18/2006. (II. 28.) FVM rendelet

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a (1) bekezdése b) pontjának 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[6. § (1) Az 1. számú mellékletben és a Nemzeti Fajtajegyzék B. részében felsorolt zöldségfajok államilag elismert vagy a Közösségi Fajtajegyzékben szereplő fajtáinak vetőmagját - a nemesítő vagy a fajtafenntartó szándékának megfelelően - a következő kategóriákban lehet forgalomba hozni:

b) elit vetőmagként az olyan vetőmagot,]

"4. amely hatósági vizsgálat vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan tesz eleget a 1-3. pont szerinti feltételeknek;"

(2) Az R. 6. §-a (1) bekezdése c) pontjának 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[6. § (1) Az 1. számú mellékletben és a Nemzeti Fajtajegyzék B. részében felsorolt zöldségfajok államilag elismert vagy a Közösségi Fajtajegyzékben szereplő fajtáinak vetőmagját - a nemesítő vagy a fajtafenntartó szándékának megfelelően - a következő kategóriákban lehet forgalomba hozni:

c) certifikált vetőmagként az olyan vetőmagot,]

"4. amely hatósági vizsgálat vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan tesz eleget az 1-3. pont szerinti feltételeknek;"

2. §

Az R. 18. §-ának (2) bekezdése a következő c) és d) alponttal, továbbá a 18. § a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

[(2) Az átruházott jogkörben végzett minősítést és az ennek részét képező szántóföldi ellenőrzést a minősítő intézet felügyelete mellett kell végezni, azzal, hogy]

"c) a vizsgálandó vetőmagtermést olyan vetőmagból kell termeszteni, amely kisparcellás fajtaazonosító kiter-mesztéssel bizonyítottan megfelel a fajtaazonossági és fajtatisztasági követelményeknek,

d) a vetőmagtermésből betakarított vetőmagtételek mintáiból a szükséges mennyiség kivételre kerül a kisparcellás fajtaazonosító kitermesztésre, valamint - ahol szükséges - a fajtaazonosság és tisztaság ellenőrzésére irányuló hatósági laboratóriumi vetőmagvizsgálatra.

(3) A minősítő intézet a felügyelete során feltárt szabálytalanság esetén köteles a meghatalmazott felügyelő által átruházott jogkörben végzett szántóföldi ellenőrzést hivatalos szántóföldi ellenőrzéssel vagy kisparcellás fajtaazonosító kitermesztéssel ellenőrizni, és amennyiben a vetőmagtétel az előírt követelményeknek nem felel meg, köteles a vetőmagtétel és a vetőmagszaporítás minősítését megszüntetni.

(4) Ha a meghatalmazott felügyelő szántóföldi ellenőrzése során három vagy több esetben téves minősítést állapít meg, engedélyét a minősítő intézet visszavonja."

3. §

Az R. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Minősítés céljára homogén vetőmagtételből, megfelelő módszerek szerint hivatalos mintát kell venni. Az ellenőrzés céljából végrehajtott vetőmag-mintavétel kizárólag a minősítő intézet által végezhető. A mintákat a fémzároltató köteles eljuttatni a vizsgálat helyére."

4. §

Az R. a következő alcímmel, továbbá 22/A. és 22/B. §-sal egészül ki:

"Elit és certifikált vetőmag átruházott jogkörben végzett mintavétele

22/A. § (1) A fajtakitermesztési és vetőmagvizsgálati célból - a (2) (13) bekezdés előírásainak megfelelően átruházott jogkörben végzett mintavétel hivatalos mintavételnek minősül.

(2) Átruházott jogkörben mintát venni az 1. számú mellékletben felsorolt növényfajok elit és certifikált szaporítási fokú olyan vetőmagtételeiből szabad, amelyeket az Európai Unió területén történő forgalomba hozatal céljából fémzároltak.

(3) A mintavételt a minősítő intézet engedélyével rendelkező mintavevő (a továbbiakban: meghatalmazott mintavevő) végezheti. A meghatalmazott mintavevő a mintavétellel összefüggésben jogtalan előnyhöz nem juthat.

(4) A minősítő intézet az engedélyeket az átruházott jogkörben végzett mintavételre és vetőmagvizsgálatra vonatkozó szabályzatában foglalt eljárásrend szerint adja ki.

(5) A meghatalmazott mintavevő:

a) olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság által alkalmazott személy, akinek vagy amelynek tevékenységi köre nem foglalja magában a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet,

b) olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság által alkalmazott személy, akinek vagy amelynek tevékenységi köre magában foglalja a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet, azzal, hogy ilyen esetben a vetőmag-mintavevő kizárólag az alkalmazója megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmag-mintavételt, kivéve, ha alkalmazója, a minősítést kérő és a minősítő intézet ettől eltérően állapodik meg, vagy

c) az a) és b) pont szerinti alkalmazásban nem álló, vetőmag-előállítást, vetőmagtermesztést, vetőmag-feldolgozást vagy vetőmag-kereskedelmet nem folytató személy.

(6) A minősítő intézet a (3) bekezdés szerinti engedélyt olyan személynek adja meg, aki

a) felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik,

b) az átruházott jogkörben végzett mintavételre vonatkozó vizsgakövetelményeknek megfelelt, és

c) írásbeli nyilatkozattal kötelezi magát arra, hogy a hivatalos mintavételre és az átruházott jogkörben végzett mintavételre vonatkozó szabályokat betartja.

(7) A mintavételt a jogszabályok és a minősítő intézet engedélyében foglaltak alapján kell végezni.

(8) A meghatalmazott mintavevő tevékenységét a minősítő intézet ellenőrzi. A meghatalmazott mintavevő tevékenységéről negyedévente - a mintavételek számára kiterjedő adatszolgáltatással - tájékoztatja a minősítő intézetet. Az automata mintavevő eszköz használatát a minősítő intézet engedélyezi és rendszeresen ellenőrzi.

(9) Az átruházott jogkörben végzett mintavételt a minősítő intézet felügyelete mellett kell végezni. A meghatalmazott mintavevő által mintázott vetőmagtételek legalább 15%-át ellenőrző hivatalos mintavételben és hivatalos vetőmag-vizsgálatban kell részesíteni.

(10) A minősítő intézet a meghatalmazott mintavevő engedélyét visszavonja, ha

a) az átruházott jogkörben végzett mintavételre vonatkozó rendszeres továbbképző oktatáson nem vesz részt vagy az azt követő vizsgán nem felel meg,

b) a mintavételek során három vagy több esetben megsérti a mintavételre vonatkozó előírásokat, vagy

c) a (8) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget.

(11) A minősítő intézet az ellenőrzése során feltárt mintavételi szabálytalanság esetén köteles az átruházott jogkörben végzett mintavétel folyamatát és eredményét hivatalos mintavétellel és vetőmagvizsgálattal ellenőrizni, és amennyiben a vetőmagtétel az előírt követelményeknek nem felel meg, köteles a vetőmagtétel minősítését megszüntetni. E vizsgálat költségét a meghatalmazott mintavevő a minősítő intézet részére megtéríti.

(12) A minősítő intézet az engedély visszavonását megalapozó eseteken kívüli, (11) bekezdés szerinti szabálytalanság esetén, annak jellegétől és mértékétől függően

a) a meghatalmazott mintavevő engedélyét a szabálytalanságot orvosoló intézkedések megtételéig felfüggeszti,

b) a kötelező ellenőrző hivatalos mintavételek számát és mértékét megnöveli, és

c) soron kívüli mintavételi oktatáson és vizsgán való részvételt rendel el.

(13) A minősítő intézet köteles

a) az átruházott jogkörben végzett mintavételre és vetőmagvizsgálatra vonatkozó szabályzatát internetes honlapján közzétenni,

b) a mintavevőkről és tevékenységükről nyilvántartást vezetni,

c) az átruházott jogkörben végzett mintavételre vonatkozó vizsga elméleti anyagát a vizsga időpontját megelőzően legalább harminc nappal internetes honlapján nyilvánosságra hozni, valamint

d) a szükséges oktatást és vizsgáztatást megszervezni.

Elit és certifikált vetőmag átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálata

22/B. § (1) Az 1. számú mellékletben felsorolt növényfajok elit és certifikált szaporítási fokú vetőmagjának - az Európai Unió területén történő forgalomba hozatala céljából - a 3. számú mellékletben foglalt követelményekre kiterjedő, a (2) (15) bekezdés előírásainak megfelelő átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálata hivatalos vetőmagvizsgálatnak minősül.

(2) Az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot vetőmagvizsgálatra akkreditált és a minősítő intézet engedélyével rendelkező vetőmagvizsgáló laboratórium végzi. A vetőmagvizsgáló laboratórium tevékenységét a minősítő intézet engedélyével rendelkező vezető magvizsgáló irányítja, aki közvetlenül felel a laboratórium szakmai tevékenységéért.

(3) A laboratórium az engedély keretein belül a minősítő intézet által a vetőmagvizsgálat céljára megfelelőnek minősített helyiségben és berendezésekkel működik. A laboratórium a vetőmagvizsgálatot a nemzetközi módszereknek megfelelően végzi.

(4) A minősítő intézet a (2) bekezdés szerinti vezető magvizsgálói engedélyt olyan személynek adja meg, aki

a) rendelkezik a vetőmagvizsgáló laboratórium szakmai vezetéséhez szükséges, felsőfokú szakirányú végzettséggel,

b) a hivatalos mintavevőkre és magvizsgálókra, valamint a hivatalos laborvezetőkre vonatkozó vizsgakövetelményeknek megfelelt.

(5) A vetőmagvizsgáló laboratórium magvizsgálójának rendelkeznie kell a minősítő intézet engedélyével. A minősítő intézet az engedélyt olyan személynek adja meg, aki

a) legalább középfokú végzettséggel és szükséges szakirányú képesítéssel rendelkezik, és

b) a hivatalos magvizsgálókra vonatkozó vizsgakövetelményeknek megfelelt.

(6) A minősítő intézet a vizsga elméleti anyagát köteles a vizsga időpontját megelőzően legalább harminc nappal nyilvánosságra hozni, valamint a szükséges oktatást és vizsgáztatást megszervezni.

(7) A minősítő intézet az engedélyeket az átruházott jogkörben végzett mintavételre és vetőmagvizsgálatra vonatkozó szabályzatában foglalt eljárásrend szerint adja ki.

(8) A vetőmagvizsgáló laboratórium független laboratórium vagy valamely vetőmag-vállalkozáshoz tartozó laboratórium. A vetőmag-vállalkozáshoz tartozó laboratórium kizárólag azon vetőmag-vállalkozás megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmagvizsgálatot, amely vetőmag-vállalkozáshoz tartozik, kivéve, ha ettől eltérő megállapodás születik a vetőmag-vállalkozás, a minősítést kérő és a minősítő intézet között.

(9) A vetőmagvizsgálatot a jogszabályok és a minősítő intézet engedélyében foglaltak alapján kell elvégezni.

(10) A vetőmagvizsgáló laboratórium vetőmagvizsgáló tevékenységét a minősítő intézet ellenőrzi.

(11) Az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot a minősítő intézet felügyelete mellett kell végezni. Az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálat során vizsgált vetőmagtételek legalább 15%-át a minősítő intézet által elvégzett ellenőrző hivatalos vetőmag-vizsgálatban kell részesíteni.

(12) A minősítő intézet az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot végző laboratórium vezető magvizsgálójának engedélyét visszavonja, ha

a) az átruházott jogkörben végzett mintavételre és vetőmagvizsgálatra vonatkozó rendszeres továbbképző oktatáson nem vesz részt vagy az azt követő vizsgán nem felel meg,

b) a laboratórium-vezetőknek szervezett rendszeres továbbképző oktatáson nem vesz részt vagy az azt követő vizsgán nem felel meg, vagy

c) a magvizsgálat során három vagy több esetben megsérti a magvizsgálatra vonatkozó előírásokat.

(13) A minősítő intézet az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot végző laboratórium magvizsgálójának engedélyét visszavonja, ha

a) az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatra vonatkozó rendszeres továbbképző oktatáson nem vesz részt vagy az azt követő vizsgán nem felel meg, vagy

b) a magvizsgálat során három vagy több esetben megsérti a magvizsgálatra vonatkozó előírásokat.

(14) A minősítő intézet a felügyelete során feltárt magvizsgálati szabálytalanság esetén köteles az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot hivatalos vetőmagvizsgálattal ellenőrizni, és amennyiben a vetőmagtétel az előírt követelményeknek nem felel meg, köteles a vetőmagtétel minősítését megszüntetni. E vizsgálat költségét a vetőmagvizsgáló laboratórium a minősítő intézet részére megtéríti.

(15) A minősítő intézet az engedély visszavonását megalapozó eseteken kívüli, (14) bekezdés szerinti szabálytalanság esetén, annak jellegétől és mértékétől függően

a) az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálat keretén belül kiadott vetőmagvizsgáló laboratóriumi, vezető magvizsgálói, illetve magvizsgálói engedélyt a szabálytalanságot orvosoló intézkedések megtételéig felfüggeszti,

b) a kötelező ellenőrző hivatalos vetőmagvizsgálatok számát és mértékét megnöveli,

c) soron kívüli vetőmagvizsgálati alapszintű oktatáson és vizsgán való részvételt rendel el, vagy

d) az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálat keretén belül kiadott vetőmagvizsgáló laboratóriumi, vezető magvizsgálói, illetve magvizsgálói engedélyt visszavonja."

5. §

(1) Az R. 39. §-a (2) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő szövegrész lép:

"E rendelet - szabályozási tárgykörében - az alábbi közösségi irányelveknek való megfelelést szolgálja:"

(2) Az R. 39. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban - szabályozási tárgykörében - az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:]

"b) a Tanács 2002/55/EK irányelve a zöldségvetőmagok forgalmazásáról és az azt módosító 2004/117/EK tanácsi irányelv,"

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvnek a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatok és a harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. december 22-i 2004/117/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter