Nyaksál (selyem)
Névkitűző
Deréköv
Átmeneti időszakban
16. változat
Női kalap
Női ballonkabát
Női köznapi zubbony
Női köznapi ing
Női köznapi szoknya
Női köznapi nyakkendő
Bőrkesztyű
Harisnya
Cipő
Nyaksál (selyem)
Névkitűző
Deréköv
17. változat
Női kalap
Női köznapi zubbony
Női köznapi ing
Női köznapi szoknya
Női köznapi nyakkendő
Harisnya
Cipő
Névkitűző
Deréköv
Nyáron
18. változat
Köznapi sapka
Gyakorlópulóver
Női köznapi ing
Női köznapi szoknya
Harisnya
Cipő
Deréköv
19. változat
Köznapi sapka
Női köznapi ing
Női köznapi szoknya
Női köznapi nyakkendő
Harisnya
Cipő
Névkitűző
Deréköv
20. változat
Köznapi sapka
Női ingblúz
Női köznapi szoknya
Harisnya
Cipő
Névkitűző
Deréköv

D) A légierő női köznapi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós női köznapi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő katonanői állomány.[120]

A légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő katonanői állomány[121]

öltözet változatai:

Télen
21. változat
Sötétkék köznapi sapka
Sötétkék női köpeny béléssel
Sötétkék női köznapi zubbony
Világoskék női köznapi ing
Sötétkék női köznapi szoknya
Fekete női köznapi nyakkendő
Fekete téli bőrkesztyű
Harisnya
Fekete cipő
Fekete nyaksál (selyem)
Névkitűző
Fekete deréköv
Átmeneti időszakban
22. változat
Sötétkék köznapi sapka
Sötétkék női ballonkabát
Sötétkék női köznapi zubbony
Világoskék női köznapi ing
Sötétkék női köznapi szoknya
Fekete női köznapi nyakkendő
Fekete bőrkesztyű
Harisnya
Fekete cipő
Fekete nyaksál (selyem)
Névkitűző
Fekete deréköv
23. változat
Sötétkék köznapi sapka
Sötétkék női köznapi zubbony
Világoskék női köznapi ing
Sötétkék női köznapi szoknya
Fekete női köznapi nyakkendő
Harisnya
Fekete cipő
Névkitűző
Fekete deréköv
Nyáron
24. változat
Sötétkék köznapi sapka
Sötétkék pulóver
Világoskék női köznapi ing
Sötétkék női köznapi szoknya
Harisnya
Fekete cipő
Fekete deréköv
25. változat
Sötétkék köznapi sapka
Világoskék női köznapi ing
Sötétkék női köznapi szoknya
Fekete női köznapi nyakkendő
Harisnya
Fekete cipő
Névkitűző
Fekete deréköv
26. változat
Sötétkék köznapi sapka
Világoskék női ingblúz
Sötétkék női köznapi szoknya
Harisnya
Fekete cipő
Névkitűző
Fekete deréköv

A női köznapi öltözet hordmód változatai:

a) a honvéd tisztjelölt női, valamint az általános köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katonanői állomány köznapi sapkát, a légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katonanői állomány sötétkék köznapi sapkát hord a köznapi öltözet valamennyi változatához,[122]

b) télen és átmeneti időszakban a hadihajós fegyvernemhez tartozó hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt katonanői szakállomány a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz fekete kalapot visel,[123]

c) a köznapi öltözet valamennyi változatához - megengedettként - a felderítő (ejtőernyős) szakállomány hímzett felderítő (ejtőernyős) jelvénnyel ellátott zöld, a harckocsizó szakállomány és a tábori lelkésznő hímzett harckocsizó, illetve tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete, a tüzér, a légvédelmi tüzér, illetve a rendész szakállomány hímzett tüzér, légvédelmi tüzér, illetve rendész jelvénnyel ellátott skarlátpiros barett sapkát viselhet,[124]

d) csapadékos időjárás esetén a 17-20. változat női esőkabáttal, a 23-26. változat sötétkék női esőkabáttal egészül ki, a 18-20. változat viselése esetén a női esőkabát, illetve a 24-26. változat viselése esetén a sötétkék női esőkabát helyett, felső ruhadarabként, tépőzáras hímzett rendfokozati jelzéssel ellátott esővédő zubbony viselhető,[125]

e) a női ballonkabát, a női sötétkék ballonkabát, a női esőkabát, a sötétkék női esőkabát, a gyakorlópulóver, a sötétkék pulóver, a női mellény és a sötétkék női mellény hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel viselendő,

f) a női köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező színes hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt női állományt - viselendő,[126]

g) a hosszú ujjú női köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt női állományt -, női köznapi nyakkendővel viselendő,[127]

h) a 19. és 25. változat - megengedettként - rövid ujjú női köznapi inggel, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt női állományt -, női köznapi nyakkendő nélkül viselhető,[128]

i) a hosszú ujjú női ingblúz hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt női állományt - viselendő,[129]

j) a 20. és 26. változat - megengedettként - rövid ujjú női ingblúzzal, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt női állományt - viselhető,[130]

k) az általános női köznapi öltözetet viselő állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal; a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt, a tisztes, valamint a honvéd tisztjelölt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,[131]

l) a légierő által viselt és a hadihajós női köznapi öltözetet viselő katonanői állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt és a tisztes ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,[132]

m) a 18. változatnál a gyakorlópulóver, a 24. változatnál a sötétkék pulóver felső ruhadarabként, kihajtott inggallérral viselendő,

n) a 18. és 24. változat télen, épületen belül önállóan, épületen kívül női kalappal (a légierő állománya sötétkék köznapi sapkával, a hadihajós állomány fekete női kalappal), női ballonkabáttal, nyaksállal, bőrkesztyűvel, átmeneti időszakban épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi sapkával (a légierő állománya és a hadihajós állomány sötétkék köznapi sapkával) is viselhető,

o) a 19., 20., 25. és 26. változat télen, épületen belül önállóan, átmeneti időszakban épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi sapkával (a légierő állománya és a hadihajós állomány sötétkék köznapi sapkával) is viselhető,

p) megengedettként, katonai objektumon belül, a köznapi zubbony helyett mellény, a sötétkék köznapi zubbony helyett sötétkék mellény - a női mellény épületen belül kigombolható, épületen kívül begombolva, köznapi sapkával (sötétkék köznapi sapkával) -, a köznapi szoknya helyett női köznapi pantalló, a sötétkék köznapi szoknya helyett sötétkék köznapi pantalló viselhető,

q) a nyári változatok harisnya nélkül is viselhetőek,

r) a 15. és a 21. változat csizmával is viselhető,

s) a 17-20. és a 23-26. változathoz - megengedettként - szandál is viselhető,

t) a légierő által viselt és a hadihajós köznapi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el,[133]

u) a katonanő a köznapi öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről,

v) a katonanő a terhesség harmadik hónapjától kezdődően szolgálati idejében polgári ruhát viselhet.

w) az általános köznapi öltözetet viselő katonanő - kivétel a szerződéses legénységi, az önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katonanő, valamint a honvéd tisztjelölt nő - a köznapi öltözet nyári változataihoz a köznapi sapka helyett női kalapot is viselhet,[134]

x) a tábori lelkésznő a hosszú és rövid ujjú női köznapi ing, valamint a hosszú és rövid ujjú női ingblúz bal zsebére gomboltan keresztet visel,[135]

y) a főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt és tisztes egészségügyi (orvosi, ápolói) katonanői szakállomány gyógyító szaktevékenysége alkalmával, a rendelőintézeten belül, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel és névkitűzővel ellátott egészségügyi munkaruházatot (női ing, tunika, női köpeny, női nadrág, szoknya) visel.[136]

z) a hivatásos, szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós és altiszt katonanő átmeneti időszakban, az időjárás függvényében a női ballonkabát helyett női posztóköpenyt, a sötétkék női ballonkabát helyett sötétkék női posztóköpenyt viselhet.[137]

Ünnepi öltözet

47. Ünnepi öltözetet visel a hivatásos, a szerződéses tiszti, altiszti, viselhet a szerződéses legénységi, az önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány, valamint viseli a honvéd tisztjelölt a laktanyán belül és kívül ünnepi állománygyűlések, rendezvények, továbbá külföldi katonai küldöttségek fogadása, baráti és nyugdíjas találkozók, valamint egyéb kulturális események alkalmával.[138]

Ezt az öltözetet viseli a honvéd tisztjelölt, továbbá viselheti a szerződéses legénységi, az önkéntes műveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos állomány nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő társadalmi és ünnepélyes katonai rendezvényeken, ha a sorakozás (felvonulás) fegyver és haditechnika nélkül történik, valamint az elöljáró által meghatározott alkalommal, katonai temetésen, illetve viselheti jelentősebb családi eseményeken (különösen házasságkötés, keresztelő).

A) Az általános ünnepi öltözetet viselő katona és honvéd tisztjelölti állomány[139]

öltözet változatai:

Télen
1. változat
Köznapi Bocskai-sapka
Posztóköpeny
Köznapi zubbony
Társasági fehér ing
Köznapi pantalló
Nyakkendő
Téli bőrkesztyű
Zokni
Félcipő
Nyaksál
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Deréköv
Átmeneti időszakban
2. változat
Köznapi Bocskai-sapka
4/4-es ballonkabát
Köznapi zubbony
Társasági fehér ing
Köznapi pantalló
Nyakkendő
Bőrkesztyű
Zokni
Félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Deréköv
3. változat
Köznapi Bocskai-sapka
Köznapi zubbony
Társasági fehér ing
Köznapi pantalló
Nyakkendő
Zokni
Félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Deréköv
Nyáron
4. változat
Köznapi Bocskai-sapka
Társasági fehér ing
Köznapi pantalló
Nyakkendő
Zokni
Félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Deréköv

B) A légierő ünnepi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós ünnepi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő állomány.[140]

A légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő katona állomány[141]

öltözet változatai:

Télen
5. változat
Sötétkék köznapi sapka
Sötétkék posztóköpeny
Sötétkék köznapi zubbony
Társasági fehér ing
Sötétkék köznapi pantalló
Fekete köznapi nyakkendő
Fekete téli bőrkesztyű
Fekete zokni
Fekete félcipő
Fekete nyaksál
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Fekete deréköv
Átmeneti időszakban
6. változat
Sötétkék köznapi sapka
Sötétkék 4/4-es ballonkabát
Sötétkék köznapi zubbony
Társasági fehér ing
Sötétkék köznapi pantalló
Fekete köznapi nyakkendő
Fekete bőrkesztyű
Fekete zokni
Fekete félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Fekete deréköv
7. változat
Sötétkék köznapi sapka
Sötétkék köznapi zubbony
Társasági fehér ing
Sötétkék köznapi pantalló
Fekete köznapi nyakkendő
Fekete zokni
Fekete félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Fekete deréköv
Nyáron
8. változat

Sötétkék köznapi sapka
Társasági fehér ing
Sötétkék nyári pantalló
Fekete köznapi nyakkendő
Fekete zokni
Fekete félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Fekete deréköv

Az ünnepi öltözet hordmód változatai:

a) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány köznapi sapkát, a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány sötétkék köznapi sapkát hord az ünnepi öltözet valamennyi változatához,[142]

b) a hadihajós fegyvernemhez tartozó hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt szakállomány a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz hadihajós köznapi tányérsapkát visel,[143]

c) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot, a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány a sötétkék posztóköpeny helyett sötétkék 3/4-es ballonkabátot hord,[144]

d) csapadékos időjárás esetén a 3-4. változat esőkabáttal, a 7-8. változat sötétkék esőkabáttal egészül ki,

e) a 3/4-es és 4/4-es ballonkabát, a sötétkék ballonkabát, az esőkabát, a sötétkék esőkabát hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel viselendő,

f) a köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező színes hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt állományt - viselendő,[145]

g) a hosszú ujjú társasági fehér ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölti állományt -, köznapi nyakkendővel viselendő,[146]

h) a honvéd tisztjelölt a társasági fehér inget nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő társadalmi és ünnepélyes katonai rendezvényeken, katonai temetés, jelentősebb családi események (házasságkötés, keresztelő stb.) alkalmával - hivatásos állományt kifejező társasági hímzett jelvény nélkül - névkitűzővel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, köznapi nyakkendővel viseli,[147]

i) a 4. és 8. változat - megengedettként - rövid ujjú társasági fehér inggel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölti állományt -, nyakkendő nélkül, a g) és h) pontok előírásai szerinti hímzett rendfokozati jelzéssel viselhető,[148]

j) az általános ünnepi öltözetet viselő állomány az ünnepi öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt, a tisztes, valamint a honvéd tisztjelölt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,[149]

k) a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő állomány az ünnepi öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt és a tisztes ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,[150]

l) az ünnepi öltözethez csak zárt cipő viselhető,

m) az 1. és 5. változat bokacipővel is viselhető,

n) a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el,[151]

o) a katona az ünnepi öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről,

p) az állomány a fehér kesztyűt, katonai ünnepségeken, zárt alakzatban (felvonulásokon) külön intézkedés alapján viseli.

q) a tábori lelkész a hosszú és rövid ujjú társasági fehér ing bal zsebére gomboltan keresztet visel,[152]

r) a vezető tábori rabbi és a rabbi az ünnepi öltözet valamennyi változatához a köznapi Bocskai-sapka helyett kipát viselhet.[153]

s) a hivatásos, szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt és altiszt átmeneti időszakban, az időjárás függvényében a 4/4-es ballonkabát helyett posztóköpenyt, a sötétkék 4/4-es ballonkabát helyett sötétkék posztóköpenyt viselhet.[154]

C) Az általános ünnepi öltözetet viselő katonanői és honvéd tisztjelölt női állomány[155]

öltözet változatai:

Télen
9. változat
Női kalap
Női köpeny béléssel
Női köznapi zubbony
Társasági fehér női ing
Női köznapi szoknya
Női köznapi nyakkendő
Téli bőrkesztyű
Harisnya
Cipő
Nyaksál (selyem)
Névkitűző
Deréköv
Átmeneti időszakban
10. változat
Női kalap
Női ballonkabát
Női köznapi zubbony
Társasági fehér női ing
Női köznapi szoknya
Női köznapi nyakkendő
Bőrkesztyű
Harisnya
Cipő
Nyaksál (selyem)
Névkitűző
Deréköv
11. változat
Női kalap
Női köznapi zubbony
Társasági fehér női ing
Női köznapi szoknya
Női köznapi nyakkendő
Harisnya
Cipő
Névkitűző
Deréköv
Nyáron
12. változat
Női kalap
Társasági fehér női ing
Női köznapi szoknya
Női köznapi nyakkendő
Harisnya
Cipő
Névkitűző
Deréköv

D) A légierő női ünnepi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós női ünnepi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő katonanői állomány.[156]

A légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő katonanői állomány[157]

öltözet változatai:

Télen
13. változat
Sötétkék köznapi sapka
Sötétkék női köpeny béléssel
Sötétkék női köznapi zubbony
Társasági fehér női ing
Sötétkék női köznapi szoknya
Fekete női köznapi nyakkendő
Fekete téli bőrkesztyű
Harisnya
Fekete cipő
Fekete nyaksál (selyem)
Névkitűző
Fekete deréköv
Átmeneti időszakban
14. változat
Sötétkék köznapi sapka
Sötétkék női ballonkabát
Sötétkék női köznapi zubbony
Társasági fehér női ing
Sötétkék női köznapi szoknya
Fekete női köznapi nyakkendő
Fekete bőrkesztyű
Harisnya
Fekete cipő
Fekete nyaksál (selyem)
Névkitűző
Fekete deréköv
15. változat
Sötétkék köznapi sapka
Sötétkék női köznapi zubbony
Társasági fehér női ing
Sötétkék női köznapi szoknya
Fekete női köznapi nyakkendő
Harisnya
Fekete cipő
Névkitűző
Fekete deréköv
Nyáron
16. változat
Sötétkék köznapi sapka
Társasági fehér női ing
Sötétkék női köznapi szoknya
Fekete női köznapi nyakkendő
Harisnya
Fekete cipő
Névkitűző
Fekete deréköv

A női ünnepi öltözet hordmód változatai:

a) a honvéd tisztjelölt női, valamint az általános ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katonanői állomány köznapi sapkát, a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katonanői állomány sötétkék köznapi sapkát hord az ünnepi öltözet valamennyi változatához,[158]

b) a hadihajós fegyvernemhez tartozó hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt katonanői szakállomány a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz fekete kalapot visel,[159]

c) csapadékos időjárás esetén a 11-12. változat női esőkabáttal, a 15-16. változat sötétkék női esőkabáttal egészül ki,

d) a női ballonkabát, a női sötétkék ballonkabát, a női esőkabát, illetve a sötétkék női esőkabát hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel viselendő,

e) a női köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező színes hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt női állományt - viselendő,[160]

f) a hosszú ujjú női társasági fehér ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt női állományt -, női köznapi nyakkendővel viselendő,[161]

g) a honvéd tisztjelölt nő a társasági fehér inget nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő társadalmi és ünnepélyes katonai rendezvényeken, katonai temetésen, jelentősebb családi események (házasságkötés, keresztelő stb.) alkalmával - hivatásos állományt kifejező társasági hímzett jelvény nélkül - névkitűzővel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, női köznapi nyakkendővel viseli,[162]

h) a 12. és 16. változat - megengedettként - rövid ujjú társasági fehér inggel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölti állományt -, névkitűzővel, női köznapi nyakkendő nélkül, az f) és g) pontok előírásai szerinti hímzett rendfokozati jelzéssel viselhető,[163]

i) az általános női ünnepi öltözetet viselő állomány az ünnepi öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt, a tisztes, valamint a honvéd tisztjelölt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,[164]

j) a légierő által viselt és a hadihajós női ünnepi öltözetet viselő állomány az ünnepi öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt és a tisztes ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,[165]

k) az ünnepi öltözethez csak zárt cipő viselhető,

l) a 9. és a 13. változat csizmával is viselhető,

m) a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el,[166]

n) az állomány a fehér kesztyűt katonai ünnepségeken, zárt alakzatban (felvonulásokon) külön intézkedés alapján viseli,

o) a katonanő az ünnepi öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről,

p) a katonanő a terhesség harmadik hónapjától kezdődően szolgálati idejében polgári ruhát viselhet.

q) a tábori lelkésznő a hosszú és rövid ujjú társasági fehér női ing bal zsebére gomboltan keresztet visel.[167]

r) a hivatásos, szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt és altiszt katonanő átmeneti időszakban, az időjárás függvényében a női ballonkabát helyett női posztóköpenyt, a sötétkék női ballonkabát helyett sötétkék női posztóköpenyt viselhet.[168]

Társasági öltözet

48. Az öltözetet az MH hivatásos és szerződéses főtiszti, tiszti, zászlósi, altiszti állománya viseli nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényeken, ha a sorakozás, felvonulás fegyver és haditechnika nélkül történik, valamint az elöljáró által meghatározott alkalommal, katonai temetésen, illetve viselheti jelentősebb családi - különösen keresztelő, házasságkötés - eseményeken.[169]

-[170]

A) Az általános társasági öltözetet viselő tábornoki, főtiszti, tiszti és zászlósi állomány

öltözet változatai:

Télen
1. változat
Társasági Bocskai-sapka
Posztóköpeny
Társasági zubbony
Társasági fehér ing
Fekete társasági pantalló
Fekete társasági nyakkendő
Fekete téli bőrkesztyű
Fekete zokni
Fekete társasági félcipő
Nyaksál
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Fekete deréköv
Átmeneti időszakban
2. változat
Társasági Bocskai-sapka
4/4-es ballonkabát
Társasági zubbony
Társasági fehér ing
Fekete társasági pantalló
Fekete társasági nyakkendő
Fekete bőrkesztyű
Fekete zokni
Fekete társasági félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Fekete deréköv
Nyáron
3. változat
Társasági Bocskai-sapka
Társasági zubbony
Társasági fehér ing
Fekete társasági pantalló
Fekete társasági nyakkendő
Fekete zokni
Fekete társasági félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Fekete deréköv
4. változat
Társasági Bocskai-sapka
Társasági fehér ing
Fekete társasági pantalló
Fekete társasági nyakkendő
Fekete zokni
Fekete társasági félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Fekete deréköv

B) Az általános társasági öltözetet viselő altiszti állomány[171]

öltözet változatai:

Télen
5. változat
Társasági Bocskai-sapka
Posztóköpeny
Társasági zubbony
Társasági fehér ing
Társasági pantalló
Társasági nyakkendő
Téli bőrkesztyű
Zokni
Társasági félcipő
Nyaksál
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Deréköv
Átmeneti időszakban
6. változat
Társasági Bocskai-sapka
4/4-es ballonkabát
Társasági zubbony
Társasági fehér ing
Társasági pantalló
Társasági nyakkendő
Bőrkesztyű
Zokni
Társasági félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Deréköv
Nyáron
7. változat
Társasági Bocskai-sapka
Társasági zubbony
Társasági fehér ing
Társasági pantalló
Társasági nyakkendő
Zokni
Társasági félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Deréköv
8. változat
Társasági Bocskai-sapka
Társasági fehér ing
Társasági pantalló
Társasági nyakkendő
Zokni
Társasági félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Deréköv

C) A légierő társasági öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós társasági öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő állomány.[172]

A légierő által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselő tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és altiszti állomány[173]

öltözet változatai:

Télen
9. változat
Sötétkék tányérsapka
Sötétkék posztóköpeny
Sötétkék társasági zubbony
Társasági fehér ing
Sötétkék társasági pantalló
Fekete társasági nyakkendő
Fekete téli bőrkesztyű
Fekete zokni
Fekete társasági félcipő
Nyaksál
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Fekete deréköv
Átmeneti időszakban
10. változat
Sötétkék tányérsapka
Sötétkék 4/4-es ballonkabát
Sötétkék társasági zubbony
Társasági fehér ing
Sötétkék társasági pantalló
Fekete társasági nyakkendő
Fekete bőrkesztyű
Fekete zokni
Fekete társasági félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Fekete deréköv
Nyáron
11. változat
Sötétkék tányérsapka
Sötétkék társasági zubbony
Társasági fehér ing
Sötétkék társasági pantalló
Fekete társasági nyakkendő
Fekete zokni
Fekete társasági félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Fekete deréköv
12. változat
Sötétkék tányérsapka
Társasági fehér ing
Sötétkék társasági pantalló
Fekete társasági nyakkendő
Fekete zokni
Fekete társasági félcipő
Névkitűző
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb
Fekete deréköv

A társasági öltözet hordmód változatai:

a) a hadihajós fegyvernemhez tartozó szakállomány a sötétkék tányérsapka helyett minden öltözeti változathoz hadihajós társasági tányérsapkát, a sötétkék társasági zubbony helyett hadihajós (kétsoros gombolású), hadihajós rendfokozati jelzéssel és hadihajós fegyvernemi jelvénnyel ellátott társasági zubbonyt visel,

b) csapadékos időjárás esetén a 3-4. és a 7-8. változat esőkabáttal, a 11-12. változat sötétkék esőkabáttal egészül ki,

c) a 4/4-es ballonkabát, a sötététkek ballonkabát, az esőkabát és a sötétkék esőkabát köznapi hímzett rendfokozati jelzéssel viselendő,

d) a hosszú ujjú társasági fehér ing hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, társasági nyakkendővel viselendő,

e) a 4., 8. és a 12. változat - megengedettként - rövid ujjú társasági fehér inggel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel, névkitűzővel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, társasági nyakkendő nélkül viselhető,

f) az általános társasági öltözetet viselő állomány - az altiszt kivételével -, valamint a légierő által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselő állomány a társasági öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós aranyszínű, a légierő által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselő altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,[174]

g) az általános társasági öltözetet viselő altiszt a társasági öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,[175]

h) a társasági öltözet valamennyi változatához csak zárt félcipő viselhető,

i) a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi ruházat formailag (kivétel a hadihajós társasági zubbony) megegyezik az általánossal, csak színében tér el,[176]

j) az állomány a fehér kesztyűt katonai ünnepségeken zárt alakzatban (felvonulásokon) külön intézkedés alapján viseli,

k) a katonai ünnepségeken, zárt alakzatban (felvonuláson), külön intézkedés szerint, a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós fekete színű díszövet aranyszínű csattal, az altiszt barna színű - a repülő és a hadihajós fegyvernemhez tartozó fekete színű - díszövet ezüstszínű csattal visel a társasági zubbonyon,[177]

l) a katona a társasági öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről.

m) a tábori lelkész a hosszú és rövid ujjú társasági fehér ing bal zsebére gomboltan keresztet visel, továbbá az 1-3. és a 9-11. változat elrendelése esetén a társasági fehér ing és a társasági nyakkendő helyett papi inget hordhat,[178]

n) a vezető tábori rabbi és a rabbi a társasági öltözet valamennyi változatához a társasági Bocskai-sapka helyett kipát viselhet.[179]

o) a hivatásos, szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt és altiszt átmeneti időszakban, az időjárás függvényében a 4/4-es ballonkabát helyett posztóköpenyt, a sötétkék 4/4-es ballonkabát helyett sötétkék posztóköpenyt viselhet.[180]

D) Az általános társasági öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti és zászlósi állomány

öltözet változatai:

Télen
13. változat
Fekete női kalap
Női köpeny béléssel
Társasági kosztümkabát
Társasági fehér női ing
Fekete társasági szoknya
Fekete társasági női nyakkendő
Harisnya
Fekete téli bőrkesztyű
Fekete társasági cipő
Nyaksál (selyem)
Névkitűző
Fekete deréköv
Átmeneti időszakban
14. változat
Fekete női kalap
Női ballonkabát
Társasági kosztümkabát
Társasági fehér női ing
Fekete társasági szoknya
Fekete társasági női nyakkendő
Harisnya
Fekete bőrkesztyű
Fekete társasági cipő
Névkitűző
Fekete deréköv
Nyáron
15. változat
Fekete női kalap
Társasági kosztümkabát
Társasági fehér női ing
Fekete társasági szoknya
Fekete társasági női nyakkendő
Harisnya
Fekete társasági cipő
Névkitűző
Fekete deréköv
16. változat
Fekete női kalap
Társasági fehér női ing
Fekete társasági szoknya
Fekete társasági női nyakkendő
Harisnya
Fekete társasági cipő
Névkitűző Fekete deréköv

E) Az általános társasági öltözetet viselő női altiszti állomány[181]

öltözet változatai:

Télen
17. változat
Női kalap
Női köpeny béléssel
Társasági kosztümkabát
Társasági fehér női ing
Társasági szoknya
Társasági női nyakkendő
Harisnya
Téli bőrkesztyű
Társasági cipő
Nyaksál (selyem)
Névkitűző
Deréköv
Átmeneti időszakban
18. változat
Női kalap
Női ballonkabát
Társasági kosztümkabát
Társasági fehér női ing
Társasági szoknya
Társasági női nyakkendő
Harisnya
Bőrkesztyű
Társasági cipő
Névkitűző
Deréköv
Nyáron
19. változat
Női kalap
Társasági kosztümkabát
Társasági szoknya
Társasági fehér női ing
Társasági női nyakkendő
Harisnya
Társasági cipő
Névkitűző
Deréköv
20. változat
Női kalap
Társasági fehér női ing
Társasági szoknya
Társasági női nyakkendő
Harisnya
Társasági cipő
Névkitűző
Deréköv

F) A légierő női társasági öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós női társasági öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő katonanői állomány.[182]

A légierő által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és altiszti állomány[183]

öltözet változatai:

Télen
21. változat
Fekete női kalap
Sötétkék női köpeny béléssel
Sötétkék társasági kosztümkabát
Társasági fehér női ing
Sötétkék társasági szoknya
Fekete társasági női nyakkendő
Harisnya Fekete téli bőrkesztyű
Fekete társasági cipő
Nyaksál (selyem)
Névkitűző
Fekete deréköv
Átmeneti időszakban
22. változat
Fekete női kalap
Sötétkék női ballonkabát
Sötétkék társasági kosztümkabát
Társasági fehér női ing
Sötétkék társasági szoknya
Fekete társasági női nyakkendő
Harisnya
Fekete bőrkesztyű
Fekete társasági cipő
Névkitűző
Fekete deréköv
Nyáron
23. változat
Fekete női kalap
Sötétkék társasági kosztümkabát
Társasági fehér női ing
Sötétkék társasági szoknya
Fekete társasági női nyakkendő
Harisnya
Fekete társasági cipő
Névkitűző
Fekete deréköv
24. változat
Fekete női kalap
Társasági fehér női ing
Sötétkék társasági szoknya
Fekete társasági női nyakkendő
Harisnya
Fekete társasági cipő
Névkitűző
Fekete deréköv

A női társasági öltözet hordmód változatai:

a) a hadihajós fegyvernemhez tartozó női szakállomány a sötétkék társasági kosztümkabáton hadihajós rendfokozati jelzést és hadihajós fegyvernemi jelvényt visel,

b) csapadékos időjárás esetén a 15-16. és a 19-20. változat női esőkabáttal, a 23-24. változat sötétkék női esőkabáttal egészül ki,

c) a női ballonkabát, a női sötétkék ballonkabát, a női esőkabát és a női sötétkék esőkabát köznapi hímzett rendfokozati jelzéssel viselendő,

d) a hosszú ujjú társasági fehér női ing, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, társasági női nyakkendővel viselendő,

e) a 16., 20. és a 24. változat - megengedettként - rövid ujjú társasági fehér női inggel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, társasági női nyakkendő nélkül viselhető,

f) az általános női társasági öltözetet viselő állomány - az altiszt kivételével -, valamint a légierő által viselt és a hadihajós női társasági öltözetet viselő állomány a társasági öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós aranyszínű, a légierő által viselt és a hadihajós női társasági öltözetet viselő altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,[184]

g) az általános női társasági öltözetet viselő altiszt állomány a társasági öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,[185]

h) a társasági öltözet valamennyi változatához csak zárt cipő viselhető,

i) a 13. és a 21. változat fekete, a 17. változat barna csizmával is viselhető,

j) télen és átmeneti időszakban temetésen, illetve szabadtéren végrehajtott katonai rendezvényen a társasági szoknya helyett női társasági pantalló, a fekete társasági szoknya helyett fekete női társasági pantalló, a sötétkék társasági szoknya helyett sötétkék női társasági pantalló viselhető,

k) a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el,[186]

l) az állomány a fehér kesztyűt katonai ünnepségeken, zárt alakzatban (felvonulásokon) külön intézkedés alapján viseli,

m) a katonanő a társasági öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről,

n) a katonanő a terhesség harmadik hónapjától kezdődően szolgálati idejében polgári ruhát viselhet.

o) a tábori lelkésznő a hosszú és rövid ujjú társasági fehér női ing bal zsebére gomboltan keresztet visel, továbbá a 13-15. és a 21-23. változat elrendelése esetén a társasági fehér ing és a társasági nyakkendő helyett papi inget hordhat.[187]

p) a hivatásos, szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt és altiszt katonanő átmeneti időszakban, az időjárás függvényében a női ballonkabát helyett női posztóköpenyt, a sötétkék női ballonkabát helyett sötétkék női posztóköpenyt viselhet.[188]

Estélyi öltözet

49. Az estélyi öltözet az MH nem fegyveres külszolgálatot teljesítő (katonai attasé, NATO beosztást betöltő, külképviseleten dolgozó stb.) hivatásos, valamint szerződéses tiszt, altiszt állományának viselete estélyek, bálok, délutáni fogadások alkalmával. Ezt az öltözetet viselheti a külföldön, hivatalos látogatáson tartózkodó delegáció tagja, amennyiben a hivatalos meghívó programjában az esemény szerepel.[189]

A) Az általános estélyi öltözetet viselő tábornoki, főtiszti, tiszti és zászlósi állomány

öltözet változatai:

Télen
1. változat
Társasági Bocskai-sapka
Posztóköpeny
Társasági zubbony
Fehér szmokinging
Fekete társasági pantalló
Fekete csokornyakkendő
Fekete téli bőrkesztyű
Fekete zokni
Fekete társasági félcipő
Nyaksál
Névkitűző
Kézelőgomb
Fekete deréköv
Átmeneti időszakban
2. változat
Társasági Bocskai-sapka
4/4-es ballonkabát
Társasági zubbony
Fehér szmokinging
Fekete társasági pantalló
Fekete csokornyakkendő
Fekete bőrkesztyű
Fekete zokni
Fekete társasági félcipő
Névkitűző
Kézelőgomb
Fekete deréköv
Nyáron
3. változat
Társasági Bocskai-sapka
Társasági zubbony
Fehér szmokinging
Fekete társasági pantalló
Fekete csokornyakkendő
Fekete zokni
Fekete társasági félcipő
Névkitűző
Kézelőgomb
Fekete deréköv

B) Az általános estélyi öltözetet viselő altiszti állomány[190]

öltözet változatai:

Télen
4. változat
Társasági Bocskai-sapka
Posztóköpeny
Társasági zubbony
Fehér szmokinging
Társasági pantalló
Fekete csokornyakkendő
Téli bőrkesztyű
Zokni
Társasági félcipő
Nyaksál
Névkitűző
Kézelőgomb
Deréköv
Átmeneti időszakban
5. változat
Társasági Bocskai-sapka
4/4-es ballonkabát
Társasági zubbony
Fehér szmokinging
Társasági pantalló
Fekete csokornyakkendő
Bőrkesztyű
Zokni
Társasági félcipő
Névkitűző
Kézelőgomb
Deréköv
Nyáron
6. változat
Társasági Bocskai-sapka
Társasági zubbony
Fehér szmokinging
Társasági pantalló
Fekete csokornyakkendő
Zokni
Társasági félcipő
Névkitűző
Kézelőgomb
Deréköv

C) A légierő estélyi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós estélyi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő állomány.[191]

A légierő által viselt és a hadihajós estélyi öltözetet viselő tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és altiszti állomány[192]

öltözet változatai:

Télen
7. változat
Sötétkék tányérsapka
Sötétkék posztóköpeny
Sötétkék társasági zubbony
Fehér szmokinging
Sötétkék társasági pantalló
Fekete csokornyakkendő
Fekete téli bőrkesztyű
Fekete zokni
Fekete társasági félcipő
Nyaksál
Névkitűző
Kézelőgomb
Fekete deréköv
Átmeneti időszakban
8. változat
Sötétkék tányérsapka
Sötétkék 4/4-es ballonkabát
Sötétkék társasági zubbony
Fehér szmokinging
Sötétkék társasági pantalló
Fekete csokornyakkendő
Fekete bőrkesztyű
Fekete zokni
Fekete társasági félcipő
Névkitűző
Kézelőgomb
Fekete deréköv
Nyáron
9. változat

Sötétkék tányérsapka
Sötétkék társasági zubbony
Fehér szmokinging
Sötétkék társasági pantalló
Fekete csokornyakkendő
Fekete zokni
Fekete társasági félcipő
Névkitűző
Kézelőgomb
Fekete deréköv

Az estélyi öltözet hordmód változatai:

a) a hadihajós fegyvernemhez tartozó szakállomány a sötétkék tányérsapka helyett minden öltözeti változathoz hadihajós társasági tányérsapkát, a sötétkék társasági zubbony helyett hadihajós (kétsoros gombolású), hadihajós rendfokozati jelzéssel és hadihajós fegyvernemi jelvénnyel ellátott, társasági zubbonyt visel,

b) a ballonkabát, a sötétkék ballonkabát köznapi hímzett rendfokozati jelzéssel viselendő,

c) az általános estélyi öltözetet viselő állomány - az altiszt kivételével -, valamint a légierő által viselt és a hadihajós estélyi öltözetet viselő állomány az estélyi öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós aranyszínű, a légierő által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselő altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,[193]

d) az általános estélyi öltözetet viselő altiszt az estélyi öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,[194]

e) az estélyi öltözet valamennyi változatához csak zárt félcipő viselhető,

f) a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el.[195]

g) a tábori lelkész a fehér szmokinging és a fekete csokornyakkendő helyett papi inget hordhat,[196]

h) a vezető tábori rabbi és a rabbi az estélyi öltözet valamennyi változatához a társasági Bocskai-sapka helyett kipát viselhet.[197]

i) a hivatásos, szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt és altiszt átmeneti időszakban, az időjárás függvényében a 4/4-es ballonkabát helyett posztóköpenyt, a sötétkék 4/4-es ballonkabát helyett sötétkék posztóköpenyt viselhet.[198]

D) Az általános estélyi öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti és zászlósi állomány

öltözet változatai:

Télen
10. változat
Fekete női kalap
Női köpeny béléssel
Társasági kosztümkabát
Fehér szmokinging
Fekete társasági szoknya
Fekete csokornyakkendő
Harisnya
Fekete téli bőrkesztyű
Fekete társasági cipő
Nyaksál (selyem)
Névkitűző
Fekete deréköv
Átmeneti időszakban
11. változat
Fekete női kalap
Női ballonkabát
Társasági kosztümkabát
Fehér szmokinging
Fekete társasági szoknya
Fekete csokornyakkendő
Harisnya
Fekete bőrkesztyű
Fekete társasági cipő
Névkitűző
Fekete deréköv
Nyáron
12. változat
Fekete női kalap
Társasági kosztümkabát
Fehér szmokinging
Fekete társasági szoknya
Fekete csokornyakkendő
Harisnya
Fekete társasági cipő
Névkitűző
Fekete deréköv

E) Az általános estélyi öltözetet viselő női altiszti állomány[199]

öltözet változatai:

Télen
13. változat
Női kalap
Női köpeny béléssel
Társasági kosztümkabát
Fehér női szmokinging
Társasági szoknya
Fekete csokornyakkendő
Harisnya
Téli bőrkesztyű
Társasági cipő
Nyaksál (selyem)
Névkitűző
Deréköv
Átmeneti időszakban
14. változat
Női kalap
Női ballonkabát
Társasági kosztümkabát
Fehér női szmokinging
Társasági szoknya
Fekete csokornyakkendő
Harisnya
Bőrkesztyű
Társasági cipő
Névkitűző
Deréköv
Nyáron
15. változat
Női kalap
Társasági kosztümkabát
Társasági szoknya
Fehér női szmokinging
Fekete csokornyakkendő
Harisnya
Társasági cipő
Névkitűző
Deréköv
Női kalap

F) A légierő női estélyi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós női estélyi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő katonanői állomány.[200]

A légierő által viselt és a hadihajós estélyi öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és altiszti állomány[201]

öltözet változatai:

Télen
16. változat
Fekete női kalap
Sötétkék női köpeny béléssel
Sötétkék társasági kosztümkabát
Fehér női szmokinging
Sötétkék társasági szoknya
Fekete csokornyakkendő
Harisnya
Fekete téli bőrkesztyű
Fekete társasági cipő
Nyaksál (selyem)
Névkitűző
Fekete deréköv
Átmeneti időszakban
17. változat
Fekete női kalap
Sötétkék női ballonkabát
Sötétkék társasági kosztümkabát
Fehér női szmokinging
Sötétkék társasági szoknya
Fekete csokornyakkendő
Harisnya
Fekete bőrkesztyű
Fekete társasági cipő
Névkitűző
Fekete deréköv
Nyáron
18. változat
Fekete női kalap
Sötétkék társasági kosztümkabát
Fehér női szmokinging
Sötétkék társasági szoknya
Fekete csokornyakkendő
Harisnya
Fekete társasági cipő
Névkitűző
Fekete deréköv
Fekete női kalap

A női estélyi öltözet hordmód változatai:

a) a hadihajós fegyvernemhez tartozó női szakállomány a sötétkék társasági kosztümkabáton hadihajós rendfokozati jelzést és hadihajós fegyvernemi jelvényt visel,

b) a női ballonkabát, a sötétkék női ballonkabát köznapi hímzett rendfokozati jelzéssel viselendő,

c) az általános női estélyi öltözetet viselő altiszt az estélyi öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,[202]

d) az általános női estélyi öltözetet viselő állomány - az altiszt kivételével -, valamint a légierő által viselt és a hadihajós női estélyi öltözetet viselő állomány az estélyi öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós aranyszínű, a légierő által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselő altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,[203]

e) az estélyi öltözet valamennyi változatához csak zárt cipő viselhető,

f) a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el,[204]

g) a katonanő a terhesség harmadik hónapjától kezdődően szolgálati idejében polgári ruhát viselhet.

h) a tábori lelkésznő a fehér női szmokinging és a fekete csokornyakkendő helyett papi inget hordhat.[205]

i) a hivatásos, szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt és altiszt katonanő átmeneti időszakban, az időjárás függvényében a női ballonkabát helyett női posztóköpenyt, a sötétkék női ballonkabát helyett sötétkék női posztóköpenyt viselhet.[206]

G) A katonadiplomaták, illetve azok is, akik külföldön tartós, 1 évet meghaladó kiküldetésen vesznek részt, külföldi fogadások, estélyek, bálok alkalmával megengedett ruházatként nagyestélyi öltözetet viselhetnek.[207]

Díszelgő öltözet

A díszzászlóalj díszelgő öltözete[208]

50. Az öltözetet az MH központi díszalegysége viseli a nemzeti és állami ünnepeken, az államfők, kormányfők, miniszterek fogadásakor és búcsúztatásakor, Magyarország zászlajának őrzésekor, a koszorúzási ünnepségeken, a kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényeken, továbbá a hősi halott, illetve a Magyar Honvédség halottja minősítés esetén történő kirendelés alkalmával.[209]

A) A díszelgő öltözetet viselő főtiszti, tiszti, zászlósi és altiszti állomány[210]

öltözet változatai:

[211]
Télen
1. változat
Díszsapka
Díszköpeny
Tábori barna díszzubbony
Tábori barna lovaglónadrág
Fekete bokszcsizma
Fekete díszöv arany (ezüst) csattal
Arany (ezüst) díszzsinór
Fehér téli kesztyű
Fehér póló
Nadrágtartó
Zokni
Átmeneti és nyári időszakban
2. változat
Díszsapka
Tábori barna díszzubbony
Tábori barna lovaglónadrág
Fekete bokszcsizma
Fekete díszöv arany (ezüst) csattal
Arany (ezüst) díszzsinór
Fehér nyári kesztyű
Fehér póló
Nadrágtartó
Zokni

B) A díszelgő öltözetet viselő szerződéses legénységi állomány[212]

öltözet változatai:

[213]
Télen
1. változat
Díszsapka
Díszköpeny
Tábori barna díszzubbony
Tábori barna dísznadrág
Barna bőrtalpú bakancs
Barna díszöv ezüst csattal
Ezüst színű díszzsinór
Fehér téli kesztyű
Póló
Nadrágtartó
Zokni
Átmeneti és nyári időszakban
2. változat
Díszsapka
Tábori barna díszzubbony
Tábori barna dísznadrág
Barna bőrtalpú bakancs
Barna díszöv ezüst csattal
Ezüst színű díszzsinór
Fehér nyári kesztyű
Póló
Nadrágtartó
Zokni

A díszelgő öltözet hordmód változatai:

a) átmeneti időszakban a díszköpeny viseléséről az állományilletékes parancsnok dönt,

b) a díszegység állománya a díszzsinórt csak a tábori barna díszzubbonyon viseli,

c) ha a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben kerül végrehajtásra, a díszegység állománya a 45. A) pont szerint meghatározott általános hadi- (gyakorló-) öltözetet gyakorló sapkával, skarlátpiros színű szakmai sállal és fehér kesztyűvel kiegészítve viseli. +25 °C feletti hőmérséklet esetén a szakmai sál viselése - a feladatot elrendelő állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján - mellőzhető,[214]

d) a díszelgő altiszti állomány a barna díszövet ezüst színű csattal viseli,[215]

e) a díszalegység állománya a tábori barna díszzubbony megkímélése érdekében, a díszelgés helyszínére történő utazás alatt, valamint a helyszínen a díszelgési feladat megkezdéséig a díszzubbony helyett az e szabályzatban előírt ékítményekkel ellátott[216]

ea) télen és átmeneti időszakban polárpulóvert,

eb) nyáron ingblúzt

viselhet.

A Honvéd Koronaőrség díszelgő öltözete[217]

50/A. Az öltözetet a Honvéd Koronaőrség állománya viseli a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények protokolláris díszelgési szakfeladattal egybekötött őrzése során.

A) A koronaőri díszelgő öltözetet viselő főtiszti, tiszti, zászlósi és altiszti állomány öltözete:

Télen, nyáron és átmeneti időszakban

1. változat

Koronaőri díszsapka

Tábori barna koronaőri díszzubbony

Tábori barna lovaglónadrág

Fekete koronaőri díszcsizma

Fekete díszöv arany (ezüst) csattal

Koronaőri mellzsinór

Fehér kesztyű

Gyakorlópóló

Nadrágtartó

Névkitűző

Zokni

A koronaőri díszelgő öltözet hordmód változatai:

a) a tábori barna koronaőri díszzubbony díszelgő paroli rendfokozati jelzéssel, aranyszínű - a Szent Koronát ábrázoló - koronaőr fegyvernemi jelvénnyel, koronaőri állományt kifejező hímzett színes jelvénnyel, névkitűzővel, koronaőri karjelzéssel és koronaőri mellzsinórral viselendő,

b) a koronaőr állomány a kitüntetést a tábori barna koronaőri díszzubbonyon, szalagsávon viseli,

c) a koronaőr főtiszti, tiszti, zászlósi állomány a fekete díszövet, aranyszínű stilizált Szent Koronával díszített, aranyszínű csattal, a fekete koronaőri díszcsizmát aranyzsinóros díszítéssel viseli,

d) a koronaőr altiszti állomány a fekete díszövet, ezüstszínű stilizált Szent Koronával díszített, ezüstszínű csattal, a fekete koronaőri díszcsizmát feketebőr szegélyfonattal díszítve viseli,

e) a koronaőr főtiszti, tiszti, zászlósi állomány koronaőri díszelgő öltözete külön intézkedésre gombos rézsarkantyúval és rézcsatos fekete sarkantyúszíjjal egészülhet ki.

B) A koronaőri díszelgő szolgálati öltözetet viselő főtiszti, tiszti, zászlósi és altiszti állomány öltözete:

Télen, nyáron és átmeneti időszakban

2. változat

Koronaőri köznapi Bocskai sapka

Koronaőri köznapi zubbony

Köznapi ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Deréköv

Félcipő

Zokni

Koronaőri mellzsinór

Nadrágtartó

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

A koronaőri díszelgő szolgálati öltözet hordmód változatai:

a) a koronaőri köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, aranyszínű - a Szent Koronát ábrázoló - koronaőr fegyvernemi jelvénnyel, névkitűzővel, koronaőri állományt kifejező hímzett színes jelvénnyel, koronaőri karjelzéssel és koronaőri mellzsinórral viselendő,

b) a koronaőr állomány a kitüntetést a koronaőri köznapi zubbonyon, szalagsávon viseli,

c) a hosszú ujjú köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, koronaőri állományt kifejező hímzett színes selyem jelvénnyel, névkitűzővel, nyakkendővel - a főtiszt, a tiszt és a zászlós részére aranyszínű, az altiszt részére ezüstszínű nyakkendőcsíptetővel és kézelőgombbal kiegészítve - viselendő,

d) a koronaőr állomány a koronaőri díszelgő szolgálati öltözetéhez barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

e) a koronaőr állomány, a szolgálati helyiségben történő tartózkodása ideje alatt, a koronaőri díszelgő szolgálati öltözetét a koronaőri köznapi Bocskai sapka és a koronaőri köznapi zubbony nélkül viselheti,

f) a koronaőri díszelgő szolgálati öltözet a biztonsági feladatok végrehajtása során patentbilinccsel és bilincstartóval egészül ki,

g) a koronaőri díszelgő szolgálati öltözet csak a speciális őrzésvédelmi feladatok teljesítése alkalmával viselhető.

A Honvéd Palotaőrség díszelgő öltözete[218]

50/B. Az öltözetet a Honvéd Palotaőrség állománya viseli a Sándor Palotával kapcsolatos protokolláris díszelgési és egyéb speciális szakfeladata végrehajtása során.

A) A palotaőri díszelgő öltözetet viselő főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt és szerződéses legénységi állomány öltözet változatai:

TélenTélen, nyáron és átmeneti időszakban
1. változat2. változat
Palotaőri díszsapkaPalotaőri díszsapka
Palotaőri díszköpenyTábori barna palotaőri díszzubbony
Tábori barna palotaőri díszzubbonyTábori barna palotaőri lovaglónadrág
Tábori barna palotaőri lovaglónadrágFekete bokszcsizma
Fekete bokszcsizmaFekete díszöv arany, vagy ezüst csattal
Fekete díszöv arany, vagy ezüst csattalPalotaőri mellzsinór
Palotaőri mellzsinórPalotaőri vállfődísz
Palotaőri vállfődíszFehér nyári kesztyű
Fehér téli kesztyűGyakorlópóló
GyakorlópólóNadrágtartó
NadrágtartóNévkitűző
NévkitűzőZokni
Zokni

A palotaőri díszelgő öltözet hordmód változatai:

a) átmeneti időszakban a palotaőri díszköpeny viseléséről az állományilletékes parancsnok dönt,

b) a tábori barna palotaőri díszzubbony díszelgő paroli rendfokozati jelzéssel, aranyszínű - Magyarország, két angyal által tartott, koronás címerét ábrázoló - palotaőr fegyvernemi jelvénnyel, palotaőri állományt kifejező hímzett színes jelvénnyel, névkitűzővel, palotaőri karjelzéssel, palotaőri mellzsinórral és palotaőri vállfődísszel viselendő,

c) a palotaőr állomány a kitüntetést a tábori barna palotaőri díszzubbonyon, szalagsávon viseli,

d) a palotaőr főtiszti, tiszti, zászlósi állomány a fekete díszövet, aranyszínű stilizált, Magyarország, két angyal által tartott, koronás címerével díszített, aranyszínű csattal viseli,

e) a palotaőr altiszti és a szerződéses legénységi állomány a fekete díszövet, ezüstszínű stilizált, Magyarország, két angyal által tartott, koronás címerével díszített, ezüstszínű csattal viseli,

f) a palotaőri díszelgő öltözet az időjárási körülményektől függően kiegészíthető téli inggel és téli alsóval, továbbá téli fekete bokszcsizmával,

g) a palotaőr főtiszti, tiszti, zászlósi állomány palotaőri díszelgő öltözete külön intézkedésre gombos rézsarkantyúval és rézcsatos fekete sarkantyúszíjjal egészülhet ki.

B) A palotaőri díszelgő szolgálati öltözetet viselő főtiszti, tiszti, zászlósi, altiszti és szerződéses legénységi állomány öltözet változatai:

TélenTélen, nyáron és átmeneti időszakban
3. változat4. változat
Palotaőri köznapi Bocskai sapkaPalotaőri köznapi Bocskai sapka
Palotaőri díszköpenyPalotaőri köznapi zubbony
Palotaőri köznapi zubbonyKöznapi ing
Köznapi ingKöznapi pantalló
Köznapi pantallóNyakkendő
NyakkendőDeréköv
DerékövFélcipő
ZokniZokni
FélcipőPalotaőri mellzsinór
Palotaőri mellzsinórPalotaőri vállfődísz
Palotaőri vállfődíszNadrágtartó
Téli bőrkesztyűNévkitűző
NadrágtartóNyakkendőcsíptető
NévkitűzőKézelőgomb
Nyakkendőcsíptető
Kézelőgomb

A palotaőri díszelgő szolgálati öltözet hordmód változatai:

a) átmeneti időszakban a palotaőri díszköpeny viseléséről az állományilletékes parancsnok dönt,

b) a palotaőri köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, aranyszínű - Magyarország, két angyal által tartott, koronás címerét ábrázoló - palotaőr fegyvernemi jelvénnyel, névkitűzővel, palotaőri állományt kifejező hímzett színes jelvénnyel, palotaőri karjelzéssel, palotaőri mellzsinórral és palotaőri vállfődísszel viselendő,

c) a palotaőr állomány a kitüntetést a palotaőri köznapi zubbonyon, szalagsávon viseli,

d) a hosszú ujjú köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, palotaőri állományt kifejező hímzett színes selyem jelvénnyel, névkitűzővel, nyakkendővel - a főtiszt, a tiszt és a zászlós részére aranyszínű, az altiszt és a szerződéses legénységi állomány részére ezüstszínű nyakkendőcsíptetővel és kézelőgombbal kiegészítve - viselendő,

e) a palotaőr állomány a palotaőri díszelgő szolgálati öltözetéhez barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt és a szerződéses legénységi állomány ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

f) a palotaőr állomány, a szolgálati helyiségben történő tartózkodása ideje alatt, a palotaőri díszelgő szolgálati öltözetét a palotaőri köznapi Bocskai sapka és a palotaőri köznapi zubbony nélkül viselheti,

g) a palotaőri díszelgő szolgálati öltözet az időjárási körülményektől függően kiegészíthető téli inggel, téli alsóval.

A honvéd tisztjelölti díszöltözet[219]

50/C. Az öltözetet az MH LZ másod-, harmad- és negyedévfolyamos honvéd tisztjelölti állománya viseli nemzeti és állami ünnepeken, a tisztavatáson, a Ludovika Fesztivál alkalmával, az MH és az NKE kiemelkedő katonai-, oktatási-, társadalmi- és kulturális rendezvényein, valamint az MH LZ parancsnokának külön engedélye alapján, családi eseményeken.

A) A honvéd tisztjelölti díszöltözetet viselő állomány öltözete:

Honvéd tisztjelöltHonvéd tisztjelölt nő
alapváltozat
Hallgatói díszcsákóHallgatói díszcsákó
Hallgatói díszzubbonyHallgatói női díszzubbony
NyakgallérNyakgallér
Fekete társasági pantallóFekete női társasági pantalló
Fekete derékövFekete deréköv
Fekete félcipőFekete női cipő
Fekete zokniHarisnya
Fehér kesztyűFehér kesztyű
NadrágtartóNadrágtartó
GyakorlópólóGyakorlópóló

A honvéd tisztjelölti díszöltözet hordmód változatai:

a) a hallgatói díszzubbony évfolyamjelzővel viselendő,

b) honvéd tisztjelölti díszöltözet alapváltozata az időjárási körülményektől és a rendezvény típusától függően kiegészíthető téli inggel (a gyakorlópóló helyett, vagy a pólón viselve), 4/4-es ballonkabáttal, fekete bőrkesztyűvel,

c) honvéd tisztjelölt női állomány díszöltözetének alapváltozata az időjárási körülményektől és a rendezvény típusától függően kiegészíthető téli inggel (a gyakorlópóló helyett, vagy a pólón viselve), női ballonkabáttal, fekete bőrkesztyűvel.

Zenekarok díszelgő öltözete

51. Az öltözetet a katonazenekar állománya viseli a nemzeti és állami ünnepen, az államfők, kormányfők, miniszterek fogadásakor és búcsúztatásakor, a kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényen végrehajtott zenés feladatai végrehajtása során, valamint zenekari fesztiválon, külföldi szereplésen, hangversenyen, térzenén, katonai temetésen a hősi halott, illetve a Magyar Honvédség halottja minősítés esetén történő kirendelés alkalmával, továbbá a polgári lakosság körében rendezett zenés eseményen.[220]

A) A zenekari díszelgő öltözetet viselő főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt állomány[221]

öltözet változatai:

Télen
1. változat
Zenész díszsapka
Díszköpeny
Társasági zubbony
Társasági fehér ing
Fekete társasági pantalló
Fekete deréköv
Fekete társasági nyakkendő
Nyakkendőcsíptető arany (ezüst)
Kézelőgomb arany (ezüst)
Fekete társasági félcipő
Fekete társasági zokni
Névkitűző
Fehér kesztyű
Arany (ezüst) mellzsinór
Arany (ezüst) karjelzés
Átmeneti és nyári időszakban
2. változat3. változat
Zenész díszsapkaZenész díszsapka
4/4-es ballonkabátTársasági zubbony
Társasági zubbonyTársasági fehér ing
Társasági fehér ingFekete társasági pantalló
Fekete társasági pantallóFekete deréköv
Fekete derékövFekete társasági nyakkendő
Fekete társasági
nyakkendő
Nyakkendőcsíptető (arany/ezüst)
Nyakkendőcsíptető arany (ezüst)Kézelőgomb
(arany/ezüst)
Kézelőgomb arany (ezüst)Fekete társasági félcipő
Fekete társasági félcipőFekete társasági zokni
Fekete társasági zokniNévkitűző
NévkitűzőFehér kesztyű
Fehér kesztyűArany (ezüst) mellzsinór
Arany (ezüst) mellzsinórArany (ezüst) karjelzés
Arany (ezüst) karjelzés

A zenekari díszelgő öltözet hordmód változatai:

a) az öltözet csak zárt rendben - fellépés alkalmával - viselhető,

b) átmeneti időszakban a díszköpeny viseléséről az állományilletékes parancsnok dönt,

c) a főtiszt, tiszt, zászlós karmester minden öltözeti típushoz a zenész díszsapka helyett társasági Bocskai-sapkát visel,

d) nyáron, valamint koncertteremben a 3. változat társasági zubbony nélkül - társasági fehér ing hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, nyakkendőcsíptetővel, kézelőgombbal, arany (ezüst) mellzsinórral - is viselhető,

e) a d) alpont szerint meghatározott öltözet helyett - megengedettként - a rövid ujjú társasági fehér ing hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, arany (ezüst) mellzsinórral, társasági nyakkendő nélkül viselhető,

f) a főtiszt, a tiszt, a zászlós a fekete derékövet aranyszínű, az altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszített csattal viseli,[222]

g) a "légierő zenekarok" állománya a 48. C) pont 9-11. változatban meghatározott társasági öltözetet arany (ezüst) mellzsinórral és arany (ezüst) karjelzéssel kiegészítve viseli,

h) a zenekarok díszelgő öltözetéhez csak zárt félcipő viselhető,

i) ha a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben kerül végrehajtásra, akkor a zenekar állománya a 45. A) pont szerint meghatározott általános hadi- (gyakorló-) öltözetet gyakorló sapkával, skarlátpiros színű (a "légierő zenekar" állománya világoskék színű) szakmai sállal és fehér kesztyűvel kiegészítve viseli. +25 °C feletti hőmérséklet esetén a szakmai sál viselése - a feladatot elrendelő állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján - mellőzhető,[223]

B) A zenekari díszelgő öltözetet viselő női főtiszti, tiszti, zászlósi, altiszti állomány[224]

öltözet változatai:

Télen
4. változat
Fekete női kalap
Női zenészköpeny béléssel
Társasági kosztümkabát
Társasági fehér női ing
Fekete társasági szoknya
Fekete deréköv
Fekete társasági női nyakkendő
Fekete társasági cipő
Harisnya
Névkitűző
Fehér kesztyű
Arany (ezüst) mellzsinór
Arany (ezüst) karjelzés
Átmeneti és nyári időszakban
5. változat6. változat
Fekete női kalapFekete női kalap
Női zenészballonkabátTársasági kosztümkabát
Társasági kosztümkabátTársasági fehér női ing
Társasági fehér női ingFekete társasági szoknya
Fekete társasági szoknyaFekete deréköv
Fekete derékövFekete társasági női nyak-
kendő
Fekete társasági női nyak-Fekete társasági cipő
kendő
Fekete társasági cipőHarisnya
HarisnyaNévkitűző
NévkitűzőFehér kesztyű
Fehér kesztyűArany (ezüst) mellzsinór
Arany (ezüst) mellzsinórArany (ezüst) karjelzés
Arany (ezüst) karjelzés

A zenekari női díszelgő öltözet hordmód változatai:

a) az öltözet csak zárt rendben - fellépés alkalmával - viselhető,

b) a női zenészköpeny, illetve a női zenészballonkabát színe megegyezik a díszköpeny, illetve a 4/4-es ballonkabát színével,

c) átmeneti időszakban a női zenészköpeny viseléséről az állományilletékes parancsnok dönt,

d) nyáron, valamint koncertteremben a 6. változat társasági kosztümkabát nélkül - társasági fehér női ing hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, arany (ezüst) mellzsinórral - is viselhető,

e) a d) alpont szerint meghatározott öltözet helyett - megengedettként - a rövid ujjú társasági fehér női ing hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, arany (ezüst) mellzsinórral, társasági nyakkendő nélkül viselhető,

f) a főtiszt, a tiszt, a zászlós a fekete derékövet aranyszínű, az altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszített csattal viseli,[225]

g) a "légierő zenekarok" katonanői állománya a 48. F) pont 21-23. változatban meghatározott társasági öltözetet arany (ezüst) mellzsinórral és arany (ezüst) karjelzéssel kiegészítve viseli,

h) télen és átmeneti időszakban temetésen, illetve szabadtéren végrehajtott katonai rendezvényen a fekete társasági szoknya helyett fekete női társasági pantalló viselhető,

i) a zenekarok díszelgő öltözetéhez csak zárt cipő viselhető,

j) ha a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben kerül végrehajtásra, akkor a zenekar állománya a 45. A) pont szerint meghatározott általános hadi- (gyakorló-) öltözetet gyakorló sapkával, skarlátpiros színű (a "légierő zenekar" állománya világoskék színű) szakmai sállal és fehér kesztyűvel kiegészítve viseli. +25 °C feletti hőmérséklet esetén a szakmai sál viselése - a feladatot elrendelő állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján - mellőzhető,[226]

Sport- és szabadidő öltözet

52. A tényleges állománynak az alábbi sport- és szabadidő öltözettel rendelkeznie:[227]

Sport- és szabadidő öltözet
Hosszú ujjú szabadidő felső
Hosszú szárú szabadidő alsó
Edzőpóló
Sporttrikó
Edzőnadrág
Sportzokni
Sportcipő"

52/A. A hosszú ujjú szabadidő felső és a hosszú szárú szabadidő alsó helyett sportkabát, kétrészes sportruha, melegítő, tréningruha, jogging, szabadidőruha viselhető. Az edzőpóló és a sporttrikó helyett sporting, sportpóló, az edzőnadrág helyett sportnadrág, a sportcipő helyett az adott sportág gyakorlásához, űzéséhez szükséges speciális edzőcipő, futócipő, futballcipő, kosárcipő, szabadidőcipő hordható, továbbá egyéni védőfelszerelés, különösen boka-, térd-, combvédő gumi alkalmazható. A sportöltözet kialakítása, színe, mintája, esetleges felirata nem veszélyeztetheti, illetve nem sértheti az MH szolgálati érdekeit.[228]

III. Fejezet

KIEGÉSZÍTŐ ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉSEK, FELSZERELÉSEK

A nem szervezetszerű díszalegységek, díszkíséretek öltözete és felszerelése

53. A nem szervezetszerű díszalegység, díszkíséret, díszőr, koszorúvivő, zászlóvivő és zászlókíséret a fegyvernemi sajátosságokat figyelembe véve, a 45. A)-E) pont szerinti hadi- (gyakorló-) öltözetet visel az elöljáró fogadásakor és a katonai rendezvényeken az alábbi módosítással:

- gyakorlósapka vagy rohamsisak, tereptarka sisakborítóval,

- gyakorlókesztyű helyett fehér kesztyű,

- fehér jelsípzsinór,

- fehér derékszíj,

- pisztoly, pisztolytáska (csak a hivatásos és a szerződéses főtiszti, tiszti, zászlós, altiszti állománynak),[229]

- gépkarabély egy tárral (csak a tisztesi rendfokozattal rendelkező, illetve rendfokozat nélküli szerződéses katonáknak).

A nem szervezetszerű díszalegységek, díszkíséretek öltözetének hordmód változatai:

a) télen és átmeneti időszakban a kabát begombolt gallérral viselendő,

b) nyáron a gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló viselendő,

c) az állomány a fehér jelsípzsinórt a hadi- (gyakorló-) öltözet jobb váll vállcsúcsába varrt gombon és a jobb zubbonyzseb külső gombjára gombolva viseli,

d) a díszalegység és a díszkíséret azonos öltözetet visel.

A rendész, forgalomszabályozó, diszpécser és az ellenőri beosztású katonák felszerelése

54. Szakfeladat végrehajtásakor a rendész, a forgalomszabályozó, a közúti komendáns, a diszpécser, az ellenőrző áteresztő ponton szolgálatot teljesítő ellenőri beosztású hivatásos és szerződéses katona a hadi- (gyakorló-) öltözetét - a 45. A) pontban meghatározott öltözeti és hordmód változatok betartásával - az évszaknak megfelelően, a következő megkülönböztető jelzésekkel és felszerelési cikkekkel kiegészítve viseli:[230]

Az öltözet változatai:

[231]
Rendész beosztású állomány
Skarlátpiros barett sapka
Skarlátpiros szakmai sál
Skarlátpiros rendész karszalag
Rendészjelvény
Fehér jelsíp zsinórral
Fehér hevederöv
Fehér kesztyű (téli, nyári)
Pisztolyhoz rendszeresített pisztolytartó
Irattartó táska
[232]
Forgalomszabályozó, diszpécser és ellenőr
beosztású állomány
Rohamsisak jó láthatóságot biztosító sisakhuzattal
Skarlátpiros szakmai sál
Jó láthatóságot biztosító kantár (mellény)
Jó láthatóságot biztosító kézelő
Fehér jelsíp zsinórral
Fehér hevederöv
Fehér kesztyű
Pisztolyhoz rendszeresített pisztolytartó
Irattartó táska
Forgalomirányító bot (világító jelzőbot)
Motorkerékpáros beosztású forgalomszabályzó állomány
Bukósisak
Motorkerékpáros védőszemüveg
Motorkerékpáros kabát és nadrág
Motorkerékpáros kesztyű

A hordmód változatai:

a) az állomány a rohamsisakot sisakhuzattal (rossz látási viszonyok között jó láthatóságot biztosító sisakhuzattal) rendezvények, gyakorlatok alkalmával vagy külön parancsra viseli,

b) az állomány a rendészjelvényt a hadi- (gyakorló-) kabát, illetve zubbony bal zsebtakarójának közepére varrt gombra gombolva viseli,

c) a szakfeladatot ellátó állomány a fehér jelsíp zsinórját a hadi- (gyakorló-) öltözet jobb váll vállcsúcsába varrt gombon és a jobb kabát-, illetve zubbonyzseb külső gombjára gombolva viseli,

d) a végrehajtandó feladat függvényében a rendész szakállomány felszerelése - a feladatot elrendelő állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján - kiegészíthető jó láthatóságot biztosító kantárral (mellénnyel), patentbilinccsel, bilincstartóval, gumibottal, gumibottartóval, zseblámpával, zseblámpatartóval, rádiótartótokkal és térképtáskával,

e) a forgalomszabályozó, a közúti komendáns, a diszpécser, az ellenőrző áteresztő ponton szolgálatot teljesítő ellenőri beosztású katona felszerelése külön parancsra kiegészíthető zseblámpával, zseblámpatartóval, rádiótartótokkal,

f) a rendész szakállomány nemzetközi gyakorlatok alkalmával a bal felkaron NATO karszalagot viselhet,

g) a jó láthatóságot biztosító sisakhuzatot a rohamsisakon, a jó láthatóságot biztosító kantárt (mellényt) és kézelőt a gyakorlókabáton, illetve a gyakorlózubbonyon kell viselni,

h) a motorkerékpáron utazók a motorkerékpáros öltözeti cikkek helyett az időjárásnak megfelelően őrruhát, esővédő öltözetet, valamint vízhatlan kesztyűhuzatot is viselhetnek,

i) a rendész járőr egységes hadi- (gyakorló-) öltözetet visel,

j) a katonai rendész +25 °C felett a skarlátpiros szakmai sál viselését - a feladatot elrendelő állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján - mellőzheti.

A vasúti katonai parancsnoki beosztású, illetve szállítmánykísérő katonák felszerelése

55. Szakfeladat végrehajtásakor a vasúti kommendáns parancsnoki beosztású állomány, valamint a szállítmánykísérő katona általános hadi- (gyakorló-) öltözetet visel az alábbi megkülönböztető jelzésekkel és felszerelési cikkekkel:

Az öltözet változatai:

[233]
Vasúti katonai parancsnoki (VKP) beosztású állomány
VKP jelvény
VKP karszalag
Fehér derékszíj
Pisztolytáska
Térképtáska tereptarka huzattal
Szállítmánykísérő állomány
Szállítmánykísérő jelvény
Fehér derékszíj
Jelsíp fehér zsinórral
Gumibot

A hordmód változatai:

a) a VKP jelvényt az állomány a 90 M hadi- (gyakorló-) öltözet bal zubbonyzseb belső gombjára gombolva viseli,

b) a fehér jelsípzsinórt az állomány a 90 M hadi- (gyakorló-) öltözet jobb váll vállcsúcsába varrt gombon és a jobb zubbonyzseb külső gombjára gombolva viseli,

c) a köznapi öltözeten az állomány a VKP-jelvényt a bal zubbonyzseb gombjára gombolva, a fehér jelsípzsinórt a jobb váll vállcsúcsába varrt gombon és a jobb zubbonyzseb gombjára gombolva viseli,

d) a feladat függvényében az előírt öltözet kiegészíthető jó láthatóságot biztosító sisakhuzattal ellátott rohamsisakkal, továbbá jó láthatóságot biztosító kantárral és kézelővel.

A katonai vámügyi szerv katonai állományú tagjának felszerelése[234]

55/A. Szakfeladat végrehajtásakor az egyéb jogszabályban meghatározott katonai vámügyi szerv (KVSZ) állományában szolgálatot teljesítő katona általános hadi- (gyakorló-) öltözetet visel az alábbi megkülönböztető jelzésekkel és felszerelési cikkekkel:[235]

Az öltözet változatai:

a 140. pontban meghatározott jelvény (KVSZ jelvény)

KVSZ karszalag (MC, Military Customs felirattal)

A hordmód változatai:

a) a KVSZ jelvényt az állomány a 90 M hadi- (gyakorló-) öltözet bal zubbonyzseb belső gombjára gombolva viseli,

b) a feladat függvényében az előírt öltözet kiegészíthető jó láthatóságot biztosító sisakhuzattal ellátott rohamsisakkal, munkavédelmi sisakkal, továbbá jó láthatóságot biztosító kantárral (mellénnyel),

c) a jó láthatóságot biztosító sisakhuzatot a rohamsisakon, a jó láthatóságot biztosító kantárt (mellényt) a gyakorlókabáton, illetve a gyakorlózubbonyon kell viselni.

IV. Fejezet

EGYES DÍSZÍTŐELEMEK, RUHADARABOK, RENDFOKOZATI JELZÉSEK ÉS FELSZERELÉSI TÁRGYAK VISELÉSÉNEK RENDJE

Névkitűző, hímzett feliratok

56. Az MH hivatásos és szerződéses tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlós, altiszti állományú tagja - a pulóver kivételével - a köznapi, ünnepi, társasági, estélyi öltözeti változatokhoz, valamint a honvéd tisztjelölti állomány - a pulóver kivételével - a köznapi és ünnepi öltözeti változatokhoz névkitűzőt visel. Az MH teljes állománya a hadi- (gyakorló-) öltözetekhez, így a 90 M és 2000 M általános, 93 M ejtőernyős és repülőszerelő, a 2003 M repülőhajózó, a 2003 M sivatagi öltözethez a gyakorlópulóveren, a sötétkék pulóveren hímzett államjelzőt és hímzett nevet visel.[236]

57. A feliratok formája, tartalma és viselésük módja:

a) a névkitűző, valamint a hímzett név a viselőjének nyomtatott nagy betűtípussal írott vezetéknevét (pl.: KOVÁCS, Dr. KOVÁCS; nők esetében: Kovácsné Nagy Mária névvariáció esetén első vezetéknevet, azaz KOVÁCSNÉ, a Kovács Istvánné, illetve Kovács Istvánné Nagy Mária névvariációk esetén a katonanő egyéni választásnak megfelelően, KOVÁCSNÉ vagy KOVÁCS nevet) tartalmazó,

- a köznapi, ünnepi és társasági öltözeteken, a jobb mellen közvetlenül a hivatásos állományt kifejező hímzett jelvény alatt - vagy az ennek megfelelő helyen - feltűzve viselendő, 65 x 15 mm méretben készülő, fekete felületű, fehér színű műanyag lapba gravírozott felirat,

- a hadi- (gyakorló-) öltözeteken, a jobb mellen, közvetlenül a zseb felett vízszintesen - a gyakorlópulóveren, a sötétkék pulóveren az arra kialakított helyen - viselendő, 105 x 25 mm méretben készülő, hímzett felirat;

b) az államjelző 105 x 25 mm méretben készülő hímzett felirat, amely hímzett "HUNGARY" megnevezést tartalmaz. Az államjelző a hadi- (gyakorló-) öltözeteken, a gyakorlópulóveren és a sötétkék pulóveren a bal mellen vízszintesen, közvetlenül a zseb felett viselendő úgy, hogy az államjelző középvonala a zseb középvonalával egybeessen;[237]

c) a hímzett név és államjelző a hadi- (gyakorló-) öltözeteken, valamint a gyakorlópulóveren barna színnel, zöld alapra, a sötétkék pulóveren barna színnel, sötétkék alapra, a sivatagi öltözeten barna színnel, barna alapra hímzett;[238]

d) az állandó belépési engedélyt, belépőkártyát, tanfolyam-azonosító kártyát a nyakba akasztva, vagy a gyakorló-, köznapi társasági zubbony, a köznapi társasági ing, az ingblúz és a gyakorlópulóver bal zsebtakarójára csíptetve kell hordani.

e) az önkéntes védelmi tartalékos békeidőben, a rendelkezésre állás időszakában, a szerződésében meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során[239]

ea) az a) alpontban részletezett hímzett név felirat helyett 105 x 25 mm méretben készülő hímzett "FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR" feliratot visel, továbbá a 90 M gyakorlókabát, a 90 M és a 2000 M gyakorlózubbony bal zsebtakarója alá gombolva FBŐ jelvényt, jobb zsebtakarója alá gombolva FBŐ igazolványt hord,

eb) a "FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR" felirat fehér színnel, olívzöld alapra hímzett.

Nemzeti színű pajzs, szalag, kokárda[240]

58. Az MH állománya a hímzett színes nemzeti színű pajzsot a 2008 M gyakorló esővédő kabát, a 90 és 93 M gyakorlózubbony, a 90 és 93 M téli gyakorlókabát, a 2000 M nyári gyakorlózubbony, a 2003 M sivatagi gyakorlózubbony és a 2003 M sivatagi kabát bal ujján viseli. A pajzsot a vállcsúcstól 3 cm-re úgy kell rögzíteni, hogy a pajzs középvonala a zubbony ujjának hossztengelyétől 1 cm-rel előbbre helyezkedjen el.[241]

58/A. A hivatásos, a szerződéses, az önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona, továbbá a honvéd tisztjelölt a köznapi- és a sötétkék köznapi-, a társasági- és a sötétkék társasági-, valamint a hadihajós társasági zubbonyon, valamint a női és a sötétkék női köznapi zubbonyon, a női és a sötétkék női társasági kosztümkabáton a nemzeti hovatartozást kifejező, 35x20 mm méretű, nemzeti színű szövött szalagot visel. A nemzeti színű szalagot a bal vállcsúcstól 4 cm-re úgy kell vízszintesen rögzíteni, hogy a nemzeti színű szalag középvonala a zubbony ujjának hossztengelyétől 1 cm-rel előbbre helyezkedjen el.[242]

58/B. Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából rendezett állami és katonai rendezvényen nemzeti színű kokárdát viselhet[243]

a) a társasági öltözetet viselő katona állomány

aa) a társasági-, a sötétkék társasági-, és a hadihajós társasági zubbony, továbbá a női társasági- és a sötétkék női társasági kosztümkabát bal paroli alatti kihajtójára rögzítve úgy, hogy azon nem érhet túl,

ab) a posztóköpeny és a sötétkék posztóköpeny bal paroli alatti kihajtóján a felső gomblyukra, a 4/4-es ballonkabát és a sötétkék 4/4-es ballonkabát gallér alatti kihajtóján rögzítve,

ac) a női posztóköpeny és a sötétkék női posztóköpeny bal mellvarrásának és a gallér csúcsának metszéspontjára, a női ballonkabát és a sötétkék női ballonkabát bal gallércsúcsának magasságában, a gallércsúcs és a karöltővarrás között középre rögzítve,

b) az ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány[244]

ba) a köznapi-, a sötétkék köznapi-, a női köznapi- és a sötétkék női köznapi zubbony bal paroli alatti kihajtójára rögzítve úgy, hogy azon nem érhet túl,

bb) a posztóköpeny és a sötétkék posztóköpeny bal paroli alatti kihajtóján a felső gomblyukra, a 4/4-es ballonkabát és a sötétkék 4/4-es ballonkabát gallér alatti kihajtóján rögzítve,

bc) a női posztóköpeny és a sötétkék női posztóköpeny bal mellvarrásának és a gallér csúcsának metszéspontjára, a női ballonkabát és a sötétkék női ballonkabát bal gallércsúcsának magasságában, a gallércsúcs és a karöltővarrás között középen rögzítve,

c) a honvéd tisztjelölt

ca) az általános ünnepi öltözettel ellátott állomány a köznapi és a női köznapi zubbony bal paroli alatti kihajtóján, továbbá a női köznapi kosztümkabát bal kihajtóján rögzítve úgy, hogy azon nem érhet túl,

cb) a 4/4-es ballonkabát gallér alatti kihajtóján rögzítve,

cc) a női posztóköpeny bal mellvarrásának és a gallér csúcsának metszéspontjára, a női ballonkabát bal gallércsúcsának magasságában, a gallércsúcs és a karöltővarrás között középen rögzítve,

cd) a honvéd tisztjelölti díszöltözetet viselő állomány a hallgatói díszzubbony, a hallgatói női díszzubbony bal felső két vízszintes irányú zsinór között középen, a felső zsinór középvonalához igazítottan rögzítve,

d) Az egyenruházaton formai megkötés nélkül viselhető kokárda, amely az 5 cm-es sugarú képzeletbeli kör méretét nem haladhatja meg.

e) hadi- (gyakorló-) öltözeten a kokárda nem viselhető.

Csapatkarjelzés, karfelirat[245]

59. A csapatkarjelzés az adott katonai szervezethez való tartozás jelképe.[246]

a) hímzett színes köznapi és társasági, csapatkarjelzés:

aa) a hímzett színes csapatkarjelzést a hivatásos, valamint a szerződéses tiszt, altiszt állomány a köznapi- és a társasági-, a honvéd tisztjelölti állomány a köznapi zubbony bal ujján felvarrva viseli,

ab) azon csapatkarjelzés, amely a katona korábbi szolgálati helyére utal, az aa) pontban meghatározott öltözeti cikkeken, a zubbony jobb ujján felvarrva viselhető,

ac) a koronaőr és a palotaőr állomány a tábori barna koronaőri-, palotaőri díszzubbony, valamint a koronaőri-, palotaőri köznapi zubbony bal ujján felvarrva koronaőri, illetve palotaőri karjelzést visel,

ad) a csapatkarjelzés a vállcsúcstól 13 cm-re, hossztengelye a zubbony ujjának hossztengelyétől 1 cm-rel előbbre helyezkedik el,

b) hímzett gyakorló csapatkarjelzés:

ba) az MH hivatásos és szerződéses állománya gyakorló, illetve missziós - az ENSZ, EU, AU (Afrikai Unió), illetőleg NATO béketámogató műveletekben résztvevő kontingensnek megfelelően - csapatkarjelzést visel a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony jobb ujján,

bb) az önkéntes védelmi tartalékos állomány békeidőben, a rendelkezésre állás időszakában, a szerződésében meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során, gyakorló karjelzést visel a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony jobb ujján,

bc) a gyakorló csapatkarjelzést, illetve gyakorló karjelzést a vállcsúcstól 3 cm-re úgy kell rögzíteni, hogy hossztengelye a gyakorlókabát, illetve a gyakorlózubbony ujjának hossztengelyétől 1 cm-rel előbbre helyezkedjen el,

c) a katona a köznapi- és a társasági zubbony ujjain egy-egy, a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony jobb ujján egy csapatkarjelzést viselhet,

d) a külön parancs alapján adományozott karfelirat, a megszerzett különleges katonai képesség jelképe:

da) a katonaállomány a különleges katonai képesség megszerzését tanúsító hímzett színes karfeliratot a köznapi és a társasági zubbony ujjain, a vállcsúcstól 1 cm-re, a vállcsúcs ívét követő felvarrással viselheti,

db) az MH hivatásos és szerződéses állománya a különleges katonai képesség megszerzését tanúsító hímzett gyakorló karfeliratot a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony ujjain, a vállcsúcstól 1 cm-re, a vállcsúcs ívét követő felvarrással viselheti,

dc) több megszerzett különleges katonai képesség esetén csak kettő - a használó által kiválasztott - karfelirat viselhető úgy, hogy az első a bal, a második a jobb karon kerüljön elhelyezésre,

e) speciális szolgálatteljesítést kifejező színes karfeliratok:

ea) az önkéntes műveleti tartalékos állomány "ÖNKÉNTES MŰVELETI TARTALÉKOS" feliratú, az önkéntes védelmi tartalékos állomány "ÖNKÉNTES VÉDELMI TARTALÉKOS" feliratú, az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány "ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS" hímzett színes karfeliratot visel a köznapi zubbony, gyakorló karfeliratot visel a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony bal ujján,[247]

eb)[248]

ec) a szolgálaton kívüli állomány "KÖZSZOLGÁLAT" feliratú, hímzett színes karfeliratot visel a köznapi és a társasági zubbony bal ujján,

ed) a speciális szolgálatteljesítést kifejező színes karfeliratokat a zubbony vállcsúcsától 1 cm-re, a vállcsúcs ívét követően kell felvarrni.

Sapka, fejfedő, csősál

60. a) Gyakorló sapka, gyakorló kalap:[249]

aa) úgy kell viselni, hogy a sapkajelvény az arc középvonalának meghosszabbításával egybeessen, és a sapkaernyő széle egy ujjnyival a szemöldök felett helyezkedjen el,

ab) az MH tényleges állománya a 90 M nyári és téli gyakorló sapkán hímzett tépőzáras gyakorló rendfokozati jelzést, az önkéntes védelmi tartalékos békeidőben, a rendelkezésre állás időszakában, a szerződésében meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során gyakorló beosztásjelzőt visel,

ac) a 90 M téli gyakorló sapka -5 °C alatt lehajtva viselhető.

b) Köznapi és társasági Bocskai-sapka, tányérsapka, díszsapka:

- úgy kell viselni, hogy a sapkajelvény az arc középvonalának meghosszabbításával egybeessen és a sapkaernyő széle egy ujjnyival a szemöldök felett legyen.

c) Köznapi sapka, női kalap:

- úgy kell viselni, hogy a sapkajelvény az arc középvonalának meghosszabbításával egybeessen.

d) Ejtőernyős, harckocsizó, hadihajós, tüzér barett sapka:

- úgy kell viselni, hogy a sapkajelvény középvonala a bal szem bal sarkával, a szabályozó zsinór a tarkó középvonalával egybeessen, alsó széle legyen párhuzamos a szem vonalával, felső része pedig boruljon a jobb fül felé.

e) Sisak (fejvédő):

- úgy kell viselni, hogy az elülső széle a szemöldök vonalával egy magasságban, vízszintesen legyen.

f) Csősál:

- úgy kell viselni, hogy a félbehajtott csősál a fejre felhúzva a téli gyakorlósapka alatt, több rétegben összehajtva a nyakban legyen.

Nyaksál, szakmai sál[250]

61. a) A nyaksál a nyakban, a posztóköpeny, illetve a 3/4-es ballonkabát alatt, kisimított csomókötés nélkül viselendő úgy, hogy a sál mindkét vége rejtett legyen.

A katonanők a selyem nyaksálat a nyakban, a női köpeny alatt laza, kisimított egyszeri csomókötéssel viselik úgy, hogy a sál mindkét vége rejtett legyen.

b) A szakmai sál nyáron és átmeneti időszakban - télen csak abban az esetben, ha csősál nincs elrendelve - viselhető.[251]

A szakmai sál a nyakban, a gyakorlókabát, illetve a gyakorlózubbony alatt laza, kisimított egyszeri csomókötéssel viselendő úgy, hogy a sál mindkét vége rejtett legyen.[252]

Posztóköpeny, női köpeny

62. A posztóköpeny begombolt gombokkal, a női köpeny becsatolt övvel viselendő. A köpenyeken posztóköpeny rendfokozati jelzést kell viselni.

3/4-es és 4/4-es ballonkabát, női ballonkabát

63. Becsatolt övvel viselendők. A ballonkabátot változó időjárási viszonyok között, ha a katona leveti, színével kifelé, hosszában négyrétűen összehajtva, a bal karjára fektetve kell hordania. A ballonkabáton hímzett köznapi rendfokozati jelzést kell viselni.

Esőkabát

64. Becsatolt övvel viselendő. Az esőkabátot változó időjárási viszonyok között, ha a katona leveti, tasakjában elhelyezve vagy hosszában négyrétűen összehajtva, a bal karjára fektetve kell hordania. Az esőkabáton hímzett köznapi rendfokozati jelzést kell viselni.

Pulóver

65. A gyakorlópulóver hímzett névvel, államjelzővel és rendfokozati jelzéssel ellátott felső ruhadarab.

a) A gyakorlópulóvert önállóan, pólón, téli ingen, a gyakorlónadrágon kívül kell hordani, hozzá hímzett gyakorló rendfokozati jelzést kell viselni.

A gyakorlópulóveren fegyver, málha és egyéb eszköz nem viselhető.

b) A köznapi öltözethez használt gyakorlópulóver, illetve sötétkék pulóver hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, a köznapi ingen, kihajtott inggallérral, a köznapi nadrágon kívül kell viselni.

Hadi- (gyakorló-) nadrág, zubbony

66. a) A gyakorlónadrágot a bakancson kívül úgy kell viselni, hogy a bakancs szárának felső kétharmad részét fedje.

b) A gyakorlózubbony begombolt gombokkal a nadrágon belül viselendő.

Hevederöv, deréköv, díszöv

67. Az öveket úgy kell felcsatolni, hogy a csat a bal oldali ágon a test középvonalában helyezkedjen el.

Fehérnemű, zokni, harisnya[253]

68. a) A katonának rendelkeznie kell a szolgálatteljesítéséhez szükséges mennyiségű, nemének és az Öltözködési Szabályzat előírásainak megfelelő fehérneművel.[254]

b) Az egyenruhához csak a rendszeresített téli-, nyári gyakorló, köznapi, társasági zokni viselhető.

c) A katonanők a köznapi, ünnepi, társasági, estélyi öltözeti változatokhoz testszínű harisnyát, harisnyanadrágot viselnek.

Lábbeli

69. a) Az egyenruhához csak a rendszeresített lábbeli viselhető.[255]

b) Orvosi javaslat alapján - a parancsnok engedélyével - a rendszeresített színben gyógycipő is viselhető.

c) A katonának rendelkeznie kell a szolgálatteljesítéséhez szükséges, az egyéni higiéniát biztosító tusolópapuccsal.

Női táska

70. a) Az általános köznapi, ünnepi, társasági, estélyi öltözetet viselő katonanő köznapi, ünnepi öltözetéhez barna, társasági, estélyi öltözetéhez fekete - az altiszt barna - női táskát hordhat.[256]

b) A légierő által viselt és a hadihajós köznapi, ünnepi, társasági, estélyi öltözetet viselő katonanő köznapi, ünnepi, társasági, estélyi öltözetéhez fekete női táskát hordhat.[257]

c) A női táskát a bal kézben vagy a bal vállon kell hordani.

Térképtáska (tereptarka huzattal)

71. A jobb vállról balra átmenően kell hordani.

Pisztolytáska, tiszti zsebkés

72. a) A pisztolytáska a köznapi ruházaton a hevederöv csatjától jobbra, egy tenyérnyire, a gyakorló ruházaton, a jobb oldalon a test oldalvonalában vagy a málhaeszközön az arra kialakított helyen viselendő.

b) A pisztoly combtok a gyakorlónadrág jobb combjára, valamint a hevederövre csatolva viselendő.

c) A tiszti zsebkés a gyakorló ruházaton, a hevederövön, a jobb oldalon, a pisztolytáska mögött viselendő.

d) A tiszti zsebkés egységes bevezetéséről, illetve a végrehajtás rendjéről egy későbbiekben kiadásra kerülő utasítás fog rendelkezni.

Karszalag

73. a) A szolgálati karszalagot a szolgálati személyek a bal felkaron viselik.

b) A gyászkarszalagot a temetésen résztvevők mind alakzatban, mind alakzaton kívül a bal felkaron viselik. Hozzátartozó halála esetén a gyászkarszalag csak a temetési ceremónia idején viselhető.

Kesztyű

74. Az öltözetekhez csak a rendszeresített színű és kivitelű kesztyűt lehet hordani.

Az időjárás változása esetén a kesztyű a kézben is vihető (fogható).

Nyakkendőcsíptető, kézelőgomb

75. Nyakkendőcsíptető és kézelőgomb a hosszú ujjú köznapi és társasági ingen együttesen viselendő kiegészítők, melyeken stilizált nemzetiszín pajzs található. A tábornok, a főtiszt, a tiszt, a zászlós és a honvéd tisztjelölt aranyszínű, az altiszt ezüstszínű nyakkendőcsíptetőt és kézelőgombot visel.[258]

A nyakkendőcsíptetőt a hosszú ujjú ing zsebfedőjének aljával egyvonalban, a nyakkendőre és az ingre csíptetve kell felhelyezni, és rögzíteni.

Fegyvernemi jelvények, fegyvernemi színek

76. a) Rendszeresített fegyvernemi jelvények, jelzések

tábornok[259]

légvédelmi lokátoros

repülő[260]

elektronikai harcász

térképész

egészségügyi

felderítő

tábori lelkész (csillag)

tábori lelkész (kereszt)

tüzér

zenész

informatikai

hadihajós

mérnök, technikus

gépkocsiszállító

harckocsizó

gépesített lövész

vegyivédelmi

légvédelmi tüzér

KNBSZ[261]

híradó[262]

hadtáp[263]

jogi- és igazgatási

közlekedési

műszaki

pénzügyi

koronaőr[264]

palotaőr[265]

-[266]

b) Fegyvernemi színek és a hozzájuk tartozó fegyvernemek, állománykategóriák

[267]
sötétkék
hadihajós
fehér
felderítő
"lövész" zöld
gépesített lövész
világoskék
repülő tábornok
repülő
légierő
acélzöld
műszaki
vegyivédelmi
pénzügyi
fekete
harckocsizó
tábori lelkész
búzavirágkék
Informatikus
híradó
elektronikai harcász
skarlátpiros
tábornok
tüzér
légvédelmi tüzér
légvédelmi lokátoros
zenész
díszelgő
(díszzászlóalj)
katonai rendész
koronaőr
kármin
Hadtáp
térképész
mérnök, technikus
jogi- és igazgatási
egészségügyi
gépkocsiszállító
közlekedési
KNBSZ
logisztika
palack zöld
palotaőr

c) A korábban a légierőnél szolgálatot teljesített és a légierő öltözetével ellátott állomány a sötétkék köznapi és társasági öltözetét megtarthatja, illetve hordhatja, melyen a saját fegyvernemi jelvényét világoskék színű fegyvernemi parolin viseli.[268]

77. A fegyvernemi jelzések viselési rendje:[269]

Fegyvernemi jelvényt, jelzést a köznapi, társasági zubbonyon, posztóköpenyen kell viselni. A honvéd tisztjelöltek a fegyvernemüknek, a tényleges állomány pedig szakmai végzettségének megfelelő jelvényt visel.

a) tábornoki ezüstszínű tölgy és babér ágat visel a tábornok a köznapi és társasági parolin,

b) tábornoki hímzett aranyszínű tölgyfalombot visel a tábornok a posztóköpenyen,

c) tábornoki hímzett aranyszínű stilizált címert visel a tábornok a posztóköpeny ujján, közvetlenül a rendfokozati jelzés felett,

d) aranyszínű fegyvernemi jelvényt visel[270]

da) a főtiszt, tiszt, zászlós a köznapi és társasági parolin, valamint a posztóköpeny paroliján, a hadihajós állomány a hadihajós társasági zubbony hajtókáján,

db) a Díszzászlóalj és a katonazenekarok főtisztje, tisztje és zászlósa a díszelgő parolin és a díszköpeny paroliján,

dc) a Honvéd Koronaőrség teljes állománya a díszelgő parolin és a koronaőri köznapi zubbony paroliján,

dd) a Honvéd Palotaőrség főtiszt, tiszt, zászlós állománya a díszelgő parolin, a palotaőri köznapi zubbony és a palotaőri díszköpeny paroliján,

de)[271]

e) ezüstszínű fegyvernemi jelvényt visel[272]

ea) az altiszt a köznapi és társasági parolin, valamint a posztóköpeny paroliján, a hadihajós állomány a hadihajós társasági zubbony hajtókáján,

eb) a Díszzászlóalj altiszti és szerződéses legénységi állománya, továbbá a katonazenekarok altisztje a díszelgő parolin és a díszköpeny paroliján,

ec) a Honvéd Palotaőrség altiszti és szerződéses legénységi állománya a díszelgő parolin, a palotaőri köznapi zubbony és a palotaőri díszköpeny paroliján.

Sapkajelvények és díszítések

78. a) Tábornoki sapkadíszt visel az általános társasági öltözetet viselő tábornok a köznapi és a társasági Bocskai-sapkán.

b) Aranyszínű hímzett tábornoki sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő tábornok a köznapi sapkán.

79. a) Aranyszínű sapkadíszt visel az általános társasági öltözetet viselő főtiszt, tiszt és zászlós a társasági Bocskai-sapkán, illetve a katonanő a fekete női kalapon.

b) Aranyszínű ovális sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő főtiszt, tiszt és zászlós a köznapi Bocskai-sapkán, illetve a katonanő a női kalapon.

c) Aranyszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő hivatásos, szerződéses, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos főtiszt, tiszt, zászlós katona és katonanő, a honvéd tisztjelölt és a honvéd tisztjelölt nő a köznapi sapkán.[273]

80. a) Ezüstszínű kerek sapkajelvényt visel az általános társasági öltözetet viselő altiszt a társasági Bocskai-sapkán, illetve a katonanő a női kalapon.[274]

b) Ezüstszínű ovális sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő altiszt a köznapi Bocskai-sapkán, illetve a katonanő a női kalapon.[275]

c) Ezüstszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő hivatásos, szerződéses és önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos altiszt, tisztes katona és katonanő a köznapi sapkán.[276]

81. a) Repülő tábornoki sapkadíszt visel a légierő által viselt társasági öltözetet viselő tábornok a sötétkék társasági tányérsapkán.[277]

b) Aranyszínű hímzett repülő tábornoki sapkajelvényt visel a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő tábornok a sötétkék köznapi sapkán.[278]

82. a) Aranyszínű repülő sapkadíszt és aranyszínű kerek sapkajelvényt visel a repülőhajózó, repülőszerelő (műszaki) és megfigyelő (repülőirányító) beosztású főtiszt, tiszt, zászlós a sötétkék társasági tányérsapkán, illetve aranyszínű repülő sapkadíszt visel a katonanő a fekete női kalapon.

b) Aranyszínű hímzett repülő sapkajelvényt visel a repülőhajózó, repülőszerelő (műszaki) és megfigyelő (repülőirányító) beosztású főtiszt, tiszt, zászlós és katonanő a sötétkék köznapi sapkán.

83. a) Ezüstszínű repülő sapkadíszt és ezüstszínű kerek sapkajelvényt visel a repülőhajózó, repülőszerelő (műszaki) és megfigyelő (repülőirányító) beosztású altiszt a sötétkék társasági tányérsapkán, illetve ezüstszínű repülő sapkadíszt visel a katonanő a fekete női kalapon.[279]

b) Ezüstszínű hímzett repülő sapkajelvényt visel a repülőhajózó, repülőszerelő (műszaki) és megfigyelő (repülőirányító) beosztású altiszt és katonanő a sötétkék köznapi sapkán.[280]

84. a) Aranyszínű sapkadíszt visel a légierő által viselt társasági öltözetet viselő - nem a repülő fegyvernemhez tartozó - főtiszt, tiszt és zászlós a sötétkék társasági tányérsapkán, illetve a katonanő a fekete női kalapon.[281]

b) Aranyszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő - nem a repülő fegyvernemhez tartozó - hivatásos, szerződéses és önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos, valamint a hadihajós köznapi öltözetet viselő önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos főtiszt, tiszt, zászlós katona és katonanő a sötétkék köznapi sapkán.[282]

85. a) Ezüstszínű kerek sapkajelvényt visel a légierő által viselt társasági öltözetet viselő - nem a repülő fegyvernemhez tartozó - altiszt a sötétkék társasági tányérsapkán, illetve a katonanő a fekete női kalapon.[283]

b) Ezüstszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő - nem a repülő fegyvernemhez tartozó - hivatásos, szerződéses, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos altiszt, tisztes, valamint a hadihajós köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állományú altiszt, tisztes katona és katonanő a sötétkék köznapi sapkán.[284]

86. a) Aranyszínű kerek sapkajelvényt és aranyszínű hímzett hadihajós jelvényt visel a hadihajós fegyvernemhez tartozó főtiszt, tiszt, zászlós a hadihajós társasági tányérsapkán.

b) Arany színű ovális sapkajelvényt és aranyszínű hímzett hadihajós jelvényt visel a hadihajós főtiszt, tiszt, zászlós a hadihajós köznapi tányérsapkán, illetve aranyszínű ovális sapkajelvényt visel a katonanő a fekete női kalapon.

c) A hadihajós főtiszt, tiszt, zászlós katonanő a sötétkék társasági öltözetéhez a fekete női kalapon aranyszínű sapkadíszt, a sötétkék köznapi öltözetéhez a sötétkék köznapi sapkán aranyszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel.

87. a) Ezüstszínű kerek sapkajelvényt és ezüstszínű hímzett hadihajós jelvényt visel a hadihajós fegyvernemhez tartozó altiszt a hadihajós társasági tányérsapkán.[285]

b) Ezüstszínű ovális sapkajelvényt és ezüstszínű hímzett hadihajós jelvényt visel a hadihajós altiszt a hadihajós köznapi tányérsapkán, illetve ezüstszínű ovális sapkajelvényt visel a katonanő a fekete női kalapon.[286]

c) A hadihajós altiszt katonanő a sötétkék társasági öltözetéhez, a fekete női kalapon ezüstszínű kerek sapkajelvényt, a sötétkék köznapi öltözetéhez, a sötétkék köznapi sapkán ezüstszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel.[287]

88. a) Aranyszínű kerek sapkajelvényt visel a díszzászlóaljnál a főtiszt, a tiszt, a zászlós a díszsapkán, a katonazenekarnál a zászlós a zenész díszsapkán, a zenész főtiszt, tiszt, zászlós katonanő a fekete női kalapon.[288]

b) Ezüstszínű kerek sapkajelvényt visel a díszzászlóaljnál az altiszt és a szerződéses legénységi állomány a díszsapkán, a katonazenekarnál az altiszt a zenész díszsapkán, a zenész altiszt katonanő a fekete női kalapon.[289]

88/A. a) Szent Koronát ábrázoló aranyszínű koronaőr sapkajelvényt visel a koronaőr főtiszt, tiszt, zászlós a koronaőri díszsapkán és a koronaőri köznapi Bocskai sapkán,[290]

b) Szent Koronát ábrázoló ezüstszínű koronaőr sapkajelvényt visel a koronaőr altiszt a koronaőri díszsapkán és a koronaőri köznapi Bocskai sapkán.

88/B. a) Magyarország, két angyal által tartott, koronás címerét ábrázoló aranyszínű palotaőr sapkajelvényt visel a palotaőr főtiszt, tiszt, zászlós a palotaőri díszsapkán és a palotaőri köznapi Bocskai sapkán,[291]

b) Magyarország, két angyal által tartott, koronás címerét ábrázoló ezüstszínű palotaőr sapkajelvényt visel a palotaőr altiszt és a palotaőr szerződéses legénységi állomány a palotaőri díszsapkán és a palotaőri köznapi Bocskai sapkán.

88/C. Aranyszínű csákódíszt, valamint aranyszínű színes csákórózsát visel a honvéd tisztjelölt és honvéd tisztjelölt nő a hallgatói díszcsákón.[292]

89. Barna színű színes hímzett kerek sapkajelvényt visel az MH tényleges katona állománya[293]

a) a gyakorló-, a sivatagi- és a trópusi kalapon,

b) a tábornok kivétel a 90 M nyári- és téli gyakorlósapkán,

c) barna színű hímzett tábornoki sapkajelvényt visel a tábornok a 90 M nyári- és téli gyakorlósapkán.

90. Barna színű hímzett felderítő (ejtőernyős) sapkajelvényt visel a felderítő (ejtőernyős) állomány a zöld barett sapkán.

91. Barna színű hímzett harckocsizó sapkajelvényt visel a harckocsizó állomány a fekete barett sapkán.

92. Barna színű hímzett tüzér, illetve légvédelmi tüzér sapkajelvényt visel a tüzér és a légvédelmi tüzér szakbeosztású állomány a skarlátpiros barett sapkán.

93. Barna színű hímzett hadihajós sapkajelvényt visel a hadihajós állomány a fekete barett sapkán.

93/A. Barna színű, hímzett tábori lelkészi sapkajelvényt visel a tábori lelkész a fekete barett sapkán.[294]

93/B. Az önkéntes védelmi tartalékos békeidőben - a rendelkezésre állás időszakában, a szerződésében meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során - a fekete barett sapkán olívzöld alapra hímzett önkéntes védelmi tartalékos sapkajelvényt viselhet.[295]

94. Barna színű hímzett fegyvernemi sapkajelvényt visel az ENSZ, NATO, illetve EU béketámogató műveletekben résztvevő szakkontingens állománya a zöld barett sapkán.

95. Az általános öltözetet viselő tábornok hímzett tábornoki aranydíszítést, a főtiszt, tiszt, zászlós hímzett aranydíszítést, az altiszt hímzett ezüstdíszítést visel a társasági Bocskai-sapka sapkaernyőjén.[296]

Topán, topánalátét

96. Topánt és topánalátétet visel a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt a köznapi és társasági Bocskai sapkán, a Díszzászlóalj állománya a díszsapkán, a katonazenekar tagja a zenész díszsapkán, továbbá a koronaőr a koronaőri díszsapkán és a koronaőri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaőr a palotaőri díszsapkán és a palotaőri köznapi Bocskai sapkán.[297]

a) A topán a tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi állomány részére arany, az altiszt, valamint a szerződéses legénységi állománya részére ezüstszínű,

b) A topánalátét a paroli rendfokozati jelzés fegyvernemi színével megegyező színű, csúcsára állított egyenlő szárú háromszög.

Sapkazsinór, vállzsinór, mellzsinór, díszzsinór

97. Aranyszínű - pirossal átszőtt - tábornoki sapkazsinórt visel a tábornok a társasági Bocskai-sapkán.

98. Aranyszínű tábornoki sapkazsinórt visel a tábornok a köznapi Bocskai-sapkán.

99. A főtiszt, tiszt, zászlós aranyszínű - pirossal átszőtt - sapkazsinórt visel a társasági Bocskai sapkán, a sötétkék és a hadihajós társasági tányérsapkán, a Díszzászlóalj állománya a díszsapkán, a katonazenekar tagja a zenész díszsapkán, továbbá a koronaőr a koronaőri díszsapkán, valamint a palotaőr a palotaőri díszsapkán.[298]

100. A főtiszt, tiszt, zászlós aranyszínű sapkazsinórt visel a köznapi Bocskai sapkán, a hadihajós köznapi tányérsapkán, a koronaőr a koronaőri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaőr a palotaőri köznapi Bocskai sapkán.[299]

101. Az altiszt ezüstszínű - pirossal átszőtt - sapkazsinórt visel a társasági Bocskai sapkán, a sötétkék és a hadihajós társasági tányérsapkán, a Díszzászlóalj állománya a díszsapkán, a katonazenekar tagja a zenész díszsapkán, továbbá a koronaőr a koronaőri díszsapkán, valamint a palotaőr és a palotaőr szerződéses legénységi állomány a palotaőri díszsapkán.[300]

102. Az altiszt ezüstszínű sapkazsinórt visel a köznapi Bocskai sapkán, a hadihajós köznapi tányérsapkán, a koronaőr a koronaőri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaőr és a palotaőr szerződéses legénységi állomány a palotaőri köznapi Bocskai sapkán.[301]

103. Barna színű viharszíjat visel a díszzászlóalj állománya a díszsapkán.[302]

104. a) Aranyszínű - pirossal átszőtt - és fegyvernemi színű alátéttel ellátott vállzsinórt visel a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós a társasági, sötétkék társasági és a hadihajós társasági zubbony vállain.

b) A Díszzászlóalj főtiszt, tiszt, zászlós állománya a tábori barna díszzubbony, a katonazenekar tagja a társasági-, illetve a sötétkék társasági zubbony, továbbá a koronaőr a tábori barna koronaőri díszzubbony bal vállán aranyszínű - pirossal átszőtt - és fegyvernemi színű alátéttel ellátott vállzsinórt visel,[303]

c) A Díszzászlóalj altiszti állománya a tábori barna díszzubbony, a katonazenekar tagja a társasági-, illetve a sötétkék társasági zubbony, továbbá a koronaőr a tábori barna koronaőri díszzubbony bal vállán ezüstszínű - pirossal átszőtt - és fegyvernemi színű alátéttel ellátott vállzsinórt visel,[304]

d) a Honvéd Palotaőrség főtiszt, tiszt, zászlós állománya aranyszínű, altiszti és szerződéses legénységi állománya ezüstszínű, hármas zsinórfonatból készült, Magyarország koronás címerét ábrázoló gombbal díszített és fegyvernemi színű alátéttel ellátott vállfődíszt visel a tábori barna palotaőri díszzubbony és a palotaőri köznapi zubbony bal vállán, valamint a palotaőri díszköpeny mindkét vállán az ujja bevarrástól 1 cm-re keresztben elhelyezve.[305]

105. a) Aranybevonatú szárnysegédi díszzsinórt visel a köznapi és a társasági zubbonyon a Köztársasági Elnök főhadsegédje, a parancsőrtiszt és a Magyar Honvédség parancsnokának segédtisztje.[306]

b) Aranyszínű díszzsinórt visel a főtiszt, tiszt, zászlós, ezüstszínű díszzsinórt visel az altiszt a díszzászlóaljnál, a katonai zenekarnál a díszzubbonyon.[307]

c) Aranyszínű mellzsinórt visel az MH vezénylő zászlós, ezüstszínű mellzsinórt visel az MH felső és középszintű vezető szervénél, bronzszínű mellzsinórt visel a csapatnál szolgálatot teljesítő vezénylő zászlós a köznapi és a társasági zubbonyon.[308]

d) Fegyvernemi színű koronaőri mellzsinórt visel a koronaőr a tábori barna koronaőri díszzubbonyon és a koronaőri köznapi zubbonyon, valamint viselhet a társasági zubbonyon, palotaőri mellzsinórt visel a palotaőr a tábori barna palotaőri díszzubbonyon és a palotaőri köznapi zubbonyon, valamint viselhet a társasági zubbonyon.[309]

e) A szárnysegédi díszzsinórt, a díszzsinórt, a koronaőri és palotaőri mellzsinórt, valamint a mellzsinórt a köznapi és a társasági zubbony, valamint a tábori barna díszzubbony jobb vállcsúcsára, illetve a zubbony felső, a díszelgő állomány esetében a díszzubbony második gombjára gombolva kell viselni.[310]

Rendfokozati jelzések

106. a) Aranydíszítésű, aranyszínű köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel a tábornok a köznapi- és a társasági zubbonyon, a sötétkék köznapi- és a sötétkék társasági zubbonyon,[311]

b)[312]

107. a) Aranydíszítésű, fegyvernemi színű[313]

aa) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi-, társasági öltözetet viselő főtiszt, tiszt a köznapi- és a társasági zubbonyon, a katonazenekarnál a zenész társasági zubbonyon, valamint a katonanő a köznapi női zubbonyon és a társasági kosztümkabáton, a katonazenekarnál a zenész társasági kosztümkabáton,

ab) díszelgő paroli rendfokozati jelzést visel a főtiszt, tiszt a Honvéd Koronaőrségnél, a Honvéd Palotaőrségnél és a Díszzászlóaljnál a tábori barna díszzubbonyon,

ac)[314]

b) Aranydíszítésű (világoskék fegyvernemi színű) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel a légierő állományába tartozó főtiszt, tiszt a sötétkék köznapi és társasági zubbonyon, valamint a katonazenekarnál a sötétkék zenész társasági zubbonyon, illetve a katonanő a sötétkék köznapi női zubbonyon és sötétkék társasági kosztümkabáton.

c) Aranydíszítésű, fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet viselő, aranydíszítésű, világoskék fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos főtiszt, tiszt a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a női köznapi- és a sötétkék női köznapi zubbonyon.[315]

108. a) Ezüst- és aranydíszítésű, fegyvernemi színű[316]

aa) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi-, társasági öltözetet viselő zászlós a köznapi- és a társasági zubbonyon, a katonazenekarnál a zenész társasági zubbonyon, valamint a katonanő a köznapi női zubbonyon és a társasági kosztümkabáton, a katonazenekarnál a zenész társasági kosztümkabáton,

ab) díszelgő paroli rendfokozati jelzést visel a zászlós a Honvéd Koronaőrségnél, a Honvéd Palotaőrségnél és a Díszzászlóaljnál a tábori barna díszzubbonyon.

b) Ezüst- és aranydíszítésű (világoskék fegyvernemi színű) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel a légierő állományába tartozó zászlós a sötétkék köznapi és társasági zubbonyon, valamint a katonazenekarnál a sötétkék zenész társasági zubbonyon, illetve a katonanő a sötétkék köznapi női zubbonyon és sötétkék társasági kosztümkabáton.

c) Ezüst- és aranydíszítésű, fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet viselő, ezüst- és aranydíszítésű, világoskék fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos zászlós a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a női köznapi- és a sötétkék női köznapi zubbonyon.[317]

109. a) Ezüstdíszítésű, fegyvernemi színű[318]

aa) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi-, társasági öltözetet viselő altiszt a köznapi- és a társasági zubbonyon, a katonazenekarnál a zenész társasági zubbonyon, valamint a katonanő a köznapi női zubbonyon és a társasági kosztümkabáton, a katonazenekarnál a zenész társasági kosztümkabáton,

ab) díszelgő paroli rendfokozati jelzést visel az altiszt a Honvéd Koronaőrségnél, a Honvéd Palotaőrségnél és a Díszzászlóaljnál a tábori barna díszzubbonyon.

b) Ezüstdíszítésű (világoskék fegyvernemi színű) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel a légierő állományába tartozó altiszt a sötétkék köznapi és társasági zubbonyon, valamint a katonazenekarnál a sötétkék zenész társasági zubbonyon.[319]

c) Ezüstdíszítésű, fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet viselő, ezüstdíszítésű, világoskék fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos altiszt a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a női köznapi- és a sötétkék női köznapi zubbonyon,[320]

d) Szürkedíszítésű, fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet viselő, szürkedíszítésű, világoskék fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állományú tisztes a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a női köznapi- és a sötétkék női köznapi zubbonyon.[321]

110. a) A hadihajós főtiszt, tiszt aranydíszítésű, a zászlós ezüst- és aranydíszítésű, az altiszt ezüstdíszítésű (sötétkék fegyvernemi színű) paroli rendfokozati jelzést visel a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a katonanő a sötétkék női köznapi zubbonyon.[322]

b) Hadihajós társasági rendfokozati jelzést visel a hadihajós főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt a hadihajós társasági zubbony ujjain, valamint a hadihajós katonanő a sötétkék társasági kosztümkabát ujjain.[323]

c) A hadihajós önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos főtiszt, tiszt aranydíszítésű, a zászlós ezüst- és aranydíszítésű, az altiszt ezüstdíszítésű, a tisztes és a szerződéses legénységi állományú tisztes szürkedíszítésű, sötétkék fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a katonanő a sötétkék női köznapi zubbonyon.[324]

111. Fehérselyem díszítésű, fegyvernemi színű díszelgő paroli rendfokozati jelzést visel a szerződéses legénységi állomány a Honvéd Palotaőrségnél és a Díszzászlóaljnál a tábori barna díszzubbonyon.[325]

112. A honvéd tisztjelölt és a honvéd tisztjelölt nő az évfolyamának megfelelő[326]

a) sárgadíszítésű barna paroli évfolyamjelzést visel a köznapi zubbonyon, illetve a köznapi női zubbonyon,

b) aranydíszítésű meggypiros hallgatói évfolyamjelzést visel a hallgatói díszzubbonyon, illetve a hallgatói női díszzubbonyon.

113. a) Aranydíszítésű, aranyszínű hímzett rendfokozati jelzést visel a tábornok a 3/4-es és a 4/4-es ballonkabáton, az esőkabáton, a gyakorlópulóver köznapi változatán, a köznapi és a társasági ingen, valamint az ingblúzon,[327]

b)[328]

114. a) Aranydíszítésű hímzett[329]

aa) rendfokozati jelzést visel a főtiszt, tiszt,

ab)[330]

b) ezüst- és aranydíszítésű hímzett rendfokozati jelzést visel a zászlós,

c) ezüstdíszítésű hímzett rendfokozati jelzést visel az altiszt,[331]

d) szürkedíszítésű hímzett rendfokozati jelzést visel szerződéses legénységi és az önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos állományú tisztes,[332]

e) sárgadíszítésű hímzett hallgatói évfolyamjelzést visel a honvéd tisztjelölt a 3/4-es és 4/4-es ballonkabáton, a női ballonkabáton, az esőkabáton, a női esőkabáton, a gyakorlópulóver köznapi változatán, a köznapi- és társasági ingen, a női köznapi- és társasági ingen, az ingblúzon, a női ingblúzon és a női mellényen.[333]

115. A hímzett rendfokozati jelzés a társasági ingen fehér, a 3/4-es és 4/4-es (női) ballonkabátokon, a (női) esőkabátokon, a gyakorlópulóver köznapi változatán, a köznapi (női) ingen, a (női) ingblúzon, a női mellényen barna - a repülő és a hadihajós fegyvernemhez tartozó szakállomány részére sötétkék -, a gyakorlópulóveren zöld alapra hímzett.

116. A tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt, valamint a katonanő posztóköpeny rendfokozati jelzést - a honvéd tisztjelölt nő az évfolyamának megfelelő posztóköpeny évfolyamjelzést - visel a posztóköpeny, illetve a női köpeny két ujján zöld, a légierő által viselt öltözetet viselő és a hadihajós öltözetet viselő állomány a sötétkék posztóköpeny, illetve a női sötétkék köpeny két ujján sötétkék alapszínben.[334]

117. a) Az MH állománya barna színű gyakorló paroli rendfokozati jelzést - a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt az évfolyamának megfelelő gyakorló paroli évfolyamjelzést - visel, zöld alapszínre hímzetten a gyakorlózubbony és a gyakorlókabát, valamint barna alapszínre hímzetten a sivatagi gyakorlózubbony gallérján,[335]

b) az önkéntes védelmi tartalékos békeidőben, a rendelkezésre állás időszakában, a szerződésében meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során, a gyakorló paroli rendfokozati jelzés helyett fehér színnel, olívzöld alapra hímzett gyakorló paroli beosztásjelzést visel.

118. a) Az MH állománya barna színű gyakorló rendfokozati jelzést - a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt az évfolyamának megfelelő gyakorló évfolyamjelzést - visel, zöld alapszínre hímzetten a gyakorlósapkán, a 2008 M gyakorló esővédő kabát és az esővédő zubbony mellrészén, a gyakorlópóló, a matróztrikó, a 2008 M polárpulóver, a 2003 M repülőhajózó overall és dzseki ujján, továbbá barna alapszínre hímzetten a sivatagi kabát mellrészén, valamint a sivatagi kabátbélés (polárpulóver) és a sivatagi öltözethez viselt gyakorlópóló ujján az arra kialakított helyen,[336]

b) az önkéntes védelmi tartalékos békeidőben, a rendelkezésre állás időszakában, a szerződésében meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során, a gyakorló rendfokozati jelzés helyett fehér színnel, olívzöld alapra hímzett gyakorló beosztásjelzést visel.

119.[337]

120.[338]

Gombok

121. Aranyozott gombot visel:

a) az általános köznapi és társasági öltözetet viselő tábornok a köznapi és társasági zubbonyon, a posztóköpenyen, a köznapi és társasági Bocskai-sapkán, valamint a tábornoki rendfokozattal rendelkező katonanő a női köznapi és társasági zubbonyon, a női köpenyen, a női mellényen,

b) a főtiszt, tiszt, zászlós[339]

ba) a díszzászlóaljnál a díszköpenyen, a tábori barna díszzubbonyon és a díszsapkán,

bb) koronaőr Szent Koronát ábrázoló aranyozott gombot visel a tábori barna koronaőri díszzubbonyon, a koronaőri díszsapkán, a koronaőri köznapi zubbonyon és a koronaőri köznapi Bocskai sapkán,

bc) palotaőr Magyarország koronás címerét ábrázoló aranyozott gombot visel a palotaőri díszköpenyen, a tábori barna palotaőri díszzubbonyon, a palotaőri díszsapkán, a palotaőri köznapi zubbonyon és a palotaőri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaőri vállfődíszen,

c) a légierő által viselt köznapi és társasági öltözetet viselő tábornok a sötétkék köznapi és társasági zubbonyon, a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék társasági tányérsapkán, valamint a tábornoki rendfokozattal rendelkező katonanő a sötétkék női köznapi és társasági zubbonyon, a sötétkék női köpenyen, a sötétkék női mellényen.[340]

122. Aranyszínű gombot visel:

a) az általános köznapi és társasági öltözetet viselő főtiszt, tiszt, zászlós a köznapi és társasági zubbonyon, a posztóköpenyen, a köznapi és társasági Bocskai-sapkán, a katonanő a női köznapi és társasági zubbonyon, a női köpenyen, a női mellényen, a honvéd tisztjelölt a köznapi zubbonyon, a honvéd tisztjelölt nő a női köznapi zubbonyon, a női köpenyen, a női mellényen,[341]

b) a katonazenekaroknál a zenész főtiszt, tiszt, zászlós a társasági zubbonyon, a posztóköpenyen és a díszsapkán,

c) a légierő által viselt köznapi- és társasági öltözetet viselő főtiszt, tiszt, zászlós a sötétkék társasági tányérsapkán, a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék köznapi- és társasági zubbonyon, a katonanő a sötétkék női köpenyen, a sötétkék női köznapi zubbonyon, a sötétkék női társasági kosztümkabáton, a sötétkék női mellényen, továbbá a hadihajós köznapi öltözetet viselő főtiszt, tiszt, zászlós a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék köznapi zubbonyon, a katonanő a sötétkék női köpenyen, a sötétkék női köznapi zubbonyon, a sötétkék női mellényen,[342]

d) az általános köznapi öltözetet, illetve a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos főtiszt, tiszt, zászlós a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a katonanő a női és a sötétkék női köpenyen, a női és a sötétkék női köznapi zubbonyon, valamint a női és a sötétkék női mellényen.[343]

123. Ezüstszínű gombot visel:

a) az általános köznapi és társasági öltözetet viselő altiszt a köznapi és társasági zubbonyon, a posztóköpenyen, a köznapi és társasági Bocskai-sapkán, a katonanő a női köznapi és társasági zubbonyon, a női köpenyen, a női mellényen,[344]

b) az altiszt[345]

ba) és a szerződéses legénységi állomány a díszzászlóaljnál a díszköpenyen, a tábori barna díszzubbonyon és a díszsapkán,

bb) a katonazenekaroknál a posztóköpenyen, a zenész társasági zubbonyon és a zenész díszsapkán,

bc) koronaőr Szent Koronát ábrázoló ezüstszínű gombot visel a tábori barna koronaőri díszzubbonyon, a koronaőri díszsapkán, a koronaőri köznapi zubbonyon és a koronaőri köznapi Bocskai sapkán,

bd) és a szerződéses legénységi állományú palotaőr Magyarország koronás címerét ábrázoló ezüstszínű gombot visel a palotaőri díszköpenyen, a tábori barna palotaőri díszzubbonyon, a palotaőri díszsapkán, a palotaőri köznapi zubbonyon és a palotaőri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaőri vállfődíszen,

c) a légierő által viselt köznapi- és társasági öltözetet viselő altiszt a sötétkék társasági tányérsapkán, a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék köznapi- és társasági zubbonyon, a katonanő a sötétkék női köpenyen, a sötétkék női köznapi zubbonyon, a sötétkék női társasági kosztümkabáton, a sötétkék női mellényen, továbbá a hadihajós köznapi öltözetet viselő altiszt a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék köznapi zubbonyon, a katonanő a sötétkék női köpenyen, a sötétkék női köznapi zubbonyon, a sötétkék női mellényen,[346]

d) az általános köznapi öltözetet, illetve a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos és szerződéses legénységi állományú altiszt, tisztes a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a katonanő a női és a sötétkék női köpenyen, a női és a sötétkék női köznapi zubbonyon, valamint a női és a sötétkék női mellényen.[347]

124. A hadihajós öltözetet viselő főtiszt, tiszt, zászlós aranyszínű, az altiszt ezüstszínű - hadihajós jelvénnyel díszített - gombot visel a köznapi- és a társasági hadihajós tányérsapkán, a hadihajós társasági zubbonyon, a katonanő a sötétkék női társasági kosztümkabáton.[348]

125. Barna színű (puskás) gombot visel az MH tényleges állománya - a repülőhajózó, repülőszerelő kivételével - a nyári és téli gyakorlósapkán.[349]

126. Barna színű gombot visel a honvédelmi szervezet tényleges állománya - a repülőhajózó, repülőszerelő kivételével - a 90 M és a 93 M hadi- (gyakorló-) öltözeteken, valamint a 2000 M nyári gyakorlóöltözeten.[350]

127. Homokszínű gombot visel az MH tényleges állománya a 2003 M sivatagi öltözeteken.[351]

Csillagok

128. Ezüstszínű 17 mm-es hatágú csillagot visel az általános és a légierő által viselt öltözetet viselő tábornok a köznapi és a társasági parolin.[352]

129. Ezüstszínű 15 mm-es hatágú csillagot visel az általános és a légierő által viselt köznapi és társasági öltözetet viselő főtiszt és altiszt a köznapi- és a társasági parolin, tisztes a köznapi parolin, a hadihajós köznapi öltözetet viselő főtiszt, altiszt és tisztes a köznapi parolin, a díszzászlóaljnál a főtiszt és altiszt a díszelgő parolin, valamint a katonazenekaroknál a zenész főtiszt és altiszt a társasági parolin.[353]

130. Aranyszínű 15 mm-es hatágú csillagot visel az általános és a légierős öltözetet viselő tiszt és zászlós a köznapi és a társasági parolin, a hadihajós öltözetet viselő tiszt és zászlós a köznapi parolin, a díszzászlóaljnál a tiszt és zászlós a díszelgő parolin, valamint a katonazenekaroknál a tiszt és zászlós zenész a társasági parolin.[354]

131. 20 mm-es hímzett hatágú csillagot visel a hadihajós főtiszt, tiszt, zászlós arany, a hadihajós altiszt ezüstszínben a társasági zubbony mindkét ujján.[355]

V. Fejezet

KITÜNTETÉSEK, SZOLGÁLATI JELEK ÉS JELVÉNYEK VISELÉSÉNEK RENDJE

Kitüntetések, szolgálati jelek, kitüntető címek, miniatűr jelvények viselésének rendje

132. a) A köztársasági elnök, a Kormány, a honvédelmi miniszter, továbbá a jogszabályban feljogosított más szerv által alapított és adományozott kitüntetést, szolgálati jelet, kitüntető címet, miniatűr jelvényt a honvédelmi szervezet állománya az egyenruhán viseli.[356]

b) Külföldi kitüntetést csak az hordhat, aki erre a honvédelmi minisztertől, illetve átruházott jogkörben a Magyar Honvédség parancsnokától engedélyt kapott.[357]

c) Az adományozott kitüntetéseket szalagsávon kell viselni, azonban ezen elismerések eredeti formában - kivéve az 1948-1990 között alapítottakat - a g) alpontban meghatározottak szerint is viselhetőek.

d) A kitüntetések szalagsávon és eredeti formában együtt nem viselhetők.

e) A kitüntetéseket a 132/A. pontban meghatározott sorrendben kell viselni.[358]

f) A kitüntetések szalagsávon történő viselésének szabályai:

- A kitüntetési szalagsávokat a köznapi és a társasági zubbonyon - kivéve a h) alpontban meghatározott esetet - kell viselni.

- A szalagsávot közvetlenül a zubbony bal felső zsebtakarójának felső része felett - annak szélével párhuzamosan - úgy kell felerősíteni, hogy a szalagsáv és a zseb középvonala egybeessen. Több sor esetén a felső sor mindig 4 szalagsávból álljon. A négynél kevesebb szalagsávot az előbbiekben szabályozott módon alulra kell elhelyezni.

- A szalagsávot a viselési sorrendnek megfelelően belülről kifelé, több sorban, felülről lefelé haladva kell elhelyezni.

g) A kitüntetések eredeti formában történő viselésének szabályai:

- A kitüntetések eredeti formában csak nemzeti és állami ünnepeken, továbbá csapatünnep, illetve fegyvernemi nap alkalmával rendezett ünnepi rendezvényeken viselhetők.

- Egy kitüntetést a társasági zubbony bal oldalán, a felső zseb fölé úgy kell elhelyezni, hogy a kitüntetés ékítménye a zsebtakaró felső szélét érintse, középvonala pedig a zsebtakaró középvonalával egybeessen.

- Két kitüntetést a zseb középvonalától jobbra és balra a viselési sorrendnek megfelelően úgy kell feltűzni, hogy a magasabban sorolt kitüntetés kerüljön a zubbony kihajtásához közelebb, és az alacsonyabban sorolt kitüntetés szalagjából 2 cm látható legyen. Ha a kitüntetések hossza különböző, akkor a zsebtakaró felső szélét a hosszabb kitüntetés ékítményének alsó széle érintse, a szalagok felső szélét pedig egymással azonos magasságban kell elhelyezni.

- Több kitüntetés esetén a fenti szabályokat úgy kell alkalmazni, hogy az első kitüntetés szalagjából a zubbony kihajtása alól 2 cm látható legyen, a legszélső kitüntetés szalagja pedig a zseb bal oldali varrásával egybeessen.

- Egy sorban általában 6 kitüntetést szabad elhelyezni. Ebben az esetben a 2 cm távolságot - a kitüntetések számának megfelelően - arányosan csökkenteni kell. A kitüntetéseket két sorban úgy kell viselni, hogy az első sor egyezzen meg az egysoros viselési formával, a felső sorban elhelyezett kitüntetés ékítménye az alsó sorban feltűzött szalagok közepéig érjen.

- 12-nél több kitüntetés esetén egy sorban 6-nál több kitüntetés is elhelyezhető. Ebben az esetben a 2 cm távolságot - a kitüntetések számának megfelelően - arányosan csökkenteni kell. A kitüntetések számát a sorok között egyenlő arányban kell megosztani, páratlan számú kitüntetés esetén a felső sorban eggyel több kitüntetést kell elhelyezni.

h) A "Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel" arany, ezüst és bronz fokozata, továbbá a sebesülések számának megfelelő "Sebesülési Szolgálati Érdemjel" a hadi- (gyakorló-) zubbony, valamint a sivatagi gyakorlózubbony baloldalán közvetlenül az államjelző felett, gyakorló kivitelű szalagsáv (gyakorló változata barna színű zöld alapszínre, sivatagi változata barna színű barna alapszínre hímzett) formában - az f) pontban meghatározott módon - viselendő,[359]

i) A honvédelmi miniszter által alapított díjak bármelyikével elismert katona jogosult az arra utaló miniatűr jelvényt kitűzni. A miniatűr jelvény a köznapi és a társasági zubbony fazon részén, a baloldali kihajtó széleitől 1-1 cm-re feltűzve viselhető.

132/A. Az állomány tagja által viselhető kitüntetések sorrendje a következő:[360]

1. Magyar Szent István Rend

2. Magyar Becsület Rend

3. Magyar Érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal

4. Magyar Érdemrend nagykeresztje (Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje)

5. Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal)

6. Magyar Érdemrend középkeresztje (Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje)

7. Magyar Érdemrend tisztikeresztje (Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje)

8. Magyar Érdemrend lovagkeresztje (Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje)

9. Magyar Arany Érdemkereszt (Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt)

10. Magyar Ezüst Érdemkereszt (Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt)

11. Magyar Bronz Érdemkereszt (Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt)

12. Magyar Köztársaság rubinokkal ékesített Zászlórendje

13. Magyar Köztársaság babérkoszorúval ékesített Zászlórendje

14. Magyar Köztársaság Zászlórendje

15. Magyar Köztársaság aranykoszorúval díszített Csillagrendje

16. Magyar Köztársaság kardokkal díszített Csillagrendje

17. Magyar Köztársaság Csillagrendje

18. Hazáért Érdemjel (Hazáért Kitüntető Cím)

19. Kardokkal ékesített Szolgálati Érdemjel arany fokozat

20. Szolgálati Érdemjel Babérkoszorúval ékesített arany fokozat (Babérkoszorúval Ékesített Szolgálati Érdemjel)

21. Honvédelemért Kitüntető Cím Babérkoszorúval ékesített fokozat

22. Szolgálati Emlékjel

23. Szolgálati Érdemjel arany fokozat [Szolgálati Jel (érdem utáni) I. osztálya]

24. Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozat (Honvédelemért Kitüntető Cím I. osztálya)

25. Aranykor Kitüntető Cím arany fokozat

26. Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím arany fokozat (Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím I. osztálya)

27. Kardokkal ékesített Szolgálati Érdemjel ezüst fokozat

28. Szolgálati Érdemjel ezüst fokozat [Szolgálati Jel (érdem utáni) II. osztálya]

29. Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozat (Honvédelemért Kitüntető Cím II. osztálya)

30. Aranykor Kitüntető Cím ezüst fokozat

31. Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím ezüst fokozat (Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím II. osztálya)

32. Kardokkal ékesített Szolgálati Érdemjel bronz fokozat

33. Szolgálati Érdemjel bronz fokozat [Szolgálati Jel (érdem utáni) III. osztálya]

34. Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozat (Honvédelemért Kitüntető Cím III. osztálya)

35. Aranykor Kitüntető Cím bronz fokozat

36. Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím bronz fokozat (Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím III. osztálya)

37. Első Tűzharcért Szolgálati Jel

38. Békefenntartásért Szolgálati Jel

39. Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel [Árvízvédelemért Szolgálati Jel, Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel (2010)]

40. Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jel

41. Külszolgálatért Szolgálati Jel (NATO/EU/EBESZ/ENSZ Szolgálati Érdemérem)

42. Sebesülési Emlékérem (Sebesülési Szolgálati Érdemjel)

43. Tiszti Szolgálati Jel Babérkoszorúval ékesített fokozata, Altiszti-legénységi Szolgálati Jel Babérkoszorúval ékesített fokozata

44. Tiszti Szolgálati Jel I. fokozata, Altiszti-legénységi Szolgálati Jel I. fokozata (Altiszti Szolgálati Jel I. fokozata, Tiszthelyettesi Szolgálati Jel I. fokozata)

45. Tiszti Szolgálati Jel II. fokozata, Altiszti-legénységi Szolgálati Jel II. fokozata (Altiszti Szolgálati Jel II. fokozata, Tiszthelyettesi Szolgálati Jel II. fokozata)

46. Legénységi Szolgálati Jel I. fokozata

47. Tiszti Szolgálati Jel III. fokozata, Altiszti-legénységi Szolgálati Jel III. fokozata (Altiszti Szolgálati Jel III. fokozata, Tiszthelyettesi Szolgálati Jel III. fokozata)

48. Legénységi Szolgálati Jel II. fokozata

49. Legénységi Szolgálati Jel III. fokozata

50. Független Demokratikus Magyarországért Emlékérem

51. 1945 előtt alapított kitüntetések, az 1944. évi viselési sornak megfelelően

52. 1945-1990 között alapított kitüntetések, az 1989. évben hatályos viselési sornak megfelelően (viselésük csak szalagsávon engedélyezett)

53. Más miniszteri elismerések az adományozás sorrendjében

54. Külföldi kitüntetések az adományozás sorrendjében

Jelvények viselésének rendje

133. A tényleges állomány tagja a miniszter által adományozott jelvényt, hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvényt, iskolai végzettséget tanúsító jelvényt, csapatjelvényt visel, illetve külföldi katonai tanintézményben hivatalosan, oklevéllel adományozott végzettséget kifejező jelvényt viselhet.

134. A hivatásos állomány közvetlenül a jobb zsebtakaró fölött hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvényt visel a következők szerint:

a) a köznapi és társasági zubbonyon, női köznapi zubbonyon, női társasági kosztümkabáton, női mellényen a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós arany, az altiszt ezüst alapszínben, színes kivitelben, az általános öltözetet viselő állomány részére barna, a légierő által viselt és a hadihajós öltözetet viselő állomány részére sötétkék alapra hímzetten felvarrva,[361]

b) a társasági fehér ingen a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós sárga, az altiszt szürke színben, műselyemmel hímzett színes kivitelben fehér alapra hímzetten felvarrva,[362]

c) a köznapi ingen, ingblúzon a tábornok, tiszt, zászlós sárga, az altiszt szürke színben, egyszínű műselyemmel hímzett kivitelben, az általános öltözetet viselő állomány részére barna, a légierő által viselt és a hadihajós öltözetet viselő állomány részére világoskék alapra hímzetten felvarrva.[363]

d) a hivatásos állományt kifejező hímzett jelvény helyett[364]

da) a nyugállományú katona nyugállományt kifejező hímzett jelvényt,

db) a szerződéses állományú katona szerződéses állományt kifejező hímzett jelvényt,

dc) az önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona önkéntes tartalékos állományt kifejező hímzett jelvényt,[365]

dd)[366]

de) a koronaőr koronaőri állományt kifejező színes jelvényt visel a tábori barna koronaőri díszzubbonyon, a koronaőri köznapi zubbonyon és a köznapi ingen skarlátpiros alapra hímzetten,

df) a palotaőr palotaőri állományt kifejező színes jelvényt visel a tábori barna palotaőri díszzubbonyon, a palotaőri köznapi zubbonyon és a köznapi ingen palack zöld alapra hímzetten.

135. A hivatásos állomány iskolai végzettséget tanúsító jelvényt visel a jobb zsebtakaró alatt a zsebközépre helyezve a köznapi és társasági zubbonyon, női köznapi zubbonyon, női társasági kosztümkabáton:

a) a tábornok, főtiszt, tiszt a hazai felsőfokú oktatási intézményben (vezérkari tanfolyam, egyetem, főiskola, polgári egyetem és főiskola) szerzett, oklevéllel (diplomával) tanúsított végzettséget kifejező jelvényt arany, illetve ezüst kivitelben, az intézményt megjelenítő jelzéssel,

b) a zászlós és altiszt a Magyar Honvédség altiszt-képző katonai oktatási intézményben szerzett végzettséget kifejező jelvényt,[367]

c) a végzettséget tanúsító képzettségi jelvények közül csak egy, a legmagasabb végzettséget tanúsító viselhető.

136. A külföldi oktatási intézmény által adott, oklevéllel tanúsított képzettségi - az önkényuralmi jelképek használatáról szóló 1993. évi XLV. törvény előírásaiba nem ütköző - jelvényt visel a hivatásos katona a bal zsebtakaró alatt a zsebközépre helyezve a köznapi és társasági zubbonyon.

137. Az MH tényleges állományának tagja, ha beosztásában a rendszeresített haditechnikai eszközt kezeli (vezeti stb.), és az osztályba sorolás követelményeinek eleget tett, osztályos kezelői fokozatot kifejező jelvényt visel az alábbiak szerint:[368]

a) a repülőhajózó hivatásos szakállomány a Repülőgép- és helikoptervezető jelvényt, meghatározott képzettségi szint fölött az Aranykoszorús Repülőgép- és helikoptervezető jelvényt a köznapi és társasági zubbony bal felső zsebtakaró tűzésén, illetve a 2003 M repülőhajózó overall mellrészén elhelyezve, hímzett kivitelben viseli,[369]

b) a repülőfedélzeti beosztást ellátó hivatásos szakállomány a Repülőfedélzeti beosztást ellátó szakszemélyzet jelvényt, meghatározott képzettségi szint fölött az Aranykoszorús Repülőfedélzeti beosztást ellátó szakszemélyzet jelvényt a köznapi és társasági zubbony bal felső zsebtakaró tűzésén, illetve a 2003 M repülőhajózó overall mellrészén elhelyezve, hímzett kivitelben viseli,[370]

c) a repülő-műszaki beosztású hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt szakállomány a Repülő-műszaki jelvényt, meghatározott képzettségi szint fölött a Mester fokozatú Repülő-műszaki jelvényt a köznapi és társasági zubbony bal felső zsebtakaró tűzésén viseli,[371]

d) a vadászirányító-megfigyelő és légiforgalmi irányító hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt szakállomány a Vadászirányító-megfigyelő és légiforgalmi irányító jelvényt, meghatározott képzettségi szint fölött a Mester fokozatú Vadászirányító-megfigyelő és légiforgalmi irányító jelvényt a köznapi és társasági zubbony bal felső zsebtakaró tűzésén viseli,[372]

e) a hivatásos állomány a szárazföldi osztályos kezelői fokozatot jelző jelvényt (Mester, I., II., III. osztályú) a köznapi és társasági zubbony bal felső zsebének gombján, a zsebtakaró alá gombolva, illetve a gyakorlózubbony bal zseb zsebtakaróján hímzett kivitelben, a tisztesi rendfokozattal rendelkező, valamint a közkatona a szárazföldi osztályos kezelői fokozatot jelző jelvényt (I., II., III. osztályú) a gyakorlózubbony bal zseb zsebtakaróján hímzett kivitelben viseli,[373]

f) az ejtőernyős szakbeosztású hivatásos állomány az ejtőernyős osztályos kezelői fokozatot jelző jelvényt (Aranykoszorús, I., II., III. osztályú) a köznapi és társasági zubbony bal felső zseb zsebtakarója alatt a zsebközépre helyezve, illetve a gyakorlózubbony bal zseb zsebtakaróján, hímzett kivitelben, a tisztesi rendfokozattal rendelkező, valamint a közkatona az ejtőernyős osztályos kezelői fokozatot jelző jelvényt (I., II., III. osztályú) a gyakorlózubbony bal zseb zsebtakaróján, hímzett kivitelben viseli.[374]

138. Csapatjelvényt visel a hivatásos és a szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt állomány a köznapi- és világoskék köznapi-, valamint a társasági fehér ing, az ingblúz és világoskék ingblúz, továbbá a köznapi- és világoskék köznapi-, valamint a társasági fehér női ing, a női ingblúz és világoskék női ingblúz bal zseb gombján a zsebtakaró alá gombolva. A csapatjelvény a csapatkarjelzés kicsinyített jelvényváltozata.[375]

139. A vezénylő zászlósi beosztást betöltő állomány[376]

a) vezénylő zászlósi jelvényt visel a köznapi- és világoskék köznapi-, valamint a társasági fehér ing, az ingblúz és világoskék ingblúz, továbbá a köznapi- és világoskék köznapi-, valamint a társasági fehér női ing, a női ingblúz és világoskék női ingblúz jobb zseb gombján a zsebtakaró alá gombolva,

b) textil kivitelű színes vezénylő zászlósi jelvényt visel a köznapi- és sötétkék köznapi-, a társasági- és sötétkék társasági-, valamint a női köznapi- és sötétkék női köznapi zubbony, a női társasági- és sötétkék női társasági kosztümkabát bal ujján úgy, hogy a jelvény középvonala a zubbony, illetve a kosztümkabát ujjának a vállcsúcsból kiinduló hossztengelyétől 1 cm-rel előbbre, alsó csúcsa az ujja aljától 9 cm-re helyezkedik el, továbbá a hadihajós társasági zubbony és a női társasági kosztümkabát bal ujján a hímzett hatágú csillag helyett,

c) textil kivitelű gyakorló vezénylő zászlósi jelvényt visel a gyakorló zubbony bal zsebtakaróján középre felvarrva,

d) a vezénylő zászlósi jelvény megkülönbözteti az MH Parancsnokság, az MH középszintű vezető szerv és csapatszintű vezénylő zászlósi beosztásokat.[377]

140. A külön rendeletben meghatározott katonai vámügyi szerv katonai állományú tagja - a rendelet szerinti - jelvényét a köznapi és társasági zubbony bal felső zseb gombján, illetve a gyakorlózubbony bal zseb belső gombján, a zsebtakaró alá gombolva viseli.

VI. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

141. Nyári, téli és átmeneti időszak:

a) nyári időszak: május 1-jétől - szeptember 30-ig,

b) téli időszak: november 1-jétől - február 28/29-ig,

c) átmeneti időszak: március 1-jétől - április 30-ig, október 1-jétől - október 31-ig.

142. Katonai objektumon kívül az öltözetet az időjárástól függően általában a helyőrségparancsnok és az állományilletékes parancsnok együttesen határozza meg. Időjárás-változás esetén a változásnak megfelelő öltözetet az állományilletékes parancsnok is meghatározhatja, télen az időjárástól és a hőmérséklettől függően intézkedhet a téli ruházati cikkek bármelyik változatának egységes viselésére.

143. A védőcikkek - őrruha, szerelőoverall, téli védőbakancs, gumicsizma stb. - viselésének elrendeléséről az állományilletékes parancsnok, illetve munkahelyi vezető saját hatáskörében határoz.

144. A légierőtől, illetve a hadihajós fegyvernemtől áthelyezett állomány az új szolgálati helyén, az állományilletékes parancsnok engedélyével a légierő által viselt, illetve a hadihajós köznapi és társasági öltözetet viselheti.[378]

VII. Fejezet

KIHORDÁS ALATT LÉVŐ ÖLTÖZETEK ÉS RUHÁZATI CIKKEK

145. Hadi- (gyakorló-) öltözetek

A) A 65 M hadi- (gyakorló-) öltözetet (zöld) a tisztesi rendfokozattal rendelkező, illetve rendfokozat nélküli szerződéses állomány, továbbá a honvéd tisztjelölt, honvéd tiszthelyettes-jelölt viselheti kiképzési feladatai során, elsősorban a 90 M hadi- (gyakorló-) öltözet kímélése céljából.[379]

Az öltözet változatai:

Télen
1. változat
Műszőrmés téli sapka
Gyakorlókabát
Kabátbélés
Kötött kesztyű
Gyakorlózubbony
Gyakorlópóló
Gyakorlónadrág
Téli ing
Téli alsó
Téli zokni
Bakancs
Hevederöv
Átmeneti időszakban
2. változat
Nyári sapka
Gyakorlókabát
Gyakorlózubbony
Gyakorlópóló
Gyakorlónadrág
Nyári zokni
Bakancs
Hevederöv
Nyáron
3. változat
Nyári sapka
Gyakorlózubbony
Gyakorlópóló
Gyakorlónadrág
Nyári zokni
Bakancs
Hevederöv

B) A 87 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözetet a repülőszerelő állomány viselheti, elsősorban a 93 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözet kímélése céljából.

Az öltözet változatai:

Télen
4. változat
Repülőszerelő téli sapka
Repülőszerelő téli zubbony
Repülőszerelő zubbonybélés
Repülőszerelő téli nadrág béléssel
Gyakorlópóló
Kötött kesztyű
Téli ing
Téli alsó
Téli zokni
Bakancs
Hevederöv
Átmeneti és nyári időszakban
5. változat
Repülőszerelő nyári sapka
Repülőszerelő nyári zubbony
Gyakorlópóló
Repülőszerelő nyári nadrág
Nyári zokni
Bakancs
Hevederöv

C) A 87 M ejtőernyős hadi- (gyakorló-) öltözetet a felderítő és az ejtőernyős szakállomány viselheti, elsősorban a 93 M ejtőernyős hadi- (gyakorló-) öltözet kímélése céljából.

Az öltözet változatai:

Télen
6. változat
Ejtőernyős barett sapka
Ejtőernyős téli zubbony
Ejtőernyős zubbonybélés
Ejtőernyős téli nadrág
Ejtőernyős nadrágbélés
Kötött kesztyű
Gyakorlópóló
Téli ing
Téli alsó
Téli zokni
Ejtőernyős bakancs
Hevederöv
Átmeneti és nyári időszakban
7. változat
Ejtőernyős barett sapka
Ejtőernyős nyári zubbony
Gyakorlópóló
Ejtőernyős nyári nadrág
Nyári zokni
Ejtőernyős bakancs
Hevederöv

A 65 M általános, a 87 M ejtőernyős és a 87 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:

a) télen:

- téli gyakorlókabát begombolt (eje. és re. szerelő téli gyakorlókabát zárt) gallérral, csősállal,

- téli gyakorlókabát felső gombja kigombolva (eje. és re. szerelő téli gyakorlókabát nyitott gallérral), csősál nélkül, gyakorlózubbony begombolt (eje. és re. szerelő téli gyakorlózubbony zárt) gallérral;

b) átmeneti időszakban:

- téli gyakorlókabát - bélés nélkül - felső gombja kigombolva (eje. és re. szerelő téli gyakorlókabát nyitott gallérral), gyakorlózubbony begombolt (eje. és re. szerelő téli gyakorlózubbony zárt) gallérral,

- gyakorlózubbony felső gombja kigombolva (eje. és re. szerelő gyakorlózubbony nyitott gallérral), alatta póló;

c) nyáron:

- gyakorlózubbony felső gombja kigombolva (eje. és re. szerelő gyakorlózubbony nyitott gallérral), alatta póló,

- gyakorlópóló tépőzáras hímzett rendfokozati jelzéssel;

d) a harckocsizó állomány a téli gyakorlókabát helyett páncélos kabátot visel,

e) a repülőszerelő állomány szakfeladat végrehajtásakor - megengedettként - nyári cipőt (szandált) viselhet,

f) a bakancs helyett védőlábbeliként gumicsizma viselhető,

g) télen az időjárási viszonyoktól függően gyapjú fejvédő is viselhető,

h) a katonanőkre a férfi katonákkal azonos előírások vonatkoznak,

i) a 65 M általános, a 87 M ejtőernyős és a 87 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözet 2006. december 31-ig viselhető.

j) a 2000 M rövid ujjú nyári gyakorlózubbony 2018. december 31-ig viselhető,[380]

k) a 65 M és 85 M bakancs 2014. december 31-ig viselhető.

D) A 93 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) öltözetet az MH tényleges repülőhajózó, helikoptervezető szakállománya viseli szakfeladat végrehajtásakor, készültségi szolgálatban, továbbá a 2003 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) öltözet kímélése céljából.[381]

Az öltözet változatai:

Télen
8. változat
Repülőhajózó sapka
Repülőhajózó téli zubbony
Repülőhajózó téli nadrág
Téli bőrkesztyű
Repülőhajózó téli ing
Repülőhajózó téli alsó
Téli zokni
Nyaksál
Gyakorlópulóver
Repülőhajózó téli bakancs
Átmeneti és nyári időszakban
9. változat
Repülőhajózó sapka
Repülőhajózó nyári zubbony
Repülőhajózó nyári nadrág
Nyári bőrkesztyű
Repülőhajózó nyári ing
Repülőhajózó nyári alsó
Nyári zokni
Nyaksál
Gyakorlópulóver
Repülőhajózó nyári bakancs

A 93 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:

a) a gyakorlópulóver a téli, illetve a nyári hajózó zubbony alatt viselendő,

b) a 93 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) öltözet 2008. december 31-ig viselhető.

E) A 90 M és 2000 M általános hadi-(gyakorló-) öltözethez a 90 M téli gyakorlókabát béléssel, a 95 M gyakorlópulóver, valamint a téli ing és téli alsó 2018. december 31-ig viselhető.[382]

Ingblúz

146.[383]

Női ruha

147.[384]

Hólos szoknya

148.[385]

Nadrágszoknya

149.[386]

Köznapi zubbony

150.[387]

Köznapi kosztümkabát[388]

150/A. Az általános, a légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő katonanő a köznapi kosztümkabátot, illetőleg a sötétkék köznapi kosztümkabátot (a hivatásos és szerződéses főtiszt, tiszt, zászlós arany, a tiszthelyettes ezüst színű) hímzett hivatásos állományt kifejező jelvénnyel, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel 2010. december 31-ig, a honvéd tisztjelölt nő a köznapi kosztümkabátot hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel 2014. december 31-ig viselheti.[389]

VIII. Fejezet

ÖLTÖZETEK, RUHÁZATI CIKKEK RENDSZERESÍTÉSE, RENDSZERBŐL TÖRTÉNŐ KIVONÁSA

151. A gyakorló, a köznapi, az ünnepi, a társasági, az estélyi, a díszelgő, valamint a sportöltözet körébe tartozó ruházati cikkek viselésének szabályozását, rendszeresítését, a rendszerből történő kivonását, a kihordás alatt lévő öltözetek és ruházati cikkek viselésének szabályozását a Magyar Honvédség parancsnoka javaslata alapján a honvédelmi miniszter végzi.[390]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 23/2016. (XII. 21.) HM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2019.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 23/2016. (XII. 21.) HM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2019.01.01.

[4] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[5] Módosította a 23/2016. (XII. 21.) HM rendelet 2. § a) pontja, valamint a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Módosította a 23/2016. (XII. 21.) HM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 5. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[12] Hatályon kívül helyezte a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[13] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95., 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[14] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[15] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 6. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[16] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[17] Megállapította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.06.06.

[18] Módosította a 23/2016. (XII. 21.) HM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[19] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 7. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[20] Hatályon kívül helyezte a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 99. pontja. Hatálytalan 2012.10.19.

[21] Megállapította a 9/2010. (V. 4.) HM rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.05.12.

[22] Módosította a 22/2018. (XII. 28.) HM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont a) alpontja). Hatályos 2019.01.01.

[23] Beiktatta a 22/2018. (XII. 28.) HM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2019.01.01.

[24] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 8. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[25] Megállapította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 3. §-a. Hatályos 2008.06.06.

[26] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[27] Megállapította a 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 2. § -a. Hatályos 2005.12.07.

[28] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 9. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[29] Megállapította a 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 3. § -a. Hatályos 2005.12.07.

[30] Módosította a 23/2016. (XII. 21.) HM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[31] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 2. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[32] Megállapította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 4. §-a. Hatályos 2008.06.06.

[33] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[34] Módosította a 20/2016. (IX. 30.) HM rendelet 1. §-a. (Lásd 1. melléklet 4. pont) Hatályos 2016.10.05.

[35] Megállapította a 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.12.07.

[36] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 10. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[37] Megállapította a 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.12.07.

[38] Megállapította a 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2005.12.07.

[39] Beiktatta a 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2005.12.07.

[40] Beiktatta a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[41] A cím szövegét módosította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[42] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[43] Módosította a 22/2018. (XII. 28.) HM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont a) alpontja). Hatályos 2019.01.01.

[44] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 11. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[45] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[46] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 5. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[47] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[48] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95., 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[49] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[50] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[51] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[52] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 12. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[53] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[54] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[55] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[56] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[57] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[58] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[59] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[60] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 13. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[61] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[62] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[63] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 96. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[64] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[65] Megállapította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[66] Beiktatta a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[67] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 14. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[68] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[69] Módosította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[70] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[71] Megállapította a 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 5. § (9) bekezdése. Hatályos 2005.12.07.

[72] Módosította a 22/2018. (XII. 28.) HM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont a) alpontja). Hatályos 2019.01.01.

[73] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[74] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[75] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[76] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[77] Módosította a 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 5. § (11) bekezdése. Hatályos 2005.12.07.

[78] Módosította a 22/2018. (XII. 28.) HM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont a) alpontja). Hatályos 2019.01.01.

[79] Beiktatta a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[80] Beiktatta a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[81] Beiktatta a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[82] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[83] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[84] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[85] Módosította a 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 5. § (11) bekezdése. Hatályos 2005.12.07.

[86] Megállapította a 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 5. § (13) bekezdése. Hatályos 2005.12.07.

[87] Módosította a 22/2018. (XII. 28.) HM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont a) alpontja). Hatályos 2019.01.01.

[88] Beiktatta a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 5. § (6) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[89] Beiktatta a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[90] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[91] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[92] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[93] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[94] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § h)-i) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[95] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[96] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[97] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § j) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[98] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § k) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[99] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[100] Megállapította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[101] Módosította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) bekezdése e) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[102] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2017.01.01.

[103] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2017.01.01.

[104] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2017.01.01.

[105] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2017.01.01.

[106] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 19. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[107] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[108] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[109] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[110] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[111] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[112] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90., 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[113] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[114] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[115] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 20. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[116] Beiktatta a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[117] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[118] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 21. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[119] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[120] Megállapította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[121] Módosította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) bekezdése j) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[122] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2017.01.01.

[123] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[124] Megállapította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[125] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 23. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[126] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[127] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[128] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[129] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[130] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[131] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 24. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[132] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[133] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[134] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2017.01.01.

[135] Beiktatta a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 6. § (6) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[136] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[137] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 26. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[138] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § l) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[139] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[140] Megállapította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[141] Módosította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) bekezdése p) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[142] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2017.01.01.

[143] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[144] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2017.01.01.

[145] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[146] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[147] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[148] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[149] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 30. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[150] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[151] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[152] Beiktatta a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[153] Beiktatta a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[154] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 31. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[155] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[156] Megállapította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[157] Módosította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) bekezdése t) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[158] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 6. pont). Hatályos 2017.01.01.

[159] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[160] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[161] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[162] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[163] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[164] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 33. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[165] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[166] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[167] Beiktatta a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[168] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 34. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[169] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 35. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[170] Hatályon kívül helyezte a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[171] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[172] Megállapította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[173] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[174] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 36. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[175] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[176] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[177] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[178] Beiktatta a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[179] Beiktatta a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[180] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 37. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[181] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[182] Megállapította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[183] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[184] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 38. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[185] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[186] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[187] Beiktatta a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 8. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[188] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 39. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[189] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95., 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[190] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[191] Megállapította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[192] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[193] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 40. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[194] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[195] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[196] Beiktatta a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[197] Beiktatta a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[198] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 41. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[199] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[200] Megállapította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[201] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[202] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[203] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 42. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[204] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[205] Beiktatta a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[206] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 43. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[207] Beiktatta a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 15. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[208] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[209] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 93., 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[210] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[211] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[212] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 44. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[213] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[214] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 45. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[215] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[216] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 46. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[217] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 47. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[218] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 47. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[219] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 47. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[220] Megállapította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 11. §-a. Hatályos 2008.06.06.

[221] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[222] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[223] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 48. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[224] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[225] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[226] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 49. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[227] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 16. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[228] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[229] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[230] Megállapította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 12. §-a. Hatályos 2008.06.06.

[231] Módosította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) bekezdése w) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[232] Módosította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) bekezdése w) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[233] Módosította a 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 10. § -a. Hatályos 2005.12.07.

[234] Beiktatta a 20/2016. (IX. 30.) HM rendelet 1. §-a. (Lásd 1. melléklet 1. pont) Hatályos 2016.10.05.

[235] Beiktatta a 20/2016. (IX. 30.) HM rendelet 1. §-a. (Lásd 1. melléklet 1. pont) Hatályos 2016.10.05.

[236] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 50. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[237] Megállapította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 13. §-a. Hatályos 2008.06.06.

[238] Megállapította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 13. §-a. Hatályos 2008.06.06.

[239] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 51. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[240] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 52. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[241] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[242] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § m) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[243] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 54. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[244] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[245] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 55. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[246] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 55. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[247] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 7. pont). Hatályos 2017.01.01.

[248] Hatályon kívül helyezte a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 4. § c) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[249] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 56. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[250] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[251] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[252] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[253] A cím szövegét megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 20. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[254] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 20. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[255] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 21. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[256] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[257] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[258] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 57. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[259] Módosította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) bekezdése x) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[260] Módosította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) bekezdése x) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[261] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 96. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[262] Módosította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) bekezdése x) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[263] Módosította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) bekezdése x) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[264] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 92. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[265] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 92. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[266] Hatályon kívül helyezte a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 4. § d) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[267] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[268] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 22. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[269] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[270] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 58. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[271] Hatályon kívül helyezte a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 4. § e) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[272] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 58. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[273] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § n) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[274] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[275] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[276] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § o) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[277] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[278] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[279] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[280] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[281] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[282] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § p) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[283] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[284] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § q) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[285] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[286] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[287] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[288] Megállapította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 16. §-a. Hatályos 2008.06.06.

[289] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[290] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 61. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[291] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 61. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[292] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 61. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[293] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[294] Beiktatta a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 17. §-a. Hatályos 2008.06.06.

[295] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 62. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[296] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[297] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 63. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[298] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 64. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[299] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 65. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[300] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 66. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[301] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 67. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[302] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[303] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 68. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[304] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 69. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[305] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 69. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[306] Módosította a 22/2018. (XII. 28.) HM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont b) alpontja). Hatályos 2019.01.01.

[307] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[308] Megállapította a 22/2018. (XII. 28.) HM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2019.01.01.

[309] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 71. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[310] Beiktatta a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 72. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[311] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 73. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[312] Hatályon kívül helyezte a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 4. § f) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[313] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 74. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[314] Hatályon kívül helyezte a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 4. § g) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[315] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § o) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[316] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 75. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[317] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § o) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[318] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 76. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[319] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[320] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § n) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[321] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § n) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[322] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[323] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[324] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § o) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[325] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 78. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[326] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 78. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[327] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 78. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[328] Hatályon kívül helyezte a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 4. § h) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[329] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 79. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[330] Hatályon kívül helyezte a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 4. § i) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[331] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[332] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § o) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[333] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 80. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[334] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 81. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[335] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 82. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[336] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 82. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[337] Hatályon kívül helyezte a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.06.06.

[338] Hatályon kívül helyezte a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.06.06.

[339] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 83. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[340] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[341] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[342] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 33. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[343] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § o) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[344] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[345] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 84. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[346] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[347] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § o) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[348] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[349] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[350] Módosította a 22/2018. (XII. 28.) HM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont c) alpontja). Hatályos 2019.01.01.

[351] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[352] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[353] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[354] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[355] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[356] Módosította a 22/2018. (XII. 28.) HM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont d) alpontja). Hatályos 2019.01.01.

[357] Módosította a 22/2018. (XII. 28.) HM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont e) alpontja). Hatályos 2019.01.01.

[358] Megállapította a 20/2016. (IX. 30.) HM rendelet 1. §-a. (Lásd 1. melléklet 2. pont) Hatályos 2016.10.05.

[359] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 85. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[360] Beiktatta a 20/2016. (IX. 30.) HM rendelet 1. §-a. (Lásd 1. melléklet 3. pont) Hatályos 2016.10.05.

[361] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[362] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[363] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[364] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 86. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[365] Módosította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 3. § m) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[366] Hatályon kívül helyezte a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 4. § j) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[367] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[368] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[369] Megállapította a 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 13. § -a. Hatályos 2005.12.07.

[370] Beiktatta a 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet13. § -a. Hatályos 2005.12.07.

[371] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[372] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[373] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 97. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[374] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 97. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[375] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 95. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[376] Megállapította a 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 38. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[377] Megállapította a 22/2018. (XII. 28.) HM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2019.01.01.

[378] Módosította a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.06.06.

[379] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[380] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 87. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[381] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 98. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[382] Megállapította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 88. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[383] Hatályon kívül helyezte a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 99. pontja. Hatálytalan 2012.10.19.

[384] Hatályon kívül helyezte a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 99. pontja. Hatálytalan 2012.10.19.

[385] Hatályon kívül helyezte a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 99. pontja. Hatálytalan 2012.10.19.

[386] Hatályon kívül helyezte a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 99. pontja. Hatálytalan 2012.10.19.

[387] Hatályon kívül helyezte a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 99. pontja. Hatálytalan 2012.10.19.

[388] Beiktatta a 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 23. §-a. Hatályos 2008.06.06.

[389] Módosította a 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §-a alapján az 1. melléklet 90. pontja. Hatályos 2012.10.19.

[390] Módosította a 22/2018. (XII. 28.) HM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont a) alpontja). Hatályos 2019.01.01.

Tartalomjegyzék