401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet

az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. §-a (2) bekezdésének a)-d), f), g), i), n),p), r), s), u), v)-w), x), xa), z), zs), zsd), valamint zse) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 66. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 2. §-ának 2-4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője: a költségvetési törvény által meghatározott fejezetrendhez igazodóan: az I. fejezetnél az Országgyűlés Hivatala gazdasági főigazgatója, a II. fejezetnél a Köztársasági Elnöki Hivatal vezetője, a III. fejezetnél az Alkotmánybíróság elnöke, a IV. fejezetnél az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, az V. fejezetnél az Állami Számvevőszék főtitkára, a VI. fejezetnél az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke, a VIII. fejezetnél a legfőbb ügyész, a IX. fejezetnél az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, a X. fejezetnél a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, a XI-XVIII. és a XX-XXVI. fejezeteknél a miniszter (tárca nélküli miniszter), a XIX. fejezetnél a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, a XXX. fejezetnél a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, a XXXI. fejezetnél a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) elnöke, a XXXIII. fejezetnél a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a XLI. fejezetnél a pénzügyminiszter, a külön jogszabályban meghatározott jogkör tekintetében a LXXI. fejezetnél a szociális és munkaügyi miniszter, a LXXII. fejezetnél az egészségügyi miniszter, az elkülönített állami pénzalapok tekintetében az alappal való rendelkezésre jogosult, a felhasználásért felelős miniszter;

3. felügyeleti szerv: a költségvetési fejezet meghatározott előirányzatainak tervezéséért, végrehajtásáért, a felhasználásáról való elszámolásáért, a fejezethez tartozó költségvetési szervek, elkülönített állami pénzalapok, illetőleg feladatok felügyeletéért, pénzellátásáért és ellenőrzéséért, illetve mindezek szabályozásáért felelős szerv: az 1. pontban megjelöltek, valamint az I. fejezetnél a Közbeszerzések Tanácsa tekintetében a Közbeszerzések Tanácsa, a XIV. fejezetnél az Országos Atomenergia Hivatal tekintetében az Országos Atomenergia Hivatal, a XV. fejezetnél a Nemzeti Hírközlési Hatóság tekintetében a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a Magyar Energia Hivatal tekintetében a Magyar Energia Hivatal, a Magyar Szabadalmi Hivatal tekintetében a Magyar Szabadalmi Hivatal, a XXI. fejezetnél az Egészségbiztosítási Felügyelet tekintetében az Egészségbiztosítási Felügyelet, a XXII. fejezetnél a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tekintetében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete; valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek tekintetében az önkormányzat közgyűlése, képviselő-testülete; a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek tekintetében a helyi kisebbségi önkormányzat testülete; a többcélú kistérségi társulás által felügyelt költségvetési szervek tekintetében a többcélú kistérségi társulás tanácsa; az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek tekintetében az országos kisebbségi önkormányzat; a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap tekintetében a Kormány; az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) tekintetében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) tekintetében az Egészségügyi Minisztérium, az igazgatási szervek tekintetében az ONYF, illetve az OEP; az elkülönített állami pénzalapok tekintetében az alap kezelője szerinti felügyeleti szerv;

4. felügyeleti szerv vezetője: a 3. pontban felsorolt szervek vezetői, a XIX. fejezet tekintetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, a Közbeszerzések Tanácsa tekintetében a Közbeszerzések Tanácsa elnöke, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter, az Országos Atomenergia Hivatal tekintetében az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, a Nemzeti Hírközlési Hatóság tekintetében a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke, a Magyar Energia Hivatal tekintetében a Hivatal elnöke, a Magyar Szabadalmi Hivatal tekintetében a Hivatal elnöke, az Egészségbiztosítási Felügyelet tekintetében az Egészségbiztosítási Felügyelet elnöke, az állami vagyongazdálkodási előirányzatok tekintetében a pénzügyminiszter, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tekintetében a Felügyeleti Tanács elnöke, valamint a helyi önkormányzat tekintetében a (fő) polgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke; a többcélú kistérségi társulás tekintetében a társulási tanács elnöke; a helyi kisebbségi önkormányzatok tekintetében a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke; az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek tekintetében az országos kisebbségi önkormányzat elnöke; a Nyugdíjbiztosítási Alap és az ONYF tekintetében a szociális és munkaügyi miniszter, az Egészségbiztosítási Alap és az OEP tekintetében az egészségügyi miniszter, az igazgatási szervek tekintetében az ONYF vezetője, illetve az OEP vezetője; az elkülönített állami pénzalapok tekintetében az alap kezelője szerinti felügyeleti szerv vezetője (az alap felett rendelkező);"

(2) Az Ámr. 2. §-ának 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. vagyonkezelő szervezet: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.), a Kincstár, a pénzügyminiszternek az Állami Fejlesztési Intézet Rt. jogutódjaként átruházott feladatkörében; az MNV Zrt.-vel kötött szerződés alapján tulajdonosi jogokat gyakoroló központi költségvetési szerv vagy más személy, a Magyar Tudományos Akadémia mint köztestület vagyonába adott eszközök kezelésére létrehozott vagyonkezelő szervezet, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelői;"

(3) Az Ámr. 2. §-ának 63. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"63. kockázat: mindazon elemek és események bekövetkeztének a valószínűsége, amelyek hátrányosan érinthetik a költségvetési szerv működését;"

(4) Az Ámr. 2. §-ának 80. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"80. európai uniós támogatás, illetve európai uniós forrás: az Európai Unió költségvetéséből, illetve az Európai Gazdasági Térség Európai Unión kívüli tagállamainak költségvetéséből származó támogatások, valamint a "Svájci Hozzájárulás" programból származó támogatások;"

(5) Az Ámr. 2. §-a a következő 82. ponttal egészül ki: "82. belső kontroll rendszerek: a FEUVE (mint pénzügyi irányítási és ellenőrzési tevékenység), valamint a belső ellenőrzés együttesen."

2. §

Az Ámr. 10. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (4)-(9) bekezdés számozása (5)-(10) bekezdésre változik:

"(4) Az alapító okiratban foglaltak változása esetén az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat mellett el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni az alapító okiratot egységes szerkezetben is."

3. §

Az Ámr. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és ezzel egyidejűleg a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A költségvetési szerv megszüntetésére az Áht.-ban foglalt rendelkezéseket a (2)-(7) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni."

"(7) Amennyiben a költségvetési szerv nem szűnik meg, de a felügyeletét ellátó szerv változik - és másképpen az átadás-átvételre vonatkozó Megállapodás nem rendelkezik - az átvevő felügyeleti szervnek kell a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatok megváltoztatását kezdeményezni."

4. §

Az Ámr. 17. §-a (1) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv egyetlen gazdasági szervezettel rendelkezik. E szervezetnek kell megoldania a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatokat, amely részben történhet"

5. §

Az Ámr. 18. §-a a következő (10)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A gazdasági vezető évente köteles a belső kontroll rendszerek témakörben a pénzügyminiszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A részvételt köteles a költségvetési szerv vezetője felé minden év december 31-ig igazolni.

(11) A (10) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az adott évben azon személyekre, akit október 1. után bíznak meg gazdasági vezetői feladattal."

6. §

Az Ámr. 42. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az országos kisebbségi önkormányzat költségvetését - beleértve felügyelete alá tartozó költségvetési szerv költségvetését is - a "J) Országos kisebbségi önkormányzati és intézményi költségvetés" megnevezésű nyomtatványgarnitúra e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott űrlapjainak kitöltésével, illetve a kijelölt szerv által közreadott számítástechnikai program segítségével készíti el és elektronikus módon is benyújtja."

7. §

(1) Az Ámr. 46. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt átcsoportosítások közül a fejezeten belüli átcsoportosítások, illetve fejezetek intézményei közötti, az intézménytől más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatára és a fejezeti kezelésű előirányzatnak az előirányzat céljának, rendeltetésének megfelelő, megállapodáson alapuló fejezetek közötti átcsoportosítása tekintetében az előirányzat-módosítási hatáskört, a kiemelt előirányzatok (fő összegüket nem érintő) átcsoportosítására is kiterjedően - ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik - a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője gyakorolja. Nem minősül cél- és rendeltetésszerű felhasználásnak - a fejezeti általános tartalék kivételével - a fejezeti kezelésű előirányzatból a felügyelet alá tartozó költségvetési szerv számára átcsoportosított összeg jutalmazási célú felhasználása.

(3) Az (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt átcsoportosítások közül a fejezetek közötti átcsoportosítások tekintetében - kivéve a (2) bekezdésben meghatározott megállapodáson alapuló fejezetek közötti átcsoportosítást - az előirányzat-átcsoportosítási, -módosítási hatáskört, a kiemelt előirányzatok (fő összegüket nem érintő) átcsoportosítására is kiterjedően - ha a költségvetési törvény alapján ahhoz az Országgyűlés engedélye nem szükséges - a Kormány gyakorolja. A Kormány hatáskörébe utalt előirányzat-módosítás tekintetében az előterjesztés és a határozat mellékleteként az e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott adatlapot kell alkalmazni."

(2) Az Ámr. 46. §-a (6) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása)

"d) európai uniós forrás igénybevételével megvalósuló programok előirányzatainak államháztartáson belüli továbbadását támogatás értékű kiadásként kell elszámolni."

8. §

Az Ámr. 52/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Áht. 64/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott vizsgálat esetén az Igazgatóság a tényállást elsősorban a rendelkezésére álló iratok és saját nyilvántartása alapján állapítja meg. Helyszíni vizsgálat - az Áht. 64/F. §-ának (1) bekezdésében szabályozott kötelező esetén kívül - a felülvizsgálat megalapozása érdekében tartható."

9. §

Az Ámr. 52/C. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az önkormányzat a felhívás alapján elfogadja az Igazgatóság javaslatát, az Igazgatóság által rendelkezésre bocsátott önrevíziós adatlapon módosítja elszámolását. Amennyiben az önkormányzat év végi elszámolásának felülvizsgálata során jegyzőkönyv felvételére nem kerül sor, az Igazgatóság a felülvizsgálat megtörténtét külön nyomtatványon záradékkal igazolja, amelynek egy példányát megküldi az önkormányzatnak. A záradéknak tartalmaznia kell, hogy az Igazgatóság a felülvizsgálat során a rendelkezésére álló információk alapján az elszámolásban közölt - önrevíziós adatlappal módosított - adatokhoz képest eltérést nem állapított meg."

10. §

Az Ámr. a következő 52/D. §-sal egészül ki:

"52/D. § (1) Az Áht. 64/F. § (2) bekezdése szerinti helyszíni vizsgálatot cél-, illetve témavizsgálatként országos hatáskörrel a Kincstár elnöke, Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó hatáskörrel az Igazgatóság igazgatója rendelhet el, egy vagy több évre vonatkozóan is az állami támogatások és hozzájárulások egyes jogcímeire. A cél-, illetve témavizsgálat elrendeléséről az érintett önkormányzatokat a helyszíni vizsgálat megkezdése előtt legalább 8 nappal értesíteni kell. A vizsgálatot végző Igazgatóság az értesítéssel egyidejűleg jogosult kiegészítő információkat, dokumentumokat bekérni az önkormányzattól a helyszíni vizsgálat megalapozása érdekében.

(2) Az Áht. 64/D. § (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatot 4 évre szóló - évente módosítható - az Igazgatóság illetékességi területére vonatkozó munkaterv alapján kell szervezni. A felülvizsgálati munkaterveket a következő 4 évre vonatkozóan minden év december 31-ig kell elkészíteni. A munkaterv készítése során gondoskodni kell az Áht. 64/F. § (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesüléséről. A felülvizsgálati munkatervnek tartalmaznia kell az Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó valamennyi önkormányzat és többcélú kistérségi társulás elszámolásai helyszíni felülvizsgálatának tervezett időpontját negyedéves ütemezés szerint, valamint a helyszíni vizsgálatba vont főbb támogatási jogcímeket."

11. §

(1) Az Ámr. 63/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi költségvetési szerv köteles a rábízott állami vagyonnal rendeltetésszerűen gazdálkodni, annak állagát, értékét megőrizni, védeni, lehetőség szerint a vagyon értékét növelni."

(2) Az Ámr. 63/A. §-a (2) bekezdésének felvezető szövege, valamint b) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A központi költségvetési szervnek éves vagyongazdálkodási tervet kell készítenie, melyben köteles - költségvetésével összhangban - megtervezni:"

"b) az adott időszakban várhatóan nélkülözhető vagyontárgyak szerződéses formában történő átadását, kezelésre (kivéve vagyonkezelés), üzemeltetésre, egyéb hasznosításra, illetőleg koncesszióba adását - meghatározva a várt ellenértéket, illetve a költségvetési szerv által vagyonkezelt vagyonelem hasznosításra, értékesítésre történő átadását az MNV Zrt. részére,"

"d) az év során értékesítésre szánt vagyontárgyak meghatározását, engedélyeztetésének előkészítését és az értékesítés alapján várható bevételek meghatározását,"

(3) Az Ámr. 63/A. §-ának (3) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A központi költségvetési szerv által készített vagyongazdálkodási programot az MNV Zrt. részére minden évben május 3 1-ig meg kell küldeni."

"(5) Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan írásban értékelni kell az éves vagyongazdálkodási program szakmai, tárgyi és számszaki végrehajtását. Az értékelésről készített dokumentumot április 30-ig meg kell küldeni az MNV Zrt.-nek."

12. §

Az Ámr. 63/B. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az állami vagyon értékesítés ének különös szabályai

63/B. § (1) A központi költségvetési szervnek - ha törvény másként nem rendelkezik - a vagyonkezelésében lévő ingatlan engedélyezett értékesítéséből származó bevételnek az értékesítés igazolt költségeinek és az értékesítést terhelő általános forgalmi adó befizetési kötelezettség fedezetén felüli összegét a bevétel jóváírását követő 15 napon belül kell befizetnie.

(2) A központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő ingatlan értékesítési költségeként számolható el az értékbecslés, a pályázat, a hirdetés, a környezetvédelmi vizsgálat kiadásai, továbbá az értékesítés engedélyezésének időpontjától az értékesítésig felmerült, költségvetési szervet terhelő vagyonőrzési, biztosítási kiadások, ügyvédi, közjegyzői díjak.

(3) A központi költségvetési szerv a vagyonkezelésében lévő ingatlan értékesítését követő 60 napon belül köteles tájékoztatást adni a pénzügyminiszter és az MNV Zrt. számára az értékesítésből származó tényleges bevételről, az értékesítési eljárás költségeiről, valamint a központi költségvetést megillető bevételhányad átutalásáról. Az értékesítésről az e rendelet 6/a. számú melléklete szerinti formában és tartalommal kell elszámolni."

13. §

Az Ámr. 66. §-a (10) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az előirányzat-maradvány elszámolás során kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak tekintendő)

"c) az európai uniós forrásokból a központi költségvetési szervek, mint kedvezményezettek részére lebonyolításra átadott előleg összege."

14. §

Az Ámr. 67. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felügyeleti szervnél, illetve a felügyelete alá tartozó költségvetési szervénél képződött, jóváhagyott pénzmaradvány, előirányzat-maradvány más költségvetési szerv részére történő átadása - az európai uniós forrás igénybevételével megvalósuló programok előirányzatainak kivételével - csak a Fejezeti maradvány-elszámolási számlán keresztül történhet."

15. §

(1) Az Ámr. 70. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A feladatfinanszírozásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni:

a) a központi beruházásokra, beleértve a lakásépítés és a lakástámogatás előirányzatait is,

b) azon fejezeti kezelésű előirányzatokra - a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel -, melyek esetében a felhalmozási költségvetés eredeti előirányzata meghaladja a 100 millió forintot,

c) egyes európai uniós támogatással (Átmeneti támogatás, TEN-T) megvalósuló programokra, továbbá az uniós nagyberuházások és komplex programok előkészítésére a decentralizált rész kivételével,

d) a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló programokra a külön jogszabályokban foglaltak figyelembevételével,

e) a nemzetközi fejlesztési intézmények (Világbank, Európai Beruházási Bank stb.) pénzeszközeiből (hitel és vissza nem térítendő támogatás), vagy nemzetközi egyezmény alapján Magyarországnak nyújtott segélyből megvalósuló feladatok lebonyolítására a pénzügyminiszter döntése alapján,

f) a felügyeleti szerv által kezdeményezett egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokra."

(2) Az Ámr. 70. §-ának (3) bekezdése a következő h)-n) pontokkal egészül ki:

(A fejezeti kezelésű előirányzatok közül nem tartoznak a feladatfinanszírozás körébe az alábbi előirányzatok)

"h) a részben vagy egészében pályázati rendszer keretében felhasználásra kerülő fejezeti kezelésű előirányzatok,

i) a fejezeti kezelésű előirányzatok közül azok a központilag kezelt előirányzatok, melyek év közben előirányzat-módosítással kerülnek a költségvetési szervekhez, és az előirányzat a költségvetési szerv működtetési és felhalmozási célú kiadásainak kiegészítését, illetve az állami feladat ellátását szolgálja,

j) a NATO Biztonsági Beruházási Programjához kapcsolódó előirányzat,

k) az Útpénztár előirányzata, a Beruházás-ösztönzési célelőirányzat és a Kötött segélyhitelezés előirányzata,

l) a Schengeni követelményeknek való megfelelés előirányzata, a Kossuth tér rendezése alcím előirányzata,

m) egyes, európai uniós forrásból megvalósuló programok előirányzatai (Nemzeti Fejlesztési Terv, Új Magyarország Fejlesztési Terv, Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, INTERREG, INTERACT, Európai Területi Együttműködés, EGT Norvég Alap, "Svájci Hozzájárulás", EQUAL programok előirányzatai),

n) EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzatai."

16. §

Az Ámr. 71. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az előirányzat éves költségvetésének jóváhagyását követően a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője gondoskodik a finanszírozás alapját képező Finanszírozási Alapokmányok (a továbbiakban: Alapokmány) e rendelet 5. számú melléklete szerinti tartalommal évente folyamatosan, de legkésőbb a feladathoz kapcsolt program jóváhagyását követő 30 napon belüli elkészítéséről, továbbá jóváhagyásáról és a 72. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott határidő szerint a Kincstárhoz való benyújtásáról."

17. §

Az Ámr. 72. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A feladatfinanszírozási körbe vont előirányzatok finanszírozásának megkezdéséhez

a) az e rendelet 70. § (1) bekezdésébe tartozó előirányzatokra programonként Alapokmányt kell benyújtani a Kincstárhoz papíralapon, vagy elektronikus úton folyamatosan, de legkésőbb a jóváhagyást követő 60 napon belül,

b) a tárgyév június 30-át követően induló programok esetében a jóváhagyástól számított 30 napon belül kell az Alapokmányt benyújtani a Kincstárhoz.

(2) Az Alapokmányokat minden egyes részfeladatra el kell készíteni."

18. §

(1) Az Ámr. 73. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kincstár a megküldött finanszírozási okmányokat átvizsgálja és az Alapokmányokat részfeladat azonosítóval ellátva visszaigazolja (visszaküldi)- papíralapon, illetve az elektronikus úton megküldött okmányok esetén elektronikus úton - a fejezetnek, amely gondoskodik a megvalósító értesítéséről. A Kincstár az Alapokmányokat a költségvetési törvényben meghatározott cél(ok) nak és előirányzat(ok) nak való megfelelés, a rendelkezésre álló előirányzatok, források, az okirat kitöltésének teljeskörűsége, valamint a szakmai döntéshozó által szükség szerint megállapított egyéb szempont szerint vizsgálja."

(2) Az Ámr. 73. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kincstár az Alapokmányok befogadásával és annak azonosítóval ellátott visszaigazolásával egyidejűleg

a) nyilvántartásba veszi a teljes bekerülési költséget (kiadást), annak éves előirányzatát, forrásösszetételét;

b) végrehajtja a megvalósításhoz szükséges tárgyévi egyösszegű előirányzat-módosítást - ideértve a jogszabályi rendelkezés alapján nyújtható előlegeket is - és annak kötelezettségvállalásként történő lekötését az Alapokmányokban foglalt teljes előirányzatra vonatkozóan."

(3) Az Ámr. 73. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A felügyeleti szerv a Kincstár által megküldött értesítő alapján - feladat/részfeladat azonosítóval jelölt - a pénzügyminiszter által szabályozott előirányzat-módosításra rendszeresített adatlapon a finanszírozási okmányok módosítása nélkül rendelkezhet az előirányzatok visszavezetéséről, ha azok szerződéssel lekötöttek. Az így visszavezetett előirányzat-maradványokhoz kapcsolódó, az európai uniós - és a tárgyévet megelőzően a devizaszámlára beérkezett - források felhasználására a finanszírozási alapokmányok módosítása nélkül, az érintett előirányzat-maradványok tárgyévi megnyitásával kerülhet sor. Az okmányok előirányzati összegének vagy a pénzügyi forrás összetételének változása esetén a finanszírozás okmányait ismételten be kell nyújtani. Minden egyéb módosítást levélbeli közléssel papíralapon, vagy az e célra biztosított elektronikus rendszeren keresztül lehet kezdeményezni. Az eljárás alkalmazható a fejezet felügyeletét ellátó szerv rendelkezési jogában fenntartott fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa terhére lekötött előirányzatokra is."

19. §

Az Ámr. 74. §-ának (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fejezet felügyeletét ellátó szerv a feladatfinanszírozás körébe vont fejezeti kezelésű előirányzat meghatározott része felett a rendelkezési jogot egy-egy részfeladatra Alapokmányban adhatja át. A nem az adott fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által megvalósítandó részfeladat Alapokmányát az előirányzatot átadó és átvevő fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője vagy annak megbízottja együtt írja alá. Az utalványozási jog részfeladatot megvalósító államháztartáson kívüli szervezetnek - az európai uniós támogatások kivételével - nem adható át. Egyéb előirányzatok esetében ez alól - egyedi elbírálás alapján - a pénzügyminiszter adhat felmentést.

(3) Amennyiben a rendelkezési jog átadása - az Alapokmányban foglaltak szerint - előirányzat-módosítással történik, a Kincstár a fejezeti kezelésű előirányzatról az elsődleges elszámolást készítő költségvetési szerv javára a támogatással fedezett kiadási előirányzat-átcsoportosítást, továbbá a pénzeszközátadás keretében átadott maradvány, illetve egyéb forrás terhére megvalósuló kifizetéssel összefüggő kiadási és bevételi előirányzat módosítást az Alapokmány befogadásával egyidejűleg hajtja végre.

(4) Az előirányzat-módosítással járó részfeladat esetében az elsődleges elszámolást készítő költségvetési szerv a (3) bekezdésben foglaltak szerint végrehajtott előirányzat-módosítást saját költségvetésében a Kincstár által visszaigazolt Alapokmány alapján hajtja végre. A számlakivonat alapján elszámolja a támogatást, illetve a pénzeszközátadást jóváírásként, valamint a teljes kifizetett összeget a megfelelő kiemelt előirányzaton pénzügyi teljesítésként. A fejezeti kezelésű előirányzattal rendelkező fejezet a támogatással fedezett előirányzat-változást főkönyvi nyilvántartásában a Kincstár által visszaigazolt Alapokmány alapján hajtja végre."

20. §

(1) Az Ámr. 75. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jóváhagyott előirányzatok felhasználása a 72. §-ban részletezett okmányok alapján a fejezet vagy a költségvetési szerv részére nyitott

a) 70. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feladatok esetében a Beruházási előirányzat-felhasználási keretszámláról (a továbbiakban: BEFK),

b) 70. § (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjaiban foglalt feladatok esetén a Feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámláról (a továbbiakban: FEFK) történik az Alapokmányban utalványozásra kijelölt kezdeményezése alapján a Kincstárnál. A FEFK, BEFK számlára a számlatulajdonos közvetlenül csak jóváírást kezdeményezhet.

(2) A 70. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt feladatok pénzügyi lebonyolítási szabályait külön kormányrendelet tartalmazza."

(2) Az Ámr. 75. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Kincstár eltekinthet a kiegészítő forrás kincstári számlára történő befizetésétől, ha az Alapokmány erre lehetőséget biztosít, vagy a kiegyenlítendő számla kiegészítő forrást terhelő részének kifizetését bankszámlakivonattal igazolják."

21. §

(1) Az Ámr. 76. §-ának (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A részfeladatok megvalósítása érdekében kötött szerződéseket, valamint az egyéb - nem szerződésnek minősülő - kötelezettségvállalási bizonylatokat, okmányokat a kötelezettségvállalást követő 8 munkanapon belül kell a megvalósítónak egy, az azokhoz tartozó - az e rendelet 5. számú mellékletében meghatározott - szerződés bejelentést papíralapon három példányban, vagy az e célra biztosított elektronikus rendszeren keresztül benyújtania a Kincstárhoz az Alapokmány megküldését követően, vagy azzal egyidejűleg. Elektronikus beküldés esetén a szerződéseket, vagy azokat helyettesítő kötelezettségvállalási bizonylatokat egy példányban, papíralapon kell eljuttatni - legkésőbb az első átutalási megbízással egyidejűleg -a Kincstárhoz.

(3) A Kincstár a (2) bekezdés szerinti szerződéseket - ha azok tartalmukat és összegszerűségüket tekintve megfelelnek az Alapokmányban foglaltaknak - vállalt kötelezettségként nyilvántartásba veszi. A nem magyar nyelven megkötött szerződésekhez kapcsolódó szerződés bejelentéseket a Kincstár kizárólag a benyújtott szerződés azon szakaszainak magyar nyelvű fordításával együtt fogadja be, amelyek tartalmazzák a kivitelezési szerződés alapján megvalósítandó feladat műszaki, szakmai és pénzügyi jellemzőinek, a kivitelezés egyéb pénzügyi feltételeinek és a megvalósítási határidőnek a tételes meghatározását.

(4) A Kincstár a kifizetéseket a Kincstárhoz bejelentett módon aláírt fizetési megbízások alapján teljesíti. A fizetési megbízásokhoz a megvalósult szakmai, illetve műszaki-naturális teljesítményt dokumentáló számviteli bizonylatokat, lakástámogatási kiemelt előirányzat felhasználását kezdeményező átutalás esetén a 100. § (1)-(4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó kimutatást kell csatolni. Amennyiben a fizetési megbízás benyújtására - a Kormány által elfogadott fizetés-átütemezés keretében - a teljesítést követő években kerül sor, a bizonylatokat a kifizetések kezdeményezésének várható időpontjától függetlenül a kivitelezői teljesítés igazolását követő 10 napon belül a Kincstár részére meg kell küldeni a (6) bekezdés szerinti ellenőrzés megvalósítása és a beruházás pénzügyi előirányzata (fedezete) terhére történő nyilvántartásba vétel céljából."

(2) Az Ámr. 76. §-ának (6)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Amennyiben a teljesítési záradékkal ellátott számlával (számlát helyettesítő bizonylattal) igazolt teljesítmény az Alapokmánnyal, az előjegyzett szerződésekkel összhangban van, a Kincstár az átutalási megbízást a kötelezettségvállalásként előjegyzett támogatási előirányzat-felhasználási keret, maradvány vagy egyéb forrás, illetve a központi költségvetési előirányzaton kívül a beérkezett kiegészítő forrás terhére teljesíti, közvetlenül a kivitelező számlája javára történő átutalással. Kifizetés függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások jogcímen nem kezdeményezhető. Működési költségek, vagy beruházás közvetett járulékos költségei elszámolása esetében, ha a számlák száma 5 db-ot meghaladja és számlánként a számla bruttó értéke nem éri el a 200 000 forintot, akkor záradékolt számlaösszesítővel is igazolható a teljesítmény.

(7) Ha a fejezeti, vagy intézményi megvalósító a kivitelező által benyújtott számlát - egyedi mérlegelése alapján - a saját intézményi vagy valamelyik - feladatfinanszírozáson kívüli - fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról kifizette, a kifizetés bankszámla kivonattal történő igazolása mellett legfeljebb a kifizetést követő 6 hónapon belül, de legkésőbb a tárgyév végéig, EU támogatásból és a hozzá kapcsolódó társfinanszírozásból történő finanszírozás esetén az elszámolásra rendelkezésre álló időszakon belül kell kezdeményeznie az érintett részfeladat (központi beruházás) pénzügyi üteme terhére a megfelelő számlájára történő visszatérítést."

22. §

Az Ámr. 77. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A részfeladat akkor tekintendő befejezettnek, ha a részfeladat megvalósítása során keletkezett összes fizetési kötelezettség (saját kivitelező szervezetek elszámolásainak) ellenértékét a FEFK, BEFK számla terhére elszámolták."

23. §

Az Ámr. 78. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:

" TÁMOGATÁSI CÉLT SZOLGÁLÓ ELŐIRÁNYZATOK, ILLETVE AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK PÉNZESZKÖZEI FELHASZNÁLÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI

78. § (1) A központi költségvetés és az alapok e rendelet 7. számú mellékletében megjelölt előirányzatai, részelőirányzatai, felhasználási jogcímei (a továbbiakban együtt: azonos célú előirányzatok) felhasználásának szabályozása, az előirányzatokat terhelő döntések, a támogatások felhasználása során e fejezet rendelkezéseit - a 93/B. §-ban foglalt előirányzatra a külön jogszabályokban meghatározott eltérésekkel - kell alkalmazni.

(2) A központi költségvetés és az alapok 7. számú mellékletben nem szereplő előirányzatainak, részelőirányzatainak pályázati rendszer keretében történő felhasználása esetén e fejezet rendelkezései közül kizárólag a 79. § (2) bekezdés, a 83. § (2) bekezdés j) pont, 85. § (2) és (7) bekezdései, a 87. § (7) és (8) bekezdései és a 90. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak kell eleget tenni.

(3) A központi költségvetés támogatási célú előirányzatai közül a nem állami humánszolgáltatókat megillető normatív állami hozzájárulások és támogatások, kiegészítő támogatások felhasználása során e fejezet rendelkezéseit a nem állami humánszolgáltatókra vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott eltérések figyelembevételével kell alkalmazni. Ezen előirányzatok esetében az előirányzatot terhelő kifizetéseknél a Kincstár az általa működtetett monitoring rendszerhez kapcsolódóan ellenőrzi a köztartozásra vonatkozó információkat és tartozás esetén felfüggeszti a kifizetést."

24. §

(1) Az Ámr. 79. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az előirányzat kezelője az éves költségvetés elfogadását követően és a támogatási konstrukció megjelentetését megelőzően köteles megküldeni a Kincstár részére az előirányzatok célrendszerének, rendeltetésének meghatározására, pályázatos támogatási célú felhasználásának tárgyévi keretösszegére, mértékére, a nyújtható támogatás arányára vonatkozó javaslatot (8/a. számú melléklet), az e fejezet hatálya alá tartozó előirányzatokból nyújtani kívánt támogatási konstrukciók (pályázati felhívások, támogatási programok, egyedi támogatások) tervezetének teljes körű dokumentációját, és az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásáról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet által előírt esetekben az ott meghatározottak szerint a pénzügyminiszter támogatást jóváhagyó véleményét, vagy a Római Szerződés I. sz. mellékletében felsorolt termékek termelésére és kereskedelmére nyújtott, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében a külön jogszabály által előírt űrlapot. A támogatási konstrukció tervezetet a Kincstár az általa mindenkor működtetett monitoring rendszerben (a továbbiakban: monitoring rendszer) rögzíti és az e rendeletben meghatározott adatgyűjtésre vonatkozóan kompatibilitás szempontjából vizsgálja, melyre vonatkozóan egyetértési joggal rendelkezik. Egyetértése, illetve az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásáról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet [a Római Szerződés I. sz. mellékletében felsorolt termékek termelésére és kereskedelmére nyújtott, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében a külön jogszabály] szerint a pénzügyminiszter támogatást jóváhagyó véleménye, illetve az Európai Bizottság által hozott, a támogatást jóváhagyó határozat esetén a Kincstár regisztrálja a támogatási konstrukció adatait a monitoring rendszerbe. Az e rendelet 8/a. számú melléklete megküldése papír alapon vagy elektronikus módon történhet. Ez utóbbi módon történő továbbítás esetén papír alapon is meg kell küldeni a támogatási konstrukció tervezetét. A Kincstárnak a beérkezést követő 10 napon - a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására, illetve a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat terhére kiírt pályázati felhívások esetében 5 napon - belül kell nyilatkoznia. A Kincstár a monitoring rendszerben nyilvántartja a csekély összegű (de minimis) támogatásokat kedvezményezettenként. A nyilvántartás az Art. 54. §-ának (9) bekezdésén és e rendelet 8/b. számú mellékletén alapul."

(2) Az Ámr. 79. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A Nemzeti Kulturális Alap előirányzataira az e rendelet VIII. fejezetének rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Az Alap előirányzatát legkésőbb a tárgyév február 15-éig egyeztetni kell az Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója előirányzat kezelőjével és arról jegyzőkönyvet kell felvenni, a párhuzamosságok, az indokolatlan állami finanszírozások elkerülése érdekében. Az érintett felek a pályázati felhívásokat és a bírálati ülésekről készült dokumentumokat kölcsönösen megküldik egymásnak."

25. §

Az Ámr. 81. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 87. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezőkkel - a köztartozás megfizetéséig -, valamint a felszámolási eljárás, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététől - támogatási szerződés nem köthető, illetve a szerződéskötést követően kialakuló ilyen köztartozás, illetve meginduló felszámolási, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás esetén támogatás nem folyósítható."

26. §

Az Ámr. 82. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A támogatási igény benyújtása előtt - az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve Kohéziós Alapjából finanszírozandó projektek esetében az operatív programnak az Európai Bizottság általi befogadását megelőzően -megkezdett beruházáshoz, fejlesztéshez támogatás nem adható, kivéve a címzett és céltámogatásban részesített fejlesztések esetén a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatának támogatását. Ez utóbbi esetben támogatás a beruházás pénzügyileg nem teljesített, hátralévő műszaki tartalmának költségéhez adható."

27. §

(1) Az Ámr. 83. §-a (2) bekezdésének e) és j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázótól - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a pályázat befogadásának feltételeként - írásbeli nyilatkozatot kell kérni)

"e) a pályázati felhívásban előírt biztosítékok támogatás esetén történő rendelkezésre bocsátásáról,"

"j) ahhoz történő hozzájárulásról, hogy a Kincstár által mindenkor működtetett monitoring rendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson,"

(2) Az Ámr. 83. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázathoz csatolni kell)

"b) a pályázati díj - amennyiben az meghatározásra került - megfizetéséről szóló készpénzfizetési szelvény vagy a számlakivonat hitelesített másolatát,"

28. §

(1) Az Ámr. 85. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kincstár a döntés-előkészítés folyamatában adatot szolgáltat a monitoring rendszerben regisztrált adatokról. Az előirányzat-kezelők a pályázati konstrukció regisztrálása után lekérdezési lehetőséget kapnak elektronikus módon a pályázóknak a monitoring rendszerben regisztrált adatairól."

(2) Az Ámr. 85. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A döntéshozó a jóváhagyó döntésekről a döntést követő 10 munkanapon belül e rendelet 8/b) számú melléklete szerinti adatokat a Kincstár által meghatározott felületen berögzíti, vagy megküldi elektronikus módon a monitoring rendszer részére. Több támogatási forrásra benyújtott pályázat esetén a döntéshozó döntéséről a többi érintett előirányzat kezelőjét is tájékoztatja."

29. §

Az Ámr. 86. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A területfejlesztési tanácsok a rendelkezési hatáskörükbe utalt előirányzatok felhasználásáról szóló döntéseikről - az e rendelet 8/b) számú melléklete szerinti részletezésben 10 munkanapon belül tájékoztatják az érintett minisztereket és a 85. § (7) bekezdés szerint a Kincstárt."

30. §

(1) Az Ámr. 87. §-a (2) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fejlesztési célú támogatást elnyert kedvezményezettel való szerződéskötés további feltétele"

(2) Az Ámr. 87. §-ának (7)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Amennyiben a 85. § (7) bekezdés szerint megadott döntési adatokban módosulás történik, illetve a döntés hatályát veszti, vagy az előirányzat kezelője, illetve a szerződésre feljogosított szerv a szerződés megkötéséről, módosításáról, felbontásáról, megszűnéséről dönt, akkor erről elektronikus úton 5 munkanapon belül - az e rendelet 8/b. számú mellékletében meghatározott, értelemszerűen kitöltött adatlapon - értesíteni kell a Kincstárt.

(8) A regisztrált adatok egyeztetése céljából a Kincstár évente június 30-ig adatot szolgáltat a monitoring rendszerben feldolgozott 8/b. számú melléklet szerinti információkról az adatszolgáltatóknak. Az adatszolgáltatók évente július 31-ig aktualizálják az általuk szolgáltatott adatok körét.

(9) A Kincstár a köztartozások, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen a tartozások figyelemmel kísérése érdekében az e rendelet 8/b. számú melléklete szerinti, kedvezményezettjének nevére (megnevezésére), lakhelyére (székhelyére), adószámára, adóazonosító jelére vonatkozó adatokat elektronikus úton megküldi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH), a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: VPOP) részére. Az Áht. 13/A. § (5) bekezdésében meghatározott támogatás folyósítója a pályázó hozzájáruló nyilatkozata alapján közvetlenül fordulhat az APEH-hoz, illetve a VPOP-hoz a pályázók köztartozásának ellenőrzése céljából. A megkeresés elektronikus úton, az APEH és a VPOP által meghatározott formában történik.

(10) Az utolsó folyósítási részlet utalványozásáról szóló 9. számú adatlap adatainak 85. § (7) bekezdése szerinti monitoring rendszerben történő rögzítését követően a Kincstár intézkedik a kedvezményezetteknek a 87. § (9) bekezdése, valamint a 92. § (4) bekezdése szerinti adóhatósági megfigyelési körből történő kivezetése érdekében."

(3) Az Ámr. 87. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A kedvezményezett az adólevonási jogosultságában bekövetkezett változást a támogatási szerződés módosítása végett haladéktalanul köteles a támogatást nyújtó előirányzat kezelőjének írásban bejelenteni. A változás bejelentése előtt igénybe vett támogatás visszaigényelt áfájára jutó összegével a támogatott köteles elszámolni, illetve azt visszafizetni."

31. §

Az Ámr. 88. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"88. § (1) Amennyiben a kedvezményezett a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem, vagy csak részben teljesíti, az igénybe nem vett támogatás - törvény, illetve kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - annak zárolásával, törlésével visszavonásra kerül. Ha a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, az igénybe vett támogatás (természetben juttatott telephely - telek vagy telek és épület -esetén a területre kijelölt igazságügyi ingatlanszakértő által megállapított forgalmi érték) egészét vagy arányos részét a (4) bekezdésben meghatározott mértékű kamattal növelt összeggel kell visszafizetnie.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szankciók alkalmazása mellett a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének döntésével a kedvezményezett meghatározott időre - de legfeljebb öt évre - kizárható az érintett előirányzatok támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételek közül legalább egy teljesül:

a) a szerződésben rögzített kötelezettség, illetve részkötelezettség teljesítése a szerződésben foglalt határidőre egyáltalán nem, vagy csak részben - számszerűen megállapított kötelezettségek esetén 75%-ot (természetbeni telephely-juttatás vagy telephely vásárlására adott közvetlen támogatás esetén 66%-ot) el nem érő arányban - valósul meg, és a támogatott nem tett eleget a 87. § (5) bekezdés szerinti jelentéstételi kötelezettségének,

b) a kedvezményezett az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,

c) a kedvezményezett e rendelet 87. §-a (5) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének az ott előírt határidőig nem tett eleget,

d) a kedvezményezett legalább három alkalommal nem tesz eleget a projekttel kapcsolatos beszámolási, jelentéstételi kötelezettségének,

e) a kedvezményezett nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek a projekt szabályszerű megvalósítását nem tudják ellenőrizni,

f) a kedvezményezett a pályázattal, illetve a projekttel kapcsolatban valótlan, hamis adatot szolgáltatott,

g) a kedvezményezett a szabálytalanul felhasznált összeget a támogatási szerződésben meghatározott határidőben nem, vagy nem teljes mértékben fizette vissza, és a támogató követelését a rendelkezésre álló biztosítékokból vagy más módon nem tudta behajtani,

h) a támogatást nyújtó vagy annak nevében eljáró szervezet a kedvezményezettnek felróható okból állt el a támogatási szerződéstől.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott, a támogatási rendszerből való kizárás a strukturális alapokból vagy a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás esetén valamennyi, a strukturális alapokból, illetve a Kohéziós Alapból finanszírozott támogatási rendszerre kiterjed. A Kohéziós Alapból nyújtott támogatás esetén a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének döntésével a (2) bekezdésben meghatározott kizárás arra az esetre is vonatkozik, ha a kedvezményezettnek felróható ok miatt az Európai Bizottság a Kohéziós Alapból megítélt támogatást vagy annak egy részét visszavonja.

(4) Az (1) bekezdésben előírt kamat éves mértéke - törvény eltérő rendelkezése hiányában - megegyezik a támogatásnak az (1)-(2) bekezdés alapján történő visszavonása, illetve a szerződéstől való elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével, de legalább 20%.

(5) Az (1) bekezdés alapján visszavont támogatás és a szerződéstől való elállás esetén alkalmazott kamat, valamint a késedelmi kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával, illetve biztosíték érvényesítésével történik, amennyiben a fizetési felszólítás megküldését követően, az abban foglalt határidőn belül a kedvezményezett nem teljesíti fizetési kötelezettségét és visszafizetési kötelezettség részletfizetés formájában történő engedélyezésére sem került sor. A kötelezettséget annak a támogatási szerződésben meghatározott előirányzatnak a javára kell teljesíteni, amelyet az előirányzatról szóló szabályozás szerint a támogatás folyósítása terhelt.

(6) Több előirányzatból együttesen nyújtott támogatás esetén az (1)-(2) bekezdések szerint visszavont támogatást és a kamatot a folyósított támogatások arányában kell megosztani.

(7) Az előirányzat kezelője jogosult pályázati rendszerében további szankciókat meghatározni, és a szerződéses kötelezettségek nem teljesítése esetén azt érvényesíteni. A visszafizetési kötelezettség az előirányzat kezelőjének döntése alapján részletekben is teljesíthető, aminek időtartama nem haladhatja meg a 36 hónapot. A visszafizetés ütemezését a támogatási szerződés módosítása, illetve a támogatási szerződéstől való elállás esetében kiegészítő megállapodás rögzíti."

32. §

Az Ámr. a következő 88/A. §-sal egészül ki:

"88/A. § (1) A támogatást nyújtó köteles a szerződésben késedelmi kötbért kikötni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

a) a projekt előrehaladási jelentéstételi kötelezettségét határidőben nem teljesíti, és annak az erre vonatkozó írásbeli felszólításban megjelölt újabb határidő leteltéig sem tesz eleget,

b) ellenőrzéstűrési kötelezettségének nem tesz eleget, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé, vagy

c) a projekt megvalósításának befejezése a kedvezményezettnek felróható okból a támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest 6 hónapot meghaladóan késik.

(2) A késedelmi kötbér napi mértéke a kötbér alapját képező támogatás 10%-ának 1/365-öd része.

(3) A késedelmi kötbér alapja az (1) bekezdés a) és b) pontja esetében az előrehaladási jelentés esedékességéig, illetve az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértéséig kifizetett támogatás összege, a c) pont esetében a megítélt támogatás összege. A kötbérfizetés kezdő időpontja

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében az előrehaladási jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti határideje, utolsó napja az előrehaladási jelentés benyújtását megelőző naptári nap;

b) az (1) bekezdés b) pontja esetében az ellenőrzéstűrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja pedig az ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző naptári nap;

c) az (1) bekezdés c) pontja esetében a projekt megvalósítás befejezésének támogatási szerződés szerinti határideje, utolsó napja a projekt befejezésének tényleges napja.

(4) A kötbérfizetési kötelezettség beálltának részletes feltételeit (különös tekintettel a felróhatóságra) a támogatást nyújtó fél köteles a szerződésben rögzíteni."

33. §

Az Ámr. 89. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon - amennyiben az a kedvezményezett tulajdonába kerül - a támogatási szerződésben meghatározott időpontig csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. A támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül is lehetséges az idő előtt elhasználódott, egy-egy vagyontárgy pótlással együtt járó selejtezése. Természetbeni telephely juttatás esetén, vagy ha a beruházó a telephelyet vissza nem térítendő támogatásból vásárolta vagy építette meg, teljes elidegenítési és terhelési tilalmat, keretbiztosítéki jelzálogot kell érvényesítenie a támogatási szerződésben a forráskezelőnek."

34. §

Az Ámr. 90. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatások folyósításáról minden évben legalább egyszer, a tárgyévet követő január 3 1-ig az e rendelet 9. számú mellékletében meghatározott - adatlap adattartalmának megfelelő információkról, a 85. § (7) bekezdés szerint meghatározott formában - elektronikusan kell értesíteni a Kincstárt, az utolsó folyósítási részlet esetén az utalványozást követő 5 munkanapon belül kell az adatszolgáltatást teljesíteni."

35. §

(1) Az Ámr. 91. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adót is tartalmazó összköltségének a saját résszel csökkentett összege után, ha a kedvezményezettnek - külön jogszabály szerint - a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán áfa levonási joga nincs. Amennyiben a kedvezményezett áfa levonási joggal rendelkezik, úgy az a 83. § (1) bekezdése b) pontjának 3. és 4. alpontjában meghatározott összeggel csökkentve igényelhető. A támogatás a támogatási szerződésben rögzített forrásösszetételben, illetve pénzügyi és időbeli ütemezésben vehető igénybe."

(2) Az Ámr. 91. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Támogatási előleg indokolt esetben, eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a program vagy projekt elindításához és likviditásának biztosításához szükséges legkisebb összegben - amely nem haladhatja meg a támogatás 25%-át, de legfeljebb 300 millió forintot, kutatás, műszaki fejlesztés esetén a 75%-át, de legfeljebb 450 millió forintot a (7) bekezdés szerinti ütemezésben - nyújtható, ha ezt a támogatási szerződés is tartalmazza. Az előleg folyósítására több részletben is sor kerülhet. A természetbeni telephelyjuttatás vagy a vissza nem térítendő támogatásból épített vagy vásárolt telek, illetve épület esetén a telephely, illetve az ingatlan előlegként értelmezhető. Ez esetben a telephely forgalmi értéke, illetve a telephely (telek, továbbá telek és épület) vásárlására, építésére folyósított vissza nem térítendő támogatás értéke nem haladhatja meg a teljes beruházás forgóeszközhitellel és készletekkel csökkentett értékének 15%-át, illetve csak telekátadás, illetve vásárlás esetén 10%-át."

(3) Az Ámr. 91. §-a (5) bekezdésének a) és c)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Európai Unió strukturális alapjainak és Kohéziós Alapjának támogatásával megvalósuló programok esetében az előlegnyújtás, illetve a támogatás kifizetése során a következők szerint kell eljárni)

"a) az előleget - vagy annak egy részét - a támogatási szerződés hatálybalépésének napjától számított 3 hónapon belül, a projekt elindításához, az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően lehet igényelni. Az előleg több részletben történő folyósítása esetén, az előleg - első részletének folyósítását követően - fennmaradó részét a program vagy projekt elindítását követően is lehet igényelni, amennyiben a program, projekt megvalósítási költségeinek időbeli felmerülése ezt indokolttá teszi,"

"c) időközi fizetést a támogatást nyújtó szervezet a ténylegesen felmerült, elszámolható költségekhez igazodva teljesít. A kedvezményezett időközi fizetési kérelméhez mellékelni kell a ténylegesen felmerült költségeket igazoló számlát és/vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen igazoló dokumentumot, valamint a követelés kiegyenlítésről szóló bizonylat másolatát, szállítói kiutalás esetén pedig a külön jogszabályban meghatározott dokumentumot. Az operatív program vagy a közösségi kezdeményezés irányító hatóság által meghatározott összeghatár alatt számlaösszesítő is benyújtható. Az előleg és az időközi fizetések összege - ide nem értve a szállító részére történő kiutalást - nem haladhatja meg a megítélt támogatás szállítói kiutalásokkal csökkentett összegének 80%-át, nonprofit kedvezményezett esetében a 90%-át. Ettől eltérni csak központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében, illetve a (11) bekezdésben meghatározott esetben lehet, ahol az előleg és az időközi fizetések összege elérheti a megítélt támogatás 100%-át. Az eltérés mértékéről az operatív program vagy a közösségi kezdeményezés irányító hatóság vezetője dönt,

d) az időközi fizetésnek nem előfeltétele a folyósított előleg teljes összege felhasználásának igazolása, és az azzal történő elszámolás,"

36. §

Az Ámr. 92. §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben a Kincstár észleli, hogy a folyósított támogatások halmozódásának tényleges szintje meghaladja az érintett támogatási szerződésekben meghatározott mértéket, haladéktalanul értesíti a támogatást biztosító érintett előirányzatokat kezelő szerveket.

(4) Az APEH, a VPOP és szervei, valamint a Kincstár e rendelet 87. §-ának (9) bekezdésében foglalt tájékoztatása alapján számszerű adatot szolgáltatnak az utalványozónak és a Kincstár részére, amikor a kedvezményezettnek az adatkérést megelőző hónap utolsó napjáig esedékessé vált és a felülvizsgálat napjáig meg nem fizetett köztartozása, és/vagy behajthatatlanság miatt törölt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása alakul ki, illetőleg azt megfizette, vagy arra időközben fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott. A döntéshozó és/vagy az utalványozó, és/vagy a támogatás folyósítója, valamint a Kincstár tájékoztatása elektronikusan havi rendszerességgel, a Kincstár és az adóhatóságok közötti megállapodásban rögzített, a támogatás folyósítója közvetlen megkeresése esetén pedig, az adóhatóságok által meghatározott időpontban és adatstruktúrában történik.

(5) A (4) bekezdésben foglalt adatszolgáltatás alapján a kedvezményezett lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása esetén - a köztartozás fennálltáig - az utalványozó köteles felfüggeszteni az esedékes támogatások folyósítását. A Kincstár a 30. számú mellékletben szereplő előirányzatok esetében - bele nem értve az ÚMFT operatív programjainak technikai segítségnyújtás előirányzatait - a jelen fejezet eljárási szabályain túl az előirányzatot terhelő kifizetéseknél a számlavezető rendszerhez kapcsolódóan ellenőrzi az előirányzatból részesülő kedvezményezettek köztartozásra vonatkozó információit és tartozás esetén felfüggeszti a kifizetést."

37. §

Az Ámr. 93/B. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 83. §-ban meghatározott pályázat helyett a támogatás a pályázó azonosító adatait tartalmazó kártya-igénylőlap kitöltésével igényelhető. Az igénylőlaphoz csatolni kell a 83. § (2) bekezdés a)-d) és g)-k) pontjaiban meghatározott tartalmú írásbeli nyilatkozatot.

(3) Az előirányzat kezelője a 85. § (2) és (7) bekezdésében, valamint a 87. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezettségét a Kincstár részére a 8/b. számú melléklet adattartalmának a 85. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti elektronikus formában történő megküldésével teljesíti."

38. §

(1) Az Ámr. 98. §-ának (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(A Kincstár a központi költségvetési szervek felügyeleti szerve részére a következő számlákat vezetheti)

"m) Egyéb nemzetközi támogatási programok közösségi forrás pénzforgalmi forintszámla."

(2) Az Ámr. 98. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:

"(18) Az (1) bekezdés m) pontjában megjelölt számla közösségi forrásból átutalt, még fel nem használt pénzeszközök állományának kimutatására, illetve az ehhez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítására szolgál."

39. §

Az Ámr. 99. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A köztartozás zárolt fedezeti számla e rendelet 109. § (5) bekezdésében meghatározott zárolt összegek kezelésére szolgál. A számla felett a központi költségvetési szerv közvetlenül nem rendelkezhet."

40. §

Az Ámr. 103. §-a (6) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat a költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódóan - általában jogszabályban meghatározott bevételek és kiadások elkülönített elszámolására - alcímű számlákat nyithat a következők szerint)

"h) helyi, valamint helyi kisebbségi önkormányzatok rövid lejáratú betétei elkülönítésére,"

41. §

(1) Az Ámr. 107. §-ának (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A Kincstár a társadalombiztosítási költségvetési szervek, valamint az OEP és ONYF - mint felügyeleti szerv -részére a következő számlákat vezeti)

"g) feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámla."

(2) az Ámr. 107. §-a a következő új (8) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (8) bekezdés számozása (9) bekezdésre változik:

"(8) A feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámla a feladatfinanszírozás körébe vont fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggő pénzforgalom lebonyolítására szolgál. A számláról kiadás - a számlatulajdonos kezdeményezése alapján - a Kincstár intézkedésére teljesíthető."

42. §

Az Ámr. 108/A. §-a (4) bekezdése d) pontjának da) és dg) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mentesek a díjfizetés alól a következő tranzakciók)

[d) a Munkaerőpiaci Alap]

"da) Álláskeresési támogatások alcím"

"dg) Vállalkozói járadék alcím" (kiadási előirányzatai terhére teljesített átutalások.)

43. §

(1) Az Ámr. 109. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kincstár a központi költségvetési szerv (beleértve a társadalombiztosítási költségvetési szervet is) kiadási és bevételi előirányzatának különbözeteként az (5)-(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel havi időarányos költségvetési előirányzat-felhasználási keretet (a továbbiakban: keret) nyit. A Kincstár a keretet automatikusan állapítja meg és utalja át a fejezeti elosztási számlákon keresztül a kincstári körbe tartozó ügyfelek előirányzat-felhasználási keret számlájára.

(2) A Kincstár minden év január havi időarányos támogatási keretnyitásakor - a Honvédelmi Minisztérium és a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok kivételével - a támogatásarányos személyi juttatások eredeti támogatási előirányzata 1/12-ének 40%-ával és a támogatásarányos munkaadókat terhelő járulékok eredeti támogatási előirányzata 1/12-ével csökkentett keretet nyit. A Kincstár elnöke e mértéktől a felügyeleti szerv kezdeményezésére eltérhet.

(3) Az Áht. 102. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közterhek és a magán-nyugdíjpénztári tagdíjak befizetési kötelezettségének teljesítéséhez a Kincstár a tárgyévben aktuális havi és az egyidejűleg megküldött önrevízióra vonatkozó adóbevallás "A" részének űrlapjaiból a Kincstár által biztosított leválogató programmal előállított és elektronikus úton megküldött adatszolgáltatás alapján a befizetési kötelezettségeket a költségvetési szervek - beleértve a teljes egészében bevételből gazdálkodó szerveket is - előirányzat-felhasználási keret számlájának megterhelésével teljesíti."

(2) Az Ámr. 109. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az időarányos havi ütemezéstől a (9) bekezdésben foglaltakat meghaladó eltérést (előrehozást) fejezet összesenben a Kincstár engedélyezhet. A munkavállalókat és munkaadókat terhelő közterhekre keret-előrehozás nem kezdeményezhető. Az előrehozás időarányos visszapótlás mellett történik, kivéve, ha a Kincstár a rendelkezésére álló adatok alapján - a fejezet kérelmét is figyelembe véve - ettől eltérő módon rendelkezik."

44. §

Az Ámr.l09/A. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatfinanszírozási tervet - a jóváhagyott költségvetési törvény alapján - az e rendelet 27. számú mellékletében meghatározott formában a felügyeleti szervnek tárgyév január 10-ig, majd ezt követően havonta a tárgyhónapot megelőző hó 20. napjáig elektronikus úton kell benyújtania a Kincstárhoz. A január hónapra vonatkozó tervet valamennyi fejezeti kezelésű előirányzatra vonatkozóan - jóváhagyott költségvetési törvény hiányában a benyújtott törvényjavaslat alapján - dekádonkénti részletezésben a tárgyévet megelőző év december 22-ig kell a Kincstár részére megküldeni.

(3) A kifizetési ütem az előirányzat-finanszírozási terv benyújtásával érintett tárgyhónapon belül a felügyeleti szerv kérelmére a Kincstár által módosításra kerül. Az erre vonatkozó kérelmet a kiadás várható teljesítésének időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani. Ettől eltérni csak rendkívüli esetben lehet."

45. §

(1) Az Ámr. 114. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az egészségügyi hozzájárulás címén az APEH elkülönített számláiról a Kincstár naponta átutalja az egyenleget az OEP Elszámolási számlájára, a korkedvezmény-biztosítási járulék összegét pedig az ONYF Elszámolási számlájára."

(2) Az Ámr. 114. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Az Egészségbiztosítási Alapból a nyugellátások fedezetére a Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadott pénzeszköz átutalását január 15-ig kell teljesíteni."

46. §

Az Ámr. a következő 114/A. §-sal egészül ki:

"114/A. § (1) A fejezetek az E. Alapból finanszírozott egészségügyi intézmények részére a költségvetési törvény alapján létszámcsökkentés, tizenharmadik havi illetmény, többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok címen teljesített kifizetésekről a Pénzügyminisztérium részére november 30-áig szolgáltatnak adatot.

(2) A Pénzügyminisztérium a tárgyév utolsó előtti kincstári napjáig a fejezetek adatszolgáltatása alapján tájékoztatja a Kincstárat az egészségügyi intézmények részére az (1) bekezdés szerint teljesített kifizetések összegéről."

47. §

Az Ámr. 117. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az OEP a nettó módon finanszírozott önkormányzati egészségügyi intézmények által a tizenharmadik havi illetmény január havi kifizetéséhez a külön jogszabály alapján igényelt előleg fedezetének átvezetéséről a tárgyév január 11-éig rendelkezik és a Kincstár az e rendelet 10/b. számú melléklete szerint teljesíti az utalást. A tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendelkezéséhez a Kincstár a központosított illetményszámfejtésbe tartozó önkormányzati egészségügyi intézmények esetében elvégzi a számfejtést. A központosított illetményszámfejtési körbe nem tartozó önkormányzati egészségügyi intézmények a tizenharmadik havi illetmény számfejtéséről az adatszolgáltatást január 12-éig küldik meg a Kincstár részére. Az előleg bruttó összegének a visszavonásáról az OEP a tizenharmadik havi illetményrész intézmények részére teljesített kifizetését követően - a Kincstár adatszolgáltatása alapján - a külön jogszabály szerint rendelkezik."

48. §

(1) Az Ámr. 126. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Áht. 64/B. §-ának (2) bekezdése szerinti jogtalan igénybevétel kezdő napja - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a támogatásnak az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára történő jóváírás napja. Amennyiben a támogatás átutalása több részletben történik és az egyes részletekből a jogtalan igénybevétel összege egyértelműen nem állapítható meg, akkor a jogtalan igénybevétel kezdőnapja(i) a visszafizetési kötelezettség összegével megegyező támogatási részlet(ek) költségvetési elszámolási számlán történő jóváírása napjaival azonosak úgy, hogy a számítást az utolsó részlet jóváírási időpontjától kezdődően visszafelé kell elvégezni."

(2) Az Ámr. 126. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerinti visszafizetési kötelezettség, illetve az önkormányzatot megillető pótlólagos hozzájárulás és támogatás kiutalás összegének megállapítása és teljesítése során az alábbiak szerint kell eljárni:

a) azÁht. 64-64/A. §-ok hatálya alá tartozó normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, a helyi önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása egyenlegét,

b) azÁht. 64-64/A. §-ok hatálya alá nem tartozó - kivéve az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása -, központi költségvetésből származó támogatások összegét jogcímenként kell megállapítani és megfizetni.

Amennyiben a visszafizetendő hozzájárulás vagy a támogatás együttes összege, illetőleg az igénybevételi, a kiegészítő és a késedelmi kamat együttes összege az 1000 forintot nem éri el, azt az önkormányzatnak nem kell visszafizetnie, és a Kincstár a pótlólagosan megállapított 1000 forint alatti hozzájárulást vagy támogatást nem utalja át."

49. §

(1) Az Ámr. 134. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 50 000 forintot el nem érő kifizetések, valamint a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó bírósági regisztrációs díjak kifizetése esetében. Ennek rendjét és nyilvántartási formáját belső szabályzatban kell rögzíteni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, időpontját, a kötelezettségvállaló nevét."

(2) Az Ámr. 134. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege, továbbá biztosítja a 25. számú mellékletben meghatározott adatokat."

50. §

Az Ámr. 135. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakmai teljesítés igazolásának az (1) bekezdésben foglaltak szerinti módjáról és az azt végző személyek kijelöléséről a költségvetési szerv vezetője - helyi kisebbségi önkormányzat esetében (az Áht. 66. § szerinti megállapodása alapján) a helyi önkormányzatjegyzője, országos kisebbségi önkormányzat esetében az országos kisebbségi önkormányzat hivatalának vezetője - belső szabályzatban köteles rendelkezni. A szakmai teljesítést az igazolás dátumának és az (1) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettség végrehajtásának megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni."

51. §

(1) Az Ámr. 149. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési szerv felügyeleti szerve a költségvetési szervei részére)

"c) előírja, hogy az Áht. 97. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek megfelelően e rendelet 23. számú melléklete szerint értékelje a belső kontrollok működését, és az éves költségvetési beszámolóval együttesen küldje meg a felügyeleti szervnek;"

(2) Az Ámr. 149. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Amennyiben a (2) bekezdés c) pontjával érintett költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv vezetője személyében (továbbá, ha a szerv átalakul vagy megszűnik), a távozó vezető (átalakuló vagy megszűnő szerv vezetője) köteles a 23. számú mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek (jogutódnak) átadni, aki köteles azt saját nyilatkozatához mellékelni."

52. §

(1) Az Ámr. 149/A. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A központi költségvetési szerv - ideértve a felügyeleti szervet is - mint vagyonkezelő, illetve tulajdonosi (alapítói, külön jogszabályban meghatározott részvényesi, szavazatelsőbbségi) jogok gyakorlója e rendelet 19. számú melléklete szerinti adatszolgáltatási űrlap kitöltése mellett értékelni köteles, hogy]

"a) a gazdálkodó szervezet (kivéve az MNV Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank), közalapítvány, alapítvány (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) működése hogyan befolyásolja a szakfeladat támogatási szükségletét;"

(2) Az Ámr. 149/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A pénzügyminiszter az adatszolgáltatás és értékelés alapján, vagy az előírt értékelési és adatszolgáltatási kötelezettség - felhívás ellenére - hiányos, illetve nem határidőre történő teljesítése esetén kezdeményezheti az MNV Zrt.-nél a központi költségvetési szerv vagyonkezelői jogának, illetve tulajdonosi jogok gyakorlásának módosítását, megszüntetését."

53. §

Az Ámr. a következő 149/B. §-sal és az azt megelőző címmel egészül ki:

"A fejlesztési célú támogatással megvalósuló, befejezett beruházásokhoz pótlólagosan realizált bevételek elszámolása

149/B. § (1) Amennyiben a fejlesztési támogatásban részesülő helyi önkormányzat, központi költségvetési szerv az Áht. 101. § (10) bekezdése szerinti pótlólagos bevételhez jut, visszafizetési kötelezettségének összegét beruházásonként, az e rendelet 29. számú mellékletében mutatja ki. Ha az adott beruházásra több jogcímen kapott - hazai, illetve uniós - támogatást, a 29/a. számú melléklet alapján kell meghatározni a beruházás átlagos támogatási intenzitását, aminek arányában vissza kell fizetni a pótlólagos bevételre jutó támogatást. A helyi önkormányzat, központi költségvetési szerv a kitöltött melléklet(ek) et a beruházás üzembe helyezését követő 60 napon belül küldi meg a Kincstárnak.

(2) A helyi önkormányzat, központi költségvetési szerv a központi költségvetést megillető összeget az (1) bekezdés szerinti elszámolási határidőt követő 30 napon belül visszafizeti.

(3) Ha a visszafizetési kötelezettséget a (2) bekezdésben foglalt határidőig nem teljesítik, a jogtalanul igénybevett fejlesztési támogatást - a (2) bekezdés szerinti határidőtől a visszafizetés napjáig számított - jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal terhelten kell visszafizetni."

54. §

Az Ámr. a következő 149/C. §-sal és az azt megelőző címmel egészül ki:

"Adatszolgáltatás az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokról

149/C. § A helyi önkormányzatok az e rendelet 31. számú melléklete szerint adatot szolgáltatnak az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évéről. Az adatlapot a féléves beszámolóval egyidejűleg kell benyújtani a Kincstárhoz."

55. §

Az Ámr. 150. §-ának (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A pénzügyminiszter, továbbá - a Kormány irányítási és felügyeleti hatáskörébe nem tartozó szervek, testületek költségvetési szervei esetében a Kormány kezdeményezésére - az Országgyűlés (a továbbiakban együtt: kijelölő szerv) kincstári biztost jelöl ki a központi költségvetési szervhez, ha]

"c) a Kincstár nyilvántartásaiból nyert adatok a költségvetési szerv likviditási helyzete, illetve összes adósságának mértéke és aránya alapján a gazdálkodás tartós kiegyensúlyozatlanságát jelzik."

56. §

Az Ámr. 157. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az e rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során közölt adatokkal kapcsolatban a Pénzügyminisztérium és a Kincstár adategyeztetést végezhet, az adatszolgáltatóhoz módszertani, elszámolási kérdéseket intézhet, a helyes számviteli szabályok alkalmazására, betartására figyelmeztethet. Szóbeli kérdésre szóban, írásbeli kérdésre írásban kell válaszolni. Az adatszolgáltatónak a válaszadást, illetve hibás adatközlés esetén a megismételt adatszolgáltatást - ha jogszabály másként nem rendelkezik -8 napon belül teljesítenie kell."

57. §

Az Ámr. 163/A. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi költségvetési szervek (beleértve a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is)- a Honvédelmi Minisztérium és a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok kivételével - személyi juttatásai és járulékai nettó finanszírozásához szükséges információkhoz az e rendelet 109. §-ának (3) bekezdésében meghatározott módon adatot szolgáltatnak minden hónap 16-áig a Kincstár részére. (2) A központi illetményszámfejtés rendszeréhez kapcsolódó központi költségvetési szervek személyi juttatásai és járulékai nettó finanszírozásához, illetőleg a havi bevalláshoz szükséges információt a központi illetmény-számfejtési rendszerből rendelkezésre álló adatokból a fejezeti illetményszámfejtő hely szolgáltatja a számfejtési körébe tartozó költségvetési szervek részére."

58. §

Az Ámr. 163/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási kötelezettséget a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása hatálya alá tartozó, a központi illetményszámfejtés rendszerét alkalmazó költségvetési szervek esetén - a tárgyhónapot követő hónap 20-ig - a Kincstár teljesíti. A központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó központi költségvetési szervek ezen bevallási kötelezettségét - külön megállapodás alapján - a Kincstár teljesítheti."

59. §

Az Ámr. a következő 163/D. §-sal és az azt megelőző címmel egészül ki:

"Adómegállapítás a központi illetményszámfejtés rendszerébe tartozó költségvetési szerveknél

163/D. § Az Adóhatósági adómegállapítás személyi jövedelemadó törvényben meghatározott feltételeinek megfelelő magánszemély jövedelemadóját - ha önadózással nem kívánja megállapítani - az adóévet követő év február 15. napjáig tett, munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozata alapján a 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 2. §-ának hatálya alá tartozó szervek május 20. napjáig állapítják meg."

60. §

Az Ámr. 165. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A korábban feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok maradványát a teljes felhasználásig e szabályok szerint kell felhasználni abban az esetben, ha a tárgyévi költségvetési törvényben előirányzattal nem rendelkezik. Amennyiben a feladat tárgyévi előirányzata a feladatfinanszírozás köréből kikerül a maradvány felhasználása a tárgyévi előirányzat felhasználásával azonos módon, az általános előírások szerint történik."

61. §

Az Ámr. 2. számú mellékletének megfelelő űrlapjai e rendelet 1. számú melléklete szerint módosulnak. Az Ámr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, 6/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, 8/b. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete, 9. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete, 10/a. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete, 10/b. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete, 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete, 12/a-c. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete, 13. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete, 16. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép. Az Ámr. 22. számú melléklete e rendelet 13. számú melléklete szerint változik. Az Ámr. 23. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép. Az Ámr. e rendelet 15. számú melléklete szerinti 25. számú melléklettel egészül ki. Az Ámr. 27. számú melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép. Az Ámr. e rendelet 17. számú melléklete szerinti 29-29/a. számú melléklettel, 18. számú melléklete szerinti 30. számú melléklettel és 19. számú melléklete szerinti 31. számú melléklettel egészül ki.

62. §

(1) Ez a rendelet a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel 2008. január 1-jén lép hatályba. E rendelet 2008. július 2-án hatályát veszti.

(2) Az (5) bekezdés 2007. december 31-én lép hatályba.

(3) Az Ámr. e rendelet 28. §-ával megállapított 85. §-ának (2) és (7) bekezdése, az Ámr. e rendelet 29. §-ával megállapított 86. §-ának (3) bekezdése, az Ámr. e rendelet 30. §-ával megállapított 87. §-ának (7) és (10) bekezdése, az Ámr. e rendelet 34. §-ával megállapított 90. §-ának (2) bekezdése, az Ámr. e rendelet 5. számú mellékletével módosított 8/b. számú melléklete, valamint e rendelet 6. számú mellékletével módosított 9. számú melléklete 2008. április 1-jén lép hatályba.

(4) Az Ámr. e rendelet 36. §-ával megállapított 92. §-ának (5) bekezdése 2008. július 1-jén lép hatályba.

(5) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 90. § (5) bekezdésében a "2008. január 1-jén" szövegrész helyébe a "2008. július 1-jén" szöveg lép.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Ámr. 18. §-ának (7) bekezdésében az "a 135. § (2) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe "a 135. § (4) bekezdés szerinti" szöveg, az Ámr. 19. számú mellékletének 26. sorában az "ebből (25. sorból): a fejezet tárgyévi részesedése [kivéve (köz) alapítványok]" szövegrész helyébe az "ebből (25. sorból): az adatszolgáltató költségvetési szerv tárgyévi részesedése [kivéve (köz) alapítványok]" szöveg, az Ámr. 20. számú melléklete II. rész 1. pontjának a) alpontjában az "aa) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.," szövegrész helyébe az "aa) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.," szöveg, az Ámr. 22. számú mellékletében az "1.2. Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek" szövegrész helyébe az "1.2. Helyi, települési, illetve területi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek", 22. pontjában az "Az OTMR adatai (az OTMR hatálya alá tartozó" szövegrész helyébe az "A kincstári monitoring rendszer adatai (a hatálya alá tartozó" szöveg lép.

(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) az Ámr. 43. §-ának (3) bekezdésében az "- a szociális és munkaügyi miniszter és az egészségügyi miniszter jóváhagyását követően -" szövegrész,

b) az Ámr. 58. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata,

c) az Ámr. 66. §-a (6) bekezdésének c) pontjából az ", illetve azt nem használták fel az 59. § (5) bekezdésében foglalt feladatra" szövegrész,

d) az Ámr. 70. §-ának (2) bekezdése,

e) az Ámr.73. §-ának (4) bekezdésében az "Engedélyokirat, illetve az Alapokmány" szövegrész, (5) bekezdésében az "Engedélyokiraton," szövegrész, (6) bekezdésében az "Engedélyokiratban/" szövegrész,

f) az Ámr.75. §-ának (5) bekezdésében az "Engedélyokiratban, illetve" szövegrész, 76. §-ának (10) bekezdésében az "Engedélyokiratban, illetve az" szövegrész,

g) az Ámr. 91. §-ának (4) bekezdésében az "az Európai Szociális Alapból támogatott," szövegrész,

h) az Ámr. 145/B. §-ának (2) bekezdése,

i) az Ámr. 163/A. §-ának (4) bekezdése és 163/C. §-ának (2) bekezdése,

j) az Ámr. 2. számú mellékletének 06R, 10R, 21R, 22R űrlapja, a 40 és 54 űrlapja,

k) az Ámr. 4. számú melléklete és 28. számú melléklete.

(8) Az e rendelet 10. §-ával megállapított, az Ámr. 52/D. § (2) bekezdésében foglalt munkaterveket első alkalommal 2008. február 1-jéig kell elkészíteni.

(9) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználása összehangolásának rendjéről szóló 24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdésében az "az Országos Támogatási Monitoring Rendszer (a továbbiakban: OTMR) " szövegrész, valamint 8. §-ának (4) bekezdésében az "a Kincstár által vezetett OTMR" szövegrész helyébe az "a Kincstár által működtetett monitoring rendszer" szöveg lép,

h) az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési.

lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. §-ának 28. pontjában az "Országos Támogatási Monitoring Rendszer", valamint 64. §-ában a "Kincstárban működő Országos Támogatási Monitoring Rendszer" szövegrész helyébe a "Kincstár által működtetett monitoring rendszer" szöveg lép,

c) a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 2. §-ának 20. pontjában az "Országos Támogatási Monitoring Rendszer", valamint 47. §-ában a "Kincstárban működő Országos Támogatási Monitoring Rendszer" szövegrész helyébe a "Kincstár által működtetett monitoring rendszer" szöveg lép,

d) a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 65. §-ának (5) bekezdésében az " az Országos Támogatási Monitoring Rendszerhez" szövegrész helyébe az "a Kincstár által működtetett monitoring rendszerhez" szöveg lép,

e) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének G) A címzett és céltámogatási igénybejelentés 7. dokumentumaként szereplő Nyilatkozatban a "Kincstár keretében működő megfigyelő rendszer, az OTMR" szövegrész helyébe a "Kincstár által működtetett monitoring rendszer" szöveg lép,

f) a Közoktatási Fejlesztési Célelőirányzat működésének részletes szabályairól szóló 44/2006. (II. 28.) Korm. rendelet 4. §-ának (4) bekezdésében az "az Országos Támogatási Monitoring Rendszerbe" szövegrész helyébe az "a Kincstár által működtetett monitoring rendszer" szöveg lép,

g) a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 64. §-ának (3) bekezdésében az "az Országos Támogatási Monitoring Rendszerhez" szövegrész helyébe az "a Kincstár által működtetett monitoring rendszerhez" szöveg lép.

h) a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 3. §-ának (7) bekezdésében az "az Országos Támogatási Monitoring Rendszerbe (a továbbiakban: OTMR) " szövegrész, valamint 4. §-ának (10) bekezdésében az "az OTMR-be" szöveg helyébe az "a Kincstár által működtetett monitoring rendszerbe" szöveg lép,

i) a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében az "OTMR" szövegrész helyébe az "a Kincstár által működtetett monitoring rendszer" szöveg lép,

j) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 24. §-ában az "Országos Támogatási Monitoring Rendszerre" szövegrész helyébe az "a Kincstár által működtetett monitoring rendszerre" szöveg lép.

63. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A LEKI és a TEUT támogatására rendelkezésére álló előirányzatok kötelezettséggel terhelt maradványai a következő év végéig használhatók fel. A kifizetés alapját képező dokumentum Igazgatósághoz történő beérkezésének legvégső dátuma a tárgyévet követő év november 30. Amennyiben a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználására a tárgyévet követő év december 31-éig nem kerül sor, úgy a kedvezményezettnek az ezt követő 30 napon belül arról a 14. § (2) bekezdése szerint le kell mondani. Ha az önkormányzat a támogatásról nem mond le, azt a Tanács visszavonja."

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet módosuló űrlapjai a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

TARTALOMJEGYZÉK AZ "A" ÜRLAPGARNITÚRÁHOZ

A) ŰrlapokJelzés
számamegnevezése
02Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
05Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése
06Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő,
függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése
(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,
kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése
(támogatási kölcsönök részletezése)
21Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése tevékenységenként)
22Bevételek tevékenységenként
(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése tevékenységenként)
34Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
37Feladatmutatók állománya
98Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra

TARTALOMJEGYZÉK A "B" ŰRLAPGARNITÚRÁHOZ

B) ŰrlapokJelzés
számamegnevezése
02Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
05Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése
06Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási kölcsönök részletezése)
12Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
17Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
21Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése tevékenységenként)
22Bevételek tevékenységenként
(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése tevékenységenként)
26Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenkén
34Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
37Feladatmutatók állománya
43A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg
80Költségvetési jelentés

TARTALOMJEGYZÉK A "C" ŰRLAPGARNITÚRÁHOZ

C) ŰrlapokJelzés
számamegnevezése
02Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
05Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése
06Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő,
függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése
(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,
kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése
(támogatási kölcsönök részletezése)
21Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése tevékenységenként)
22Bevételek tevékenységenként
(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése tevékenységenként)
34Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
37Feladatmutatók állománya
80Költségvetési jelentés

TARTALOMJEGYZÉK AZ "I" ÜRLAPGARNITÚRÁHOZ

ŰrlapokJelzés
számamegnevezése
02Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése (2 lap)
03Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése (2 lap)
04Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése (2 lap)
05Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése (2 lap)
06Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése
(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése
(támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)
11Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése
21Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése tevékenységenként)
22Bevételek tevékenységenként
(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése tevékenységenként)
34Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (8 lap)
35Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37Feladatmutatók állománya
80Önkormányzati költségvetési jelentés (4 lap)

TARTALOMJEGYZÉK A "J" ŰRLAPGARNITÚRÁHOZ

J) ŰrlapokJelzés
számamegnevezése
02Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásai
előirányzata és teljesítése
05Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése
06Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök
előirányzata és teljesítése
10Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele.
pénzforgalom nélküli bevételek, átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási kölcsönök részletezése)
21Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése tevékenységenként)
22Bevételek tevékenységenként
(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése tevékenységenként)
34Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
37Feladatmutatók állománya
43A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi
alakulását külön bemutató mérleg
80Költségvetési jelentés
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata és teljesítése
��
lapszám
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������02����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
előirányzat
12345
Alapilletmények01
Illetménykiegészítések02
Nyelvpótlék03
Egyéb kötelező illetménypótlékok04
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások05
Egyéb juttatás06
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)07
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása08
Rendszeres személyi juttatások (07+08)09
Jutalom (normatív)10
Jutalom (teljesítményhez kötött)11
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat12
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások13
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)14
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai15
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)16
Keresetkiegészítés fedezete17
Végkielégítés18
Jubileumi jutalom19
Napidíj20
Biztosítási díjak21
Egyéb sajátos juttatások22
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)23
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai24
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)25
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás26
Üdülési hozzájárulás27
Közlekedési költségtérítés28
Étkezési hozzájárulás29
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás30
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)31
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata és teljesítése
��
lapszám
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������02����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
előirányzat
12345
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései32
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)33
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai34
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai35
Szociális jellegű juttatások (34+35)36
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai37
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai38
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)39
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)40
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)41
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)42
Állományba nem tartozók juttatásai43
Tartalékos állományúak juttatásai44
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai45
Egyéb sajátos juttatások46
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)47
Külső személyi juttatások (43+47)48
Személyi juttatások összesen (09+42+48)49
Társadalombiztosítási járulék50
Korkedvezmény-biztosítási járulék51
Munkaadói járulék52
Egészségügyi hozzájárulás53
Táppénz hozzájárulás54
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre55
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok56
Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)57
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése��
lapszám
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������03����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
előirányzat
12345
Élelmiszer beszerzés01
Gyógyszerbeszerzés02
Vegyszerbeszerzés03
irodaszer, nyomtatvány beszerzése04
Könyv beszerzése05
Folyóirat beszerzése06
Egyéb információhordozó beszerzése07
Tüzelőanyagok beszerzése08
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése09
Szakmai anyagok beszerzése10
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése11
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha12
Egyéb anyagbeszerzés13
Készletbeszerzés (01+. ..+13)14
Nem adatátviteli célú távközlési dijak15
Adatátviteli célú távközlési dijak16
Egyéb kommunikációs szolgáltatások17
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)18
Vásárolt élelmezés19
Bérleti és lízing dijak20
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés21
- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti dija22
Szállítási szolgáltatás23
Gázenergia-szolgáltatás dija24
Villamosenergia-szolgáltatás dija25
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja26
Víz- és csatornadíjak27
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai28
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások29
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre30
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre31
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai32
Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)33
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése��
lapszám
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������03����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
előirányzat
12345
Vásárolt közszolgáltatások34
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója35
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése36
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)37
Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)38
Belföldi kiküldetés39
Külföldi kiküldetés40
Reprezentáció41
Reklám és propagandakiadások42
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)43
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés44
Egyéb dologi kiadások45
Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)46
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)47
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés48
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés49
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés50
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés51
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség52
Egyéb befizetési kötelezettség53
Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)54
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó55
Nemzetközi tagsági díjak56
Adók, díjak, egyéb befizetések57
Adók, díjak, befizetések (55+56+57)58
Kamatkiadások államháztartáson kívülre59
Kamatkiadások államháztartáson belülre60
Kamatkiadások (59+60)61
Realizált árfolyamveszteségek62
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai63
Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)64
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)65
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve
továbbadás (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
��
lapszám
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������06����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
előirányzat
12345
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek01
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek02
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak03
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül04
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek05
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak06
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+06)07
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek08
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek09
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak10
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek11 12
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak13
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+...+13)14
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (07+14)15
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak16
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak17
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak18
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak19
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (18+19)20
Működési célú, a 18. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak21
Működési célú, a 19. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak22
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (20+21+22)23
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak24
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek25
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre26
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (16+17+23+24+25+26)27
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak28
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak29
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve
továbbadás (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
��
lapszám
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������06����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
előirányzat
12345
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak30
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak31
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (30+31)32
Felhalmozási célú, a 30. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak33
Felhalmozási célú, a 31. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak34
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (32+33+34)35
Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)36
Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak37
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek38
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre39
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (28+29+35+..+39)40
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (27+40)41
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek42
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek43
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak44
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül45
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek46
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak47
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (42+...+47)48
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek49
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek50
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak51
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül52
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek53
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak54
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (49+...+54)55
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (48+55)56
Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (15+41+56)57
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve
továbbadás (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
��
lapszám
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������06����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
előirányzat
12345
Tervezett maradvány, eredmény58
Céltartalékok59
Fejezeti egyensúlyi tartalék60
Kockázati tartalék61
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások62
Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)63
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak64
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek65
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak66
Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak67
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek68
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (64+...+68)69
Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek70
Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak71
Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (70+71)72
Belföldi hitelek törlesztése (69+72)73
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása74
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása75
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása76
Belföldi értékpapírok kiadásai (74+..+76)77
Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)78
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása79
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása80
Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek81
Hiteltörlesztés más kormányoknak82
Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek83
Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek84
Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+84)85
Finanszírozási kiadás összesen (78+85)86
Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás87
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás88
Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás89
Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás90
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás91
Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás92
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (87+...+92)93
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve
továbbadás (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
��
lapszám
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������06����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
előirányzat
12345
Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás94
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás95
Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás96
Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmözási kiadás97
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás98
Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás99
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (94+...+99)100
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (93+100)101
Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás102
Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás103
Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás104
Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás105
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (102+...+105)106
Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás107
Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás108
Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás109
Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás110
továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (107+...+110)111
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (106+111)112
Függő kiadások113
Átfutó kiadások114
Kiegyenlítő kiadások115
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (113+...+115)116
Összesen(57+63+86+101+112+116)117
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
előirányzat és teljesítés
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������08����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
előirányzat
12345
immateriáiis javak értékesítése01
ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)02
Termőföld értékesítése03
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése04
Járművek értékesítése05
Tenyészállatok értékesítése06
Egyéb felhalmozási bevételek07
Állami készletek, tartalékok értékesítése08
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)09
Osztalék- és hozambevétei10
ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék11
nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék12
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése13
Kárpótlási jegyek értékesítése14
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése15
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei16
Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+14+15+16)17
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól18
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól19
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől20
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről21
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből22
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (18+19+20+21+22)23
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)24
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő,
illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)
��
lapszám
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������10����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
előirányzat
12345
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől01……………………………………
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől02……………………………………
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól03……………………………………
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül04……………………………………
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől05……………………………………
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól06……………………………………
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+06)07
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől08……………………………………
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől09……………………………………
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól10……………………………………
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül11……………………………………
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől12……………………………………
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól13……………………………………
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (08+...+13)14
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (07+14)15
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól16……………………………………
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól17……………………………………
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól18……………………………………
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól19……………………………………
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (18+19)20……………………………………
Működési célú, a 18. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségű egyéb vállalkozástól21……………………………………
Működési célú, a 19. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségű egyéb vállalkozástól22……………………………………
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (20+21+22)23……………………………………
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól24……………………………………
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől25……………………………………
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről26……………………………………
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (16+17+23+...+26127
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő,
illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)
��
lapszám
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������10����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
előirányzat
12345
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól28
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól29
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól30
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól31
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (30+31)32
Felhalmozási célú, a 30. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségű egyéb vállalkozástól33
Felhalmozási célú, a 31. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségű egyéb vállalkozástól34
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33+34)35
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól36
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől37
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről38
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (28+29+35+...+38)39
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (27+39)40
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől41
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől42
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól43
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül44
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől45
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól46
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (41+...+46)47
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől48
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől49
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól50
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül51
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől52
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól53
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (48+...+53)54
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő,
illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)
��
lapszám
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������10����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
előirányzat
12345
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (47+54)55
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (15+40+55)56
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele57
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele58
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások59
Pénzforgalom nélküli bevételek (57+...+59)60
Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól61
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól62
Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból63
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól64
Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból65
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)66
Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől67
Hitelfelvétel más alaptól68
Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)69
Belföldi hitelek felvétele (66+69)70
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése71
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása72
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása73
Belföldi értékpapírok bevételei (71+...+73)74
Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)75
Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése76
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása77
Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől78
Hitelfelvétel kormányoktól79
Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől80
Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől81
Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+81)82
Finanszírozási bevételek összesen (75+82)83
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől84
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól85
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól86
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő,
illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)
��
lapszám
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������10����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
előirányzat
12345
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól87………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől88………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól89………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (84+...+89)90………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől91………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól92………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól93………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól94………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől95………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól96………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (91+...+96)97………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (90+97)98………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól99………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól100………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől101………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről102………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (99+...+102)103………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól104………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól105………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől106………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről107………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (104+...+107)108………………….………………….
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (103+108)109………………….………………….
Függő bevételek110………………….………………….
Átfutó bevételek111………………….………………….
Kiegyenlítő bevételek112………………….………………….
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (110+...+112)113………………….………………….
Összesen(56+60+83+98+109+113)114
Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése��
lapszám
……………………………………….
szerv megnevezése
������1253������������11����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
előirányzat
12345
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel01
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel02
Vagyon bérbeadásából származó bevétel03
Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel04
Egyéb sajátos bevételek05
Sajátos bevételek összesen (01 +...+ 05)06
Normatív hozzájárulások07
Központosított előirányzatok08
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása09
Pedagógiai szakszolgálat10
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (09+10)11
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása12
Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása13
A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása14
A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása15
A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása16
A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása17
A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása18
A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása19
A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása20
Többcélú kistérségi társulások támogatása (13 + ... +20)21
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen (11 +12 + 21)22
Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása23………………….
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása24………………….
Egyéb központi támogatások25………………….
Kistérségi társulás bevételei összesen (06+07+08+22+23+24+25)26
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������12����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
előirányzat
12345
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segéiye Szt. 37/A. § (1) bek. b) pont01
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/A. § (1) bek. a) pont02
Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. § (3) bek.03
Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére Szt. 37/A. (1) bek. c) pont04
időskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.05
Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív)06
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont07
Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. c) pont (helyi megállapítás)08
Adósságcsőkkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont09
Ápolási díj Szt. 41 . § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)10
Ápolási díj Szt.43/B. § (helyi megállapítás)11
Átmeneti segély Szt. 45. §12
Temetési segély Szt. 46. §13
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §)14
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §)15
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21 . § (helyi megállapítás)16
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás17
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+17)18
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont19
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szt. 45. § (1) bek. a) pont)20
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása (Szt. 55/A. § (3) bek.)21
Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont22
Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont23
Köztemetés Szt. 48. §24
Közgyógyellátás Szt. 49. §25
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.)26
Étkeztetés (Szt. 62. §)27
Házi segítségnyújtás (Szt. 63. §)28
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18. § (5) bek. alapján.)29
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (19+...+29)30
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (18+30)31
Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése��
lapszám
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������16����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítésTeljesítésből háztartások befizetése
előirányzat
123456
Illetékek01
Építményadó02
Telekadó03
Vállalkozók kommunális adója04
Magánszemélyek kommunális adója05
ebből: felhalmozási célú06
Idegenforgalmi adó tartózkodás után07
Idegenforgalmi adó épület után08
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett Iparűzési tevékenység után09
Iparűzési adó Ideiglenes jelleggel végzett Iparűzési tevékenység után (napi átalány)10
Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)11
Pótlékok, bírságok12
Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése13
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)14
Gépjárműadó15
Luxusadó16
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó17
Átengedett egyéb központi adók18
Átengedett központi adók (13+...+18)19
Környezetvédelmi birság20
Természetvédelmi birság21
Műemlékvédelmi birság22
Építésügyi bírság23
Talajterhelési díj24
Egyéb sajátos bevételek25
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+11-06+12+19+....+25)26
Önkormányzati lakások értékesítése27
Önkormányzati lakótelek értékesítés28
Privatizációból származó bevétel29
Vállalatértékesitésböl származó bevétel30
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel31
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel32
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel33
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel34
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (06+27+...+34)35
Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése��
lapszám
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������16����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
egnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítésTeljesítésből háztartások befizetése
előirányzat
123456
Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött36
- feladatmutatóhoz kötött37
Normatív hozzájárulások (36+37)38
Központosított előirányzatok39
Önhibájukon kivül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása40
Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére Irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra Igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok dijára41
Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása42
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (40+...+42)43
Helyi önkormányzatok színházi támogatása44
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz45
Kiegészitő támogatás egyes szociális feladatokhoz46
Normatív kötött felhasználású támogatások (45+46)47
Cimzett támogatás48
Céltámogatás49
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása50
Vis maior tartalék51
Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása52
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása53
Egyéb központi támogatás54
Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+43+44+47+...+54)55
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������17����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
előirányzat
12345
Rendszeres személyi juttatások01
Nem rendszeres személyi juttatások02
Külső személyi juttatások03
Személyi juttatások (01+02+03)04
Munkaadókat terhelő járulékok05
Dologi kiadások06
Egyéb folyó kiadások07
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)08
Támogatásértékű működési kiadás09
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás10
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)11
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre12
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások13
Ellátottak pénzbeli juttatásai14
Működési kiadás államháztartáson kivülre (12+13+14)15
Működési költségvetés kiadásai (11+15)16
Felújítás17
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések18
Támogatásértékű felhalmozási kiadás19
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre20
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)21
Kölcsönök kiadásai22
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)23
Pénzforgalom nélküli kiadások24
Költségvetési kiadások (23+24)25
Hitelek és értékpapírok kiadásai26
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás27
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások28
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)29
Intézményi működési bevételek30
Normatív hozzájárulás31
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása32
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás33
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������17����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
előirányzat
12345
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei34
Támogatásértékű működési bevétel35
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel36
Államháztartáson kivűlről átvett működési pénzeszköz bevétel37
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek38
Támogatásértékű felhalmozási bevétel39
Államháztartáson kivülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei40
Kölcsönök bevételei41
Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)42
Pénzforgalom nélküli bevételek43
Költségvetési bevételek (42+43)44
Hitelek és értékpapírok bevételei45
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel46
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások47
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (44+45+46+47)48
��
lapszám
Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������21����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
Kiadások megnevezéseSorszám
1234567891011
Rendszeres személyi juttatások 02/0901
Nem rendszeres személyi juttatások 02/4202
Külső személyi juttatások 02/4803
Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)04
Munkaadókat terhelő járulékok 02/5705
Dologi kiadások 03/4606
Egyéb folyó kiadások 03/6407
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek08
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak09
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek10
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak11
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek12
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak13
Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13) 04/04+...+0914
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/1015
Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15) 04/1116
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek17
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak18
��
lapszám
Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������21����
szektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
Kiadások megnevezéseSorszám
1234567891011
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek19
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak20
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek21
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak22
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (17+...+22) 04/1823
Támogatásértékű kiadás összesen (16+23) 04/1924
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 04/2025
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek26
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak27
Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak28
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak29
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak30
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (29+30)31
��
lapszám
Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������21����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
Kiadások megnevezéseSorszám
1234567891011
Működési célú, az 30. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege33
Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (31+32+33)34
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének35
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek36
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek37
Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)38
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (26+...+28+34+35+38) 04/2239
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/2340
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek41
Lakásért fizetett pénzbeli térítés42
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel43
Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak44
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+...+44)45
Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak46
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak47
��
lapszám
Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������21����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
Kiadások megnevezéseSorszám
1234567891011
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak48
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (47+48)49
Felhalmozási célú, a 47. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege50
Felhalmozási célú, a 48. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege51
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (49+50+51)52
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének53
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek54
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek55
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)56
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (41+45+46+52+53+56) 04/2457
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57) 04/2558
Támogatások folyósítása összesen 04/0359
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/3060
Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/3661
Felújítás 05/0662
��
lapszám
Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������21����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
Kiadások megnevezéseSorszám
1234567891011
Intézményi beruházási kiadások 05/1363
Központi beruházások és felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadásai 05/21+23+25+2664
Beruházások ÁFÁ-ja 05/3265
Pénzügyi befektetések kiadásai 05/3866
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/15+5667
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/4168
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (67+68) 06/5769
Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+24+25+58+...+66+69)70
Pénzforgalom nélküli kiadások 06/6371
Költségvetési kiadások (70+71)72
Finanszírozás kiadásai 06/8673
Kiadások összesen (72+73)74
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)
költségvetési engedélyezett létszámkeret75
átlagos statisztikai állományi létszám76
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)
költségvetési engedélyezett létszámkeret77
átlagos statisztikai állományi létszám78
��
lapszám
Bevételek tevékenységenként
(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������22����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
Bevételek megnevezéseSorszám
1234567891011
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 07/0401
Egyéb saját bevétel 07/1402
ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/1903
Hozam- és kamatbevételek 07/2304
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/2605
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől06
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól07
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból08
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól09
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől10
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól11
Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11) 09/07+...+1212
Garancia- és kezeségvállalásból származó visszatérülések, bevételek államháztartáson belülről 09/1313
Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13) 09/1414
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől15
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól16
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból17
��
lapszám
Bevételek tevékenységenként
(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������22����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
Bevételek megnevezéseSorszám
1234567891011
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól18
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől19
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól20
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) 09/2121
Támogatásértékű bevétel összesen (14+21) 9/2222
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 09/2523
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől24
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól25
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól26
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól27
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól28
Működési célú pénzeszközátvétel a 27. és 28. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól29
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli belföldi forrásból (24+...+29)30
Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből31
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől32
Működési célra kapott juttatások kormányoktól33
Működési célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból34
Működési célú pénzeszközátvétel más külföldi forrásból (32+...+34)35
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (30+31+35) 07/24+...+2836
��
lapszám
Bevételek tevékenységenként
(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������22����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
Bevételek megnevezéseSorszám
1234567891011
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/2937
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől38
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól39
Felhalmozási célú pénzeszkőzátvétel pénzügyi vállalkozásoktól40
Felhalmozási célú pénzeszkőzátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól41
Felhalmozási célú pénzeszkőzátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól42
Felhalmozási célú pénzeszkőzátvétel a 41. és 42. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól43
Felhalmozási célú pénzeszkőzátvétel államháztartáson kívüli belföldi forrásból (38+...+43)44
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből45
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetkőzi szervezetektől46
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól47
Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről (nem kormányoktól és nemzetkőzi szervezetektől)48
Felhalmozási célra kapott juttatások más külföldi forrásból (46+...+48)49
Felhalmozási célú pénzeszkőzátvétel államháztartáson kívülről (44+45+49) 08/2350
Államháztartáson kívüli pénzeszkőzátvétel (36+37+50) 7/30+8/2351
��
lapszám
Bevételek tevékenységenként
(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������22����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
Bevételek megnevezéseSorszám
1234567891011
Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/0552
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/26-0653
Előző évi központi és egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/23+2454
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és töke bevételei 16/35 vagy 11/655
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/0956
Pénzügyi befektetések bevételei 08/1757
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/15+5558
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/4059
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (58+59) 10/5660
Pénzforgalmi bevételek (01+...05+22+23+51+...+57+60)61
Pénzforgalom nélküli bevételek 10/6062
Költségvetési bevételek (61+62)63
Finanszírozás bevételei 10/8364
Bevételek összesen (63+64)65
Települési, illetve területi kisebbségi
önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������26����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszám
1234567891011
Személyi juttatások 17/0401
Munkaadókat terhelő járulékok 17/0502
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/0803
Támogatásértékű működési kiadás 17/0904
Támogatásértékű felhalmozási kiadás 17/1905
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17/1006
Működési kiadás államháztartáson kivülre 17/1507
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre 17/2008
Felújítás 17/1709
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17/1810
Kölcsönök kiadásai 17/2211
Pénzforgalom nélküli kiadások 17/2412
Hitelek és értékpapírok kiadásai 17/2613
Kiadások összesen (01+...+13)14
intézményi működési bevételek 17/3015
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei 17/3416
Támogatásértékű működési bevétel 17/3517
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 17/3918
Települési, illetve területi kisebbségi
önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������26����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszám
1234567891011
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 17/3619
Államháztartáson kivülröl átvett működési pénzeszközök bevétel 17/3720
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei 17/4021
Felhalmozási és töke jellegű bevételek 17/3822
Támogatások, hozzájárulások 17/31+32+3323
Kölcsönök bevételei 17/4124
Pénzforgalom nélküli bevételek 17/4325
Hitelek és értékpapírok bevételei 17/4526
Bevételek összesen (15+...+26)27
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg
��
lapszám
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������43����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszám2001. évre2002. évre2003
12345
1. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)01
Önkormányzatok sajátos működési bevételei02
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele03
Működésű célú pénzeszközátvétel04
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele05
Rövid lejáratú hitel06
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása07
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele08
Működési célú bevételek összesen (01+....+08)09
Személyi juttatások10
Munkaadókat terhelő járulékok11
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)12
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás13
Ellátottak pénzbeli juttatása14
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése15
Rövid lejáratú hitel visszafizetése16
Rövid lejáratú hitel kamata17
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása18
Tartalékok19
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei21
Fejlesztési célú támogatások22
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel23
Felhalmozási áfa visszatérülése24
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja25
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele26
Hosszú lejáratú hitel27
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása28
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele29
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+....+29)30
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)31
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)32
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés33
Felhalmozási célú pénzeszközátadás34
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg
��
lapszám
……………………………………….
szerv megnevezése
����������������������43����
PIR-törzsszámszektorfejezet/ megyecím/alcím település-típusszakágazatűrlapévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSorszám2001. évre2002. évre2003
12345
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése35
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése36
Hosszú lejáratú hitel kamata37
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása38
Tartalékok39
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+....+39)40
Önkormányzat bevételei összesen (09+30)41
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)42
……………………………………….98
szerv, előirányzat megnevezéseŰrlap oldal
Központi költségvetési jelentés
��������������������������������
szektorfejezetcím/alcímPIR-törzsszámpénzintézeti azonosítószámlatulajdonos azonosító
������������������������������
Államháztartási egyedi azonosítószakágazatadatközlóadatközlés időpontjaadatközlés sorszámaévidőszak
ezer forintban
Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozássalSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
12345
Személyi juttatások (51-52) (=02/49)01
Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (531,532,534,535,536,537,538) (=02/50+51+52+54+55+56)02
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)03
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)04
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)05
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és előző évi maradvány visszafizetése) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/54+03/58-03/47+03/62)06
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47)07
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)08
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05)09
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/06)10
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)11
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/08)12
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)13
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=04/10)14
Támogatásértékű működési kiadás összesen (373) (=04/11) (08+...+14)15
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/20)16
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)17
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/22-ből)18
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/22-ből)19
Működési célú pénzeszközátadás külföldre (381-ből) (=04/22-ből)20
Működési célú pénzeszközátadás ED költségvetésnek (381 -ből) (=04/22-ből)21
Államháztartáson kívüli működési pénzeszközátadások összesen (381-ből) (=04/22) (17+...+21)22
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (04/23)23
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30)24
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/36)25
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/63)26
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+23+24+25+26)27
Kamatkiadások (573) (=03/61)28
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/63)29
Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28+29)30
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)31
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)32
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)33
Központi beruházási kiadások (151-158-ból, 18-ból) (=05/21+28)34
Lakástámogatás (383) (=05/23)35
Lakásépítés (153-ból, 154-ből) (=05/25+29)36
Központi beruházások (34+35+36)37
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/12)38
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/13)39
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/14)40
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/15)41
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből)
(=04/16)
42
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/17)43
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/18) (38+...+43)44
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)45
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/24-ből)46
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/24-ből)47
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=04/24-ből)48
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ED költségvetésnek (382-ből) (=04/24-ből)49
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (04/24) (45+...+49)50
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+30)51
Egyéb felhalmozási kiadások (44+50+51)52
Felhalmozási kiadások (31+32+33+37+52)53
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/15)54
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/41)55
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból,456-457-bői) (=06/56)56
Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=05/34)57
Törvény szerinti kiadások /16+30+53+54+55+56+57/58
……………………………………….98
szerv, előirányzat megnevezéseŰrlap oldal
Központi költségvetési jelentés
��������������������������������
szektorfejezetcím/alcímPIR-törzsszámpénzintézeti azonosítószámlatulajdonos azonosító
������������������������������
Államháztartási egyedi azonosítószakágazatadatközlóadatközlés időpontjaadatközlés sorszámaévidőszak
ezer forintban
Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozássalSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
12345
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)59
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)60
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)61
Hozam- és kamatbevételek (916,917) (=07/23)62
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/23+24)63
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25)64
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)65
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/08)66
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/09)67
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/10)68
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/11)69
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/12)70
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek (466-ból) (=09/13)71
Támogatásértékű működési bevétel összesen (=09/14) (65+...+71)72
Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471 -ből) (=07/24)73
Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471 -ből) (=07/25)74
Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471 -ből) (=07/26)75
Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/27)76
Működési célú átvett pénzeszközök ED költségvetésből (471-ből) (=07/28)77
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ból) (=07/29)78
Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről
összesen (=07/30) (73+...+78)
79
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (931, 934) (=08/09)80
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/15)81
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/16)82
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/17)83
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/18)84
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/19)85
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/20)86
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (465) (=09/21) (81+. ..+86)87
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18)88
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/19)89
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/20)90
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/21)91
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ED költségvetésből (472-ből) (08/22)92
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=08/23) (88+...+92)93
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/15)94
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/40)95
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-b6l,456-457-ből) (=10/55)96
Osztalékok- és hozambevételek (933-b6l) (=08/10)97
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171,933-b6l) (=08/13)98
Törvény szerinti bevételek /59+...+63+64+72+79+80+87+93+...+98/99
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (58-99)100
Működési költségvetés támogatása (941 -ből) (=09/01)101
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)102
Központi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)103
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941 -ből) (=09/04)104
Költségvetési támogatás (=09/05) (101+102+103+104)105
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (100-105)106
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása107
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása108
Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/57-ből)109
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/57-ből)110
Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/57-ből)111
Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/57-ből)112
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (109+110+111+112)113
……………………………………….98
szerv, előirányzat megnevezéseŰrlap oldal
Központi költségvetési jelentés
��������������������������������
szektorfejezetcím/alcímPIR-törzsszámpénzintézeti azonosítószámlatulajdonos azonosító
������������������������������
Államháztartási egyedi azonosítószakágazatadatközlóadatközlés időpontjaadatközlés sorszámaévidőszak
ezer forintban
Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozássalSorszámEredetiMódosítottTeljesítés
12345
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/66+68+71)114
Likvid hitelek törlesztése (=06/67+70)115
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/64+65)116
Forgatási célú értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/75)117
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/74+79)118
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/76)119
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173, 174-ből) (=05/35+36+37)120
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/80)121
Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/81+...+84)122
Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/116)123
Finanszírozási kiadások (114+...+123)124
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/61 +63+68)125
Likvid hitelek felvétele (=10/62+67)126
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/64+65)127
Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/72)128
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/71+76)129
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/73)130
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/14+15+16)131
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/77)132
Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/78+...+81)133
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/113)134
Finanszírozási bevételek (125+...+134)135
Finanszírozás összesen (113-124+135-137-138+139+140 = 106)136
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/101)137
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/112)138
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/98)139
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/109)140
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra141

98. űrlap: KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

Az űrlap a központi költségvetési szervek, a társadalombiztosítási költségvetési szervek, az elkülönített állami pénzalapok és a fejezeti kezelésű költségvetési előirányzatok (beleértve a fejezeti kezelésű előirányzatként megtervezett központi beruházásokat és támogatási célprogramokat is) költségvetési előirányzatainak összefoglalására, kincstári költségvetésként való benyújtására, a gördülő költségvetési tervezésre és évközben a költségvetési előirányzatok, és azok teljesítésének alakulására vonatkozóan jogszabályban előírt adatközlésre szolgál. Az űrlapot a fejezeti kezelésű előirányzatok esetében nem fejezetre összevontan, hanem tételesen fejezeti kezelésű előirányzatonként kell kitölteni.

Az űrlapok fejrészén a következő adatok szerepelnek:

A költségvetési szerv esetén a törzsadattár szerinti megnevezését és címét, valamint számjelét kell feltüntetni, alapoknál, más előirányzatoknál a törvényi, jogszabályi elnevezést kell használni.

Államháztartási egyedi azonosító: hat (öt + egy C.D.V. ellenőrző) számjel,

amely fizikai sorszám, adattartalma nincs, kizárólag azonosító célokat szolgál. A fejezetbe tartozó intézmények, előirányzatok, alapok államháztartási egyedi azonosítóját a Pénzügyminisztérium nyilvántartásával egyezően kell kitölteni.

Szektor: négy számjel, amely

"1051" a felügyelet alá tartozó központi költségvetési szerveknél és a társadalombiztosítási költségvetési szerveknél, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szerveinél

"1056" a Magyar Tudományos Akadémia Vagyonkezelő Szervezeténél, "1057" a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál; a miniszternél az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény mellékletében állami tulajdonosi jogokat gyakorlójaként megjelölt miniszter hatáskörébe adott eszközök kezelésére létrehozott vagyonkezelő szervezete; "1091" a pénzellátási tevékenységet (a költségvetési törvényben nem EU integráció címen lévő fejezeti kezelésű előirányzatból), előirányzat-felhasználási keret engedélyezést is végző központi felügyeleti szerv költségvetésénél;

Az elkülönített állami pénzalapoknál és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a szektor számot a Kincstár útmutatása szerint kell kitölteni.

Fejezet: két számjel,

a tervezési fejezetrendnek megfelelő hivatalos római szám jelölés a számítástechnikai feldolgozás érdekében arab számokkal jelölve.

Cím: négy számjel,

ebből az első kettő a költségvetési cím, a harmadik, negyedik az alcím megjelölését jelenti (pl.: az 1.cím 2. alcímét a "0102" jelöléssel) .

Év: négy számjel,

amely a vonatkozó költségvetési év jelölésére szolgál.

Időszak: egy számjel,

amely "1" a féléves beszámoló

"2" az éves beszámoló

"3" az elemi költségvetés

"4" a költségvetési javaslat

"5" a kincstári költségvetés

"6" az évközi előirányzat-módosítás

"7" a várható előirányzat

"8" az előirányzatok várható teljesítésének

jelölésére.

PIR-szám: öt számjel; C.D.V. ellenőrző szám: egy számjel;

Szakágazat: hat számjel,

amelynél a költségvetési szervek ágazati osztályozási és besorolási rendjéről szóló 8001/1998. (P.K.3) számú pénzügyminisztériumi tájékoztató által előírt államháztartási szakágazatot kell feltüntetni, a törzskönyvi nyilvántartással megegyezően. A fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai esetében a szakágazatot nem kell kitölteni.

Adatközlő: két számjel,

amely 01, ha a felügyeleti szerv,

02, ha az intézmény,

03, ha a Pénzügyminisztérium

04, ha a Kincstár tölti ki.

Adatközlés időpontja: hat számjel,

a naptári nap jelölésére, pl. 2005. december 7. = 051207

Adatközlés sorszáma: négy számjel,

fizikai sorszám, amely az adott konkrét űrlap szerinti adatszolgáltatás felügyeleti szerv általi sorszámozása, tehát első ízben 0001, az űrlap második beadásánál (akár javítási, akár tartalmi módosítási célból) 0002, és így tovább.

Az űrlap adatai tervezéskor és beszámoláskor a bevételeket és kiadásokat részletező más űrlapok adataiból származnak az alábbi űrlap-sor hivatkozások szerint:

01.sor: Személyi juttatások (02/49)

02.sor: Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, táppénzhozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék

(02/50+51+52+54+55+56)

Itt kizárólag a Munkaerőpiaci Alap javára teljesített munkaadói járulék befizetések szerepeltethetők.

03.sor: Egészségügyi hozzájárulás (02/53)

04.sor: Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (03/46-03/38)

05.sor: Dologi kiadások ÁFÁ-ja (03/38)

06.sor: Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és előző évi maradvány visszafizetése) (03/54+03/58- 03/47+3/62)

07.sor: Előző évi maradvány visszafizetése (=03/47)

08.sor: Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373- ból) (=04/04)

09.sor: Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05)

10.sor: Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/06)

11.sor: Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)

12.sor: Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/08)

13.sor: Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)

14.sor: Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=04/10)

15.sor: Támogatásértékű működési kiadás összesen (04/11) (08+...+14)

16.sor: Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/20)

17.sor: Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (04/22-ből)

18.sor: Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (04/22-ből)

19.sor: Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (04/22-ből)

20.sor: Működési célú pénzeszközátadás külföldre (04/22-ből)

21.sor: Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (04/22-ből)

22.sor: Államháztartáson kívüli működési pénzeszközátadások összesen (04/22) (17+...+21)

23.sor: Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/23)

24.sor: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/30)

25.sor: Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)

26.sor: Pénzforgalom nélküli kiadások (06/63)

27.sor: Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+23+24+25+26)

28.sor: Kamatkiadások (03/61)

29.sor: Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (03/63)

30.sor: Működési kiadások összesen (01+.. .+07+27+28+29)

31.sor: Felújítás (05/06)

32.sor: Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (05/13)

33.sor: Beruházások ÁFÁ-ja (05/27)

34.sor: Központi beruházási kiadások (05/21+28)

35.sor: Lakástámogatás (05/23)

36.sor: Lakásépítés (05/25+29)

37.sor: Központi beruházások (34+35+36)

38.sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/12)

39.sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/13)

40.sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/14)

41.sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/15)

42.sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/16)

43.sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/17)

44.sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (04/18) (38+...+43)

45.sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (04/24-ből)

46.sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (04/24-ből)

47.sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (04/24-ből)

48.sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (04/24-ből)

49.sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (04/24-ből)

50.sor: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (45+...+49) (04/24)

51.sor: Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (05/26+30)

52.sor: Egyéb felhalmozási kiadások (44+50+51)

53.sor: Felhalmozási kiadások (31+32+33+37+52)

54.sor: Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (06/15)

55.sor: Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (06/41)

56.sor: Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (06/56)

57.sor: Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (05/34)

58.sor: Törvény szerinti kiadások (16+30+53+54+55+56+57)

59.sor: Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (07/04)

60.sor: Egyéb saját bevétel (07/14)

61.sor: ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19)

62.sor: Hozam- és kamatbevételek (07/23)

63.sor: Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/23+24)

64.sor: Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/25)

65.sor: Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

66.sor: Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/08)

67.sor: Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/09)

68.sor: Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/10)

69.sor: Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/11)

70.sor: Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/12)

71.sor: Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek (464-ből) (=09/13)

72.sor: Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14) (65+...+71)

73.sor: Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (=07/24)

74.sor: Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (=07/25)

75.sor: Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (=07/26)

76.sor: Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (=07/27)

77.sor: Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből (=07/28)

78.sor: Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (=07/29)

79.sor: Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (07/30) (73+...+78)

80.sor: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (08/09)

81.sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/15)

82.sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/16)

83.sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/17)

84.sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/18)

85.sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/19)

86.sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/20)

87.sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21) (81+...+86)

88.sor: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (=08/18)

89.sor: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (=08/19)

90.sor: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (=08/20)

91.sor: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (=08/21)

92.sor: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből (08/22)

93.sor: Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (08/21) (88+...+92)

94.sor: Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/15)

95.sor: Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/40)

96.sor: Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/55)

97.sor: Osztalékok és hozambevételek (08/10)

98.sor: Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (08/13)

99.sor: Törvény szerinti bevételek (59+.. .+63+64+72+79+80+87+93+...+98)

100.sor: Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (58-99)

101.sor: Működési költségvetés támogatása (09/01)

102.sor: Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/02)

103.sor: Központi felhalmozási kiadások támogatása (09/03)

104.sor: Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok támogatása (09/04)

105.sor: Költségvetési támogatás (101+102+103+104)

106.sor: Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (100-105)

107.sor: Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása

A felhalmozási kiadásoknak azon része, amelyet nem felhalmozási jellegű bevétel, nem felhalmozási támogatás és nem felhalmozási célú előirányzatok (pénzeszközök) maradványának felhasználása finanszíroz, hanem a működési költségvetés hozzájárulása a felhalmozáshoz.

108.sor: Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása

A működési kiadásoknak azon része, amelyet nem működési jellegű bevétel, nem működési támogatás és nem működési célú előirányzatok (pénzeszközök) maradványának felhasználása, hanem a felhalmozási költségvetés hozzájárulása a működéshez.

109.sor: Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57-ből)

110.sor: Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (10/57-ből)

111.sor: Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (10/57-ből)

112.sor: Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (10/57-ből)

113.sor: Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/57) (109+110+111+112)

114.sor: Rövid lejáratú hitelek törlesztése (06/66+68+71)

115.sor: Likvid hitelek törlesztése (06/67+70)

116.sor: Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (06/64+65)

117.sor: Forgatási célú értékpapírok beváltása (06/75)

118.sor: Forgatási célú értékpapír vásárlása (06/74+79)

119.sor: Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (06/76)

120.sor: Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (05/35+36+37)

121.sor: Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (06/80)

122.sor: Hiteltörlesztés külföldre (06/81+.. .+84)

123.sor: Egyéb finanszírozás kiadásai (06/116)

A kiegyenlítő, függö, átfutó kiadások összevont tervezésére szolgál, a költségvetési (törvénymellékletben megjelenítendő) kiadásoktól való elhatárolás érdekében.

124.sor: Finanszírozási kiadások (114+...+123)

125.sor: Rövid lejáratú hitelek felvétele (10/61+63+68)

126.sor: Likvid hitelek felvétele (10/62+67)

127.sor: Hosszú lejáratú hitelek felvétele (10/64+65)

128.sor: Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (10/72)

129.sor: Forgatási célú értékpapírok értékesítése (10/71+76

130.sor: Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (10/73)

131.sor: Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (08/14+15+16)

132.sor: Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (10/77)

133.sor: Hitelfelvétel külföldről (10/78+.. .+81)

134.sor: Egyéb finanszírozás bevételei (10/113)

Az értékpapír- és hitelműveletek közé nem tartozó finanszírozás, valamint a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összevont tervezésére szolgál, a költségvetési (törvénymellékletben megjelenítendő) bevételektől való elhatárolás érdekében.

135.sor: Finanszírozási bevételek (125+.. .+134)

136.sor: Finanszírozás összesen (113-124+135-137-138+139+140 = 106)

137.sor: Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (06/101)

138.sor: Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (06/112)

139.sor: Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (10/98)

140.sor: Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (10/109)

141.sor: Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A létszám-kategória tartalma a következő: a költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely), amelyhez kapcsolódóan a személyi juttatások előirányzatait tervezik, az átlagkeresetek alakulására vonatkozó követelményeket érvényesítik.

2. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

Kitöltési útmutató a "Finanszírozási Alapokmány"-hoz

A Finanszírozási Alapokmányt a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 70. § (1) bekezdés a)-c), valamint e) és f) pont hatálya alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokra kell kitölteni.

Az Alapokmányon "Feladat" (F), illetve "Központi beruházás" (B) esetén a megfelelő rovatba "X"-et kell beírni.

Az okmányon történt változtatásokat, módosításokat jelezni szükséges. A részfeladat/beruházás lezárását követően - a Rendelet 77. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak figyelembe vételével - Záróokmányt kell benyújtani.

Az Alapokmány száma rovatba feladatfinanszírozás esetén a feladat- és részfeladat számot, központi beruházás esetén a beruházási azonosítót két részre - öt plusz négy karakterre - bontva kell beírni. Feladatfinanszírozás esetében kötelező a feladat azonosító szám kitöltése.

1.1. pont A szakmai program megvalósítását célzó részfeladat/beruházás meghatározását tartalmazza. Továbbá kötelező kitölteni a törvénysor ÁHT-T azonosítóját; a költségvetési cím, alcím és jogcím szerinti besorolást.

1.2. pont A költségvetési törvénnyel összhangban töltendő ki.

2.1. pont Az adott részfeladat/beruházás megnevezését kell beírni.

2.2. pont A Finanszírozási Alapokmány módosítása esetén röviden ismertetni kell a módosítás indokát.

2.3. pont Amennyiben a Fejezet a rendelkezési jogot előirányzat-módosítással átengedi a részfeladat közvetlen megvalósítója, a saját, illetve más fejezet intézménye (az elsődleges elszámolás készítője) részére, abban az esetben a kockába "X" betűt kell beírni. Ha a fejezet magának tartja fenn az előirányzat feletti rendelkezési jogosultságot vagy a költségvetési szervnek előirányzat-módosítás nélküli rendelkezési és utalványozási jogosultságot biztosít, a kockát üresen kell hagyni.

Az EU azonosítót kötelező kitölteni a Phare, a Schengen Alap, a TENT-T és egyéb uniós források esetén.

3.1. pont Az elsődleges elszámolási hely rovatba annak a költségvetési szervnek a nevét és intézményi ÁHT-I azonosítóját kell beírni, amelyik a költségvetési előirányzatból közvetlenül részesül.

3.2. pont Az önálló, részben önálló, a részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv vagy a kincstári körön kívüli szervezet nevét, adószámát és bejegyzett székhelyének postai címét kell rögzíteni, amelynek a nevére a számlát kiállítják. Kincstári körön kívüli megvalósító esetén az intézményi ÁHT-I rovatot nem kell kitölteni.

Adószám hiányában a Kincstár az engedélyokirat befogadását visszautasítja.

Minősítési kód:

1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 eFt éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő)

2. Mikrovállalkozás (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg)

3. Kisvállalkozás (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg)

4. Középvállalkozás (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy max. 43 millió eurónak megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg)

5. Az 1 -4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás

6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat)

7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht.)

3.3. pont Ha a megvalósító nem azonos a szakmai feladatot megbízás alapján ellátó lebonyolítójával, akkor az Alapokmány ezen pontjában rögzíteni szükséges a lebonyolítással megbízott szervezet nevét, adószámát és címét. Ez esetben a vállalkozási szerződéseket a megvalósító nevében a lebonyolító kötheti.

Minősítési kód: a 3.1 ponthoz hasonlóan töltendő ki.

4.1. pont A szervezet megnevezését és/vagy a szervezet nevében eljáró és aláírásra meghatalmazott személyek nevét kell rögzíteni. Teljesítésigazolásra jogosult személy az, aki a részfeladat megvalósításával kapcsolatos, a kivitelezői számlában szereplő munka elvégzésének megtörténtét igazolja.

4.2. pont A szervezet megnevezését és/vagy a szervezet nevében eljáró utalványozási joggal rendelkező, aláírásra felhatalmazott személyek nevét kell beírni a Rendelet 74. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben az utalványozási jogot a pénzügyminiszter engedélyével államháztartáson kívüli szervezetnek adják át, a pénzügyminiszter engedélyét az első okmány benyújtásakor csatolni kell.

5.1. pont Itt kell rögzíteni a részfeladat végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet forrásnemenkénti bontását. A függőleges oszlopok az egymást követő években a részfeladatra fordítható összegeket, a vízszintes sorok azok forrásnemenkénti részletezettségét tartalmazzák. Ez előző évek ráfordítása oszlopban a ténylegesen kifizetett összegeket, a tárgyévi ráfordítás oszlopban az aktuális előirányzatokat, a következő évek ráfordításai oszlopban a tervezett ráfordításokat kell szerepeltetni.

Az egyes sorok fogalmi meghatározása:

Az első sor a tartalmazza a részfeladat teljes ráfordításának összegét. A tárgyévet megelőző évek ráfordításai oszlopban a ténylegesen kifizetett összegeket, a tárgyévi előirányzat oszlopban a kifizetni tervezett előirányzatokat, a következő évek ráfordításai oszlopokban a következő évek tervezett ráfordításait kell szerepeltetni. Támogatás sor: tartalmazza a teljes bekerülési költség költségvetési támogatásból megvalósuló részét. Fejezeti maradvány sor: az előző évek fejezeti (támogatási és bevételi) maradványát tartalmazza.

Fejezeti egyéb bevétel sor: a költségvetési törvényben tervezett tárgyévi fejezeti bevétel és a költségvetést érintő fejezeti többletbevétel összegét kell beírni.

Intézményi maradvány sor: az előző évek intézményi maradványát kell feltüntetni, melyhez kapcsolódóan az előirányzat-módosítást intézményi hatáskörben kell végrehajtani.

Intézményi bevétel sor: itt kell rögzíteni az intézmény tárgyévi saját bevételét. Amennyiben az intézmény előirányzatfelhasználási keretszámlájára folyik be, az intézménynek 006/005 KTK-val át kell utalni a fedezetet a feladatfinanszírozási számlájára.

Körön kívüli megvalósítók saját forrása sor: tartalmazza a törvényi sor előirányzatát nem növelő, a külső köri megvalósító által a lebonyolítási számlára beutalt saját forrás hozzájárulást.

Az ezt követő sorok tartalmazzák az uniós támogatások összegét, a tényhelyzethez igazodóan külön megnevezve a PHARE, a Schengen Alap, az Átmeneti támogatás, a TEN-T és a fentiekben nem nevesített egyéb a fejezetnél előirányzatosítandó forrásokat.

5.2. pont Amennyiben a részfeladat több forrásból valósul meg, a források igénybevételi sorrendjét vagy a kifizetésenkénti forrásmegosztás százalékos arányát lehet meghatározni.

Amennyiben a források igénybevételi sorrendjét vagy a kifizetésenkénti forrásmegosztás százalékos arányát a jóváhagyó nem határozza meg, arra az átutalási megbízásokon kell hivatkozni.

6.1. pont Ide kell beírni az adott fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított kiadási és bevételi előirányzatokat előirányzati csoportonként és kiemelt jogcímenként. Ennek egyezni kell az 5.1. pont soraiban, a tárgyévi előirányzat oszlopban feltüntetett ÁHT-T-n előirányzatosított források együttes összegével.

Egy kiemelt jogcímhez több kiadási KTK is tartozhat, ezért szükséges azok KTK szerinti megbontása is.

6.2. pont Itt szerepelnek előirányzat módosítással nem járó részfeladat esetén a finanszírozható költségnemek (dologi, bér, stb.) rovati bontásban, amennyiben a felhasználás összetételét a fejezet előírja.

A finanszírozható költségeket - új részfeladat jóváhagyásakor - a Fejezet illetve a jóváhagyó szerv a hagyományos (az előbb felsorolt) rovati megbontás mellett, tételes létesítményjegyzék, vagy részletes szakmai előírás alapján tovább részletezheti.

7. pont Amennyiben az engedélyező a feladat megvalósítása érdekében az előleg folyósításáról intézkedik, a kockába "X" betűt kell beírni, és a jogszabályra való hivatkozás kitöltése kötelező. Ha előleg nem folyósítható a kockát üresen kell hagyni. Költségvetési szerv részére előleg nem folyósítható.

8. pont A részfeladat kezdésének és befejezésének tervezett határidejét, valamint a befejezést követő pénzügyi elszámolás végső határidejét kell beírni.

9. pont A Rendelet VIII. fejezetének hatálya alá tartozó, e rendelet 7. sz. melléklete szerinti törvényi sor esetén "X" betű rögzítése kötelező.

Az engedélyokirat aláírója az a kötelezettségvállaló személy lehet, akit a jóváhagyó az előirányzat felett rendelkező személyként a fejezeti eljárási rendben megjelölt. Az ellenjegyző a Fejezet utalványozási rendjében rögzített személy lehet. Az aláírásokat bélyegzővel kell hitelesíteni. Ellenjegyzés nélküli okmányt a Kincstár nem fogad be.

Az Alapokmányt 3 példányban kell benyújtani a Magyar Államkincstár illetékes Osztályára.
Amennyiben az előirányzatot más fejezetnek adják át, az átadó és átvevő fejezet által is aláírt Alapokmányt 4
példányban kell benyújtani.
A Kincstár által befogadott és visszaigazolt Finanszírozási Alapokmányt egy másolati példányát a
benyújtó köteles a megvalósító részére megküldeni.
FINANSZÍROZÁSI ALAPOKMÁNY ISPA FORRÁSBÓL/KOHÉZIÓS ALAPBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSSAL
MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKRE
Magyar Államkincstár
=>.....sz. módosítás esetén a projekt kincstári azonosító száma: ���������
=> záró Finanszírozási Alapokmány
1. A projekt általános adatai:
1.1. A fejezet száma és neve: ��...............................................................................................................................................
Költségvetési cím: �� Alcím: �� Jogcímcsoport: �� Jogcím: ��
A törvényi sor ÁHT azonosítója:
1.2. A projekt megnevezése:.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
1.3. A projekt céljának, jellemző kapacitásának meghatározása............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
1.4. A projekt megkezdésének időpontja: ���� év �� hónap
2. A projekt megvalósítójának neve:.........................................................................................................................................
A projekt megvalósítójának adószáma:.....................................................................................................................................
A projekt megvalósítójának címe:..............................................................................................................................................
3. A projekt megvalósításának helye és megyekódja:...................................................................................................... ��
4. A lebonyolító neve, adószáma:....................................................................................................... ��������-�-��
A lebonyolító címe:......................................................................................................................................................................
5. Előirányzat fölött rendelkező személyek:..............................................................................................................................
(részfeladat engedélyezésére jogosult személyek):.................................................................................................................
6. Az érintett törvényi sor az összehangolás (Kincstári monitoring rendszer) körébe tartozik I/N _
7. Teljesítésigazolásra jogosult személy(ek):............................................................................................................................
Utalványozásra jogosult személy(ek):.......................................................................................................................................
8. A teljes projekt összege euróban, valamint forintban:............................................................. EUR........................Forint
9. A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet forrásnemenkénti bontásban
Forrás megoszlásKorábbi kifizetésekTárgyévi ütem200...200...200...200...Későbbi
évek összesen
Mindösszesen
EU támogatásEUR
%
Ft
Hazai költségvetésiEUR
forrás
%
kv. tám. Ft
kv. maradv. Ft
HitelEUR
%
Ft
ÖnkormányzatiEUR
támogatás
%
Ft
Egyéb forrás%EUR
Ft
Fejezeti bevételEUR
%
Ft
Fejezeti bevétel: maradványiEUR
%
Ft
ÖsszesenEUR
%100100100100100100100100
Ft
EU által el nem ismert költségkv. támogatás Ft
kv. maradvány Ft
fejezeti bevétel Ft
fej. bev. maradv. Ft
egyéb forrás Ft
MindösszesenFt

10. A költségvetés tárgyévi ütemének kiemelt előirányzatonkénti bontása

Kiadási jogcímElőirányzat csoporte. i. csop.Kiemelt előirányzat neve(ezer Ft-ban)
Működési költségvetés 1
1
1
1
1
Felhalm. költségvetés 2
2
Bevét, jogcím01költségvetési támogatás
35egyéb működési célú pénzeszközátvétel
38egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel
39előirányzat-maradvány
11. Előleg igénybe vehető: I/N
12. A projekt kivitelezésének kezdési időpontja: ������
A projekt befejezésének határideje: ������
Pénzügyi elszámolás ideje: ������
13. A kifizetés dokumentumai:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Melléklet:IgenNem
létesítmény- és gépjegyzék
részletes költségkalkuláció
a feladatfinanszírozástól kért egyéb ellenőrizni valók, külön melléklet szerint
A jelen dokumentum adatai a Pénzügyi Megállapodásban rögzítetteknek megfelelnek.
Dátum:..................év.............................hó.....nap
P. H.
…………………………………………..
Kötelezettségvállaló aláírása
………………………………….
Ellenjegyző aláírása
………………………………..
Jóváhagyó aláírása
A Kincstár részéről visszaigazolás:
Budapest,.....év.....hó.....nap
Projekt azonosító szám:

P. H.
…………………………………….
ügyintéző
……………………………………
Magyar Államkincstár

Kitöltési útmutató a "Finanszírozási Alapokmány ISPA forrásból/Kohéziós Alapból származó támogatással megvalósuló projektekre" elnevezésű okmányhoz

A Finanszírozási Alapokmányt a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 70. § (1) bekezdés d) pontjában megnevezett Kohéziós Alap (2004. április 30-ig: ISPA támogatással megvalósuló programok) fejezeti kezelésű előirányzatokra kell kitölteni.

Az okmányon történő változtatások, módosítások esetén jelezni szükséges - folyamatos sorszámmal - a módosítások sorrendjét. A projekt lezárását követően Záró okmányt kell benyújtani, melyet a "záró Finanszírozási Alapokmány" szöveg aláhúzásával kell jelölni.

1.1. pont: A költségvetési törvénynek megfelelő hivatkozást kell rögzíteni. A törvényi sor ÁHT azonosítója rovatba a PM által a törvényi sorra vonatkozóan megadott ÁHT-T azonosító számot kell beírni.

1.2. pont, 1.3. pont: Az adott szakmai feladat rövid ismertetése, jellegzetes mutatóinak megnevezése, az induló és az elérni kívánt célállapot tömör meghatározása ismertetendő ebben a két pontban.

1.4. pont: A projekt megkezdésének dátuma beruházási jellegű feladat esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az első gép-műszer megrendelés időpontjával határozható meg. Egyéb szakmai feladat esetén a megvalósítás érdekében megkötött első szerződés időpontja az irányadó.

2. pont: A projekt megvalósítója a szakmai feladat kivitelezése érdekében az illetékes döntéshozó (Fejezet stb.) által meghatározott intézmény vagy egyéb gazdálkodó szervezet. Több megvalósító tevékenységének összehangolása esetén e pontban tüntetendők fel a pénzügyi elszámolások koordinálásáért felelős gesztor adatai.

3. pont: Az alkalmazott megyekódok a következők:

1. Budapest

2. Baranya megye

3. Bács-Kiskun megye

4. Békés megye

5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

6. Csongrád megye

7. Fejér megye

8. Győr-Moson-Sopron megye

9. Hajdú-Bihar megye

10. Heves megye

11. Komárom-Esztergom megye

12. Nógrád megye

13. Pest megye

14. Somogy megye

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

16. Jász-Nagykun-Szolnok megye

17. Tolna megye

18. Vas megye

19. Veszprém megye

20. Zala megye

4. pont: Ha a megvalósító a feladat szakmai, illetve pénzügyi kivitelezése, összehangolt megvalósítása érdekében az építési-műszaki munkák lebonyolításában megbízás alapján közreműködő szervezet tevékenységét veszi igénybe, annak adatait e pontban kell feltüntetnie.

5. pont: A Fejezet itt rendelkezik - figyelembe véve a Rendelet 74. § (2) bekezdésében foglaltakat - azokról a személyekről, akik a kötelezettségvállalásra jogosultak, vagyis az Alapokmány aláírására jogosultságot kapnak.

6. pont: A Rendelet VIII. fejezete hatálya alá tartozó, 7. számú melléklet szerinti törvényi sorok esetében "I" betű rögzítése kötelező. A finanszírozási alapokmányok terhére kifizetés addig nem teljesíthető, amíg a döntéshozók, előirányzat-kezelők a Rendelet 90. § (3) bekezdése alapján a Rendelet 8/b. számú mellékletében meghatározott adatokat a Kincstárhoz el nem juttatták.

7. pont: Teljesítésigazolóként a szervezet megnevezését és a szervezet nevében eljáró, aláírásra meghatalmazott személyek nevét kell rögzíteni. Teljesítésigazolásra jogosult személyeken értendők azok a szakmailag felelős személyek, akik a részfeladat elvégzésének leigazolására jogosultak, s az igazolás tartalmáért felelősséggel tartoznak.

Utalványozásra jogosultként a megvalósító szervezet nevében eljáró, a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról nyilatkozni jogosult személyek nevét kell beírni.

8-9. pont: A projekt euróban számított teljes költségvonzatát a pénzügyminisztérium költségvetési (tervezési) köriratában, valamint a jóváhagyott szakmai dokumentumokban foglaltak figyelembevételével kell meghatározni.

Az egyes pénzügyi források meghatározása következik az elnevezéséből; külön definiálandó a 'fejezeti bevétel' és a 'fejezeti bevétel maradvány' fogalma. Eszerint:

Fejezeti bevétel: A Kohéziós Alap (KA) társfinanszírozási forrásaként a szakmai program megvalósítója vagy egyéb hazai pénztulajdonos által az érintett fejezet KA előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalt, előirányzatosítandó pénzügyi fedezet tartozik ebbe a kategóriába.

Fejezeti bevétel maradvány: a tárgyévben a KA előirányzat-felhasználási keretszámlájára beutalt, s a tárgyév december 31. napjáig ténylegesen fel nem használt pénzügyi fedezet a tárgyévet követő évben bevétel maradványként veendő figyelembe.

Az iménti megkülönböztetés alkalmazandó az EU által el nem ismert költségek vonatkozásában is.

Az áfa összegét a konkrét szakmai program uniós tárgyalásainak eredményével összhangban kell szerepeltetni a projekt pénzügyi fedezetei között.

10. pontban a megvalósítás tárgyévi ütemének kiemelt kiadásai előirányzatonkénti és bevételi jogcímenkénti bontását kell részletezni.

11. pont: Előleg vehető igénybe, ha ezt az adott szakmai programra is vonatkozó hazai jogszabály vagy hatályos nemzetközi szerződés lehetővé teszi.

12. pont: A projekt befejezésének határideje az építési napló lezárásának időpontjával, építési-kivitelezési munkával együtt nem járó feladatok esetében a feladat megvalósítása érdekében kötött szerződésekben szereplő határidők közül a legkésőbbi időpontjával azonos. A pénzügyi elszámolás időpontja - az esetleges peres eljárás kivételével - az utolsó fizetési kötelezettség teljesítésének dátuma.

13. pont: A kifizetés dokumentumának a megvalósult szakmai, illetve műszaki-naturális teljesítményt dokumentáló bizonylatokat (kivitelezői számlát, részszámlát vagy a számviteli törvényben ezzel egyenértékűnek elismert dokumentumot) kell tekinteni.

A Finanszírozási Alapokmány mellékleteként benyújtható, a kincstári finanszírozás során az ellenőrzés hatékonyságát támogató három lehetséges csatlakozó dokumentum közül ténylegesen csatolt bizonylat megküldését a megfelelő D-be tett x jelzés feltüntetésével kell jelezni.

A Finanszírozási Alapokmány Jóváhagyója a fejezet felügyeletét ellátó személy vagy annak meghatalmazottja. A Kötelezettségvállaló személy az, akit a fejezeti gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályokat összefoglaló miniszteri utasításban vagy szabályzatban megjelölnek. Az Ellenjegyző a fejezet utalványozási rendjében rögzített személy lehet. Ellenjegyzés nélküli okmányt a Kincstár nem fogad be. A Jóváhagyó csak a tárgyévi első jóváhagyáskor írja alá a Finanszírozási Alapokmányt, illetve a záró Alapokmányt írja alá. A tárgyévi Alapokmány módosításokat csak az Ellenjegyzőnek és a Kötelezettségvállalónak kell aláírnia. Az Alapokmány újbóli benyújtására csak a Rendelet 73. § (7) bekezdésében foglalt változások esetén van szükség, egyéb esetekben elégséges a módosításokat a Kincstár Feladatfinanszírozási Főosztályának küldött hivatalos levélben jelezni.

A Finanszírozási Alapokmányt 3 példányban kell benyújtani a Magyar Államkincstár illetékes főosztályára.

A Kincstár által nyilvántartásba vett és visszaigazolt Finanszírozási Alapokmány egy másolati példányát a benyújtó köteles a megvalósító részére megküldeni.

SZERZŐDÉSBEJELENTÉS

Kitöltési útmutató

a Szerződésbejelentéshez

A Szerződésbejelentés elnevezésű formanyomtatványt az előirányzat-átadással megvalósuló szakmai programok (feladatfinanszírozási részfeladatok, központi beruházások) esetében a megvalósító intézmények nyújtják be kitöltve három eredeti példányban a Magyar Államkincstárhoz (1054 Budapest, Hold u.4.) . Nem előirányzat-átadásos részfeladat/központi beruházás esetében a külső (azaz államháztartáson kívüli) megvalósítók (beruházók) az illetékes Költségvetési Fejezet útján nyújthatják be a kitöltött formanyomtatványokat. A formanyomtatványokat minden esetben a Kincstárnál előzetesen bejelentett módon kell aláírni. A Szerződésbejelentést, illetve annak esetleges módosítását a szerződéskötést, kötelezettségvállalást követő 8 munkanapon belül kell megtenni a Kincstárhoz (lásd a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdését) .

Amennyiben a Szerződésbejelentés megtétele után annak alapvető feltételeiben változás, módosulás áll be (pl. összegváltozás, a kötelezettségvállalás tárgya, tartalma változása, stb.), úgy a bejelentés módosítását be kell nyújtani a szerződésszámra való hivatkozással a formanyomtatványon a fenti módon a Kincstárhoz, feltűntetve abban a bekövetkezett változásokat (lásd a magyarázatot a kitöltési rovatokhoz) .

A formanyomtatvány bal oldalán a "Megvalósító, szerződő fejezet/intézmény" mezőbe a Finanszírozási Alapokmány 3.2. pontjában feltüntetett Megvalósító/beruházó nevét, pontos címét (postai irányítószámmal), bankszámlaszámát és az államháztartási egyedi (intézményi) azonosítószámát (ÁHT-I) kell a megfelelő rovatba beírni. Az államháztartási körön kívüli megvalósító, intézmény esetében az AHT-I rovatot nem kell kitölteni.

A "Szerződés-kötelezettségvállalás tárgya, megnevezése, tartalma" mezőbe a bejelentendő szerződés-kötelezettségvállalás tárgyát, elnevezését (az elvégzendő munka, illetve a kötelezettségvállalás összefoglaló adatait) kell beírni.

A "Szerződés kelte" rovatba a szerződés aláírásának, megkötésének dátumát, a "Szerződés száma" rovatba pedig annak számát (nyilvántartási számát, iktatószámát) kell beírni.

A "Kezdés dátuma" rovatba a szerződés szerinti kötelezettségvállalás, illetve munka kezdési határidejét (ezen belül építéssel járó munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés időpontját, hazai vagy import gép-műszer beszerzés esetén az első megrendelés feladásának, illetve visszaigazolásának dátumát) kell feltűntetni.

A "Befejezés dátuma" rovatba a szerződés-kötelezettségvállalás megszűnése dátumát, illetve a szerződés szerinti munka befejezésének tervezett határidejét (azt a dátumot, amikor a beruházás/részfeladat pénzügyi elszámolása, illetve üzembe helyezése teljes körűen megtörténik) kell beírni.

Az "Előadó" rovatba a megvalósító intézmény vagy Fejezet azon munkatársának nevét és telefonszámát kell beírni, aki szükség esetén érdemben tud felvilágosítással szolgálni a szerződésbejelentéssel kapcsolatos kérdések megválaszolásában. Az ezt követő rovatba az államháztartási egyedi (törvényi) azonosítószámot (ÁHT-T) kell beírni

A "Módosítások indoklása" sorba a már bejelentésre került szerződés, kötelezettségvállalás módosítása, változása esetén fel kell tüntetni a módosítás okát, indokát.

A "Feladat/részfeladat, beruházás azonosító száma" sorba a Finanszírozási Alapokmánynak a Magyar Államkincstár részéről történt visszaigazolásában szereplő feladat/részfeladat, illetve beruházás azonosító számát kell megjelölni.

A "Létesítményjegyzék, résztevékenység(munka) azonosító" sorba a Finanszírozási Alapokmányhoz esetlegesen csatolt létesítménysoros megbontás kapcsán annak a létesítménysomak a megjelölése szükséges, amelyhez a bejelentendő szerződés, kötelezettségvállalás kapcsolódik.

A formanyomtatvány vastag vonallal bekeretezett része (A-tól K pontig) kitöltésének leírása:

A "Teljes, többéves bruttó összege (Ft) " sorba a szerződés, kötelezettségvállalás teljes kivitelezési időtartama alatt tervezett, az áfa-t is tartalmazó pénzügyi ellenérték összegét kell feltüntetni. (A pont)

A "Tárgyévet megelőző évek összevont bruttó kifizetése (Ft) " sorban a bejelentett szerződés, kötelezettségvállalás terhére a tárgyévet megelőző kivitelezési időszak kifizetéseinek halmozott összegét kell beírni (ÁFA-val együtt számított) bruttó értékben. (B pont)

A "Teljes összegből tárgyévi bruttó összeg (Ft) " sorban a szerződés, kötelezettségvállalás alapján meghatározott pénzügyi vonzat tárgyévi ütemét kell szerepeltetni, bruttó összegben. (C pont)

A "Teljes összegből tárgyévi külső forrás nélküli (Ft) " sorban a szerződésnek, kötelezettségvállalásnak az államháztartáson kívüli szervezetek pénzügyi hozzájárulása nélkül számított tárgyévi forint összegét kell szerepeltetni, bruttó értékben. (D pont)

A "Teljesből a tárgyévet követő év bruttó összege (Ft) " sorba a szerződés, kötelezettségvállalás szerinti teljes vállalási összegből a tárgyévet követő évre ütemezett összeget kell beírni, bruttó értékben. (E pont)

A "Tárgyévet követő második év bruttó összege (Ft) " sorba a szerződés, kötelezettségvállalás szerinti teljes vállalási összegből a tárgyévet követő második évre ütemezett összeget kell beírni, bruttó értékben. (F pont)

A "Tárgyévet követő harmadik évtől bruttó összevontan (Ft) " sorba a szerződés, kötelezettségvállalás teljes vállalási összegéből a kivitelezés harmadik évétől még hátralévő időszakban várható kifizetések összegét kell beírni halmozottan, bruttó értékben. (G pont)

A "Máshol, más forrásból kifizetett többéves összeg (Ft) "sorban értelemszerűen az egyéb forrásból származó, kifizetett többéves összeget kell feltűntetni. (H pont)

A "Tárgyévi bruttó összeg módosítása (C pont) (Ft) " sor alatti rész (I, J és K pontok) kitöltése (csak a Szerződésbejelentés módosítása esetén):

(I pont) A "Visszaigazolt összeg" szerepeltetésére szolgáló adatmezőt a Kincstár által korábban visszaigazolt Szerződésbejelentés C pontja alapján, kell kitölteni.

(J pont) Az "Emelés (+) / Csökkenés (-) " sorba a szerződés, kötelezettségvállalás módosítása esetén a vállalási összeg emelését, vagy csökkenését meghatározó értéket kell beírni, bruttó értékben.

(K pont) A "Módosított összeg" sorba a "Visszaigazolt összeg" és az "Emelés (+) /Csökkenés (-) "

sorokba írt összeg eredményeként számított forintértéket kell feltüntetni.

A "Szerződés(bejelentés) folyószáma" mező első kockájában az ún. rovatszámot kell feltüntetni, a következő besorolási lehetőségek kiválasztásával:

1 = építés

2= belföldi gépvásárlás

3= import gépbeszerzés

4= egyéb

5= fogyóeszköz/első készlet

6= gyűjtős tétel

9 = üzemgazdasági beruházás

A mező második, harmadik és negyedik karaktere az adott rovatszámon belüli folyamatos sorszám jelölésére szolgál. Ezt a sorszámot a nyilvántartásba vételkor a Kincstár adja, és a Szerződésbejelentésre történő későbbi hivatkozások során (pl. az átutalási megbízások benyújtásakor) ezt a sorszámot mindig fel kell tüntetni a Feladat/részfeladat, beruházási azonosítószám után a közlemény rovatban.

Un. gyűjtős tételként kell szerepeltetni azon kötelezettségvállalásokat, amelyek nem előzetes és tételes szerződéskötésen alapulnak, hanem pl. ún. szabadkézi vásárláshoz vagy egyéb, kisösszegű egyedi kötelezettségvállaláshoz kapcsolódnak.

A "Kincstár iktatószáma" mezőt, a "Magyar Államkincstár visszaigazolása, vagy az informatikai(hiba) üzenete" sort, valamint a ", "Dátum" és "Referens" mezőket a Kincstár Támogatásokat Közvetítő Főosztály Feladatfinanszírozási Osztálya tölti ki és írja alá. Ide a bejelentő semmit nem írhat.

Az "Ügyfél iktatószám" benyújtó szerv általi dokumentum nyilvántartási számot, bizonylat sorszámot kell szerepeltetni.

A formanyomtatványt a Kincstárnál bejelentett módon kell aláírni. A "Dátum" rovatban a Szerződésbejelentés formanyomtatvány kiállításának időpontját kell szerepeltetnie a benyújtónak. A formanyomtatvány jobb oldalán a "Vállalkozó, szolgáltató neve, címe" mezőbe a szerződés szerinti vállalkozó, szolgáltató nevét, pontos címét (postai irányítószámmal), bankszámlaszámát és adószámát kell beírni.

A "Kötelezettségvállalás tárgyévi kiadási ütemezése, (külső forrás nélkül Ft) " sor alatti rovatban a költségvetési "Jogcímkódot" (kiadási kötelezettségvállalási rovat megjelöléseként a KTK, a kiadási kincstári tranzakciós kód (pl. központi beruházás-24) első két számjegyét kell beírni.

A "Dátum" rovatban a tervezett kifizetés dátumát - a szerződésben foglalt, a pénzügyi ütemezéssel összhangban -, év-hó-nap megjelölését kell feltűntetni, valamint a kifizetés "Összegét" kell beírni.

A sorokban az államháztartáson kívüli szervezetek (megvalósítók) pénzügyi hozzájárulása, vagyis az ún. külső forrás nélküli éves pénzügyi ütemet kell a kiadási rovatok között megbontani. Az ütemek forintösszegének a Szerződésbejelentés, illetve annak módosítása esetén is meg kell egyeznie a "Teljes összegből tárgyévi külső forrás nélkül (D pont) " sorban szereplő forintösszeggel.

A szerződéses kötelezettségvállalás fogalmát az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint kell alkalmazni.

A Szerződésbejelentésnek, illetve azok módosításának elektronikus úton való megküldése esetén a bejelentést alátámasztó csatolandó dokumentumokat (mellékleteket) legkésőbb az ahhoz kapcsolódó első átutalási megbízásig kell benyújtani a Kincstárhoz.

3. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[6/a. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS
a................................................megnevezésű,..............................................című,.............................................helyrajzi számú, ................................................ vagyonkezelésében volt ingatlan ................................................ számú
engedély alapján,................................................formában engedélyezett értékesítésről.
I. Azonosító adat
Hivatkozási ügyiratszám a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél:
II. Az értékesítés
1. Az értékesítésből (adásvételi szerződés szerint) származó bruttó bevétel összege
2. A befizetendő áfa összege
3. Az értékesítési eljárás költségei (részletezve)
III. Mellékletek (másolatok)
1. Az állami vagyoni körből kikerülést igazoló engedély
2. Az állami vagyon értékesítéséről szóló adásvételi szerződés
Dátum:..................év.............................hó.....nap
……………………………………
vagyonkezelő aláírása

4. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[6/a. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

összehangolás szabályai alá tartozó előirányzatok

FEJEZETELŐIRÁNYZAT KEZELŐJEÖSSZEHANGOLÁSBAN KAPCSOLÓDÓ ELŐIRÁNYZAT
Jogcím-Előír.Klem.ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE
CIMFEJEZET
alcímcsop.címcsop.előír.CÍMalcím
IX.HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
9Címzett és céltámogatások
IX10A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támoga
XI123Központi fejlesztési feladatok
XI123Decentralizált területfejlesztési programok
LXIII1Aktív foglalkoztatási eszközök
10A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
IX9Címzett és céltámogatás
XI121Turisztikai célelőirányzat
XI123Központi fejlesztési feladatok
XI123Decentralizált területfejlesztési programok
XV253Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányza
XV2529Útpénztár
LXIII1Aktív foglalkoztatási eszközök
13A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása
XI.ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1211Területrendezés
1214Lakás- és építésügy
1215Turisztikai célelőirányzat
IX10A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támoga
XI123Központi fejlesztési feladatok |
XI123Decentralizált területfejlesztési programok
123Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
12312Központi fejlesztési feladatok
IX9Címzett és céltámogatás
IX10A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támoga
XI121Turisztikai célelőirányzat
XI123Decentralizált területfejlesztési programok
XV253Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányza
XV253Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
XV2529Útpénztár | |
LXIII1Aktív foglalkoztatási eszközök
12322Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése
XVI101Vásárhelyi terv továbbfejlesztése
12342Decentralizált területfejlesztési programok
IX9Címzett és céltámogatás
IX10A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogat
XI121Turisztikai célelőirányzat
XI123Központi fejlesztési feladatok
XV253Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat
XV253Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
XV2529Útpénztár | |
LXIII1Aktív foglalkoztatási eszközök
XII.FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1011Vidékfejlesztési és halászati programok
101111. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
10112Új Magyarország Vidékfejlesztésiprogram (II. NVT)
10113Halászati Operatív Program
XIV.IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
208Egyéb közösségi programok
209Szolidaritási programok (EMA, Külső Határok Alap, Integrációs Alap, Visszatérési Alap)
XV.GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
2522Energiafelhasználási hatékonyság javítása
XV253Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat
25312Beruházás-ösztönzési célelőirányzat
2532Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat
IX10A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogat
XI123Központi fejlesztési feladatok |
XI123Decentralizált területfejlesztési programok
XV252Energiafelhasználási hatékonyság javítása
XV253Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
LXIII1Aktív foglalkoztatási eszközök
LXIX1Hazai innováció támogatása
25332Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
XI123Központi fejlesztési feladatok
XI123Decentralizált területfejlesztési programok
XV253Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat
LXIII1Aktív foglalkoztatási eszközök
2518Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
25188Információs társadalom kiterjesztése
251812NAVA-NDAprogram ||
2528Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
2529Útpénztár
IX10A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogat
XI123Központi fejlesztési feladatok
XI123Decentralizált területfejlesztési programok
25309EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása
253011TEN-T pályázatok
XVI.KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
101752Vásárhelyi terv továbbfejlesztése
XI123Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése
1019Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
XI122Balaton integrált fejlesztési térség
102372Hulladékkezelési és -gazdálkodási feladatok
XIX.UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2I. Nemzeti Fejlesztési Terv
21Regionális Operatív Program (ROP)
22Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
23Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
24Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
25Humánforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
22Közösségi Kezdeményezések
221Interreg Közösségi Kezdeményezés
222EQUAL Közösségi Kezdeményezés
23Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek
24Új Magyarország Fejlesztési Terv
241Gazdaságfejlesztési Operatív program
242Közlekedés Operatív Program
243Társadalmi megújulás Operatív Program - EU forrásrész
248Társadalmi megújulás Operatív Program - Hazai társfinanszírozás
2414Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
2419Környezet és Energia Operatív Program
2420Államreform Operatív Program
2421Elektronikus közigazgatás Operatív Program
2422Végrehajtás Operatív Program
2423Nyugat-dunántúli Operatív Program
2424Közép-dunántúli Operatív Program
2425Dél-dunántúli Operatív Program
2426Dél-alföldi Operatív Program
2427Észak-alföldi Operatív Program
2428Észak-maqyarorszáqi
Operatív Proggram
2429Közép-magyarországi Operatív Program
25Területi Együttműködés
26Egyéb Uniós előirányzatok
XX.OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11399Egyházi kulturális örökség értékinek rekonstrukciója és egyéb beruházások
LXVIINemzeti Kulturális Alap
XXVI.SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
167PHARE programok és az átmeneti támogatás programja
16721Civil szervezeteid és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása
1617Képzéssel támogatott közmunkaprogram
1638Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása
16381Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás
16382Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció
LXIII.MUNKAERŐPIACI ALAP
1Aktív foglalkoztatási eszközök
(ebből: csak munkahelyteremtő beruházás támogatása)
IX9Címzett és céltámogatás
IX10A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogat
XI123Központi fejlesztési feladatok |
XI123Decentralizált területfejlesztési programok
XV253Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat
XV253Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
LXVII.NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
XX1139Egyházi kulturális örökség értékinek rekonstrukciója és egyéb beruhá
LXIX.KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP
1Hazai innováció támogatása
|XV253Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat
2A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

Megjegyzés:

Azon előirányzatok esetében, amelyek mellett összehangolásban kapcsolódó előirányzat nem szerepel, az összehangolás szabályalt nem, csak az Kincstári monitoring rendszer adatszolgáltatást, a kormányrendelet 79. § ( 2), 83. § (2) c, j, 85. § ( 2), (7), 87. § (7), 90. § (2) előírásalt kell alkalmazni.

Az e mellékletben feltüntetett előirányzatok támogatási célú felhasználása során figyelembe kell venni a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet, valamint a 24/2003. (II. 4.) Korm. rendelet mindenkori hatályos rendelkezéseit.

5. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[8/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

6. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[9. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

7. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[10/a. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

Az önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásának ütemezése

SorszámAz önkormányzatokat nettó módon megillető támogatások utalása az önkormányzatok részéreA nettósítás tartalma (levonások)
Időpont (a táblában megjelölt nap, illetve az azt követő első munkanap)az utalandó
összeg
megoszlása
a tárgyévi
előirányzat
%-ában
1.december 21.6,2- December 20-án fennálló kincstári követelés
- Forgótőke.
2.január 13.1,6Előleg a 13. havi illetményhez
3.január 25.7,3Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
4.február 25.10,7Az előző havi kifizetéseket terhelő és a 13. havi illetményt terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
5.március 25.6,9Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
6.április 25.7,9Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
7.május 25.4,6Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
8.június 25.7,9Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
9.július 25.7,9Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
10.augusztus 25.9,0Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
11.szeptember 25.6,9Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
12.október 25.7,9Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
13.november 25.7,9Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
14.december 20.7,3Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

8. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[10/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

A nettó körbe tartozó egészségügyi intézmények finanszírozásának ütemezése

SorszámIdőpont (a táblában
megjelölt nap,
illetve
az azt követő első
munkanap)
Bruttó utalvány tartalmaNettósítás tartalma (levonások)
1december 21.Az utalási év 12 havi finanszírozási összegéből számított havi átlag 40%-a (járandóság előleg)Megjegyzés: az utalás az OEP külön intézkedése alapján történik
2.január 1.Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a mínusz járandóság előleg
3.január 12.Előleg a 13. havi illetménv esedékes részéhez
4.január 20.Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-aAz előző hónapra vonatkozó kifizetéseket terhelő:
- befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
- forgótőke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj
5.február 1.Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a
6.február 20.Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-aAz előző hónapra vonatkozó kifizetéseket, valamint a 13. havi illetmény esedékes részét terhelő:
- befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
- forgótőke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj
7.március 1.Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a
8.március 20.Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-aAz előző hónapra vonatkozó kifizetéseket terhelő:
- befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
- forgótőke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj
9.április 1.Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a
10.április 20.Tárgyhónapban esedékes egyéb levonásokkal csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%)-aAz előző hónapra vonatkozó kifizetéseket terhelő:
- befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
- forgótőke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj
11.május 1.Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a
12.május 20.Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-aAz előző hónapra vonatkozó kifizetéseket terhelő:
- befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
- forgótőke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj
13.június 1.Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-aA 13. havi illetmény esedékes részéhez nyújtott előleg
14.június 20.Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-aAz előző hónapra vonatkozó kifizetéseket terhelő:
- befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
- forgótőke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj
15.július 1.Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a
16.július 20.Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-aAz előző hónapra vonatkozó kifizetéseket terhelő:
- befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
- forgótőke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj
17.augusztus 1.Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a
18.augusztus 20.Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-aAz előző hónapra vonatkozó kifizetéseket terhelő:
- befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
- forgótőke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj
19szeptember 1.Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a
20.szeptember 20.Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-aAz előző hónapra vonatkozó kifizetéseket terhelő:
- befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
- forgótőke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj
21.október 1.Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a
22.október 20.Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-aAz előző hónapra vonatkozó kifizetéseket terhelő:
- befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
- forgótőke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj
23.november 1.Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a
24.november 20.Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-aAz előző hónapra vonatkozó kifizetéseket terhelő:
- befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
- forgótőke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj
25.december 1.Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a
26.december 20.Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-aAz előző hónapra vonatkozó kifizetéseket terhelő:
- befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
- forgótőke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj

9. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[11. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

Önkormányzati költségvetési jelentésoldal
����
szektor
��
megye
����
településtípus
������
PIR-törzsszám
2008_____________________________________________________
szerv, előirányzat megnevezése
év
������
Államháztartási
�����
szakágazat
��
adatközlő
������
adatkőzlés időpontja
����
adatközlés sorszáma
��
időszak
��
űrlap
ezer forintban
Megnevezés

a főkönyvi számlákra való hivatkozással
Sor számEredetiMódosítottTeljesítésTeljesítésből
háztartások
befizetése
Előirányzat
12346
Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)01--------
Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)02--------
Külső személyi juttatások (52) (=02/48)03--------
Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)04--------
Társadalombiztosítási, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56)05--------
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)06--------
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)07--------
Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/38)08--------
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozázátvállalás és előző évi maradvány visszafizetése) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/54+03/58-03/47+03/62)09--------
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47)10--------
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)11--------
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05)12--------
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/06)13--------
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)14--------
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/08)15--------
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)16--------
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=04/10)17--------
Támogatásértékű működési kiadás összesen (373) (=4/11) (11+...+17)18--------
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/20)19--------
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381 -ből) (=04/22-ből)20--------
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)21--------
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381)
(20+21)
22--------
Működési célú, a 20. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381 -ből) (=04/22-ből)23--------
Működési célú, a 21. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381 -ből) (=04/22-ből)24--------
Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (22+23+24)25--------
Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)26--------
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381 -ből) (=04/22-ből)27--------
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/22-ből)28--------
Működési célú pénzeszközátadás külföldre (381-ből) (=04/22-ből)29--------
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (381 -ből) (=04/22-ből)30--------
Államháztartáson kívüli működési pénzeszközátadások összesen (381-ből) (=04/22) (25+...+30)31--------
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (=04/23)32--------
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30)33--------
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/36)34--------
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/63)35--------
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)36--------
Kamatkiadások (573) (=03/61)37--------
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/63)38--------
Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37+38)39--------
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)40--------
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113, 115, 123, 125, 1313, 1315, 1323, 1325, 143, 145) (=05/13)41--------
Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)42--------
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/12)43--------
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-b4l) (=04/13)44--------
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/14)45--------
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/15)46--------
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/16)47--------
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/17)48--------
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/18) (43+...+48)49--------
Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozássalSorszámEredetiMódosítottTeljesítésTeljesítésből háztartások befizetése
Előirányzat
12346
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás őnkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)50
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)51
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382) (50+51)52
Felhalmozási célú, a 50. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)53
Felhalmozási célú, a 51. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)54
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-böl) (52+53+54)55
Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)56
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/24-ből) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/24-ből)57 58
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=04/24-ből)59
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/24-ből)60
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (382) (04/24) (55+...+60)61
Felhalmozási kiadások (40+41+42+49+61)62
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-böl, 271-272-böl) (=06/15)63
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-böl, 273-274-böl) (=06/41)64
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 456-457-böl) (=06/56)65
Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=05/34)66
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=04/03)67
KIADÁSOK (19+39+62+...+67)68
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)69
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)70
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)71
Hozam-és kamatbevételek (916,917) (=07/23)72
Gépjárműadó (923-ból) (=16/15)73
Luxusadó (923-ból) (=16/16)74
Helyi adók (922-böl) (=16/11)75
ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)76
Telekadó (922-ből) (=16/03)77
Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)78
Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)79
Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/07)80
Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/08)81
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)82
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/10)83
Illetékek (921) (=16/01)84
Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14)85
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/17)86
Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/18)87
Talajterhelési díj (926) (=16/24)88
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]89
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/23+24)90
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25)91
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)92
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/08)93
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/09)94
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/10)95
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/11)96
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/12)97
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek (466-ból) (=09/13)98
Támogatásértékű működési bevétel összesen (=09/14) (92+...+98)99
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/24+...+28)100
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (07/29)101
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)102
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/15)103
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/16)104
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/17)105
önkormányzati költségvetési jelentés�oldal
��������������2008____________________________________________
szerv, előirányzat megnevezése
szektormegyetelepüléstípusPIR-törzsszámév
�������������������������
Államháztartási egyedi azonosítószakágazatadatközlőadatközlés időpontjaadatközlés sorszámaidőszakűrlap
ezer forintban
Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozássalSor számEredetiMódosítottTeljesítésTeljesítésből háztartások befizetése
Előirányzat
12346
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ból) (=09/18)106------------
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitol (465-ból) (=09/19)107------------
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ból) (=09/20)108------------
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (465) (=09/21) (103+ +108)109------------
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (=08/23)110------------
ebből átvett pénzeszközök EU költségvetésből (=8/22)111------------
Önkormányzati lakasok egyéb helyisegek értékesítése cseréje (932-ből) (=16/27+28)112------------
Privatizációból származó bevételek (932-ból) (=16/29)113------------
Vállalatértékesítésből származó bevételek (932 bol) (=16/30)114------------
Vagyoni értékű jog értékesítéséből egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932 bol) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]115------------
Felhalmozási bevételek (102+109+110+112+113+114+115)116------------
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191 192 bol, 271 272 bol) (=10/15)117------------
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193 194 bol, 273 274 bol) (=10/40)118------------
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435 436 bol, 456 457 bol) (=10/55)118------------
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós dijak (933 bol, 935) (=08/10+16/34) [vagy 11/4]120------------
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171, 933 bol) (=08/13)121------------
Saját bevételek és átvett pénzeszközök (69+ +75+84+ +90+91+99+100+101+116+ +121)122------------
Önkormányzat költségvetési támogatása (942 947) (=09/06=16/55) [vagy 11/7+8+22+23+24+25]123------------
Felügyeleti szervtol kapott támogatás (941) (=09/05)124------------
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (68 122 123 124)125------------
Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/60)126------------
Rövidlejáratú hitelek törlesztése (451 454 bol) (=06/66+68+71)127------------
Likvid hitelek törlesztése (=06/67)128------------
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431 -432 bol) (=06/64+65)129------------
Forgatási célú értékpapírok beváltása (455 bol) (=06/75)130------------
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291 292 293 bol 294 bol 295 bol) (=06/74+79)131------------
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434 bol) (=06/76)132------------
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből 173, 174-ből) (=05/35+36+37)133------------
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/80)134------------
Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/81 + +84)135------------
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/116)136------------
Finanszírozási kiadások (127+ +136)137------------
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451 454-ből) (=10/61+63+68)138------------
Likvid hitelek felvétele (=10/62)139------------
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431 -432-ből) (=10/64+65)140------------
Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/72)141------------
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291 292 293-ből 294-ből 295-ből) (=10/71+76)142------------
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/73)143------------
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=08/14+15+16)144------------
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/77)145------------
Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/78+...+81)146------------
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/113)147------------
Finanszírozási bevételek (138+ +147)148------------
Finanszírozás összesen (126 137+148 = 125)149------------
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/101)150------------
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/112)151------------
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/98)152------------
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/109)153------------
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31 32)
(122+123+124+36-60-137+148-150-151+152+153)
154------------
Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)155------------
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31 32) (=24/12) (154+155)156------------
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra157------------
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén158------------

80. űrlap: ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

Az űrlap a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik költségvetési előirányzatainak összefoglalására és év közben a költségvetés alakulására vonatkozóan jogszabályban előírt negyedéves jelentés-készítésére szolgál. Adatai tervezéskor a bevételeket és kiadásokat részletező más űrlapok adataiból származnak az alábbi űrlap-sor hivatkozások szerint:

(A háztartások befizetéséből származó bevételek között a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók teljesítését kell kimutatni.)

1.sor: Rendszeres személyi juttatás (02/09)

2.sor: Nem rendszeres személyi juttatás (02/42)

3.sor: Külső személyi juttatások (02/48)

4.sor: Személyi juttatások (02/49) (01+02-1-03)

5.sor: Társadalombiztosítási, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (02/50+51+52-1-54-1-55+56)

Itt kell szerepeltetni a Munkaerőpiaci Alap javára teljesített munkaadói járulék befizetéseket, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak teljesített járulék- és hozzájárulás fizetéseken kívül az államháztartáson kívüli társadalombiztosítási rendszerekhez való hozzájárulásokat is.

6.sor: Egészségügyi hozzájárulás (02/53)

7.sor: Dologi kiadások áfa nélkül (03/46-03/38)

8.sor: Dologi kiadások áfája (03/38)

9.sor: Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és előző évi maradvány visszafizetése) (03/54+03/58- 03/47+3/62)

10.sor: Előző évi maradvány visszafizetése (03/47)

11.sor: Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (04/04)

12.sor: Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (04/05)

13.sor: Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (04/06)

14.sor: Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (04/07)

15.sor: Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (04/08)

16.sor: Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (04/09)

17.sor: Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/10)

18.sor: Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17) (04/11)

19.sor: Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/20)

20.sor: Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/22-ből)

21.sor: Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/22-ből)

22.sor: Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (20+21)

23.sor: Működési célú, a 20. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/22-ből)

24.sor: Működési célú, a 21. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulaj donú egyéb vállalkozásoknak (04/22-ből)

25.sor: Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)

26.sor: Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (04/22-ből)

27.sor: Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (04/22-ből)

28.sor: Működési célú pénzeszközátadás nonprofít szervezeteknek (04/22-ből)

29.sor: Működési célú pénzeszközátadás külföldre (04/22-ből)

30.sor: Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (04/22-ből)

31.sor: Államháztartáson kívüli működési pénzeszközátadások összesen (25+...+30) (04/22)

32.sor: Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/23)

33.sor: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/30)

34.sor: Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/36)

35.sor: Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/63)

36.sor: Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+32+33+34+35)

37.sor: Kamatkiadások (03/61)

38.sor: Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (03/63)

39.sor: Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37+38)

40.sor: Felújítás (05/06)

41.sor: Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (05/13)

42.sor: Beruházások áfája (05/27+31)

43.sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (04/12)

44.sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (04/13)

45.sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (04/14)

46.sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (04/15)

47.sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (04/16)

48.sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (04/17)

49.sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (43+...+48) (04/18)

50.sor: Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/24-ből)

51.sor: Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/24-ből)

52.sor: Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (50+51)

53.sor: Felhalmozási célú, a 50. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/24-ből)

54.sor: Felhalmozási célú, az 51. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/24-ből)

55.sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (52+53+54)

56.sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (04/24-ből)

57.sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (04/24-ből)

58.sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek (04/24-ből)

59.sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (04/24-ből)

60.sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (04/24-ből)

61.sor: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (55+...+60) (04/24)

62.sor: Felhalmozási kiadások (40+41+42+49+61)

63.sor: Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (06/15)

64.sor: Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (06/41)

65.sor: Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (06/56)

66.sor: Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (05/34)

67.sor: Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (04/03)

68.sor: Kiadások (19+39+62+...+67)

69.sor: Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (07/04)

70.sor: Egyéb saját bevétel (07/14)

71.sor: ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19)

72.sor: Hozam- és kamatbevételek (07/23)

73.sor: Gépjárműadó (16/15)

74.sor: Luxusadó (16/16)

75.sor: Helyi adók (16/11)

76.sor: ebből: Építményadó (16/02)

77.sor: Telekadó (16/03)

78.sor: Vállalkozók kommunális adója (16/04)

79.sor: Magánszemélyek kommunális adója (16/05)

80.sor: Idegenforgalmi adó tartózkodás után (16/07)

81.sor: Idegenforgalmi adó épület után (16/08)

82.sor: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (16/09)

83.sor: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (16/10)

84.sor: Illetékek (16/01)

85.sor: Személyi jövedelemadó (16/13+14)

86.sor: Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (16/17)

87.sor: Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek (16/18)

88.sor: Talajterhelési díj (16/24)

89.sor: Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]

90.sor: Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/23+24)

91.sor: Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (=09/25)

92.sor: Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (09/07)

93.sor: Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (09/08)

94.sor: Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (09/09)

95.sor: Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (09/10)

96.sor: Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (09/11)

97.sor: Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (09/12)

98.sor: Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek (09/13)

99.sor: Támogatásértékű működési bevétel összesen (92+...+98) (09/14)

100.sor: Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/24+...+28)

101.sor: Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (07/29)

102.sor: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)

103.sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (09/15)

104.sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (09/16)

105.sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (09/17)

106.sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (09/18)

107.sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (09/19)

108.sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (09/20)

109.sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (103+...+108) (09/21)

110.sor: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/23)

111.sor: ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből (08/22)

112.sor: Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (16/27+28)

113.sor: Privatizációból származó bevételek (16/29)

114.sor: Vállalatértékesítésből származó bevételek (16/30)

115.sor: Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]

116.sor: Felhalmozási bevételek (102+109+110+112+113+114+115)

117.sor: Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (10/15)

118.sor: Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (10/40)

119.sor: Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (10/55)

120.sor: Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (08/10+16/34) [vagy 11/4]

121.sor: Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (08/13)

122.sor: Saját bevételek és átvett pénzeszközök (69+...+75+84+...+90+91+99+100+101+116+...+121)

123.sor: Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (09/06=16/55) [vagy 11/7+8+22+23+24+25]

124.sor: Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/05)

125.sor: Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (68-122-123-124)

126.sor: Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/60)

127.sor: Rövid lejáratú hitelek törlesztése (06/66+68+71)

128.sor: Likvid hitelek törlesztése (06/67)

129.sor: Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (06/64+65)

130.sor: Forgatási célú értékpapírok beváltása (06/75)

131.sor: Forgatási célú értékpapírok vásárlása (06/74+79)

132.sor: Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (06/76)

133.sor: Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (05/35+36+37)

134.sor: Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (06/80)

135.sor: Hiteltörlesztés külföldre (06/81+.. .+84)

136.sor: Egyéb finanszírozás kiadásai (06/116)

137.sor: Finanszírozási kiadások (127+...+136)

138.sor: Rövid lejáratú hitelek felvétele (10/61+63+68)

139.sor: Likvid hitelek felvétele (10/62)

140.sor: Hosszú lejáratú hitelek felvétele (10/64+65)

141.sor: Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (10/72)

142.sor: Forgatási célú értékpapírok értékesítése (10/71+76)

143.sor: Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (10/73)

144.sor: Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (08/14+15+16)

145.sor: Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (10/77)

146.sor: Hitelfelvétel külföldről (10/78+...+81)

147.sor: Egyéb finanszírozás bevételei (10/113)

148.sor: Finanszírozási bevételek (138+...+147)

149.sor: Finanszírozás összesen (126-137+148 = 125)

150.sor: Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (06/101)

151.sor: Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (06/112)

152.sor: Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (10/98)

153.sor: Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (10/109)

154.sor: Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (122+123+124+36-68-137+148-150-151+152+153)

155.sor: Pénzkészlet január 1-jén

A pénztárak, betétkönyvek és költségvetési bankszámlák pénzkészlete/egyenlege a tárgyév első napján.

156.sor: Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (154+155)

A pénztárak, betétkönyvek és költségvetési bankszámlák pénzkészlete/egyenlege a tárgyidőszak (hónap, negyedév, év) utolsó napján.

157.sor: Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra

A létszám-kategória tartalma a következő: a költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely), amelyhez kapcsolódóan a személyi juttatások előirányzatait tervezik, az átlagkeresetek alakulására vonatkozó követelményeket érvényesítik.

158.sor: Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

A létszám-kategória a munkaügyi statisztika fogalmai szerint munkajogi létszámba tartozó foglalkoztatottakat jelöli. A sor tervezéskor nem tartalmazhat adatot.

10. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[12/a. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

_______________________________
szerv, előirányzat megnevezése
Mérleg-jelentés-R-A1
űrlapoldal
��������������������������������
szektorfejezetcím/alcím.....PIR-törzs számpénzintézeti azonosítószámlatulajdonos azonosító
��������������
Államháztartási egyedi azonosító������
szakágazat
adatközlőadatközlés időpontja����
évidőszak
Ezer forintban
Megnevezés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással
Sor számÁllomány a tárgyév elejénÁllomány változás
pénzforgalmi trazakciók
miatt
Állomány
változás nem
pénzforgalmi tranzakciók
miatt
Egyéb volumen változásÉrtékelésÁllomány a tárgyidőszak végén
12345678
I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118)01
I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118)02
II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)03
II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)04
111/1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések (1711, 1751, 179)05
I/a Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)06
I/b Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)07
1/c Részesedésekből: jegybankban08
111/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752)09
2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731, 1752-ből)10
2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-ből, 1752-ből)11
111/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-böl, 1981-ből)12
3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülre (1911,1921, 1981-ből)13
3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ből, 1941-ből, 1981-ből)14
111.4. Hosszú lejáratú bankbetétek(178)15
4/a Hosszú lejáratú bankbetétekből: devizabetétek (178.-ból)16
111/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)17
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+09+12+15+17)18
Megnevezés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással
SorszámÁllomány a tárgyév elejénÁllomány változás
pénzforgalmi tranzakciók
miatt
Állomány változás nem
pénzforgalmi tranzakciók
miatt
Egyéb volumenváltozásÉrtékelésÁllomány a tárgyidőszak végén
12345678
IV üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16)19
IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163, 164)20
A. Befektetett eszközök összesen (01+03+18+19)21
I. Készletek (21-26)22
I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)23
II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 288-ból)24
II/1/a: Ebből Államháztartáson belül25
II/2. Adósok (281, 288-ból)26
II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)27
3/a Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre (2711, 2721, 278-ból)28
3/b Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-ből, 2741-ből, 278-ból)29
II/4. Egyéb követelések (285-287, 19-böl, 288-ból)30
4/a Támogatási program előlege (2871, 2887-ből)31
4/b Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)32
4/c Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-ből)33
II. Követelések összesen (24+26+27+30)34
III/1. Egyéb részesedések (2951, 298-ból)35
III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ból)36
III/2/2. Kincstárjegyek (2921, 298-ból)37
III/2/3. Kötvények (2931, 298-ból)38
III/2/3/a. Államkötvények (2931-ből, 298-ból)39
III/2/3/b. Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-ből, 298-ból)40
III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ból)41
III. Értékpapírok összesen (35+36+37+38+41)42
IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)43
1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312, 319)44
IV/2. Költségvetési bankszámlák (32)45
2/a Bankszámlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (328, 329)46
Megnevezés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással
Sors zámÁllomány a tárgyév elejénÁllomány változás
pénzforgalmi tranzakciók
miatt
Állomány változás nem
pénzforgalmi tranzakciók
miatt
Egyéb volumenváltozásÉrtékelésÁllomány a tárgyidőszak végén
12345678
IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)47
3/a Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái (348)48
IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36)49
4/a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362)50
4/b Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368)51
IV. Pénzeszközök összesen (43+45+47+49)52
V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)53
V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 397, 398)54
2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922)55
2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923)56
2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925)57
2/dNemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások (398)58
V/3 Költségvetési kiegyenlítő kiadások (394)59
V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)60
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (53+54+59+60)61
B. Forgóeszközök összesen (22+34+42+52+61)62
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+62)63
D. Saját tőke (41)
(/21-15/+22+34+42+49+60) - (75+93+97)
64
E. Tartalékok (42) (15+43+45+47+53+54+59) - (94+95+96)65
I/1. Hosszú lejáraira kapott kölcsönök (435-436)66
I/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361)67
I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból (434)68
2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)69
I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek (431, 432, 433)70
3/a Fejlesztési célú hitelekből: nemzetközi szervezetektől felvett hitelek (433-ból)71
3/b Fejlesztési célú hitelekből: külföldi pénzintézetektől felvett hitelek (433-ból)72
I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)73
4/Ebből részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (4382-ből)74
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (66+68+70+73)75
II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (456-457)76
II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)77
2/a Rövid lejáratú hitelekből: államháztartáson belül (4531, 4541)78
Megnevezés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással
Sor számÁllomány a tárgyév elejénÁllomány változás
pénzforgalmi tranzakciók
miatt
Állomány változás nem
pénzforgalmi tranzakciók
miatt
Egyéb volumenváltozásÉrtékelésÁllomány a tárgyidőszak végén
12345678
II/3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443)79
II/3/a: Ebből Államháztartáson belül80
3/b Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (44-ből)81
ebből: beruházási szállítók (44-ből)82
3/c Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (44-ből)83
ebből: beruházási szállítók (44-ből)84
II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 4551, 43-ból)85
4/a Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból86
4/b Váltótartozások (444)87
4/c Beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43-ból)88
4/d Beruházási, fejlesztési célú kötvények következő évet terhelő törlesztő részletei (43-ból)89
4/e Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (43-ból)90
4/f Kötelezettségek az Európai Unió felé (448-ból)91
II/5. Tartozás rövid lejáratú értékpapírokból92
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (76+77+79+85+92)93
III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)94
III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487)95
III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)96
III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488-489)97
4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (4887)98
4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (4888)99
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (94+95+96+97)100
F) Kötelezettségek összesen (75+93+100)101
FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+65+101)102

[12/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

____________________________________________
szerv, előirányzat megnevezése
-R-B1
űrlap1 oldal
B) A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
���������������������������������������
szektorfejezetcím/alcímPIR-törzsszámÁllamháztartási
egyedi azonosító
adatköziadatközlés időpontjaévidőszak
MegnevezésSorszámTörvény alapján tartós
állami részesedések
nem-pénzügyi
vállalkozásokban
Törvény alapján tartós
állami részesedések
pénzügyi
vállalkozásokban
Részesedések saját
alapítású gazdasági
társaságokban
Részesedések saját
alapítású közhasznú
társaságokban
Részesedések átmeneti időreRészesedések nemzetközi szervezetekbenÖsszesenÖsszesenbői részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
a főkönyvi számlákra való hivatkozással
17.3456789 = (3+ ...+ 8)10
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)01
N o
V
e k e d é s
Alapítás02
Tökeemelés03
Vásárlás készpénzért04
Vásárlás kárpótlási jegy ellenében05
Részesedések tárgyévi pénzforgalmában
jelentkező növekedés összesen (02+03+04+05)
06
Alapítás eszközök átadásával07
Tökeemelés nem pénzügyi eszközök átadásával08
Térítésmentes átvétel09
(szándékosan üresen hagyott sor)10
Átértékelési különbözet (növekedés)11
Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem
jelentkező növekedés összesen (07+08+09+10+11)
12
Növekedések összesen (06+12)13
Értékesítés készpénzért14
C
s ö k k e n e s
Tökekivonás15
Részesedések tárgyévi pénzforgalmában
jelentkező csökkenés összesen (14+15)
16
Értékesítés kárpótlási jegyért17
Térítésmentes átadás18
Felszámolás, végelszámolás miatti kivezetés19
Értékesítés realizált árfolyamvesztesége20
Átértékelési különbözet (csökkenés)21
Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem jelentkező
csökkenés (17+18+19+20+21)
22
Csökkenések összesen /16+22)23
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (1+13-23)24
T á j é k o z t a t óGazdasági és közhasznú társaságok száma a nyitóállományban25
Gazdasági és közhasznú társaságok száma a záróállományban26
Tulajdonost megillető osztalék a részesedések előző évi záróállománya után27
Tárgyévi osztalékbevétel a részesedések előző évi állománya után28
Tárgyévi egyéb osztalékbevétel29
Gazdasági és közhasznú társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén30
Részesedések értékesítésének realizált árfolyamnyeresége (hozambevétel)31

[12/a. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

____________________________________________
szerv, elöirányzat megnevezése
-r-c1
Űrlapoldal
C) A közteher-bevételek adósainak alakulása
���������������������������������������
szektorfejezetcím/alcímPIR-törzsszámiÁllamháztartási
egyedi azonosító
adatközlőadatközlés időpontjaévidőszak
ezer forintban
MegnevezésSor-számÖsszesen
Közteher-bevételAdós típusaBKözteher-bevételAdós típusaBKözteher-bevételAdós típusaB
--------
2333999
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)01
N
ö
v
e
k
e
d
é
s
Előző év(ek) bevételi előírásainak növekedése02
Tárgyévi bevételi előírás03
Tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkező
növekedés összesen (02+03)
04
Növekedések összesen
(=04)
05
C
s
ö
k
k
e
n
é
s
Előző év(ek) bevételi előírásának csőkkenése helyesbítés miatt06
Előző év(ek) bevételi előírásának csőkkenése tartozás elengedés miattt 07
Előző év(ek) bevételi előírásának csőkkenése felszámolás, megszűnés miatt08
Tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkező
csökkenés összesen (06+07+08)
09
Tárgyévi befizetés előző év(ek) bevételi előírásának teljesítésére10
Tárgyévi befizetés tárgyévi bevételi előírás teljesítésére11
Tárgyévi befizetés tárgyévet kővető évi bevételi előírás teljesítésére12
Tárgyévi pénzforgalomban jelentkező csökkenés
összesen (10+11+12)
13
Csökkenések összesen
(09+13)
14
Tárgyévi záróállomány (01+05-14)15
Tárgyévi (tárgyidőszaki) eredményszemléletű bevétel16
Tárgyévi (tárgyidőszaki) fizetés-esedékességi bevétel17

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2008.

01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása)

01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

01-R-C űrlap: A közteher-bevételek adósainak alakulása

01. űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS

Az űrlap a központi költségvetési szervek, a társadalombiztosítási költségvetési szervek, az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítási pénzügyi alapok és a fejezeti kezelésű költségvetési előirányzatok (beleértve a fejezeti kezelésű előirányzatként megtervezett központi beruházásokat és támogatási célprogramokat is), a központi kezelésű (ún. nemzetgazdasági) előirányzatok, a vagyonkezelő szervezetek, valamint a helyi és települési, illetve területi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: az államháztartási szervezetei) kettős könyvvezetési kötelezettsége alapján az eszközök és a források évközi alakulásának áttekintésére szolgál.

A mérlegjelentés minden adatszolgáltatási időszakában a tárgyév eleji (január 1-jei) nyitóállományból kiindulva az adatszolgáltatási időszak teljes halmozott forgalmát kell szerepeltetni.

Az űrlap három részből áll:

A) Az eszközök és a források alakulása

B) A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

C) A közteher-bevételek adósainak alakulása

Az űrlap használatát az államháztartásról szóló 1992. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) végrehajtására szolgáló, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) XIII. fejezetének 145. §-a írja elő.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2008.

01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása)

Az űrlap elsősorban a pénzügyi eszközök és kötelezettségek alakulását részletezi, figyelemmel a negyedéves nemzeti számlák államháztartási komponenseinek összeállítására vonatkozó hazai és nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségre. Az űrlap az éves könyvviteli mérlegtől eltérően kiemeli a pénzügyi eszközök és kötelezettségek államháztartáson belüli elszámolásait és a külfölddel szembeni követeléseket, illetve tartozásokat, ideértve a devizában vezetett bankszámlákat és a valutapénztárakat is.

Az űrlapot a fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a könyvvezetés kialakult rendjéhez igazodóan kell kitölteni. Amennyiben a fejezeti költségvetésbe integrált elkülönített állami pénzalap továbbra is önálló könyvvezetést végez, a jogutód "támogatási célprogram" önálló adatszolgáltató lehet. A fejezetért felelős szerv ellenőrizni tartozik a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó adatszolgáltatás teljességét. A központi kezelésű előirányzatok (nemzetgazdasági elszámolások, államadóssági elszámolások) eszközeinek és forrásainak teljes körűségéről -beleértve az Államadósság Kezelő Központ Zrt. és más analitikus helyek elszámolásait is - a Magyar Államkincstár gondoskodik.

Az időközi mérlegjelentés összeállítása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SzVhr.) által elrendelt könyvvezetés adataiból történik.

Az űrlap adatai követik a könyvviteli mérleg sorait, illetve egyes tételeket kiemelten is bemutatnak. A mérlegjelentés kitöltése a negyedéves főkönyvi kivonat állományi számlák oszlopainak egyenleg rovat-párjában szereplő adatok alapján, a könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget tartalmazó rendelkezésekben előírt főkönyvi feladásokra támaszkodva történik. A kitöltést megelőzően a leltározást, a zárlati műveleteket nem kell elvégezni.

Az űrlap egyes sorai tartalmazzák a főkönyvi számlákra történő hivatkozásokat.

Az űrlap oszlopai az eszközöknek és a forrásoknak a tárgyév első napján (január 1-jén) és a tárgyidőszak végén megállapított állományát, és a tárgyidőszakban bekövetkezett (halmozott) állományváltozások összetevőit, ezen belül a pénzforgalmi és nem pénzforgalmi tranzakciókat, az egyoldalú (partner nélküli) volumenváltozást eredményező eseményeket, valamint az átértékeléseket (beleértve a piaci értéken alapuló terven felüli értékcsökkenést, az értékvesztést, a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását és az értékhelyesbítéseket) tartalmazzák.

A 412 Tőkeváltozás főkönyvi számla bontására vonatkozó előírás olyan szerkezetet tartalmaz, amely a változásokat az ezen űrlap 4-7. oszlopainak megfelelő tartalom szerint bontja szét.

Az űrlap 3. oszlopa: Állomány a tárgyév elején

Az eszközöknek és forrásoknak az adatszolgáltatási tárgyév első napján (minden adatszolgáltatási időszakban a január 1-jén) kimutatott állománya, melyeknek meg kell egyezniük az előző évi éves mérlegbeszámoló adataival, a megfeleltethetőség szintjén.

Az űrlap 4. oszlopa: Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt

Az űrlap 4. oszlopa a könyvvezetésben feljegyzendő pénzforgalmi események hatásaként jelentkező állományváltozásokat foglalja össze. Tranzakciónak tekintünk egyébként minden olyan gazdasági eseményt, amely két gazdasági szervezet, illetve egy gazdasági szervezet két különböző rendeltetésű (önálló elszámolású) szervezeti egysége között kölcsönös megállapodás alapján jön létre. A tranzakció fogalmába - a kialakított módszertani konvenció alapján - beletartozik a közterhek megfizetése is. A hatályos számvitel az államháztartásban döntően a pénzforgalomban jelentkező gazdasági eseményeket rögzíti, de egyre nagyobb jelentőséggel bírnak azok a könyvelési tételek is, amelyek a számviteli feljegyzésre kerülő gazdasági-pénzügyi eseményeket az üzleti világban szokásos tartományban értelmezik. Annak érdekében, hogy a tranzakciók mindkét - pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli - csoportja megismerhetővé váljék, a mérlegtételek változásaiból a pénzforgalomban jelentkező eseményeknek betudható hányad a beszámoló pénzforgalmi adataival összeegyeztethető legyen, az űrlap a tranzakciókat két külön oszlopban tünteti fel. A pénzforgalomban jelentkező tranzakciók a 4. oszlopban kapnak helyet.

Idetartozik ennek megfelelően minden olyan gazdasági esemény, amelynek a pénzforgalma a 31-36. számlacsoportokban jelenik meg.

A könyvvezetési kötelezettségek módosulásával összhangban a követelések és a kötelezettségek állományában, valamint a raktárral rendelkező államháztartási szervezeteknél a készletek állományában bekövetkező változások közül a pénzforgalomban is jelentkező forgalmat ebben az oszlopban kell feltüntetni.

Fontos szempont, hogy amennyiben valamely vagyonelem értékesítése, eladása során a könyv szerinti nyilvántartási érték és a tranzakciós pénzforgalmi érték eltér, a 4. oszlopban a tranzakció pénzforgalmi értékét (pl. az eladási árat), míg a nyilvántartási érték és tranzakciós érték különbözetét (a tartási nyereséget vagy veszteséget) a 7. oszlopban kell feltüntetni.

Egyes mérlegtételek speciális elszámolásait az űrlap sorainak részletes ismertetése tartalmazza.

Az űrlap 5. oszlopa: Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt

Az űrlap 5. oszlopa a könyvvezetésben feljegyzendő gazdasági események (tranzakciók) következményeként adódó, pénzforgalomban nem jelentkező események hatásaként jelentkező állományváltozásokat foglalja össze. Idetartoznak pl. a térítésmentes átadások-átvételek (Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 38 űrlap 08 és 15 sorának megfelelően), a saját kivitelezésben megvalósított és az állományi számlákon nyilvántartásba vett aktivált eszközök értéke (Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 38 űrlap 06 sorának megfelelően), továbbá az adósság-elengedés, amely a két fél megállapodásán alapul.

Ugyancsak itt kell kimutatni a tárgyi eszközök értékcsökkenését (Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 38 űrlap 20-21. sorával egyezően), amelyet az SzVhr. 30. §-ának előírásai alapján negyedévente kell elszámolni. Az értékcsökkenés (ide nem értve a terven felüli értékcsökkenést) elszámolása a statisztikai szabványok szerínt tranzakciónak minősül, mégpedig speciális tranzakciónak, mert noha nincs partner, de a statisztika különbséget tesz egy adott szervezeti egység két különböző minősége (jelen esetben az eszköz tulajdonosa és a termelést végző) között.

Fontos szempont, hogy amennyiben valamely vagyonelem átadása során a könyv szerínti nyilvántartási érték és a tranzakciós elszámolási érték eltér, az 5. oszlopban a tranzakció elszámolási árát, míg a nyilvántartási érték és tranzakciós érték különbözetét (a tartási nyereséget vagy veszteséget) a 7. oszlopban kell feltüntetni.

A készletek állományának készletfelhasználással kapcsolatos változását, az adósok állományának előírással, bevallással, esetleg számlázással kapcsolatos változását, az áruszállításból és szolgáltatásból származó követelések állományának számlázással, előírással kapcsolatos változását ugyancsak ebben az oszlopban kell elszámolni.

Egyes mérlegtételek speciális elszámolásait az űrlap sorainak részletes ismertetése tartalmazza.

Az űrlap 6. oszlopa: Egyéb volumenváltozás

Az űrlap 6. oszlopa a szokásos gazdasági események (tranzakciók) közé nem tartozó, az eszközök, készletek, követelések, kötelezettségek volumenét - általában rendkívüli jelleggel és tranzakciós partner nélküli módon -befolyásoló állományváltozásokat foglalja össze. Ilyen volumenváltozások az eszközök gazdasági megjelenése (pl. talált, fellelt eszközök), eltűnése a gazdasági ciklusból (selejtezés, megsemmisítés), a katasztrófaveszteségek (fizikai eltűnés, megsemmisülés), az ellenérték nélküli kisajátítás (elkobzás), az eszközöket kivételesen érintő, váratlan és nagymértékű volumenváltozás (rendkívüli események), a besorolási rendszerek és a besorolások módosulásával kapcsolatos osztályozásbeli mozgások. Idetartozik még az az adósságleírás is, amely kivételes, egyoldalú intézkedés, és az adós már nem létezik, azaz nem lehetséges az adós könyveiből is a tartozást kivezetni. A behajthatatlan követelés hitelezési veszteségként való leírását ebben az oszlopban kell elszámolni. Csak az ilyen esetek tartoznak az egyéb volumenváltozások közé, mert ahol létezik az adós, s így az államháztartásban könyvelt adósság-elengedési, -mérséklési esemény tükörképét is könyvelik, tranzakciónak minősül és az 5. oszlopba tartozik.

Az űrlap 7. oszlopa: Értékelés

Az űrlap 7. oszlopa az állományváltozások azon összetevőit mutatja be, amely változások során az eszközök, követelések, kötelezettségek egyedileg és volumenben nem változnak, azonban a tárgyidőszakban lezajló külső folyamatok hatására értékük megváltozik. Ezek az értékelési, újraértékelési elszámolások alkotják az itt kimutatandó változásokat.

Az államháztartásba tartozó szervezetek eszközeiket és kötelezettségeiket a könyvvezetésre és beszámolásra vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott időközönként, év végén, meghatározott dokumentumokban (pl. számviteli politika) rögzített módon értékelik, illetve értékváltozást számolnak el (pl. valuta-pénztárak és devizaértékpapírok értékelési különbözete; gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, továbbá a követelések, a készletek értékvesztése, a korábban elszámolt értékvesztések visszaírása; immateriális javak és tárgyi eszközök piaci érték változása miatti terven felüli értékcsökkenése, piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítése, a korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírása) .

A Magyar Államkincstárban a pénzügyi eszközök értékelésére vonatkozó speciális szabályokat a könyvvezetését és beszámolási kötelezettségét szabályozó többször módosított 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezései határozzák meg.

Az űrlap 8. oszlopa: Állomány a tárgyidőszak végén

Az eszközöknek és forrásoknak az adatszolgáltatás tárgyidőszakának (tárgynegyedévének) utolsó napján kimutatott állománya, amely számszakilag megegyezik a tárgyév első napján kimutatott állományban a tárgyidőszakban a négy állományváltozási jogcímen (4-7. oszlopban) kimutatott együttes (+/-) változás eredményeként adódó záróállománnyal (8. oszlop = 3. oszlop +/- 4. oszlop +/- 5. oszlop +/- 6. oszlop +/- 7. oszlop), illetve az éves mérleg megfelelő adataival.

Az űrlap egyes sorainak meghatározása a negyedéves főkönyvi kivonat állományi számláinak összesítésével történik, az űrlap sorai tartalmazzák a főkönyvi számlákra történő hivatkozásokat.

Az űrlap 01-02. sora: I. Immateriális javak

Az immateriális javak között kell kimutatni a nem anyagi eszközöket, így a vagyonértékű jogokat (kivéve az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat), a szellemi termékeket és az egyéb immateriális javakat. A mérlegjelentésben a bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözetét kell feltüntetni (január 1-jei nettó érték +/- évközi állományváltozások) . Az elszámolt lineáris értékcsökkenést az 5. oszlopban kell feltüntetni. A nem a piaci érték változásán alapuló terven felüli értékcsökkenést (pl. megsemmisülés, megrongálódás, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válás) a 6. Egyéb volumenváltozás oszlopban, míg a piaci érték változása miatti terven felül értékcsökkenést, illetve ennek visszaírását, továbbá a piaci értékre történő értékhelyesbítést, a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.

Az immateriális javak beszerzésére adott előleg értékvesztését és a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.

Az immateriális javakra adott előlegek kiemelése a 02. sorban a beruházási kiadások eredményszemléletű adatának előállítását szolgálják.

Az űrlap 03-04. sora: II. Tárgyi eszközök

Tárgyi eszközként mutatandó ki a gazdálkodó szerv működését egy éven túl szolgáló földterület, telek, erdő, épület, egyéb építmény, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, gép, berendezés és felszerelés, jármű, tenyészállatok függetlenül attól, hogy meddig szolgálják a vállalkozás tevékenységét. A mérleg-jelentésben a bruttó érték és az értékcsökkenés különbözetét kell feltüntetni (január 1-jei nettó érték +/- évközi állományváltozások) . Az elszámolt lineáris értékcsökkenést az 5. oszlopban kell feltüntetni. A nem a piaci érték változásán alapuló terven felüli értékcsökkenést (pl. megsemmisülés, megrongálódás, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válás) a 6. Egyéb volumenváltozás oszlopban, míg a piaci érték változása miatti terven felül értékcsökkenést, illetve ennek visszaírását, továbbá a piaci értékre történő értékhelyesbítést, a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.

A tárgyi eszközök javak beszerzésére adott előleg értékvesztését és a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.

A Beruházásra adott előlegek kiemelése a 04. sorban a beruházási kiadások eredményszemléletű adatának előállítását szolgálják.

Az űrlap 05-08. sora: Tulajdoni részesedést jelentő befektetések

Vállalkozásokba tartósan (egy évnél hosszabb időre szólóan) jövedelemszerzés céljából befektetett pénzügyi eszközként kell kimutatni a részesedéseket. Az űrlap sorai a vállalkozás jellege alapján részletezik a gazdasági társaságokban meglévő részesedéseket, a 06. sor a nem pénzintézeti tevékenységet végző vállalkozásokban, a 07. sor a pénzügyi (pénz- és hitelintézeti, biztosítóintézeti, pénzügyi közvetítői tevékenységet végző) vállalkozásokban elhelyezett pénzügyi befektetéseket tartalmazza.

A hatályos számviteli előírások szerint a gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetést a társasági szerződésben meghatározott alapításkori értéken, illetve vételi áron kell nyilvántartásba venni, és év végén értékvesztést kell elszámolni, ha a gazdasági társaság piaci megítélése a befektetés nyilvántartási értéke alá csökken.

A számviteli törvény és végrehajtási rendeletei alapján az értékvesztés visszaírására, illetve a tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapíroknál a piaci értéken alapuló értékhelyesbítésre is mód van.

A pénzforgalommal kapcsolatos alapítás, tőkeemelés miatti állománynövekedést, valamint az értékesítés, illetve tőkekivonás miatti állománycsökkenést a 4. oszlopban; a természetbeni apporttal kapcsolatos alapítás, tőkeemelés, továbbá a kárpótlási jegy cseréből származó csökkenést az 5. oszlopban; a felszámolás, végelszámolás miatti kivezetést a 6. oszlopban; a Szt. 54. §-ában foglaltak szerinti értékvesztést, illetve az értékvesztés visszaírását, továbbá a piaci értékre történő értékhelyesbítést a 7. oszlopban kell szerepeltetni.

Az űrlap 09-11. sora: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Befektetett pénzügyi eszközként kell kimutatni az egy évnél hosszabb időre szólóan, tartós jövedelemszerzés céljából birtokolt értékpapírokat. Az értékpapírokból - az államháztartáson belüli adósságkonszolidáció elvégezhetősége érdekében - fel kell tüntetni az Állam által kibocsátott kötvényeket (10. sor) és a helyi önkormányzatok által kibocsátott kötvényeket (11. sor) .

A hatályos számviteli előírások szerint az értékpapírokat tényleges beszerzési áron kell nyilvántartásba venni, a nyilvántartás szerinti értéket viszont év végén csökkenteni kell akkor, ha a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy éven keresztül a piaci megítélése alacsonyabb, mint a nyilvántartási érték.

Az értékpapírok vásárlása miatti változást a 4. oszlopban, az eladás miatti állományváltozások kapcsán a kapott ellenértéket szintén a 4. oszlopban, a kapott ellenérték és a nyilvántartási érték különbözetét, a Szt. 54. §-a szerinti értékvesztést, illetve az értékvesztés visszaírását, valamint a Magyar Államkincstámál az átértékeléseket a 7. oszlopban kell szerepeltetni.

Az űrlap 12-14. sora: Tartósan adott kölcsönök

Befektetett pénzügyi eszközként kell kimutatni - az éven túli lejárattal - adott kölcsönöket, továbbá az egyéb hosszú lejáratú követeléseket (pl. pénzügyi lízingből, halasztott fizetésből eredő követeléseket) . Az adott kölcsönökből, illetve hosszú lejáratú követelésekből - az államháztartáson belüli adósságkonszolidáció elvégezhetősége érdekében - fel kell tüntetni az államháztartáson belülre - támogatási célú kölcsön, visszterhes támogatás formájában - nyújtott kölcsönállományt (13. sor), valamint - a nemzetközi adatszolgáltatások teljesíthetősége érdekében - a külföldre adott kölcsönök állományát (14. sor) .

A kölcsönök nyújtása, visszatérülése, illetve egyéb hosszú lejáratú követelések keletkezése, megszűnése miatti állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következő évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, és az egyoldalú adósságleírást a 6. oszlopban kell szerepeltetni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.

Az űrlap 15-16. sora: Hosszú lejáratú bankbetétek

Befektetett pénzügyi eszközként kell - az éven túli - hosszú lejáratú bankbetéteket kimutatni.

A betételhelyezés, illetve betét-visszavonás (visszavezetés) miatti állományváltozásokat a 4. oszlopban kell szerepeltetni.

A devizabetétek évközi mozgása során jelentkező árfolyam-veszteséget vagy -nyereséget, valamint az átértékelését a 7. oszlopban kell kimutatni.

Az űrlap 17. sora: Egyéb hosszú lejáratú követelések

Egyéb hosszú lejáratú követelésként kell kimutatni az éven túli részletre, illetve halasztott fizetéssel történő értékesítés miatti követeléseket.

A követelés keletkezését és a következő évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, pénzforgalmi teljesülésüket a 4. oszlopban, az egyoldalú követelés-leírást (pl. az adós jogutód nélkül megszűnt) a 6. oszlopban, az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell kimutatni.

Az űrlap 19-20. sora: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök és értékhelyesbítésük

Itt kell kimutatni az államháztartás szervezetei tulajdonában lévő azon eszközöket, amelyek üzemeltetését, működtetését, kezelését szerződéses formában más gazdálkodó szervre bízta, illetve koncesszióba adta. Ugyancsak itt kell kimutatniuk a helyi önkormányzatoknak a kezelésbe vett kincstári vagyon állományát.

Az újabb átadások és a visszavezetések alapján bekövetkező állományváltozásokat az 5. oszlopban kell szerepeltetni.

A nem a piaci érték változásán alapuló terven felüli értékcsökkenést (pl. megsemmisülés, megrongálódás, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válás) a 6. Egyéb volumenváltozás oszlopban, míg a piaci érték változása miatti terven felül értékcsökkenést, illetve ennek visszaírását, továbbá a piaci értékre történő értékhelyesbítést a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.

Az űrlap 22-23. sora: Készletek

Itt kell kimutatni a vásárolt és saját termelésű készletek, valamint (a 23. sorban kiemelve) a követelés fejében átvett eszközök és készletek állományát, illetve annak változását.

A vásárolt készleteket tényleges bekerülési értéken kell kimutatni. A követelés fejében átvett eszközöket - ha jogszabály, szerződés, megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik - a kiváltott követelés összegével azonos összegben kell nyilvántartásba venni.

A hatályos számviteli előírások alapján az analitikus nyilvántartásban szereplő állományok változását kell a főkönyvi számlákra átvezetni, a raktárral rendelkezők esetében a pénzforgalommal összefüggő változásokat (pl. beszerzés, értékesítés) az űrlap 4. oszlopában, egyébként az 5. oszlopában kimutatni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.

Az űrlap 24-25. sora: Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból

Az államháztartás szervezetei által teljesített és a vevő, igénybe vevő által teljesítésként elismert termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékeként még nem fizetett követelések állománya az analitikus nyilvántartások feladásai alapján.

A követelések állományának pénzforgalomban jelentkező változását az űrlap 4. oszlopában, a pénzforgalomban nem jelentkező megállapodáson alapuló változását az űrlap 5. oszlopban, míg az esetlegesen előforduló egyoldalú követelés-leírást a 6. oszlopban kell kimutatni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.

Az államháztartáson belüli áruszállításból és szolgáltatásokból származó követelések kiemelése a 25. sorban a konszolidált államháztartási adatok előállítását szolgálja.

Az űrlap 26. sora: Adósok

Az adósok a közterhek beszedésével, illetve az államháztartás szervezetei működésével, az önkormányzati lakás-és helyiséggazdálkodással, bérbeadással kapcsolatosan keletkező, fennálló követelések állománya, az analitikus nyilvántartások feladásai alapján. Az adósok kimutatott állománya magában foglalja az előlegeket (pl. adóelőlegeket) és a hátralékokat, hozzászámítva a késedelmi pótlékokat és bírságokat is. Az állomány nem tartalmazhatja a túlfizetéseket, azokat a kötelezettségek között kell szerepeltetni.

Az adósok állományának pénzforgalomban bekövetkező változását az űrlap 4. oszlopában, egyéb változását (előírások, előírások módosítása megállapodás alapján) az űrlap 5. oszlopában, míg az esetlegesen előforduló egyoldalú követelés-leírást a 6. oszlopban kell kimutatni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.

Az űrlap 27-29. sora: Rövid lejáratú kölcsönök

Éven belüli visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott kölcsönök fennálló állománya, amelyből ki kell emelni az államháztartáson belüli szervezetnek (28. sor) támogatási célú kölcsön, visszterhes támogatás formájában, illetve külföldi szervezetnek (29. sor) nyújtott kölcsönállományt.

A kölcsönök nyújtása, illetve visszatérülése miatti, pénzforgalomban is jelentkező állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következő évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, az esetlegesen előforduló egyoldalú követelés-leírást a 6. oszlopban kell szerepeltetni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.

Az űrlap 30-33. sora: Egyéb követelések

A munkavállalókkal, illetve az államháztartás szervezeteinek tevékenységével kapcsolatos, az űrlap 24-29. soraiba nem tartozó, nyilvántartott követelések állománya.

A követelések keletkezése, illetve teljesítése miatti, pénzforgalomban jelentkező állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következő évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, az esetlegesen előforduló egyoldalú követelés-leírást a 6. oszlopban kell szerepeltetni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.

A támogatási program előlegének kiemelése a 31. sorban, a nemzetközi támogatási programok miatti követelése kiemelése a 32. sorban, az Európai Unióval szemben fennálló követelések kiemelése a 33. sorban az uniós pénzeszközökkel való elszámolást célozza.

Az űrlap 35. sora: Egyéb részesedések

A forgatási célú egyéb részesedések értékpapírok vásárlásából, illetve értékesítéséből adódó, tranzakciós árfolyamon számolt állományváltozásokat az űrlap 4. oszlopában, a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték különbözetét a 7. oszlopban kell kimutatni.

Az űrlap 36. sora: Kárpótlási jegyek

Az államháztartás szervezetei által forgatási célból, nem tartós befektetésként birtokolt, illetve jogszabályban meghatározott esetekben fizetőeszközként elfogadott kárpótlási jegyek állománya.

A kárpótlási jegyek vásárlásából, illetve értékesítéséből adódó, pénzforgalomban jelentkező állományváltozásokat az űrlap 4. oszlopában, a fizetőeszközként (eszközökért cserébe kapott) birtokba került kárpótlási jegyeket az 5. oszlopban kell szerepeltetni. A 4-5. oszlopban minden esetben a tranzakciós árfolyamot kell alkalmazni (pl. értékesítésnél a 4. oszlopban a ténylegesen kapott vételárat, míg a könyv szerinti érték és a ténylegesen elért árfolyam különbözetét (a realizált árfolyamveszteséget, -nyereséget) a 7. oszlopban kell feltüntetni.

Az űrlap 37. sora: Kincstárjegyek

Az államháztartás szervezetei által - jogszabály által megengedetten - forgatási célból, nem tartós befektetésként birtokolt kincstárjegyek állománya.

A kincstárjegyek vásárlásából, illetve értékesítéséből adódó, tranzakciós értéken elszámolt állományváltozásokat az űrlap 4. oszlopában kell kimutatni; az átértékeléseket, ideértve a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték különbözetét is pedig a 7. oszlopban.

Az űrlap 38-40. sora: Kötvények

Az államháztartás szervezetei által - jogszabály által megengedetten - forgatási célból, nem tartós befektetésként birtokolt kötvények állománya.

Az államháztartáson belüli hitelviszonyok azonosítása érdekében a kötvények állományából ki kell emelni az Állam által (39. sor) és a helyi önkormányzatok által (40. sor) kibocsátott kötvények állományát.

A kötvények vásárlásából, illetve értékesítéséből adódó, tranzakciós értéken elszámolt állományváltozásokat az űrlap 4. oszlopában, a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték különbözetét, valamint a Magyar Államkincstárnál az átértékeléseket a 7. oszlopban kell kimutatni.

Az űrlap 41. sora: Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok

Az államháztartás szervezetei által - jogszabály által megengedetten - forgatási célból, nem tartós befektetésként birtokolt, a kárpótlási jegyek, kincstárjegyek és kötvények közé nem tartozó egyéb értékpapírok állománya, ideértve a forgatási célból birtokolt részesedéseket is.

Az egyéb értékpapírok vásárlásából, illetve értékesítéséből adódó, tranzakciós árfolyamon számolt állományváltozásokat az űrlap 4. oszlopában, a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték különbözetét a 7. oszlopban kell kimutatni.

Az űrlap 43-44. sora: Pénztárak és betétkönyvek

Az államháztartás szervezeteinek pénztáraiban és betétkönyveiben lévő pénzeszközök állománya, amelyből a külföldi pénznemben tartott pénzeszközök (forintban kimutatott) állományát a 43. sorban kell szerepeltetni. Az értékelés év végén a mérlegfordulónapon a választott hitelintézetnél érvényes valuta-, devizavételi és -eladási árfolyamának átlagán számított forintérték, vagy az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyam alapján történik. A pénzforgalommal kapcsolatos tranzakciók miatti állományváltozást az űrlap 4. oszlopában, az értékelés miatti különbözetet a 7. oszlopban kell kimutatni.

Az űrlap 45-46. sora: Költségvetési bankszámlák

Az államháztartás szervezeteinek bankszámlán kezelt pénzeszközállománya, amelyből a külföldi pénznemben tartott pénzeszközök (forintban kimutatott) állományát a 46. sorban kell szerepeltetni. A pénzforgalommal kapcsolatos tranzakciók miatti állományváltozást az űrlap 4. oszlopában, az értékelés miatti különbözetet a 7. oszlopban kell kimutatni.

Az űrlap 47-48. sora: Elszámolási számlák

Az államháztartás kincstári körbe tartozó szervezetei elszámolási számláinak (előirányzat-felhasználási keretszámlák, célelszámolási és elkülönített számlák) állománya. Az elszámolási számlák állományának változását a 45-46. soroknál leírtak szerint kell kimutatni.

Az űrlap 49-51. sora: Idegen pénzeszközök számlák

Az államháztartás szervezeteinek működési körén kívül eső, nem a költségvetési elszámolások részét képező, de általuk kezelt pénzeszközök állománya. Az idegen elszámolási számlák állományának változását az űrlap 4. oszlopában kell kimutatni.

A nemzetközi támogatási programok lebonyolítási- és devizaszámláinak kiemelése a 50. és 51. sorban az uniós pénzeszközökkel való elszámolást célozza.

Az űrlap 53-60. sora: Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Az államháztartás szervezeteinek pénzeszközeit olyan pénzmozgások is befolyásolják, amelyek a rendelkezésre álló pénzeszközöket időlegesen, rendezési kötelezettséggel csökkentik. Ezek egy része a költségvetési működéssel, más részük költségvetésen kívüli elszámolásokkal kapcsolatos. Az aktív pénzügyi elszámolások esetében időben először egy kiadás (vagyis pénzkészlet-csökkenés) jelentkezik, amely később megtérüléssel (vagyis pénzkészletnövekedéssel) rendeződik. Az űrlap sorai az éves mérleggel egyezően részletezi a költségvetési elszámolási körbe tartozó függő (53. sor), átfutó (54. sor), kiegyenlítő (59.) tételeket, valamint a költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolásokat (60. sor) .

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állományának változását az űrlap 4. oszlopában kell szerepeltetni. Amennyiben egy itt elszámolt kiadásból végleges kiadás lesz, ugyanezen az oszlopon belüli átrendezéssel kell elszámolni a költségvetési kiadások növekedését és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások kiadásainak csökkenését (negatív kiadás) .

A költségvetési aktív átfutó elszámolások egyes tételeinek kiemelése a pénzforgalmi adatok eredményszemléletesítését szolgálja: a személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos elszámolását (55. sor), a megelőlegezett társadalombiztosítási és családi támogatásokat (56. sor) és a szállítóknak adott előlegeket (57. sor) illetően.

A nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások kiemelése az 58. sorban az uniós pénzeszközökkel való elszámolást célozza.

Az űrlap 64. sora: D/ Saját tőke

Az induló tőke, a tőkeváltozások és az értékelési tartalék összértéke az eszközök és források egyes oszlopokban elszámolt változásait is tartalmazza. A D/ Saját tőke záró állományát a mérlegösszefüggéseknek megfelelően egyeztetni kell.

Az űrlap 65. sora: E/ Tartalékok

A tárgyévi, illetve az előző évi tartalékelszámolási számlák egyenlege. Az egyes oszlopokba beírandó összeget a mérlegösszefüggés alapján [költségvetési pénzeszközök + költségvetési aktív pénzügyi elszámolások - (mínusz) költségvetési passzív pénzügyi elszámolások] kell kiszámítani.

Az űrlap 66-67. sora: Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

Éven túli visszafizetési kötelezettséget képező kölcsöntartozások állománya, amelyből ki kell emelni az államháztartáson belüli szervezettel szemben fennálló, támogatási célú kölcsönök, visszterhes támogatások igénybevétele miatti tartozást (67. sor) .

A hosszú lejáratra kapott kölcsönök keletkezése, illetve megszűnése miatti, pénzforgalomban jelentkező állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következő évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, az esetleges egyoldalú elengedéseket a 6. oszlopban kell feltüntetni.

Az űrlap 68-69. sora: Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

A fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, általában éven túli visszafizetési kötelezettséggel kibocsátott értékpapírok (alapvetően kötvények) fennálló tartozásállománya, év végén csökkentve a tárgyévet követő évben törlesztésre esedékes összegekkel, amelyeket az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között (89. sorban) kell kimutatni.

A hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, illetve törlesztése miatti tartozásállomány-változásokat a 4. oszlopban, a következő évben esedékes törlesztőrészletek rövid lejáratú kötelezettségre történő átvezetése miatti állománycsökkenést és a következő évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, és az esetlegesen előforduló egyoldalú adósságleírást a 6. oszlopban, valamint a devizában fennálló kötelezettségek átértékeléseit a 7. oszlopban kell szerepeltetni.

Az űrlap 70-72. sora: Beruházási és fejlesztési hitelek

A hosszú lejáratú - éven túli - visszafizetési kötelezettséggel felvett beruházási és fejlesztési hitelek fennálló állománya, év végén csökkentve a tárgyévet követő évben törlesztésre esedékes összegekkel, amelyeket az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között (88. sorban) kell kimutatni.

A hosszú lejáratú hitelek állományából bemutatásra ki kell emelni a nemzetközi fejlesztési szervezetektől (71. sor), illetve a külföldi pénzintézetektől (72. sor) felvett fennálló hitelállományt.

A hitelek felvétele, illetve törlesztése miatti állományváltozásokat a 4. oszlopban, a következő évben esedékes törlesztőrészletek rövid lejáratú kötelezettségre történő átvezetése miatti állománycsökkenést és a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következő évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, és az esetlegesen előforduló egyoldalú adósságleírást a 6. oszlopban, valamint a devizában fennálló kötelezettségek átértékeléseit a 7. oszlopban kell szerepeltetni.

Az űrlap 73. sora: Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Éven túli fizetési vagy visszafizetési kötelezettséget képező, a 66-72. sorokba nem tartozó kötelezettségek állománya. Tájékoztatásul be kell mutatni (87. sor) azokat a hosszú lejáratú fizetési kötelezettségeket, amelyek részletvásárlással, halasztott fizetéssel megvalósuló eszközbeszerzések, beruházások, felújítások miatt keletkeznek, s nem szerepelnek a szállítókkal szembeni kötelezettségek (77-78. sor) között.

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek keletkezése, illetve megszűnése miatti, pénzforgalomban jelentkező állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következő évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, az esetleges egyoldalú elengedéseket a 6. oszlopban kell feltüntetni.

Az űrlap 76. sora: Rövid lejáratú kölcsönök

Éven belüli visszafizetési kötelezettséget képező, a 79-92. sorokba nem tartozó kötelezettségek állománya, növelve a hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő kötelezettségeinek rövid lejáratú kötelezettségre átvezetett esedékes összegeivel.

A rövid lejáratú kölcsönök keletkezése, illetve megszűnése miatti, pénzforgalomban jelentkező állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló elengedést az 5. oszlopban kell szerepeltetni.

Az űrlap 77-78. sora: Rövid lejáratú hitelek

A rövid lejáratú - éven belüli - visszafizetési kötelezettséggel felvett hitelek fennálló állománya, amelyből ki kell emelni az államháztartáson belüli rövid lejáratú hitelállományt (78. sor) .

A hitelek felvétele, illetve törlesztése miatti, pénzforgalomban jelentkező állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést az 5. oszlopban kell szerepeltetni.

Az űrlap 79-84. sora: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni az áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó, általános forgalmi adót a számviteli előírások szerinti esetekben tartalmazó kötelezettséget, megbontva azokat a tárgyévi költségvetést (81. sor), illetve a tárgyévet követő évet terhelő kötelezettségekre (83. sor), valamint a jogszabály által lehetővé tett esetekben kibocsátott váltókkal kapcsolatos elszámolásokat.

A szállítókkal szembeni tartozások állományát az analitikus nyilvántartások feladásai alapján kell meghatározni, az állományváltozások pénzforgalomból adódó változásának adatait a 4. oszlopban, egyéb változásait az 5. oszlopban kell feltüntetni.

A beruházási szállítók kiemelése a 82. és 84. sorban a beruházási kiadások eredményszemléletű adatának előállítását szolgálják.

Az űrlap 85-91. sora: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Éven belüli visszafizetési kötelezettséget képező, 76-84. sorokba nem tartozó kötelezettségek állománya, növelve a hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő kötelezettségeinek rövid lejáratú kötelezettségre átvezetett esedékes összegeivel. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből ki kell emelni a hosszú lejáratú hitelek, kötvények következő évet terhelő törlesztő részleteit (88. és 89. sor), az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évben esedékes fizetési részleteit (90. sor), a tárgyévet terhelő egyéb (76-84. sorokba nem tartozó) rövid lejáratú kötelezettségeket (85. és 86. sor) .

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek keletkezése, illetve megszűnése miatti, pénzforgalomban jelentkező állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló elengedést és a következő évi részlet átsorolását az 5. oszlopban kell szerepeltetni.

Az űrlap 92. sora: Tartozás rövid lejáratú értékpapírokból

Éven belüli visszafizetési kötelezettséggel kibocsátott értékpapírok fennálló tartozásállománya. A rövid lejáratú értékpapírok kibocsátásából származó kötelezettségek keletkezése, illetve megszűnése miatti, pénzforgalomban jelentkező állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló elengedést az 5. oszlopban kell szerepeltetni.

Az űrlap 94-99. sora: Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

Az államháztartás szervezeteinek pénzeszközeit olyan pénzmozgások is befolyásolják, amelyek a rendelkezésre álló pénzeszközöket időlegesen, rendezési kötelezettséggel növelik. Ezek egy része a költségvetési működéssel, más részük költségvetésen kívüli elszámolásokkal kapcsolatos. A passzív pénzügyi elszámolások esetében időben először egy bevétel (vagyis pénzkészlet-növekedés) jelentkezik, amely később visszafizetéssel (vagyis pénzkészletcsökkenéssel) rendeződik. Az űrlap sorai az éves mérleggel egyezően részletezi a költségvetési elszámolási körbe tartozó függő (94. sor), átfutó (95. sor), kiegyenlítő (96.) tételeket, valamint a költségvetésen kívüli passzív elszámolásokat (97. sor) . Önálló soron kell kimutatni a költségvetésen kívüli letéti elszámolásokat (98. sor), valamint a könyvviteli mérlegben egyébként önálló mérlegsort jelentő "Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása" címén jelentkező ideiglenes bevételeket (99. sor) a végleges elszámolásig.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások állományának változását az űrlap 4. oszlopában kell szerepeltetni. Amennyiben egy itt elszámolt bevételből végleges bevétel lesz, ugyanezen az oszlopon belüli átrendezéssel kell elszámolni a költségvetési bevételek növekedését és az egyéb passzív pénzügyi elszámolások bevételeinek csökkenését (negatív bevétel) .

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2008.

01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

A negyedéves adatszolgáltatásokat a tárgynegyedévre vonatkozóan a tulajdonos rendelkezésére bocsátott jelentésekből, évközi beszámolókból kell teljesíteni. Az éves elszámolást a tulajdonolt szervezet közgyűlése által elfogadott, auditált mérlegbeszámolója, az éves konszolidált elszámolást a tulajdonolt szervezet konszolidált mérlegbeszámolója alapján kell összeállítani.

Az űrlapon mindig a tárgyév január 1-jei nyitóállományt, a január 1-je és a tárgynegyedév utolsó napja közötti időszak teljes (halmozott) forgalmát, valamint a tárgyidőszak utolsó napján kimutatott záróállományt kell szerepeltetni.

Az egyes űrlapok fejrovatában csak

- az adatközlő szerv megnevezését

- az adatközlő szektorát,

- PIR törzsszámát,

- az adatközlés időpontját

- az évet (négy számjegyen, pl. 2007) és

- a vonatkozó időszakot (első negyedév: 11, második negyedév 12, harmadik negyedév 13, negyedik negyedév 14, éves elszámolás 15, éves konszolidált elszámolás 16) kell feltüntetni, a többi azonosító, illetve leíró adatot nem kell feltüntetni.

Az éves konszolidált elszámolás 16 jelű űrlapot akkor is be kell nyújtani, ha a tulajdonolt szervezet nem készít konszolidált elszámolást, s így a 15 és 16 jelű adatközlések megegyeznek.

Az űrlap oszlopai

Az űrlap oszlopai a gazdasági társaságokban való - a befektetett eszközök között kimutatott - részesedéseket (részvényeket, üzletrészeket) azok jogi szabályozási szintje és a társaságok jövedelemtulajdonosi szektor szerinti hovatartozása szerint különbözteti meg. A jogi szabályozás alapján megkülönbözetjük azokat a tulajdonrészeket, amelyeket törvény társaságonként tételesen és a tartós állami tulajdoni részesedés konkrét mértékének feltüntetésével határoz meg, azoktól a tulajdonrészektől, amelyeket a költségvetési szervek, a helyi önkormányzatok - törvényi felhatalmazás alapján saját elhatározás szerinti mértékben - saját alapítású vagy támogatott gazdasági társaságokban birtokolnak.

3. oszlop: Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban

Az űrlap 3. oszlopában a Magyar Államnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságban, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény mellékletében meghatározott gazdasági társaságokban való részesedéseket kell - a pénz- és hitelintézetek kivételével - feltüntetni. Amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló tárcájában hivatkozott törvény mellékletében meghatározott részesedési mértéket meghaladó részesedés van, azt is itt kell szerepeltetni.

4. oszlop: Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban

Az űrlap 4. oszlopában a Magyar Államnak a Magyar Nemzeti Bankban fennálló tulajdonosi részesedését, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény mellékletében meghatározott gazdasági társasági részesedések közül a pénz- és hitelintézetekben meglévő részesedéseket kell szerepeltetni. Amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló tárcájában hivatkozott törvény mellékletében meghatározott részesedési mértéket meghaladó részesedés van, azt is itt kell szerepeltetni.

5. oszlop: Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban

Az űrlap 5. oszlopában az Országgyűlés, a Kormány, illetve a költségvetési szervek által alapított gazdasági társaságokban való részesedéseket kell kimutatni, ideértve a helyi önkormányzatok által alapított társaságokat és a volt tanácsi alapítású vállalatokban szerzett részesedéseket is.

6. oszlop: Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban

Az űrlap 6. oszlopában az Országgyűlés, a Kormány, illetve a költségvetési szervek által alapított közhasznú társaságokban való részesedéseket kell kimutatni, ideértve a helyi önkormányzatok által alapított közhasznú társaságokat is.

7. oszlop: Részesedések átmeneti időre

Az űrlap 7. oszlopában azokat a 3-6. oszlopokban nem szereplő, egyéb tulajdonrészeket kell kimutatni. Az itt szerepeltetendő részesedések általában résztulajdoni (kisebbségi) hányadot jelentenek és ideiglenesen, átmeneti időre tartózkodnak a részesedés birtoklására jogszabályban felhatalmazott szerv tárcájában. Nem szerepelhetnek itt a forgatási célból vásárolt értékpapírok és a követelés fejében átvett részesedések, mert azok nem a befektetett eszközök, hanem a forgóeszközök között szerepelnek a könyvviteli mérlegben.

8. oszlop: Részesedések nemzetközi szervezetekben

Az űrlap 8. oszlopában azokat a nemzetközi szervezetekben elsősorban pénzügyi szervezetekben, társaságokban meglévő tulajdonrészeket kell kimutatni, amely szervezetekhez Magyarország tőke-hozzájárulást teljesített.

9. oszlop: Összesen

Összegző oszlop, a részesedések összegzésére szolgál.

10. oszlop: Összesenbői részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban

Tájékoztató adatoszlop, amely - eleget téve az EU adatszolgáltatási kötelezettségnek - az államháztartás által birtokolt, de a tőzsdei forgalomban jegyzett részvények állományára, azok alakulására kér információt.

Az űrlap sorai

01. sor: Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)

Ebben a sorban az előző évi beszámoló könyvviteli mérlegének II/1. Részesedések mérlegsorában kimutatott összeg - részletezve - szerepel, mely egyben a tárgyévi nyitó állomány összegét képezi.

02.sor: Alapítás

Gazdasági társaság, közhasznú társaság alapításával kapcsolatos pénzátutalás, amely a tárgyidőszak pénzforgalmában megjelent. A természetbeni apportot, azaz fizikai vagyontárgyak átadását nem itt, hanem a 07 sorban kell szerepeltetni.

03.sor: Tőkeemelés

Gazdasági társaságokban, közhasznú társaságokban meglévő részesedések növelése a társasági tőke növelése révén, a pénzforgalomban jelentkező pénzátutalás eredményeként.

04.sor: Vásárlás készpénzért

Üzletrészek, részvények vásárlása készpénzért, a jogszabályok által lehetővé körben.

05.sor: Vásárlás kárpótlási jegy ellenében

Üzletrészek, részvények vásárlása kárpótlási jegy ellenében, a jogszabályok által lehetővé tett szervezeti körben.

06.sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában jelentkező növekedés összesen (02+03+04+05)

Összegző sor, a részesedések a pénzforgalommal együtt járó állományváltozásának kimutatására szolgál.

07.sor: Alapítás eszközök átadásával

Gazdasági társaság, közhasznú társaság alapításához való hozzájárulás természetbeni apport formájában, azaz tárgyi eszközök, immateriális javak, értékpapírok stb. átadásával. A készpénz átadását nem itt, hanem a 02 sorban kell szerepeltetni.

08.sor: Tőkeemelés nem pénzügyi eszközök átadásával

Gazdasági társaságokban, közhasznú társaságokban meglévő részesedések növelése a társasági alaptőke növelése révén, természetbeni hozzájárulás formájában, azaz tárgyi eszközök, immateriális javak, értékpapírok stb. átadásával. A készpénz átadását nem itt, hanem a 03 sorban kell szerepeltetni.

09.sor: Térítésmentes átvétel

Más szervezettől térítésmentesen átvett részesedések, üzletrészek az átadó által közölt értéken, illetve ennek hiányában piaci értéken.

10.sor:

(szándékosan üresen hagyott sor)

11.sor: Átértékelési különbözet (növekedés)

A tárgyidőszak végén meglévő részvények, üzletrészek (növelő, illetve csökkentő) értékvesztésének, továbbá a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásának összege.

12.sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem jelentkező növekedés összesen (07+08+09+10+11) Összegző sor, a részesedések állományának pénzforgalomban nem jelentkező változásával összefüggő változások

kimutatására szolgál.

13.sor: Növekedések összesen (06+12)

Összegző sor, a részesedések állományának összes növekedését mutatja.

14.sor: Értékesítés készpénzért

Részvények, üzletrészek értékesítése készpénz ellenében. A kivezetés a könyvi értéken történik. Az értékesítés során realizált - bevételként elszámolt - árfolyamnyereséget a 31. sorban, a realizált árfolyamveszteséget a 20. sorban kell kimutatni.

(Ha tehát pl. egy 100 könyvi értéken nyilvántartott részesedésértékesítése 120 egységen történt meg, akkor a realizált 20 egység hozambevétel a 31. sorban jelenik meg, a 14. sorban a kivezetés könyvszerinti, 100 egységen történik. Ha a 100 egységen nyilvántartott részesedés értékesítése 90 egységért történt, akkor a realizált 10 egység veszteség a 20 sorban mutatandó ki, a 14. sorban pedig a realizált 90 egység értékesítési bevétel összegében történik a kivezetés. így mindkét esetben a 22. sorban a csökkenés összességében 100 egységet mutat.)

15.sor: Tőkekivonás

A gazdasági társaságokba, közhasznú társaságokba befektetett pénztőke kivonása, a jegyzett tőke leszállítása pénzforgalomban jelentkező bevétel formájában.

16.sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában jelentkező csökkenés összesen (14+15)

Összegző sor, a pénzforgalomban jelentkező változások csökkentő hatásának kimutatására.

17.sor: Értékesítés kárpótlási jegyért

Részvények, üzletrészek értékesítése kárpótlási jegy ellenében. Itt kell kimutatni az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-nél az által meghirdetett privatizációs akciók során a részesedések kárpótlási jegy ellenében történő átadását. A kivezetés a könyvi értéken történik. Az értékesítés során realizált árfolyamnyereséget a 31. sorban, a realizált árfolyamveszteséget a 20. sorban kell kimutatni, a készpénzes értékesítés elszámolásának módjával azonosan.

18.sor: Térítésmentes átadás

Más szervezeteknek térítésmentesen átadott részesedések, üzletrészek az átadónál szereplő könyvi értéken.

19.sor: Felszámolás, végelszámolás miatti kivezetés

Részvények, üzletrészek könyvi értékének egyoldalú kivezetése a gazdasági társaság, közhasznú társaság felszámolása, végelszámolása miatt.

20.sor: Értékesítés realizált árfolyamvesztesége

Részvények, üzletrészek értékesítése során a befolyt ellenérték és a könyvi érték negatív különbsége. A könyvi érték kivezetése a 14. vagy 15. sorokban történik.

21.sor: Átértékelési különbözet (csökkenés)

A tárgyidőszak végén meglévő részvények, üzletrészek leértékelése, amennyiben a tulajdonosra előírt könyvvezetési szabályok ezt lehetővé teszik.

22.sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem jelentkező csökkenés összesen (17+18+19+20+21)

Összegző sor, a pénzforgalomban nem jelentkező változások csökkentő hatásának kimutatására.

23.sor: Csökkenések összesen (16+22)

Összegző sor, az adósok állományában bekövetkezett csökkenés kimutatására.

24.sor: Tárgyévi záró állomány (1+13-23)

Ebben a sorban a tárgyévi beszámoló könyvviteli mérlegének II/1. Részesedések mérlegsorában kimutatott összeg szerepel, mely egyben a tárgyévet követő évi nyitó állomány összegét képezi.

25.sor: A gazdasági és közhasznú társaságok száma a nyitó állományban

A gazdasági és közhasznú társaságok összesített darabszáma a tárgyidőszak nyitó napján, amelyben az adatszolgáltató részesedéssel rendelkezik, függetlenül a részesedés mértékétől és minőségétől.

26.sor: A gazdasági és közhasznú társaságok száma a záró állományban

A gazdasági és közhasznú társaságok összesített darabszáma a tárgyidőszak záró napján, amelyben az adatszolgáltató részesedéssel rendelkezik, függetlenül a részesedés mértékétől és minőségétől.

27.sor: Tulajdonost megillető osztalék a részesedések előző évi záró állománya után

Az előző beszámolási időszak végén birtokolt részesedések után, a közgyűlési határozatok alapján a tulajdonost a tulajdoni részesedés alapján megillető bevétel, függetlenül attól, hogy az bevételként mikor folyik be.

28.sor: Tárgyévi osztalékbevétel a részesedések előző évi záró állománya után

Az előző beszámolási időszak végén birtokolt részesedések után, a közgyűlési határozatok alapján a tulajdonost a tulajdoni részesedés alapján megillető bevétel azon része, amely a tárgyévben folyik be.

29.sor: Tárgyévi egyéb osztalékbevétel

A tárgyévben befolyt osztalékbevételek azon része, amely vagy korábbi évekről elmaradt befizetés teljesítéseként, vagy a tárgyévben képződő feltételezett nyereség alapján osztalékelőleg formájában realizálódott.

30.sor: Gazdasági és közhasznú társaságok kötelezettségei a tárgyidőszak végén

Ebben a sorban tájékoztató adatként a gazdasági és közhasznú társaságok (auditált) előző évi mérlegbeszámolójának mérlegében "F) Kötelezettségek" mérlegblokk alatt kimutatott mérlegtételek összegének a tulajdoni részaránynak megfelelően arányosított összegét kell szerepeltetni.

31.sor: Értékesítés realizált árfolyamnyeresége (hozambevétel)

Részvények, üzletrészek értékesítése során a befolyt ellenérték könyvi értéket meghaladó különbözete. A könyvi érték kivezetése a 14. vagy 15. sorokban történik.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2008.

01-R-C űrlap: A közteher-bevételek adósainak alakulása

Az űrlapot a beszedő szervezetek töltik ki a közterhekre (adókra, járulékokra, illetékekre, adójellegű bevételekre), amennyiben megnevezett más szerv gondoskodik a közterhek adósainak nyilvántartásáról, akkor a nyilvántartó szervezetet az adatszolgáltató. A Magyar Államkincstár főkönyvéhez analitikus helyként kapcsolódó beszedő és nyilvántartó szervezetek esetében az analitikus helyek az adatszolgáltatók, ezeknek a szervezeteknek is a megjelölt határidőre be kell nyújtaniuk jelentéseket a Pénzügyminisztérium kijelölt szervezetéhez adatfeldolgozás céljából. A fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében az űrlapot a könyvvezetés munkamegosztási rendjéhez igazodóan kell kitölteni. Amennyiben a fejezeti költségvetésbe integrált elkülönített állami pénzalap továbbra is önálló könyvvezetést végez, úgy a "támogatási célprogram" önálló adatszolgáltató. A fejezetért felelős szerv ellenőrizni tartozik a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó adatszolgáltatás teljességét.

Az egyes űrlapok fejrovatában csak

- az adatközlő szerv megnevezését

- az adatközlő szektorát

- PIR törzsszámát

- az adatközlés időpontját

- az évet (négy számjegyen, pl. 2008) és

- a vonatkozó időszakot (első negyedév: 11, második negyedév 12, harmadik negyedév 13, negyedik negyedév 14, éves elszámolás 15)

kell feltüntetni, a többi azonosító, illetve leíró adatot nem.

A 01 sorban minden adatszolgáltatási időszakban a tárgyévi nyitó (január 1-jei) állományt kell feltüntetni.

A negyedéves adatszolgáltatásokat halmozottan, a tárgyidőszak egészére vonatkozó havi és negyedéves bevallások, illetve kivetések, valamint a tárgyidőszakban teljesített félévente esedékes bevallások adataiból kell teljesíteni. Az éves elszámolást a havi, negyedéves és éves bevallást készítők adatait is tartalmazó, az adóévre vonatkozó, teljes körű bevallás-, illetve kivetés-feldolgozás alapján kell összeállítani.

Az űrlap oszlopai

Az űrlap oszlopaiban a közteher-bevételek adós-állományának alakulását az egyes közteher-nemek szerint, azon belül az adós típusa, nevezetesen jövedelemtulajdonosi szektora szerint, a bevallás/kivetés gyakorisági rendje. Az űrlap ezért - hasonlóan a költségvetési szakfeladatok kiadásait és bevételeit bemutató 21 és 22 űrlapokhoz - nem rögzített oszlopokkal azonosítja, hanem az egyes közterheket - az előforduláshoz igazodóan azonosítja kettős metszetben: a közteher-bevétel és az adós típusának kombinációjával (pl. társasági adó pénzügyi vállalkozásoktól, egészségbiztosítási járulék helyi önkormányzati költségvetési szervektől) . Amennyiben a közteher-bevétel alapnyilvántartásaiból az adósok típusa szerinti összesítések nem állítható elő, azokat - a Pénzügyminisztériummal folytatott külön egyeztetés alapján - becslési eljárással kell meghatározni, illetve - kivételesen - bontás nélkül lehet szerepeltetni.

Az egyes közterheket öt számjegyes, az adós-típust két számjegyes azonosító-kombináció jelöli a következők szerint:

1 Jövedelemadók11-13 Nem pénzügyi vállalkozások
2 Társadalombiztosítási, munkaadói és munkavállalói járulékok11 Társas vállalkozások
3 Bérhez és foglalkoztatáshoz12 Egyéni vállalkozások
4 Vagyonadók13 Nem társult és egyéb vállalkozások
5 Termékek és szolgáltatások adói20 Pénzügyi vállalkozások
6 Vámok, vámjellegű befizetések31-36 Államháztartás
7 Egyéb adók, adójellegű bevételek31 Központi és fejezeti kezelésű előirányzatok és központi költségvetési szervek
8 Adók, járulékok, adójellegű bevételek bírság- és pótlék-bevételei32 Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati költségvetési szervek
34 Köztestületi költségvetési szervek
35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek
36 Elkülönített állami pénzalapok
4 Háztartások
5 Non-profit szervezetek
6 Külföld

A bevallások rendje: a bevallás, kivetés gyakoriságához igazodóan

H: havi bevallás

N: negyedéves bevallás

F: féléves bevallás

A: adóévre vonatkozó éves bevallás

E: eseti bevallás, eseti kivetés

A közteher-bevételek részletes meghatározása:

1 Jövedelemadók

11 Magánszemélyek jövedelemadói

1-100 Személyi jövedelemadó

A magánszemélyek összevonás alá eső és elkülönülten adózó jövedelme után fizetendő adó. Elszámolása a pénzforgalomban elsősorban adóelőleg-fizetéssel történik, amely előleg megállapítása során egyes adókedvezmények figyelembe vehetők, míg más adómérséklések csak az éves - tárgyévet követően benyújtott - adóbevallásban érvényesíthetőek. Az éves bevallásban - a magánszemélyek valamennyi adóévi tevékenységük után megszerzett adóköteles jövedelmüket feltüntetik, majd az arra jutó adót - a törvényben rögzített feltételek teljesítése esetén - adókedvezményekkel mérséklik. Az adóbevallásban szereplő adó és az adóév során megfizetett adóelőleg különbözetét a bevallás benyújtását (tárgyévet követő május 20.) megelőzően (befizetés) vagy követően (visszaigénylés) kell rendezni.

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról APEH Adónemkód: 103

1-110 Magánszemélyek különadója

A magánszemély személyi jövedelemadó adóalapjának a járulékfizetés felső határát meghaladó része mint különadó-alap, illetve az egyéni vállalkozói tevékenységet is végző magánszemély esetén a kapott támogatás nélkül számított vállalkozói bevételek összegéből a vállalkozói költségeket meghaladó rész, átalányadózás esetén az átalányadó-alap után fizetendő adó. Egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemélyek és nem egyszerűsített vállalkozói adó (eva)-alany egyéni vállalkozók, az adóbevallásban szereplő összevont adóalapnak a járulékfizetés törvényben meghatározott felső határát meghaladó része, vállalkozói jövedelemadózás esetén a vállalkozói bevételek összegéből a vállalkozói kiadásokat meghaladó rész, átalányadózás esetén az átalányadó alap együttes összege után (különadóalap) fizetik meg.

Jogszabály:

2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

APEH Adónemkód: 198

12 Társas vállalkozások jövedelemadói

1-210 Társasági adó (pénzintézetek kivételével)

A gazdasági társaság, az egyesülés és az európai részvénytársaság és az európai szövetkezet, a szövetkezet, az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, az ügyvédi iroda, a végrehajtói iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a közjegyzői iroda, az erdőbirtokossági társulat, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete, a közhasznú társaság, a víztársulat, az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet, a köztestület, az egyház, a lakásszövetkezet és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a felsőoktatási intézmény, a diákotthon jövedelme (adózás előtti eredménye) után fizetendő adó. Jogszabály:

1996. évi LXXXl. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról APEH Adónemkód: 101

1-230 Osztalékadó

A gazdasági társaság, az egyesülés és az európai részvénytársaság és az európai szövetkezet, a szövetkezet, az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, az ügyvédi iroda, a végrehajtói iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a közjegyzői iroda, az erdőbirtokossági társulat, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete, a vízgazdálkodási társulat, az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet, a köztestület, az egyház, a lakásszövetkezet és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a felsőoktatási intézmény, a diákotthon,által kapott (realizált) osztalék után fizetendő adó.

Jogszabály:

1996. évi LXXXl. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

APEH Adónemkód: 101

1-240 Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója

A társas vállalkozás adózás előtti eredményét korrigáló tételekkel számított különadó-alap után fizetendő adó.

Jogszabály: 2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

APEH Adónemkód: 201

1-250 Társas vállalkozások különadója

A társas vállalkozás adózás előtti eredményét korrigáló tételekkel számított különadó-alap után fizetendő adó.

Jogszabály:

2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

APEH Adónemkód: 199

1-260 Hitelintézetek járadéka

A hitelintézetnek az állami kamattámogatással, kamatkiegyenlítéssel közvetlenül vagy közvetetten érintett hitelállománya alapján kamat és kamatjellegű bevétel címén befolyt összeg után fizetendő járadék.

Jogszabály:

2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

APEH Adónemkód: 202

13 Egyéb jövedelmi adók

1-310 A gyógyszerforgalomba hozatali engedélyének jogosultját terhelő befizetési kötelezettség Gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultjainak a gyógyszer támogatási kassza terven felüli kifizetésének visszapótlásához teljesített hozzájárulása

Jogszabály:

2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

APEH Adónemkód: 243

2 Társadalombiztosítási, munkaadói és munkavállalói járulékok

21 Munkavállalókat terhelő járulékok

211 Munkavállalói társadalombiztosítási járulékok

2-111 Munkavállalói járulék

A munkavállalókat terhelő, a kötelező munkaerőpiaci biztosítási rendszerben a munkanélküliellátásokra való jogosultságot keletkeztető és fenntartó járulékbefizetés.

Jogszabály:

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

APEH Adónemkód: 145

2-112 Munkavállalói egészségbiztosítási járulék

A munkavállalókat terhelő, a kötelező egészségbiztosítási rendszerben az egészségbiztosítási rendszer keretében biztosított pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultságot keletkeztető és fenntartó járulékbefizetés.

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

APEH Adónemkód: 124

2-113 Munkavállalói nyugdíjjárulék

A munkavállalókat terhelő, a kötelező nyugdíjbiztosítási rendszerben a nyugdíjakra való jogosultságot keletkeztető és fenntartó járulékbefizetés.

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

APEH Adónemkód: 125

22 Munkáltatókat terhelő járulékok

221 Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

2-211 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék

Afoglalkoztatókat, munkáltatókat terhelő, az általuk foglalkoztatott munkavállalóknak kifizetett bérek és más kereseti elemek után számított járulékok a kötelező társadalombiztosítási (nyugdíj- és egészségbiztosítási) jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében.

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

APEH Adónemkód: 124

2-212 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék

A foglalkoztatókat, munkáltatókat terhelő, az általuk foglalkoztatott munkavállalóknak kifizetett bérek és más kereseti elemek után számított járulékok a kötelező társadalombiztosítási (nyugdíj- és egészségbiztosítási) jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében.

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

APEH Adónemkód: 125

222 Munkaadói járulék

2-220 Munkaadói járulék

Foglalkoztatói, munkáltatói munkaerőpiaci járulékbefizetések azon gazdasági szervezetektől, amelyek nem társas és nem egyéni vállalkozások.

Jogszabály:

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

APEH Adónemkód: 144

223Táppénz-hozzájárulás

2-230 Táppénz-hozzájárulás

A foglalkoztatók által a biztosított betegsége miatti keresőképtelensége, valamint a kórházi (klinikai) ápolása időtartamára folyósított táppénz törvényben meghatározott hányadának hozzájárulás címén megfizetett összege.

Jogszabály:

1991. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

APEH Adónemkód: 149

23 Egyéb járulékok

231 Egyéb járulékok (biztosítottak befizetései)

2-311 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett járulékai

Önfoglalkoztatást megvalósító egyéni vállalkozások által teljesített befizetések társadalombiztosítási jogviszony keletkeztetésére és fenntartására.

Jogszabály:

1991. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

APEH Adónemkód: 124,125

2-312 Megállapodás alapján fizetők járulékai

Egyéni megállapodás alapján teljesített befizetések meghatározott ellátásokat nyújtó társadalombiztosítási jogviszony keletkeztetésére és fenntartására.

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

APEH Adónemkód: 124,125

2-313 Egyén által fizetett egészségbiztosítási járulék

A kötelező társadalombiztosítási ellátásokra - törvény alapján - biztosítottnak nem minősülő, személyi igazolvánnyal rendelkező személyek által befizetett összeg meghatározott egészségügyi szolgáltatások fedezetére.

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

APEH Adónemkód: 124

2-314 Baleseti járulék

A társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet végző társas vállalkozó után, valamint a kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozó által a baleseti társadalombiztosítási ellátások fedezetére fizetett összeg.

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

APEH Adónemkód: 124

2-315 Egészségügyi szolgáltatási járulék

A társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó és a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. Továbbá, az a belföldi személy, aki biztosítottnak vagy biztosított eltartott hozzátartozójának nem minősül és egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult, köteles a minimálbér alapulvételével havonta egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

APEH Adónemkód: 124

232 Egyéb járulékok (biztosítottak helyetti befizetések)

2-321 Munkanélküli ellátások járulékai

A munkanélküli ellátások államháztartási szektorba tartozó folyósítói által teljesített befizetések a kötelezően előírt biztosítási jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében a biztosítási jogviszony keretében igénybe vehető pénzbeli és nem pénzbeli ellátások finanszírozására.

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

2-322 Központi költségvetés által fizetett járulékok

A központi költségvetés által átvállalt járulékfizetés a társadalombiztosítási jogviszonnyal nem rendelkező állampolgárok javára, a társadalombiztosítási jogviszony keretében igénybe vehető pénzbeli és nem pénzbeli ellátások finanszírozására.

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. A Magyar Köztársaság éves költségvetésében az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás jogcímén meghatározott összeg.

2-323 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások után fizetett járulék

A gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj és a gyermeknevelési támogatás címén, az államháztartás szervezetei által kifizetett ellátások utáni nyugdíjbiztosítási járulék megfizetése a folyósító által.

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

2-325 Fegyveres szervek kedvezményes nyugellátási kiadásaihoz fizetett hozzájárulás

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak a korhatár elérése előtt igénybe vett szolgálati nyugellátások, valamint az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követően folyósított, járulékfizetéssel ellentételezett nyugdíjkedvezmények fedezetére átadott összeg.

Jogszabály:

A Magyar Köztársaság költségvetésében a Honvédelmi Minisztérium fejezetben a hivatásos állományúak nyugdíjrendszeréhez való hozzájárulás jogcímen előirányzott összeg.

2-326 Egyéb járulékok

Alkalmi munkavállalókat foglalkoztatók által, a járulékok egyszerűsített módon történő megfizetése a nyugdíj és egészségügyi ellátások fedezetére.

Jogszabály:

1997. évi LXXIV. törvény az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről

2-327 Vállalkozói járulék

A vállalkozók munkanélküli ellátásának fedezésére, az egyéni és a társas vállalkozó az egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem után vállalkozói járulékot fizet.

Jogszabály:

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

APEH Adónemkód: 185

2-328 START-kártya kedvezményes járulékbefizetések

A munkaerőpiacon hátránnyal elhelyezkedők után fizetendő kedvezményes mértékű járulékkötelezettség.

Jogszabály:

2004. évi CXXIII. Törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

APEH Adónemkód: 186

2-329 Korkedvezmény-biztosítási járulék

Korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott, saját jogú nyugdíjasnak nem minősülő biztosított, kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozás, ill. korkedvezményre jogosító munkakörben vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni vállalkozó fizeti a Nyugdíjbiztosítási alap részére a korkedvezményes nyugdíj fedezésére.

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

APEH Adónemkód: 125

3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

3-100 Szakképzési hozzájárulás

Munkaadók, önfoglalkoztatók által fizetendő szakképzési hozzájárulás a kifizetett bérek, kereseti elemek arányában a szakképzés munkaadókra háruló terheinek megosztása érdekében.

Jogszabály:

2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

APEH Adónemkód: 182

3-200 Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás

Munkaadók, önfoglalkoztatók által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás a kifizetett bérek, kereseti elemek arányában a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása érdekében a munkaadókra háruló terheinek megosztása céljából.

Jogszabály:

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

APEH Adónemkód: 119

3-300 Kommunális adó foglalkoztatottak után

Munkaadók által, a foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma után fizetendő adó.

Jogszabály:

1990. évi C. törvény a helyi adókról

3-400 Egészségügyi hozzájárulás

A foglalkoztatókat, munkáltatókat terhelő, az általuk foglalkoztatott munkavállalók után fizetett tételes vagy %-os hozzájárulás a kötelező egészségbiztosítási jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében.

Jogszabály:

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

APEH Adónemkód: 152

3-500 Egyéb bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

(Ez idő szerint nincs ide sorolandó közteherbevétel.)

4 Vagyonadók

4-100 Építményadó

Rendszeres vagyoni típusú adó a lakás, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény) tulajdonlása után. Az építményadó alapja az építmény hasznos alapterülete, illetve korrigált forgalmi értéke.

Jogszabály:

1990. évi C. törvény a helyi adókról

4-200 Idegenforgalmi adó épület után

Rendszeres vagyoni típusú adó lakás, valamint üdülőnek minősülő, magánszemély tulajdonában álló, illetőleg magánszemély ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogával terhelt épület után.

Alapja az építmény hasznos alapterülete. Nem tartozik ide a magánszemélyt terhelő idegenforgalmi adó, amely az eltöltött vendégéjszaka után teljesítendő.

Jogszabály:

1990. évi C. törvény a helyi adókról

4-300 Magánszemélyek kommunális adója

Rendszeres vagyoni típusú adó építmény, illetve telek magánszemély általi tulajdonlása, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga után.

Jogszabály:

1990. évi C. törvény a helyi adókról 4-400 Telekadó

Rendszeres vagyoni típusú adó az önkormányzat illetékességi területén beépítetlen belterületi földrészlet (telek) tulajdonlása után. A telekadó alapja a telek területe, illetve a telek korrigált forgalmi értéke.

Jogszabály:

1990. évi C. törvény a helyi adókról

4-500 Öröklési illeték

Örökösödést terhelő közteher, amelyet illeték formájában rónak le, és pénzben fizetnek meg.

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

4-600 Ajándékozási illeték

Ajándékozást terhelő közteher, amelyet illeték formájában rónak le, és pénzben fizetnek meg.

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

4-700 Visszterhes ingatlan-vagyonszerzés illetéke

Ingatlannak, meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher mellett, továbbá öröklési és ajándékozási illeték alá nem eső, más módon történő megszerzése után fizetendő közteher.

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

4-800 Visszterhes ingatlan átruházás illetéke

Haszonélvezet, használat, lakástulajdon, ingatlanforgalmazási célú vagyonszerzés, hitelintézet ingatlanszerzése esetén fizetendő közteher.

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

4-900 Gépjárműszerzés illetéke

Gépjármű tulajdonjogának szerzésével kapcsolatos közteher.

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

APEH Adónemkód: 222

5 Termékek és szolgáltatások adói

51 Értékesítési és forgalmi adók

5-110 Altalános forgalmi adó

A belföldön teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, illetve lízing, átadás, szállítás teljesített ellenértéke után, valamint termékimport vámértéke után megállapított forgalmi adó.

Jogszabály:

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

APEH Adónemkód: 104

5-120 Iparűzési adó

Vállalkozót az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenysége után, annak nettó árbevétele alapján teljesítendő értékesítési adó.

Jogszabály:

1990. évi C. törvény a helyi adókról

5-130 Innovációs járulék

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító elkülönített állami pénzalap forrásához való hozzájárulás. Azok a társaságok, amelyek saját forrásból kutatási-fejlesztési tevékenységet végeznek, illetve finanszíroznak, ennek a tevékenységnek a számvitelileg kimutatható költségeit levonhatják a bruttó járulékfizetési kötelezettségből.

Jogszabály:

2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról

APEH Adónemkód: 184

5-140 Egyszerűsített vállalkozói adó

Az adminisztráció egyszerűsítése és az adóterhek mérséklése érdekében meghatározott bevételi határ alatti vállalkozások számára egyszerűsített adóztatási forma alkalmazását teszi lehetővé. Az eva kiváltja egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói szja-t, és a vállalkozói osztalékalap után fizetendő szja-t, a cégautóadót és az áfát; a társas vállalkozások esetében a társasági adót, az osztalék utáni szja-t, a cégautóadót és az áfát. Az eva alapja az adóévben megszerzett összes bevétel, módosítva néhány korrekciós tétellel. Jogszabály:

2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról

APEH Adónemkód: 115

5-150 Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései

Gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultját terhelő, a támogatott körbe tartozó gyógyszerek forgalma után fizetendő adó.

Jogszabály:

2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

APEH Adónemkód: 243

5-160 Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései

A gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a teljes évi támogatott gyógyszerforgalom nagykereskedelmi árréstömege után teljesítendő befizetési kötelezettség.

Jogszabály: 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

APEH Adónemkód: 244

52 Fogyasztási adók

5-210 Termékek és szolgáltatások fogyasztási adói

Meghatározott termékek és szolgáltatások belföldi előállítása és importálása után megállapított adó, a termék, fogyasztási és általános forgalmi adót nem tartalmazó forgalmi, illetve ellenérték, továbbá import esetén a vámérték mint adóalap után.

Jogszabály:

1991. évi LXXVIII. törvény a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről

5-220 Jövedéki adók

Jövedéki termékek belföldi előállítása, raktározása, importálása, exportálása, forgalmazása, birtoklása után mennyiségi, illetőleg minőségi egység alapján megállapított közteher. Jövedéki terméknek minősülnek (ez idő szerint): az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a pezsgő, a köztes alkoholtermék, a dohánygyártmány.

Jogszabály:

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

5-230 Regisztrációs adó

A személygépkocsik, lakóautók fogyasztási adóját váltotta fel. Mértéke a gépkocsi műszaki tulajdonsága, környezetvédelmi osztályba sorolása alapján meghatározott összeg alapján kerül meghatározásra. Az adót az autó forgalomba helyezésekor, vagy az átalakítás napján kell megfizetni.

Jogszabály:

2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról

5-240 Energiaadó

Az energiagazdálkodás és a környezetvédelem céljainak figyelembevételével, az extemális környezeti károk energiaárakba történő beépítése, az energiatakarékossági szempontok érvényre juttatása, valamint a villamos energia és a földgáz e szempontokat érvényre juttató adóztatása a felhasznált mennyiség alapján.

Jogszabály:

2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról

53 Pénzügyi monopóliumok nyeresége

5-310 Kereskedelmi és játékadó

A kormányzati szektor javára átadott nyereség a pénzügyi monopóliumot gyakorló nem-pénzügyi vállalkozások meghatározott körbe tartozó termék- és szolgáltatásértékesítésből származóan. Jogszabály:

1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről

APEH Adónemkód: 146

54 Egyéb termék- és szolgáltatási adók

541 Egyes szolgáltatások adói

(Ez idő szerint nincs ide sorolandó közteherbevétel.)

542 Áruk használatának, szolgáltatások engedélyezésének adói

5-421 megszűnt

543 Gépjárműadók

5-431 Belföldi gépjárművek adója

Belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott gépjárművek után a tulajdonos, illetve az üzemeltető által fizetendő adó.

Jogszabály:

1991. évi LXXXII. törvény a gépjármű adóról

5-432 Külföldi gépjárművek adója

A Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott gépjárművek után az üzemben tartó által fizetendő adó.

Jogszabály:

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

5-433 Gépjármű túlsúlydíj

A Magyar Köztársaság területén közúton és közforgalom elől el nem zárt magánúton közlekedő, a megengedett össztömeget, illetőleg a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, valamint a lánctalpas járművekre és járműszerelvényekre, azok tulajdonosaira (üzemben tartóira) kiterjedő speciális díj. Ezen járművek közlekedéséért fizetendő díj összegét kilométerenkénti díjtételek és a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott útvonal távolságának, hozzájárulás hiányában a közúton megtett távolság (km) figyelembevételével állapítják meg.

Jogszabály:

4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeiről

544-545 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

5-442 Környezetvédelmi termékdíjak

A belföldi termelő, illetve termeltető által belföldön értékesített vagy felhasznált, illetve az importőr által behozott egyes termékek árában megfizetendő környezetvédelmi célú hozzájárulás.

Jogszabály:

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

APEH Adónemkód: 331-338, 341

5-443 Kulturális járulék

Meghatározott kulturális és szórakoztatóipari termékek és szolgáltatások általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétele (jegybevétele) után befizetendő kötelezettség.

Jogszabály:

1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról

APEH Adónemkód: 172

5-444 Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)

Magánszemélyt terhelő nem állandó lakóhelyen, az önkormányzat illetékességi területén eltöltött vendégéjszaka után fizetendő adó.

Jogszabály:

1990. évi C. törvény a helyi adókról

5-445 Turisztikai hozzájárulás

(ezidő szerint nincs ilyen adónem)

5-446 Bérfőzési szeszadó

Természetes személy által bérfőzetett pálinka, borpárlat után fizetendő szolgáltatási adó.

Jogszabály:

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

5-447 Felügyeleti szolgáltatások díja

Az egyes ágazatok felügyeleti tevékenységének ellátásáért fizetett, közgazdasági tartamát tekintve "szolgáltatási díj" helyett adójellegű bevétel, miután a fizetési kötelezettség alapja nem hozható összefüggésbe a felügyelet által a befizető számára teljesített felügyeleti tevékenységgel és annak költségeivel.

Jogszabály:

1991. évi XXXIV. tv. a szerencsejáték szervezéséről (bevétel kedvezményezettje: Szerencsejáték Felügyelet) 2001. évi CXX. tv. a tőkepiacról (bevétel kedvezményezettje: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)

1996. évi CXII. tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról (bevétel kedvezményezettje: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)

1993. évi XCVI. tv. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról (bevétel kedvezményezettje: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)

1997. évi LXXXII. tv. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról (bevétel kedvezményezettje: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)

1996. évi XLVIII. tv. a közraktározásról (bevétel kedvezményezettje: Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium és a jogutód Gazdasági Minisztérium)

1996. évi CXVI. tv. az atomenergiáról (bevétel kedvezményezettje: Országos Atomenergia Hivatal)

2001. évi XL. tv. a hírközlésről (bevétel kedvezményezettje: Hírközlési Főfelügyelet)

19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól (bevétel kedvezményezettje: Magyar Energia Hivatal)

12/2002. (II. 20.) PM rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által lefolytatott államigazgatási eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról (bevétel kedvezményezettje: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)

12/2002. (II. 20.) PM rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által lefolytatott államigazgatási eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról (bevétel kedvezményezettje: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)

48/1996. (XII. 29.) PM r. a biztosítási felügyeleti díjak mértékéről

5-448 Tenyésztési hozzájárulás

Meghatározott mezőgazdasági termékek értékesítésének nettó árbevétele és a lóverseny-totalizatőr tevékenység forgalma után fizetendő hozzájárulás.

Jogszabály:

1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről

2004. évi költségvetési törvény 15. számú melléklete

5-449 Vadvédelmi hozzájárulás

A hasznosított vadállomány mennyisége után fizetendő hozzájárulás.

Jogszabály:

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

5-450 Erdőfenntartási járulék

A kitermelt bruttó fatérfogat mennyisége után a véghasználatok, valamint a növendékfokozó gyérítések után fizetendő járulék. Jogszabály:

1996. évi LIV. törvény az erdőről és az erdő védelméről

5-451 Földvédelmi járulék

A termőföld más irányú hasznosítása esetén egyszeri befizetési kötelezettség.

Jogszabály:

1994. évi LV. törvény a termőföldről

5-452 Halászatfejlesztési hozzájárulás

Az állam által átengedett halászati jogért fizetendő hozzájárulás a vízterület halászati értéke után.

Jogszabály:

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelettel

5-453 Állatvédelmi hozzájárulás

Az állatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához állatvédelmi hozzájárulást kell fizetni. Az állatvédelmi hozzájárulásra kötelezett termékek körét, a hozzájárulás mértékét, valamint fizetésének és felhasználásának szabályait külön törvény állapítja meg. Jogszabály:

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről (és külön törvény)

5-454 Környezetterhelési díj

A természeti környezet igénybevételét, használatát terhelő adójellegű befizetések. Fajtái: levegőterhelési díj, vízterhelési díj, talajterhelési díj.

Jogszabály:

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

546 Egyéb termelési adók

5-461 Gyógyszertár szolidaritási díj

Közforgalmú gyógyszertár működtetésére jogosultat terhelő, a közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó éves árréstömege után fizetendő adó.

Jogszabály:

2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól APEH Adónemkód: 245

5-462 Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések

A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja (forgalmazó) és a gyógyászati segédeszköz gyártója vagy annak meghatalmazott képviselője minden általa foglalkoztatott ismertető személy

tevékenysége után évente teljesítendő befizetési kötelezettség. Jogszabály:

2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

APEH Adónemkód: 246 gyógyszerismertetés, 247 gyógyászati segédeszköz ismertetés

5-463 Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviseléséből eredő befizetések

A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját (forgalmazóját) terhelő, az Egészségbiztosítási Alap gyógyszerkiadásainak túllépése esetén, a túllépés után, sávonként eltérő mértékben teljesítendő befizetés.

Jogszabály:

2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól APEH Adónemkód: 248

6 Vámok és vámjellegű befizetések

61 Vámbefizetések

6-110 Vámok

Az Európai Unióba történt belépéstől kezdődően a vámbevételek az Európai Uniót illetik meg.

6-120 Vámbiztosíték

(Ezidő szerint nincs a Magyar Államot megillető, ilyen jogcímű befizetési kötelezettség.)

7 Egyéb adók, adójellegű bevételek

71 Egyéb adók

7-110 Bélyegilleték

Az államigazgatási és bírósági eljárásért fizetendő eljárási illetékek, igazgatási és bírósági szolgáltatási díjak, amennyiben azok lerovása illetékbélyeg formájában történik.

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

72 Egyéb adójellegű bevételek

7-210 Környezethasználati díjak

(Ez idő szerint nincs ebbe a csoportba tartozó adónem.)

7-220 Nukleáris hozzájárulás

A radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges elhelyezésének, továbbá a nukleáris létesítmények leszerelésének (lebontásának) költségeihez való hozzájárulás az engedélyesek által. A hozzájárulás mértékét az éves költségvetési törvény állapítja meg.

Jogszabály:

1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról

7-230 Egyéb adójellegű bevételek

(Ez idő szerint nincs ebbe a csoportba tartozó adónem.)

8 Adók, járulékok, adójellegű bevételek bírság- és pótlék-bevételei

8-100 Adó- és járulékbírság, késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék

Idetartozik minden olyan késedelmi pótlék, kamat és bírság befizetése is, amely adónemekre nem különíthető el. (Az egyes szakhatóságok által kiszabott (pl. környezetvédelmi, műemlékvédelmi) bírságok nem adójellegű bevételnek minősülnek, ezért nem itt szerepelnek.

Jogszabály:

2003. évi_XCII. törvény az adózás rendjéről.

APEH Adónemkód: 138,

Az adóstípusok részletes meghatározása:

Az adóstípusok meghatározásánál a gazdasági szervezeteknek a gazdálkodási forma szerinti osztályozására alkalmazott, az egységes statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráról szóló - többször módosított - 9027/1993. (SK 13.) KSH közlemény 1. számú mellékletében (a továbbiakban: KSH gazdasági szervezeti nómenklatúra) meghatározott kategóriákra hivatkozunk.

11-13 Nem pénzügyi vállalkozások

11 Társas vállalkozások

A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában az "1 Jogi személyiségű vállalkozások", valamint a "2 Jogi személyiség nélküli vállalkozások" azon csoportjai a "23 Egyéni vállalkozások" csoport kivételével, amelyek nem pénzintézeti, hitelintézeti, biztosítóintézeti tevékenységet végeznek.

12 Egyéni vállalkozások

A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában a "23 Egyéni vállalkozások" csoportja.

13 Nem társult és egyéb vállalkozások

A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában a "7 Vállalat, megszűnő gazdálkodási forma" csoportja.

20 Pénzügyi vállalkozások

A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában az "1 Jogi személyiségű vállalkozások" azon csoportjai, amelyek pénzintézeti, hitelintézeti, biztosítóintézeti tevékenységet végeznek.

31-34 Államháztartás

A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúráját alapul véve ("Költségvetési szerv (3) ", az államháztartásba tartozó előirányzatokkal és pénzügyi alapokkal kibővítve a következő csoportok:

31 Központi és fejezeti kezelésű előirányzatok és központi költségvetési szervek

32 Helyi és települési, illetve területi kisebbségi önkormányzatok és helyi és települési, illetve területi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek

33 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és társadalombiztosítási költségvetési szervek

34 Köztestületi költségvetési szervek

35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek

36 Elkülönített állami pénzalapok

4 Háztartások

A magánszemélyek.

5 Nonprofit szervezetek

A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában a "Nonprofit szervezet (5, 6, 8) " csoportjai.

Az űrlap sorai

01.sor: Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)

Ebben a sorban az előző évi beszámoló Mérlegének B/II/1 Adósok mérlegsorából a közteher-bevételek címén kimutatott összeg szerepel, mely egyben a tárgyévi nyitó állomány összegét képezi. A Mérleg B/II/1 Adósok mérlegsorában más követelések is szerepelhetnek, nemcsak a közteher-bevételekkel kapcsolatosak, ezért a 01 sorban kimutatott összeg kisebb vagy legfeljebb egyenlő a Mérleg B/II/1 Adósok mérlegsorban kimutatott összeggel.

02.sor: Előző év(ek) bevételi előírásainak növekedése

Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált pótlólagos bevételi előírásokat - ideértve az adó-és járulékalanyok és a beszedő szervezetek helyesbítéseit egyaránt -, amelyek a tárgyévet megelőző év(ek) gazdasági tevékenységével kapcsolatosak.

03.sor: Tárgyévi bevételi előírás

Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben, illetve a közterhek tárgyévi elszámolásához kapcsolódó bevallások beadásának időpontjáig regisztrált tárgyévi bevételi előírásokat, azaz a tárgyévi gazdasági tevékenységgel kapcsolatos adó-, járulék- és egyéb befizetési kötelezettségeket a bevallások, illetve kivetések alapján, ideértve a bevallások helyesbítését és a beszedő szervezet által megállapított tartozások helyesbítését egyaránt. A tárgyévi bevételi előírás tehát nem azonos a közteher-bevétel költségvetési előirányzatával, mely utóbbi pénzforgalmi szemléletű bevétel és a költségvetés(ek) számára ténylegesen realizálható és elkölthető jövedelmet képez, még ha kalkulálása bevételi prognózison is alapul.

04.sor: Tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkező növekedés összesen (02-1-03)

Összegző sor, az adósok állományának a bevételi előírások változásával összefüggő változások kimutatására szolgál.

05.sor: Növekedések összesen (02-1-03=04)

Összegző sor, az adósok állományának növekedését mutatja.

06.sor: Előző év(ek) bevételi előírásának csökkenése helyesbítés miatt

Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált, de az előző év(ek) gazdasági tevékenységével kapcsolatos követelés-csökkenéseket, amelyek a bevallások tartozást-csökkentő helyesbítése vagy a beszedő szervezet által megállapított helyesbítése miatt következett be.

07.sor: Előző év(ek) bevételi előírásának csökkenése tartozás elengedés miatt

Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált, de az előző év(ek) gazdasági tevékenységével kapcsolatos követelés-csökkenéseket, amelyeket a beszedő szervezet határozata követelés elengedés formájában elengedett, s ezáltal az adós is kivezetheti a nyilvántartásaiból.

08.sor: Előző év(ek) bevételi előírásának csökkenése felszámolás, megszűnés miatt

Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált, de az előző év(ek) gazdasági tevékenységével kapcsolatos követelés-csökkenéseket, amelyeket a beszedő szervezet egyoldalúan kényszerül kivezetni a nyilvántartásaiból, miután a korábbi adóst felszámolták vagy megszüntették.

09.sor: Tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkező csökkenés összesen (06-1-07-1-08)

Összegző sor, a pénzforgalomban nem jelentkező változások csökkentő hatásának kimutatására.

10.sor: Tárgyévi befizetés előző év(ek) bevételi előírásának teljesítésére

Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévi pénzforgalomban jelentkező befizetéseket, amelyeket az adósok az előző év(ek) gazdasági tevékenységével kapcsolatos kötelezettségek miatt fennálló hátralékaik teljesítésére fizettek be.

11.sor: Tárgyévi befizetés tárgyévi bevételi előírás teljesítésére

Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévi pénzforgalomban jelentkező befizetéseket, amelyeket az adósok a tárgyi gazdasági tevékenységével kapcsolatos befizetési kötelezettségeik teljesítésére fizetnek be, ideértve a törvényben megállapított előlegeket is.

12.sor: Tárgyévi befizetés tárgyévet követő évi bevételi előírás teljesítésére

Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévi pénzforgalomban jelentkező befizetéseket, amelyeket az adósok a tárgyévet követő évi befizetési kötelezettségeivel kapcsolatban előlegként fizettek be.

13.sor: Tárgyévi pénzforgalomban jelentkező csökkenés összesen (10-1-11-1-12)

Összegző sor, a pénzforgalomban jelentkező változások csökkentő hatásának kimutatására.

14.sor: Csökkenések összesen (09+13)

Összegző sor, az adósok állományában bekövetkezett csökkenés kimutatására.

15.sor: Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+05-14)

Ebben a sorban a tárgyévi beszámoló Mérlegének B/II/1 Adósok mérlegsorában a közteher-bevételekkel kapcsolatban kimutatott összeg szerepel, mely egyben a tárgyévet követő évi nyitó állomány összegét képezi. A Mérleg B/II/1 Adósok mérlegsorában más követelések is szerepelhetnek, nemcsak a közteher-bevételekkel kapcsolatosak, ezért a 15 sorban kimutatott összeg kisebb vagy legfeljebb egyenlő a Mérleg B/II/1 Adósok mérlegsorban kimutatott összeggel.

16.sor: Tárgyévi (tárgyidőszaki) eredményszemléletű bevétel

Ebben a sorban a tárgyévi, illetve évközi adatszolgáltatás esetén a tárgyidőszaki gazdasági-pénzügyi tevékenységek, illetve események után keletkező, az államháztartást megillető, ténylegesen is beszedhető közteher-bevétel összegét kell szerepeltetni. Ezt úgy kell meghatározni, hogy a tárgyévre, tárgyidőszakra vonatkozó bevallások, kivetések (ügyletek) szerinti közteher-befizetési kötelezettséget mérsékelni kell azzal az összeggel, amely a tárgyidőszakban jogutód nélkül megszűnt vagy felszámolt szervezetek tárgyévre, tárgyidőszakra előírt befizetési kötelezettségéből nem fizetettek meg (és vélelmezhető, hogy sohasem fognak már megfizetni.)

Az eredményszemléletű számbavételhez az adó-, járulék- és adójellegű bevételeket abban az időszakban kell számba venni, amikor a fizetési kötelezettséget keletkeztető tevékenység, a tranzakció vagy más esemény ténylegesen megtörténik. Annak érdekében azonban, hogy az eredményszemléletű bevétel az államháztartás számára ténylegesen is realizálható, és mindössze csak időbeni eltolódással megszerezhető jövedelemként legyen számba vehető, a bevallott, kivetett adókötelezettségeket korrigálni kell a megszűnés, felszámolás miatt várhatóan soha nem realizálódó adók összegével.

A 16. sorban szereplő tájékoztató adat az államháztartásra vonatkozó hazai és nemzetközi statisztikai adatszolgáltatások teljesítését segítik elő. A makrogazdasági statisztikai számításokban, a kormányzati szektor hiányának és adósságának EU-kritériumok szerinti meghatározásában az adó- és járulékbevételeket ún. eredményszemléletben kell meghatározni. A nemzeti számlák módszertanában erre a következő leírások szerepelnek.

A nemzeti számlákban minden adót annak esedékességekor kell elszámolni, tehát abban az időpontban, amikor azok a tevékenységek, gazdasági műveletek vagy más események végbemennek, amelyek az adókötelezettség keletkezéséhez vezetnek. Vannak azonban olyan gazdasági tevékenységek, tranzakciók vagy események, amelyek után bár az adózási szabályok szerint adót kellene fizetni, ez azonban nem jut az adóhatóság tudomására. Nem lenne reális azt feltételezni, hogy ezek a rejtett tevékenységek, gazdasági műveletek vagy események után pénzügyi eszközök, illetve kötelezettségek keletkeznének. Ezért a nemzeti számlákban elszámolt adók összegét csak az adókivetéssel, bevallással vagy más módon, pl értékesítéskor kiállított számlával, vámbevallással bizonylatolt összeg jelenti. Ezek a bizonylatok az adó megfizetésekor megszűnő' adófizetői kötelezettség keletkezéséhez vezetnek. Az eredményszemlélettel összhangban az adók elszámolásának időpontja az az időpont, amikor az adókötelezettség keletkezik. Például a kibocsátás értékesítése, továbbadása vagy felhasználása esetén fizetendő' adót akkor kell elszámolni, amikor az értékesítés, az átadás vagy a felhasználás megtörténik, s ez nem szükségszerűen egyezik meg azzal az időponttal, amikor az adóhatóság arról tudomást szerez, az adókivetés megtörténik, az adó esedékessé válik, vagy az adót ténylegesen megfizetik. Némi rugalmasság azonban - gyakorlati okokból - megengedhető, például a jövedelmekből a kifizetéskor levonásra kerülő adók regisztrálása időpontja esetében.

Esetenként a ténylegesen megfizetett adóösszeg lényegesen és rendszeresen eltérhet a fizetendő' adók összegétől. Oly mértékben, hogy a fizetendő' adókat nem érdemes teljes egészében pénzügyi kötelezettségeknek kezelni. Ilyen esetekben elemzési és gazdaságpolitikai döntéshozatali célokra relevánsabb, ha figyelmen kívül hagyjuk a meg nem fizetett adókötelezettségeket, és csak a ténylegesen megfizetett adókat számoljuk el A ténylegesen megfizetett adókat azonban továbbra is eredményszemléletben kell elszámolni abban az időpontban, amikor az adókötelezettségek keletkezését előidéző események megtörténtek.

17.sor: Tárgyévi (tárgyidőszaki) fizetés-esedékességi bevétel

Ebben a sorban külön rendelkezésig még nem kell adatot szerepeltetni. Az Európai Unió azon rendeletét, amelyben a kormányzati szektorra vonatkozó adatszolgáltatásokat határozzák meg, a közeljövőben fogják módosítani. A törvényerőre emelkedő szabályok és a kapcsolódó módszertani meghatározások függvényében külön rendelkezés és kitöltési utasítás alapján kell majd - ugyancsak tájékoztató adatként - azt az összeget kell kimutatni, amely az államháztartást a tárgyévben (tárgyidőszakban)- az adott közteher-bevétehe vonatkozó adózási rend vagy a fizetési kötelezettség szabályai szerint - pénzforgalmilag is megilleti.

11. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[13. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

Kitöltési útmutató

az AT-01 Adatszolgáltatás a kincstári körbe tartozó kincstári költségvetéssel rendelkező költségvetési szerv által elismert tartozásállományról űrlaphoz

A kincstári költségvetéssel rendelkező költségvetési szerv adatszolgáltatási kötelezettségét havonta, a tárgyhót követő hó 5. napjáig teljesíti a Magyar Államkincstár Kincstári Biztosi Irodája felé az AT-01-es űrlap alapján kialakított eAdatlapon.

Az űrlap fejrészének azonosító adatai: a költségvetési szerv neve; a számlaszám 1-16 pozíciója; a fejezet; cím; alcím száma; év; hó megjelölése, amelynek tárgyhó 25-i állományára az adatközlés vonatkozik; államháztartási egyedi azonosító szám.

A kincstári körbe tartozó kincstári költségvetéssel rendelkező költségvetési szervnek kell adatot szolgáltatni, a költségvetésébe tartozó intézmények begyűjtött és összesített adatairól.

A jóváhagyott éves eredeti költségvetési kiadási előirányzat és annak 3,5%-a, a tartozásállományok összegei, a vevőállomány, valamint a pénzkészlet rovatok adatait kerekítve, millió forintban, kell kitölteni.

Az adatok pontos kitöltése kötelező, az adattartalmon, a megadott időpontokon változtatni tilos.

Az adatszolgáltatásnak nemcsak a tárgyévben keletkezett és lejárt, hanem valamennyi, az előző évek során felhalmozódott kifizetetlen tartozásállományt is magába kell foglalnia.

Csak a megállapodással átütemezett tartozásállományt kell a külön oszlopban szerepeltetni, az új fizetési határidőig. Az átütemezett tartozásból az esedékessé váló, és tárgyhó 25-ig nem teljesített befizetési kötelezettséget már a megfelelő időszak oszlopában kell közölni.

Amennyiben a tartozásállomány átütemezéséről a tárgyalások megkezdődtek, de annak eredményéről megállapodás még nem született, a tárgyalás alapját képező tartozásállomány összegét még a tartozás lejárata szerinti oszlopban kell feltüntetni.

1. Az állammal szembeni tartozások - az adóhatósággal, vámhatóságokkal szembeni adósságállomány, az illetéktartozások, valamint a központi költségvetési szervek költségvetési törvényben jelölt bevételeinek a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott hányada utáni (a központi költségvetés központosított bevételét képező) költségvetési befizetési kötelezettségek - sor kitöltése az adónemekre előírt bevallások és az intézmény analitikus nyilvántartása alapján történik.

2. Társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozások megállapítása, a Tb-bevallások és az intézmény analitikus nyilvántartása alapján történik.

3. Egyéb tartozásállomány sor kitöltése az előző két jogcímen kívül fennálló tartozásállomány: belföldi és külföldi szállítói, szolgáltatói számlák - ideértendő ugyancsak a központi költségvetési szervekkel, az elkülönített állami pénzalapokkal, önkormányzatokkal és intézményeikkel szemben fennálló tartozás -, valamint működési célú hitelek analitikus nyilvántartása alapján történik.

A vevőállományt a főkönyvi nyilvántartás adós és vevő analitikája alapján kell fordulónappal megállapítani. A pénzkészletnek tartalmaznia kell az összes - likviditásba vonható - bankszámla (előirányzati felhasználási keret, zárolt, kártyafedezeti, egyéb fedezeti, lakásalap, deviza) egyenlegét, valamint a házipénztár tárgynapi egyenlegét.

12. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[16. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

ADATLAPOK JEGYZÉKE

Sorsz.MegnevezésAdattartalomAdatszolgáltatásra
kötelezett
Adattovábbítás címzettjeHatáridő
(a táblában megjelölt nap, illetve
munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanap)
16/A 1.1./aELŐIRÁNYZAT KÖZLŐ LAP AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI
Minisztériumtól az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont támogatásáról és a központi költségvetésből a Kvtv. ... § (..) alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásról
Tárgyhavi aktuális előirányzat.Önkormányzati és Területfejlesztési MinisztériumIgazgatóságoktárgyhó 11.