2007. évi CIII. törvény

a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény módosításáról[1]

1. § A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény (a továbbiakban: Pmt.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § E törvény 5/A. §-a hatálya alá az e törvény 1. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontjában meghatározott tevékenységet folytató szolgáltató tartozik, amennyiben a Magyar Köztársaság területén a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. cikkének 7. pontja szerinti pénzátutalási szolgáltatás nyújtására jogosult. "

2. § A Pmt. 2. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában állami vagy szakmai felügyelet az 1. § (1) bekezdésének]

"a) a)-e) és k) pontja vonatkozásában - a b) pont szerinti kivétellel - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet);

b) a) pontja vonatkozásában a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységek közül a pénzfeldolgozás tekintetében a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB); "

3. § A Pmt. 3. §-ának (13) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltató levelezőbanki szolgáltatás keretében adott átutalási megbízást kizárólag olyan külföldi székhelyű szervezettől fogadhat el, amely a saját országának joga szerint pénzügyi intézmény.

(14) Az 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott szolgáltató megbízást kizárólag olyan külföldi székhelyű szervezettől fogadhat el, amely saját országa joga szerint pénzügyi intézmény. "

4. § A Pmt. az 5. §-át követően a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) A Rendelet 14. cikke által meghatározott "pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóság" a Felügyelet és az ORFK.

(2) A szolgáltató a Rendelet 14. cikke által meghatározott célból a feladatkörükben eljáró (1) bekezdés szerinti szervek megkeresésére köteles átadni részükre a Rendelet 4. cikke szerinti megbízói adatokat.

(3) A Rendelet 15. cikkének (2) bekezdése által meghatározott "alkalmazásért felelős hatóság" és a (3) bekezdése által meghatározott "illetékes hatóság" a Felügyelet.

(4) A Rendelet 3. cikkének (4) bekezdésében, továbbá 5. cikkének (4) bekezdésében meghatározott esetekben az átutalt pénzösszeg euró-értékének kiszámításakor a pénzátutalásra vonatkozó megbízás átvételének napján az MNB által közzétett hivatalos árfolyamot, az MNB hivatalos árfolyamlapján nem szereplő pénznemek esetében az ezek euróra átszámított árfolyamairól szóló, a pénzátutalásra vonatkozó megbízás átvételének napján érvényes MNB közleményben foglalt árfolyamot kell alkalmazni.

(5) A Rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott "nemzeti azonosító szám" alatt az 5. § (1) bekezdése a) pontjának 6. alpontjában és a b) pontjának 4. alpontjában meghatározottak értendők. "

5. §[2]

6. § A Pmt. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az 1. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározott személy, ideértve a kijelölt személyt is, a bejelentési kötelezettség teljesítéséről, annak tartalmáról és a kijelölt személyéről - kivéve a büntetőeljárást folytató hatóságnak -harmadik személynek vagy szervezetnek, ideértve az ügyfelet is, tájékoztatást nem adhat, és köteles biztosítani, hogy a bejelentés megtörténte, annak tartalma és a bejelen-tő személye titokban maradjon. E tájékoztatási korlátozás az 1. § (1) bekezdés a)-e) és k) pontjában meghatározott szolgáltatók esetében nem vonatkozik a Felügyelet, továbbá az 1. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott szolgáltatók tekintetében az állami adóhatóság részére nyújtandó információk körére, amennyiben az információszolgáltatás e felügyeleti szervek jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásához kapcsolódik."

7. § (1) A Pmt. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató köteles Szabályzatot készíteni, amelyet a szolgáltató felett állami vagy szakmai felügyeletet gyakorló szerv hagy jóvá. "

(2) A Pmt. 11. §-ának (5) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A Szabályzat kötelező tartalmi elemei:]

"j) az 5/A. § hatálya alá tartozó szolgáltatók esetében a Rendelet végrehajtása vonatkozásában a megbízó azonosításának, a megbízói adatok ellenőrzésének, nyilvántartásának, továbbításának, továbbá a hiányzó vagy hiányos megbízói adatokkal érkező pénzátutalások észlelésének és kezelésének belső eljárási rendje. "

8. § A Pmt. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § (1) E törvény a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv,

b) a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2001. december 4-i 2001/97/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

(2) E törvény megállapítja a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket."

9. § A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 3/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Felügyelet látja el az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvényben meghatározott feladatkörében. "

10. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 51. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha a magyar bűnüldöző szerv, illetőleg az Országos Rendőr-főkapitányság - a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv, illetőleg külföldi Pénzügyi Információs Egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérő által aláírt titoktartási záradékot - írásban kér banktitoknak minősülő adatot a pénzügyi intézménytől. "

(2) A Hpt. 54. §-a (1) bekezdésének o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem jelenti a banktitok sérelmét]

"o) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i, 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott adatoknak a rendelet hatálya alá tartozó kedvezményezett fizetési szolgáltatója és közvetítő fizetési szolgáltató számára a rendelet által meghatározott esetekben történő továbbítása. "

11. § A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 374. §-a a következő o) és p) ponttal egészül ki:

[Nem jelenti az értékpapírtitok sérelmét]

"o) a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény 5/A. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján az Országos Rendőr-főkapitányság részére történő adatátadás,

p) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i, 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott adatoknak a rendelet hatálya alá tartozó kedvezményezett fizetési szolgáltatója és közvetítő fizetési szolgáltató számára a rendelet által meghatározott esetekben történő továbbítása. "

12. § A Postáról szóló 2003. évi CI. törvény 37. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Nem minősül az üzleti titok sérelmének a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény 5/A. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján az Országos Rendőr-főkapitányság és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történő adatátadás, továbbá a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i, 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott adatoknak a rendelet hatálya alá tartozó kedvezményezett fizetési szolgáltatója és közvetítő fizetési szolgáltató számára a rendelet által meghatározott esetekben történő továbbítása. "

13. § E törvény a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

14. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E törvény 5. §-a 2007. december 15-én lép hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésekor már működő, a Pmt. - e törvény 4. §-ával beiktatott - 5/A. §-ának hatálya alá tartozó szolgáltató a Pmt. 11. §-a szerinti Szabályzatot e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül köteles a Pmt. - e törvény 7. §-ával beiktatott -11. §-a (5) bekezdése j) pontjának megfelelően kiegészíteni és a kiegészített Szabályzatot a Felügyelet részére jóváhagyásra benyújtani.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Pmt. 3. §-ának (15) bekezdése, továbbá 5. §-ának (8)-(9) bekezdése,

b) a befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXII. törvény 28. §-ának (1)-(2) bekezdése és 30. §-a.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 25-i ülésnapján fogadta el.

[2] Később lép hatályba. Hatályos 2007.12.15.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére