33/2006. (II. 15.) Korm. rendelet

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet és az ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 93. §-a (1) bekezdésének b) pontjában - a 6. § tekintetében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 147. § (2) bekezdésében, illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. § (1) bekezdésében - kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §

A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 5. §-a (3) bekezdésének m) pontja helyébe a

(A jegyző a helyszíni szemléről értesíti)

"m) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatósági ügyekben eljáró illetékes szervezeti egységét, ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll," szövegrész lép.

5. §

(1) Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ivr.) 1. számú mellékletében az "I" Ingatlan adatlap I 13. pontja helyébe és az Ivr. 3. számú mellékletében az I 13. pont címe helyébe a "I 13. Kulturális örökségvédelmi és természetvédelmi védettség" szövegrész lép.

(2) Az Ivr. 2. számú mellékletében az "I" Ingatlan adatlap kitöltési útmutatójában a "13. sor" kezdetű szövegrész helyébe a

"13. sor: A kulturális örökségvédelmi, illetve természetvédelmi védettség kitöltése a kódjegyzék alapján történik. A sorba kötelező beírni a műemléki, természetvédelmi törzsszámot, régészeti lelőhely esetén a lelőhely egyedi azonosító számát is. Ha az ingatlan-nyilvántartásban nem egyértelműen rögzítettek a kulturális örökségvédelmet, természetvédelmet érintő adatok, akkor külön egyeztetés szükséges a kulturális örökségvédelmi, illetve természetvédelmi hatóságokkal." szövegrész lép.

(3) Az Ivr. 3. számú mellékletének I 13. pontja helyébe a

1: nincs védettség

2: országos egyedi műemléki védettség

3: országos műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben fekvő

4: országos egyedi műemléki védettségű, műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben

5: helyi védettsége van

6: országos jelentőségű védett természeti terület

7: helyi jelentőségű védett természeti terület

8: régészeti lelőhely

9: védetté nyilvánított régészeti lelőhely

10: régészeti védőövezet"

szövegrész lép.

(4) Az Ivr. 4. számú mellékletében az Egyedi műemléki védettségű ingatlan elnevezés és annak fogalma helyébe az

"Egyedi kulturális örökségi védettségű ingatlan

Egyedi kulturális örökségi védettségű ingatlan az, amely a vonatkozó jogszabályok alapján műemléki vagy régészeti védelem alatt áll, és amelyet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ekként tart nyilván."

szövegrész lép.

(5) Az Ivr. 4. számú mellékletében a Területi műemléki védelem fogalma helyébe a

"Területi műemléki védelem alatt áll az az ingatlan, amely a vonatkozó jogszabályok szerint történeti tájként, műemléki jelentőségű területként, vagy műemléki környezetként védett, és amelyet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ekként tart nyilván." szövegrész lép.

6. §

(1) A helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköréről szóló 20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének b) pontjában "a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt" szövegrész helyébe "a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát" szövegrész lép.

(2) A fák védelméről szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében lévő "műemléki környezetben" szövegrész helyébe a "műemléki területen" szövegrész lép.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése napján első fokú határozattal el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a fák védelméről szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 33/2006. (II. 15.) Korm. rendelethez[4]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

Tartalomjegyzék