141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a piaci szereplőknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozóként, illetve felvásárlóként történő elismeréséről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A piaci szereplők elismerésének célja

1. §

A rendelet célja az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. cím 5. fejezetében biztosított támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan, az 1782/2003/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1782/2003/EK rendelet) IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló, 2004. október 29-i 1973/2004/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1973/2004/EK rendelet) 37. cikk (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárás részletes feltételeinek és eljárásrendjének megállapítása.

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) támogatás: az 1782/2003/EK rendelet 88. cikkében meghatározott, az energetikai célú növénytermesztéshez nyújtott támogatás;

b) energianövény típus: az energianövény kultúrák 3. számú mellékletben meghatározott összefoglaló csoportjai;

c) elismert piaci szereplő: az e rendelet alapján lefolytatott eljárással, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter "az energianövény feldolgozók és felvásárlók elismeréséről" szóló felhívása alapján elismerési nyilvántartásba vett piaci szereplő;

d) ügyfél: a Tv. 10. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott személy;

e) felvásárló: az 1973/2004/EK rendelet 23. cikk e) pontja szerinti felvásárló;

f) elsődleges feldolgozó: az 1973/2004/EK rendelet 23. cikk d) pontja szerinti felvásárló;

g)[1] együttműködő szervezet: a Tv. 18. §-ában foglaltak figyelembevételével, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által megbízott olyan szervezet, amely a rendeletben foglalt feltételek műszaki-technikai jellegű ellenőrzése során közreműködik;

h)[2] elismerési nyilvántartás: a piaci szereplőkről a Kincstár által folyamatosan vezetett nyilvántartás;

i) közzétett adat: a Tv. 24. § (2) bekezdésében közérdekből nyilvánosnak minősülő adat, továbbá, ha az ügyfél nyilatkozatában hozzájárul az elérhetősége, valamint a feldolgozható/felvásárolni tervezett energianövény típusa közzétételéhez;

j) energiatermék: az 1973/2004/EK rendelet 23. cikk c) pontja szerinti termék, illetve emberi vagy állati fogyasztásra alkalmatlan tüzeléstechnikai célú pellet, brikett;

k) energetikai célú felhasználás: az energianövényeknek az Európai Közösség területén végzett tevékenység keretében energiatermékké történő felhasználása, átalakíl) technikai együttható: a gyártási folyamathoz tartozó olyan átváltási szám, amellyel az alapanyag tonnában kifejezett mennyisége és az energiatermék, köztes termék, melléktermék, hulladék mennyisége közötti összefüggés kifejezhető;

m) elismert veszteség: az alapanyag tárolása, tisztítása, szárítása során keletkező szokásos mennyiségcsökkenés;

n) köztes termék: napraforgóból, őszi káposztarepcéből előállított növényi olaj, valamint szójaliszt, lucerna pellet és brikett.

Az elismerés feltételei

3. §

(1) Elismert piaci szereplőként nyilvántartásba vehető olyan, a Tv. szerinti regisztrációs számmal (a továbbiakban: regisztrációs szám) rendelkező ügyfél, aki

a) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás, természetes személy esetében pedig gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;

b) elsődleges feldolgozóként a (2) bekezdésben, felvásárlóként a (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel;

c) az 5. §-ban foglaltaknak megfelelően az elismerésre kérelmet nyújtott be.

(2) Elsődleges feldolgozóként nyilvántartásba vehető az (1) bekezdés szerinti ügyfél, aki:

a) rendelkezik az átvett energianövények beszállítására, felhasználására, készletezésére, valamint energetikai vagy köztes termékek előállítására, értékesítésére, keletkezett melléktermékek, hulladékok mennyiségére vonatkozó zárt, hézagmentes, naprakész nyilvántartási rendszerrel;

b) rendelkezik a fenti nyilvántartást megalapozó hitelesített mérőeszközökkel;

c) rendelkezik legalább egy energianövény energetikai termékké történő, vagy köztes termék előállítására alkalmas üzemképes technológiai berendezéssel és az üzemeltetésre vonatkozó hatósági engedélyekkel, technológiai dokumentációval;

d) nyilatkozik a 4. §-ban foglalt kötelezettségek vállalásáról;

e) teljesíti az 1973/2004/EK rendelet 37-38. cikkében foglaltakat.

(3) A Kincstár az elsődleges feldolgozó ügyfél elismerését telephelyenként és energiatermékenként folytatja le. Az elsődleges feldolgozókra vonatkozó nyilvántartás tartalmazza különösen:[3]

a) az előállított energiatermék, köztes termék típusát, feldolgozható energianövények körét;

b) a technológiai berendezések típusát, névleges energianövény feldolgozó és végtermék kapacitásukat.

(4) Felvásárlóként nyilvántartásba vehető az (1) bekezdés szerinti ügyfél, aki:

a) rendelkezik az átvett energianövények beszállítására, továbbértékesítésére, raktározására vonatkozó zárt, hézagmentes, naprakész nyilvántartási rendszerrel;

b) a fenti nyilvántartás megalapozását hiteles mérőeszközökkel biztosítja;

c) az energianövények értékesítése, forgalmazása vonatkozásában az alábbi feltételek közül legalább egy fennáll:

ca) rendelkezik legalább egy elismert elsődleges feldolgozóval energianövények értékesítésére kötött szerződéssel, vagy

cb) a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján elismert Termelői Csoport, vagy

cc) növényi eredetű mezőgazdasági termékek üzletszerű felvásárlását a kérelem beadását megelőző második naptári év január 1-jétől folyamatosan, megszakítás nélkül végzi;

d) nyilatkozik a 4. §-ban foglalt kötelezettségek vállalásáról;

e) teljesíti az 1973/2004/EK rendelet 37-38. cikkében foglaltakat.

(5) Felvásárlóként való elismerésre vonatkozó kérelem beadható abban az esetben is, ha a (4) bekezdés ca) pontja szerinti elsődleges feldolgozó elismerése még folyamatban van.

(6) Az 5. § szerinti kérelmet nem kell benyújtania az ügyfélnek, ha a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter "az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozó, felvásárlóként történő elismerésre" vonatkozó pályázati felhívása alapján 2007. évben piaci szereplőként történő elismerése már megtörtént.

Az elismert piaci szereplőkre vonatkozó kötelezettségek, követelmények

4. §

(1) Az ügyfél az 1782/2003/EK rendelet IV. cím 5. fejezete alapján támogatott területen megtermelt energianövények felvásárlására, átvételére, felhasználására, nyilvántartására és azok ellenőrzésére vonatkozóan köteles:

a) aa) elsődleges feldolgozó esetében a termelőtől közvetlenül vagy közvetve elismert felvásárlótól átvett energianövény - elismert veszteségekkel csökkentett - teljes mennyiségét a betakarítást követő második év július 31 -ig energetikai termék előállítására felhasználni, illetve a köztes terméket energetikai termék előállítására értékesíteni, illetve

ab) felvásárló esetében a termelőktől átvett energianövény - elismert veszteségekkel csökkentett - teljes mennyiségével azonos mennyiséget az elismert elsődleges feldolgozónak az aa) pont szerinti célra átadni az előírt határidők betartásának figyelembevételével;

b) a 3. § (2) bekezdés a) pontjában, illetve a 3. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt nyilvántartásnak az 1973/2004/EK rendelet 38. cikke szerinti folyamatos vezetésére;

c) a megsemmisített alapanyag, főtermék, melléktermék mennyiségéről, a megsemmisítés indokának feltüntetésével külön nyilvántartást vezetni;

d)[4] az elismerés feltételeit, felhasználást/továbbértékesítést, készletezést alátámasztó vonatkozó Kincstár közleményben foglaltak szerinti adatszolgáltatásnak a Kincstár részére eleget tenni;

e)[5] tűrni a Kincstár és az együttműködő szervezet által az e rendelet, valamint az 1973/2004/EK rendelet alkalmazásával folytatott ellenőrzési tevékenységét és közreműködni abban;

f)[6] az 1973/2004/EK rendelet alapján érintett termelőtől átvenni az adott területen termelt teljes energianövény mennyiséget és részére az átvételről - a vonatkozó Kincstár közleményben foglaltak szerinti adattartalommal - szállítási bizonylatot kiállítani;

g)[7] az elismerés feltételeinek megállapítását érintő valamennyi eseményről, tényről azok bekövetkeztét, fennállását követő 10 napon belül a Kincstárt írásban értesíteni;

h) alapanyag megsemmisítése esetén a következő követelményeknek megfelelni:

ha) a megsemmisítést követően visszamaradó hulladék anyagot élelmiszer-, illetve takarmány célú felhasználásra alkalmatlanná tenni,

hb)[8] a megsemmisítés előtt 8 nappal a megsemmisítés tervezett idejéről, helyszínéről, az alkalmazott eljárásról és a megsemmisíteni tervezett alapanyag mennyiségéről a Kincstárt írásban és elektronikus úton (faxon, e-mailben) is értesíteni.

(2) Az ügyfél, ha az (1) bekezdésben, illetve az 1973/2004/EK rendelet 32. cikkben foglalt kötelezettségnek nem tesz eleget, akkor az 1973/2004/EK rendelet 37. cikk 4. bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően a (3) bekezdés szerinti eljárás alapján meghatározott összeg megfizetésére köteles az alábbi esetekben:

a)[9] a helyszíni ellenőrzés, illetve a Kincstár által rendelkezésre álló adatok, iratok alapján megállapítható, hogy a felvásárolt, átvett energianövény egy részét élelmiszeripari vagy takarmány célra értékesíti, használja fel;

b) nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, hogy az átvett, felvásárolt energianövények teljes mennyiségét energetikai célra használta fel, illetve azt nem az (1) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint semmisítette meg;

c) az (1) bekezdés d) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének ismételt felszólítás ellenére sem tesz eleget határidőben; vagy

d) egyéb módon megsérti az 1973/2004/EK rendeletben foglalt követelményeket.

(3) A megállapítható forint összeg mértéke az 1973/2004/EK rendelet 31. cikk (2) bekezdésében meghatározottak szerint 60 euró és a jogsértéssel érintett - hektárban megállapított - terület szorzata. A jogsértéssel érintett terület nagysága a jogsértéssel érintett alapanyagmennyiség és a beszállítói nyilatkozatok területi adatai alapján megállapított átlagos termésátlag alapján kerül meghatározásra. A jogsértéssel érintett alapanyagmennyiségét a rendelkezésre álló iratok, adatok, illetve az együttműködő szervezet szakvéleménye alapján, az általánosan elterjedt technológiai eljárások során alkalmazott technikai együtthatók alkalmazásával kell meghatározni.

(4) Az ügyfélnek a (1)-(2) bekezdésben meghatározott kötelezettségei a termelőktől már átvett terménymennyiség vonatkozásában, annak e rendeletben foglaltak szerinti felhasználásáig, illetve továbbértékesítéséig akkor is fennállnak, ha az elismerési nyilvántartásból az (5) bekezdés alapján törlik.

(5) A Kincstár az elismerési nyilvántartásból az ügyfelet törli, aki a törlésről szóló határozat jogerőre emelkedésének évét követően legfeljebb három évig nem nyújthat be elismerésre vonatkozó kérelmet, ha:[10]

a)[11] az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségei megszegése miatt a (2) bekezdés alapján szankcióval sújtották, kivéve, ha a nem energetikai célú felhasználással, illetve értékesítéssel érintett mennyiségről a Kincstárt a nem energetikai célú felhasználást, illetve értékesítést megelőzően legalább nyolc nappal írásban értesíti;

b) a támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan, az e rendeletben foglaltakat szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megsérti, illetve valótlan adatot szolgáltat;

c) a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az elismerési nyilvántartásban történő regisztráció megerősítéséről határidőn belül nem nyilatkozik;

d) a bekövetkezett változások miatt nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek;

e) az 5. § (8) bekezdésében foglaltak szerint kérelmet nyújt be az elismerési nyilvántartásból történő törlésre.

(6) Ha az ügyfél az (5) bekezdés a), illetve b) pontjában felsorolt jogsértés miatt kerül az elismerési nyilvántartásból törlésre, akkor a törlésről szóló határozat jogerőre emelkedésének évét követően legfeljebb három évig nem nyújthat be elismerésre vonatkozó kérelmet.

(7)[12] Az elismerési nyilvántartás aktualizálása, karbantartása céljából a Kincstár legalább 15 napos határidővel felszólíthatja az ügyfelet az elismerési nyilvántartásban történő regisztráció nyilatkozatban történő megerősítésére, illetve az 1973/2004/EK rendeletben foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó adatok egyeztetésére.

Elismerési kérelem, elismerési nyilvántartásból történő törlésére vonatkozó kérelem benyújtása

5. §

(1)[13]

(2)[14]

(3)[15]

(4)[16]

(5)[17]

(6)[18]

(7)[19]

(8)[20] Az elismerési nyilvántartásból történő törlésre vonatkozó kérelem az év bármely időszakában benyújtható a Kincstárhoz.

(9)[21]

Kérelmek elbírálása, fellebbezés

6. §[22]

Közzététel

7. §

(1)[23] Az elismerési nyilvántartást az ügyfél közzétett adataival a Kincstár minden év december 15-ig a honlapján közzéteszi.

(2)[24] Az elismerési nyilvántartásban bekövetkezett változásokról, különösen a 4. § (5) bekezdés szerinti törlésről, a Kincstár közleményben is tájékoztatja az érintetteteket.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 5. § (1) bekezdésének b) pontja és a § (6) bekezdése 2008. január 1. napján hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló, 1973/2004/EK bizottsági rendelet 37. cikkében foglaltak végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez[25]

2. számú melléklet a 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez[26]

3. számú melléklet a 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

Energianövény típusok

01-kalászos gabonafélék08-energiafű
02-kukorica09-kender
03-repce10-cirok, cukorcirok
04-napraforgó11Miscanthus
05-cukorrépa12-fás szárú energiaültetvény
06-burgonya13-vízi nád
07-csicsóka14-egyéb*

* A 01-13. típusba nem tartozó 14. típus megjelölése esetén az ügyfélnek meg kell határoznia az energianövényt.

4. számú melléklet a 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez[27]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 25. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[2] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 25. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 25. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 25. § b), d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 25. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 25. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 25. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 25. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 25. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 25. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 25. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 25. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2010.03.19.

[14] Hatályon kívül helyezte a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2010.03.19.

[15] Hatályon kívül helyezte a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2010.03.19.

[16] Hatályon kívül helyezte a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2010.03.19.

[17] Hatályon kívül helyezte a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2010.03.19.

[18] Hatályon kívül helyezte a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2010.03.19.

[19] Hatályon kívül helyezte a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2010.03.19.

[20] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 25. § f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2010.03.19.

[22] Hatályon kívül helyezte a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2010.03.19.

[23] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 25. § g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[24] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 25. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2010.03.19.

[26] Hatályon kívül helyezte a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2010.03.19.

[27] Hatályon kívül helyezte a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2010.03.19.

Tartalomjegyzék