Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet

a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormánytagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 29. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a) kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért,

b) tudománypolitika koordinációjáért

c)[1] űrkutatásért

felelős tagja.

2. §

A miniszter az e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,

b) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit,

c) előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,

d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

e) kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő miniszteri szintű megállapodásokat,

f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumain való képviseletéről,

h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

i) gondoskodik - a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint - a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről,

j) közreműködik a strukturális alapok és a Kohéziós Alap hazai felhasználásához kapcsolódó Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítésében és nyomon követésében,

k) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a honvédelmi felkészítés feladatainak végrehajtását.

3. §

(1) A miniszter a kutatás-fejlesztésért és a technológiai innovációért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a kutatás-fejlesztésről,

b) a technológiai innovációról,

c) a magyar formatervezési díjról,

d) az iparjogvédelmi támogatásokról

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(2) A miniszter irányítja a Miniszterelnöki Hivatal kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter tevékenységében közreműködő államtitkárának tevékenységét.

(3) A miniszter a kutatás-fejlesztésért és a technológiai innovációért való felelőssége körében irányítja a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt.

(4) A miniszter gyakorolja a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének hatásköreit a XXXIV. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal fejezet felett.

3/A. §[2]

A minisztert az űrkutatással kapcsolatos feladatainak ellátásában véleményező testületként a Magyar Űrkutatási Tanács és Űrkutatási Tudományos Tanács segíti, amelynek tagjait a miniszter kéri fel.

4. §

(1) A miniszter a tudománypolitika koordinációjáért való felelőssége körében

a) képviseli a kormányzati tudománypolitikát a Kormány, valamint - a Kormány döntése szerint - az Országgyűlés előtt,

b) koordinálja - a Magyar Tudományos Akadémia elnöke közreműködésével - a kormányzati tudománypolitika kidolgozását és érvényesítését,

c) részt vesz a kormányzati technológia- és innovációpolitika kidolgozásában, koordinálja a nemzetközi tudómányos szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

d) felelős az európai integrációból eredő tudományos és tudománypolitikai feladatok végrehajtásáért és az integrációs szakmai kapcsolatok szervezéséért, irányításáért,

e) irányítja a tudománypolitikát és annak megvalósítását, a kormányzati technológia- és innovációpolitika keretében a fejlesztéspolitikáért felelős miniszterrel együttműködve irányítja az ágazati technológia- és innovációpolitikát és annak megvalósítását, meghatározza az ágazati minőségpolitikát.

(2) A miniszter a tudománypolitika koordinációjáért való felelőssége körében

a) elősegíti a tudományos eredmények hasznosulását az új ismeretek előállításában, a tudás intézményes átörökítésében és a társadalmi innováció folyamatában,

b) kezdeményezi a nem közvetlen gazdasági haszon elérésére irányuló tudományos kutatások - így különösen a tiszta alapkutatások - költségvetési és európai uniós forrásainak összehangolt felhasználását,

c) kezdeményezi, elősegíti és koordinálja az irányítása alá tartozó intézmények kutatási tevékenységét.

4/A. §[3]

A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az oktatási és kulturális miniszter helyettesíti.

4/B. §[4]

A miniszter megnevezésének rövidítéseként a "KFTNM" megjelölést kell alkalmazni.

5. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2008. május 1-jén lép hatályba.

(2) Ahol e rendelet hatálybalépését megelőzően kihirdetett kormányrendelet vagy kormányhatározat kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért való felelősség körében Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot vagy gazdasági és közlekedési minisztert, illetve a tudománypolitika koordinációjáért való felelősség körében Oktatási és Kulturális Minisztériumot vagy oktatási és kulturális minisztert említ, azon Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt vagy a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli minisztert kell érteni.

(3) A 3. § (4) bekezdése és az 5. § (5) bekezdése a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. számú mellékletét a "XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL" fejezettel kiegészítő törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

(4) A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló 277/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésében az "a gazdasági és közlekedési miniszter" szövegrész helyébe az "a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter" szöveg lép.

(5) Az R. 1. § (2) bekezdésében a "költségvetési szerv" szövegrész helyébe a "költségvetési szerv, amelynek költségvetése önálló költségvetési fejezetet képez" szöveg lép.

(6) Hatályát veszti a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § k) pontja, 3. § (11) bekezdése és 4. § (8) bekezdése.

(7) Hatályát veszti az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja, 4. § (3) bekezdés f) pontja és 5. §-a.

(8) Az e kormányrendelet alapján a miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően - a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium jogutódja a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal.

(9) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából a miniszterhez átkerülő feladatkörök tekintetében a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium jogutódjának a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt kell tekinteni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 306/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[2] Beiktatta a 306/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[3] Beiktatta a 189/2008. (VII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2008.07.29.

[4] Beiktatta a 284/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2009.01.01.