51/2006. (VII. 5.) FVM rendelet

a dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási jogosultságról

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya dohánytermelői csoportokra, valamint azok tagjaira terjed ki.

2. §

A rendelet alkalmazásában

a) dohánytermelői csoport: a termelői csoportokról szóló 85/2002. (IX. 18.) FVM rendelet, valamint a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) szerinti dohánytermelői csoport;

b) dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási jogosultság: a dohánytermelői csoport tagját megillető olyan forgalomképes vagyoni értékű jog, melynek jogosultja dohánytermelői csoport tagjaként legfeljebb a dohányfajtánkként két tizedesjegy pontossággal, hektárban megadott területmértékig jogosult a külön jogszabályban meghatározottak szerint egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatást igénybe venni.

3. §

(1)[1] A dohánytermelői csoport e rendelet alapján jogosult a mellékletben meghatározott dohánytermelési kvóta mértékéig azon tagjai részére dohánytermelési jogot megállapítani, akik (amelyek) regisztrációs számmal rendelkeznek. Nem tagadható meg a támogatási jogosultság megállapítása attól, aki a rendelet hatálybalépését megelőzően dohány 2006. évi termelésére már szerződést kötött a termelői csoporttal. Egyebekben a támogatási jogosultság felosztásának feltételeit a termelői csoport maga állapítja meg.

(2)[2] A dohánytermelői csoport a tagja részére az őt megillető dohánytámogatási jogosultságról első alkalommal legkésőbb 2006. augusztus 15-éig igazolást állít ki, amely tartalmazza a termelői csoport tagjának:

a) nevét,

b) regisztrációs számát,

c) a támogatási jogosultság 2. § b) pontja szerint megállapított mértékét.

(3)[3]

(4)[4] Ha a dohánytermelési jog jogosultjának személyében vagy a dohánytermelési jog mértékében változás következik be, a változást igazoló dokumentumok alapján a dohánytermelői csoport a dohánytermelési jogról - a korábban kiállított igazolások egyidejű bevonása mellett - új igazolást állít ki. A változást a dohánytermelői csoport haladéktalanul közli a Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: Kincstár).

(5) A (2) bekezdés, valamint a (4) bekezdés szerinti igazolás kiállítása nem tagadható meg. A késedelem miatti mulasztásból eredő kárért a mulasztó tartozik felelősséggel.

(6)[5] A dohánytermelői csoport a 2007. évtől kezdődően a tárgyév június 30-áig a (2) bekezdésben foglaltak szerint értesíti a Kincstárt a tagjait megillető dohánytermelési jog mértékéről.

4. §

(1) A dohánytermelői csoport tagja az őt megillető támogatási jogosultsággal mint saját tulajdonával szabadon rendelkezhet.

(2) Amennyiben a dohánytermelői csoport tagjának tagsági viszonya megszűnik, a dohánytermelői csoport tagjait megillető összes támogatási jogosultság a volt tagot megillető résszel csökken, feltéve, ha a tag jogutódja nem létesít tagsági viszonyt a dohánytermelő csoporttal.

(3) A dohánytermelői csoportnál létesített tagsági viszony esetén - ide nem értve a jogutódlás keretében létesített tagsági viszonyt - a tagokat megillető összes támogatási jogosultság az új tagot megillető támogatási jogosultság mértékével növekszik.

(4) Amennyiben a támogatási jogosultság tulajdonosának személyében vagy a támogatási jogosultság mértékében a 3. § (2) bekezdés szerinti igazolás kiállítását követően változás következik be, illetve, ha a támogatási jogosultsággal rendelkező termelő a dohánytermelői csoportnál tagsági viszonyt létesít, a dohánytermelői csoport a tagot megillető támogatási jogosultságról a jogosultságot igazoló dokumentumok alapján - a korábban kiállított igazolások egyidejű bevonása mellett - a 3. § (2) bekezdésében foglalt adattartalommal új igazolást állít ki. Ebben az esetben az igazolásban foglaltak valóságáért az azt kiállító dohánytermelői csoport tartozik felelősséggel.

(5) A 3. § (2) bekezdésében, valamint a (4) bekezdésében foglaltak szerinti igazolás kiállítása nem tagadható meg. A mulasztásból eredő kárért a mulasztó tartozik felelősséggel.

5. §

(1) A dohánytermelői csoport a tagjait megillető összes támogatási jogosultság mértékéig köthet az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás hatálya alá tartozó dohány termeltetésére szerződést, valamint állíthat ki egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételére jogosító igazolást.

(2) Amennyiben a dohánytermelői csoport a tagjait megillető összes támogatási jogosultságot meghaladó mértékben kíván dohány termeltetésére szerződést kötni, arról külön megállapodást kell kötnie, jelezve, hogy az adott területhez, illetve mennyiségekhez nem kapcsolódik támogatási jogosultság.

(3) Amennyiben a dohánytermelői csoport tagja az őt megillető támogatási jogosultság mértékét meghaladó területen kíván dohánytermelést folytatni, azt kizárólag külön megállapodás keretében teheti meg.

(4) Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás csak a termelő rendelkezésére álló támogatási jogosultságban szereplő nagyságú, dohánnyal ténylegesen beültetett területek után, és a jogszabályban írt feltételek teljesítése esetén jár.

(5) Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás igénybevétele szempontjából nem vehető figyelembe a dohány termeltetésére kötött szerződésnek az a része, amelyet a támogatási jogosultságot meghaladó területre kötöttek.

6. §

(1)[6] A dohánytermelői csoport köteles olyan összesített nyilvántartást vezetni, amelyből egyedileg is megállapítható a tagokat megillető támogatási jogosultság aktuális mértéke. A Kincstár a termelői csoport tagjait megillető támogatási jogosultságokat a termelői csoport által, az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás igénybevétele feltételeként meghatározott igazolásban szereplő adatokkal egyidejűleg ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzések során a Kincstár megállapítja, hogy a dohánytermelői csoportok által kiállított igazolások együttes összege meghaladja a külön jogszabályban foglaltak szerinti tagállami felső határt, az érintett termelői csoportokat felhívja az adatok egyeztetésére, eljárását pedig azt követően folytatja, hogy az adatok egyeztetését az érintett termelői csoportok eredményesen elvégezték, és erről nyilatkoznak, valamint a hibásan kiállított igazolásokat megfelelően módosítják.

(2) A dohánytermelői csoport által kiállított, az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételéhez szükséges igazolás csak abban az esetben érvényes, ha azt a rá vonatkozó rész tekintetében az érintett tag is aláírja.

7. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)[7]

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet az 51/2006. (VII. 5.) FVM rendelethez

A támogatási jogosultság első alkalommal történő megállapításakor érvényes, a termelői csoport tagjait megillető összes támogatási jogosultság:

I. Burley típusú dohány

a) Nyidoter Kft. 1350 hektár,

b) Dél-alföldi Dohánytermesztő Közösség és Értékesítő Szövetkezet és Szabolcsi Dohánytermesztő és Értékesítő Szövetkezet együttesen 450 hektár.

II. Virginia típusú dohány

a) Nyidoter Kft. 2810 hektár,

b) Dél-alföldi Dohánytermesztő Közösség és Értékesítő Szövetkezet és Szabolcsi Dohánytermesztő és Értékesítő Szövetkezet együttesen 1248 hektár.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[2] Megállapította az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 14. § -a. Hatályos 2006.07.27.

[3] Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2010.03.14.

[4] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 10. § c)-d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 86. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék