53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2006. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet, illetve az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2006. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 25/2006. (III. 31.) FVM rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. §-a (2) bekezdésének b)-d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS

1. §

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2006. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 102,29 euró vehető igénybe.

II. EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ NEMZETI TÁMOGATÁS

Hízottbika-tartás támogatása

2. §

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2006. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 25/2006. (III. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 14-18. §-a alapján hímivarú szarvasmarhák után egyedenként, életük során egy alkalommal legfeljebb 40 000 Ft támogatás vehető igénybe.

Tejtermelés támogatása

3. §

Az R. 19-22. §-a alapján a tejtermelő egyéni referenciamennyisége szerint legfeljebb 8100 Ft/tonna támogatásra jogosult.

Anyatehéntartás támogatása

4. §

Az R. 23-27. §-a alapján anyatehenenként legfeljebb 35 000 Ft támogatás vehető igénybe.

Extenzifikációs szarvasmarha-tartási támogatás

5. §

Az R. 28-29. §-a alapján a mezőgazdasági termelők a támogatott egyedek után legfeljebb 13 000 Ft támogatásra jogosultak.

Anyajuhtartás támogatása

6. §

Az R. 30-34. §-a alapján anyajuhok után egyedenként legfeljebb 1500 Ft támogatás vehető igénybe. Amennyiben a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy -tejterméket értékesít, úgy a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 1200 Ft.

Kedvezőtlen adottságú területeken történő anyajuhtartás támogatása

7. §

Az R. 35-36. §-a alapján a támogatott egyedenként legfeljebb 1180 Ft anyajuh-kiegészítő támogatás vehető igénybe.

Egyes szántóföldi növények termesztésének támogatása

8. §

Az R. 39-43. §-a alapján a szántóföldi növénytermesztési támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 12 765 Ft vehető igénybe.

Dohány termesztésének támogatása

9. §

(1) Az R. 44-47. §-a alapján a Burley dohány-termesztési támogatás keretében hektáronként legfeljebb 779 000 Ft vehető igénybe.

(2) Az R. 44-47. §-a alapján a Virginia dohány-termesztési támogatás keretében hektáronként legfeljebb 985 000 Ft vehető igénybe.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti támogatás teljes összege csak abban az esetben vehető igénybe, ha a dohánytermelő legalább 1,45 tonna/hektár átlagtermés figyelembevételével megállapított dohányt értékesített a dohánytermelői csoport részére.

(4) Amennyiben a dohánytermelő 1,25-1,44 tonna/hektár átlagtermés figyelembevételével megállapított dohányt értékesített a dohánytermelői csoport részére, úgy a támogatás mértéke az (1)-(2) bekezdésben megállapított összeg 85%-a.

(5) Amennyiben a dohánytermelő 1-1,24 tonna/hektár átlagtermés figyelembevételével megállapított dohányt értékesített a dohánytermelői csoport részére, úgy a támogatás mértéke az (1)-(2) bekezdésben megállapított összeg 75%-a.

(6) A (4)-(5) bekezdés szerinti esetben az érintett területre vonatkozóan további jogkövetkezményt nem kell alkalmazni.

(7) Amennyiben a dohánytermelő 1 tonna/hektár átlagtermés figyelembevételével megállapítottnál kevesebb dohányt értékesített a dohánytermelői csoport részére, úgy az (1)-(2) bekezdés szerinti támogatás nem jár.

(8) A (3)-(7) bekezdésekben foglalt arányosítást dohányfajtánként külön-külön kell figyelembe venni.

Héjas gyümölcsnek termesztésének támogatása

10. §

Az R. 48. §-a alapján héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása jogcímen hektáronként legfeljebb 31 000 Ft támogatás vehető igénybe.

Energetikai célból termesztett egyes növényfajták támogatása

11. §

Az R. 49-51. §-a alapján

a) az R. 1. §-a 26. pontjának a)-d), valamint g)-h) alpontjai szerinti növények esetében legfeljebb 7600 Ft,

b) az R. 1. §-a 26. pontjának e), valamint i)-m) alpontjai szerinti növények esetében legfeljebb 20 000 Ft,

c) az R. 1. §-a 26. pontjának f) alpontja szerinti növény esetében legfeljebb 46 900 Ft hektáronkénti támogatás vehető igénybe.

Rizs termesztésének támogatása

12. §

Az R. 52. §-a alapján a rizs termesztésének támogatása jogcímen hektáronként legfeljebb 66 000 Ft vehető igénybe.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg:

a) az R. 1. §-ának 26. pontja az alábbi m) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"m) cukorrépa,"

b) az R. 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az MVH a 11. § szerinti határozatot legkésőbb 2007. február 15-ig megküldi a mezőgazdasági termelőnek.

c) az R. 24. §-a (3) bekezdésének e) pontja hatályát veszti;

d) Az R. 24. §-ának (7) bekezdésében a "(3) bekezdés d) és e) pontjaiban" szövegrész helyébe a "(3) bekezdés d) pontjában és a (8) bekezdésben" szövegrész lép;

e) az R. 24. §-a kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel:

"(8) A támogatás alapjául figyelembe vehető állatlétszámban az üszők aránya a birtokontartás teljes ideje alatt legfeljebb 40% lehet.

f) az R. 25. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pótlás abban az esetben fogadható el, ha)

"b) a mezőgazdasági termelő a kiesés tényét, valamint a pótlásként beállított állatot az MVH által rendszeresített formanyomtatványon a pótlás bejelentésével egy időben, de legkésőbb a pótlásra előírt határidőt követő 10 napon belül, a kötelező birtokontartás utolsó 60 napjában kieső és nem pótolt állatokat a kiesést követő 10 napon belül a mezőgazdasági termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei MVH Kirendeltséghez a kiesés okát igazoló állatorvosi igazolást mellékelve bejelenti és"

g) az R. 37. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3)-(9) bekezdés számozása (4)-(10) bekezdésre változik:

"(3) Az egyes szántóföldi növények, illetve dohány termesztésének támogatása esetén a vetési időre az 1973/2004/EK rendelet 45. cikkében meghatározott legkésőbbi időpontot kell alkalmazni."

h) az R. 44. §-ának (2) bekezdése, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése hatályát veszti;[1]

i) az R. 49. §-a (2) bekezdésének b) pontjában az "i)-l) alpont" kifejezés helyébe "i)-m) alpont" kifejezés lép.

14. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási jogosultságról szóló 51/2006. (VII. 5.) FVM rendelet 3. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A dohánytermelői csoport a tagja részére az őt megillető dohánytámogatási jogosultságról első alkalommal legkésőbb 2006. augusztus 15-éig igazolást állít ki, amely tartalmazza a termelői csoport tagjának:

a) nevét,

b) regisztrációs számát,

c) a támogatási jogosultság 2. § b) pontja szerint megállapított mértékét.

(3) A dohánytermelői csoport 2006. augusztus 15-e után a (2) bekezdés szerinti igazolást nem állíthat ki."

15. §

Az anyakecsketartás támogatásáról szóló 4/2006. (I. 20.) FVM rendelet 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A támogatásra jogosultnak járó támogatási összeg kifizetésére 2007. január 1-jétől kezdődően 2007. június 30-ig kerül sor."

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2006/95. száma. Megjelent 2006.07.31.

Tartalomjegyzék