370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

egyes fejlesztési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés n) pontjában - figyelemmel a j) pontra is -,

a 4. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) és k) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés k) pontjában,

az 8. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 3., 5., 7. és a 9. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzeti Koordinátor feladata a Phare és az Átmeneti Támogatás programjainak tervezése, koordinációja és monitoringja. A Nemzeti Koordinátor feladatait a Kormány által kinevezett kormánytisztviselő látja el."

2. A megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet módosítása

2. § A megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Kormány - a hosszú és középtávú fejlesztési és tervezési feladatok ellátására, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervek, operatív programok elkészítésére, e támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakítására, működtetésére - létrehozza a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség)."

4. § Az R1. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az Ügynökség

a) elkészíti az ország átfogó fejlesztési tervét és a nemzeti fejlesztési terveket,

b) segíti az országos szintű fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programozással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását,

c) szervezetén belül - az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: AVOP), az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és a Halászati Operatív Program kivételével - létrehozza az operatív programok irányító hatóságát, szervezi az operatív programok végrehajtását és azok monitoring rendszerét, koordinálja a feladathoz kapcsolódó uniós és társfinanszírozási költségvetési források felhasználását,

d) ellátja a Közösségi Támogatási Keret, az EQUAL közösségi kezdeményezés programok és a Kohéziós Alap irányító hatóságának feladatait, gondoskodik a monitoring bizottságok működéséről,

e) tárgyalásokat folytat az Európai Unió intézményeivel a fejlesztési stratégia és az annak megvalósítására szolgáló operatív programok egyeztetése érdekében,

f) szervezi az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájával kapcsolatos hazai feladatokat,

g) a Kormány által meghatározott körben ellátja az Európai Unió pénzügyi támogatásainak felhasználásához szükséges feladatokat, és koordinálja az uniós pénzügyi támogatások felhasználásával kapcsolatban az intézményrendszer működését,

h) ellátja a PHARE és az Átmeneti Támogatás programokkal, valamint a Schengen Alappal kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatokat,

i) ellátja a Norvég Finanszírozási Mechanizmussal, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmussal kapcsolatos előkészítési, szervezési és koordinációs feladatokat,

j) ellátja az ikerintézményi (twinning) programmal kapcsolatos nemzeti koordinációt,

k) ellátja a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, valamint az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programok irányító hatósági és tagállami feladatait, gondoskodik a monitoring bizottságok működéséről,

l) ellátja a Svájci-Magyar Együttműködési Program tekintetében a Nemzeti Koordinációs Egység feladatait, m) ellátja az INTERREG közösségi kezdeményezés programok irányító hatóságának és nemzeti hatóságának feladatait, gondoskodik azok után követéséről,

n) ellátja az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 85. § b) pontjában meghatározott feladathoz kapcsolódó rendszerek fejlesztési, működtetési és adminisztrációs tevékenységeit."

5. § Az R1. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § Az Ügynökség integrációs elnökhelyettese ellátja a Nemzeti Koordinátor és a Schengen Alap Felelős Személy tisztségét."

6. § Az R1.6. §-a a következő a) ponttal egészül ki:

[Az Ügynökség feladat- és hatáskörében]

"a) közreműködik - a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter munkaszervezete útján - a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezetek véleményezésében,"

7. § Hatályát veszti az R1. 7. §-a.

4. A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

8. § A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a a következő s) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"s) támogatási döntést hozó szerv: a miniszter, a regionális fejlesztési tanács vagy a megyei területfejlesztési tanács."

9. § Az R2. az "A beruházási támogatásokra vonatkozó szabályok" alcímet megelőzően a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) Az a kedvezményezett, aki a 8. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt jogcím esetén fenntartási kötelezettség mellett foglalkoztatási kötelezettséget vállalt, a támogatási döntést hozó szervnél írásban kérelmezheti a foglalkoztatási kötelezettségnek az adózás előtti eredmény növelése kötelezettségre történő módosítását. A kérelem befogadásának feltétele, hogy a kedvezményezett a kérelem befogadásának napjáig a lezárult éves foglalkoztatási időszakokra vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette. A kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő a foglakoztatási kötelezettség záró időpontjáig áll nyitva.

(2) A kérelemben a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatási kötelezettségnek az adózás előtti eredmény növelése kötelezettségre történő módosítása során a kérelem benyújtása időpontjában rendelkezésre álló, utolsó lezárt üzleti évet, vagy a kérelem benyújtásának időpontjában folyamatban lévő üzleti évet kívánja az adózás előtti kötelezettség bázis időszakául választani. A foglalkoztatási- és az adózás előtti eredmény növelésére irányuló kötelezettség szempontjából figyelembe veendő időtartamnak együttesen meg kell egyeznie a 9. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalási időtartammal.

(3) A támogatási döntést hozó szerv a kérelem elbírálását megelőzően - az Államkincstárral együttműködve, szükség szerint helyszíni ellenőrzéssel egybekötve - megvizsgálja, hogy biztosított-e a kedvezményezett működőképessége.

(4) A kérelmet - beleértve a kérelem bázisidőszak megválasztására vonatkozó részét - a támogatási döntést hozó szerv a kérelem beérkezését követő 60 napon belül bírálja el.

(5) Abban az esetben, ha az adózás előtti eredmény növelésére tett kötelezettségvállalás bázis időszaka a folyamatban lévő üzleti év, akkora kötelezettségvállalások közötti váltás miatt beálló tört év nem számít be a kötelezettségvállalás időtartamába.

(6) A foglalkoztatási kötelezettségnek az adózás előtti eredmény növelése kötelezettségre történő módosításról szóló döntést a támogatási szerződés módosításával a szerződésben rögzíteni kell."

10. § Az R2. az "A támogatás folyósítása" alcímet megelőzően a következő 25/B-25/C. §-sal egészül ki:

"25/B. § (1) Az a kedvezményezett, aki az előre nem tervezhető, jelentősen megváltozott külső gazdasági környezet miatt, önhibáján kívül időlegesen nem tudja teljesíteni a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit, és a célelőirányzatból foglalkoztatási kötelezettség vállalása mellett részesült támogatásban, írásban kérelmezheti a foglalkoztatási kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló időtartam meghosszabbítását a támogatási döntést hozó szervtől. A kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő a foglakoztatási kötelezettség záró időpontjáig áll nyitva.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben a kedvezményezett bemutatja a kérelem előterjesztéséhez vezető okokat, és a kedvezményezett várható foglalkoztatási helyzetét a kérelmezett teljesíthetőségi időtartam végéig.

(3) A támogatási döntést hozó szerv a kérelem elbírálását megelőzően - az Államkincstárral együttműködve, szükség szerint helyszíni ellenőrzéssel egybekötve - megvizsgálja, hogy biztosított-e a kedvezményezett működőképessége, a kérelemben bemutatott okok alapján megállapítható-e a kedvezményezett felelőssége, és azt, hogy a foglalkoztatási kötelezettség meghosszabbításával reálisan teljesíthetők-e a vállalt kötelezettségek.

(4) A foglalkoztatási kötelezettség meghosszabbításáról a támogatási döntést hozó szerv a kérelem beérkezését követő 60 napon belül dönt.

(5) A foglalkoztatási kötelezettség időtartamát a támogatási döntést hozó szerv a kedvezményezett kérelme alapján egy vagy két évvel növelheti. A meghosszabbított időtartam alatt a hatályos támogatási szerződés szerinti foglalkoztatási kötelezettség teljesítését kell a kedvezményezettnek vállalnia. A foglalkoztatási kötelezettség teljesítettségének vizsgálata során a kötelezettség teljes, meghosszabbított időtartama alatt legalacsonyabb mértékben teljesített egy, vagy két év foglalkoztatási adatai helyett a meghosszabbításról szóló döntés eredményeként többletként teljesített egy, vagy két év foglalkoztatási adatait kell figyelembe venni.

(6) A foglalkoztatási kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló időtartam meghosszabbítása támogatási szerződésenként csak egy alkalommal engedélyezhető. A támogatási döntést hozó szerv a foglalkoztatási kötelezettség meghosszabbítása mellett egyidejűleg dönt arról is, hogy szükséges-e a támogatási szerződésben vállalt fenntartási kötelezettség időtartamának a foglalkoztatási kötelezettség időtartamával azonos meghosszabbítása is.

(7) A támogatási döntést hozó szerv az általa kötött, még teljesítés alatt álló szerződések számának legfeljebb 50%-ában élhet a foglalkoztatási kötelezettség meghosszabbításával. Ezen korlát érvényesítése során a kötelezettségek teljesítésének felfüggesztésére irányuló kérelmek beérkezési sorrendjét kell figyelembe venni.

(8) A foglalkoztatási kötelezettség időtartamának meghosszabbítására vonatkozó döntést a támogatási szerződés módosításával a szerződésben rögzíteni kell. Az időtartam meghosszabbítására vonatkozó szerződésmódosítás hatálybalépésének feltétele a biztosíték 28. § (4) bekezdése szerinti időtartamig történő fennállását igazoló dokumentum csatolása.

25/C. § A kedvezményezett a 9/A. § (1) bekezdésében, a 25/A. § (1) bekezdésében és a 25/B. § (1) bekezdésében szabályozott lehetőségek közül ugyanazon támogatási szerződéséhez egyidejűleg csak az egyik kedvezménnyel élhet."

11. § Az R2. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási szerződések végrehajtásának és a kötelezettségvállalás teljesítésének ellenőrzését az Államkincstár és az érintett ügynökség együttesen végzi. Ellenőrzések lefolytatására a miniszter is jogosult. A pályázat benyújtásától a projekt 33. § (2) bekezdése szerinti lezárásáig tartó időszakban - a pályázóval, kedvezményezettel történt előzetes egyeztetést követően - bármikor az Államkincstár és az ügynökség közösen együttműködve helyszíni ellenőrzést folytathat le. A fejlesztés megvalósítását követően, a projekthez kapcsolódó utolsó pénzügyi elszámolás benyújtása után legfeljebb 3 hónapon belül az Államkincstár és az ügynökség közösen együttműködve utóellenőrzést végez. Az utóellenőrzés során felvett jegyzőkönyvben a kedvezményezettet nyilatkoztatni kell arról, hogy a fel nem használt támogatásról véglegesen lemond. Amennyiben a támogatási szerződés keretében a kedvezményezett fenntartási, foglalkoztatási vagy adózás előtti eredmény növelése iránt kötelezettséget vállalt, az Államkincstár és az ügynökség ezen kötelezettségek időtartama során évente ellenőrzi a támogatási szerződésben vállaltak teljesítését. A projekt záró ellenőrzését a kedvezményezett által vállalt, legkésőbb véget érő kötelezettségvállalás végét követő hatodik hónap végéig kell végrehajtani."

12. § Az R2. 32. § (2) bekezdése a következő, harmadik mondattal egészül ki:

"Amennyiben a szerződésszerű teljesülést elősegíti, az ellenőrzést végző szerveknek a jegyzőkönyv felvétele során fel kell hívni a kedvezményezett figyelmét arra, hogy ha a 9/A. § (1) bekezdésében, a 25/A. § (1) bekezdésében és a 25/B. § (1) bekezdésében szabályozott kedvezmények közül valamelyiket igénybe kívánja venni, erre irányuló kérelmét a jegyzőkönyv felvételét követő 5 munkanapon belül nyújtsa be a támogatási döntést hozó szervnek."

13. § Az R2. 39. §-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) E rendeletnek az egyes fejlesztési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) megállapított 9/A. §-át, 25/B. §-át, 25/C. §-át, 28. § (4) bekezdését, 32. § (1)-(2) bekezdését, továbbá e rendelet 30. § (4) bekezdését a Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szerinti hatálybalépése napján folyamatban lévő eljárásokra is - ideértve a (3) bekezdésében meghatározott jogelőd előirányzatok kapcsán folyamatban lévő támogatási ügyeket is - alkalmazni kell, kivéve azon támogatási ügyeket, amelyekhez peres vagy nem peres, követelés-igényérvényesítési eljárások kapcsolódnak.

(8) A (3) bekezdés szerinti jogelőd előirányzatok terhére megkötött támogatási szerződések alapján visszavont támogatási összeg és járulékai jogosultja a minisztérium."

14. § (1) Az R2. 28. § (4) bekezdésében a "harmadik" szövegrész helyébe a "hatodik" szöveg lép.

(2) Az R2. 30. § (1) bekezdésében az "összegének visszafizetésével" szövegrész helyébe az "összegének - a 9/A. § (1) bekezdése, a 25/A. § (1) bekezdése és a 25/B. § (1) bekezdése szerinti kérelem ügyében hozott döntés figyelembevétele melletti - visszafizetésével" szöveg lép.

15. § Hatályát veszti az R2. 9. § (11) bekezdés második mondata.

5. A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása

16. § A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Program keretében meghirdetett pályázatokon közösségi támogatásra jóváhagyott projektek hazai partnerei számára a kapcsolódó hazai társfinanszírozást további pályáztatás nélkül a nemzeti hatóság biztosítja."

6. Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló

17. § Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 28. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 28. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jogcím alapján vissza nem térítendő, végleges támogatásként a projekt közösségi támogatásban nem részesülő tevékenységei finanszírozhatóak. A közösségi támogatásból visszatérülő összeget a partner szervezet a projekt soron következő ütemeinek finanszírozására használhatja fel azzal, hogy a közösségi forrás terhére megkötött támogatási szerződésben rögzített projekt pénzügyi lezárását és a közösségi támogatás utolsó részletének tényleges utalását követően, a projekt végleges támogatására fordított összeg levonását követően fennmaradó összeget 30 napon belül átutalja az NFM részére."

18. § Az R3. 33. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) E rendeletnek az egyes fejlesztési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) megállapított 28. § (3) bekezdését a Korm. rendelet hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. "

19. § (1) Az R3.1. § (4) bekezdés b)-d) pontjában, 1. § (6) bekezdésében, 3. § (5)-(12) bekezdésében, 4. § (9) bekezdésében, 7. § (13), (17) és (19) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 13. § (8) bekezdésében, 15. § (6) és (9) bekezdésében, 17. § (8) bekezdésében, 22. § (1) és (8) bekezdésében, 23. § (5) bekezdésében, 27. § (1) és (3) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 29. § (1)-(5) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 31. § (5)-(6) bekezdésében, 32. § (2)-(4) és (6) bekezdésében az "NFGM" szövegrész helyébe az "NFM" szöveg lép.

(2) Az R3.1. § (6) bekezdésében, 3. § (5) és (10) bekezdésében, 7. § (13), (17) és (19) bekezdésében, 15. § (9) bekezdésében, 17. § (2) bekezdés d)-e) pontjában, 17. § (8) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 22. § (1) és (9) bekezdésében, 31. § (5) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében az "ÖM" szövegrész helyébe a "BM" szöveg lép.

(3) Az R3. 3. § (6) bekezdés c) pontjában a "Pénzügyminisztérium" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium" szöveg lép.

7. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

20. § A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 62. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:]

"h) az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 718/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló 2010. január 28-i 80/2010/EU bizottsági rendelet."

8. A 2010. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásáról szóló 122/2010. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása

21. § A 2010. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásáról szóló 122/2010. (IV. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogcím alapján vissza nem térítendő, végleges támogatásként a projekt közösségi támogatásban nem részesülő tevékenységei finanszírozhatóak. A közösségi támogatásból visszatérülő összeget a partner szervezet a projekt soron következő ütemeinek finanszírozására használhatja fel azzal, hogy a közösségi forrás terhére megkötött támogatási szerződésben rögzített projekt pénzügyi lezárását és a közösségi támogatás utolsó részletének tényleges utalását követően, a projekt végleges támogatására fordított összeg levonását követően fennmaradó összeget 30 napon belül átutalja a minisztérium részére."

22. § Az R4. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatás folyósításával, a támogatás visszavonásából fakadó esetleges követeléskezeléssel kapcsolatos feladatokat a TRFC és a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdés szerinti jogelőd előirányzatokra a Kincstár látja el és eljár a támogatásokhoz kapcsolódó peres és nemperes eljárásokban."

23. § Az R4.

a) 6. §-ában a "legalább" szövegrész helyébe a "legfeljebb" szöveg,

b) 15. §-ában a "2%" szövegrész helyébe a "legfeljebb 3%" szöveg,

c) 24. § (2) bekezdésében a "2010. július 31-ig" szövegrész helyébe az "a megállapodás aláírását követő 15 napon belül" szöveg,

d) 25. § (1) bekezdésében a "2010. október 25-ig" szövegrész helyébe az "a felhívás közzétételét követő 90 napon belül" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti az R4.

a) 5. § (1) bekezdés e) pontja,

b) 5. § (3) bekezdésében az "e)- " szövegrész,

c) 6. §-ában az "e) és" szövegrész,

d) 8. § (1) bekezdésében az "e)- " szövegrész,

e) 9. § (2) bekezdésében az "e)- " szövegrész,

f) 10. § (2) bekezdésében az "e)- " szövegrész,

g) 11. § (1) és (3) bekezdésében az "e)-" szövegrész,

h) 12. § (1) bekezdésében az "e)- " szövegrész,

i) 2. alcíme.

9. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

25. § Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 85. § n) pont nd) alpontja.

10. Záró rendelkezés

26. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

miniszterelnök-helyettes

Melléklet 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelethez

A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács működési területe által érintett kistérségek

Budaörsi kistérség, Érdi kistérség, Dunakeszi kistérség, Gödöllői kistérség, Gyáli kistérség, Monori kistérség, Pilisvörösvári kistérség, Ráckevei kistérség, Szentendrei kistérség, Váci kistérség, Veresegyházi kistérség."

Tartalomjegyzék