53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 153. §-a (1) bekezdésének 16. és 17. pontjában, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 2. §-ában, 61. §-ában, 79/C. §-ában és 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §[1]

(1) A rendelet hatálya - a (2)-(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - az állami felsőoktatási intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.

(2)[2]

(3)[3]

(4)[4]

(5) A rendelet hatálya a 14-16. § tekintetében valamennyi felsőoktatási intézményre kiterjed.

II. Fejezet

A Kjt. végrehajtásához kapcsolódó szabályok

[A Kjt. 20. § (3) bekezdéséhez]

1/A. §[5] Nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött munkakört magyar állampolgársággal rendelkező személy tölthet be.

[A Kjt. 20. § (4) bekezdéséhez]

1/B. §[6] (1)[7] A pályázati felhívást a rektori pályázat kivételével - a Kjt. 20/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározottakon túl - a felsőoktatási intézmény az Oktatási és Kulturális Közlönyben, illetőleg az intézményben szokásos módon is közzé teheti. Ebben az esetben a pályázat benyújtásának határidejét a személyügyi központ internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani, mely nem lehet kevesebb a közzétételtől számított 30 napnál.

(2) A munkáltató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához - a pályázatnak a véleményező testület részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva - legalább 30 napot köteles biztosítani.

[A Kjt. 20/A. § (2) bekezdéséhez]

1/C. §[8] Nem kötelező pályázat kiírása

a) az 1. számú melléki et 12-15. pontja szerinti egyéb munkakörök,

b)[9]

[A Kjt. 22. § (4) bekezdéséhez]

1/D. §[10] (1) A gyakornoki idő meghatározása szempontjából felsőoktatási intézmények alaptevékenységének ellátásával az 1. számú mellékletben meghatározott tanári munkakörök függenek össze.

(2)[11]

[A Kjt. 22. § (5) bekezdéséhez][12]

1/E. § (1) Nem kell kikötni gyakornoki időt azon tanári munkakörbe kinevezett közalkalmazott esetében, aki tudományos fokozattal (Doctor of Philosophy; Doctor of Liberal Arts) rendelkezik.

(2)[13]

(A Kjt. 23. §-ához)

2. §[14]

3. §

(1)[15]

(2)[16] A pályázatot a rektor és a gazdasági főigazgató esetében az oktatásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában is meghirdeti.

(3)[17]

(4)[18]

4. §

(1)[19]

(2)[20]

[A Kjt. 40. §-ához]

5. §[21]

(1) A Kjt. 1. számú melléklete 3.1-3.3 pontjai tekintetében a felsőoktatási intézményben létesíthető oktatói vagy kutatói munkakörökhöz kapcsolódó eltérő szempontok - figyelemmel az Ftv. 21. §-ának (3) bekezdése szerinti foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottakra

a) a teljesítmény-követelményeknek való megfelelés kiemelkedő-megfelelő-kevéssé megfelelő-nem megfelelő;

b) az oktatási tevékenység ellátásának minősége kiemelkedő-megfelelő-kevéssé megfelelő-nem megfelelő;

c) a tudományos/művészeti tevékenység színvonala kiemelkedő-megfelelő-kevéssé megfelelő-nem megfelelő;

d) a felsőoktatási intézmény közéletében való részvétel kiemelkedő-megfelelő-kevéssé megfelelő-nem megfelelő.

(2) A Kjt. 1. számú melléklete 4. pontja tekintetében a rektori megbízás vonatkozásában eltérő szempontok

a) az Ftv. 27. §-ának (5) bekezdésében meghatározott feladatok alapján a felsőoktatási intézmény működésében megjelenő vezetői tevékenység színvonala

kiemelkedő-megfelelő-kevéssé megfelelő-nem megfelelő;

b) a felsőoktatási intézmény fejlesztésében megjelenő vezetői tevékenység színvonala hatékonysága, figyelembe véve az intézmény fejlesztési tervét és a fenntartói megállapodást

kiemelkedő-megfelelő-kevéssé megfelelő-nem megfelelő;

c) a felsőoktatási intézmény külső minősítésében megjelenő vezetői tevékenység színvonala (akkreditáció, minősítési díjak, rangsorok)

kiemelkedő-megfelelő-kevéssé megfelelő-nem megfelelő.

[A Kjt. 40. §-ának (12) bekezdéséhez][22]

5/A. §

(1) Az Ftv. 21. §-a (3) bekezdésének c) pontja, valamint 91. §-ának (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározott teljesítményre vonatkozó szempontok értékelésekor a Kjt. 40. § (7)-(8) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Minden olyan esetben, amikor jogszabály a munka értékelése, a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak teljesítése tekintetében, illetőleg valamely jogkövetkezmény - ideértve a munkaügyi jogvita kezdeményezésének lehetőségét is - alkalmazásakor minősítést említ, azon a felsőoktatási intézményekben foglalkoztatottaknál a teljesítményértékelést, illetőleg annak eredményét kell érteni.

6. §[23]

(A Kjt. 61. §-ához)

7. §[24]

(1) Amennyiben a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata eltérően nem rendelkezik, a felsőoktatási intézményben tanári, az oktatói és kutatói munkát segítő és egyéb munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak fizetési osztályba sorolását, a besorolás képesítési feltételeit e rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

(2) Ha a közalkalmazott az Országos Képzési Jegyzékbe szereplő emelt szintű szakképesítéssel rendelkezik, besoroláskor, valamint a második és további szakképesítés figyelembevételekor a felsőfokú szakképesítésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3)[25]

(4)[26]

(A Kjt. 65. §-ához)

8. §[27]

(A Kjt. 66. §-ához)

9. §[28]

(1) A kinevezésben feltüntetett további szakképesítés hasznosításának mértékétől függetlenül illetménynövekedés illeti meg e rendelet 1. számú mellékletének 1-8. pontja szerinti tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, ha a kinevezésben feltüntetett további szakképesítést az intézmény által indított alap- és mesterképzési vagy szakirányú továbbképzési szakon, illetve felsőfokú szakképzésben hasznosítja.

(2)[29] Az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a 2. számú mellékletben szereplő nyelvtanár, tanár, testnevelő tanár, szakoktató, gyakorlati oktató munkakörökre is.

(A Kjt. 67. §-ához)

10. §[30]

(A Kjt. 70. §-ához)

11. §

(1)[31] Az Ftv. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti magasabb vezető beosztású közalkalmazott illetménypótlékának mértéke a pótlékalap minimum 300%-a.

(2)[32] Az Ftv. 96. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti vezető beosztású közalkalmazott és a szervezeti egység vezetője illetménypótlékának mértéke a pótlékalap minimum 200%-a, míg a szervezeti egység vezető-helyettes illetménypótlékának mértéke a pótlékalap minimum 150%-a.

(A Kjt. 75. §-ához)

12. §

A felsőoktatási intézmény alkalmazottai közül - a felsőoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszerében meghatározottak szerint - illetménypótlékban részesülnek a tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak a pótlékalap 50-100%-a mértékéig.

(A Kjt. 79/C. §-ához)

13. §

(1) Felsőoktatási intézményben kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében, ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata eltérően nem rendelkezik,

a) a tudományos segédmunkatárs munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktorandusz vagy doktorjelölt jogviszony,

b) a tudományos munkatárs munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal,

c) a tudományos főmunkatárs munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, és alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven előadást tartson, továbbá rendelkezzék megfelelő, az oktatásban és kutatásban szerzett szakmai tapasztalattal,

d) a tudományos tanácsadó és a kutatóprofesszor munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, továbbá az adott tudományvagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki. Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának irányítására, koordinálására, valamint kutatási projektek vezetésére, idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart.

(2) A felsőoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszerében kell meghatározni, hogy a tudományos főmunkatárs, a tudományos tanácsadó és kutatóprofesszor munkakörben történő alkalmazáshoz szükséges feltételek meglétéről a szenátus milyen okiratok alapján, milyen eljárás keretében győződik meg. Ennek keretei között a felsőoktatási intézmény előírhatja a habilitációs eljárás lefolytatását.

III. Fejezet

Az Ftv. végrehajtásához kapcsolódó szabályok

[Az Ftv. 88. § (3) bekezdéséhez]

14. §[33]

A felsőoktatási intézmény az oktatói munkakörre kiírt nyilvános pályázatot közzé teheti az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a felsőoktatási intézmény honlapján, valamint a felsőoktatási intézményben szokásos egyéb módon.

[Az Ftv. 95. § (6) bekezdéséhez]

15. §

Nem létesíthető foglalkoztatásra irányuló jogviszony olyan személlyel, aki egy éven belül a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság adott felsőoktatási intézményt érintő döntése meghozatalában részt vett.

16. §

(1) Az oktatói, tanári és kutatói munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott, munkavállaló (a továbbiakban: oktató-kutató) akkor jogosult az Ftv. 95. §-ának (4) bekezdésében szabályozott szakirodalom vásárlásához és könyvtári beiratkozáshoz nyújtott évenkénti hozzájárulás teljes összegére, ha a naptári évben oktatói, tanári vagy kutatói munkakörben eltöltött tizenkét hónap munkaviszonnyal, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, és ebben az időszakban jogviszonya - a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - nem szünetelt.

(2) A hozzájárulás az oktató-kutatót időarányosan illeti meg, ha legalább hat hónapi munkavégzéssel együtt járó oktatói, tanári vagy kutatói munkakörben eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal, munkaviszonnyal rendelkezik. A hat hónapnak megfelelő hozzájárulás a pályakezdő oktató-kutatót abban az esetben is megilleti, ha legalább négy hónapi munkavégzéssel együtt járó oktatói, tanári vagy kutatói munkakörben eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal, munkaviszonnyal rendelkezik. E rendelkezés alkalmazásánál pályakezdő, aki egyetemi, főiskolai tanulmányainak befejezését követő egy éven belül első alkalommal helyezkedik el oktató-kutatóként.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint - ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg

a) a keresőképtelenséget okozó betegség,

b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság,

c) a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint

d) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt az oktató-kutatót átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült,

figyelembe kell venni.

(4) A hozzájárulás évente egyszer illeti meg az oktatókutatót akkor is, ha több munkáltatónál teljesítette az előírt feltételeket.

(5) A hozzájárulást a munkavégzés évét követő év február havi munkabérrel, illetőleg illetménnyel együtt kell kifizetni, átutalni. Ha az oktató-kutató jogviszonya év közben szűnik meg, a hozzájárulást az utolsó munkában töltött napon részére ki kell fizetni. A hozzájárulást az a munkáltató fizeti ki, akinél az oktató-kutató a munkavégzés évének december 31. napján alkalmazásban állt, és amely munkáltatót az Ftv. 84. § (5) bekezdése szerint az oktatókutató megjelölte.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

17. §

(1) E rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltéréssel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.[34]

a)[35]

b)[36]

(2)[37]

(3)[38]

(4)[39]

(5)[40] E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2011. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 2. számú mellékletét 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1 számú melléklet az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelethez[41]

A felsőoktatási intézményben létesíthető tanári, az oktatói és kutató munkát segítő és egyéb munkakörök fizetési osztályba sorolása, a besorolás képesítési feltételei és a képesítési feltételek alól történő felmentés esetei

Munkakör megnevezéseFizetési osztály
alsó képzettségi szintközép képzettségi szintfelső végzettségi szint
ABCDEFGHIJ
Tanári munkakörök
1. művésztanár*****
2. mérnöktanár***
3. műszaki (gazdasági) tanár****
4. műszaki (gazdasági) oktató*
5. nyelvtanár****
6. testnevelőtanár****
7. kollégiumi nevelőtanár****
8. mestertanár**
Oktatói, kutatói munkát segítő munkakörök
9. ügyvivő-szakértő****
10. főmérnök***
11. tanszéki mérnök***
Egyéb munkakörök
12. ügyintéző, (gazdasági, mű-
szaki, igazgatási)****
13. ügyviteli*****
14. szakmai szolgáltató****
15. műszaki szolgáltató (fenntartási, üzemviteli alkalmazott, technikus, laboráns, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott*****

A)

A művésztanár, a nyelvtanár, a testnevelőtanár, a műszaki (gazdasági) tanár, a főmérnök besoroláshoz mesterfokozat vagy alapfokozat és szakirányú szakképzettség, a mérnöktanár besoroláshoz mesterfokozat és szakirányú szakképzettség, a kollégiumi nevelőtanár besoroláshoz mesterfokozat vagy alapfokozat, a műszaki (gazdasági) oktatói besoroláshoz alapfokozat és szakirányú szakképzettség szükséges.

B)

Ügyvivő -szakértő elnevezésű munkakörbe kell besorolni azt a mesterfokozattal vagy alapfokozattal és szakképzettséggel rendelkező, önálló tevékenységet, szakértői munkát végző közalkalmazottat (pl. a jogtanácsost, a jogi előadót, a közgazdászt, az egyetemi vagy főiskolai végzettségű tanügyigazgatási munkatársat), továbbá a felsőoktatási intézmény funkcionális egységének vezetőjét és helyettesét, aki nem vesz részt az oktatásban. A gazdasági szervezet vezetőjének mesterfokozat vagy alapfokozat mellett szakirányú (pénzügyi, számviteli, közgazdasági) szakképzettséggel is rendelkeznie kell.

Tanszéki mérnök elnevezésű munkakörbe kell besorolni azt a mesterfokozattal vagy alapfokozattal és természettudományos vagy mérnöki szakirányú szakképzettséggel rendelkező közalkalmazottat, aki az oktatást közvetlenül segítő tevékenységet folytat, és részt vesz annak feltételei (labor, műhely, hardver, szoftver stb.) megteremtésében, fejlesztésében.

Ügyintéző (gazdasági, műszaki, igazgatási) elnevezésű munkakörbe kell besorolni a középiskolai végzettséget igazoló szakképesítéssel vagy középiskolai végzettséggel és felsőfokú végzettségi szintet nem tanúsító - felsőfokú szakképesítést igazoló - bizonyítvánnyal vagy alapfokozattal rendelkező, szakmai döntéselőkészítést végző közalkalmazottat.

Ügyviteli elnevezésű munkakörbe kell besorolni azt az adminisztratív jellegű munkát ellátó közalkalmazottat, aki alapfokú vagy középiskolai végzettséggel és arra épülő szakirányú képesítéssel vagy alapfokozattal rendelkezik.

Szakmai szolgáltató elnevezésű munkakörbe kell besorolni azt a közalkalmazottat, aki alapfokú vagy középiskolai végzettséget igénylő szakképesítéssel vagy felsőfokú végzettségi szintet nem tanúsító felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal vagy alapfokozattal és szakirányú szakképzettséggel az oktató-kutató laboratóriumokban közvetlenül segíti az oktatók-kutatók munkáját, a hallgatók gyakorlati képzését, önállóan végez kutatási részfeladatokat. E munkakörben foglalkoztatott felsőfokú technikusi végzettséggel rendelkező közalkalmazott besorolását az "E" fizetési osztályban előírt, felsőfokú végzettségi szintet nem tanúsító felsőfokú szakképesítésként kell figyelembe venni. A technikus, laboráns munkakörben a besorolás szempontjából felsőfokú szakképesítéssel egyenértékűnek kell tekinteni annak a közalkalmazottnak a képesítését, aki ipari, mezőgazdasági vagy egyéb technikumokban szerzett oklevelet, és legalább tíz évig szakképesítésének megfelelő területen dolgozott.

C)

Mestertanár elnevezésű munkakörbe lehet átsorolni azt a mesterfokozattal rendelkező adjunktus oktatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, aki a felsőoktatási intézmény által folytatott alapképzésben, szakmai-elméleti és gyakorlati oktatásban vesz részt, és megfelel az intézmény foglalkoztatási követelményrendszerében előírt sajátos mestertanári követelményeknek.

2. számú melléklet az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelethez[42]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § b) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § b) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § b) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[5] Módosította a 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 12. § -a. Hatályos 2010.12.18.

[6] A §-t és az azt megelőző alcímet megállapította a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[7] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 315. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[8] A §-t és az azt megelőző alcímet megállapította a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § b) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[10] A §-t és az azt megelőző alcímet megállapította a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § b) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[12] Beiktatta a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § b) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[16] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 315. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[17] Hatályon kívül helyezte a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 233/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.09.12.

[20] Hatályon kívül helyezte a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[21] A §-t és az azt megelőző alcímet megállapította a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[22] A §-t és az azt megelőző alcímet beiktatta a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[24] Megállapította a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § b) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § b) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[28] Szerkezetét módosította a 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2010.12.18.

[29] Beiktatta a 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2010.12.18.

[30] Hatályon kívül helyezte a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[31] Módosította a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[32] Módosította a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[33] Módosította a 98/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2011.06.30.

[34] A felvezető szöveget módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatályos 2009.01.02.

[35] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[36] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[37] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[38] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[39] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[40] Beiktatta a 98/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2011.06.30.

[41] A melléklet címét módosította a 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § b) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

Tartalomjegyzék