4/2006. (I. 20.) FVM rendelet

az anyakecsketartás támogatásáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában

a) agrár "de minimis" rendelet: az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban szóló 1860/2004/EK bizottsági rendelet;

b) állami támogatás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: EK-szerződés) 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás;

c) anyakecske: minden olyan, a kecske fajhoz tartozó nőivarú állat, amely a birtokon tartás utolsó napjáig már legalább egy ízben ellett, vagy legalább egyéves;

d) birtokon tartás: a gazdaság tenyészetében történő állattartás;

e) gazdaság: a mezőgazdasági termelő által hasznosított minden, a Magyar Köztársaság területén fekvő, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2005. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 18/2005. (III. 18.) FVM rendelet alapján bejelentett mezőgazdasági terület, magyarországi tenyészet, egyéni támogatási jogosultság, valamint kvóta összessége;

f) kecske ENAR rendelet: a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet;

g) kecske ENAR szám: a kecske ENAR rendelet 1. § 3. pontja szerinti azonosítószám;

h) mezőgazdasági bejelentési rendelet: a mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 46/2005. (III. 11.) Korm. rendelet;

i) regisztrációs szám: az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: nyilvántartási Korm. rendelet) szerint kapott azonosító szám;

j) regisztrált mezőgazdasági termelő: az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározottak szerinti termelő. Ha a mezőgazdasági termelő még nem rendelkezik az i) pont szerinti regisztrációs számmal, akkor a kérelemhez egyidejűleg csatolni kell a nyilvántartási Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételi kérelmet is;

k) tenyészet: a kecske ENAR rendelet 1. § 6. pontja szerinti tenyészet;

l) tenyészetkód: a kecske ENAR rendelet 1. § 7. pontja szerinti azonosító szám.

2. §

(1) E rendelet alapján anyakecske tartásához vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

(2) A támogatás igénybevételére az az anyakecskét tartó regisztrált mezőgazdasági termelő jogosult, aki

a) a támogatási kérelmében szereplő állatok tenyészetének állattartójaként szerepel a kecske ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban, és

b) gondoskodik a szakszerű apaállat-használatról, valamint

c) gondoskodik a tenyészetében tartott állatállomány kecske ENAR rendelet szerinti tartós jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról.

(3) A regisztrált mezőgazdasági termelő a támogatásra bejelentett állatlétszámnak megfelelő anyakecske-állományt köteles a kérelem elbírálásáról szóló határozat kézhezvételéig birtokon tartani.

(4) A támogatott anyakecske állományt a regisztrált mezőgazdasági termelő a kérelem elbírálásáról szóló határozat kézhezvételétől köteles további száz napon át birtokon tartani.

(5) A támogatás mértéke 1200 Ft/anyakecske, a támogatás országos szinten a 2006. évre vonatkozóan legfeljebb 40 000 egyed után nyújtható. Ezt meghaladó igénylés esetén a támogatási keret kimerüléséről és a támogatási kérelmek befogadásának leállításáról a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter közleményt ad ki, mely alapján az MVH az ezután benyújtott támogatási kérelmeket elutasítja.

(6) A támogatás regisztrált mezőgazdasági termelőnként, naptári évenként egy alkalommal nyújtható, és összege nem haladhatja meg egy évre a 250 000 forintot, de legfeljebb ezer euró lehet.

(7) Egy anyakecske után a tárgyévben csak egyszer fizethető támogatás.

(8)[1] A támogatásra jogosultnak járó támogatási összeg kifizetésére 2007. január 1-jétől kezdődően 2007. június 30-ig kerül sor.

3. §

(1) A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon e rendelet hatálybalépését követő munkanaptól 2006. október 31-ig lehet postai úton benyújtani az MVH Központi Hivatalához.

(2) A támogatási kérelmet kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet visszavonni.

(3) Az MVH a kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

(4) Az MVH a támogatási kérelem elbírálásakor a kérelem benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett két tizedesjegy pontossággal meghatározott euró deviza középárfolyamot veszi figyelembe.

(5) Az MVH a határozat jogerőre emelkedését követően az FVM által biztosított forrás terhére intézkedik a támogatás átutalásáról a jogosult részére.

(6) A támogatási kérelem ellenőrzését az MVH - az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet által e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezésére bocsátott - kecske ENAR nyilvántartás alapján, a kecske ENAR rendelet 9. § szerinti állomány-nyilvántartó és egyéb igazoló okmányok (számlák, állat-egészségügyi bizonyítványok, szállítólevél) adminisztratív ellenőrzése alapján végzi el. A helyszíni ellenőrzésének legalább a támogatási kérelmek 10%-ára kell kiterjednie.

4. §

(1) Az e rendelet keretében nyújtott támogatás az agrár "de minimis" rendelet hatálya alá tartozik.

(2) A mezőgazdasági bejelentési rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti támogatási keretek túllépése esetén az MVH az igényelt támogatás összegét - az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően - csökkenti.

5. §

(1) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 15. § (1) bekezdésének e) pontja szerint a regisztrált mezőgazdasági termelő jogosulatlanul veszi igénybe a támogatást, ha a 2. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) Nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, ha állománycsökkenés esetén a hiánypótlás a pótlást szükségessé tévő esemény bekövetkezése után tíz napon belül az MVH egyidejű értesítése mellett megtörténik.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 15. § -a. Hatályos 2006.07.27.