357/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. §-a (1) bekezdésének b)-d) és f) pontjaiban, valamint a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Magyar Nemzeti Bank előzetes véleményének kikérésével - a Kormány a következőket rendeli el:

I. Fejezet[1]

II. Fejezet[2]

III. Fejezet[3]

IV. Fejezet[4]

V. Fejezet[5]

VI. Fejezet[6]

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

24. §

(1) Ez a rendelet - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először a 2007. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2)[7]

(3) A 2. § és a 10. § hatálybalépéséről külön kormányrendelet rendelkezik.

25. §

(1)[8]

(2) Az Ekr. 2. §-a (1) bekezdésének c) pontjában "az országos kisebbségi önkormányzatot, valamint" szövegrész 2008. január 1-jével hatályát veszti azzal, hogy az országos kisebbségi önkormányzatnak a 2007. évi beszámolóját a 2007. december 31-ig hatályos szabályok szerint kell elkészítenie.

(3) Az Ekr. 2. §-a (1) bekezdésének g) pontja, továbbá az Ekr. 3. §-ának (3) bekezdése 2009. július 1-jén hatályát veszti.

26. §

(1)[9]

(2)[10]

(3)[11]

(4)[12]

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kkr. 10. §-ának (1) bekezdésében "a következő év március 31." szövegrész helyébe a "december 31." szöveg, a Kkr. 10. §-ának (5) bekezdésében az "április 30-áig" szövegrész helyébe a "január 31-éig" szöveg lép azzal, hogy a 2007. április 1-jén kezdődő időszakra vonatkozó szakmai továbbképzést a Kkr. 2006. december 31-én hatályos előírásai szerint kell lebonyolítani.

(6)[13]

(7) A 2007. január 1-jét megelőzően benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek tekintetében a Kkr. 2006. december 31-én hatályos előírásai alapján kell eljárni.

(8) A Kkr. 2006. december 31-ig hatályos előírásai alapján kiadott igazolványokhoz ugyanazon jogok és kötelezettségek kapcsolódnak, mint azokhoz, amelyek a Kkr. 2007. január 1-jétől hatályos előírásai alapján kerülnek kiadásra.

27. §

E rendelet 16. §-a által a Biztkr. 11. §-a (3) és (4) bekezdésére vonatkozó módosítás szerinti követelményeknek a MEHIB Rt. az e rendelet hatálybalépése előtt kötött szerződésekből adódó biztosítási állományok tekintetében legkésőbb 2007. december 31-ig köteles megfelelni azzal, hogy a 2007. év során megszűnt (kivezetett) állományok tekintetében a 2007. évi éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatja a megszűnt (kivezetett) követelést, valamint annak megtérülését tőkekövetelés, kamat és késedelmi kamat részletezésben.

28. §

E rendelet 2. §-a és 10. §-a a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a befektetési vállalkozások és a hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló 2006. június 14-i 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék