44/2006. (II. 28.) Korm. rendelet

a Közoktatási Fejlesztési Célelőirányzat működésének részletes szabályairól

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 94. § (3) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Közoktatási Fejlesztési Célelőirányzat működésének részletes szabályaival kapcsolatban a Kormány a következőt rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A Közoktatási Fejlesztési Célelőirányzat (a továbbiakban: célelőirányzat) bevételi és kiadási oldala a mindenkori éves költségvetési törvény Oktatási Minisztérium fejezetében kerül meghatározásra.

(2) A célelőirányzat bevételei:

a)[1] az Oktatási Hivatalhoz a Kt. 95/A. § (8) bekezdése alapján befolyt, hatósági ellenőrzésekből származó bírságok 60%-a,

b) a Kt. 84. § (14) bekezdés d) pontja alapján történő befizetések,

c) a közoktatási közszolgáltatásban érdekelt szervezetek és magánszemélyek önkéntes befizetései és egyéb bevételek.

(3) A Célelőirányzat bevételeinek fogadására, a pénzforgalom elkülönített kezelésére a MÁK a 10032000-01220328-31000006 számú OM Fejezeti célelszámolási forintszámlát vezeti.

(4) A célelőirányzatból a pályáztatási tevékenységekkel kapcsolatos működési költségekre és monitoring feladatokra kiutalt összegek nem haladhatják meg a célelőirányzat éves bevételi forrásainak 5%-át.

2. §

(1) A célelőirányzat rendeltetése az oktatási miniszter által jóváhagyott közoktatás fejlesztési stratégia céljainak megvalósításához szükséges pénzügyi forrás biztosítása.

(2) Az így biztosított források különösen

a) a hatékony közoktatási innovációkhoz, újszerű pedagógiai módszereket megvalósító szakmai programokhoz, pedagógusok tájékozódását segítő elektronikus és nyomtatott szakmai kiadványok, web-lapok működtetéséhez, konferenciák megrendezéséhez,

b) a hatékony pedagógiai fejlesztéseket megalapozó kutatásokhoz és az ezekhez kapcsolódó nemzetközi együttműködés kialakításához,

c) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását elősegítő pedagógiai eljárásokhoz, beruházásokhoz, eszközfejlesztésekhez,

d) a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét növelő pedagógiai fejlesztő munka és eljárások kidolgozásához,

e) nemzetiségi és etnikai kisebbségi oktatási, nevelési feladatokhoz, beruházásokhoz és eszközfejlesztésekhez,

f) a közoktatási fejlesztési források, pályázatok generálását támogató szakértői, tanácsadói szolgáltatások igénybevételéhez,

g) kompetencia alapú digitális tananyag-fejlesztéshez, pedagógusok módszertani informatikai képzéséhez és továbbképzéséhez, info-kommunikációs eszközök és az elektronikus kormányzathoz kapcsolódó programok fejlesztéséhez, valamint az iskolai adminisztráció elektronikus fejlesztésének támogatásához, az oktatási azonosító használatának elterjesztéséhez,

h) a fenntarthatóság pedagógiáját megalapozó hatékony módszereket megvalósító szakmai programokhoz, valamint a gyermekek környezet-tudatos nevelését elősegítő módszerek kidolgozásához pályázati rendszer keretében használhatók fel.

A támogatás általános feltételei

3. §

(1) Támogatás belföldi közoktatási intézmények, illetve fenntartóik, nonprofit szervezetek, pedagógusképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények részére nyújtható.

(2) Pályázatot a Kt. 20. § (1) bekezdésében felsorolt intézmények a fenntartóik egyetértésével nyújthatnak be a célelőirányzat központi kereteinek terhére kiírt pályázati felhívások alapján.

(3) A támogatás elbírálásakor előnyt élveznek az azon településekről benyújtott pályázatok, amelyek szerepelnek a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről készült 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet felsorolásában.

(4) Pályázat csak közoktatás fejlesztési célra nyújtható be.

(5)[2] Nem köthető támogatási szerződés

a) azzal a 3. § (1) bekezdésében meghatározott intézménnyel, fenntartóval vagy szervezettel, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) olyan igénylővel, amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott különös feltételeknek,

c) olyan önkormányzati fenntartóval, aki adósságrendezési eljárás alatt áll.

(6)[3] Az (5) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a 3. § (1) bekezdésében meghatározott intézmény, fenntartó vagy szervezet

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(7)[4] Ha törvény eltérően nem rendelkezik, nem folyósítható támogatás a kedvezményezettnek abban az esetben, ha

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a támogatás folyósításának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) a szerződéskötést követően az önkormányzati fenntartóval szemben adósságrendezési eljárás indult,

c) a szerződéskötést követően a jegyző, főjegyző a Kt. 80. § (3) bekezdése értelmében elrendeli a közoktatási intézmény nyilvántartásból való törlését.

(8)[5] A (7) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kedvezményezett

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A pályázati rendszer általános szabályai

4. §

(1) A célelőirányzat pályázat útján történő felhasználására, a XX. Oktatási Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 19.) OM rendeletet kell alkalmazni (a továbbiakban: OM rendelet) .

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat elbírálási szempontjait.

(3) A pályázati felhívásnak nem megfelelő, hiányos pályázat esetén a pályázót a pályázat benyújtását követő 8 munkanapon belül a pályázatot befogadó szerv hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra csak egyszer, a felszólítás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül van lehetőség.

(4)[6] A célelőirányzat az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 8. és 9. számú mellékletének a támogató által a Kincstár részére történő szolgáltatásával kapcsolódik be a Kincstár által működtetett monitoring rendszerbe.

5. §

(1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(2) A támogatás folyósítása az alábbiak szerint történik: a) az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) vagy más tárca felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek részére az előirányzat átadásával az Ámr. 109. § (9) bekezdése szerint,

b) egyéb esetekben a pályázókkal kötött támogatási szerződésben meghatározottaknak megfelelően teljesítményarányosan.

(3) A támogatás kifizetését megelőző időszakban a kedvezményezett előleg iránti igényt nyújthat be a támogatóhoz. Támogatási előleg csak rendkívül indokolt esetben a program elindításához szükséges legkisebb mértékben igényelhető, amely nem haladhatja meg a teljes támogatás összegének 25%-át.

(4) Az Európai Uniós forrásból támogatott, a 2. § (2) bekezdésében foglalt célok megvalósítását elősegítő szakmai feladatok előfinanszírozása visszatérítési kötelezettség mellett történhet. E visszatérítendő támogatás nem haladhatja meg az Ámr. 91. § (4) bekezdésében meghatározott előleggel csökkentett uniós támogatás összegét.

(5) A támogatásra vonatkozó szerződésben a kedvezményezett felhatalmazást ad arra, hogy a támogatás visszatérítése érdekében a közösségi támogatásból származó projekt forrás arányos részét a célelőirányzat számlájára utalják át.

6. §

(1) A támogatás a támogatási szerződésben rögzített ütemezés és feltételek szerint vehető igénybe.

(2) Amennyiben a kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzített kezdési időpontot követő 3 hónapon belül neki felróható okból nem kezdi meg a fejlesztési feladat megvalósítását, a támogatási döntés érvényét veszti.

(3) Abban az esetben, ha a kedvezményezett neki fel nem róható okból nem kezdi meg a támogatási szerződésben rögzített kezdési időpontot követő 3 hónapon belül a fejlesztési feladatot, de azt és a pénzügyi teljesítést legkésőbb az adott költségvetési évet követő év június 30-áig befejezi, a támogatási döntés nem veszti érvényét.

(4) Ha a kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzített kezdési időpontot követő 3 hónapon belül neki fel nem róható késedelem okán nem tudja megkezdeni a fejlesztési feladatot, e 3 hónapon belül felmerült késedelmi okról a bekövetkezéstől számított 8 munkanapon belül írásban értesíteni köteles a támogatót.

7. §

A tárgyévi célelőirányzat terhére akkor vállalható kötelezettség, ha a pénzügyi teljesítés az e rendeletben meghatározott finanszírozási formák tekintetében a tárgyévet követő év június 30-áig - mind a kedvezményezett, mind a támogató részéről - megtörténik.

8. §

(1) Az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás is megítélhető.

(2) A támogató a pályázat átdolgozására határidő megjelölésével szólítja fel a pályázót.

(3) Az átdolgozott pályázatot a támogatók kötelesek megvizsgálni, és támogathatóságáról az átdolgozásra kiszabott határidő lejártát követő 60 napon belül dönteni.

9. §

A pályázat elfogadása esetén a támogató akkor köt támogatási szerződést a kedvezményezettel, ha a támogatási szerződésben megjelölt szükséges forrás rendelkezésre állását igazolta, beleértve az egyéb állami támogatásokról szóló döntést is.

10. §

(1) Amennyiben a kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzített kötelezettségeit nem teljesíti, vagy hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, a támogató gyakorolhatja elállási jogát.

(2) A támogató köteles a támogatási szerződésben az elállás jogát kikötni arra az esetre is, ha a kedvezményezett a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján kötelezően lebonyolítandó közbeszerzési eljárások dokumentumait a pénzügyi elszámolásával egyidejűleg nem nyújtja be a pályázatot lebonyolító szervhez.

(3) Az igénybe vett támogatás visszafizetésével és az igénybe nem vett támogatás zárolásával jár, ha

a) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett az igénylés, illetve a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett az igénylés, illetve a pályázat benyújtásakor,

b) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a szerződésből, illetőleg az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit.

(4) Az a pályázó, akiről bebizonyosodik, hogy a pályázatban valótlan adatokat tüntetett fel, legfeljebb három évre kizárható a minisztérium pályázati rendszeréből.

(5) A visszavont támogatást a célelőirányzat számlájára, az értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül kell visszafizetni.

(6) Amennyiben a kedvezményezett a támogatási összeg visszafizetésével késedelembe esik, a késedelembe esés időpontjától a visszafizetési kötelezettség teljesítésének időpontjáig késedelmi kamatot kell felszámítani.

(7) A késedelmi kamat a késedelembe eséskor érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.

11. §

(1) A támogatásra benyújtott pályázatról a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 60 napon belül dönt az oktatási miniszter.

(2) A támogatási szerződéseket a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét követő 90 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a szerződés megkötésére a kedvezményezett mulasztásából - a megadott 90 napos határidőtől számított 30 napon belül - nem kerül sor, a támogatási döntés érvényét veszti.

(3) Amennyiben a támogatott cél a Kbt. hatálya alá tartozik, a szerződésben ki kell kötni, hogy a támogatás csak a közbeszerzési eljárás lefolytatása, illetve az eljárás lefolytatását igazoló iratok bemutatása után kerül folyósításra.

A támogatások folyósítása, elszámolása, ellenőrzése

12. §

(1) A pályázati eljárás lebonyolítását, a támogatási szerződések megkötését, és azok esetleges módosítását, a kifizetések előkészítését, a pénzügyi és szakmai elszámolások elfogadását, az OM rendeletben meghatározott követelmények szerint az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OM Alapkezelő) végzi.

(2) A támogatási szerződések végrehajtásának és a kötelezettségvállalás teljesítésének ellenőrzésére - a külön jogszabályokban foglaltakon túl - az OM Alapkezelő és a minisztérium, illetve az általuk megbízott szerv vagy személy jogosult.

13. §

(1) Az elszámolható költségek köre a következő:

a) a tárgyi eszközök, immateriális javak, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) 47-48. §, illetve 51. § szerinti bekerülési értéke,

b) személyi jellegű ráfordítások Számv. tv. 79. § szerinti, legfeljebb 12 havi összege.

(2) Az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) támogatásból finanszírozott beszerzésekre jutó teljes összege a támogatás szempontjából abban az esetben ismerhető el költségként, ha a kedvezményezettnek - külön jogszabály szerint - a támogatással megvalósuló feladatvégzéssel kapcsolatosan ÁFA levonási joga nincs.

14. §

A minisztérium a támogatásra vonatkozó pályázati felhívásokat az oktatási miniszter kezdeményezésére a minisztérium hivatalos lapjában, honlapján és legalább két országos napilapban köteles közzétenni.

15. §

A benyújtott pályázatok szakmai értékelését az OM rendeletben foglaltak szerint létrehozott Értékelő Bizottság végzi. Az Értékelő Bizottság munkájában a minisztérium regionális szervei, a regionális szakmai testületek, szakmai társadalmi érdekképviseleti szervezetek és a minisztérium által felkért szakértők vesznek részt.

Záró rendelkezések

16. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit a hatálybalépést követően meghirdetett pályázatok tekintetében kell alkalmazni.

(2)[7]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[2] Megállapította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[3] Beiktatta a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[4] Számozását módosította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése, egyidejűleg szövegét megállapította a 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[5] Beiktatta a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[6] Módosította a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 62. § (9) bekezdése f) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 355. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék