190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról

A Kormány a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 93. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] A Kormány a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos hatósági, örökségvédelmi felügyeleti, és az ezekhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátására Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnevezéssel országos illetékességű központi hivatalt hoz létre.

(2) A Hivatal irányítását, ágazati szakmai felügyeletét a nemzeti kulturális Örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter) végzi.

(3) A miniszter (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva - különösen - kiadja a Hivatal alapító okiratát, a Tv.-ben meghatározott időre kinevezi és felmenti a Hivatal elnökét, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, a Hivatal elnökének javaslatára kinevezi és felmenti annak helyetteseit, illetve jóváhagyja a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.

(4) A Hivatal elnöke helyettes államtitkári jogállású, a helyettes államtitkárok juttatásaira és járandóságaira jogosult köztisztviselő.

(5)[2] A Hivatal hatósági ügyekben eljáró szervezeti egységei feladatainak felsorolását és az egységek illetékességi területét e rendelet melléklete tartalmazza.

1/A. §[3]

(1) A Tv. 63. § (2) bekezdésében felsorolt hatósági eljárások során nincs helye elektronikus ügyintézésnek.

(2) A Hivatal hatósági eljárásában a döntés fellebbezéssel nem támadott rendelkezései tekintetében beáll a jogerő, ha a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és az ügy jellegéből adódóan a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 2. pontjának i) pontja, a Kulturális Örökség Igazgatóságáról szóló 29/1998. (VI. 11.) MKM rendelet és az Országos Műemlékvédelmi Hivatal szervezetéről, valamint feladat- és hatásköréről szóló 14/1999. (VIII. 31.) NKÖM rendelet, továbbá az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 2. számú mellékletének III. 3. pontja.

(3) E rendelet hatálybalépésével

a) az Országos Műemlékvédelmi Hivatal elnevezése Kulturális Örökségvédelmi Hivatalra változik;

b) a Kulturális Örökség Igazgatósága megszűnik, általános jogutóda a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.

(4) E rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül a Hivatal alapító okiratát ki kell adni.

3. §

E rendelet hatálybalépésével

a) a fák védelméről szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében a "műemléki, illetve régészeti védettségű földrészleten vagy környezetben áll, a jegyző az illetékes műemlékvédelmi, illetve régészeti hatóság" szövegrész helyébe a "műemléki környezetben, illetve védetté nyilvánított régészeti területen áll, a jegyző az illetékes kulturális örökségvédelmi hatóság" szövegrész,

b) a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről szóló 20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontjában a "megyei múzeumot" szövegrész helyébe a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt" szövegrész,

c)[4]

d) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében a "közegészségügyi" szövegrész helyébe a "közegészségügyi, a kulturális örökségvédelmi" szövegrész,

e) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 9. pontja helyébe a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal műemlékvédelem", míg 21. pontja helyébe a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal régészet" szövegrész,

f) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet mellékletének 7. pontja helyébe a

(A bányászati szakigazgatási eljárásban szakhatóságként közreműködő érdekelt hatóságok)

"7. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma területén:

kulturális örökségvédelem

- első fokon: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális szervezeti egysége,

- másodfokon: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke szövegrész,"

g) a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet 5. számú melléklete 2. pont második mondatában a "Kulturális Örökség Igazgatósága és az Országos Műemlékvédelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Kulturális Örökségvédelmi Hivatal" szövegrész,

h) a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a (4) bekezdésének c) pontjában a "vízgazdálkodási" szövegrész -helyébe a "vízgazdálkodási, kulturális örökségvédelmi" szövegrész,

i) a környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 2. pontjának h) pontja helyébe a "kulturális örökség (műemlékvédelem, régészet) védelmére kiterjedően: első fokon a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális szervezeti egysége, másodfokon a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke" szövegrész,

j) a villamosvezetékekre vonatkozó vezetékjogról szóló 1/1967. (IV. 28.) NIM rendelet mellékletének II. pontjában "az Országos Műemléki Felügyelőség (a fővárosban a Budapesti Műemléki Felügyelőség), műemléki környezetben, illetőleg műemléki jelentőségű területen; a megyei múzeum (a fővárosban a Magyar Nemzeti Múzeum), régészeti jelentőségű területen" szövegrész helyébe a "kulturális örökségvédelem területén első fokon a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális szervezeti egységei, másodfokon a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke" szövegrész,

k) a vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről szóló 15/1987. (XII. 27.) KM-ÉVM rendelet 1. számú mellékletének 12. pontja helyébe a

(Vasúti építményengedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok és egyéb szervek)

"12. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium területén

- első fokon: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális szervezeti egysége,

- másodfokon: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

a kulturális örökség követelményének érvényre juttatása" szövegrész,

l) az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 1. § (3) bekezdésének c) pontja helyébe a "kulturális örökségvédelem, továbbá" szövegrész,

m) a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 1. számú mellékletének F) pontja helyébe

(a távközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok, közművek és más szervezetek)

"F) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

I. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális szervezeti egysége,

II. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

K: régészeti érdekű területek, régészeti lelőhelyek, műemlékek, műemléki jelentőségű területek és műemléki környezet védelmének céljából távközlési építmény elhelyezése, építése, bővítése esetén" szövegrész,

n) az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 1. számú mellékletének IX. pontja helyébe

(az útépítési, engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok

SzakhatóságokI. fokII. fok)
"IX. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Kulturális Örökségvédelema Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális szervezeti egységeKulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke"
szövegrész;

o) a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet mellékletének VII. pontja helyébe (a telekalakítási eljárásban közreműködő szakhatóságok

SzervezetI. fokII. fokKövetelmények)
"VII. Nemzeti Kulturális Örökség MinisztériumaKulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális szervezeti egységeKulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökea védett, illetve nyilvántartott régészeti területet, műemlékileg védett területet érintő telekalakítás esetében a kulturális örökség követelményeinek érvényre juttatása céljából"

szövegrész;

p) az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet 5. §-ában a "műemléki, építészeti, régészeti" szövegrész helyébe a "kulturális örökségi, építészeti" szövegrész lép.

4. §

(1) E rendelet hatálybalépésével az erőművek létesítési és üzembe helyezési engedélyezési eljárásáról szóló 107/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az alábbi 8. ponttal egészül ki:

(Az erőművek létesítési és üzembe helyezési engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok)

"8. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma területén

- első fokon: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális szervezeti egysége,

- másodfokon: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke a kulturális örökségvédelem"

(követelményeinek érvényre juttatása céljából.)

(2) E rendelet hatálybalépésével a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

"…Régészeti lelőhelyen mederkotrással járó vízimunka engedélyezési eljárásba a kulturális örökségvédelmi hatóságot kell bevonni."

(3)[5]

(4) E rendelet hatálybalépésével a vizek és a közcélú vizilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 6. §-ának (9) bekezdése egy új e) ponttal egészül ki:

(A meder kizárólag ásványi anyag kitermelésére irányuló igénybevétele esetén a fenntartónak figyelemmel kell kísérnie különösen azt, hogy a kotrás, illetve az ezzel járó egyéb tevékenység ne károsítsa vagy ne veszélyeztesse)

"e) a kulturális örökségi értékeket."

(5) E rendelet hatálybalépésével az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásáról szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 79. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Kulturális örökségi védelem alatt álló területen fakitermelés engedélyezéséhez ki kell kérni a kulturális örökségvédelmi hatóság hozzájárulását is."

(6) E rendelet hatálybalépésével az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 2. számú melléklete egy új IV. ponttal egészül ki, egyúttal a jelenlegi IV-IX. pontok számozása V-X. pontokra változik:

(Az építésügyi hatósági eljárásban közreműködő szakhatóságok és közművek

SzakhatóságokI. fokII. fok)
"IV. Kulturális örökségvédelmi hatóságKulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális szervezeti egységeKulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke"

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelethez[6]

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatósági ügyekben eljáró szervezeti egységei, azok feladatköre és illetékességi területe

Szervezeti egységFeladatkörIlletékesség
1.Dokumentációs Igazgatóságnyilvántartás és elővédelemországos illetékesség
2.Műtárgyfelügyeleti Irodaa kulturális örökség ingó elemeinek védelmeországos illetékesség
3.Fővárosi Irodaa kulturális örökség ingatlan elemeinek védelme (az 1. pont kivételével)Budapest
4.Budapest Környéki Irodaa kulturális örökség ingatlan elemeinek védelme (az 1. pont kivételével)Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád megye, Pest megye
5.Székesfehérvári Irodaa kulturális örökség ingatlan elemeinek védelme (az 1. pont kivételével)Fejér megye, Komárom-Esztergom megye
6.Pécsi Irodaa kulturális örökség ingatlan elemeinek védelme (az 1. pont kivételével)Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye
7.Soproni Irodaa kulturális örökség ingatlan elemeinek védelme (az 1. pont kivételével)Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye
8.Keszthelyi Irodaa kulturális örökség ingatlan elemeinek védelme (az 1. pont kivételével)Veszprém megye, Zala megye
9.Miskolci Irodaa kulturális örökség ingatlan elemeinek védelme (az 1. pont kivételével)Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye
10.Debreceni Irodaa kulturális örökség ingatlan elemeinek védelme (az 1. pont kivételével)Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
11.Szegedi Irodaa kulturális örökség ingatlan elemeinek védelme (az 1. pont kivételével)Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 33/2006. (II. 15.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.02.23.

[2] Megállapította a 33/2006. (II. 15.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.02.23.

[3] Beiktatta a 33/2006. (II. 15.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2006.02.23.

[4] Hatályon kívül helyezte a 227/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.09.29.

[6] Megállapította a 33/2006. (II. 15.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2006.02.23.

Tartalomjegyzék