28/2006. (IV. 7.) FVM rendelet

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a következőket rendelem el:

1 §

Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése a következő c) és d) pontokkal egészül ki:

[(2) E rendelet alkalmazásában:]

"c) teljes állatállomány: a termelő tulajdonában lévő összes anyajuh, illetve anyatehén,

d) tejkvóta összessége: a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 69/2004. (IV. 29.) FVM rendelet szerinti beszállítási és közvetlen értékesítési tejkvóta együttes összege."

2. §

Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az országos tartalék adott támogatási évre szóló szintjét az azt megelőző év december 31-éig az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény alapján létrehozott Hús Termékpálya Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslatára a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) külön rendeletben határozza meg."

3. §

(1) Az R. 5. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A teljes állatállomány és anyatehéntartás esetén a tejkvóta összességének átruházásakor, bérbeadásakor, illetve örökösödés útján történő átszállásakor a támogatási jogosultság annak a termelőnek a tulajdonába, illetve bérletébe kerül, aki a teljes állatállományt és a tejkvótát átveszi.

(2) Öröklés esetén a támogatási jogosultság jogosultja változásának az MVH által vezetett nyilvántartásban történő átvezetése iránti kérelmet - a jogerős hagyatékátadó végzéssel vagy annak hiteles másolatával együtt - a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül be kell nyújtani az MVH-nak."

(2) Az R. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés szerinti átruházás, bérbeadás esetén az átruházó, illetve bérbeadó az adásvételi, illetve bérleti szerződés megkötését követő egy éven belül támogatási jogosultságot nem vehet, illetve nem bérelhet."

4. §

(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A termelő támogatási jogosultságát vagy annak egy részét az állatállomány átruházása, illetve bérbeadása nélkül más termelő részére átruházhatja, bérbe adhatja."

(2) Az R. 6. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A támogatási jogosultság átruházása, illetve bérbeadása esetén a feleknek a támogatási jogosultság jogosultja változásának nyilvántartásba történő - a vonatkozó szerződésen alapuló - átvezetése iránti kérelmet közösen kell benyújtaniuk az MVH-hoz, anyajuhtartás támogatási jogosultság esetén legkésőbb az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiegészítő nemzeti támogatást szabályozó jogszabály szerinti támogatási kérelemre vonatkozó határozat kézhezvételét követő kilencven napon belül, anyatehéntartás támogatási jogosultság esetén a támogatási kérelemre vonatkozó benyújtási időszak első napját megelőző harminc nappal bezárólag. A teljes állatállomány birtokon tartási időszak alatt történő átruházásakor az átadó termelő által bérelt támogatási jogosultságnak az átvevő termelő részére történő bérbeadása esetén a támogatási jogosultság jogosultja változásának nyilvántartásba történő - a vonatkozó szerződésen alapuló - átvezetése iránti kérelmet az átruházástól számított tizenöt napon belül kell benyújtani az MVH-hoz.

(4) A támogatási jogosultság jogosultja változásának nyilvántartásba történő átvezetésének évében a támogatási jogosultságot az azt tulajdonba, illetve bérbe vevő másra nem ruházhatja át és nem adhatja bérbe, azt maga köteles kihasználni, a támogatási jogosultságot tulajdonba, illetve bérbe adó pedig nem vehet és nem bérelhet támogatási jogosultságot."

(3) Az R. 6. §-a a következő (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki:

"(5) A (3) bekezdésben meghatározott határidő nem vonatkozik az öröklés útján szerzett támogatási jogosultság átruházásra, illetve bérbeadásra.

(6) A támogatási jogosultság jogosultja 5. § (1) és 6. § (1) bekezdése szerinti változásának nyilvántartásba történő átvezetésekor az MVH az érintett termelők részére a rendelkezésre álló támogatási jogosultságról hatósági bizonyítványt állít ki."

5. §

(1) Az R.10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a termelő adott támogatási évben az egyéni támogatási felsőhatár kilencven százaléka alatt használja ki támogatási jogosultságát, akkor anyajuhtartás esetén az összes ki nem használt, anyatehéntartás esetén a kilencven százalék alatti ki nem használt egyéni támogatási jogosultság az országos tartalék javára ellenérték nélkül megvonásra kerül, függetlenül attól, hogy a termelő saját vagy használatba vett támogatási jogosultságát érinti."

(2) Az R.10. § (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) Ha a termelő támogatási jogosultságának száma nem több, mint]

"b) anyatehéntartás esetén 7 támogatási jogosultság, akkor a (3) bekezdés szerinti megvonás csak a támogatási jogosultságnak két egymást követő évben való 90% alatt történő kihasználása esetén alkalmazandó a második évben."

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. .

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékáról szóló 93/2005. (X. 21.) FVM rendelet 1. §-ának felvezető szövegrésze helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Az országos tartalék 2006-os támogatási évre szóló szintje"

(3) Anyajuhtartás támogatási jogosultság átruházása, illetve bérbeadása esetén a támogatási jogosultság jogosultja változásának nyilvántartásba történő - a vonatkozó szerződésen alapuló - átvezetése iránti kérelem benyújtására e rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt a már benyújtott kérelmekre is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter