Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

277/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról

Az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerv kijelölése tárgyában a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34. §-ának f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő központi hivatal.

(2)[2] A Hivatal önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek költségvetése önálló költségvetési fejezetet képez.

(3) A Hivatalt elnök vezeti.

(4) A Hivatal székhelye Budapest.

2. §

(1)[3] A miniszter irányítási jogkörében kinevezi és felmenti a Hivatal elnökhelyetteseit. A miniszter a Hivatal elnökének és elnökhelyetteseinek kinevezését megelőzően meghallgatja a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elnökének, az elnökhelyettesek kinevezését megelőzően a Hivatal elnökének véleményét is. A Hivatal elnökének kinevezése és felmentése előtt a miniszter meghallgatja az oktatási és kulturális miniszter véleményét is.

(2) Az oktatási és kulturális miniszter a következő szakmai kérdésekben működik közre:

a) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a továbbiakban: Alap) felhasználásáról készült éves beszámoló elkészítése;

b) a kutatás-fejlesztést, a technológiai innovációt érintő jogszabályok, valamint a Hivatalról szóló jogszabály előkészítése.

3. §

(1) A Hivatal elnöke

a) javaslatot tesz a miniszternek a Hivatal szervezeti és működési szabályzatára;

b) ellátja a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 10. §-ának (3) bekezdésében rögzített, az Alap működtetésével kapcsolatos, valamint a Hivatal rendelkezésére bocsátott pénzforrások kezelése kapcsán külön jogszabályban előírt feladatokat;

c) a Hivatal elnökhelyettesei tekintetében a kinevezés és felmentés kivételével, az alkalmazottak felett pedig tel-jeskörűen gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(2) A Hivatal elnöke évente beszámol a miniszternek a Hivatal tevékenységéről, a kutatás-fejlesztésről és technológiai innovációról, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény alkalmazása során szerzett tapasztalatokról.

4. §

A Kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szervként a Hivatalt jelöli ki.

5. §

(1) A Hivatal feladatkörébe tartozik

a) a tudomány-, technológia- és innováció-politika kidolgozásában és megvalósításában való közreműködés, valamint az érvényesüléséhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;

b) a tudomány-, technológia- és innováció-politika érvényesülését biztosító jogszabályok koncepciójának előkészítésében való részvétel;

c) a tudomány-, technológia- és innováció-politika érvényesülését elősegítő kormányzati információs tevékenység ellátása;

d) a tudomány-, technológia- és innováció-politika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés szakmai feladatainak ellátása.

e)[4] a magyarországi űrkutatás fő irányainak és programjainak kidolgozása.

(2)[5] A Hivatal felügyeli a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszert, és ellátja a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről szóló jogszabályban meghatározott feladatait.

(3) Feladatai ellátása során a Hivatal együttműködik az érintett miniszterekkel, államigazgatási szervekkel, a Magyar Tudományos Akadémiával és más köztestületekkel, valamint a regionális és társadalmi szervezetekkel.

6. §

(1) A Hivatal a tudomány-, technológia- és innováció-politika kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása érdekében javaslatokat dolgoz ki a miniszter részére

a) a tudomány-, technológia- és innováció-politika alakítására, amelynek megalapozásához elemzéseket, közép-és hosszú távú koncepciókat készít, technológiai előretekintési programokat indít;

b) a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység

ba) ösztönzését szolgáló központi állami források képzésére és felhasználására, figyelemmel kíséri továbbá a források felhasználását,

bb) közvetlen és közvetett támogatási, ösztönzési rendszerére, a támogatások szempontjainak meghatározására, a közgazdasági eszközök, gazdasági szabályozók kialakítására, és közreműködik ezek fejlesztésében,

bc) emberi erőforrásai fejlesztésére, a kutatóképzés és a tudásközpontok erősítésére;

c) a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére.

(2) A Hivatal a feladatkörében

a) részt vesz a közép- és hosszú távú nemzetgazdasági koncepciók, stratégiák, ezen belül kiemelten a Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásában, érvényesítésében;

b) részt vesz az országos és regionális fejlesztési programok kidolgozásában, módszertani segítséget nyújt a magyarországi régiók kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájának kialakításához, a nemzetközi, különösen az európai uniós források eléréséhez és innovációs fejlesztési célokra történő felhasználásához;

c) segítséget nyújt a kis- és közepes méretű vállalkozások technológiai megújulásához;

d) az Alap és a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról évente beszámol a miniszternek;

e) közreműködik a Magyar Köztársaságnak nyújtott külföldi támogatások kutatás-fejlesztési és innovációs célú felhasználásában, illetve e tevékenység koordinálásában;

f) figyelemmel kíséri a kutatás-fejlesztési, illetve innovációs célú hazai támogatási programokat és pályázatokat a források összehangolt és koncentrált felhasználása érdekében, valamint szükség esetén az összhang megteremtése céljából javaslatokat dolgoz ki az érintettek számára.

g)[6] elősegíti a kutatási eredmények hasznosítását, és közvetíti az innovációt szolgáló ismereteket (tanácsadás, regionális szervezetek innovációs tevékenységének koordinálása, partnerkeresés) .

(3) A Hivatal a rendelkezésére bocsátott pénzforrások felhasználása tekintetében

a)[7] ellátja az Alap felhasználásával, kezelésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat;

b) kidolgozza - a vonatkozó jogszabályi keretek között - a pénzeszközök felhasználási rendjét, döntéshozatali eljárásait és a finanszírozás tekintetében alkalmazható módszereket, és közreműködik a pénzügyi támogatás nyújtásában;

c) kidolgozza a műszaki fejlesztési programok és pályázatok értékelésére, az eredmények mérésére irányuló stratégiát és módszertant, és alkalmazza ezeket;

d) külön jogszabály alapján ellátja a hazai fejlesztéseket támogató, az Európai Unió által társfinanszírozott intézkedések kutatás-fejlesztési és innovációs programjainak magyarországi tervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokat.

e)[8] a kutatás-fejlesztésben, innovációban érintett miniszterek, valamint országos és regionális szervezetek bevonásával támogatási stratégiákat és programokat dolgoz ki, és végrehajtja azokat, ennek keretében pályázati és pénzügyi lebonyolítási, irodai működtetési és gazdasági, ügyviteli szolgáltatásokat nyújt, a kutatás-fejlesztési és egyéb innovációs pénzügyi források pályázati és más formában történő, a jogszabályoknak megfelelő és hatékony felhasználását biztosítja.

6/A. §[9]

A Hivatal feladata

a) űrkutatási főirányok és programok kidolgozása,

b) az űrkutatás eredményeinek alkalmazásba viteléhez segítség nyújtása,

c) az űrkutatási tevékenység folytatására létrehozott kutatás-fejlesztési infrastruktúra szükség szerinti fenntartása és a kutatás-fejlesztési hálózatok működtetése,

d) az Európai Űrügynökségnél való képviselet ellátása,

e) az európai integrációból adódó űrkutatási és űrpolitikai feladatok koordinálása,

f) a Magyar Űrkutatási Tanács és az Űrkutatási Tudományos Tanács működése feltételeinek biztosítása.

7. §

A Hivatal a tudomány-, technológia- és innováció-politika érvényesülését elősegítő kormányzati információs (adatgyűjtési, adatfeldolgozási és tájékoztatási) tevékenység keretében különösen a következő feladatokat látja el:

a) elősegíti a korszerű műszaki megoldások megismertetését, elterjesztését, hasznosítását, továbbá e célok elérését segítő programok, szervezetek, intézmények fejlesztését, előmozdítja a kutatás-fejlesztés és innováció társadalmi elfogadottságának, elismertségének és támogatottságának fokozására irányuló tevékenységet;

b) módszertani segítséget nyújt a kutatás-fejlesztési és innovációs statisztikai adatok gyűjtéséhez, mutatószámok kidolgozásához, részt vesz ezek feldolgozásában, elemzésében, hasznosításában, a hazai és nemzetközi intézmények számára nyújtott információszolgáltatásban;

c) gondoskodik a feladatkörébe tartozó kutatás-fejlesztési programok és pályázatok értékeléséből származó eredmények, valamint e programok és pályázatok nyerteseire vonatkozó, közérdekű adatok nyilvánosságáról.

d)[10] működteti a tevékenységéhez kapcsolódó adatbázist és nyilvántartási rendszert.

8. §

A Hivatal a tudomány-, technológia- és innováció-politika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés, a hazai és külföldi szervezetek és a kutatás-fejlesztési tevékenységben részt vevő személyek közötti együttműködés kialakítása és erősítése keretében - összhangban a Kormány külpolitikai, külgazdasági stratégiájával, illetve az általános külpolitikai célkitűzésekkel - a külügyminiszterrel összehangolva, különösen a következő szakmai feladatokat látja el:

a) szakmailag összehangolja a Kormány nemzetközi tudomány- és technológia-politikai tevékenységét, javaslatot tesz a miniszternek annak irányítására;

b) a miniszter útján kezdeményezi az érintett szervekkel együttműködve a két- és többoldalú kormányközi tudományos és technológiai egyezmények megkötését, valamint részt vesz ezek előkészítésében, az ezekből eredő feladatok ellátásának szervezésében, és koordinálja azok végrehajtását;

c) szakmailag közreműködik a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységek irányításában;

d) támogatja az Európai Unió Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjaiban és az Európai Kutatási Térség fejlesztésében végzett magyar kormányzati tevékenységet;

e) az európai uniós tagságból eredő jogok és kötelezettségek keretében közreműködik a kutatás-fejlesztést és innovációt érintő kormányzati feladatok ellátásában, valamint - az érintett miniszterekkel folytatott egyeztetés alapján -javaslatot tesz a miniszternek az Európai Unió kutatással, technológiával és innovációval foglalkozó testületeiben képviselni kívánt álláspontra;

f) a miniszter felhatalmazása alapján képviseletet lát el a nemzetközi tudományos és technológiai szervezetekben, kezdeményezésekben;

g) feladatkörében együttműködik a Magyar Köztársaság külképviseleteivel, és kapcsolatot tart a Magyarországon működő külképviseletekkel, valamint a Magyarországon, illetve külföldön működő partnerintézményekkel;

h) a külügyminiszterrel közösen működteti a tudományos és technológiai szakdiplomata hálózatot.

9. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)[11]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.05.01.

[2] Módosította a 103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése. Az 5. § (3) bekezdése alapján hatályos a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. számú mellékletét a "XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL" fejezettel kiegészítő törvény hatálybalépésének napjától. A 2008. évi XX. törvény alapján hatályos 2008.05.15.

[3] Módosította a 61/2009. (III. 28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.04.05.

[4] Beiktatta a 306/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[5] Megállapította a 392/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2008.01.01.

[6] Beiktatta a 392/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[7] Megállapította a 392/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[8] Beiktatta a 392/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[9] Beiktatta a 306/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[10] Beiktatta a 392/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatályos 2008.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 225. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.