2007. évi XIII. törvény

a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról[1]

1. § A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nbjt.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"E törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Büntető Törvénykönyvet és a büntetőeljárásról szóló törvényt a nemzetközi bűnügyi jogsegélyforgalomban is megfelelően alkalmazni kell. "

2. § Az Nbjt. IV. Fejezetének címe és 46-60/D. §-a helyébe a következő cím és rendelkezések lépnek, valamint a IV. Fejezet a következő 60/E. §-sal egészül ki:

"IV. Fejezet

A KÜLFÖLDI ÍTÉLET ÉRVÉNYE, ÉS A SZABADSÁGVESZTÉS BÜNTETÉS, A SZABADSÁGELVONÁSSAL JÁRÓ INTÉZKEDÉS, VALAMINT A VAGYONELKOBZÁS VAGY AZ ELKOBZÁS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTVÉTELE ÉS ÁTADÁSA

Általános szabályok

46. § (1) A külföldi ítélet érvénye elismerésének alapjául szolgáló értesítéseket, illetve a szabadságvesztés büntetés, a szabadságelvonással járó intézkedés, valamint a vagyonelkobzás vagy az elkobzás végrehajtásának átadása iránti külföldi megkereséseket az igazságügyért felelős miniszter fogadja, és ha a 2. § nem zárja ki annak teljesítését, megküldi a bíróságnak. A külföldi bíróság ítélete érvényének elismerésére, illetve annak vizsgálatára, hogy a szabadságvesztés büntetés, a szabadságelvonással járó intézkedés, valamint a vagyonelkobzás vagy az elkobzás végrehajtásának e törvény szerinti feltételei fennállnak-e, a Fővárosi Bíróságnak van hatásköre és illetékessége.

(2) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, a bíróság eljárására a Be. -nek a különleges eljárásokról szóló XXIX. Fejezetének általános szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.

1. Cím

KÜLFÖLDI ÍTÉLET ÉR VÉNYÉNEK ELISMERÉSE

47. § (1) A külföldi bíróság jogerős ítélete a magyar bíróság ítéletével azonos érvényű, ha az elkövetővel szemben külföldön folyamatban volt eljárás, valamint a kiszabott büntetés, illetve alkalmazott intézkedés nem ellentétes a magyar jogrenddel.

(2) Ha a magyar joghatóság alá tartozó személy cselekményét külföldi bíróság már elbírálta, és a külföldi bíróság nem a magyar hatóságok feljelentése alapján vagy a büntetőeljárás átadása folytán járt el, a büntetőeljárás megindításáról a legfőbb ügyész határoz. Ebben az esetben a külföldön végrehajtott büntetést, előzetes fogvatartást, valamint házi őrizetet a magyar bíróság által kiszabott büntetésbe be kell számítani.

(3) Ha a magyar bíróság a külföldi ítélet érvényét elismerte, úgy kell tekinteni, hogy a cselekményt a magyar bíróság jogerősen elbírálta.

(4) Külföldi bíróság ítéletén törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződéssel, továbbá az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa kötelező határozatával létrehozott nemzetközi büntető bíróság jogerős ítéletét is érteni kell.

48. § (1) A bíróságot határozatának meghozatalánál köti a külföldi bíróság által megállapított tényállás.

(2) A bíróság eljárása során megállapítja, hogy az elítéléshez a magyar törvény alapján milyen jogkövetkezmények fűződnek. Ha a külföldi bíróság ítéletében kiszabott büntetés vagy intézkedés nem teljes mértékben egyeztethető össze a magyar törvénnyel, a bíróság határozatában a magyar törvény szerint állapítja meg az alkalmazandó büntetést vagy intézkedést úgy, hogy az a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen annak a büntetésnek vagy intézkedésnek, amelyet a külföldi bíróság kiszabott, és - a végrehajtásra vonatkozó kérelem esetén - ennek megfelelően rendelkezik ezen büntetés vagy intézkedés végrehajtásáról.

(3) Az alkalmazandó büntetés vagy intézkedés megállapításánál a bűncselekmény elkövetésekor hatályban lévő törvény szerint kell eljárni; ha az alkalmazandó büntetés vagy intézkedés megállapításakor hatályban lévő magyar törvény szerint a cselekmény már nem bűncselekmény, vagy enyhébben bírálandó el, akkor az új törvényt kell alkalmazni.

(4) Ha a külföldi bíróság az ítéletében több bűncselekmény miatt halmazati büntetést szabott ki, és az ítélettel elbírált cselekmények valamelyike a magyar jog szerint nem bűncselekmény, vagy egyébként nem ismerhető el, a bíróság a határozatában e cselekmény mellőzésével, az ítélet alapjául szolgáló további tényállás(ok) figyelembevételével, a Btk. -nak a büntetés kiszabására vonatkozó szabályai szerint állapítja meg a büntetést.

(5) Ha a külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztés végrehajtási módját vagy tartamát illetően nem egyeztethető össze a magyar törvénnyel, a bíróság a magyar törvény szerint az ítélet alapjául szolgáló tényállás szerinti bűncselekményre a magyar Btk. által előírt büntetési tétel keretein belül, a büntetés kiszabására vonatkozó szabályok figyelembevételével állapítja meg a büntetést, annak tartamát, ideértve a végrehajtási mód meghatározására, valamint a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó szabályokat is. Ha a külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztés tartama rövidebb, mint ami - a Btk. -nak a büntetés enyhítésére vonatkozó szabályaira is figyelemmel - a magyar törvény alapján megállapítható lenne, akkor a bíróság által megállapított szabadságvesztés tartama megegyezik a külföldi bíróság által kiszabott tartammal. A bíróság által megállapított büntetés nem lehet hosszabb a külföldi bíróság által kiszabott büntetés tartamánál.

(6) Ha a külföldi bíróság olyan szabadságvesztést szabott ki, amely tartamának meghatározott részét rendelte végrehajtani, és a fennmaradó rész végrehajtását az ítélkező külföldi bíróság felfüggesztette, a bíróság az ilyen szabadságvesztést úgy ismeri el, mintha a végrehajtandó szabadságvesztésből az elítéltet feltételes szabadságra bocsátották volna. Ebben az esetben a feltételes szabadságra bocsátás időpontjának meghatározásakor a Btk. 47. §-a (2) bekezdésének, valamint - ha a feltételes szabadságnak a Btk. 48. §-ának (1) bekezdése szerinti tartama meghaladná a külföldi bíróság ítéletében meghatározott felfüggesztés tartamát - a Btk. 48. §-a (1) bekezdésének rendelkezésétől el lehet tekinteni. Ebben az esetben a feltételes szabadság tartama megegyezik a külföldi bíróság ítéletében megállapított felfüggesztés tartamával, a büntetést pedig a feltételes szabadság így megállapított utolsó napjával kell kitöltöttnek tekinteni.

(7) A bíróság a külföldi ítélet érvényének elismeréséről értesíti a bűnügyi nyilvántartást.

2. Cím

KÜLFÖLDI BÍRÓSÁG ÁLTAL KISZABOTT SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTVÉTELE

49. § (1) Külföldi bíróság által kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés végrehajtását át lehet venni, ha az elítélt a végrehajtás átvételéhez hozzájárult, és az átvétel iránti kérelemnek az igazságügyért felelős miniszterhez történő érkezésekor az elítéltnek legalább egy év letöltendő büntetése van hátra, vagy ha a büntetés határozatlan időre szól, feltéve, hogy az elítélt magyar állampolgár és állandó lakóhelye Magyarországon van, illetőleg Magyarországra bevándorolt, letelepedett, vagy a Magyar Köztársaság által menekültként elismert nem magyar állampolgár.

(2) Azt a külföldi bíróság által végrehajtandó szabadságvesztésre elítélt magyar állampolgárt, illetőleg Magyarországra bevándorolt, letelepedett, vagy a Magyar Köztársaság által menekültként elismert nem magyar állampolgárt, aki a büntetés végrehajtása előtt Magyarországra visszatért, úgy kell tekinteni, mint aki a végrehajtás átvételéhez hozzájárult.

(3) A (2) bekezdés nem alkalmazható azzal a magyar állampolgárral, illetőleg Magyarországra bevándorolt, letelepedett, vagy a Magyar Köztársaság által menekültként elismert nem magyar állampolgárral szemben, akit a külföldi bíróság a távollétében ítélt végrehajtandó szabadságvesztésre, vagy a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását a külföldi bíróság azért rendelte el, mert a büntetés végrehajtása előtt Magyarországra visszatért.

(4) A bíróság a végrehajtás átvételét megtagadó határozat jogerőre emelkedése után a 28. §-ban foglaltak szerint jár el.

50. § Nem vehető át a végrehajtás, ha a külföldi elítélés alapjául szolgáló cselekményt magyar bíróság már jogerősen elbírálta.

51. § (1) A bíróság a külföldi ítéletet - ha a külföldi ítélet elismerésére vonatkozó eljárásban a szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó kérelem már ismert, akkor azzal egyidejűleg - megvizsgálja, és határozatot hoz arról, hogy a büntetés végrehajtásának e törvény szerinti feltételei fennállnak-e. Ha a külföldi ítélet érvényének elismeréséről a bíróság korábban jogerős határozatot hozott, az abban foglalt döntéshez a szabadságvesztés végrehajtásának átvételéről indult eljárásban a bíróság kötve van. A bíróság határozatát az iratokkal együtt megküldi az igazságügyért felelős miniszternek.

(2) A büntetés végrehajtásának átvételéről az igazságügyért felelős miniszter dönt. Ha a bíróság határozata szerint a büntetés végrehajtása átvételének e törvény szerinti feltételei nem állnak fenn, a megkeresést a bíróság határozatára utalással utasítja el.

52. § (1) Ha a külföldi bíróság által hozott ítélet végrehajtásának átvétele iránti megkeresés időpontjában az elítélt ellen a megkeresés alapjául szolgáló cselekmény miatt büntetőeljárás folyik, az eljárást a végrehajtás átvételéről szóló döntés meghozataláig fel kell függeszteni.

(2) Ha az igazságügyért felelős miniszter a büntetés végrehajtását átveszi, a büntetőeljárást meg kell szüntetni.

(3) A felfüggesztésről, illetőleg a megszüntetésről az az ügyész vagy az a bíróság dönt, amely előtt a büntetőeljárás folyamatban van.

53. § (1) A büntetés végrehajtásának átvételéről szóló megállapodásról az igazságügyért felelős miniszter értesíti a Fővárosi Bíróságot. Az elítélt átvételéről az Interpol a rendőrség közreműködésével gondoskodik.

(2) A külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztés végrehajtására átvett elítéltet az 51. §-ban szabályozott eljárás befejezéséig a büntetés végrehajtás szervezetét irányító miniszter által kijelölt büntetés végrehajtási intézetben kell fogva tartani. Az elítélt fogva tartására az előzetes letartóztatás végrehajtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) A büntetés végrehajtásának átvételét követően az ügyész indítványára a bíróság tárgyaláson, a külföldi ítélet alapján megállapítja a Magyarországon végrehajtásra kerülő büntetést. A tárgyaláson az elítélt, az ügyész és a védő részvétele kötelező. Ha a bíróság ugyanabban az ügyben korábban már a külföldi ítélet érvényét elismerte, de erre vonatkozó kérelem hiányában a végrehajtás átvételéről nem döntött, a Magyarországon végrehajtásra kerülő büntetést megállapító határozata elleni fellebbezésben a külföldi ítélet érvényének elismerése miatt nem lehet fellebbezni.

54. § Az ügyben külföldön fogva tartásban töltött időt, valamint az 53. § (2) bekezdése alapján történő fogva tartás idejét a bíróság által megállapított büntetésbe be kell számítani.

55. § A külföldi ítéletnek a Fővárosi Bíróság határozatával elrendelt végrehajtását haladéktalanul meg kell szüntetni, ha a külföldi ítélet végrehajthatósága megszűnt, vagy azt felfüggesztették, illetve félbeszakították.

3. Cím

MAGYAR BÍRÓSÁG ÁLTAL KISZABOTT SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTADÁSA

56. § Magyar bíróság által jogerősen kiszabott szabadságvesztés végrehajtása más állam részére átadható.

57. § (1) A szabadságvesztés végrehajtása akkor adható át, ha

a) a külföldi állam kötelezettséget vállal a büntetés még végre nem hajtott részének végrehajtására,

b) az elítélt a végrehajtás átengedéséhez hozzájárult, feltéve, hogy az átengedés az elítélt átadásával jár együtt.

(2) Magyar állampolgárral szemben kiszabott szabadságvesztés végrehajtása akkor adható át, ha állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye külföldön van.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulás nem vonható vissza.

58. § (1) A végrehajtás átadása iránt az igazságügyért felelős miniszter keresi meg a külföldi államot.

(2) A szabadságvesztés végrehajtásának átadása esetén az elítélt átadásáról az Interpol a rendőrség közreműködésével gondoskodik.

59. § Ha a végrehajtást átvették, az elítélttel szemben a büntetés végrehajtását csak akkor lehet Magyarországon folytatni, ha a végrehajtást átvevő államban az elítélt kivonta magát a végrehajtás alól.

60. § Ha a végrehajtás átengedését követően az ítéletet perújítás vagy felülvizsgálat folytán megváltoztatják, vagy a végrehajtás közkegyelmi rendelkezés alapján nem folytatható, illetve a büntetés tartama csökken, az átvevő államot erről értesíteni kell.

4. Cím

KÜLFÖLDI BÍRÓSÁG ÁLTAL ELRENDELT SZABADSÁGELVONÁSSAL JÁRÓ INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTVÉTELE ÉS MAGYAR BÍRÓSÁG ÁLTAL ELRENDELT SZABADSÁGELVONÁSSAL JÁRÓ INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTADÁSA

60/A. § (1) Ha az e törvényben meghatározott feltételek fennállnak, a külföldi bíróság által elrendelt szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtását át lehet venni, illetve a magyar bíróság által elrendelt ilyen intézkedés végrehajtását át lehet adni.

(2) A külföldi bíróság által elrendelt intézkedés akkor vehető át, ha a magyar jog ismer azonos vagy hasonló intézkedést vagy büntetést.

(3) Az intézkedés átvételére, illetve átadására az 1. és 2. Cím rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

5. Cím

A VAGYONELKOBZÁS VAGY AZ ELKOBZÁS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTVÉTELE

60/B. § Külföldi bíróság által kiszabott, végrehajtható vagyonelkobzás, illetőleg elkobzás végrehajtását nemzetközi szerződés alapján, erre vonatkozó megkeresés esetén át kell venni.

60/C. § (1) A bíróság e törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a nemzetközi szerződések alapján megvizsgálja, hogy a vagyonelkobzás vagy elkobzás végrehajtásának átadása iránti megkeresés teljesítésének feltételei fennállnak-e, és ennek alapján rendelkezik a vagyonelkobzásra vagy elkobzásra vonatkozó külföldi ítélet elismeréséről és végrehajtásának átvételéről.

(2) A bíróság a jogerős határozatot a külföldi bíróság értesítése végett megküldi az igazságügyért felelős miniszternek. A határozatról az igazságügyért felelős miniszter értesíti a megkereső külföldi államot.

(3) A külföldi ítélet alapján elrendelt végrehajtást haladéktalanul meg kell szüntetni, ha a külföldi ítélet végrehajthatósága megszűnt.

6. Cím

A VAGYONELKOBZÁS VAGY AZ ELKOBZÁS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTADÁSA

60/D. § (1) Magyar bíróság által jogerősen elrendelt vagyonelkobzás, illetőleg elkobzás végrehajtása - ha azt nemzetközi szerződés lehetővé teszi - azon külföldi állam részére átadható, amelynek területén a vagyonelkobzás alá tartozó vagyon vagy az elkobzás alá eső dolog található.

(2) A bíróság a jogerős, vagyonelkobzást, illetőleg elkobzást elrendelő határozatának külföldön történő végrehajtására irányuló, a vonatkozó nemzetközi szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmét a külföldi államhoz történő továbbítás végett megküldi az igazságügyért felelős miniszternek. A végrehajtás átadása iránt az igazságügyért felelős miniszter keresi meg a külföldi államot.

60/E. § Ha a végrehajtás átadását követően a terheltet rendkívüli jogorvoslat folytán felmentették, vele szemben az eljárást megszüntették, illetőleg az ennek folytán hozott határozat vagyonelkobzást, illetőleg elkobzást nem, vagy alacsonyabb mértékben tartalmaz, az átvevő államot erről értesíteni kell. "

3. § Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. §-a a következő második mondattal egészül ki:

"Ha az együttműködés nemzetközi szerződésen alapul, a törvény alkalmazásának feltétele, hogy a megkeresett tagállam a nemzetközi szerződés kötelező hatályát elismerte. "

4. § A Törvény 4. §-ának h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az európai elfogatóparancs végrehajtását meg kell tagadni:]

"h) ha az európai elfogatóparancs alapjául szolgáló bűncselekmény magyar joghatóság alá tartozik (Btk. 3. és 4. §), és a bűncselekményre a magyar törvény szerint közkegyelem terjed ki. "

5. § A Törvény 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha e törvény vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, az Európai Unió tagállamaival büntetőügyekben folytatott együttműködés során az eljárási jogsegély iránti megkeresés előterjesztésére a büntetőeljárás megindítását követően a magyar igazságügyi hatóságok közvetlenül jogosultak. "

6. § (1) A Törvény 37. §-ának bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § Az eljárási jogsegély formái különösen: "

(2) A Törvény 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"38. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a tagállami igazságügyi hatóság által előterjesztett eljárási jogsegélyformák iránti megkeresés fogadására és teljesítésére az a magyar igazságügyi hatóság illetékes, amelynek területén a visszaadni kért tárgy található, az ideiglenesen átszállítani kért személyt fogva tartják, a kihallgatni kért személy lakik vagy tartózkodik, illetve a kihallgatni kért személyt fogva tartják. "

7. § A Törvény 67/C. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[67/C. § (1) A tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozat végrehajtását meg kell tagadni, ha]

"g) a határozat közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet (Be. 551. §), illetve nemzetközi jogon alapuló mentességet (Be. 553. §) élvező személy birtokában lévő bizonyítási eszközre, elkobzás alá eső dologra vagy vagyonelkobzás alá eső vagyonra vonatkozik, és a mentelmi jogot nem függesztették fel, illetve a nemzetközi jogon alapuló mentességet nem függesztették fel; "

8. § A Törvény a következő V. Fejezettel egészül ki, és a jelenlegi V. Fejezet számozása VI. Fejezetre, a jelenlegi VI. Fejezet számozása VII. Fejezetre módosul:

"V. Fejezet

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN KISZABOTT PÉNZBÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSA, VALAMINT A PÉNZBÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN

I. Cím

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN KISZABOTT PÉNZBÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSA

67/L. § (1) Az Európai Unió tagállamaiban büntetőeljárásban bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott pénzösszeg (a továbbiakban: tagállami pénzbüntetés), jogi személlyel szemben büntetőeljárásban alkalmazott pénzbírság, büntetőeljárásban megállapított eljárási költség, valamint a sértett vagy a köz javára fizetendő jóvátétel végrehajtása iránti megkeresés esetén a bíróság a végrehajtást átveszi, ha a megkeresés alapjául szolgáló határozat (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban: tagállami határozat) jogerőre emelkedett, és azt e törvény 5. számú melléklete szerinti formanyomtatvány tanúsítvánnyal együtt, magyar nyelven a bíróságnak megküldték, valamint a terhelt Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagyonnal vagy jövedelemmel, a jogi személy Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkezik.

(2) A tagállami határozat alapján a végrehajtásról a terhelt (jóvátétel fizetésére kötelezett) lakóhelye, az eljárás alá vont jogi személy székhelye, ezek hiányában a végrehajtás alá vonható vagyontárgy helye szerinti megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság intézkedik. Ha az eljárásra illetékes bíróság nem állapítható meg, a megkeresést a Budai Központi Kerületi Bíróság fogadja, és intézkedik a végrehajtás iránt.

(3) Ha a bírósághoz vagy más igazságügyi hatósághoz az Európai Unió valamely tagállamából olyan megkeresés érkezik, amelynek elintézésére nem illetékes, vagy nem rendelkezik hatáskörrel, a megkeresést haladéktalanul továbbítja az illetékes helyi bíróságra, és erről a tagállami igazságügyi hatóságot tájékoztatja.

(4) Az e törvény 4. számú mellékletében meghatározott bűncselekményfajták esetében a végrehajtásról a cselekmény kettős büntethetőségének mérlegelése nélkül intézkedni kell.

(5) A 4. számú mellékletben fel nem sorolt bűncselekményfajták esetében a határozatot akkor lehet végrehajtani, ha a cselekmény, amely miatt a végrehajtást kérik, a magyar törvény szerint is bűncselekménynek minősül.

(6) A tagállami határozatban megjelölt összeg előírása és beszedése a megyei bíróság szervezetében működő bírósági gazdasági hivatal (a továbbiakban: BGH) feladata.

67/M. § (1) A tagállami határozat végrehajtását meg kell tagadni, ha

a) a keresett személy gyermekkor miatt nem büntethető (Btk. 23. §);

b) a 67/L. § (4) bekezdésében meghatározott esetben, ha a határozat alapjául szolgáló cselekmény a magyar törvény szerint nem bűncselekmény;

c) a magyar törvény szerint a büntetés elévült;

d) egy tagállamban a határozat alapjául szolgáló cselekmény miatt korábban már olyan határozatot hoztak, amely a büntetőeljárás megindításának akadályát képezi, vagy amely alapján a pénzbüntetést már megfizették vagy végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, illetőleg a jogerős határozatot hozó tagállam joga szerint az nem hajtható végre;

e) a terheltet egy harmadik államban ugyanazon cselekmény miatt jogerősen elítélték, feltéve, hogy a büntetést vagy intézkedést már végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy a jogerős ítéletet hozó állam joga szerint az nem hajtható végre, illetőleg a terheltet egy harmadik államban ugyanazon cselekmény miatt jogerősen felmentették;

f) a tagállami igazságügyi hatóság által megküldött tanúsítvány nyilvánvalóan nem a mellékelt határozatra vonatkozik;

g) a tagállami határozat alapjául szolgáló bűncselekmény magyar joghatóság alá tartozik (Btk. 3. és 4. §), és a bűncselekményre a magyar törvény szerint közkegyelem terjed ki;

h) a természetes személy terhelt közjogi tisztség betöltésén (Be. 551. §), vagy nemzetközi jogon alapuló mentességet (Be. 553. §) élvez, és a mentelmi jogát nem függesztették fel;

i) a tagállami határozatban meghatározott összeg vagy annak a határozat jogerőre emelkedésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett átváltási árfolyamon euróra átszámított összege nem haladja meg a 70 eurót.

(2) A tagállami határozat végrehajtása megtagadható, ha a tagállami igazságügyi hatóság által megküldött tanúsítvány hiányos, vagy a tanúsítvány hiányzik. A hiánypótlásra a 67/D. § (2)-(4) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni. A tagállami határozat végrehajtását meg kell tagadni, ha a hiánypótlásra, kijavításra tűzött határidő eredménytelenül telt el, illetőleg a kiegészített tanúsítvány végrehajtása továbbra sem lehetséges.

(3) A tagállami határozat végrehajtása megtagadható, ha a megkeresés olyan bűncselekményre vonatkozik, amelyet egészben vagy részben a Magyar Köztársaság területén követtek el.

67/N. § (1) A tagállami határozat végrehajtásának megtagadásáról a bíróság határozatot hoz, amelyet a kibocsátó tagállami igazságügyi hatóság részére megküld. A határozat indokolásában számot kell adni a megtagadás okáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(3) Ha a terhelt igazolja, hogy a megkeresésben megjelölt összeget részben vagy egészben megfizette, a bíróság az eljárást felfüggeszti, és egyidejűleg megkeresi a határozatot kibocsátó tagállami igazságügyi hatóságot, hogy a megfizetés tényét harminc napon belül igazolja. Ha a megadott határidőn belül a tagállami igazságügyi hatóság a megkeresésre nem válaszol, az eljárást meg kell szüntetni.

(4) A kibocsátó igazságügyi hatóságnak a határozata hatályon kívül helyezéséről, visszavonásáról, vagy végrehajthatóságának megszűnéséről szóló értesítése alapján a végrehajtást haladéktalanul meg kell szüntetni.

67/O. § (1) Ha a megkeresés a sértett vagy a köz javára rendelt jóvátétel megfizetésére vonatkozik, a bíróság a külön jogszabályban meghatározott módon intézkedik a végrehajtás iránt.

(2) A büntetőeljárásban megállapított eljárási költség végrehajtása iránti megkeresést a bűnügyi költség végrehajtására vonatkozó szabályok szerint kell végrehajtani.

(3) A végrehajtás alá eső vagyonon fennálló büntetőeljárási kényszerintézkedésekkel összefüggésben a 67/F. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

67/P. § (1) Ha a megkeresésben meghatározott tagállami pénzbüntetés végrehajtásának a feltételei fennállnak, de a tanúsítványban, vagy a határozatban a kibocsátó igazságügyi hatóság nem határozta meg a tagállami pénzbüntetés napi tételeinek számát, vagy egy napi tétel összegét, azt a bíróság a Btk. 51. §-ának megfelelően határozatban állapítja meg. A pénzbüntetés így megállapított mértéke, a (2) bekezdés esetét kivéve, megegyezik a tagállami pénzbüntetésnek a tagállami határozat jogerőre emelkedése napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által közzétett átváltási árfolyamon forintra átszámított összegével.

(2) Ha a megkeresésben megjelölt cselekmény a magyar büntető joghatóság (Btk. 3-4. §) alá tartozik, és a tagállami pénzbüntetés mértéke meghaladja a pénzbüntetés Btk. szerint kiszabható legmagasabb mértéket, tekintettel a Btk. 2. §-ára is, akkor a bíróság a Btk. szerint kiszabható legmagasabb összegben állapítja meg azt.

(3) Ha a megkeresésben megjelölt cselekmény nem tartozik magyar büntető joghatóság alá, a tagállami pénzbüntetés határozatban, illetőleg tanúsítványban megjelölt mértékének megváltoztatása nélkül a bíróság a napi tételek számát a Btk. 51. és 52. §-ának megfelelően határozza meg. Ha a tagállami pénzbüntetés mértéke meghaladja a Btk. szerint kiszabható legmagasabb mértéket, a napi tétel összege a Btk. 52. §-ában megjelöltnél magasabb összegben is meghatározható.

(4) Ha a kibocsátó igazságügyi hatóság a tanúsítványban megjelölte, hogy a tagállami pénzbüntetés végrehajthatatlansága esetére az átváltoztatásához hozzájárul, a pénzbüntetés meg nem fizetése esetén a Btk. 52. §-át, 114. §-ának (2) bekezdését, valamint a Be. 563. §-át értelemszerűen alkalmazni kell. A bíróság az átváltoztatásról a kibocsátó tagállami igazságügyi hatóságot a jogerős határozat megküldésével tájékoztatja.

(5) A tagállami pénzbüntetés végrehajtása iránti megkeresést a pénzbüntetés végrehajtására vonatkozó szabályok szerint kell végrehajtani.

(6) A jogi személlyel szemben alkalmazott pénzbírság esetén a 2001. évi CIV. törvény 6. §-ában meghatározott korlátozás nem alkalmazható.

(7) A bíróság határozata ellen, ha e törvény nem zárja ki, fellebbezésnek van helye, amelyet a megyei bíróság tanácsülésen bírál el.

67/R. § (1) A tagállami határozatban megjelölt összeg megfizetéséről, illetőleg az eljárási költség megfizetésére kötelezést követően a végrehajtási eljárás eredményéről az eljáró bíróság tájékoztatja a kibocsátó igazságügyi hatóságot.

(2) Ha a terhelt nem fizette meg a pénzbüntetést, és a kibocsátó igazságügyi hatóság az átváltoztatáshoz nem járult hozzá, illetőleg ha a terhelt nem fizette meg önként a sértett vagy a köz javára rendelt jóvátételt, a bíróság tájékoztatja a kibocsátó igazságügyi hatóságot, hogy a határozat végrehajtása Magyarországon nem lehetséges.

(3) E fejezet alapján a terhelt (jóvátételre kötelezett) által megfizetett, illetve a terhelten végrehajtott pénzösszeg nemzetközi megállapodás eltérő rendelkezése hiányában, a magyar államra száll.

II. Cím

A PÉNZBÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN

67/S. § (1) A pénzbüntetésnek az Európai Unió valamely tagállamában való végrehajtása iránt a bíróság, amelynek eljárásában a pénzbüntetés, a pénzmellékbüntetés, a bűnügyi költség végrehajthatóvá válik, a hatáskörrel rendelkező és illetékes tagállami igazságügyi hatósághoz címzett közvetlen megkeresés útján intézkedhet.

(2) A bíróság kiállítja az e törvény 5. számú mellékletben szereplő formanyomtatvány tanúsítványt, amelyet a végrehajtó tagállam hivatalos nyelvére vagy a tagállam által megjelölt nyelvre lefordítva posta, telefax vagy számítástechnikai rendszer útján továbbít. A számítástechnikai rendszer útján továbbított határozatot minősített elektronikus aláírással kell ellátni.

(3) Ha a pénzbüntetés, a pénzmellékbüntetés, a bűnügyi költség végrehajtása egyidejűleg több tagállamban is lehetséges, a bíróság az összes körülmény mérlegelésével határoz arról, hogy a végrehajtás iránti megkeresést melyik tagállamba küldi meg. A megkeresést egyidejűleg csak egy tagállamba lehet továbbítani.

(4) Ha a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy a végrehajtó tagállamban a határozat végrehajtására melyik tagállami igazságügyi hatóság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjain keresztül kell beszerezni.

67/T. § (1) A bíróság a végrehajtási eljárás megszüntetésére vagy felfüggesztésére, illetőleg a végrehajtás alá eső összeg csökkentésére okot adó körülményről haladéktalanul tájékoztatja a végrehajtó tagállamban eljáró hatóságot.

(2) A tanúsítványban meg kell jelölni, hogy a pénzbüntetés, illetőleg a pénzmellékbüntetés végrehajthatatlansága esetén a bíróság a büntetés átváltoztatásához hozzájárul. "

9. § A Törvény 100. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"100. § Az igazságügyért felelős miniszter a Magyar Közlönyben közzéteszi az Európai Unió tagállamainak az európai elfogatóparancs kibocsátására, illetőleg végrehajtására illetékes igazságügyi hatóságainak megnevezését. Az igazságügyért felelős miniszter tájékoztatása irányadó a tekintetben, hogy egyes tagállamok hogyan hajtják végre az együttműködés alapjául szolgáló egyezményt, illetőleg kerethatározatot. "

10. § A Törvény 102. §-a a következő g) ponttal egészül ki, és a jelenlegi g)-i) pontok jelölése h)-j) pontra módosul:

[102. § E törvény az Európai Unió következő jogi aktusainak való megfelelést biztosítja: ]

"g) a Tanács 2005/214/IB kerethatározata (2005. február 24.) a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról, "

11. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 10. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, e § a következő e) ponttal egészül ki; és a jelenlegi e) pont jelölése f) pontra módosul:

[10. § A bírósági végrehajtást (a továbbiakban: végrehajtás) végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. A végrehajtható okiratok a következők: ]

"d) a bíróság pénzbüntetésről, pénzmellékbüntetésről, pénzbírságról, rendbírságról, vagyonelkobzásról, az Európai Unió tagállamában büntetőeljárásban bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott pénzösszegről, valamint

e) a bíróság bűnügyi költségről, elővezetési és kísérési költségről szóló értesítése, továbbá a bírósági gazdasági hivatalnak az ügyészség által kiszabott rendbírságról, megállapított bűnügyi költségről, az ügyészség és a nyomozó hatóság által megállapított elővezetési és kísérési költségről, valamint a pártfogó felügyelői szolgálat által a közvetítői eljárásban megállapított, az állam által előlegezett és visszatérítendő költségről szóló értesítése, "

12. § (1) A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Bnyt.) 10. §-a (1) bekezdésének m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bűntettesek nyilvántartása tartalmazza]

"m) a külföldi elítélés érvényének elismerése esetén a bíróság erről szóló értesítését; "

(2) A Bnyt. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 10. § (1) bekezdésének f)-i), k)-n) pontjában meghatározott adatokat az a bíróság közli, amely előtt a határozat jogerőre emelkedett. "

13. § E törvény 2. §-a és 4-5. §-ai az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. május 29-én elfogadott egyezménynek való megfelelést, 3. §-a az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 3. cikk 1. pontjának való megfelelést, 6. §-a a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról szóló 2003. július 22-i 2003/577/IB tanácsi kerethatározat 7. cikke 1. pontjának való megfelelést, 7. §-a a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB tanácsi kerethatározat 1-16. cikkeinek való megfelelést biztosítja.

14. § (1) E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Törvény 1. számú melléklete helyébe e törvény I. számú melléklete lép, és a Törvény az e törvény II. számú mellékletében foglalt 4. számú melléklettel, valamint III. számú mellékletében foglalt 5. számú melléklettel egészül ki.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 6. §-a,

b) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 579. §-a, a 190. § (1) bekezdésének h) pontjában az "ideértve a Btk. 6. § esetét is" szövegrész, valamint a 267. §-a (1) bekezdésének d) pontjában az "ideértve a Btk. 6. § esetét is" szövegrész,

c) a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1998. évi LXXXVII. törvény 89. §-a,

d) a büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi II. törvény 53. §-ának (3) bekezdése, valamint 86. §-ának (2) bekezdése,

e) az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény 5. §-ának (1) bekezdésében a "Btk. 6. §, Be. 579. §" szövegrész, valamint a törvény 89-92. §-ai,

f) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi LI. törvény 283. §-ának (1) bekezdése,

g) az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 2005. évi CX. törvény 5. §-a.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Törvény 11. §-a (1) bekezdésének c) pontjában az "igazságügyminiszternek" szövegrész helyébe az "igazságügyért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) " szöveg, 13. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 14. §-ában, 16. §-ának (2)-(3) bekezdésében, 18. §-ának (2) bekezdésében, 19. §-ában, 20. §-ának (4) bekezdésében, 38. §-ának (4) bekezdésében, 40. §-ának (2) bekezdésében, valamint 52. §-ának (4) bekezdésében az "az igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg, 20. §-ának (6) bekezdésében, 35. §-ának (1) bekezdésében, valamint 100. §-ában az "Az igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg, 27. §-ában, valamint 40. §-ának (2) bekezdésében az "az igazságügyminiszternek" szövegrész helyébe az "a miniszternek" szöveg, 101. §-ában az "az igazságügyminiszter, hogy a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel" szövegrész helyébe az "a miniszter, hogy a rendészetért felelős miniszterrel és az államháztartásért felelős miniszterrel" szöveg,

b) az Nbjt. 2. §-ának (2) bekezdésében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) " szöveg, 4. §-ának (2) bekezdésében, 6. §-ának (2) bekezdésében, 7-8. §-ában, 15. §-ában, 18. §-ának (1) bekezdésében, 22. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, 23. §-ának (1) bekezdésében, 25. §-ának (2) bekezdésében, 26. §-ának (1) bekezdésében, 28-29. §-ában, 33. §-ában, 34. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 38-39. §-ában, 45. §-ának (2) bekezdésében, 48. §-ának (1) és (3)-(4) bekezdésében, 49. §-ának (2) bekezdésében, 57. §-ának (1) bekezdésében, 60/A. §-ának (3) bekezdésében, 60/B. §-ának (4) bekezdésében, 60/C. §-ának (2) bekezdésében, 71. §-ában, 76. §-ának (4) bekezdésében az "az igazságügyminiszter" szövegrészek helyébe az "a miniszter" szöveg, 6. §-ának (1) bekezdésében, 16. §-ának (2) bekezdésében, 26. §-ának (2) bekezdésében, 68. §-ában, 76. §-ának (1) bekezdésében az "Az igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg, 6. §-ának (2) bekezdésében a "külügyminiszterrel" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszterrel" szöveg, 20. §-ának (2) bekezdésében az "az igazságügyminisztert" szövegrész helyébe az "a minisztert" szöveg, 22. §-ának (3) bekezdésében, 46. §-ának (1) bekezdésében az "az igazságügyminiszterhez" szövegrész helyébe az " a miniszterhez" szöveg, 23. §-ának (3) bekezdésében, 32. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 48. §-ának (2) bekezdésében, 60/B. §-ának (4) bekezdésében, 60/C. §-ának (2) bekezdésében, 70. §-ának (2)-(3) bekezdésében, 73. §-ában az "az igazságügyminiszternek" szövegrész helyébe az "a miniszternek" szöveg, 38. §-ában, 45. §-ának (1) bekezdésében az "az igazságügyminiszternél" szövegrész helyébe az "a miniszternél" szöveg

lép.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

I. számú melléklet a 2007. évi XIII. törvényhez

[1. számú melléklet a 2003. évi CXXX. törvényhez]

E törvény 3. §-ának (2) bekezdése és 67/B. §-ának (3) bekezdése értelmében a bűncselekményfajtákhoz a Btk. következő bűncselekményei tartoznak:

A kerethatározatban megjelölt bűncselekményfajtákAz egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások
bűnszervezetben való részvételbűnszervezetben részvétel bűntette bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények263/C. § (1) bek.
137. § 8. pont
terrorizmusterrorcselekmény bűntette261. § a (6) bek. kivételével
emberkereskedelememberkereskedelem bűntette
vagyoni haszonszerzés végett elkövetett embercsempészés bűntette
üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntette
175/B. §

218. § (2) bek. a) pont

218. § (3) bek. c) pont
gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfiaerőszakos közösülés bűntette
szemérem elleni erőszak bűntette
197. §
198. §
megrontás bűntette

tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntette
201-202/A. §

204. §
kiskorút foglalkoztató bordélyház fenntartásával elkövetett üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntette205. § (3) bek. a) pont
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett kerítés bűntette207. § (3) bek. a) pont
kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmekábítószerrel visszaélés egyes esetei:
üzletszerűen vagy jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette (országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz)
282. § (2) bek, a) pont, (5) bek.
b) pont, (2) bek. b) pont
kábítószer előállításához szükséges anyagra elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette282. § (3) bek. b) pont
anyagi eszközök szolgáltatásával elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette282. § (4) bek.
kábítószerrel visszaélés bűntette (kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik)282/A. § a (6) bek. a) pontja kivételével
kiskorú felhasználásával elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette (országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik)282/B. § (l)-(4) bek.,
(6) bek., (7) bek. b) pont
A kerethatározatban megjelölt bűncselekményfajtákAz egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások
kábítószerfüggő személy által elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette282/C. § (2)-(4) bek.
kábítószer előállításához használt anyaggal visszaélés bűntette (forgalomba hoz, kereskedik, országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, átad)283/A. § (1) bek.
fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelmenemzetközi gazdasági tilalom katonai célú felhasználásra szánt termék kereskedelmével összefüggésben elkövetett megszegésének bűntette261/A. § (3) bek. a) pont
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntette263. §
lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette263/A. §
nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés bűntette264/C. § a (4) bek. kivételével
korrupcióvesztegetés bűntette250. §, 251. § az (1) bek. kivételével, 252. §, 253. § a (4) bekezdés
kivételével, 254. § az (1) bek.
kivételével, 255. §
befolyással üzérkedés bűntette nemzetközi kapcsolatban vesztegetés bűntette256. §
258/B. § a (4) bek. kivételével,
258/C. § az (1) bek. kivételével,
258/D. §
nemzetközi kapcsolatban befolyással üzérkedés bűntette258/E. §
csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat isaz Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése bűntette314. §(l)-(3)bek.
bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosásabűnpártolás bűntette (amennyiben a bűncselekményből származó előny biztosításában való közreműködéssel követik el)244. § (2) bek.
pénzmosás bűntette303. §(l)-(4)bek.
pénzmosás vétségének minősített esetei303/A. § (2) bek.
orgazdaság bűntette326. § (3)-(6) bek.
pénzhamisítás, ideértve az euró hamisítását ispénzhamisítás bűntette
hamis pénz kiadásának bűntette
304. § (l)-(3) bek. 306. § (2) bek.
számítógépes bűncselekményekszámítástechnikai rendszer és adatok elleni bűntett300/C. § (3)-(4) bek.
A kerethatározatban megjelölt bűncselekményfajtákAz egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások
környezettel kapcsolatos bűncselekmények, ideértve a veszélyeztetett állatfajok, a veszélyeztetett növényfajok és növényfajták tiltott kereskedelmét iskörnyezetkárosítás bűntette
helyrehozhatatlan károsodást okozó környezetkárosítás vétsége
természetkárosítás bűntette
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntette
280. § (1)-(2) bek

280. § (3) bek. 3. fordulata
281. § (1)-(3)bek.

281/A. § (1)-(2)bek.
segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshozembercsempészés bűntette218. §(l)-(3)bek.
szándékos emberölés, súlyos testi sértésemberölés bűntette erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette166. § a (4) bek. kivételével
167. §
testi sértés bűntette
foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette az (1) bek. szerinti eredményt kivéve
170. § az (1) és (6) bek. kivételével


171. § (3) bek.
közlekedés biztonsága elleni bűntett vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése bűntette184. § (2) bek.
185. § (2) bek.
közúti veszélyeztetés bűntette ittas vagy bódult állapotban járművezetés bűntette186. § (2) bek. 188. § (2)-(3)bek.
emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelmeemberi test tiltott felhasználása bűntette173/1. § (1)-(3) bek.
emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes megfosztáskényszerítés bűntette személyi szabadság megsértése174. §
és túszejtésbűntette175. §
emberrablás bűntette jogellenes fogvatartás bűntette175/A. § a (6) bek. kivételével 228. §
rasszizmus és idegengyűlöletlelkiismeret és vallásszabadság megsértésének bűntette174/A. §
nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak bűntette174/B. §
közösség elleni izgatás bűntette269. §
szervezett lopás vagy fegyveres rablásrablás bűntette

kifosztás bűntette
321. § (3) bek. a) és c) pont és
(4) bek. b)-c) pont
322. § (2) bek. b) pont
kulturális javak - ideértve a régisé-orgazdaság egyes esetei326. § (3) bek.
geket és műtárgyakat is - tiltott kereskedelmekulturális javakkal visszaélés bűntette216/B. §
csaláscsalás bűntette
adócsalás bűntette
318. §(l), (4)-(7) bek.
310. §(2)-(5) bek.
munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás bűntette310/A. §(2)-(5) bek.
zsarolás és védelmi pénz szedésezsarolás bűntette
kényszerítés bűntette
323. §
174. §
A kerethatározatban megjelölt bűncselekményfajtákAz egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások
termékhamisítás és iparjogvédelmi jog megsértésebitorlás bűntette
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűntette
329. §

329/A. § (2)-(3) bek.
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása bűntette329/B. § (3) bek.
iparjogvédelmi jogok megsértése
bűntette
329/D. § (2)-(3) bek.
hivatalos okmányok hamisítása és azzal való kereskedésközokirat-hamisítás bűntette hivatalos személy által elkövetett
közokirat-hamisítás bűntette
274. § (1) bek.

275. §
egyedi azonosító jel meghamisításának bűntette277/A. §
jövedékkel visszaélés elősegítésének bűntette (előállít, forgalomba hoz)311/B. §(2) bek.
fizetőeszközök hamisításapénzhamisítás bűntette
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette
304. § (1)-(3) bek.
313/C. § a (2) és a (7) bek.
kivételével
hormontartalmú anyagok és más, növekedésserkentők tiltott kereskedelme
nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelmeradioaktív anyaggal visszaélés bűntette264. § a (4) bek. kivételével
lopott gépjárművek kereskedelmecsempészet bűntette orgazdaság bűntette312. §(2)-(4) bek.
326. § a (2) bek. kivételével
erőszakos közösüléserőszakos közösülés bűntette szemérem elleni erőszak bűntette197. §
198. §
gyújtogatásközveszélyokozás bűntette259. §
robbanóanyag/robbantószer felhasználásával elkövetett rongálás bűntette324. § (4) bek. c) pont
a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekményeka Btk. XI. fejezetében felsorolt bűncselekmények154. § és a 165. § kivételével
légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítéselégi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése bűntette262. §
szabotázsrombolás bűntette
közveszélyokozás bűntette
közérdekű üzem működése megzavarásának bűntette
142. §
259. § (1)-(3) bek.

260. (1)-(2) bek.

II. számú melléklet a 2007. évi XIII. törvényhez

[4. számú melléklet a 2003. évi CXXX. törvényhez]

E törvény 67/L. §-a (3) bekezdése értelmében a bűncselekményfajtákhoz a Btk. következő bűncselekményei tartoznak:

A kerethatározatban megjelölt bűncselekményfajtákAz egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások
bűnszervezetben való részvételbűnszervezetben részvétel bűntette bűnszervezetben elkövetett bűncse-263/C. § (1) bek.
lekmények137. § 8. pont
terrorizmusterrorcselekmény bűntette261. § a (6) bek. kivételével
emberkereskedelememberkereskedelem bűntette
vagyoni haszonszerzés végett elköve-
175/B. §
tett embercsempészés bűntette
üzletszerűen elkövetett embercsempé-
218. §(2) bek. a) pont
szés bűntette218. § (3) bek. c) pont
gyermekek szexuális kizsákmányo-erőszakos közösülés bűntette197. §
lása és gyermekpornográfiaszemérem elleni erőszak bűntette198. §
megrontás bűntette
tiltott pornográf felvétellel visszaélés
201-202/A. §
bűntette
kiskorút foglalkoztató bordélyház
fenntartásával elkövetett üzletsze-
204. §
rű kéjelgés elősegítésének bűntette
tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy üzletszerű kéjelgésre
felhívásával elkövetett kerítés bűn-
205. § (3) bek. a) pont
tette207. § (3) bek. a) pont
kábítószerek és pszichotróp anyagokkábítószerrel visszaélés egyes esetei:
tiltott kereskedelmeüzletszerűen vagy jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószerrel
visszaélés bűntette
(országba behoz, onnan kivisz282. § (2) bek, a) pont, (5) bek.
vagy az ország területén átvisz)
kábítószer előállításához szükséges
anyagra elkövetett kábítószerrel
b) pont, (2) bek. b) pont
visszaélés bűntette
anyagi eszközök szolgáltatásával elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette
282. § (3) bek. b) pont
kábítószerrel visszaélés
bűntette (kínál, átad, forgalomba hoz, ke-
282. § (4) bek.
reskedik)
kiskorú felhasználásával elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette (országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, kínál, átad, forgalomba hoz, keres-
282/A. §
kedik)282/B. 8 az (5) bek. kivételével
A kerethatározatban megjelölt bűncselekményfajtákAz egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások
kábítószerfüggő személy által elkövetett kábítószerrel visszaélés bűn-
Tette
kábítószer előállításához használt anyaggal visszaélés bűntette (forgalomba hoz, kereskedik, országba behoz, onnan kivisz vagy
282/C. §
az ország területén átvisz, átad)283/A. § (1) bek.
fegyverek, lőszerek és robbanóanya-nemzetközi gazdasági tilalom katonai
gok tiltott kereskedelmecélú felhasználásra szánt termék kereskedelmével összefüggésben
elkövetett megszegésének bűntette
robbanóanyaggal vagy robbantószer-
261/A. § (3) bek. a) pont
rel visszaélés bűntette lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés263. §
bűntette nemzetközi szerződés által tiltott263/A. §
fegyverrel visszaélés bűntette264/C. §
korrupcióvesztegetés vétsége és bűntette250-255. §
befolyással üzérkedés bűntette nemzetközi kapcsolatban elkövetett256. §
vesztegetés vétsége és bűntette nemzetközi kapcsolatban befolyással258/B-258/D. §
üzérkedés bűntette258/E. §
csalással kapcsolatos bűncselekmé-az Európai Közösségek pénzügyi
nyek, ideértve az Európai Közössé-érdekeinek megsértése bűntette314. §
gek pénzügyi érdekeinek védelméről
szóló, 1995. július 26-i egyezmény
értelmében az Európai Közösségek
pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is
bűncselekményekből származó jöve-bűnpártolás bűntette (amennyiben a
delmek tisztára mosásabűncselekményből származó előny biztosításában való közre-
működéssel követik el)244. § (2) bek.
pénzmosás vétsége és bűntette
pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásának vét-
303. §, 303/A. §
sége303/B. §
orgazdaság vétsége és bűntette326. § bek.
pénzhamisítás, ideértve az euró hami-pénzhamisítás vétsége és bűntette304. §
sítását ispénzhamisítás elősegítésének vétsége hamis pénz kiadásának vétsége és304/A. §
bűntette306. §
számítógépes bűncselekményekszámítástechnikai rendszer és adatok
elleni vétség és bűntett számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés ki-300/C. §
játszásának vétsége300/E. §
A kerethatározatban megjelölt bűncselekményfajtákAz egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások
környezettel kapcsolatos bűncselekmények, ideértve a veszélyeztetettkörnyezetkárosítás vétsége és bűntette280. §
állatfajok, a veszélyeztetett növényfajok és növényfajták tiltotttermészetkárosítás vétsége és bűntette hulladékgazdálkodás rendje megsér-281. §
kereskedelmét istésének vétsége és bűntette281/A. §
segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshozembercsempészés vétsége és bűntette218. §
szándékos emberölés, súlyos testi sér-emberölés bűntette166. § a (4) bek. kivételével
téserős felindulásban elkövetett emberölés bűntette167. §
testi sértés bűntette170. § az (1) és (6) bek. kivételével
foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette az (1) bek. szerinti eredményt kivéve171. § (3) bek.
közlekedés biztonsága elleni bűntett184. §(2) bek.
vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése bűntette185. § (2) bek.
közúti veszélyeztetés bűntette186. § (2) bek.
ittas vagy bódult állapotban járművezetés bűntette188. §(2)-(3)bek.
emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelmeemberi test tiltott felhasználása vétsége és bűntette173/1. §
emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes megfosztás és túszejtéskényszerítés bűntette személyi szabadság megsértése bűntette174. §
175. §
emberrablás bűntette175/A. §
jogellenes fogvatartás bűntette228. §
rasszizmus és idegengyűlöletlelkiismeret és vallásszabadság megsértésének bűntette174/A. §
nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak bűntette174/B. §
közösség elleni izgatás bűntette269. §
szervezett lopás vagy fegyveres rablásrablás bűntette kifosztás bűntette321. § (3) bek. a) és c) pont
és (4) bek. b)-c) pont
322. § (2) bek. b) pont
kulturális javak - ideértve a régiségeket és műtárgyakat is - tiltott kereskedelmeorgazdaság egyes esetei
kulturális javakkal visszaélés bűntette
326. § (3) bek.
216/B. §
csaláscsalás vétsége és bűntette318. §
adócsalás vétsége és bűntette310. §
munkáltatással összefüggésben elkövetett
adócsalás vétsége és bűntette
310/A. §
zsarolás és védelmi pénz szedésezsarolás bűntette323. §
kényszerítés bűntette174. §
A kerethatározatban megjelölt bűncselekményfajtákAz egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások
termékhamisítás és iparjogvédelmibitorlás bűntette329. §
jog megsértéseszerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése vétsége és bűntette329/A. §
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása vétsége és bűntette329/B. §
jogkezelési adat meghamisítása vétsége329/C. §
iparjogvédelmi jogok megsértésének vétsége és bűntette329/D. §
hivatalos okmányok hamisítása és azzal való kereskedésközokirat-hamisítás vétsége és bűntette274. §
hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette275. §
visszaélés okirattal vétsége277. §
egyedi azonosító jel meghamisításának bűntette277/A. §
jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége és bűntette (előállít, forgalomba hoz)311/B. §
fizetőeszközök hamisításapénzhamisítás bűntette és vétsége304. §
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának vétsége313/B. §
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétsége és bűntette313/C. § a (7) bek. kivételével
hormontartalmú anyagok és más, növekedésserkentők tiltott kereskedelme
nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelmeradioaktív anyaggal visszaélés bűntette264. §
lopott gépjárművek kereskedelmecsempészet bűntette312. §(2)-(4)bek.
orgazdaság bűntette326. § a (2) bek. kivételével
erőszakos közösüléserőszakos közösülés bűntette197. §
szemérem elleni erőszak bűntette198. §
gyújtogatásközveszélyokozás vétsége és bűntette259. §
robbanóanyag/robbantószer felhasználásával elkövetett rongálás bűntette324. § (4) bek. c) pont
a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekményeka Btk. XI. fejezetében felsorolt bűncselekmények154. § és a 165. § kivételével
légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítéselégi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése bűntette262. §
szabotázsrombolás bűntette142. §
közveszélyokozás bűntette259. § (1)-(3) bek.
közérdekű üzem működése megzavarásának bűntette260. § (1)-(2) bek.
A kerethatározatban megjelölt bűncselekményfajtákAz egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások
olyan magatartás, amely sérti a közútiközlekedési bűncselekményekBtk. XIII. Fejezet
közlekedés szabályait, beleértve a
vezetési- és pihenőidőre, valamint a
veszélyes anyagokra vonatkozó ren-
delkezések megszegését
csempészetcsempészet vétsége és bűntette312. §
szellemi tulajdonjogok megsértéseszerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése vétsége és
bűntette329/A. §
személy elleni erőszakkal fenyegetésrendbontás vétsége és bűntette271/A. §
és személy elleni erőszakos cselek-szándékos emberölés és súlyos testi
mények, beleértve a sporteseménye-sértés sorában az e mellékletben
ken elkövetett erőszakosfelsorolt bűncselekmények
cselekményeket
bűncselekménnyel okozott kárazon bűncselekmények, amelyek tényállási elemeiben az érték, kár, vagyoni hátrány, illetőleg a bevétel-csökkenés szerepel
lopáslopás vétsége és bűntette316. §
az EK-Szerződés alapján vagy azjogellenes belföldi tartózkodás előse-
EU-Szerződés VI. címe alapján elfo-gítése214/A. §
gadott jogi aktusokból eredő kötele-nemzetközi bíróság előtt elkövetett
zettségek végrehajtása céljából aigazságszolgáltatás elleni bűncse-
kibocsátó állam által megállapítottlekmény249/B. §
bűncselekményeknemzetközi gazdasági tilalom meg-
szegése haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználá-261/A. §
sú termékkel visszaélés263/B. §
természetkárosítás281. §
csempészet
az Európai Közösségek pénzügyi
312. §
érdekeinek megsértése314. §
pénzmosás vétsége és bűntette pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásának vét-303. §, 303/A. §
sége továbbá gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia sorában felsorolt bűncselekmények303/B. §

III. számú melléklet a 2007. évi XIII. törvényhez

[5. számú melléklet a 2003. évi CXXX. törvényhez]

E törvény 67/T. §-a értelmében a tanúsítvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a)
- Kibocsátó állam: .....................................................................................................................................................................................
- Végrehajtó állam: ....................................................................................................................................................................................
b) A pénzbüntetést megállapító határozatot kibocsátó hatóság:
Hivatalos neve: .........................................................................................................................................................................................
Címe: ...........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Ügyiratszám (... ) .....................................................................................................................................................................................
Tel. szám (országhívószám) (körzetszám): ............................................................................................................................................
Faxszám (országhívószám) (körzetszám): ..............................................................................................................................................
E-mail (ha rendelkezésre áll): ...................................................................................................................................................................
A kibocsátó hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek: ....................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Azon személy(ek) elérhetőségei, aki(k)től a határozat végrehajtása végett, illetve adott esetben a végrehajtásból befolyó pénzösszegnek a kibocsátó állam részére történő átutalása végett további felvilágosítást lehet kapni (név, beosztás/rang, telefonszám, telefaxszám és, amennyiben rendelkezésre áll, e-mail cím): .........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
c) A kibocsátó államban a pénzbüntetést megállapító határozat végrehajtásáért felelős hatóság [amennyiben eltér a b) pontban szereplő hatóságtól]:
Hivatalos neve: .........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Címe: ...........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Tel. szám (országhívószám) (körzetszám): ............................................................................................................................................
Faxszám (országhívószám) (körzetszám): ..............................................................................................................................................
E-mail (ha rendelkezésre áll): ...................................................................................................................................................................
A végrehajtásáért felelős hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek: .............................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Azon személy(ek) elérhetőségei, aki(k)től a határozat végrehajtása végett, illetve adott esetben a végrehajtásból befolyó pénzösszegnek a kibocsátó állam részére történő átutalása végett további felvilágosítást lehet kapni (név, beosztás/rang, telefonszám, telefaxszám és, amennyiben rendelkezésre áll, e-mail cím): .........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
d) Amennyiben a pénzbüntetést megállapító határozatok továbbítása a kibocsátó államban valamely központi hatóság hatáskörébe tartozik:
A központi hatóság neve: .......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó személy, szükség szerint (beosztás/rang és név): ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Címe: ...........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Ügyiratszám: .............................................................................................................................................................................................
Tel. szám (országhívószám) (körzetszám): ............................................................................................................................................
Faxszám (országhívószám) (körzetszám): ..............................................................................................................................................
E-mail (ha rendelkezésre áll): ...................................................................................................................................................................
e) Azon hatóság vagy hatóságok, amely(ek)hez megkereséssel lehet fordulni [amennyiben a c) és/vagy d) pontokat kitöltötték]:
֤ A b) pontban feltüntetett hatóságot
a következőkkel kapcsolatban lehet megkeresni: ................................................................................................................................
֤A c) pontban feltüntetett hatóságot
a következőkkel kapcsolatban lehet megkeresni: ................................................................................................................................
֤A d) pontban feltüntetett hatóságot
a következőkkel kapcsolatban lehet megkeresni: ................................................................................................................................
f) A pénzbüntetést megállapító határozat által kötelezett természetes vagy jogi személyre vonatkozó információ:
1. Természetes személy esetén
Név: ............................................................................................................................................................................................................
Utónév (utónevek): ..................................................................................................................................................................................
Leánykori név (szükség szerint): ...........................................................................................................................................................
Felvett nevek (szükség szerint): .............................................................................................................................................................
Nem: ...........................................................................................................................................................................................................
Állampolgárság: .......................................................................................................................................................................................
Személyi azonosító szám vagy társadalombiztosítási azonosító szám (amennyiben rendelkezésre áll): * ...............................
Születési idő: .............................................................................................................................................................................................
Születési hely: ...........................................................................................................................................................................................
Utolsó ismert lakcím: ................................................................................................................................................................................
A természetes személy által értett nyelv(ek) (amennyiben ez az adat rendelkezésre áll): ..............................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
a) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert annak a személynek, akivel szemben a határozatot hozták, abban az államban van a szokásos tartózkodási helye, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat: A végrehajtó államban található szokásos tartózkodási hely: ................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
_________________
* A magyar hatóságok a személyi azonosító szám, társadalombiztosítási azonosító szám külföldre továbbítására a személyes adatok védelméről és a közérde­kű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 5. §-ának (2) bekezdése alapján csak akkor jogosultak, ha az adatkezelés a cél megvalósulásához elengedhetetlen.
b) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a személy, akivel szemben a határozatot hozták, vagyonnal rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:
A személy vagyonának leírása: ..............................................................................................................................................................
A személy vagyonának fellelhetősége: ................................................................................................................................................
c) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a személy, akivel szemben a határozatot hozták, jövedelemmel rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:
A személy jövedelemforrásának (-forrásainak) leírása: ......................................................................................................................
A személy jövedelemforrásának (-forrásainak) fellelhetősége: .........................................................................................................
2. Jogi személy esetén
Név: ............................................................................................................................................................................................................
Jogi személy formája: ...............................................................................................................................................................................
Bejegyzési szám (amennyiben rendelkezésre áll)1: ..............................................................................................................................
Bejegyzett székhely (amennyiben rendelkezésre áll)1: ........................................................................................................................
A jogi személy címe: ................................................................................................................................................................................
a) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a jogi személy, amellyel szemben a határozatot hozták, vagyonnal rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:
A jogi személy vagyonának leírása: ......................................................................................................................................................
A jogi személy vagyonának fellelhetősége: .........................................................................................................................................
b) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a jogi személy, amellyel szemben a határozatot hozták, jövedelemmel rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:
A jogi személy jövedelemforrásának (-forrásainak) leírása: ...............................................................................................................
A jogi személy jövedelemforrásának (-forrásainak) fellelhetősége: .................................................................................................
g) A pénzbüntetést kiszabó határozat:
1. A pénzbüntetést kiszabó határozat jellege (a megfelelő négyzetet jelölje be):
֤ (i) A kibocsátó állam bíróságának a kibocsátó állam joga szerinti bűncselekmény tárgyában hozott határozata.
֤ (ii) A kibocsátó állam bíróságtól eltérő hatóságának a kibocsátó állam joga szerinti bűncselekmény tárgyában hozott határozata. Megerősítést nyert, hogy az érintett személynek lehetősége nyílt arra, hogy valamely, különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság elbírálja az ügyét.
֤ (iii) A kibocsátó állam bíróságtól eltérő hatóságának olyan cselekmény tekintetében hozott határozata, amely a kibocsátó állam nemzeti joga szerint szabálysértésként büntetendő. Megerősítést nyert, hogy az érintett személynek lehetősége nyílt arra, hogy valamely, különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság elbírálja az ügyét.
֤ (iv) Valamely, különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróságnak a (iii) pontban említett határozatra vonatkozóan hozott határozata.
A határozat kelte: .....................................................................................................................................................................................
A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: .................................................................................................................................
A határozat hivatkozási száma (ha rendelkezésre áll): ........................................................................................................................
A pénzbüntetés a következő fizetési kötelezettséggel jár (kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzetet(eket) és jelezze az összeget a pénznem megjelölésével):
֤ (i) Bűncselekmény elkövetése miatt történő elítélés alapján határozatban kiszabott pénzösszeg.
Összeg: ................................................................................................................................................................
֤ (ii)Ugyanazonhatározatáltalasértettjaváramegállapítottkártérítés,amennyibenasértettazeljárásban nem lehet magánfél, és a bíróság büntetőügyi hatáskörében jár el.
Összeg: ................................................................................................................................................................
֤ (iii) A határozathoz vezető bírósági vagy közigazgatási eljárás költségeire vonatkozó pénzösszeg.
Összeg: ................................................................................................................................................................
֤(iv) Ugyanazon határozat által megállapított, valamely állami alapnak vagy sértetteket segítő szervezetnek fizetendő pénzösszeg.
Összeg: ................................................................................................................................................................
A pénzbüntetés teljes összege a pénznem megjelölésével: ...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
2. A bűncselekmény(ek) elkövetésével kapcsolatos tények összefoglalása és körülmények leírása, az elkövetés idejét és helyét is beleértve: ...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
A bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése, valamint a határozat alapjául szolgáló törvényi rendelkezések
törvénykönyv: ..........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
3. Amennyiben a fenti 2. pontban meghatározott bűncselekmény(ek) az alábbiak közül egy vagy több bűncselekménynek felel(nek) meg, kérjük, jelezze ezt a megfelelő négyzet(ek) megjelölésével:
bűnszervezetben részvétel;
terrorizmus;
emberkereskedelem;
gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia;
kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme;
lőfegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme;
vesztegetés;
csalás, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény
értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalást is;
bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása;
pénzhamisítás, beleértve az euró hamisítását is;
számítógépes bűncselekmények;
környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét is;
jogellenes beutazás és tartózkodás elősegítése;
szándékos emberölés, súlyos testi sértés;
emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme;
emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés;
rasszizmus és idegengyűlölet;
szervezett vagy fegyveres rablás;
kulturális javak - köztük régiségek és műtárgyak - tiltott kereskedelme;
csalással kapcsolatos bűncselekmények;
zsarolás;
termékhamisítás és jogbitorlás;
közokirat-hamisítás és hamisított közokirattal való kereskedés;
fizetési eszközök hamisítása;
hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme;
nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme;
lopott járművek kereskedelme;
erőszakos közösülés;
gyújtogatás;
a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények;
légi vagy vízi jármű hatalomba kerítése;
szabotázs;
a közúti közlekedés szabályait sértő magatartás, beleértve a vezetési és pihenőidőre, valamint a veszélyes
anyagokra vonatkozó rendelkezések megszegését is;
csempészet;
szellemi tulajdonjogok megsértése;
személy elleni erőszakkal fenyegetés és személy elleni erőszakos cselekmények, beleértve a sporteseményeken elkövetett erőszakos cselekményeket;
bűncselekménnyel okozott kár;
lopás;
az EK-Szerződés alapján vagy az EU-Szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusokból eredő kötelezett-
ségek végrehajtása céljából a kibocsátó állam által megállapított bűncselekmények.
Amennyiben ezt a négyzetet megjelölte, kérjük, tüntesse fel az EK-Szerződés vagy az EU-Szerződés alapján
elfogadott azon jogi aktus pontos rendelkezéseit, amellyel a bűncselekmény kapcsolatos: ..........................................
........................................................................................................................................................................................................
4. Amennyiben a fenti 2. pontban meghatározott bűncselekmény(ek) nem szerepelnek a 3. pontban, kérjük, adjon
pontos leírást az érintett bűncselekményről(-ekről): ..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
h) A pénzbüntetést kiszabó határozat jogi státusza:
1. Erősítse meg (a megfelelő négyzetek megjelölésével) az alábbiakat:
֤ a) a. határozat jogerős határozat
֤ b) a tanúsítványt kiállító hatóság tudomása szerint ugyanazon cselekmény miatt ugyanazon személlyel szem-
ben a végrehajtó államban nem hoztak határozatot, és a kibocsátó vagy a végrehajtó államtól eltérő, bármely állam által kibocsátott ilyen határozat nem került végrehajtásra.
2. Kérjük, jelezze, hogy az ügy írásbeli eljárás tárgyát képezte-e:
֤ a) Nem, nem képezte írásbeli eljárás tárgyát.
֤ b) Igen. Megerősítést nyert, hogy az érintett személy, a kibocsátó állam jogának megfelelően, személyesen
vagy a nemzeti jog szerint meghatalmazott képviselője útján tájékoztatást kapott az ügyben a jogorvoslathoz való jogáról és az ilyen jogorvoslati lehetőség határidejéről.
3. Kérjük, jelezze, hogy az érintett személy személyesen járt-e el az eljárás során:
֤ a) Személyesen járt el.
֤ b) Nem járt el személyesen. Megerősítést nyert:
֤ hogy a személyt, a kibocsátó állam jogával összhangban, személyesen vagy a nemzeti jog szerint meghatalmazott képviselője útján értesítették az eljárásról, vagy
֤ hogy a személy jelezte, hogy nem vitatja az ügyet.
4. A pénzbüntetés részleges megfizetése
Amennyiben a pénzbüntetés egy részét a kibocsátó államban - illetve a tanúsítványt kibocsátó hatóság tudomása szerint bármely másik államban - már megfizették, kérjük a megfizetett összeget feltüntetni: ...................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
i) Alternatív szankciók, beleértve a szabadságelvonással járó szankciókat
1. Kérjük, jelezze, hogy a kibocsátó állam engedélyezi-e a végrehajtó állam számára alternatív szankciók alkalmazását abban az esetben, ha a büntetést kiszabó határozat teljes vagy részleges végrehajtására nincsen lehetőség:
֤ Igen
֤ Nem
2. Amennyiben igen, kérjük, jelölje meg, hogy melyik szankció alkalmazható (a szankció jellege és a büntetés felső tétele):
֤Szabadságelvonás. Maximális időtartama: ......................................................................................................................................
֤ Közérdekű munka (vagy annak megfelelő büntetés). Maximális időtartama: ...........................................................................
֤ Egyéb szankciók. Megnevezés: .......................................................................................................................................................
j) Az ügy egyéb lényeges körülményei (fakultatív információ): .......................................................................................................
................................................................................................................................................................
k) A pénzbüntetést megállapító határozat szövege a tanúsítvány mellékletét képezi.
A tanúsítványt kibocsátó hatóságnak és/vagy képviselőjének a tanúsítvány valóságnak megfelelő tartalmát igazoló
aláírása: .....................................................................................................................................................................................................
Neve: ..........................................................................................................................................................................................................
Betöltött tisztsége (beosztás/rang): ......................................................................................................................................................
Dátum: ........................................................................................................................................................................................................
Hivatalos pecsét (amennyiben rendelkezésre áll)

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. március 12-i ülésnapján fogadta el

Tartalomjegyzék