353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), q) és sz) pontjában,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), f), h), i), l), n) és o) pontjában,

a 4. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) pontjában,

az 5. alcím és a 4. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint 85. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint (3) bekezdés b) pont bd) alpontjában,

a 6. alcím, valamint az 5. és 6. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 7. alcím és a 7. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában,

a 8. alcím és a 8. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában,

a 10. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és n) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) és y) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 22. pontjában, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés w) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés v) pontjában,

a 14. alcím és a 9. melléklet tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. §-ában,

a 15. alcím, valamint a 10. és 11. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) és w) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és v) pontjában,

a 16. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) és u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.)

a) 4. § (1) bekezdésében a "térítési díj" szövegrész helyébe a "térítési díj és a belépési hozzájárulás" szöveg,

b) 4. § (5) bekezdésében a "térítési díját" szövegrész helyébe a "térítési díját és belépési hozzájárulásának összegét" szöveg,

c) 13. § (1) bekezdésében a "gondozási napló (1. számú melléklet)" szövegrész helyébe a "külön jogszabály szerinti gondozási napló" szöveg,

d) 15. § (2) bekezdésében az "intézményi térítési díját a 9. § (2) és (4) bekezdése szerint kell megállapítani. A" szövegrész helyébe az "esetében a" szöveg,

e) 15. § (4) bekezdésében a "12-14" szövegrész helyébe a "13" szöveg,

f) 25. § (3) bekezdésében a "(2) bekezdés b)" szövegrész helyébe a "(2a) bekezdés a)" szöveg,

g) 28. § (1) és (2) bekezdésében az "ellátás" szövegrész helyébe az "ellátás és a támogatott lakhatás" szöveg,

h) 31. § (3) bekezdésében az "a jelzálogbejegyzés" szövegrész helyébe az "az Szt. 119. § (3) bekezdése szerinti jelzálogbejegyzés" szöveg,

i) 3. számú melléklet A) és B) táblázatában a "Folyó évi" szövegrész helyébe az "Éves" szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti a Tr.

a) 2. § (1) bekezdés második mondata,

b) 9. § (2) és (3) bekezdése,

c) 12. § (1) bekezdése,

d) 13. § (1) bekezdés utolsó mondata,

e) 14. § (1) és (2) bekezdése,

f) 14/A. § (1) bekezdésében az "egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége alapján megállapított támogató szolgálati" szövegrész,

g) 19. §-ában és 31. § (3) bekezdésében a "folyó évi" szövegrész,

h) 1. számú melléklete.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 5/A. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szociális és gyámhivatal a (2) bekezdés szerinti jelentés elkészítéséhez tájékoztatást kér]

"a) a rendőrségtől, a gyámhivataltól, a gyermekjóléti szolgálattól, a speciális gyermekotthontól és a javítóintézettől a gyermekkorú, fiatalkorú bűnelkövetők számáról, az általuk elkövetett bűncselekményekről és azok okairól, valamint a pártfogó felügyelői szolgálattól a fiatalkorúak pártfogó felügyelete és a megelőző pártfogás tapasztalatairól,"

4. § A Gyer. 7/A. § a) pontja a következő ae) alponttal egészül ki:

(A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül, amennyiben a gyámhatóság a feladatkörébe tartozó döntést hoz)

"ae) a fővárosi, megyei pártfogó felügyelői szolgálat vezetője, a megelőző pártfogó felügyelő;"

5. § A Gyer. 86. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tárgyaláson meg kell hallgatni a Gyvt. 128. §-ában meghatározott személyeken túl

a) azt a családgondozót, aki a gyermek gondozását a védelembe vételt megelőzően segítette, ideértve az átmeneti gondozást nyújtó intézmény családgondozóját is, és

b) a megelőző pártfogó felügyelőként kijelölhető személyt, ha a pártfogó felügyelői szolgálat kockázatértékelése a gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének magas fokát állapította meg."

6. § (1) A Gyer. 88. §-át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"A családgondozó kirendelése, felmentése és egyes feladatai"

(2) A Gyer. 88. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A családgondozó indokolt esetben javaslatot tesz a megelőző pártfogás elrendelésére, mellőzésére, fenntartására vagy megszüntetésére."

7. § A Gyer. 89. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egyéni gondozási-nevelési tervben kell meghatározni a családgondozó, a szülő és a gyermek azon feladatait, amelyek a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetéséhez szükségesek. Ha a gyámhivatal elrendelte a gyermek megelőző pártfogását, a feladatokat erre tekintettel kell meghatározni."

8. § A Gyer. 90. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Ha elrendelték a fiatalkorú pártfogó felügyeletét, a védelembe vétel felülvizsgálata során a gyámhivatal

a) vizsgálja különösen a megállapított magatartási szabályokat, az egyéni gondozási-nevelési tervet és az egyéni párfogó felügyelői tervet, valamint

b) - amennyiben a fiatalkorú megelőző pártfogás alatt áll - megszünteti a megelőző pártfogást.

(4) A felülvizsgálat iránti eljárás során a 86. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, azzal, hogy a tárgyaláson - ha a felülvizsgálatot a pártfogó felügyelő kezdeményezte - a pártfogó felügyelő, valamint megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző pártfogó felügyelő is meghallgatható."

9. § A Gyer. ÖTÖDIK RÉSZE a következő XII/A. Fejezettel egészül ki:

"XII/A. FEJEZET

MEGELŐZŐ PÁRTFOGÁS

A megelőző pártfogás elrendelése

91/K. § (1) A gyámhivatal a nyomozó hatóságnak a bűncselekmény vagy a szabálysértési hatóságnak az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetéséről tájékoztató, a Gyvt. 68/D. § (1) bekezdése szerinti jelzését követően megkeresi

a) védelembe vétel alatt nem álló gyermek esetén három munkanapon belül

aa) a pártfogó felügyelői szolgálatot a környezettanulmány és a gyermek veszélyeztetettségének bűnmegelőzési szempontú kockázatértékelése (a továbbiakban: kockázatértékelés), valamint

ab) a gyermekjóléti szolgálatot a 84. § (2) bekezdésben foglaltak harminc napon belül történő megküldése céljából;

b) védelembe vett gyermek esetén

ba) három munkanapon belül a gyermekjóléti szolgálatot a megelőző pártfogás elrendelésére vonatkozó javaslatának, valamint a gyermek tekintetében kitöltött, a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlap szerinti környezettanulmánynak és a rendelkezésére álló pedagógiai véleménynek nyolc munkanapon belüli megküldése, és

bb) a védelembe vételi határozatnak és a ba) alpont szerinti dokumentumoknak a megküldésével, azok beérkezését követően haladéktalanul a pártfogó felügyelői szolgálatot a környezettanulmány és a kockázatértékelés harminc napon belül történő megküldése

céljából.

(2) A gyámhivatal az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti megkeresésében felhívja a gyermekjóléti szolgálatot, hogy haladéktalanul küldje meg a pártfogó felügyelői szolgálat részére a rendelkezésére álló, a gyermek tekintetében kitöltött, a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlap szerinti környezettanulmányt és a rendelkezésére álló pedagógiai véleményt.

(3) A környezettanulmány és a kockázatértékelés elkészítése, valamint a megelőző pártfogás végrehajtása érdekében a megelőző pártfogó felügyelőként kijelölhető személy, a megelőző pártfogó felügyelő - a Gyvt. 135. § (1) és (4) bekezdése alapján - a gyermekjóléti szolgálatnál betekinthet a gyermekre vonatkozóan vezetett adatlapokba.

(4) A gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelése iránti eljárást

a) védelembe vétel alatt nem álló gyermek esetén a védelembe vételi eljárás,

b) védelembe vett gyermek esetén a védelembe vétel soron kívüli, hivatalból indított felülvizsgálata

keretében folytatja le.

(5) A 85. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem szüntethető meg a Gyvt. 68/D. § (1) bekezdése szerinti védelembe vételi eljárás, és a gyermek védelembe vételét, valamint ezzel egyidejűleg a megelőző pártfogását el kell rendelni, ha a pártfogó felügyelői szolgálat kockázatértékelése a gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének

a) magas fokát állapította meg, vagy

b) közepes fokát állapította meg, és az alapellátás önkéntes igénybevételével a veszélyeztetettség valószínűsíthetően nem szüntethető meg.

(6) Ha a gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének foka közepes, és a szülő vagy más törvényes képviselő kérelme, a gyermekjóléti szolgálat javaslata, valamint az eset összes körülményének figyelembevételével valószínűsíthető a családgondozás eredményessége, a gyámhivatal dönt a védelembe vétel iránti eljárás megszüntetéséről és a megelőző pártfogás elrendelésének mellőzéséről. A gyámhivatal ezzel egyidejűleg felhívja a gyermekjóléti szolgálatot az alapellátás keretében történő segítségnyújtásra.

(7) Ha a gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének foka alacsony, a gyámhivatal dönt a védelembe vétel iránti eljárás és a megelőző pártfogás iránti eljárás megszüntetéséről. A gyámhivatal indokolt esetben ezzel egyidejűleg felhívja a gyermekjóléti szolgálatot az alapellátás keretében történő segítségnyújtásra.

91/L. § (1) A gyámhivatal a megelőző pártfogás iránti eljárás során tárgyalást tart.

(2) A tárgyalást úgy kell megtartani, hogy hozzásegítse a gyermeket és a szülőt vagy más törvényes képviselőt a megelőző pártfogás okának, céljának és jogkövetkezményeinek megismeréséhez.

(3) A tárgyalásról értesíteni kell a 86. § (3) bekezdésében meghatározott személyeket. A pártfogó felügyelői szolgálat által megelőző pártfogó felügyelőként kijelölhető személy a tárgyaláson a gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének

a) magas foka esetén részt vesz,

b) közepes foka esetén részt vehet.

(4) A gyámhivatal a pártfogó felügyelői szolgálatnak a tárgyalásról való értesítésével egyidejűleg felhívja a gyermekjóléti szolgálatot, hogy küldje meg a pártfogó felügyelői szolgálat részére a gyermekjóléti alapellátás során felvett azon adatlapokat, amelyek még nem állnak a pártfogó felügyelői szolgálat rendelkezésére.

A határozat tartalma

91/M. § (1) A megelőző pártfogás elrendeléséről szóló határozat rendelkező része a 14. §-ban, valamint - ha a határozattal a védelembe vétel elrendelésére is sor kerül - a 87. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza

a) a Gyvt. 68/D. § (6) bekezdése szerint megállapított magatartási szabályokat, annak meghatározásával, hogy mely magatartási szabályok teljesítését ellenőrzi a megelőző pártfogó felügyelő,

b) a szülő vagy más törvényes képviselő és a gyermek kötelezését a megállapított magatartási szabályok betartására és a megelőző pártfogó felügyelővel való együttműködésre,

c) a megelőző pártfogó felügyelővel történő személyes találkozás gyakoriságát,

d) a pártfogó felügyelői szolgálat megkeresését a megelőző pártfogó felügyelő kijelölésére,

e) a szülő vagy más törvényes képviselő és a gyermek figyelmeztetését a megelőző pártfogó felügyelővel való együttműködés megtagadásának jogkövetkezményeire,

f) a megelőző pártfogás felülvizsgálatának határidejét,

g) a kirendelt családgondozó, a megelőző pártfogó felügyelő, a korlátozottan cselekvőképes gyermek, a szülő vagy más törvényes képviselő tájékoztatását arról, hogy a Gyvt. 68/D. § (9) bekezdésében foglaltak szerint kezdeményezhetik a megelőző pártfogás felülvizsgálatát.

(2) A gyámhivatal az eset összes körülményének és a megelőző pártfogó felügyelőként kijelölhető személy javaslatának figyelembevételével úgy határozza meg a megelőző pártfogó felügyelővel történő személyes találkozás gyakoriságát, hogy arra havonta legalább egy alkalommal sor kerüljön.

A megelőző pártfogás megvalósulása

91/N. § (1) A kirendelt családgondozót a megelőző pártfogás elrendeléséről, mellőzéséről, fenntartásáról, megszüntetéséről vagy megszűnéséről és a megelőző pártfogó felügyelő személyéről a gyermekjóléti szolgálat útján kell értesíteni.

(2) A kirendelt családgondozó és a megelőző pártfogó felügyelő közvetlenül tart kapcsolatot egymással.

(3) A megelőző pártfogás fennállása alatt a kirendelt családgondozó és a megelőző pártfogó felügyelő - a gyermekvédelmi jelzőrendszer más tagjának szükség szerinti bevonásával - esetmegbeszélést tarthat az eredményes megelőző pártfogás és védelembe vétel érdekében.

A megelőző pártfogás és a megelőző pártfogás mellőzésének felülvizsgálata

91/O. § (1) A gyámhivatal a védelembe vétel felülvizsgálata iránti eljárás keretében folytatja le a megelőző pártfogás felülvizsgálata iránti eljárást.

(2) A megelőző pártfogás felülvizsgálata iránti eljárás

a) hivatalból indul

aa) az elrendelő határozatban foglalt időpontban,

ab) ha a gyámhivatalnak hivatalos tudomása van a felülvizsgálat szükségességéről,

ac) a gyermekjóléti szolgálat javaslatára,

ad) a megelőző pártfogó felügyelő javaslatára;

b) a korlátozottan cselekvőképes gyermek, a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére indul.

(3) A felülvizsgálat iránti eljárás során a 91/L. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A megelőző pártfogás felülvizsgálatának eredményéről szóló határozatban a 14. §-ban foglaltakon kívül rendelkezni kell

a) a megelőző pártfogás fenntartásáról vagy megszüntetéséről,

b) a következő felülvizsgálat határidejéről, és

c) szükség esetén a megelőző pártfogás eredményességét szolgáló új magatartási szabályokról.

91/P. § (1) A megelőző pártfogás mellőzése esetén a gyámhivatal a döntését a gyermek védelembe vételétől függetlenül a döntés jogerőre emelkedésétől számított hat hónap elteltével a Gyvt. 68/D. § (5) bekezdésének megfelelően hivatalból felülvizsgálja.

(2) A megelőző pártfogás mellőzésének felülvizsgálata során a gyámhivatal

a) beszerzi a gyermekjóléti szolgálat javaslatát,

b) meghallgatja a gyermeket és a szülőt vagy más törvényes képviselőt, és

c) - ha azt észleli, hogy a bűnismétlés kockázata megnövekedett - megkeresheti a pártfogó felügyelői szolgálatot ismételt, a megváltozott körülmények vizsgálatára irányuló kockázatértékelés elkészítése érdekében.

(3) A megelőző pártfogás mellőzésének felülvizsgálata eredményeként a gyámhivatal dönt

a) a megelőző pártfogás iránti eljárás megszüntetéséről, vagy

b) a megelőző pártfogás elrendeléséről, és ezzel egyidejűleg a védelembe vétel alatt nem álló gyermek védelembe vételéről.

A megelőző pártfogás megszüntetése és megszűnése

91/Q. § A gyámhivatal határozattal szünteti meg a megelőző pártfogást a Gyvt. 69. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben, valamint határozatot hoz a megelőző pártfogás Gyvt. 69. § (6) bekezdése szerinti megszűnéséről.

91/R. § Ha a megelőző pártfogás fennállása alatt a gyámhivatal illetékessége megszűnik, a gyámhivatal az ügyben keletkezett iratokat átteszi az illetékessé vált gyámhivatalhoz. Az illetékessé vált gyámhivatal a megelőző pártfogás szükségességét soron kívül felülvizsgálja és ennek eredményéről a 91/O. § (4) bekezdésében foglaltak szerint dönt. Az illetékessé vált gyámhivatal szükség esetén megkeresi az illetékessé vált pártfogó felügyelői szolgálatot új megelőző pártfogó felügyelő kijelölése érdekében."

10. § A Gyer. 94. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A családbafogadó gyám éves jelentésének és számadásának elbírálásával egyidejűleg a gyámhivatal vizsgálja azt is, hogy a családba fogadás fenntartása a gyermek érdekében továbbra is indokolt-e. A gyermek érdekében - a feltételek fennállása esetén - a gyámhivatal elrendelheti a gyermek védelembe vételét vagy a gyermek védelembe vételével együtt a megelőző pártfogását."

11. § A Gyer. 96. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatára jogosult gyámhivatal gyermekelhelyezés, gyermekelhelyezés megváltoztatása vagy szülői felügyelet megszüntetése iránti per indokoltságát állapítja meg, meghallgatja a gyermek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét. A gyámhivatal a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per esetén megteszi a Gyvt. 78. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti intézkedést."

12. § A Gyer. 97. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A gyámhivatal által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés esetén, ha a gyermek megelőző pártfogás alatt áll, a határozat tartalmazza a megelőző pártfogás fennállásának megállapítását is."

13. § A Gyer. 98. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata során az illetékes gyámhivatal)

"d) megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén megállapítja a gyermek megelőző pártfogásának fennállását, valamint tájékoztatja a gyermek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét és a megelőző pártfogó felügyelőt arról, hogy ha a gyermeket nevelésbe veszik, a megelőző pártfogás fenntartásáról vagy megszüntetéséről a nevelésbe vételt elrendelő határozatában fog dönteni."

14. § A Gyer. 100. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyámhivatal a gyermek nevelésbe vételére irányuló eljárása során feltárja azokat a körülményeket, amelyek a szülőt akadályozzák a gyermek nevelésében és a veszélyeztetettség elhárításában, így különösen a szülők, más családtagok személyiségével, egészségi állapotával, a gyermekhez fűződő viszonyával, életvitelével és szociális helyzetével kapcsolatos lényeges körülményeket, valamint tájékozódik a gyermek vagyoni helyzetéről, ennek érdekében)

"b) megkeresi

ba) a gyermekjóléti szolgálatot, hogy végezzen környezettanulmányt, küldje meg az előzményi iratokat és tegyen javaslatot a nevelésbe vétel tárgyában, és

bb) megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a gyermekjóléti szolgálatot és a megelőző pártfogó felügyelőt, hogy tegyenek javaslatot a megelőző pártfogás fenntartására vagy megszüntetésére,"

15. § (1) A Gyer. 102. § (1) bekezdése a következő m) és n) ponttal egészül ki:

(A nevelésbe vételt elrendelő határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)

"m) megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző pártfogás fenntartását vagy megszüntetését,

n) a gyermekjogi képviselő elérhetőségéről való tájékoztatást."

(2) A Gyer. 102. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A gyámhivatal a megelőző pártfogás fenntartása esetén

a) az (1) bekezdés szerinti döntésében rendelkezik a 91/M. §-ban foglaltakról is, egyidejűleg felhívja a gyermek gyermekvédelmi gyámját és gondozási helyét a megelőző pártfogó felügyelővel való együttműködésre, és

b) döntéséről értesíti a pártfogó felügyelői szolgálatot - indokolt esetben - új megelőző pártfogó felügyelő kirendelése érdekében."

16. § (1) A Gyer. 105. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(A gyermek gondozási helyének meghatározására irányuló eljárás eredményeként hozott határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)

"m) megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetében a megelőző pártfogás fenntartását vagy megszüntetését."

(2) A Gyer. 105. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A gyámhivatal a megelőző pártfogás fenntartása esetén az (1) bekezdés szerinti döntésében rendelkezik a 91/M. §-ban foglaltakról is, egyidejűleg felhívja a gyermek gyermekvédelmi gyámját és gondozási helyét a megelőző pártfogó felügyelővel való együttműködésre."

(3) A Gyer. 105. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a gyámhivatal a határozatát közli a pártfogó felügyelői szolgálattal."

17. § A Gyer. 107. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az egyéni elhelyezési terv tartalmazza továbbá)

"b) a gyermekvédelmi gyám és a lakóhely szerinti gyermekjóléti szolgálat családgondozója, valamint megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző pártfogó felügyelő közötti munkamegosztás formáit,

c) a családgondozó, a szülő, a gyermek és megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző pártfogó felügyelő közötti együttműködés részletes szabályait,"

18. § (1) A Gyer. 109. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A gyámhivatal a nevelésbe vétel felülvizsgálata során tájékoztatást kér a gyermekvédelmi gyámtól, a vér szerinti családot gondozó gyermekjóléti szolgálattól, a gyermekvédelmi szakszolgálattól, a nevelőszülői hálózat vezetőjétől vagy a gyermekotthontól, megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző pártfogó felügyelőtől, továbbá szükség szerint a megyei, fővárosi, illetve országos gyermekvédelmi szakértői bizottságtól.

(2) A gyámhivatal a felülvizsgálat során szükség esetén tárgyalást tart, amelyen - a felülvizsgálat céljától függően - részt vesz a kapcsolattartásra jogosult szülő, a gyermek más hozzátartozója, az ítélőképessége birtokában lévő gyermek, valamint a gyermekvédelmi gyám, a gyermek gondozója, nevelőszülője, a gyermekjóléti szolgálat családgondozója, a gyermekvédelmi szakszolgálat, a megyei, fővárosi, illetve országos gyermekvédelmi szakértői bizottság képviselője és megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző pártfogó felügyelő."

(2) A Gyer. 109. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A gyámhivatal a gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyermekvédelmi gyám és a gyermekjóléti szolgálat javaslata, szükség esetén a megyei, fővárosi, illetve országos gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye alapján)

"f) a megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén - indokolt esetben a megelőző pártfogó felügyelő véleményét kikérve - dönt a megelőző pártfogás fenntartásáról vagy megszüntetéséről."

(3) A Gyer. 109. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A nevelésbe vétel és a megelőző pártfogás fenntartása esetén a gyámhivatal határozatban rendelkezik a nevelésbe vétel és a megelőző pártfogás következő felülvizsgálatának időpontjáról."

19. § A Gyer. 110. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A nevelésbe vételt megszüntető, illetve a megszűnést megállapító határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)

"k) megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén - az ok megjelölésével - a megelőző pártfogás megszüntetését vagy megszűnését."

20. § A Gyer. a következő 192. §-sal egészül ki:

"192. § Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 86. § (3) bekezdés a) pontját és 96. § (3) bekezdését a 2015. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

21. § A Gyer.

a) 37. § (2) bekezdésében az "V. kerületi" szövegrész helyébe a "XI. kerületi" szöveg,

b) 84. § (1) bekezdésében a "(2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "(2) bekezdésében és a Gyvt. 68/D. § (1) bekezdésében" szöveg,

c) 85. § (1) bekezdésében a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "gyámhivatal - a 91/K. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével - " szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti a Gyer. 98. § (3) bekezdésében a "városi" szövegrész.

3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

23. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Tny. 18. § (2a)-(2d) bekezdésének alkalmazása során

a) a gyermekgondozási segélyben eltöltött idővel egy tekintet alá esik a háromévesnél fiatalabb gyermek gondozásával a 29. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerzett szolgálati idő,

b) a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel egy tekintet alá esik a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, tizenkét évesnél fiatalabb, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek gondozásával a 29. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerzett szolgálati idő."

24. § A TnyR. 93. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"93. § (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 14. § (10) bekezdését a 2015. január 1-jén első fokon le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2014. december 31-én hatályos 64. § (3) bekezdést 2014. december 31-ét követően is alkalmazni kell, ha az árvaellátásra a Tny. 2014. december 31-én hatályos 55. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat alkalmazzák."

25. § A TnyR. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

26. § A TnyR.

a) 11. §-ában, 64/D. §-ában a "2015." szövegrész helyébe a "2016." szöveg,

b) 14. § (10) bekezdésében a "nyugdíjazását megelőzően betöltött munkakörében, illetőleg" szövegrész helyébe az "által leghosszabb ideig betöltött, szolgálati időként figyelembevételre kerülő munkakörben, ennek hiányában" szöveg,

c) 15. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a "2010. január 1-jét megelőzően" szövegrész helyébe a "2010. január 1-jét megelőzően vagy 2012. december 31-ét követően" szöveg,

d) 53. §-ában, 59/B. § (4) bekezdésében a "felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán" szövegrész helyébe a "felsőoktatási intézményben nappali képzésben (nappali tagozaton)" szöveg,

e) 65/D. § (1) bekezdésében a "rendszeresíti" szövegrész helyébe a "főigazgatója rendszeresíti" szöveg,

f) 72/B. § (1) bekezdésében, 75/D. § (2) bekezdésében, 88. § (1) bekezdésében, 88/A. § (2) bekezdésében az "ONYF által" szövegrész helyébe az "ONYF főigazgatója által" szöveg,

g) 72/B. § (1a) bekezdésében, 72/B. § (1c) bekezdésében az "ONYF-hez" szövegrész helyébe az "ONYF Központjához" szöveg,

h) 72/B. § (2) bekezdésében az "1997. évi XXXI. törvény" szövegrész helyébe az "1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)" szöveg,

i) 72/B. § (5) bekezdés b) pontjában az "iskola vagy felsőfokú oktatási intézmény nem nappali tagozatán" szövegrész helyébe az "iskolában nem nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, vagy felsőoktatási intézményben nem nappali képzésben" szöveg,

j) 72/B. § (7) bekezdésében a "felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében" szövegrész helyébe a "felsőoktatási intézményben nappali képzésben" szöveg,

k) 72/B. § (9) bekezdésében, 72/B. § (17) bekezdés a) pontjában a "70 000" szövegrész helyébe a "75 000" szöveg,

l) 72/B. § (17) bekezdés b) pontjában, 72/B. § (20) bekezdés a) pontjában a "80 000" szövegrész helyébe a "85 000" szöveg,

m) 76/A. § (2) bekezdésében "felszámolást, illetőleg a végelszámolást" szövegrész helyébe a "felszámolást, a kényszertörlést vagy a végelszámolást" szöveg,

n) 80. § (8) bekezdésében a "felszámolási (végelszámolási)" szövegrész helyébe a "felszámolási, kényszertörlési vagy végelszámolási" szöveg,

o) 89. § (9) bekezdésében az "ONYF" szövegrész helyébe az "ONYF Központja" szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a TnyR.

a) 56. § (1) bekezdésében az "a Tbj. 44. §-a szerint nyilvántartásra kötelezett, ennek hiányában" szövegrész,

b) 64. § (3) bekezdése,

c) 94. §-a,

d) 95. §-a.

4. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

28. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a következő 2/A. alcímmel egészül ki:

"2/A. A gyermekvédelmi szakellátási intézménynek és a javítóintézetnek a köznevelés információs rendszerével kapcsolatos feladatai

11/E. § (1) Az újonnan létrejött gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény vezetője az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba történő jogerős bejegyzése birtokában, a javítóintézet vezetője az intézmény Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) törzskönyvi nyilvántartásba vételét követően, a köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) honlapján keresztül kezdeményezi az intézmény számára az intézmény hatjegyű köznevelési azonosítójának kiadását, és egyidejűleg postai úton megküldi az Oktatási Hivatal számára a gyermekvédelmi szakellátási intézmény esetében a jogerős működési engedélyt, javítóintézet esetében az intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát és a törzskönyvi nyilvántartásba vételről szóló határozatot.

(2) Az új gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény vezetője a gyermekvédelmi szakellátási intézmény működéséhez szükséges engedély jogerőre emelkedését, az új javítóintézet vezetője a Kincstár törzskönyvi nyilvántartásba vételéről szóló határozat kézhezvételét követő öt napon belül, a KIR honlapján keresztül megadja

a) az intézmény fenntartójának hivatalos nevét, székhelyének címét, képviseletére jogosult személy nevét, beosztását, elérhetőségeit,

b) az új gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény ágazati azonosítóját,

c) az új gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet ca) hivatalos nevét és székhelyének címét,

cb) intézményvezetője nevét, elérhetőségeit,

cc) azon feladat-ellátási helyének (telephelyének) esetében, ahol legalább 1 fő pedagógus munkakörben való foglalkoztatása történik, a feladat-ellátási hely (telephely) hivatalos nevét, címét, szolgáltató tevékenység formáját, kapcsolattartójának nevét, elérhetőségeit, a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszámát, továbbá ágazati azonosítóját, ha az különbözik az intézmény ágazati azonosítójától.

(3) Ha a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény vagy a javítóintézet vezetője a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az Oktatási Hivatal a kezdeményezést követő öt napon belül felhívja az intézmény vezetőjét, hogy a KIR honlapján keresztül, az ott meghatározott módon adja meg a még nem közölt adatokat.

(4) Változás-bejelentéskor az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az intézményvezető a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény jogerős módosított működési engedélyét, a javítóintézet módosított alapító okiratát, illetve a bejelentés okát tartalmazó döntést küldi meg postai úton az Oktatási Hivatalnak, ha az a (2) bekezdésben meghatározott adatokban változást eredményez.

(5) A KIR-be szolgáltatott adatokat és az (1) bekezdés szerinti okiratokat az Oktatási Hivatal megvizsgálja, és ha a bejelentés megfelel az e rendeletben foglaltaknak, a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézménynek, javítóintézetnek és fenntartójának adatait az azok közlésétől számított nyolc napon belül a KIR honlapján hozzáférhetővé teszi.

(6) Az Oktatási Hivatal a KIR-ben nyilvántartott okiratok alapján és a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet tájékoztatása mellett jogosult a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet vezetője által közölt adatok helyesbítésére.

(7) Az Oktatási Hivatal a kiadott hatjegyű köznevelési azonosítót megküldi a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézménynek, javítóintézetnek, a fenntartónak és a Kincstárnak.

11/F. § (1) A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet megszüntetésekor, átszervezésekor, nevének megváltoztatásakor, átalakításakor, a fenntartói jog átadásakor, a fenntartó átalakulásakor (a továbbiakban együtt: változás) a hatjegyű köznevelési azonosítóval kapcsolatban az Oktatási Hivatal a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 12. §-a szerint jár el.

(2) A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet megszűnésekor, átalakításakor, megszűnés nélküli, több intézményt érintő átszervezésekor az Oktatási Hivatal az átalakítással, megszüntetéssel, átszervezéssel érintett, egymással összefüggő ügyeket együtt kezeli. 11/G. § (1) Az Oktatási Hivatal törli az intézménytörzsből

a) a működési engedély visszavonásáról szóló jogerős határozat alapján a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményt,

b) a megszüntető okirat és a törzskönyvi nyilvántartásból való törlésről szóló határozat alapján a javítóintézetet.

(2) A fenntartó a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, a javítóintézet törlését az (1) bekezdés szerinti okirat megküldésével a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül kezdeményezi.

11/H. § (1) A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott pedagógus munkakörben foglalkoztatott számára a KIR honlapján keresztül a Gyvt.-ben meghatározott adatok megküldésével a jogszabályban meghatározott pedagógus munkakörben foglalkoztatott részére a jogviszony létesítésének napját követő öt napon belül tizenegy jegyű azonosító szám (a továbbiakban: oktatási azonosító szám) kiadását kezdeményezi.

(2) Az Oktatási Hivatal az igénylés befogadása napjától számított tizenöt napon belül adja ki az oktatási azonosító számot, amelyet a kiadással egyidejűleg a KIR zárt rendszerén keresztül a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet számára elérhetővé tesz. A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője gondoskodik arról, hogy az érintett megismerje a részére kiadott oktatási azonosító számot.

(3) Az oktatási azonosító szám a KIR-ben való megjelenésének időpontjától kezdve kezelhető és használható fel.

(4) Ha az érintett tájékoztatást kér az oktatási azonosító számáról és a KIR-ben róla nyilvántartott adatokról, a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője a kérelem napján, térítésmentesen a KIR-ből nyomtatható tájékoztatást állít ki. Az Oktatási Hivatal az oktatási azonosító szám kiadásával egyidejűleg a KIR-en keresztül biztosítja a tájékoztatás céljául szolgáló formátumhoz való hozzáférést.

(5) A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője - az érintett kérelemére - a (4) bekezdés szerint új tájékoztatást állít ki az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott tájékoztatás helyett.

11/I. § (1) Ha a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet a 11/H. § (1) bekezdésében meghatározott pedagógus munkakörben olyan személlyel létesített jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, a jogviszony létesítését követő öt napon belül köteles a jogviszony létrejöttét bejelenteni a KIR-en keresztül. A bejelentéskor az érintett részére nem lehet új oktatási azonosító számot kérni és kiadni.

(2) Az Oktatási Hivatal felel azért, hogy a pedagógus munkakörben foglalkoztatottnak csak egy oktatási azonosító száma legyen.

(3) A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője a KIR-ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan nyilvántartott adatok változását a változást követő öt napon belül köteles bejelenteni.

A 11/H. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalmát érintő adatváltozás átvezetése után a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője az érintettnek a 11/H. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást a megváltozott adatok alapján állítja ki.

11/J. § Ha az oktatási azonosító számmal rendelkező személy jogviszonya megszűnik, a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője a jogviszony megszűnését a megszűnés időpontjától számított öt napon belül jelenti be a KIR-en keresztül."

29. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklete a 2. melléklet,

b) 2. számú melléklete a 3. melléklet

szerint módosul.

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

30. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 7/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadójának és a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményben a gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozójának a heti teljes munkaidejéből a munkáltató által a munkaköri leírásban meghatározott időtartamot kell a munkáltató székhelyén, telephelyén, illetve az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségben tartózkodnia."

31. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "c) pontja" szövegrész helyébe a "b) és c) pontja" szöveg lép.

32. § Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a "pedagógus munkakörben" szövegrész.

6. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

33. § Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Er.) 1. § (1a)-(1d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Az időskorúak járadékával, továbbá az Szt. 41.§ (1) bekezdése szerinti ápolási díjjal, a kiemelt ápolási díjjal, valamint az emelt összegű ápolási díjjal (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: ápolási díj) kapcsolatos folyósítási feladatok ellátása érdekében a Kincstár a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: folyósító szerv) részére elkülönített számlát vezet.

(1b) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az időskorúak járadéka, valamint az ápolási díj folyósítása érdekében a jogosultak folyósításhoz szükséges adatairól és a kifizetés havi összegéről - jogcím szerinti bontásban - az időskorúak járadéka esetében a 11. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával, az ápolási díj esetében a 12. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával minden hónap 10-éig értesíti a folyósító szervet.

(1c) A folyósító szerv a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesítést követően a létszám- és kifizetési összeg adatokat minden hónap 15-éig - járási hivatalonkénti bontásban, elektronikus úton - megküldi a Kincstár részére. Budapest Főváros Kormányhivatala a hajléktalan személyek részére folyósított ellátások kifizetéséhez szükséges adatokat a 12. számú melléklet szerinti adatlapon elkülönítetten tünteti fel.

(1d) A Kincstár minden hónap 25-éig, december hónapban 20-áig a folyósító szerv (1a) bekezdés szerinti elkülönített számláján rendelkezésre bocsátja a kifizetés havi összegét, egyidejűleg az (1c) bekezdés szerinti adatokat - elektronikus úton - megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére."

34. § Az Er.

a) az 5. melléklet szerinti 11. számú melléklettel,

b) a 6. melléklet szerinti 12. számú melléklettel

egészül ki.

7. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

35. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 39. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 0 forintban megállapított egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálata során az Szt. 50/B. § (2) bekezdése alkalmazásában a gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerköltségként az egyéni gyógyszerkeret összegét kell figyelembe venni."

36. § A Pr. a következő 65. §-sal egészül ki:

"65. § Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 39. § (4) bekezdésének rendelkezéseit a 2014. december 31-ét követően kezdeményezett felülvizsgálat során kell alkalmazni."

37. § A Pr. 9. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

38. § Hatályát veszti a Pr.

a) 25/A. § (3) és (4) bekezdése,

b) 30. § (1) bekezdése.

8. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

39. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 13/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kijelölő okiratot a fenntartó postai úton küldi meg a Hivatal részére. A fenntartó köteles a Hivatalnak bejelenteni, ha az e-képviselő nyilvántartásba vett adatai megváltoztak vagy megbízása megszűnt."

40. § (1) Az Nyr. 13/F. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az időszakos jelentési kötelezettséget

a) szociális étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) támogató szolgáltatás,

d) nappali ellátás,

e) éjjeli menedékhely,

f) bölcsőde,

g) hetes bölcsőde,

h) családi napközi és

i) családi gyermekfelügyelet

esetén naponta, azt követően, hogy a szolgáltatást az adott napon az igénybe vevőnek nyújtották, az adott napot követő munkanap 24 óráig kell teljesíteni."

(2) Az Nyr. 13/F. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az időszakos jelentési kötelezettséget a (2) bekezdésben nem említett, adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett szolgáltatások esetén legalább havonta, az adott hónap minden napjára, az adott hónap utolsó napját követő harmadik munkanap 24 óráig kell teljesíteni."

41. § Az Nyr. 13/G. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az adatszolgáltatásnak a 13/E. § (1)-(1b) bekezdésben és a 13/F. § (5) bekezdésében meghatározottakon túli pótlására vagy módosítására akkor van lehetőség, ha az e-képviselő vagy az adatszolgáltató munkatárs számára az igénybevevői nyilvántartás - a Hivatal informatikai rendszerében, az elektronikus hírközlési szolgáltatónál vagy az e-képviselő, illetve az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében fellépő üzemzavar miatt - az adatszolgáltatási határidőn belül nem volt elérhető, vagy a határidőn belül történő adatszolgáltatásra a működést engedélyező szerv késedelmes adatrögzítése vagy a Hivatal informatikai rendszerének hibája miatt nem volt lehetőség. A határidőn túli adatszolgáltatást a Hivatal engedélyezi. Ha az üzemzavar az elektronikus hírközlési szolgáltatónál lépett fel, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az elektronikus hírközlési szolgáltató igazolását az üzemzavar fennállásáról. Ha az üzemzavar az e-képviselő vagy az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében lépett fel, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az üzemzavart elhárító személy igazolását az üzemzavar fennállásáról vagy informatikai eszköz vásárlása esetén a bizonylat másolatát."

42. § Az Nyr. 13/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal folyamatosan ellenőrzi, hogy az igénybe vevő adott napon nem kerül-e egyidejűleg több olyan engedélyessel vagy szolgáltatással kapcsolatos napi jelentésben is feltüntetésre, amelyek esetében az állami támogatás szempontjából történő figyelembevételt jogszabály kizárja."

43. § Az Nyr. 5. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

44. § Az Nyr.

a) 5. § (2) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szöveg,

b) 13/D. §-ában, 13/F. § (1) bekezdésében, 13/H. § (3) bekezdésében a "napi" szövegrész helyébe az "időszakos" szöveg,

c) 13/E. § (3) bekezdésében a "nem rendelkezik vagy a TAJ nem ismert" szövegrész helyébe a "nem rendelkezik, illetve a TAJ nem ismert vagy hibás" szöveg,

d) 13/F. § (3) bekezdésében, 13/F. § (4) bekezdésében, 13/G. § (3) bekezdésében, 13/H. § (2) bekezdésében, 13/I. § (2) bekezdésében az "a napi" szövegrész helyébe az "az időszakos" szöveg,

e) 13/F. § (5) bekezdésében az "A napi" szövegrész helyébe az "Az időszakos" szöveg, az "a napi jelentés" szövegrész helyébe az "az időszakos jelentés" szöveg,

f) 13/I. § (1) bekezdésében az "A napi" szövegrész helyébe az "Az időszakos" szöveg

lép.

45. § Hatályát veszti az Nyr.

a) 13/E. § (1c) bekezdése,

b) 13/F. § (5) bekezdésének második mondata,

c) 13/H. § (2) bekezdésében az "a) vagy b) pontja" szövegrész.

9. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

46. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Onyfr.) 1/A. és 1/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1/A. § (1) Az ONYF a feladatait a központi szerve és különös hatáskörű szerve, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság útján látja el. Az ONYF központi szerve a Központ.

(2) A Központ és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek.

(3) A Központ és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el, székhelyük Budapest.

1/B. § (1) Az ONYF élén főigazgató áll, aki közvetlenül vezeti a Központot.

(2) A főigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogköröket a miniszter gyakorolja.

(3) A főigazgató tevékenységét főigazgató-helyettesek segítik. A főigazgató-helyetteseket a főigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogköröket a főigazgató gyakorolja. A Központ más alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja."

47. § Az Onyfr. 2. és 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"2. § (1) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elsőfokú nyugdíj-megállapítási és nyugdíj-folyósítási feladat- és hatáskörrel rendelkezik.

(2) A főigazgató és a Központ más kormánytisztviselője a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját, más vezetőjét vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézőjét az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

2/A. § (1) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot igazgató vezeti. Az igazgató tevékenységét igazgatóhelyettesek segítik. Az igazgatót és az igazgatóhelyetteseket a főigazgató nevezi ki és menti fel, továbbá gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogköröket.

(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak az (1) bekezdésben nem említett alkalmazottait a főigazgató nevezi ki és menti fel, továbbá fegyelmi jogkört gyakorol a vezetői kinevezéssel, megbízással rendelkező kormánytisztviselők felett, az egyéb munkáltatói jogköröket az igazgató gyakorolja.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetménykiegészítés tekintetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős központi hivatal központi igazgatási szerve."

48. § Az Onyfr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § Az ONYF 2015. január 1-jétől költségvetési szervként a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jogutódja."

49. § Az Onyfr.

a) 3. § (1) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésében az "az ONYF-et" szövegrész helyébe az "a Központot" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében, 3. § (6) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében az "az ONYF" szövegrész helyébe az "a Központ" szöveg,

c) 3. § (8) bekezdésében az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot" szövegrész helyébe az "a Központot" szöveg,

d) 4. § (1) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében az "Az ONYF" szövegrész helyébe az "A Központ" szöveg

lép.

50. § Hatályát veszti az Onyfr.

a) 2/B. §-a,

b) 3. § (7) bekezdése.

10. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

51. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 4. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A járási gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében)

"n) dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek megszüntetéséről,"

52. § A Gyár. a következő 27/A. §-sal egészül ki:

"27/A. § Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 7. § (2) bekezdés által a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Gyámhivatala mint örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatalhoz telepített

a) folyamatban levő ügyeket 2015. január 15-ig,

b) lezárt ügyeket 2015. február 28-ig

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Gyámhivatala iratjegyzékkel ellátva átadja a XI. Kerületi Gyámhivatal részére, a Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala közreműködésével."

53. § A Gyár.

a) 7. § (2) bekezdésében az "V." szövegrész helyébe a "XI." szöveg, valamint a "kijelölt gyámhivatal" szövegrész helyébe az "örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal" szöveg,

b) 12. §-ában és 21. § (4) bekezdésében a "fővárosi kormányhivatal V. kerületi gyámhivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Gyámhivatala" szöveg,

c) 14. § (1) bekezdés a) pontjában a "gyámhatóságok" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat jegyzője, a járási gyámhivatal" szöveg,

d) 21. § (6) bekezdésében az "A kijelölt gyámhivatal" szövegrész helyébe az "Az örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal" szöveg,

e) 22. § (9) bekezdésében a "gyámhivatal jóváhagyásával" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatal jóváhagyásával" szöveg,

f) 22. § (10) bekezdésében a "megyeszékhelyen működő járási gyámhivatal, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal V. kerületi gyámhivatala" szövegrész helyébe az "örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal" szöveg,

g) 22. § (10a) bekezdésében az "a kijelölt gyámhivatal" szövegrész helyébe az "az örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal" szöveg,

h) 22. § (12) bekezdésében a "kijelölt gyámhivatal" szövegrész helyébe az "örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal" szöveg, valamint az "A kijelölt gyámhivatal" szövegrész helyébe az "Az örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal" szöveg,

i) 22. § (15) bekezdésében a "megyeszékhelyen működő járási gyámhivatal, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatalának gyámhivatala, Pest megyében a Szentendrei Járási Gyámhivatal" szövegrész helyébe az "örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal" szöveg,

j) 23. § (1) bekezdésében a "felülvizsgálatról" szövegrész helyébe a "felülvizsgálatról, a megelőző pártfogással kapcsolatos kérdésekről" szöveg,

k) 23. § (3a) bekezdésében a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatal" szöveg,

l) 23. § (8a) bekezdésében a "gyámhivatalok" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatalok" szöveg, valamint a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatal" szöveg,

m) 23. § (8b) bekezdésében a "gyámhivatalok" szövegrészek helyébe a "járási gyámhivatalok" szöveg, valamint a "gyámhivatal" szövegrészek helyébe a "járási gyámhivatal" szöveg,

n) 23. § (10) bekezdésében az "a kijelölt gyámhivatal" szövegrész helyébe az "az örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal" szöveg,

o) 23. § (15) bekezdésében a "gyámhivatal" szövegrészek helyébe a "járási gyámhivatal" szöveg

lép.

11. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

54. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 2. § (7) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A teljesített feladatmutató meghatározása során nem vehető figyelembe)

"c) támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás esetén az adott napon az azzal az ellátottal teljesített feladatmutató, aki ugyanazon a napon az Szt. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó

ca) gyermekjóléti alapellátásban - a gyermekjóléti szolgáltatás kivételével -,

cb) szociális szakellátásban vagy

cc) gyermekvédelmi szakellátásban

is részesül, a (8) bekezdésben meghatározott kivételekkel."

(2) A Tkr. 2. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A támogató szolgáltatás szállítási szolgáltatásával és a szállítási szolgáltatáshoz kapcsolódó személyi segítéssel teljesített feladatmutató meghatározása során figyelembe kell venni az azzal az ellátottal teljesített feladatmutatót, aki ugyanazon a napon

a) fogyatékos személyek nappali ellátásában,

b) gyermekjóléti alapellátásban,

c) fogyatékos személyek gondozóházában, idősek otthonában, fogyatékos személyek otthonában, fogyatékos személyek rehabilitációs intézményében, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonában vagy fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában bentlakásos szociális intézményi ellátásban,

d) támogatott lakhatásban,

e) otthont nyújtó ellátásban vagy

f) utógondozói ellátásban, utógondozásban

is részesül.

(9) Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is igénybe vesz

a) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátást vagy

b) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátást,

az adott napon a vele teljesített feladatmutatót annál az engedélyesnél kell figyelembe venni, amely az ellátott után - a szolgáltatások igénybe vevőinek az Szt. 20/C. §-ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási rendszerben - az időszakos jelentési kötelezettségét előbb teljesítette."

55. § A Tkr. 19. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A fenntartó a visszafizetendő működési támogatás összege után a folyósítás időpontjától a visszafizetés időpontjáig - részletfizetési kedvezmény vagy az e rendelet alapján folyósításra kerülő támogatásból részletekben történő levonás (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezése esetén az engedélyezés napjáig - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint ügyleti kamatot, késedelem esetén késedelmi kamatot fizet."

56. § A Tkr. 20. és 21. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"20. § (1) A működési támogatás visszakövetelésére és a kamat követelésére a Hivatal jogosult. A követelést a fenntartóval írásban kell közölni, egyidejűleg a fenntartót figyelmeztetni kell a jogkövetkezményekre.

(2) Ha a visszafizetendő támogatás és a fizetendő kamat együttes összege nem éri el az ezer forintot, a tartozást nem kell nyilvántartani és megfizetni.

(3) A Hivatal a visszafizetésre kötelezett írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó kérelmére fizetési kedvezményt engedélyezhet. A fizetési kedvezmény időtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. Ha a fenntartó a Hivatal által meghatározott feltételeket nem teljesíti, a Hivatal a fizetési kedvezményt visszavonja.

(4) A működési támogatás visszaköveteléséről, a követelt kamatról, valamint a fizetési kedvezmény engedélyezéséről és visszavonásáról a Hivatal haladéktalanul értesíti a folyósító igazgatóságot.

21. § (1) A visszafizetendő működési támogatás és annak kamata a folyósítandó működési támogatásból levonásra kerül.

(2) Ha a visszafizetendő működési támogatás, illetve annak kamata a folyósítandó működési támogatásból nem vonható le, és a Hivatal részletfizetést sem engedélyezett, a fenntartó a visszafizetendő működési támogatást és kamatait legkésőbb a követelés közlését követő 15 napon belül, a benyújtott elszámolás alapján visszafizetendő támogatást és kamatait az elszámolás benyújtásával egyidejűleg köteles megfizetni.

(3) A fizetési kedvezmény visszavonása esetén a fenntartó a visszafizetendő működési támogatást és kamatait a fizetési kedvezmény visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megfizetni.

(4) Ha a fenntartó a visszafizetési kötelezettségének és kamatfizetési kötelezettségének a (2), illetve (3) bekezdésben foglaltak szerint nem tesz eleget, a Hivatal felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást nyújt be a fenntartó fizetési számláira.

(5) A beszedési megbízás érvényesítése után fennmaradó tartozás behajtása iránt a Hivatal megkeresi a tartozás adók módjára történő behajtására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatóságot."

57. § A Tkr. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 19. § (3b) bekezdését a 2014. évi működési támogatás elszámolása, ellenőrzése és visszafizetése során is alkalmazni kell.

(2) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 20. § (2) bekezdését a 2015. január 1-jén fennálló tartozásokra is alkalmazni kell."

58. § A Tkr.

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában az "1993. évi III. törvény" szövegrész helyébe az "1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)" szöveg, az "1997. évi XXXI. törvény" szövegrész helyébe az "1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontjában az "(a továbbiakban: alacsonyküszöbű ellátás)" szövegrész helyébe az "[a továbbiakban: alacsonyküszöbű ellátás, a bb)-bd) alpontokban foglaltak a továbbiakban együtt: közösségi ellátások]" szöveg,

c) 16. § (4) bekezdésében a "január 15-éig" szövegrész helyébe a "január 20-áig" szöveg,

d) 16. § (5) bekezdés a) és b) pontjában a "január 25-éig" szövegrész helyébe a "január 31-éig" szöveg,

e) 19. § (3b) bekezdésében a "napi" szövegrész helyébe a "heti" szöveg

lép.

59. § Hatályát veszti a Tkr. 15. § (1) bekezdés j) pontjában a "19. § szerinti" és a "20. § szerinti" szövegrész.

12. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

60. § A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében, 9. § (5) bekezdésében az "által" szövegrész helyébe a "főigazgatója által" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében az "ONYF" szövegrész helyébe az "ONYF Központja" szöveg

lép.

13. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

61. § (1) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 21. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A befogadási eljárás során a Hivatal a szakhatósági állásfoglalását, előzetes szakhatósági hozzájárulását

a) az Szt. 58/A. § (2c) bekezdése és a Gyvt. 145. § (2c) bekezdése,

b) az adott területre szolgáltatási típusonként, a költségvetési források és a területi lefedettség figyelembevételével meghatározott befogadható kapacitások (a továbbiakban: kapacitás), vagy

c) a miniszternek az Szt. 58/A. § (2f) bekezdésében vagy a Gyvt. 145. § (2f) bekezdésében biztosított jogkörében hozott döntése

alapján adja ki.

(2) A miniszter minden év január 15-éig közleményben teszi közzé a naptári évre vonatkozó kapacitást. A miniszter a kapacitásokban év közben szükség szerint bekövetkező változást soron kívül, közleményben teszi közzé.

(3) Az adott évre még rendelkezésre álló kapacitást a Hivatal január kivételével minden hónap 5-éig közzéteszi a honlapján. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a befogadásra a szakhatósági eljárások megindulásának sorrendjében a kapacitás erejéig van lehetőség. A működést engedélyező szerv a kérelmek benyújtásának sorrendjében keresi meg a szakhatóságot, ha a kérelemhez előzetes szakhatósági hozzájárulást nem csatoltak."

(2) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Hivatal a hozzájárulását megtagadja, ha a kérelmező nem állami fenntartó a szervezeti formája alapján, a tárgyévi költségvetésről szóló törvény szerint nem jogosult költségvetési támogatásra."

14. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

62. § (1) Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eunyr.) 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyugdíjbiztosítási átutalásról szóló határozat - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmazza)

"b) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalásnak - a kérelem uniós intézménynél történő benyújtásának évére, de legkorábban a 2012. évre számított - összegét,"

(2) Az Eunyr. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha az átutalásnak az uniós intézmény által megjelölt időpontja a kérelem uniós intézménynél történő benyújtásának időpontját követő naptári évben van, a nyugdíjbiztosítási átutalás összegét hivatalból újra meg kell állapítani."

63. § (1) Az Eunyr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az uniós tisztviselő, illetve túlélő hozzátartozója az 1. § (2) bekezdése szerinti adatlappal, elektronikus űrlappal egyidejűleg az Igazgatóságnak megküldi az uniós intézmény igazolását a nyugdíjbiztosítási visszautalás várható összegéről, valamint az uniós tisztviselő szolgálati idejének és beszámított jövedelmének meghatározásához szükséges egyéb adatokról."

(2) Az Eunyr. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a nyugdíjbiztosítási visszautalás összege eltér az uniós intézmény (1) bekezdés szerinti igazolásában feltüntetett összegtől, a nyugdíjbiztosítási visszautalásról az Igazgatóság hivatalból új határozatot hoz."

64. § Az Eunyr. 2. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

65. § Az Eunyr. 1. § (2) bekezdésében az "által" szövegrész helyébe a "főigazgatója által" szöveg lép.

15. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

66. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 1. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"l) telephely: az a szolgáltató székhelyétől különböző, a szolgáltató használatában álló

la) hely, ahol a szolgáltató nappali szociális ellátást, bentlakásos szociális intézményi ellátást, bölcsődei ellátást, hetes bölcsődei ellátást, családi napközi ellátást vagy alternatív napközbeni ellátást nyújt, illetve gyermekek átmeneti otthonát, családok átmeneti otthonát, gyermekotthont vagy utógondozó otthont működtet, kivéve a külső férőhelyeket, a támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatását (a továbbiakban: lakhatási szolgáltatás) biztosító ingatlant és a félutas házat,

lb) az la) alpont hatálya alá nem tartozó szolgáltatáshoz használt, az ellátottak számára nyitva álló helyiség, támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén szakmai központ, amelynek telephelyként történő bejegyzését a fenntartó kéri;"

67. § Az Sznyr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fenntartó az engedélyes bejegyzése, az adatmódosítás és az engedélyes törlése iránti kérelmet a miniszter által jóváhagyott, és a Hivatal honlapján elérhető elektronikus űrlapon nyújthatja be."

68. § Az Sznyr. 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A kérelmek és más beadványok benyújtásához a fenntartó képviselőjének vagy meghatalmazottjának, valamint az adatrögzítő munkatársnak az informatikai rendszerben regisztrálnia kell."

69. § Az Sznyr. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárásokban

a) a Ket. 86. § (2) bekezdése nem alkalmazható,

b) a Ket. 86. § (3) bekezdése csak a hibás bejegyzés kijavítására alkalmazható."

70. § Az Sznyr. 19. § (6) bekezdése a következő második mondattal egészül ki:

"A működést engedélyező szerv nem keresi meg szakhatóságként első fokú eljárásban a Hivatalt, és másodfokú eljárásban a minisztert, ha a kérelmező nem állami fenntartó a szervezeti formája alapján, a tárgyévi költségvetésről szóló törvény szerint nem jogosult költségvetési támogatásra."

71. § Az Sznyr. 34. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A működést engedélyező szerv - erre irányuló kérelem hiányában hivatalból - a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre kerülő ellátotti létszámra, férőhelyszámra csökkenti a befogadott ellátotti létszámot, férőhelyszámot, illetve azt az ellátotti létszámot, férőhelyszámot, amely után a fenntartó az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadás nélkül jogosult költségvetési támogatásra, ha az egyébként - adatmódosítás következtében - a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett ellátotti létszámnál, férőhelyszámnál magasabb lenne."

72. § Az Sznyr. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hatósági szerződésben a 41. § (2) bekezdése szerinti jogkövetkezmények köthetők ki."

73. § Az Sznyr. 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal a tárgyévet megelőző év december 1-jéig éves ellenőrzési tervet készít, amelyet megküld a szociális és gyámhivataloknak, a miniszternek, a Főigazgatóságnak és a kijelölt egyházi módszertani intézményeknek. Az ellenőrzési tervet a miniszter hagyja jóvá."

74. § Az Sznyr. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"50. § (1) A működést engedélyező szerv a 2014. december 31-én vagy azt követően hatályukat veszítő ideiglenes hatályú bejegyzések hatályát hivatalból, kizárólag ellátási érdekből 2016. december 31-éig más jogszabályi felhatalmazás hiányában is meghosszabbíthatja, ha a fenntartó benyújtja a határozatlan idejű bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét, vagy az ennek érdekében igényelt európai uniós forrás felhasználására megkötött támogatási szerződés másolatát. A működést engedélyező szerv a meghosszabbítás kérdésében 2015. március 31-éig dönt. A döntés jogerőre emelkedéséig az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbodik.

(2) A szolgáltatói nyilvántartásban az ellátási terület 2014. december 31-ét követően is szerepeltethető kistérségként, ha 2014. december 31-én már ekként van bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba. Ha az ellátási terület módosítására 2014. december 31-ét követően sor kerül, az a továbbiakban nem jelölhető meg kistérségként.

(3) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 1. melléklet 3.1.20.1.1. és 3.1.20.2.1. pontját a 2015. január 1-jén jogerősen le nem zárt, bejegyzés vagy adatmódosítás iránti eljárásokban is alkalmazni kell.

(4) A 2015. január 1-jén jogerősen bejegyzett, a Gyvt. 43. § (6a) bekezdés a) pontja szerinti ellátottakat fogadó családi napközik esetében - ha 2015. január 1-jén nincs folyamatban adatmódosítási eljárás - a fenntartó 2015. február 28-áig köteles kérelmezni az ellátotti csoport bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba. A kérelem a 29. § (1) bekezdése szerinti korlátozásokra tekintet nélkül benyújtható, és a 29. § (1) bekezdésének alkalmazása során nem vehető figyelembe.

(5) A működést engedélyező szerv 2015. március 31-éig hivatalból a Gyvt. 43. § (6a) bekezdés c) pontja szerinti ellátotti csoportot jegyzi be a szolgáltatói nyilvántartásba azon családi napközi esetén, amelyre nem nyújtanak be határidőben kérelmet a (4) bekezdésben foglaltak szerint.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti eljárásban szakértőt nem kell kirendelni."

75. § (1) Az Sznyr. 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(2) Az Sznyr. 5. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

76. § Az Sznyr.

a) 10. § (1) bekezdésében az "a támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatását (a továbbiakban: lakhatási szolgáltatás)" szövegrész helyébe a "támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást" szöveg,

b) 11. § (2) bekezdésében a "szolgáltatás és" szövegrész helyébe a "szolgáltatás, illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, valamint" szöveg,

c) 16. § (1) bekezdésében az "Elektronikus kapcsolattartás esetén az engedélyes" szövegrész helyébe az "Az engedélyes" szöveg,

d) 16. § (2) bekezdésében az "Elektronikus kapcsolattartás esetén a fenntartó" szövegrész helyébe az "A fenntartó" szöveg,

e) 17. § (3) bekezdésében a "42. § (2) bekezdése szerinti végzés" szövegrész helyébe a "hatósági szerződésben foglalt kötelezettség megszegését megállapító végzés" szöveg,

f) 29. § (3) bekezdésében az "okok miatt" szövegrész helyébe az "okok és a bejegyzés időbeli hatályának módosítása miatt" szöveg,

g) 37. § (2) bekezdésében a "végez" szövegrész helyébe a "végezhet" szöveg, az "amelyet lehetőleg" szövegrész helyébe az "amelyet" szöveg,

h) 4. melléklet 8. pontjában a "(2e)" szövegrész helyébe a "(2c)" szöveg

lép.

77. § Hatályát veszti az Sznyr.

a) 1. § b) pontjában az "58/A. § (2), (2a) és (2e) bekezdése" és a "145. § (2), (2a) és (2c) bekezdése" szövegrész,

b) 15. § (2) bekezdésében és a 4. mellékletének címében az "adatlap és" szövegrész,

c) 15. § (3) bekezdése.

16. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

78. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az e rendelet szerinti másodfokú közigazgatási hatósági eljárásokban az ügyintézési határidő hatvan nap."

79. § Az Átr. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ellenőrzés során megállapított többlettámogatásról, a visszafizetésről és a kamatfizetésről az ellenőrzést elrendelő igazgatóság - a végleges jegyzőkönyv elkészítését, illetve, ha más ellenőrző igazgatóság bevonására is sor került, valamennyi végleges jegyzőkönyvnek az ellenőrzést elrendelő igazgatósághoz történő beérkezését követő hatvan napon belül - határoz."

80. § Az Átr. 23. § (3) és (4) bekezdésében a "törvényben" szövegrész helyébe a "törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben" szöveg lép.

17. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

81. § A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nszr.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A nevelőszülő szakképzésre jelentkező személy kérheti az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképzést szervező képzőintézménytől (a továbbiakban: képzőintézmény) felsőfokú végzettségének, felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítésének, felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettségének és előzetes munkatapasztalatának a nevelőszülő szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei teljesítésébe való beszámítását.

(2) A képzőintézmény köteles a nevelőszülő szakképzésre jelentkező személy számára az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 5. melléklet 60. sorszámú Nevelőszülő szakképesítés 4. Szakmai követelmények pontjában megjelölt

a) 10532-12 azonosító számú "A családi környezet felkészítésének feladatai" képzési modul "Felkészülés a nevelőszülői munkára" tanegysége 12 elméleti órájára, 8 gyakorlati órájára, 32 külső gyakorlati órájára, 20 szakmai készségfejlesztés órájára, a "Veszteség és gyász pszichés háttere, veszteség feldolgozás" tanegysége 8 elméleti órája és 8 szakmai készségfejlesztés órájára, valamint a 10534-12 azonosító számú "A nevelőszülő gyámi és dokumentációs feladatai" képzési modul "A gyámhivatallal kapcsolatos együttműködés és a gyermek gyámságával kapcsolatos feladatok" tanegysége 2 elméleti órájára, "A gyermek érdekeinek képviselete, adható juttatások és szolgáltatások" tanegysége 2 elméleti órájára, a "Szakmai tevékenység dokumentálása" tanegysége 8 elméleti órájára és 8 külső gyakorlati órájára, a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet alapján a nevelőszülői tanfolyam sikeres elvégzéséről kiadott tanúsítvány alapján,

b) 10557-12 azonosító számú "Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai" képzési modul "Jogi, szociálpolitikai és etikai ismeretek" tanegysége 6 elméleti órájára, "Társadalomismeret" tanegysége 2 elméleti órájára, "Pedagógiai és pszichológiai ismeretek" tanegysége 16 elméleti órájára, 20 gyakorlati órájára, 32 szakmai készségfejlesztés órájára, a 10533-12 azonosító számú "A gyermek képességeinek kibontakoztatása, az önálló életre való felkészítés feladatai" képzési modul "A gyermek megismerése (fejlődéslélektan)" tanegysége 16 elméleti órájára, 16 gyakorlati órájára, 8 szakmai készségfejlesztési órájára, valamint a 10535-12 azonosító számú "Különleges ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai" képzési modul "Egészségügyi és szociális ellátórendszer" tanegysége 1 elméleti órájára és 6 külső gyakorlati órájára felsőfokú szociális, felsőfokú pedagógus, hittanár, hittantanár, teológus szakképzettsége esetén az oklevele alapján,

c) 10557-12 azonosító számú "Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai" képzési modul "Elemi egészségügyi és ápolási ismeretek" tanegysége 4 elméleti órájára, 4 gyakorlati órájára, valamint a 10535-12 azonosító számú "Különleges ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai" képzési modul "Egészségügyi és szociális ellátórendszer" tanegysége 1 elméleti órájára és 6 külső gyakorlati órájára középfokú egészségügyi végzettsége esetén a bizonyítványa vagy felsőfokú egészségügyi szakképzettsége esetén az oklevele alapján,

d) 10557-12 azonosító számú "Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai" képzési modul "Jogi, szociálpolitikai és etikai ismeretek" tanegysége 6 elméleti órájára, "Társadalomismeret" tanegysége 2 elméleti órájára, "Elemi egészségügyi és ápolási ismeretek" tanegysége 4 elméleti órájára, 4 gyakorlati órájára, a 10533-12 azonosító számú "A gyermek képességeinek kibontakoztatása, az önálló életre való felkészítés feladatai" képzési modul "A gyermek megismerése (fejlődéslélektan)" tanegysége 16 elméleti órájára, 16 gyakorlati órájára, 8 szakmai készségfejlesztés órájára, a 10535-12 azonosító számú "Különleges ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai" képzési modul 48 órájára, valamint a 10536-12 azonosító számú "Speciális ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai" képzési modul "Szenvedélybetegség, deviáns magatartás, kriminalizálódás" tanegysége 6 elméleti órájára, 12 gyakorlati órájára és a "Gyermekkori pszichiátriai kórképek, magatartás zavar-felismerés értelmezés, kezelés" tanegysége 8 elméleti órájára és 12 gyakorlati órájára felsőfokú egészségügyi, gyógypedagógus szakképzettsége esetén az oklevele alapján,

e) 10557-12 azonosító számú "Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai" képzési modul "Jogi, szociálpolitikai és etikai ismeretek" tanegysége 6 elméleti órájára, a "Társadalomismeret" tanegysége 2 elméleti órájára, a 10534-12 azonosító számú "A nevelőszülő gyámi és dokumentációs feladatai" képzési modul "A gyámhivatallal kapcsolatos együttműködés és a gyermek gyámságával kapcsolatos feladatok" tanegysége 2 elméleti órájára, 8 gyakorlati órájára és "A gyermek érdekeinek képviselete, adható juttatások és szolgáltatások" tanegysége 2 elméleti órájára, a 11499-12 azonosító számú "Foglalkoztatás II." képzési modul 20 órájára, valamint a 11500-12 azonosító számú "Munkahelyi egészség és biztonság" képzési modul "Munkavédelmi jogi ismeretek" tanegysége 2 elméleti órájára jogász, igazgatásszervező, szociális szakigazgatás-szervező, közigazgatás-szervező szakképzettsége esetén az oklevele alapján,

f) 10557-12 azonosító számú "Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai" képzési modul "Jogi, szociálpolitikai és etikai ismeretek" tanegysége 6 elméleti órájára, "Társadalomismeret" tanegysége 2 elméleti órájára, "Pedagógiai és pszichológiai ismeretek" tanegysége 16 elméleti órájára, 20 gyakorlati órájára, 32 szakmai készségfejlesztés órájára, a 10532-12 azonosító számú "A családi környezet felkészítésének feladatai" képzési modul "Veszteség és gyász pszichés háttere, veszteség feldolgozás" tanegysége 8 elméleti órájára, 8 szakmai készségfejlesztés órájára, a 10533-12 azonosító számú "A gyermek képességeinek kibontakoztatása, az önálló életre való felkészítés feladatai" képzési modul "A gyermek megismerése (fejlődéslélektan)" tanegysége 16 elméleti órájára, 16 gyakorlati órájára, 8 szakmai készségfejlesztés órájára, a 10535-12 azonosító számú "Különleges ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai" képzési modul "Fejlődéslélektan" tanegysége 2 elméleti órájára, 8 gyakorlati órájára, 6 külső gyakorlati órájára, "Különleges ellátási igényű gyermekek, feladatok, lehetőségek különleges ellátási igényű gyermek nevelése esetén" tanegysége 3 elméleti órájára, 16 gyakorlati órájára, 6 külső gyakorlati órájára, valamint a 10536-12 azonosító számú "Speciális ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai" képzési modul 56 órájára felsőfokú mentálhigiénés szakember, viselkedéselemző, pszichológus, gyógypedagógus szakképzettsége esetén az oklevele alapján,

g) 11497-12 azonosító számú "Foglalkoztatás I." képzési modul 60 órájára nyelvtanári szakképzettsége vagy államilag elismert középfokú nyelvvizsgája esetén az oklevele, nyelvvizsga bizonyítványa alapján, valamint

h) 11497-12 azonosító számú "Foglalkoztatás I." képzési modul 60 órájára, a 11499-12 azonosító számú "Foglalkoztatás II." képzési modul 20 órájára, a 11500-12 azonosító számú "Munkahelyi egészség és biztonság" képzési modul 20 órájára - ha az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképzésben e képzési modulok eredményes teljesítését oklevele, vagy más képzőintézmény által számára kiállított igazolás tanúsítja - óralátogatás alóli felmentést adni.

(3) A (2) bekezdés a)-h) pontja szerinti több feltétel fennállása esetén az óralátogatás alóli felmentést együttesen is meg kell állapítani azzal, hogy a képzési modul ugyanazon tanegysége ugyanazon óraszáma alóli felmentés csak egyszer alkalmazható."

82. § (1) Az Nszr. 11. § (1) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A működtető és a nevelőszülő között a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony általános kérdéseit rendező, a Gyvt. 66/B. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodás tartalmazza]

"n) a nevelőszülő és a működtető megállapodását arról, hogy

na) a nevelőszülőnél - saját gyermekeit is beszámítva - hány gyermek, fiatal felnőtt helyezhető el,

nb) a nevelőszülő fogad-e ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, speciális szükségletű gyermeket, tartósan beteg, fogyatékos gyermeket, három év alatti gyermeket vagy kettős szükségletű gyermeket, és ha igen, hány ilyen szükségletű gyermek helyezhető el a 22. § (1) bekezdésében foglaltak vizsgálata alapján a nevelőszülőnél, és

nc) a nevelőszülő - feltéve, hogy nem jogosult a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése alapján gyermekgondozó által nyújtott segítségre - ellát-e helyettesítést a működtetője által foglalkoztatott más nevelőszülő tekintetében,"

(2) Az Nszr. 11. § (1) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A működtető és a nevelőszülő között a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony általános kérdéseit rendező, a Gyvt. 66/B. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodás tartalmazza]

"p) a működtető hozzájárulását a nevelőszülő Gyvt. 66/B. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti időkorlátozás nélküli keresőtevékenységéhez, indokolt esetben megjelölve azokat a feltételeket, amelyek biztosítják, hogy a keresőtevékenység a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt ellátását nem veszélyezteti,"

83. § Az Nszr. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés k) pontja szerinti bankszámlán kizárólag a gyermek, a fiatal felnőtt ellátására szolgáló nevelési díjat, külön ellátmányt és családi pótlékot lehet fogadni."

84. § Az Nszr. 14. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nevelőszülő tájékoztatja a működtetőt és a gyermekvédelmi gyámot)

"e) azonnal a saját életkörülményeiben bekövetkezett vagy várható lényeges változásról, valamint olyan tényről, mely lényeges változást eredményezhet az általa nevelt gyermek életében, így különösen

ea) a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok bekövetkeztéről,

eb) a nevelőszülő családi állapotának megváltozásáról, a családstruktúrában történt változásról,

ec) a nevelőszülői tevékenysége mellett folytatott keresőtevékenysége megszűnéséről,

ed) az anyagi helyzetében bekövetkezett rendkívül kedvezőtlen változásról,

ee) a vele szemben megindított végrehajtási eljárásról,

ef) a lakóhely megváltoztatásának szándékáról,

eg) a harminc napnál hosszabb időre történő külföldre utazás szándékáról,

eh) az egészségi állapotában beálló olyan romlásról, melynek következtében a későbbiekben feltételezhetően hosszabb ideig nem lesz képes ellátni a gyermeket."

85. § Az Nszr. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A működtetői továbbképzés keretében a működtető a gyermekjogi képviselő tevékenységét, az együttműködésre vonatkozó elvárásokat is ismerteti."

86. § Az Nszr. a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § (1) A nevelőszülő a Gyvt. 66/D. § (15) bekezdése szerinti esetben a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony szüneteltetése iránti kérelmét a szüneteltetés napjának megjelölésével és a Gyvt. 66/D. § (16) bekezdésében meghatározott határozat csatolásával legalább a szüneteltetés napját negyven nappal megelőzően nyújtja be a működtetőnek. A nevelőszülő a kérelem benyújtásáról a szüneteltetés napjának megjelölésével egyidejűleg elektronikus vagy postai úton értesíti a nála elhelyezett gyermek gyermekvédelmi gyámját is.

(2) A nevelőszülő kérelme alapján a nevelőszülő és a működtető a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony szüneteltetésének időtartamára, a szüneteltetést megelőzően legalább húsz nappal külön megállapodást köt.

(3) A külön megállapodás tartalmazza

a) a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony szüneteltetésének napját,

b) a nevelőszülő tájékoztatását a Gyvt. 66/D. § (18) bekezdésében foglaltakról,

c) a nevelőszülő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a b) pont szerinti tájékoztatást tudomásul veszi.

(4) A külön megállapodást a működtető és a nevelőszülő aláírásával látja el.

(5) A működtető a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony szüneteltetéséről legkésőbb tíz nappal a szüneteltetést megelőzően értesíti

a) a gyámhatóságot a (3) bekezdés szerinti külön megállapodás másolatának megküldésével,

b) postai vagy elektronikus úton a gyermekvédelmi gyámot a szüneteltetés napjának megjelölésével.

(6) A szüneteltetés időtartama alatt a működtetőnek nem kell biztosítania nevelőszülő segítését kivéve, ha annak a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdésében meghatározott valamely esete a szüneteltetéstől függetlenül fennáll."

87. § Az Nszr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) A működtető negyedévente, minden év április 15-éig, július 15-éig, október 15-éig és a következő év január 15-éig a Gyvt. 66/F. § (2) bekezdése alapján megállapítja a nevelőszülőt az adott időszakra megillető szabadság mértékét, és arról írásban tájékoztatja a nevelőszülőt. Ha a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítésére az adott negyedéven belül került sor, a működtető a töredék időre járó szabadság mértékéről a következő negyedéves tájékoztatással együtt tájékoztatja a nevelőszülőt.

(2) A működtető az adott negyedévben a nevelőszülőt megillető szabadságot a Gyvt. 66/F. § (2) bekezdése alapján a negyedévi átlagos gyermeklétszám alapján állapítja meg. A negyedévi átlagos gyermeklétszámot úgy kell kiszámítani, hogy azon napok számát, amikor a gyermek teljes napot a nevelőszülő gondozásában töltött, el kell osztani az adott negyedév összes napjainak számával. Amennyiben a negyedévi átlagos gyermeklétszám nem egész szám, a 0,5-öt meghaladó tört részt felfelé, a 0,5-öt meg nem haladó tört részt lefelé kell kerekíteni.

(3) A nevelőszülő írásban kérheti a működtetőtől szabadságának a Gyvt. 66/F. § (4) bekezdése alapján történő naptári éven belüli összevonását. A szabadság összevont kiadásáról a működtető 15 napon belül írásban dönt. A működtető akkor tagadhatja meg a szabadság összevont kiadását, ha a nevelőszülő helyettesítése nem oldható meg.

(4) A működtető a ki nem adott szabadság megváltásáért járó összeget

a) a tárgyévet követő év április 10. napjáig az április hónapban járó nevelőszülői díjjal együtt,

b) a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnése, megszüntetése esetén a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 80. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban

számítja és fizeti ki.

(5) A szabadságmegváltás alapja a nevelőszülőt a szabadságra való jogosultság megszerzésének negyedévében megillető nevelőszülői díj napi átlaga.

(6) A működtetőnek az Mt. 134. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szabadságról vezetett nyilvántartása negyedévenkénti bontásban tartalmazza

a) a nevelőszülőnek megállapított szabadságnapok számát,

b) a nevelőszülő által kivett szabadságnapok számát,

c) a szabadság naptári éven belüli összevonásának tényét és

d) a naptári évben ki nem adott és megváltott szabadságnapok számát.

(7) A működtető a (6) bekezdés szerinti nyilvántartást minden év december 31-én lezárja, és az adott évre vezetett szabadság-nyilvántartás adatait a lezárást követő öt évig megőrzi. Ezt követően a működtető a nyilvántartásból haladéktalanul törli az érintett adatokat.

(8) A (6) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait a nevelőszülő, valamint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyból származó jogokkal és kötelezettségekkel összefüggésben keletkezett jogvitában eljáró szerv ismerheti meg."

88. § Az Nszr. a következő 31/A. §-sal egészül ki:

"31/A. § Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 11. § (1) bekezdés n) és p) pontjában foglaltakat a nevelőszülő és a működtető által 2014. december 31-ét követően kötött keretmegállapodásra kell alkalmazni. A 2014. december 31-én fennálló keretmegállapodást az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 11. § (1) bekezdés n) és p) pontjában foglaltaknak megfelelően a 2014. december 31-ét követő első módosítás alkalmával, de legkésőbb 2015. június 30-áig záradékolás útján kell kiegészíteni."

89. § Az Nszr. 2. § (4) bekezdésében a "vele egy háztartásban élő" szövegrész helyébe a "saját és vele egy háztartásban élő" szöveg lép.

90. § Hatályát veszti az Nszr.

a) 6. § (2) bekezdés d) pontjában az " , így különösen a Gyvt. 66/D. § (8) bekezdésében meghatározott magatartás" szövegrész,

b) 11. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában a "2013. december 31-én hatályos 8. § (4) bekezdése" szövegrész.

18. Záró rendelkezések

91. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 83. § 2015. január 2-án lép hatályba.

92. § A 14. alcím és a 9. melléklet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII. melléklete 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A TnyR. 5. számú melléklet 1. pontja a következő 1.7. alponttal egészül ki:

(Öregségi nyugdíj esetén)

"1.7. a Gyvt. szerinti működtető igazolása a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonynak a Gyvt. 66/D. § (15) bekezdése szerinti szüneteltetéséről, ha az igénylő nevelőszülő."

2. melléklet a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. számú adatlapja helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. számú adatlap
A védelembe vett, a megelőző pártfogás alatt álló gyermekről
[Gyvt. 138. § (2) bek.]
(Gyámhivatal tölti ki.)
1. A nyilvántartásba vétel időpontja: .................................................................................................................
2. A gyermek személyi adatai:
2.1. Név: .................................................................................................................
2.2. Születési hely, idő: .................................................................................................................
2.3. Állampolgárság (menekült,
bevándorolt, letelepedett): .................................................................................................................
2.4. Anyja neve: .................................................................................................................
2.5. Lakóhely: .................................................................................................................
2.6. Tartózkodási hely: .................................................................................................................
3. A törvényes képviselő személyi
adatai:
3.1. Név: .................................................................................................................
3.2. Születési hely, idő: .................................................................................................................
3.3. Állampolgárság (menekült,
bevándorolt, letelepedett): .................................................................................................................
3.4. Anyja neve: .................................................................................................................
3.5. Lakóhely: .................................................................................................................
3.6. Tartózkodási hely: .................................................................................................................
4. A szülők személyi adatai:
4.1. Anya neve: .................................................................................................................
4.2. Születési hely, idő: .................................................................................................................
4.3. Állampolgárság (menekült,
bevándorolt, letelepedett) .................................................................................................................
4.4. Anyja neve: .................................................................................................................
4.5. Lakóhely: .................................................................................................................
4.6. Tartózkodási hely: .................................................................................................................
4.7. Apa neve: .................................................................................................................
4.8. Születési hely, idő: .................................................................................................................
4.9. Állampolgárság (menekült,
bevándorolt, letelepedett) .................................................................................................................
4.10. Anyja neve: .................................................................................................................
4.11. Lakóhely: .................................................................................................................
4.12. Tartózkodási hely: .................................................................................................................
5. Határozat:
5.1. Határozatot hozó gyámhivatal
megnevezése: .................................................................................................................
5.2. Száma: .................................................................................................................
5.3. Kelte: .................................................................................................................
5.4. Jogerős: .................................................................................................................
6. A családgondozó személyi
adatai:
6.1. Név: ..........................................................................................................
6.2. Tartózkodási hely: ..........................................................................................................
7. A megelőző pártfogó személyi
adatai:
7.1. Név: ..........................................................................................................
7.2. Munkahelye: ..........................................................................................................
8. A gyermek egészségi állapota: ..........................................................................................................
8.1. A gyermek tanulmányi
eredménye, előmenetele: ..........................................................................................................
9. A felülvizsgálatok adatai: ..........................................................................................................
9.1. Határozat száma: ..........................................................................................................
9.2. Kelte: ..........................................................................................................
9.3. Eredménye: ..........................................................................................................
9.4. Határozat száma: ..........................................................................................................
9.5. Kelte: ..........................................................................................................
9.6. Eredménye: ..........................................................................................................
9.7. Határozat száma: ..........................................................................................................
9.8. Kelte: ..........................................................................................................
9.9. Eredménye: ..........................................................................................................
10. A megszűnés, megszüntetés
adatai:
10.1. Határozat száma: ..........................................................................................................
10.2. Kelte: ..........................................................................................................
10.3. Eredménye: ..........................................................................................................
11. Annak megjelölése, ha a
védelembe vétel a nevelésbe vétel
elrendelésével, a megelőző
pártfogás fenntartása mellett szűnt
meg: "

2. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. számú melléklet V. számú adatlap helyébe a következő rendelkezés lép:

"V. számú adatlap
A nevelésbe vett gyermekről [Gyvt. 140. § (1) bek. b) pont]
(Gyámhivatal tölti ki.)
1. A nyilvántartásba vétel időpontja: .................................................................................................
2. A gyermek személyi adatai:
2.1. Név: .................................................................................................
2.2. Születési hely, idő: .................................................................................................
2.3. Anyja neve: .................................................................................................
2.4. Lakóhely: .................................................................................................
2.5. Tartózkodási hely: .................................................................................................
3. A törvényes képviselő személyi
adatai:
3.1. Gyermekvédelmi gyám:
3.1.1. Név: .................................................................................................
3.1.2. Születési hely, idő: .................................................................................................
3.1.3. Anyja neve: .................................................................................................
3.1.4. Értesítési címe: .................................................................................................
3.1.5. Elérhetősége (telefon, e-mail): .................................................................................................
3.1.6. A gyermekvédelmi gyámot
foglalkoztató területi
gyermekvédelmi szakszolgálat
megnevezése: .................................................................................................
3.2. Egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelőszülő:
3.2.1. Név: .................................................................................................
3.2.2. Születési hely, idő: .................................................................................................
3.2.3. Anyja neve: .................................................................................................
3.2.4. Értesítési címe: .................................................................................................
3.2.5. Elérhetősége (telefon, e-mail): .................................................................................................
3.2.6. A nevelőszülőt foglalkoztató
nevelőszülői hálózat
megnevezése: .................................................................................................
4. A megelőző pártfogó személyi
adatai:
4.1. Név: .................................................................................................
4.2. Munkahelye: .................................................................................................
5. A szülők személyi adatai:
5.1. Anya neve: .................................................................................................
5.1.1. Születési hely, idő: .................................................................................................
5.1.2. Anyja neve: .................................................................................................
5.1.3. Lakóhely: .................................................................................................
5.1.4. Tartózkodási hely: .................................................................................................
5.2. Apa neve: .................................................................................................
5.2.1. Születési hely, idő: .................................................................................................
5.2.2. Anyja neve: .................................................................................................
5.2.3. Lakóhely: .................................................................................................
5.2.4. Tartózkodási hely: .................................................................................................
6. Határozat:
6.1. Határozatot hozó gyámhivatal
neve:
6.2. Határozat száma:
6.3. Határozat kelte:
6.4. Jogerős:
6.5. Döntés jellege:
- nevelésbe vétel ideiglenes gondozási hellyel
- nevelésbe vétel gondozási hely meghatározásával
- nevelésbe vétel megelőző pártfogás fenntartásával (az első két eset közül az egyik megjelölése mellett)
6.6. A gyermek ellátási szükséglete:
- általános
- különleges
- speciális
- kettős
6.7. Gyermek elhelyezése:
6.7.1. - nevelőszülőnél
- nevelőszülő
- különleges nevelőszülő
- speciális nevelőszülő
6.7.2. - gyermekotthonban,
lakásotthonban:
- gyermekotthon
- központi speciális gyermekotthon
- központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon
- különleges
gyermekotthon
- lakásotthon
- speciális lakásotthon
- különleges lakásotthon
- kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon
6.7.3. - fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában
6.8. Vagyonnal rendelkezik-e:
- igen
- nem
7. A számadásra vonatkozó adatok:
7.1. A számadás módja:
7.2. határideje:
7.3. A számadást elfogadó
gyámhivatal neve:
7.4. A számadást elfogadó határozat
7.4.1. Száma:
7.4.2. Kelte:
7.4.3. Eredménye:
8. A gondozási díjak adatai:
8.1. Anya: Ft
8.1.1. Díjfizetés kezdete:
8.1.2. Vége:
8.2. Apa: Ft
8.2.1. Díjfizetés kezdete:
8.2.2. Vége:
9. A felülvizsgálatok adatai:
9.1. Határozat száma:
9.2. Kelte:
9.3. Eredménye:
9.4. Határozat száma:
9.5. Kelte:
9.6. Eredménye:
9.7. Határozat száma:
9.8. Kelte: .....................................................................................................
9.9. Eredménye: .....................................................................................................
10. A megszűnés vagy megszüntetés
adatai:
10.1. Határozat száma: .....................................................................................................
10.2. Kelte: .....................................................................................................
10.3. Jogerős: ..................................................................................................... "

3. melléklet a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez GYSZ-3" pontja "Az adatlap továbbítása" sorának 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adatlap továbbítása:)

"3. ha a gyermek előzmény nélkül került ideiglenes hatályú elhelyezésbe, a gyámhivatal felkérése szerint a gyermekjóléti szolgálat továbbítja az adatlapot (a gondozási terv és a gondozási folyamat összegzése nélkül) a gyámhivatalnak, és azon keresztül a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak, aki továbbítja majd a gyermekvédelmi gyámnak. A pártfogói felügyelő szolgálat részére akkor kell továbbítani, ha a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot."

2. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet VII. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez GYSZ-5" pontja "Az adatlap továbbítása" sora a következő 2. ponttal egészül ki:

(Az adatlap továbbítása:)

"2. a pártfogói felügyelő szolgálat részére, amennyiben a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot."

3. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet VIII. számú adatlap "Útmutató a kitöltéshez GYSZ-6" pontja "Az adatlap továbbítása" sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az adatlap továbbítása: a védelembe vételt elrendelő gyámhivatalnak, 10 nappal a kitűzött felülvizsgálat időpontja előtt.

Nevelésbe vételi javaslat esetén a javaslattevő gyermekjóléti szolgálat megküldi a gyámhivatalnak.

A pártfogó felügyelői szolgálat részére, amennyiben a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot."

4. melléklet a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen

MegnevezésFizetési osztályok
ABCDEFGHIJ
1.Család-, gyermek- és
ifjúságvédelmi szolgáltatás,
javítóintézeti nevelés keretében
az ellátottak gyógyítását,
ápolását, foglalkoztatását,
fejlesztését, ellátását, gondozását,
szociális segítését közvetlenül
szolgáló egyetemi, főiskolai
végzettséghez kötött munkakörök
orvos***
pszichiáter***
pszichológus***
pszichológiai tanácsadó*****
családgondozó*****
gyógypedagógus*****
gyógytornász**
konduktor**
növendékügyi előadó*****
fejlesztőpedagógus*****
helyettes szülői tanácsadó*****
örökbefogadási tanácsadó*****
gyermekvédelmi gyám*****
jogász***
szaktanácsadó*****
szakgondozó**
kisgyermeknevelő*****
*****
gyógypedagógiai/fejlesztőpedagó
giai tanácsadó
nevelő*****
elhelyezési ügyintéző*****
közvetítő*****
2.Család-, gyermek- és
ifjúságvédelmi szolgáltatás,
javítóintézeti nevelés keretében
az ellátottak ápolását,
foglalkoztatását, fejlesztését,
ellátását, gondozását, szociális
segítését, szállítását közvetlenül
szolgáló, egyetemi, főiskolai
végzettséghez nem kötött
munkakörök
a)asszisztens/szakasszisztens
asszisztens***
szakasszisztens**
gyermekvédelmi asszisztens**
b)kisgyermeknevelő***
szakgondozó*
gondozó**
segédgondozó**
javítóintézeti ápoló****
c)egyéb ágazati munkakörök
szaktanácsadó*
gyermekgondozó***
gyermekfelügyelő**
gyermekvédelmi ügyintéző**
tejkonyhavezető***
gépkocsivezető***
javítóintézeti rendész**
egyéb kisegítő munkakörök***
Fizetési osztályok
ABCDEFGHIJ

"

5. melléklet a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"11. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Igénylőlap időskorúak járadékához
Fejezet, cím, alcím, jogcímcsoport száma, azonosító sorszáma □□□□□□□□□□□□□□
201□. év □□. hónapra vonatkozóan teljesített kifizetésekről
Az ellátást folyósító (székhely) kormányhivatal neve:______________________________________________________
Sor-
szám
Járási
hivatal
megneve-
zése
Nem egyedülálló
(Szt. 32/B. § (1) bek. a) pont)
EgyedülállóTámo-
gatás-
ban
része-
sülők
száma
össze-
sen
(fő)
Tárgy-
hónapban
történt
visszafizetés
az Szt. 17. §-a
alapján
(Ft)
Posta-
költség
(Ft)
Tárgyhavi
kifize-
téshez
igényelt
előleg (Ft)
Előző havi
kifizetés-
hez
igényelt
előleg (Ft)
Igényelt összeg
mindösszesen
(Ft)
(2)+(4)+(6)-
(8)+(9)+(10)-(11)
75 év alatti
(Szt. 32/B. § (1) bek. b) pont)
75 életévüket betöltött (Szt.
32/B. § (1) bek. c) pont)
személyek
száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
személyek
száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
személyek
száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)
1
2
3
[...]
...Összesen
Kelt:_______________________ ,□□. év □□. hó □□. nap
P.H.
__________________________
gazdasági vezető
__________________________
kormánymegbízott
Megjegyzések:
A (10) oszlopban az igénylés időpontját követően jogerőre emelkedett döntések alapján a tárgyhónapra tekintettel várhatóan kifizetendő összeget kell feltüntetni.
A (11) oszlopban az előző havi kifizetéshez igényelt, és fel nem használt összeget kell feltüntetni.

"

6. melléklet a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"12. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Igénylőlap ápolási díjhoz
Fejezet, cím, alcím, jogcímcsoport száma, azonosító sorszáma □□□□□□□□□□□□□□
201□. év □□. hónapra vonatkozóan teljesített kifizetésekről
Az ellátást folyósító (székhely) kormányhivatal neve:____________________________________________________
Sor-
szám
Járási hivatal
megnevezése
Alanyi
(Szt. 44. § (1) bek. a)
pont)
Fokozott ápolást igénylő
(Szt. 44. § (1) bek. c) pont)
Az Szt.
43/A. § (4)
bek. szerint
kifizetendő
szakértői
díj összege
(Ft)
Kiemelt
(Szt. 44. § (1) bek. b) pont)
Támoga-
tásban
részesülők
száma
összesen
(fő)
Tárgyhónapban
történt
visszafizetés az
Szt. 17. §-a
alapján
(Ft)
Posta-
költség
(Ft)
Tárgyhavi
kifizetéshez
igényelt
előleg (Ft)
Előző havi
kifizetéshe
z igényelt
előleg (Ft)
Igényelt összeg
mindösszesen
(2)+(4)+(5)+(7)-
(9)+(10)+(11)-
(12)
személyek
száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
személyek
száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
személyek
száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
1
2
3
[...]
Összesen
Kelt:________________________ , □□. év □□. hó □□. nap
P.H.
________________________
gazdasági vezető
________________________
kormánymegbízott
Megjegyzések:
A (11) oszlopban az igénylés időpontját követően jogerőre emelkedett döntések alapján a tárgyhónapra tekintettel várhatóan kifizetendő összeget kell feltüntetni.
A (12) oszlopban az előző havi kifizetéshez igényelt, és fel nem használt összeget kell feltüntetni.

"

7. melléklet a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Pr. 9. számú melléklet 5.2.4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közeli hozzátartozónak számít:)

"5.2.4.2. a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; valamint az 5.2.4.3. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;"

8. melléklet a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az Nyr. 5. számú melléklet 2.1.1. pontja a következő 2.1.1.10-2.1.1.12. alponttal egészül ki:

(Ápolást, gondozást nyújtó intézmények

Idősek otthona:)

"2.1.1.10. a jelentési időpontban a belépési hozzájárulással betölthető és betöltött férőhelyek száma,

2.1.1.11. a jelentési időpontban a belépési hozzájárulás megállapított összege,

2.1.1.12. a jelentési időpontig a belépési hozzájárulásból származó összes bevétel összege."

2. Az Nyr. 5. számú melléklet 2.1.2. pontja a következő 2.1.2.5-2.1.2.7. alponttal egészül ki:

(Ápolást, gondozást nyújtó intézmények

Fogyatékos személyek otthona:)

"2.1.2.5. a jelentési időpontban a belépési hozzájárulással betölthető és betöltött férőhelyek száma,

2.1.2.6. a jelentési időpontban a belépési hozzájárulás megállapított összege,

2.1.2.7. a jelentési időpontig a belépési hozzájárulásból származó összes bevétel összege."

3. Az Nyr. 5. számú melléklet 2.1.3. pontja a következő 2.1.3.5-2.1.3.7. alponttal egészül ki:

(Ápolást, gondozást nyújtó intézmények

Pszichiátriai betegek otthona:)

"2.1.3.5. a jelentési időpontban a belépési hozzájárulással betölthető és betöltött férőhelyek száma,

2.1.3.6. a jelentési időpontban a belépési hozzájárulás megállapított összege,

2.1.3.7. a jelentési időpontig a belépési hozzájárulásból származó összes bevétel összege."

4. Az Nyr. 5. számú melléklet 2.1.4. pontja a következő 2.1.4.5-2.1.4.7. alponttal egészül ki:

(Ápolást, gondozást nyújtó intézmények

Szenvedélybetegek otthona:)

"2.1.4.5. a jelentési időpontban a belépési hozzájárulással betölthető és betöltött férőhelyek száma,

2.1.4.6. a jelentési időpontban a belépési hozzájárulás megállapított összege,

2.1.4.7. a jelentési időpontig a belépési hozzájárulásból származó összes bevétel összege."

5. Az Nyr. 5. számú melléklet 2.4.2. pontja a következő 2.4.2.5-2.4.2.7. alponttal egészül ki:

(Lakóotthonok

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona:)

"2.4.2.5. a jelentési időpontban a belépési hozzájárulással betölthető és betöltött férőhelyek száma,

2.4.2.6. a jelentési időpontban a belépési hozzájárulás megállapított összege,

2.4.2.7. a jelentési időpontig a belépési hozzájárulásból származó összes bevétel összege."

9. melléklet a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Eunyr. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 51. sorral egészül ki:

[ABC
1.A kereset, jövedelem megszerzésének éveJárulékmérték
%
(magánnyugdíj-pénztári tagság hiányában)
Járulékmérték
%
(magánnyugdíj-pénztári tagság esetén)]
"51.201530,130,1"

10. melléklet a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az Sznyr. 1. melléklet 1.6-1.8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1.6. a szolgáltató neve, ha az engedélyes székhely, és a szolgáltató különböző névvel rendelkezik,

1.7. - ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik - a szolgáltató adószáma,

1.8. a költségvetési szerv szolgáltató törzskönyvi azonosító száma,"

2. Az Sznyr. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.9. alponttal egészül ki:

"1.9. az Szt.-ben és a Gyvt.-ben meghatározott adatok."

3. Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.20.1. és 3.1.20.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:

az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó alábbi adatok:

családi napközi:)

"3.1.20.1. önálló családi napközi:

3.1.20.1.1. az ellátotti csoport a Gyvt. 43. § (6a) bekezdése alapján,

3.1.20.1.2. férőhelyszám,

3.1.20.2. hálózatban működtetett családi napközi:

3.1.20.2.1. az ellátotti csoport a Gyvt. 43. § (6a) bekezdése alapján,

3.1.20.2.2. férőhelyszám,"

4. Az Sznyr. 1. melléklet 3.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:)

"3.8. az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadásra köteles szolgáltatás, illetve ellátotti létszám, férőhelyszám esetén a szolgáltatás befogadására és a befogadott ellátotti létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adatok, illetve az arra a szolgáltatásra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adat, amely után a fenntartó az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadás nélkül jogosult költségvetési támogatásra azzal, hogy a befogadott és befogadás nélkül költségvetési támogatásra jogosító ellátotti létszám, férőhelyszám összesen nem lehet magasabb a bejegyzett ellátotti létszámnál, férőhelyszámnál,"

5. Az Sznyr. 1. melléklet 6.3.2. és 6.3.3. pontjában a "kistérség" szövegrész helyébe az "a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület" szöveg lép.

6. Hatályát veszti az Sznyr. 1. melléklet 3.1.15.8. pontja.

11. melléklet a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az Sznyr. 5. melléklet 2.1. pontja a következő 2.1.7. alponttal egészül ki:

(A szolgáltatással kapcsolatos iratok:

Ha e rendelet másként nem rendelkezik, valamennyi szolgáltatás esetén)

"2.1.7. csatolni kell az Szt. 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve a Gyvt. szerinti ellátási szerződés másolatát, ha az állami fenntartó az engedélyes által nyújtandó szolgáltatásra az Szt. 90. § (4) bekezdése alapján megállapodást, illetve a Gyvt. alapján ellátási szerződést kötött."

2. Az Sznyr. 5. melléklet 2.15. pontjában a "(2e)" szövegrész helyébe a "(2c)" szöveg lép.

Tartalomjegyzék