140/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet

a 2006. évi központi költségvetés céltartalékának felhasználásáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontja vonatkozásában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A központi költségvetés az e rendeletben meghatározottak szerint egyszeri hozzájárulást nyújt a központi költségvetési szerveknél - ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket és a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is - a feladatok változásával, a szervezetek és a feladatellátás korszerűsítésével és ésszerűsítésével megvalósuló, a központi költségvetés számára tényleges kiadás-és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi kifizetéseihez.

(2) Nem részesülhetnek az e rendelet szerinti támogatásban azon központi költségvetési szervek, amelyek kiadási előirányzatát teljes egészében a saját bevételük - ide nem értve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, valamint a Munkaerőpiaci Alapból származó pénzeszközöket - fedezi. A Kormány ez alól - a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének a pénzügyminiszterrel egyeztetett egyedi kérelme alapján - felmentést adhat.

(3) A létszámcsökkentésekkel összefüggő többletkiadásokra támogatás az e rendeletben meghatározott támogatásigénylési feltételeket és szempontokat érvényesítő felmérés keretében igényelhető. A felmérésről és az igényelt támogatás alapján az előirányzat-átcsoportosításokról - a felülvizsgálatot követően - a pénzügyminiszter intézkedik.

2. §

A céltartalék terhére a következő intézkedések végrehajtásával kapcsolatos, 2006. évben megvalósuló létszámcsökkentések egyszeri kiadásaira igényelhető támogatás az e rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

a) jogszabályban előírt intézkedések,

b) kormányzati és a fejezet felügyeletét ellátó szerv által hozott intézkedések az intézményrendszer átszervezésére (összevonás, intézmény jogutód nélküli megszüntetése), intézmény szervezetének átalakítására és működésének ésszerűsítésére,

c) a költségvetési szerv hatáskörében végrehajtott ésszerűsítések, átszervezések (szervezeti egységek, illetve munkakörök megszüntetése, összevonása) .

3. §

(1)[1] Támogatási igényt a költségvetési szerv a 2. §-ban meghatározott intézkedések végrehajtásával összefüggésben az esetben nyújthat be, ha a közszolgálati, a közalkalmazotti, a szolgálati (a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja), a bírói, az igazságügyi alkalmazotti és az ügyészségi szolgálati jogviszony (a továbbiakban együtt: jogviszony), illetve munkaviszony megszüntetése felmentéssel, felmondással, illetőleg végkielégítéssel jár, továbbá, ha a költségvetési szerv a vele jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló munkavállalóval megállapodást köt annak korengedményes nyugdíjazásáról. Határozott idejű kinevezés/munkaszerződés esetén a jogviszony/munkaviszony megszüntetése következtében a költségvetési támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a határozott időből még hátralévő idő a létszámcsökkentési intézkedés meghozatalának időpontjában legalább egy év.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából 2006. évben megvalósuló létszámcsökkentésnek minősül, ha

a) a létszámcsökkentés a költségvetési szervnél egyúttal az álláshely megszüntetését is eredményezi (függetlenül a jogviszony megszűnésének időpontjától), és

b) a létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülő kifizetések a tárgyévben esedékesek, ideértve a 2005. évben közölt felmentések 2006. évben felmerülő többletkifizetéseit is azzal, hogy azok a 2005. évi feltételek szerint támogathatók.

(3) Nem minősül létszámcsökkentésnek a jogviszony megváltoztatását eredményező intézkedés (pl. közszolgálati jogviszonyból munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony), a fejezeten, költségvetési szerven belüli, fejezetek közötti áthelyezés, a szakmai feladatellátás (feladat-összetétel) változása miatti létszámcsere, a szakmai feladatellátás külső szolgáltató (megbízott) igénybevételével történő biztosítása (kiszervezés) .

4. §

(1) A létszámcsökkentéssel összefüggésben támogatás igényelhető a jogviszony, illetve a munkaviszony megszüntetése miatt felmerült végkielégítéssel, 13. havi illetménnyel (külön juttatással), jubileumi jutalommal és szabadságmegváltással kapcsolatos, illetve különösen indokolt esetben a pénzügyminiszter egyedi engedélye alapján a felmentési/felmondási időre járó - legfeljebb a törvények szerinti kötelező mértékű és időpontú - fizetési kötelezettségekre, továbbá a korengedményes nyugdíjazás esetén a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján a költségvetési szervet terhelő befizetési kötelezettségekre. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások azon része, melyre költségvetési támogatás nem igényelhető, a költségvetési szervet terheli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kifizetések támogatásának megállapítása az elemi költségvetésben jóváhagyott működési költségvetési támogatás, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, illetve a Munkaerőpiaci Alapból származó, a költségvetési szerv működését szolgáló támogatásértékű bevétel együttes összege és az összes működési kiadás arányának (működési támogatásarány) figyelembevételével történik. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézmények a létszámcsökkentéssel kapcsolatban felmerült, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott álláshelyekre jutó összegen kívüli egyszeri többletkiadás 10%-ának működési támogatásarányos összegét igényelhetik támogatásként. A támogatás összege a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének egyedi kérelme alapján - a pénzügyminiszter hozzájárulásával - növelhető, amennyiben

a) a létszámcsökkentés a Kormány által jóváhagyott intézményátalakításhoz kapcsolódik és az jelentős többletköltséggel jár, illetve

b) a várható működési bevételek elmaradnak az éves költségvetésben jóváhagyott összegtől.

(3) Az igényelhető támogatás összegét - a (2) bekezdés szerinti működési támogatásaránnyal számolva - csökkenteni kell

a)[2] a létszámcsökkentési intézkedéskor (felmentés közlésekor) egy évet meghaladóan betöltetlen (üres) álláshelyek elemi költségvetésben tervezett illetményének és munkaadókat terhelő járulékának 13 havi - még fel nem használt - összegével,

b) szervezeti egységenként és azon belül funkciócsoportonként (szakmai, szakmai támogató, technikai) számítva a létszámcsökkentéssel érintett, nyugdíjasnak nem minősülő foglalkoztatottak részére járó végkielégítések járulékkal növelt összegének átlagával, a létszámcsökkentéssel nem érintett nyugdíjasnak minősülők számának megfelelően. A csökkentést legfeljebb a létszámcsökkentéssel érintettek létszámát elérő nyugdíjasok számának figyelembevételével kell végrehajtani.

(4) Nem kell az igényelhető támogatás összegét a (3) bekezdés b) pontja szerint csökkenteni abban az esetben, ha a létszámcsökkentéssel nem érintett nyugdíjasnak minősülő foglalkoztatott nyugellátásban nem részesül.

5. §

(1) A költségvetési szerv a támogatási igényét a felmérés szerinti adatlapon a fejezet felügyeletét ellátó szervnek nyújtja be. E szerv az e rendeletben foglalt igénylési feltételeknek való megfelelés vizsgálatát és a számszaki ellenőrzést követően a fejezet összesített igényét megküldi a Pénzügyminisztériumnak. A pénzügyminiszter a felülvizsgálatot követően, a feltételek megléte esetén intézkedik az igényelt összeg átcsoportosításáról.

(2) A céltartalékból létszámcsökkentés címén igényelt támogatás fel nem használt részét az előirányzat-maradványelszámolás keretében vissza kell fizetni, abból tárgyévi kifizetés nem teljesíthető és nem vehető figyelembe a tárgyévi igénylésnél.

6. §

(1) A támogatást a (2) bekezdésben meghatározottak szerint vissza kell fizetni, ha a létszámcsökkentést követően a költségvetési szerv

a) az elbocsátott személy munkakörének teljes vagy részbeni ellátására az álláshelyet két éven belül ismételten betölti, vagy arra bármely más foglalkoztatási formában jogviszonyt keletkeztet,

b) létszámát - a felügyeleti szerv által feladatbővüléssel összefüggően igazoltan elrendelt létszámnövekedést meghaladóan - növeli, beleértve a következő év(ek) i költségvetésben engedélyezett létszámkeret növelését is.

(2)[3] A visszafizetendő támogatás összege az igénybenyújtáskor számított működési támogatásarány figyelembevételével az (1) bekezdés a)-b) pontja szerint foglalkoztatottak 13 havi rendszeres személyi juttatása és munkaadókat terhelő járuléka az önrevízió vagy az ellenőrzés időpontjában irányadó illetménnyel számolva.

(3)[4]

(4) A (2) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettségnek, illetve a (3) bekezdés szerinti befizetési kötelezettségnek az előirányzat-maradvány elszámolás keretében kell eleget tenni. A (2) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségek összege nem haladhatja meg a kapott támogatás összegét.

7. §

(1) A támogatás jogszerű igénybevételét és a létszámcsökkentés végrehajtását a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 70/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott hatáskörében eljárva, külön ellenőrzi. Amennyiben a költségvetési szerv a támogatást nem jogszerűen vette igénybe, az igényelt összeggel az előirányzat-maradvány elszámolása keretében köteles elszámolni, és a 6. § alkalmazásával a visszafizetési, illetve a befizetési kötelezettségét teljesíteni.

(2) A költségvetési szerv a támogatás-igénylési feltételeknek való megfelelés igazolása céljából - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával - dokumentációt köteles készíteni. A dokumentáció legfontosabb tartalmi elemei:

a) a létszámcsökkentési intézkedés jogalapjának megnevezése, az intézkedés meghozatalának és végrehajtásának időpontja,

b) a jogviszony, illetve a munkaviszony megszűnése, megszüntetése jogcímének megnevezése,

c) a létszámcsökkentési döntéssel összefüggő kifizetések megnevezése és a kifizetések esedékessége.

(3) A dokumentációban feltüntetett adatokon felül a KEHI minden olyan adatot bekérhet a költségvetési szervtől, amelyet az ellenőrzés teljes körű végrehajtása céljából szükségesnek tart.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § 65. pontja. Hatályos 2008.01.01.

[2] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2006/81. száma. Megjelent 2006.07.05.

[3] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2006/81. száma. Megjelent 2006.07.05.

[4] Megsemmisítette a 65/2006. (XI. 24.) AB határozat. Hatálytalan 2006.11.24.