Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés b), c), e), f), h), n) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 5. alcím és a 4. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) és u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés a), b), f) és h) pontjában, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 22. pontjában, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím és az 5. melléklet tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 1. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el első fokon a társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha)

"h) a hozzátartozói nyugellátást a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 18. § (4) bekezdése vagy a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 13. § (3a) bekezdése alapján kell megállapítani."

(2) A TnyR. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Tny. 22/A. §-a szerinti növelés megállapítására irányuló eljárásban, ha a kérelmező magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság jár el első fokon."

2. § A TnyR. "Hatáskör, illetékesség" alcíme a következő 3. §-sal egészül ki:

"3. § Az egyeztetési eljárásban és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által nyilvántartott adatokról szóló hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárásban

a) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el első fokon, ha az ügyfélnek nincs magyarországi lakóhelye, vagy az ügyfél az egyeztetési eljárás során jelzi, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó, külföldön szerzett szolgálati idővel rendelkezik, illetve erről a szolgálati időről, jogosultsági időről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemben tájékoztatást kér,

b) az a) pontban nem említett esetben az ügyfél lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság jár el első fokon."

3. § A TnyR. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (1)-(5) bekezdés alapján meghatározott naptári évi kereseteket, valamint - ha az 1988. január 1-je előtti keresetet is figyelembe kell venni - a Tny. 22. § (8) bekezdése szerinti kereseteket a 2. számú melléklet szerinti valorizációs szorzószámok (a továbbiakban: valorizációs szorzószámok) figyelembevételével kell növelni. A tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépéséig - a tárgyévet megelőző évi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok figyelembevételével - előleget kell megállapítani."

4. § A TnyR. 32. § (4) bekezdése a következő harmadik mondattal egészül ki:

"Az ápolási díj folyósításának 1993. január 1. és február 28. közötti tartamát járulékfizetésre tekintet nélkül szolgálati időként kell figyelembe venni."

5. § (1) A TnyR. az "Az igény érvényesítése" alcíme a következő 65/D. és 65/E. §-sal egészül ki:

"65/D. § (1) A nyugellátás iránti igény bejelentésére szolgáló adatlapokat és elektronikus űrlapokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) rendszeresíti, azokat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek honlapján és a kormányzati portálon közzé kell tenni.

(2) A nyugdíj iránti igény bejelentésére szolgáló adatlapok és elektronikus űrlapok adattartalmát a 4. számú melléklet határozza meg.

65/E. § (1) Az igénylő az igénybejelentéshez az 5. számú melléklet szerinti iratokat csatolja, illetve mutatja be a nyugdíjmegállapító-szervnek.

(2) Ha az ügyfél hatósági nyilvántartásban szereplő adatot nem igazol, a nyugdíj-megállapító szerv a kérelem elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz."

(2) A TnyR. 65/E. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az igénylő az igénybejelentéshez az 5. számú melléklet szerinti iratokat a szabályozott elektronikus ügyintézés hiteles elektronikus dokumentum szabályai szerint is csatolhatja."

6. § A TnyR. 66/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az ügyintézési határidő a tárgyévi valorizációs szorzószámok hatálybalépését követő tizedik munkanapon jár le, ha

a) az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be,

b) a hozzátartozói nyugellátás megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és a hozzátartozói nyugellátás megállapításához a valorizációs szorzószámokat alkalmazni kell,

c) a Tny. 22/A. §-a szerinti növelés iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és a növelést megelőző naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet a növelést megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani.

(3) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által nyilvántartott adatokról szóló hatósági bizonyítvány kiadásának ügyintézési határideje tíz munkanap."

7. § A TnyR. 72/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tny. 66. §-a alapján kivételes nyugellátás megállapítására, kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére és egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor. A kérelmet az ONYF által e célra rendszeresített, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. Az adatlapok és elektronikus űrlapok adattartalmát a 6. számú melléklet határozza meg. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. Ha a 16 év alatti gyermek árvaellátás iránti igényét amiatt utasítják el, mert az elhunyt jogszerző a szükséges szolgálati időt nem szerezte meg, a kivételes árvaellátás megállapítása iránti eljárást hivatalból meg kell indítani."

8. § A TnyR. 76. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében, az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatások szabályai szerinti központi azonosítási ügynök hozzáféréssel rendelkező személy az éves adategyeztetést - a tárgyév márciusában - elektronikus űrlapon is elvégezheti. Ha a jogosult az éves adategyeztetést elektronikus űrlapon végzi, az (1) bekezdésben meghatározott, postai úton történő adategyeztetésre csak háromévenként van szükség."

9. § A TnyR. "Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség" alcíme a következő 89/A. §-sal egészül ki:

"89/A. § Az ügyfél kérelmére a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a szolgálati időről, jogosultsági időről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása során tájékoztatást ad a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó, külföldön szerzett szolgálati időről."

10. § A TnyR. az 1-3. melléklet szerinti 4-6. számú melléklettel egészül ki.

11. § A TnyR.

a) 1. § (1) bekezdésében a "(2) bekezdésben vagy" szövegrész helyébe a "(2) és (3) bekezdésben, valamint" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés g) pontjában a "sor került." szövegrész helyébe a "sor került, vagy" szöveg,

c) 11. §-ában és 64/D. §-ában a "2013." szövegrész helyébe a "2014." szöveg,

d) 14. § (3) bekezdésében a "Tny. 13. §-a alapján" szövegrész helyébe a "2013. január 1-jét megelőző időszakra" szöveg,

e) 14. § (10) bekezdésében a "legfeljebb" szövegrész helyébe az "a 2013. január 1-jét megelőző időszakra legfeljebb" szöveg,

f) 15. § (1) bekezdésében a "13. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és (4) bekezdésében" szövegrész helyébe a "22. § (6) bekezdés a) pontjában és (7) bekezdésében" szöveg,

g) 15. § (2) bekezdésében az "az ezen összegre" szövegrész helyébe az "a 2010. január 1-je és 2012. december 31-e közötti időszakra az ezen összegre" szöveg,

h) 16. § (2) bekezdésében a "22. §-a (7)-(8) bekezdéseinek" szövegrész helyébe a "22. § (10) bekezdésének" szöveg,

i) 59/C. §-ában a "12. § (6) bekezdésének" szövegrész helyébe "20. és 21. §-ának" szöveg,

j) 62. § (10) bekezdésében az "a sajátjogú nyugellátás Tny. 83/A-83/B. §-a szerinti szünetelése" szövegrész helyébe az "a saját jogú ellátás szünetelése" szöveg,

k) 72/B. § (1a) bekezdésében az "Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz (a továbbiakban: ONYF)" szövegrész helyébe az "ONYF-hez" szöveg,

l) 75. § (1) bekezdés a) pontjában az "a) és b) pontjában" szövegrész helyébe az "a)-c) pontjában" szöveg,

m) 75. § (3) bekezdés b) pontjában az "b) pontja" szövegrész helyébe az "b) és c) pontja" szöveg,

n) 76. § (2) bekezdésében az "(1)" szövegrész helyébe az "(1) vagy (1a)" szöveg, a "nyomtatvány" szövegrész helyébe a "nyomtatvány, illetve elektronikus űrlap" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a TnyR.

a) 1. § (2) bekezdés f) pontjában a "vagy" szövegrész,

b) 11/B. §-a,

c) 12. § (3)-(5) bekezdése,

d) 39. §-ában a " , ha a szolgálat nem nyugállományba helyezéssel szűnt meg, kivéve, ha rokkantsági nyugdíjat állapítottak meg, és azt megszüntették" szövegrész,

e) 59/A. §-a,

f) 72/B. § (1f) bekezdés b) pontja.

2. A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

13. § Hatályát veszti a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 34. §-a,

b) a 2/A. számú melléklet III. fejezet 2.3. pontjában az ", ugyanakkor 10 százalékát el kell érnie" szövegrész,

c) a 2/A. számú melléklet III. fejezet 3.3. pontja.

3. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

14. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ONYF az (1) bekezdésben meghatározott feladatain túl]

"i) ellátja a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról 2011. évi CX. törvény 18. § (1) bekezdése, valamint a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 2012. január 1-je előtt hatályos 14. § (1) bekezdése, 22. §-a, 24. § (1) bekezdése, 25. § (1) bekezdése és 26. § (1) bekezdése szerinti juttatás folyósításával kapcsolatos feladatokat."

4. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány Magyarország nevében köszönti a 90., a 95., a 100., a 105., a 110. és a 115. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező

a) magyar állampolgárokat,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket, amennyiben az e bekezdés szerinti életkor (a továbbiakban: szépkor) betöltésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolják [az a)-b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: szépkorú személy]."

(2) A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése a következő d) -f) ponttal egészül ki:

(A jubileumi juttatás összege)

"d) a 105. életév betöltésekor 105 000 forint,

e) a 110. életév betöltésekor 110 000 forint,

f) a 115. életév betöltésekor 115 000 forint."

16. § A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 4. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az 1. § (1) bekezdésében foglaltakon túl 2013. évben annak a személynek is kell jubileumi juttatást folyósítani, aki 105., 110. vagy 115. életévét 2013. évet megelőzően töltötte be.

(4) A (3) bekezdés alkalmazása során a jubileumi juttatás összege

a) 105-109. életévét betöltött személy esetén 105 000 forint,

b) 110-114. életévét betöltött személy esetén 110 000 forint,

c) 115. életévét betöltött személy esetén 115 000 forint.

(5) Ha a szépkorú személy a 105., 110. vagy 115. életévét 2013. január 1-je és március 15-e között tölti be, valamint a (3) bekezdés szerinti esetben a KEKKH 2013. január 15-éig keresi meg - a 2. § (1) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával - a szépkorú személyt."

5. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"a) támogatás: a központi költségvetésről szóló törvényben a szolgáltatások működéséhez az ellátotti létszám, a foglalkoztatotti létszám, a férőhelyszám vagy a fenntartott szolgálatok, központok száma alapján biztosított támogatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás, ide nem értve a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatást,"

18. § (1) Az Nr. 3. § (5) és (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A fenntartó támogatást olyan szolgáltató, illetve szolgáltatás után igényelhet, amelyre a tárgyévben jogerős működési engedéllyel rendelkezik és - az Szt. 58/A. § (2d) bekezdésében, valamint a Gyvt. 145. § (2b) bekezdésében meghatározott kivételekkel - befogadást nyert, amennyiben az igénybevétel jogszabályban meghatározott egyéb feltételeinek megfelel.

(6) A tárgyévet megelőző évben támogatásban, illetve normatívában nem részesülő fenntartónak a támogatás iránti kérelemhez csatolnia kell

a) az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatait igazoló közokiratot, ha a nem állami fenntartó egyéni vállalkozó;

b) a fenntartó három hónapnál nem régebbi cégkivonatát, ha a nem állami fenntartó cég;

c) a fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot, ha a nem állami fenntartó egyesület, alapítvány vagy közalapítvány;

d) egyházi fenntartó esetén

da) a fenntartó nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy

db) - ha a fenntartó nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy - az egyház vagy a nyilvántartásba vett felettes egyházi szerv adatait igazoló hatósági bizonyítványt, valamint az egyház egésze, illetve legfőbb szerve vagy a fenntartó nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve - nyilvántartásban feltüntetett - képviselőjének nyilatkozatát a fenntartó nevéről, székhelyéről és képviselőjének személyéről, továbbá arról, hogy a fenntartó belső egyházi jogi személy;

e) - ha a fenntartó gazdasági társaság - a fenntartó képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját;

f) az e) pontban nem említett fenntartó esetén a fenntartó írásbeli képviseletére jogosult személy, illetve az egyéni vállalkozó közjegyző által hitelesített aláírás-mintáját;

g) a magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltató igazolását a fenntartó nevére szóló azon fizetési számla számáról, amelyre a fenntartó a támogatás folyósítását kéri;

h) valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan az igazgatóság javára szóló felhatalmazó levelét beszedési megbízás benyújtására."

19. § Az Nr. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatás igénylésének jogszerűségét és elszámolásának szabályszerűségét az igazgatóságok ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjed a támogatásra való jogosultság jogszabályi feltételei teljesítésének, az igénylés alapját jelentő feladatmutatók teljesítésének, megalapozottságának, továbbá a felhasználás jogszerűségének a vizsgálatára, valamint a közérdek védelme érdekében felmerült egyéb megállapításokra."

20. § Az Nr. a következő 19. és 20. §-sal egészül ki:

"19. § A 2012. évre járó normatíva elszámolására és ellenőrzésére e rendelet 2012. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

20. § (1) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 35. § (8) bekezdése alapján a 2013 januárjára és februárjára folyósított támogatást az igazgatóság hivatalból, külön döntés meghozatala nélkül folyósítja.

(2) A fenntartó a 2013. évi támogatás iránti kérelmet - a 3. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - 2013. január 20-áig nyújthatja be. Az igényléshez a 2012. évben normatívában részesült fenntartónak is csatolnia kell valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan az igazgatóság javára szóló felhatalmazó levelét beszedési megbízás benyújtására.

(3) A (2) bekezdés szerinti határidőben benyújtott kérelemről az igazgatóság - a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően - 2013. február 28-áig dönt. Az igazgatóság a 2013. évi támogatást nem új fenntartó esetén 2013. január 1-jétől, új fenntartó esetén a befogadás működési engedélybe történő bejegyzése jogerőre emelkedésének időpontjától állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdés szerint folyósított támogatás és a (2) bekezdés szerint megállapított támogatás 2013 januárjára és februárjára számított összege közötti különbözetet a 2013 márciusában folyósítandó támogatással egyidejűleg egy összegben kell folyósítani, illetve a 2013 márciusában folyósítandó támogatásból egy összegben le kell vonni. Ha a különbözet magasabb, mint a 2013 márciusában folyósítandó támogatás összege, a különbözet fennmaradó részét a következő hónapban, hónapokban járó támogatásból kell levonni. A különbözet után igénybevételi kamat nem számítható fel."

21. § Az Nr. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

22. § A Nr.

a) 1. § h) pontjában, 4. § (2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében a "normatívát" szövegrész helyébe a "támogatást" szöveg,

b) 1. § j) pontjában, 8. § (2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdés c) pontjában a "normatívára" szövegrész helyébe a "támogatásra" szöveg,

c) 1. § m) pontjában az "58/A. § (2) és (2a) bekezdése" szövegrész helyébe az "58/A. § (2)-(2e) bekezdése" szöveg, a "145. § (2) és (2a) bekezdése" szövegrész helyébe a "145. § (2)-(2c) bekezdése" szöveg,

d) 2. § (2) bekezdésében a "normatív állami támogatásával" szövegrész helyébe a "támogatásával" szöveg, a "normatíva" szövegrész helyébe a "támogatás" szöveg, a "normatívával" szövegrész helyébe a "támogatással" szöveg, a "normatívát" szövegrész helyébe a "támogatást" szöveg,

e) 2. § (3) bekezdésében,2. § (4) bekezdésében,2. § (5) bekezdésében,2. § (8) bekezdésében,3. § (1) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében,4. § (1) bekezdésében,4. § (3) bekezdés c), e), g) és h) pontjában,8. § (6) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 9. § (5) bekezdésében, 9. § (6) bekezdésében, 10. § (2) bekezdés b) pontjában, 10. § (8) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében a "normatíva" szövegrész helyébe a "támogatás" szöveg,

f) 3. § (4) bekezdésében a "Normatíva" szövegrész helyébe a "Támogatás" szöveg,

g) 5. § (1) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében a "normatíva" szövegrészek helyébe a "támogatás" szöveg,

h) 6. § (2) bekezdésében a "normatíva" szövegrész helyébe a "támogatás" szöveg,a"normatívát"szövegrész helyébe a "támogatást" szöveg,

i) 6. § (5) bekezdésében a "normatíva" szövegrészek helyébe a "támogatás" szöveg, a "normatívától" szövegrész helyébe a "támogatástól" szöveg,

j) 6. § (6) bekezdésében a "normatívát" szövegrész helyébe a "támogatást" szöveg, a "normatíva" szövegrész helyébe a "támogatás" szöveg,

k) 8. § (1) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 10. § (6) bekezdés a) pontjában a "normatíváról" szövegrész helyébe a "támogatásról" szöveg,

l) 8. § (4) bekezdés a) pontjában a "normatíva" szövegrész helyébe a "támogatás" szöveg, a "normatívának" szövegrész helyébe a "támogatásnak" szöveg,

m) 8. § (5) bekezdésében, 9. § (9) bekezdésében a "normatívát" szövegrész helyébe a "támogatást" szöveg, a "normatívára" szövegrész helyébe a "támogatásra" szöveg,

n) 11. § (2) bekezdésében a "normatívának" szövegrész helyébe a "támogatásnak" szöveg,

o) 12. § (2) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében a "normatívából" szövegrész helyébe a "támogatásból" szöveg,

p) 14. § (3) bekezdésében, 14/A. § (4) bekezdés a) pontjában a "normatívájuk" szövegrész helyébe a "támogatásuk" szöveg,

q) 14. § (4) bekezdésében a "normatívája" szövegrészek helyébe a "támogatása" szöveg,

r) 14/A. § (1) bekezdésében, 14/A. § (2) bekezdésében, 14/A. § (5) bekezdésében a "normatívája" szövegrész helyébe a "támogatása" szöveg

lép.

23. § Hatályát veszti az Nr.

a) 1. § b) és c) pontja,

b) 5. § (3) bekezdésében az "a kihelyezhető jelzőkészülékek engedélyezett száma," szövegrész,

c) 11. § (1) bekezdésében a "vagy a képzési támogatás" szövegrész.

6. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

24. § Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. alcíme, valamint 1. és 2. melléklete.

7. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról szóló 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról szóló 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 24. § (11) bekezdése szerinti társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépések miatti vagyonátadás tekintetében a magánnyugdíjpénztár és az Alap közötti utólagos elszámolások magyar forintban kerülnek lebonyolításra a 2011. május 31. napjára vonatkozóan megállapított piaci érték figyelembevételével."

(2) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról szóló 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Mpt. 24. § (17) bekezdése szerinti társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépések miatti vagyonátadás tekintetében a magánnyugdíjpénztár és az Alap közötti utólagos elszámolások magyar forintban kerülnek lebonyolításra a 2012. május 31. napjára vonatkozóan megállapított piaci érték figyelembevételével."

26. § A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról szóló 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az Alap a vagyonát képező, az Mpt. 24. § (11) bekezdése szerint átvett eszközöket - számviteli politikájával összhangban - 2011. május 31. napjára vonatkozóan - az értékesíthetőség szempontjait figyelembe véve - újraértékeli.

(2) Az Alap a vagyonát képező, az Mpt. 24. § (17) bekezdése szerint átvett eszközöket - számviteli politikájával összhangban - 2012. május 31. napjára vonatkozóan újraértékeli."

8. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) Hatályát veszti a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-ában a "11. és" szövegrész.

(3) Hatályát veszti a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-a.

28. § Nem lép hatályba a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése.

9. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

29. § Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

10. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

30. § Hatályát veszti az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 5. és 6. §-a.

11. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, az 5. § (1) bekezdése, a 6-23. §, a 27. § (2) bekezdése, a 29. §, a 30. §, a 32. § és az 1-5. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § (2) bekezdése 2013. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 27. § (3) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.

(5) Ez a rendelet 2013. július 2-án hatályát veszti.

32. § A 29. § és a 4. melléklet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII. melléklete 11. cikkének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A nyugellátás iránti igény bejelentésére szolgáló nyomtatvány és elektronikus űrlap adattartalma

1. Az igénylő természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetősége és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok.

2. Hozzátartozói nyugellátás igénylése esetén az elhunyt jogszerző természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, utolsó lakóhelye, tartózkodási helye és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok, az elhunyt jogszerző halálának időpontja, - baleseti hozzátartozói nyugellátás esetén - oka, az elhunyt jogszerző nyugellátására vonatkozó adatok, továbbá az igénylő és az elhunyt jogszerző közötti, a kérelem alapját jelentő hozzátartozói viszonnyal kapcsolatos, valamint a hozzátartozó jogosultsági feltételeire vonatkozó adatok, valamint árvaellátás igénylése esetén a tanulmányok folytatására vonatkozó adatok.

3. Az az időpont, amelytől kezdően az igénylő a nyugellátás megállapítását kéri.

4. Öregségi nyugdíj igénylése esetén az igénylő, hozzátartozói nyugellátás igénylése esetén pedig az elhunyt jogszerző biztosítással járó jogviszonyainak, valamint egyéb szolgálati időnek minősülő jogviszonyainak - egyeztetési eljárással le nem zárt vagy szolgálatiidő-megállapító határozattal nem érintett időszakra vonatkozó -következő adatai, ha azokat az igénylő ismeri:

4.1. a foglalkoztató, társas vállalkozás megnevezése, székhelye,

4.2. a tevékenység időtartama,

4.3. foglalkoztatott esetén a munkakör megnevezése,

4.4. egyéni vagy társas vállalkozó esetén a törzsszáma és az adószáma,

4.5. a jogviszony igazolásának módja.

5. Az arra vonatkozó adatok, hogy az igénylő részesül-e családtámogatási, munkanélküli vagy szociális ellátásban, illetve áll-e biztosítással járó jogviszonyban.

6. A Tny. 18. § (2a)-(2d) bekezdése szerinti esetben a gyermekek neve, születési ideje és a Tny. 18. § (2b) bekezdése szerinti ellátásokra vonatkozó adatok.

7. A folyósítási cím, illetve pénzforgalmi számla azonosításához szükséges adatok."

2. melléklet a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A nyugellátás iránti igény bejelentéséhez csatolandó iratok

1. Öregségi nyugdíj esetén

1.1. az igénylő birtokában lévő iratok olyan szolgálati idők igazolására, amelyek a nyugdíjbiztosítás igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepel, így különösen

1.1.1. főiskolai vagy egyetemi leckekönyv, végbizonyítvány, oklevél, továbbá külföldön folytatott tanulmányok esetén annak igazolása, hogy a külföldi végzettséget honosították, a külföldi tanulmányi időt a hazai tanulmányi időbe beszámították, vagy a külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítvány és oklevél Magyarországon egyenértékűnek ismerhető el, a szolgálati időként elismerhető, 1998. január 1-jét megelőző felsőoktatási tanulmányi idő igazolására,

1.1.2. katonakönyv vagy a Magyar Honvédség illetékes szerve által kiállított igazolás a sor-, tartalékos vagy hivatásos katonai szolgálatban, illetve polgári szolgálatban eltöltött idő igazolására,

1.1.3. a fegyveres rendvédelmi szerv igazolása a hivatásos vagy továbbszolgáló állományban töltött idő igazolására,

1.1.4. ipari tanuló munkakönyv, szakmunkástanulói bizonyítvány, egészségügyi vagy mezőgazdasági szakiskolai bizonyítvány, oklevél vagy szakképző iskolai tanulószerződés a szolgálati időként elismerhető, 1998. január 1-jét megelőző szakiskolai tanulmányi idő igazolására,

1.1.5. bedolgozói kiskönyv vagy munkabér-jövedelem igazolás a szolgálati időként elismerhető, 1998. január 1-jét megelőző bedolgozói jogviszony igazolására,

1.1.6. mezőgazdasági, halászati termelőszövetkezeti tagkönyv, a 1998. január 1-jét megelőző tagsággal szerzett szolgálati idő igazolására,

1.1.7. egyházi igazolás az egyházi személyként, szerzetesrendi tagként, diakonissza nővérként szerzett szolgálati idő igazolására,

1.1.8. kórházi zárójelentés a szolgálati idő alatt vagy az ezt követő harminc napon belül kezdődött kórházi ápolással 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő igazolására.

1.1.9. munkakönyv, foglalkoztatói igazolás vagy szerződés az egyéb, a nyugdíjbiztosítás igazgatási szervek nyilvántartásában nem szereplő egyéb szolgálati idők igazolására,

1.2. az 1988. január 1-jét megelőző időszakra szóló, az igénylő birtokában lévő munkabér-, illetve jövedelemigazolás, ha az ezt követő időszakra az ügyfél nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott számú naptári napra nyugdíjjárulék-köteles keresettel, jövedelemmel,

1.3. az 1997. december 31-ét követő időszakra szóló, az igénylő birtokában lévő munkabér-, illetve jövedelemigazolás, ha az adat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepel,

1.4. a megyei és fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervének vagy a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatónak az igazolása a táppénz vagy egyéb egészségbiztosítási pénzellátás folyósításának időtartamáról, 1997. december 31-ét megelőző időtartamra csak abban az esetben, ha az adat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepel,

1.5. az ápolási díjat megállapító határozat másolata, valamint - ha a határozatból a hozzátartozói viszony nem állapítható meg - a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy az örökbefogadást engedélyező határozat, ha a Tny. 18. § (2a)-(2d) bekezdése szerinti öregségi teljes nyugdíjat a jogosult súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére is tekintettel igénylik,

1.6. a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy az örökbefogadást engedélyező határozat, ha az öregségi teljes nyugdíjat a Tny. 18. § (2d) bekezdésében foglaltakra is tekintettel igénylik.

2. Özvegyi nyugdíj esetén

2.1. az elhunyt jogszerző halotti anyakönyvi kivonata vagy az elhunyt jogszerzőt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírósági végzés,

2.2. házassági anyakönyvi kivonat, a bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat, illetve élettárs esetén az egy lakóhelyen, tartózkodási helyen élésről kiadott hatósági igazolás vagy bizonyítvány a hozzátartozói viszony igazolására,

2.3. a közös gyermek születési anyakönyvi kivonata, ha az özvegyi nyugdíjat erre tekintettel igénylik,

2.4. a házasság felbontásáról, illetve a tartásról rendelkező bírósági határozat a válás időpontjának és az esetleges tartásdíj-fizetési kötelezettség igazolására,

2.5. az özvegy legfeljebb 50 százalékos egészségi állapotát megállapító, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás ügyében hat hónapon belül hozott határozat, ennek hiányában az özvegy egészségi állapotával összefüggő iratok, ha az özvegy az özvegyi nyugdíjat arra hivatkozva igényli, hogy megváltozott munkaképességű,

2.6. az elhunyt jogszerzőre vonatkozóan az 1.1-1.4. pont szerinti iratok - ideértve a szolgálati időként elismerhető, 1997. december 31-ét követő felsőoktatási tanulmányi idő igazolását is -, ha az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járadékban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesült.

3. Árvaellátás esetén

3.1. az elhunyt jogszerző halotti anyakönyvi kivonata vagy az elhunyt jogszerzőt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírósági végzés,

3.2. az igénylő születési anyakönyvi kivonata vagy az örökbefogadást engedélyező határozat a hozzátartozói viszony igazolására,

3.3. az árva legfeljebb 50 százalékos egészségi állapotát megállapító, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás ügyében hat hónapon belül hozott határozat, ennek hiányában az árva egészségi állapotával összefüggő iratok, ha az árva az árvaellátás meghosszabbítását arra hivatkozva kéri, hogy megváltozott munkaképességű,

3.4. 16évfeletti árvaesetén a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás,

3.5. az elhunyt jogszerzőre vonatkozóan az 1.1-1.4. pont szerinti iratok - ideértve a szolgálati időként elismerhető, 1997. december 31-ét követő felsőoktatási tanulmányi idő igazolását is -, ha az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járadékban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesült.

4. Szülői nyugdíj esetén

4.1. az elhunyt jogszerző halotti anyakönyvi kivonata vagy az elhunyt jogszerzőt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírósági végzés,

4.2. az elhunyt jogszerző születési anyakönyvi kivonata vagy az örökbefogadást engedélyező határozat a hozzátartozói viszony igazolására,

4.3. a szülő legfeljebb 50 százalékos egészségi állapotát megállapító, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás ügyében hat hónapon belül hozott határozat, ennek hiányában a szülő egészségi állapotával összefüggő iratok, ha a szülő a szülői nyugdíj meghosszabbítását arra hivatkozva kéri, hogy megváltozott munkaképességű,

4.4. az elhunyt jogszerzőre vonatkozóan az 1.1-1.4. pont szerinti iratok - ideértve a szolgálati időként elismerhető, 1997. december 31-ét követő felsőoktatási tanulmányi idő igazolását is -, ha az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járadékban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesült. 5. Baleseti hozzátartozói nyugellátás esetén

5.1. az igényelt ellátásnak megfelelően a 2-4. pont szerinti iratok,

5.2. a megyei és fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervének vagy a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatónak a határozata az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés elismeréséről."

3. melléklet a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A kivételes nyugellátás megállapítása, a kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése és az egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány és elektronikus űrlap adattartalma

1. A kérelmező természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetősége és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok.

2. Kivételes hozzátartozói nyugellátás kérelmezése esetén az elhunyt jogszerző természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, utolsó lakóhelye, tartózkodási helye és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok, az elhunyt jogszerző halálának időpontja, továbbá az igénylő és az elhunyt jogszerző közötti, a kérelem alapját jelentő hozzátartozói viszonyra, valamint kivételes árvaellátás igénylése és továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítása esetén a tanulmányok folytatására vonatkozó adatok.

3. A kérelem teljesítését alátámasztó, különös méltánylást érdemlő körülmények, és a 72/B. § (2) bekezdése szerinti körülményekről szóló nyilatkozat.

4. Kivételes nyugellátás-emelés esetén az Szt. 4. § (1) bekezdésének i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásokról és azok összegéről szóló nyilatkozat.

5. Egyszeri segély esetén a kérelmező - az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti - havi jövedelméről szóló nyilatkozat.

6. A folyósítási cím, illetve pénzforgalmi számla azonosításához szükséges adatok."

4. melléklet a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az Nr. mellékletének címe helyébe a következő cím lép:

"A támogatás iránti kérelem és az elszámolás benyújtására szolgáló adatlapok és elektronikus formanyomtatványok adattartalma"

2. Az Nr. melléklete a következő 1.7. ponttal egészül ki: (A fenntartóval és a szolgáltatóval kapcsolatos adatok:)

"1.7. nyilatkozat arról, hogy megfelel a költségvetési támogatás nyújtására az államháztartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek."

3. Az Nr. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: "2. A támogatással kapcsolatos adatok:

2.1. igénylés esetén a jogcímekre és az igényelt támogatásokra vonatkozó adatok, a tervezett feladatmutatókra vonatkozó adatok, továbbá a kérelem 5. § (1) bekezdés szerinti módosítása, pótigény és lemondás esetén a változások, valamint a jogosultság elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok;

2.2. elszámolás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl azokra a támogatási összegekre vonatkozó adatok, amelyekre a fenntartó az elszámolás alapján jogosult, a visszafizetendő, illetve maradványösszeg, a teljesített feladatmutatókra, falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás esetén az igazolt munkaórák számára vonatkozó adatok, továbbá az elszámolás elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok."

5. melléklet a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő 49. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)
49.201330,130,1

Tartalomjegyzék