93/2006. (XII. 27.) GKM rendelet

a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. §-a (2) bekezdésének s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Vkt. 26. §-ának (1) bekezdésére is - az oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben - a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő t)-v) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

"t) Ügynökség: az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK rendeletében meghatározott szervezet;

u) EGT állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

v) harmadik állam: az u) pontban meghatározott államtól eltérő állam."

2. §

Az R. 9. §-ának alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Külföldön, azaz harmadik államban, illetve EGT államban szerzett képesítés elismerése "

3. §

(1) Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) EGT államban, illetve harmadik államban szerzett képesítés elismerése nemzetközi szerződés, külön jogszabály vagy viszonosság, illetve az e rendeletben foglalt rendelkezések alapján történik."

(2) Az R. 9. §-ának (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és e § a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

"(16) EGT államban, illetve harmadik államban szerzett tengerész képesítések elismeréséről és honosításáról, valamint a magyar hatóság által kiállított képesítő okmányok valódiságáról harmadik állam, illetve EGT állam hatóságát, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetet, illetve az Európai Bizottságot a hajózási hatóság közreműködésével a minisztérium tájékoztatja.

(17) Az Ügynökség által, a képzési és képesítési rendelkezések megfelelő érvényesítésének ellenőrzése céljából legalább ötévi rendszerességgel végrehajtott ellenőrzés elősegítése érdekében a minisztérium és a hajózási hatóság működnek közre."

4. §

Az R. 14. §-a a következő e) ponttal egészül ki: [Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:]

"e) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2001/25/EK irányelv módosításáról szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/45/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv, 2. cikk i) pont; 3. cikk (1) bekezdés; 4. cikk 2. pont és az 5. cikk (1) bekezdés."

5. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

6. §

Ez a rendelet a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2001/25/EK irányelv módosításáról szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/45/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv 2. cikk i) pontjának, 3. cikk (1) bekezdésének, 4. cikk 2. pontjának és az 5. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére