20/2021. (V. 17.) AM rendelet

az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállításáról és forgalomba hozataláról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. és 34. pontjában, valamint (5) bekezdés c) pontjában,

a 10. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. pontjában,

a 11. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés f) pontjában,

a 12. § és a 18. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 21. pontjában,

a 13. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 12. pontjában,

a 14. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés e) pontjában,

a 15. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26., 29. és 30. pontjában,

a 16. § tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 17. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26., 28. és 41. pontjában és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 26. alpontjában,

a 19. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1., 3., 9. és 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1-7. §, a 11. §, a 14. § és a 20. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 10., 13. és 16. pontjában foglalt feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben,

a 16. és 19. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállítására és forgalomba hozatalára terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a magánháztartásban előállított, saját fogyasztásra szánt élelmiszerekre és a saját felhasználásra szánt, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra,

b)[1] a kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás és -értékesítés higiéniai feltételeiről szóló 60/2023. (XI. 15.) AM rendelet hatálya alá tartozó tevékenységekre,

c)[2]

d) az étkezési célra forgalomba hozott vadon termő gombákra,

e) a szőlészeti és borászati üzemek működésének engedélyezésére,

f) a borászati termékek forgalomba hozatalának engedélyezésére,

g) az élelmiszerláncban felhasználható fertőtlenítőszerek forgalomba hozatalának engedélyezésére.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. engedélyköteles létesítmény: az a létesítmény, amely működéséhez a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (2) bekezdése és a 210/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikke alapján engedély szükséges;

2. élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak: az 1935/04/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott anyagok és tárgyak;

3. élelmiszerláncban felhasználható fertőtlenítőszerek: a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott termék;

4. rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerinti alkalmi rendezvény.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat

a) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) Mellékletében,

b) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. és 3. cikkében,

c) a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkében,

d) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkében,

e) a csírák és a csírák előállítására szánt magvak nyomonkövethetőségének követelményeiről szóló, 2013. március 11-i 208/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikkében, valamint

f) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkében

meghatározottak szerint kell értelmezni.

3. § (1) Az élelmiszer-vállalkozó által az engedélyköteles létesítmény engedélyezése iránt - az Éltv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 20. § (1) bekezdés c) pontjában kijelölt hatóságnak (a továbbiakban: engedélyező hatóság) - benyújtott kérelem (a továbbiakban: engedély iránti kérelem) tartalmazza

a) a telephely jogszerű használatát igazoló dokumentumot,

b) az engedélyköteles létesítmény címét és a létesítményben végzendő tevékenység meghatározását,

c) állati eredetű termék előállítása esetén a tevékenységhez kapcsolódó állatfajokat,

d) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását,

e) az engedélyköteles létesítményben végzendő élelmiszer-előállító tevékenység

ea) technológiai leírását és folyamatábráját,

eb) technológiai elrendezési rajzát,

ec) anyagmozgatási és személyforgalmi tervét,

ed) gyártástechnológia szerinti gépjegyzékét,

f) az engedélyköteles létesítmény épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési terveit,

g) az engedélyköteles létesítmény üzemeltetője által az engedélyköteles létesítményre vonatkozó, szolgáltatóktól beszerzett közmű nyilatkozatokat,

h) az állati melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervét, valamint

i) az ivóvíz megfelelőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt.

(2) Az engedély iránti kérelem mintáját és az engedélyköteles létesítmények listáját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) honlapján közzéteszi.

(3)[3] Az (1) bekezdésben foglaltakat, illetve az engedélyköteles létesítmény épületgépészeti megfelelőségét, valamint az élelmiszer-előállítási tevékenység jogszabályoknak megfelelő folytatását az engedélyező hatóság évente ellenőrzi.

(4)[4] Az engedélyező hatóság az engedélyköteles létesítmény engedélyét visszavonja, ha a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az engedélyköteles létesítmény nem felel meg a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

4. § Az engedélyköteles létesítmény engedélye határozatlan időre szól, és tartalmazza

a) az élelmiszer-vállalkozó adatait,

b) az engedélyköteles létesítmény címét,

c) az engedélyköteles létesítményben végezhető tevékenységeket,

d) állati eredetű termék előállítása esetén a tevékenységhez kapcsolódó állatfajokat,

e) a csírákat termelő létesítmény kivételével az engedélyköteles létesítmény engedélyezési számát, valamint

f) tevékenységenként a napi, a heti és az éves termelési kapacitást.

5. § (1) A létesítmény engedély szerinti tevékenységének 30 napot meghaladó teljes vagy részleges szünetelését az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni. A szünetelés időtartama alatt az élelmiszer-vállalkozás a bejelentésben foglalt tevékenységet nem végezheti. Az élelmiszer-vállalkozó a tevékenységet akkor folytathatja ismételten, ha erre vonatkozó szándékát az engedélyező hatóságnak bejelenti.

(2) Az engedélyes személyében történt változást - amennyiben a változás a létesítményt, a tevékenységet, illetve a forgalomba hozott termékkört nem érinti, valamint a tevékenységre vonatkozó higiéniai követelmények betartása biztosított - a jogutód, annak megfelelő igazolása mellett, haladéktalanul bejelenti az engedélyező hatóság részére.

(3) Az engedélyező hatóság az adatok megváltozását a nyilvántartásban átvezeti, és új engedélyt ad ki.

(4) A tevékenység szüneteltetésének 6 hónapot meghaladó időtartama esetén az engedélyező hatóság a működési engedélyt visszavonja.

6. § (1) A vállalkozás üzemeltetőjének az Éltv. 23. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek be kell jelentenie

a) olyan élelmiszer-előállító létesítmény üzemeltetését, amelyhez a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (2) bekezdése alapján nem szükséges engedély,

b) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyag és tárgy előállítására és első magyarországi forgalmazására irányuló tevékenységet és

c) az élelmiszerláncban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítmény üzemeltetését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza

a) természetes személy esetén az Éltv. 38. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt adatokat,

b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az Éltv. 38. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt adatokat,

c) a létesítményben végzendő vagy a folytatni kívánt tevékenység megjelölését,

d) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását,

e) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyag és tárgy előállítása esetén az anyagok és tárgyak pontos megnevezését az alapanyag megjelölésével,

f) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyag és tárgy első magyarországi forgalmazása esetén az anyagok és tárgyak pontos megnevezését az alapanyag és a származás megjelölésével, valamint

g) amennyiben a bejelentő már rendelkezik vele, az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (a továbbiakban: FELIR) azonosítóját.

(2a)[5] Ha a bejelentő már rendelkezik FELIR azonosítóval, a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat a bejelentés során nem kell megadnia.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő bejelentés során a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 23. §-át és 27. § (1) bekezdését is alkalmazni kell.

(4)[6]

(5) A bejelentés mintáját a NÉBIH honlapján közzéteszi.

(6)[7] A bejelentésköteles létesítmény tevékenységének megszüntetését és a 6 hónapot meghaladó teljes vagy részleges szünetelését a 6. § (1) bekezdésében meghatározott élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek be kell jelenteni. A szünetelés időtartama alatt az élelmiszer-vállalkozás a bejelentésben foglalt tevékenységet nem végezheti. Az élelmiszer-vállalkozó a tevékenységet akkor folytathatja ismételten, ha erre vonatkozó szándékát a hatóságnak a tevékenység folytatását megelőzően bejelenti.

(7)[8] A tevékenység megszüntetése és a szüneteltetés 12 hónapot meghaladó időtartama esetén a hatóság a létesítményt törli a nyilvántartásból.

7. § (1) A rendezvényt annak szervezője (a továbbiakban: szervező) legalább 8 nappal a rendezvény kezdete előtt köteles bejelenteni a rendezvény helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak.

(2) A szervező nyilvántartást vezet a rendezvényen élelmiszert forgalomba hozó élelmiszer-vállalkozásokról, amely tartalmazza

a) természetes személy esetén az Éltv. 38. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatokat, valamint a FELIR-azonosítót,

b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az Éltv. 38. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat, valamint a FELIR-azonosítót,

c) a forgalomba hozni kívánt élelmiszerek megnevezését és

d) a keltezést, a szervező aláírását (bélyegzőjét), valamint a résztvevők aláírását (bélyegzőjét).

(3) A szervezőnek a (2) bekezdés szerinti nyilvántartást naprakészen kell vezetnie, és azt a rendezvény időpontjában a rendezvény helyszínén kell tartania.

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) Az 1-7. §, a 9. §, a 12. §, valamint a 20. § a rendelet kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

9. § Ez a rendelet

a) az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (3) bekezdésének,

b) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) és (2) bekezdésének,

c) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. október 27-i 1935/04/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a csírákat termelő létesítmények engedélyezéséről szóló, 2013. március 11-i 210/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikkének, valamint

e) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

10. §[9]

11. §[10]

12. §[11]

13. §[12]

14. §[13]

15. §[14]

16. §[15]

17. §[16]

18. §[17]

19. §[18]

20. §[19]

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 20/2021. (V. 17.) AM rendelethez[20]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 60/2023. (XI. 15.) AM rendelet 53. §-a. Hatályos 2023.11.23.

[2] Hatályon kívül helyezte a 60/2023. (XI. 15.) AM rendelet 54. § d) pontja. Hatálytalan 2023.11.23.

[3] Beiktatta a 187/2023. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[4] Beiktatta a 187/2023. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[5] Beiktatta a 187/2023. (XII. 27.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 60/2023. (XI. 15.) AM rendelet 54. § d) pontja. Hatálytalan 2023.11.23.

[7] Beiktatta a 187/2023. (XII. 27.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[8] Beiktatta a 187/2023. (XII. 27.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék