81/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a termelői csoportokról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. § (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a Tv. 5. §-ának e) és j) pontjaira - a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában:

a)[1] termelői csoport: az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által az e rendelet alapján termelői csoportként elismert, és az e rendeletben foglaltak szerint működő szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság;

b)[2] létesítő okirat: szövetkezet és korlátolt felelősségű társaság esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott alapszabály, illetve társasági szerződés;

c)[3]

d)[4] működési program: a termelői szervezetnek az elismerés érdekében készített, hároméves időtartamra vonatkozó programja, amely igazolja az elismerés feltételeinek való megfelelést;

e)[5] termék, illetve termékcsoport: a Kereskedelmi Vámtarifa című, a Központi Statisztikai Hivatal hatályos hivatalos közleményében szereplő termékek és termékcsoportok;

f)[6] hivatal: a kormányhivatal illetékes szakigazgatási szerve;

g)[7] összes értékesítési árbevétel: a főkönyvi kivonat "Termékértékesítési árbevétel" rovata (9-es számlaosztály) alatti - az elismeréssel érintett termékre vagy termékekre vonatkozó - sorok összege.

Általános rendelkezések

2. §

(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek szerint az elégtelen termelői szerveződés következtében fellépő strukturális hiányosságok orvoslása és a termelők piaci érdekérvényesítő képességének megerősítése érdekében államilag elismert termelői csoportok alakíthatóak.

(2)[8] A termelői csoportok az azonos termék, illetve termékcsoport szerint szerveződő termelők olyan együttműködései, amelyekben piaci pozícióik megerősítése érdekében, az általuk önállóan végzett mezőgazdasági, erdészeti vagy halászati alaptevékenységükhöz illeszkedő tevékenységre, különösen az általuk előállított növényi és állati termékek termelési folyamatának elősegítésére, az azzal kapcsolatos beszerzésre, termékeik feldolgozásra való átvételére, tárolására, piacképes áruvá történő előkészítésére, valamint közös értékesítésére, az e rendeletben meghatározott szabályok betartásának vállalásával önkéntesen társulnak.

(3)[9] A termelői csoport tevékenységében a tagok legalább termékeik értékesítése által személyesen közreműködnek. A személyes közreműködésnek a gazdálkodásra jellemző termelési szünetek mértékén túli elmaradása esetén a termelői csoport köteles e szabály betartatása és az érintett tag szankcionálása érdekében az általa kialakított eljárásrend szerint intézkedni.

(4)[10] Nem tartoznak a rendelet hatálya alá a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló FVM rendelet hatálya alá tartozó szervezetek.

3. §

(1)[11] Termelői csoport tagja az a mezőgazdasági, halászati vagy erdészeti alaptevékenységet folytató természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: termelő) lehet, aki vagy amely a termelői szerveződés céljának megfelelő piaci vagy feldolgozóipari értékesítésre szánt, az elismerés tárgyát képező terméket termel, és aki vagy amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény, vagy a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet szerint a nyilvántartásban szerepel.

(2)[12]

(3) Egy adott termelői csoport csak egy termékre vagy termékcsoportra szakosodottan működhet.

4. §[13]

Az e rendelet értelmében elismert termelői csoportnak a gazdasági tevékenysége során biztosítania kell:

a) a termelés megszervezését és hozzáigazítását a kereslethez, különösen a minőség és mennyiség tekintetében;

b) a tagok termékeinek tárolásához, áruvá történő előkészítéséhez és értékesítéséhez szükséges technikai hátteret;

c) olyan termelői kör összefogását és termékmennyiség közös értékesítését, amely elegendő az adott termék piaci ár- és értékesítési feltételeinek kedvező alakítására;

d) olyan korszerű termelési, értékesítés szervezési, szaktanácsadási feladatok ellátását, amely csökkenti a költségeket és segíti a piaci pozíciók erősödését.

e)[14] a tagok irányában a nonprofit jelleg érvényesülését.

Az elismerés feltételei

5. §[15]

(1)[16] A termelői csoportként történő elismerés feltétele, hogy a szervezet taglétszáma legalább tizenöt termelő, míg a tagok által megtermelt, illetve feldolgozott, az elismeréssel érintett termék értékesítéséből származó tárgyévi árbevétel legalább háromszázmillió forint legyen. Juh-, kecske-, nyúl-, strucc-, sertés-, baromfi-, szürkemarha- és prémesállat-tartás, méhészet, szőlő-bor, tökmag, ökológiai termék, faiskolai, szaporítóanyag-, erdő-, bioenergetikai ültetvénygazdálkodás, valamint virág- és dísznövénytermesztés, továbbá fűszer- és gyógynövénytermesztés, illetve - gyűjtés, tönköly- és durumbúza, valamint szója-, rizs- és dohánytermesztés esetében a tárgyévi árbevételnek százmillió forintot kell elérnie. A szántóföldi növénytermesztési termékcsoport - amely magában foglalja a gabona és olajosnövény termékpályákat - esetében a tárgyévi árbevételnek háromszázmillió forintot kell elérnie.

(2)[17] A termelői csoport természetes személy tagjaitól - az elismerés tárgyát képező termék vagy termékek értékesítéséből - származó árbevétele nem lehet kevesebb, mint az összes értékesítési árbevétel tíz százaléka. Gabona, olajosnövény, cukorrépa, rizs, tehéntej, baromfi- és sertéstenyésztés, valamint dohánytermesztés esetében a természetes személy tagoktól származó árbevételnek el kell érnie az összes értékesítési árbevétel három százalékát.

(3)[18]

(4)[19]

(5)[20] Ha a termelői csoport tárgyévi árbevétele elháríthatatlan külső ok (vis maior) - különösen természeti katasztrófa, fagykár, jégkár, aszálykár, állatmegbetegedés - következtében jelentős mértékben csökken, vagy a terméket intervencióra felajánlották és a kifizetés a tárgyévet követő évben történik meg, akkor köteles erről - a kár bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül - a hivataltól, intervenciós raktározás esetében pedig a felajánlás elfogadását követő tizenöt napon belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (a továbbiakban: MVH) igazolást kérni. A termelői csoport a tagjainál történt árbevétel-csökkenést összesítve tartalmazó hatósági igazolást is kérhet. Az igazolásnak tartalmaznia kell a becsült kárértéket, intervenciós raktározás esetén az intervenciós raktárban elhelyezett termékmennyiség meghirdetett intervenciós árral beszorzott értékét. Az adott évi tevékenység elbírálásánál az igazolt árbevétel-kieséseket korrekcióként figyelembe kell venni.

6. §[21]

A termelői csoportnak a tagjai által termelt, az elismerés tárgyát képező termék értékesítéséből - beleértve a saját előállítású feldolgozott termékek értékesítését is - származó árbevétele nem lehet kevesebb, mint az összes értékesítési árbevétel hetven százaléka.

7. §

(1) Termelői csoportként az a szervezet ismerhető el, amelynek létesítő okirata tartalmazza a tagok kötelezettségvállalását arra, hogy

a) az értékesítésre a termelői csoporttal szerződést kötnek;

b) betartják a szervezet által meghatározott termelési és környezetvédelmi szabályokat;

c) a szervezet finanszírozásához, a termelői csoporton keresztül forgalmazott termék értéke alapján a létesítő okiratban meghatározott mértékű működési költséghozzájárulást fizetnek;

d) a létesítő okiratban meghatározott módon termelési, saját célú termékfelhasználási adatokat szolgáltatnak a szervezetnek (különösen a termőterület, a betakarított, illetve előállított termék mennyisége, hozama, valamint termékeinek értékesítése vonatkozásában);

e) a tagok egy adott termék (termékcsoport) értékesítésére csak egy termelői csoportnak lehetnek tagjai;

f)[22] a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel az elismerés tárgyát képező árutermelésük száz százalékát a termelői csoporton keresztül forgalmazzák;

g) vállalják, hogy belépésüket követően legalább három évig a termelői csoportból nem lépnek ki.

(2) Az (1) bekezdés f) pontjában foglaltaktól kizárólag a termelői csoport legfőbb szerve (közgyűlés, taggyűlés) hozzájárulásával, a létesítő okiratban rögzített alábbi esetekben lehet eltérni:

a) a tagok közvetlenül a fogyasztók számára értékesíthetik az (1) bekezdés f) pontja szerinti árutermelés létesítő okiratban meghatározott részét, de legfeljebb huszonöt százalékát;

b)[23] a tagok a piac rendellenes működése esetén önállóan, illetve saját termelői csoportjuk által kijelölt másik termelői szervezeten keresztül értékesíthetik azon árumennyiséget, amely értékesítése saját szervezeten keresztül nem oldható meg.

(3) A termelői csoport létesítő okiratának tartalmaznia kell továbbá:

a) a tagok által vállalt kötelezettségek megsértése esetére a taggal szemben alkalmazható jogkövetkezményeket;

b) a működési költség-hozzájárulás fizetésének módját és mértékét, elmulasztásának következményeit;

c)[24] a termelői csoport érdekeltségi rendszerének alapelveit, az eredményfelosztás és a felhalmozott vagyon felosztásának módját, amelyet a beszállított termék értékének arányában szükséges rögzíteni;

d) azon szabályokat, amelyek alapján a tagok demokratikusan felügyelik a szervezetet és annak működését;

e) új tagok felvételére, illetve minimális tagsági időre vonatkozó rendelkezéseket;

f) a tagok kilépésének, illetve üzletrészük átruházásának a legfőbb szerv hozzájárulásához kötését.

g)[25] arra vonatkozó szabályozást, hogy a termelői csoport választott tisztségviselői csak a termelői csoport tagjai lehetnek.

(4)[26] Korlátolt felelősségű társaság formában működő gazdasági társaság termelői csoportként történő elismerése 2013. január 1-jétől nem kérelmezhető.

(5)[27]

8. §

(1)[28] E rendelet alapján megalakuló termelői csoportnak az elismeréshez legalább az elismerés iránti kérelem benyújtását követő három évre vonatkozóan - működési program keretében - be kell mutatnia tevékenységét.

(2) A működési program tartalmi követelményei:

a) a kezdeti állapot leírása, a gazdálkodás legfontosabb adatainak (tagok létszáma és termelési adatai, létesítmények, bevételek, ráfordítások értékesítés módja, árbevétel, költség, eredmény alakulása stb.) bemutatása;

b) a szervezet működésével megvalósítandó célok;

c) a termelésszervezés feladatai (fajtahasználat, szaktanácsadás, technológiai ajánlások stb.);

d) kereskedelmi stratégia, forgalmazási módszerek;

e) termékminőség javításának módszerei, tervezett eszközei;

f) környezetbarát módszerek alkalmazása;

g) a tagok számára a készletezési, tárolási, csomagolási, értékesítési feltételek biztosítása;

h) a tevékenység kereskedelmi és pénzügyi rendszerének, ügyvitelének személyi és tárgyi feltételeinek bemutatása;

i) fejlesztési program, a tervezett beruházások és források terve.

(3) A működési programhoz mellékletként csatolni kell:

a) a tagok földterületét, termelését, és regisztrációját tartalmazó, e rendelet 1. számú mellékletében szereplő A) vagy B) adatlapot;

b)[29]

c) gazdálkodási, pénzügyi tervet;

d)[30] a tervezett beruházások ütemezését és a megvalósításukhoz szükséges fejlesztési források bontásának (önerő, hitel, támogatás stb.) tervét;

e)[31] a működés főbb adatait a 3. számú melléklet szerint tartalmazó, a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett adatlapot.

(4)[32] A működési programot és a mellékleteket úgy kell összeállítani, hogy abból megállapítható legyen, hogy a termelői csoport átalakulásakor, illetve működése során a feltételeknek megfelel. A jogosultsági feltételek teljesítését az éves beszámolókban igazolni kell. A működési programban és létesítő okiratban vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről a miniszter gondoskodik.

(5)[33] A termelői csoport kérelmezheti az elismerési határozat módosítását az elismerési határozatban szereplő terméknek az e terméket magában foglaló termékcsoportra vagy gabona és olajosnövény termékcsoport esetén szántóföldi növénytermesztési termékcsoportra történő bővítése vonatkozásában. A módosítás az eredeti elismerési határozat kiadásánakdátumát nem változtatja meg. Az elismerési határozat módosítása iránti kérelemhez csatolni kell a megváltozott elvárásnak történő megfelelést igazoló dokumentumokat, amelyek a következők:

a) rövid szöveges indokolás,

b) az új termékcsoportra vonatkozóan kitöltött 1. számú mellékletben szereplő A) vagy B) jelű adatlap, és

c) a 3. számú melléklet szerinti adatlap.

Az elismerés eljárási rendje

9. §[34]

(1)[35] Az elismerés iránti kérelmet a minisztériumhoz egy eredeti példányban kell benyújtani. Az elismerés iránti kérelmet ezen felül elektronikus úton is meg kell küldeni a minisztérium honlapján megadott elektronikus címre. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlás beküldésének határideje tizenöt munkanap.

(2)[36] A miniszter a termelői csoportok elismerése iránti kérelmek elbírálása céljából szakértőkből álló bizottságot (a továbbiakban: bizottság) állít fel. A bizottság a miniszter részére az elismerésre vonatkozóan bizottsági ülés vagy írásos szavazás keretében kialakított javaslatot tesz huszonkettő munkanapos határidő tartásával, amely indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb huszonkettő munkanappal meghosszabbítható.

(3) A kérelemről a benyújtott dokumentumok és a bizottság javaslata alapján a miniszter dönt.

(4)[37] Az elismerés iránti kérelem az alábbiakat tartalmazza:

a) működési program és annak mellékletei;

b) a létesítő okirat másolati példánya;

c)[38]

d)[39] a termékpálya szerint illetékes termelői csoport szövetsége, illetve annak hiányában más, a minisztériumnál nyilvántartásba vett országos szakmai érdekérvényesítő szervezet (az illetékes terméktanács, illetve országos szövetkezeti szövetség, ökológiai termék esetén a tanúsító szervezet) kérelemre vonatkozó támogató javaslatát;

e) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy

ea) aláveti magát a nemzeti és közösségi ellenőrzéseknek, különös tekintettel a közpénzek megfelelő felhasználására,

eb) rendelkezik a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet szerint a környezetbarát eljárások alkalmazását elősegítő technológiákkal, módszerekkel, valamint a tagok által megtermelt áru tárolásához, csomagolásához, értékesítéséhez megfelelő technikai eszközökkel, továbbá, hogy képes ellátni tevékenysége megfelelő kereskedelmi és költségvetési ügyvitelét,

ec) a vezető tisztségviselő, valamint az adminisztratív, illetve operatív vezetést végző személy - az elismerés időtartama alatt - nem tulajdonosa vagy foglalkoztatottja, alkalmazottja (nincs munkajogi, vagy egyéb munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyban) a termelői csoport beszállítójának, feldolgozást végző üzemének vagy vásárlójának.

f)[40]

(4a)[41]

(5)[42] A miniszter határozatban dönt a termelői csoport elismeréséről vagy a kérelem elutasításáról.

(6) A miniszter a tartalmi és formai követelményeknek megfelelő kérelmet akkor is elutasíthatja, ha a kérelmező egy korábban már elismert, működő termelői csoporttal azonos földrajzi területen, azzal azonos termékkörben kívánja tevékenységét folytatni, és ezáltal a termelői összefogásból eredő előnyöket korlátozza.

(7) A működési program végrehajtását a termelői csoport elismeréséről szóló jogerős határozat kiadását követő hónap első napján meg kell kezdeni. Az elismerési határozat kiadását követő három hónapon belül a működési program alapján ki kell dolgozni, el kell fogadni és alkalmazni kell a termelésre, értékesítésre és környezetvédelemre vonatkozó előírásokat tartalmazó szabályzatokat.

(8)[43] A termelői csoport az 5. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 6. §-ban szereplő alapfeltételeknek az elismerés fennmaradását veszélyeztető megváltozása esetén kivételesen kérheti a működési programjában foglaltak módosítását, amelynek elfogadásáról - a bizottság javaslata alapján - a miniszter dönt. A működési program - szakmai indoklással alátámasztott - módosítására évente legfeljebb egy alkalommal, a beszámoló jelentés benyújtásával egyidejűleg van lehetőség.

(9) Ha a termelői csoport a működési programban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a miniszter legfeljebb három hónapos határidő kitűzésével felszólítja a kötelezettségek teljesítésére és figyelmezteti a nem teljesítés jogkövetkezményeire. Ha a jogszerű működés három hónapos határidő lejártáig történő helyreállítása nem lehetséges, a miniszter - a bizottság javaslata alapján - azonnal visszavonja az elismerési határozatot. A három hónapos határidő be nem tartása esetén a miniszter az elismerésről szóló határozatot visszavonja.

(10)[44] A miniszter az elismerésről, valamint az elismerés visszavonásáról szóló határozatairól a minisztérium honlapján ad tájékoztatást, valamint folyamatosan tájékoztatja az MVH-t.

(11)[45] Az elismerés visszavonásával érintett termelői csoport a visszavonó határozat keltétől számított egy éven belül nem nyújthat be elismerési kérelmet.

Minősített elismerés

10. §[46]

(1)[47] A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerint nyújtott támogatási rendszer keretében a termelői csoport a 9. § (5) bekezdés szerinti elismerés megszerzését követő ötödik év letelte után minősített elismerés iránti kérelmet nyújthat be a minisztériumhoz az utolsó támogatási részlet kifizetését követő egy éven belül. Azon termelői csoportok esetében, amelyeknél az utolsó támogatási részlet kifizetése 2011. december 31-e előtt megtörtént, 2013. március 31-ig nyújthatnak be minősített elismerés iránti kérelmet a minisztériumhoz.

(2) A minősített elismerés iránti kérelem benyújtásakor az alábbi feltételek valamelyikét kell teljesíteni:

a) termelői csoport más szervezettel vagy szervezetekkel beolvadás útján történő egyesülése;

b) a taglétszám bővítése;

c) az értékesítési volumen növelése.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt feltételek egyikének teljesítése is elégséges a minősített elismerés iránti kérelmezéshez, amely feltételnek az elismerést követően minden évben meg kell felelni.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti beolvadás történhet leg alább egy

a) másik termelői csoporttal,

b) a termelői csoportokról szóló 85/2002. (IX. 18.) FVM rendelet szerint korábban előzetesen elismert termelői cso porttal, vagy

c) 1999. és 2007. évek között a nemzeti agrártámogatások rendszerében beszerző, értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó szövetkezeteknek (BÉSZ-eknek) nyújtott támogatásban részesült szövetkezettel.

(5) A (2) bekezdés a) pontja esetében a beolvadás eredményeképpen a befogadó termelői csoport taglétszámának legalább 15 fővel bővülnie kell.

(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti bővítés mértékének a baromfi, a nyúl, a sertés, a szőlő-bor, valamint a rizs ágazatban el kell érnie a 10%-ot, a többi ágazatban a 20%-ot az elismerés iránti kérelem benyújtását megelőző két évről készített beszámoló jelentésben jelzett adatok átlagaként megjelenő bázisadathoz képest. A 150 főnél nagyobb taglétszámú termelői csoportok esetében a bővítés mértéke legalább 15%. A taglétszám bővítése utáni természetes mértékegységben (tonna, darab, liter stb.) megadott tagi értékesítés nem lehet kevesebb az elismerés iránti kérelem benyújtását megelőző évinél.

(7)[48] A taglétszám bővülése nem valósítható meg olyan tag felvételével, aki vagy amely az elismerés iránti kérelem benyújtását megelőző két évben valamely azonos termék vagy termékcsoport szerint elismert termelői csoportban tagsági jogviszonnyal rendelkezett, kivéve, ha a tagsága önhibáján kívül szűnt meg. Nem minősül a taglétszám (2) bekezdés b) pontja szerinti bővítésének olyan tagoknak a termelői csoportba történő felvétele, akik a termelői csoportban tagsággal rendelkező termelők közeli hozzátartozói vagy azok tulajdonában, érdekeltségében álló jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amennyiben a létszámbővítés nem jár volumen-növekedéssel.

(8) A (2) bekezdés c) pontja szerinti növelés mértékének meg kell hal adnia a 10%-ot. Az elismerés iránti kéret em benyújtását megelőző évről készített beszámoló jelentésben megjelenő bázisadathoz képest a tagi termék értékesítésének bővítése az alábbi módokon történhet:

a) a termelés természetes mértékegységben megadott bővítésével, vagy

b) a tagi termék értékesítéséből származó összes értékesítési árbevételének növelésével (például a feldolgozottsági fok növelésével, minőségjavítással stb.).

(9) A minősített elismerés iránti kérelem tartalmára, benyújtására és bírálatára az e rendelet elismerésre vonatkozó szabályai irányadóak, de a 9. § szerint elkészített elismerési kérelemhez csatolni kell a vállalt feltétel vagy feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat, amelyek az alábbiak:

a) a (2) bekezdés a) pontja esetén a jogutód szervezet képviselőjének nyilatkozata a beolvadás megtörténtéről,

b)[49] a (2) bekezdés b) pontja esetén az új tagok belépési nyilatkozata és az aktualizált taglista, korlátolt felelősségű társasági formában működő csoportoknál elegendő az új tagok adatait is tartalmazó alapító okirat másolati példánya,

c) a (2) bekezdés c) pontja esetén a bővülést igazoló, tényadatokkal (vetésterület, állatlétszám stb.) alátámasztott számítás, amely alkalmas az elismerési döntés meghozatalára.

(10)[50] A miniszter a minősített elismerést tartalmazó határozatában a korábbi elismerést visszavonja.

Ellenőrzés, jelentéskészítési kötelezettség

11. §[51]

(1)[52] Az elismerés, valamint a minősített elismerés feltételei betartásának ellenőrzésére a miniszter monitoring rendszert alakít ki és működtet a hivatal bevonásával. Ennek keretében a termelői csoport köteles a tárgyévet követő év május 31-ig a tárgyévi zárómérlegét, rövid szöveges értékelést, az 1. számú mellékletben szereplő A) vagy B) jelű adatlapot, valamint a 3. számú melléklet szerinti adatlapot (a továbbiakban együtt: beszámoló jelentés) a hivatal részére nyomtatott formában és elektronikus úton megküldeni. A hivatal a hozzá megküldött dokumentumokat, adatokat továbbítja a minisztérium részére.

(2)[53] A beszámoló jelentés megküldésének elmulasztása esetén az elismerést, illetve a minősített elismerést vissza kell vonni, az elismerés visszavonását a hivatal a határidő lejártát követően haladéktalanul kezdeményezi a miniszternél.

(3)[54] A miniszter az elismerésről, valamint a minősített elismerésről szóló döntését megelőzően a kérelmezőnél indokolt esetben helyszíni szemle elvégzéséről gondoskodik.

(4) A termelői csoportok évenkénti általános ellenőrzéséről a miniszter gondoskodik úgy, hogy háromévente legalább egy alkalommal minden termelői csoport ellenőrzésére sor kerüljön.

(5)[55] A termelői csoport köteles a cégadatokban bekövetkezett változásokról azok bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül elektronikus úton tájékoztatni a minisztert.

A dohánytermelői csoportokra vonatkozó külön rendelkezések

12. §

(1) Dohánytermelői csoportként az a szervezet ismerhető el, amelynek létesítő okirata tartalmazza a tagok kötelezettségvállalását arra, hogy

a) a termelői csoport tevékenységét kizárólag nyersdohány termesztésére korlátozza;

b) a piacra szánt teljes termelésüket a termelői csoporton keresztül értékesítik;

c) betartják a termelői csoport által meghatározott termelési, környezetvédelmi és értékesítési szabályokat (a továbbiakban: közös szabályok).

(2) Az alapító okirat kötelezi a tagokat, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételeket a termelői csoport elismerésének napjával, vagy - ha taggá válásuk később következik be - a tagsági viszony létesítésének napjával tartsák be.

(3)[56]

(4) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a termelői csoporton keresztül történő értékesítés legalább az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) a termelői csoport összes tagjának teljes nyersdohány termelésére vonatkozó termeltetési szerződés megkötése a termelői csoport nevében és javára, valamint

b) a termelői csoport összes tagja által megtermelt, és a közös szabályok szerint előkészített teljes mennyiség átadása az elsődleges feldolgozónak.

(5) A termelői csoport legfőbb szerve (közgyűlés, taggyűlés) gondoskodik arról, hogy a tagok betartsák a közös szabályokat.

(6) A termelői csoportok nem végezhetik a dohány elsődleges feldolgozását.

(7)[57] A 7. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltakat dohánytermelői csoport esetében nem kell alkalmazni.

(8)[58] A 7. § (3) bekezdésének f) pontja szerinti hozzájárulás nem tagadható meg, ha a tag kilépési szándékát a termelői csoportnál a tárgyév október 31-ig bejelenti, és a termelői csoporttal szemben fennálló szerződéses kötelezettségének legkésőbb a bejelentést követő 90 napon belül eleget tesz. Ebben az esetben a termelői csoport a tagsági viszony megszűnéséről szóló igazolást köteles 15 napon belül kiállítani. A késedelemből eredő kárért a mulasztó felel.

Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[59] E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) hatályon kívül helyezett 9. § (4) bekezdés f) pontját, valamint 9. § (4a) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[60]

A) A termelők földterületére és termelésére vonatkozó adatok

Tag neveRegisztrá­ciós számBelépés dátuma (év, hó, nap)Megye, település neveÖsszes földterület nagysága
(ha)
Adott évben termeléssel ténylegesen
érintett földterület nagysága (ha)
Használat
jellege (szántóföld, gyep, legelő,
erdő stb.)
Használat jogcíme (saját, bérelt/ha)Teljes termés­mennyiség
(t)
Termék minősége (minősítés alapján vagy 1-5 osztály­zat)Termelési
érték (1000 Ft)

B) A termelők állattartására vonatkozó adatok

Tag neveRegisztrációs számBelépés dátuma (év, hó, nap)Megye, település neveÁtlagos állatlétszám
(db)
Éves rotáció
%
Termékféleség megnevezéseTeljes termés­mennyiség
(t)
Termék minősége (minősítés alapján vagy 1-5 osztályzat)Termelési érték 1000 Ft

2. számú melléklet a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[61]

3. számú melléklet a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelethez[62]

A termelői csoportok működési programjához csatolt adatlap tartalma

1. A kérelmező azonosító adatai és elérhetőségére vonatkozó adatok.

2. Elnök/Ügyvezető neve.

4. Termék, termékcsoport megnevezése.

3. Az előzetes elismerés dátuma és a határozat ügyiratszáma.

5. A végleges elismerés dátuma és a határozat ügyiratszáma.[63]

6. A tárgyévet megelőző év és a tárgyévi tény adatok, valamint a tárgyévet követő évre és a tárgyévet követő második évre vonatkozó terv adatok:

6.1. Tagok száma, ebből gazdasági társaság (szövetkezet, Kft., Rt.) (db).

6.2. Részjegytőke, törzstőke (E Ft).

6.3. Kft. esetén a legnagyobb üzletrész összege (E Ft).

6.4. Termelés (felvásárlás) termékenként [termék(ek), mértékegység].

6.5. Feldolgozott termék aránya (%), ebből:

6.5.1. saját feldolgozás (%),

6.5.2. bérfeldolgozás (%),

6.5.3. 6.5.1+6.5.2 összesen. 6.6 Összes árbevétel (E Ft).

6.7. Összes értékesítési árbevétel (E Ft), ebből a tagi termék árbevétele (E Ft) és ebből a természetes személy tagoktól származó árbevétel (E Ft).[64]

6.8. Beruházási költség (E Ft).

6.9. Működési költség hozzájárulás (E Ft).

6.10. Alkalmazottak száma (foglalkoztatás jellege).

6.11. Tervezett támogatás (E Ft).

6.12. A támogatás felhasználása működésre, beruházásra, forgóeszközre (jogcímenként bemutatva).

7. Keltezés, a kérelmező cégszerű aláírása.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.06.07.

[2] Megállapította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[3] Hatályon kívül helyezte a 79/2008. (VI. 24.) FVM rendelet 16. § d) pontja. Hatálytalan 2008.06.27.

[4] Módosította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2012.12.07.

[5] Megállapította a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.06.07.

[6] Megállapította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 1. § - a. Hatályos 2012.12.07.

[7] Módosította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2012.12.07.

[8] Megállapította a 6/2005. (I. 24.) FVM rendelete 2. § - a. Hatályos 2005.02.01.

[9] Beiktatta a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 2. § - a. Hatályos 2012.12.07.

[10] Megállapította a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2009.06.07.

[11] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 27. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[12] Hatályon kívül helyezte a 67/2005. (VII. 26.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.07.29.

[13] Megállapította a 20/2010. (X. 1.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2010.10.09.

[14] Beiktatta a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.12.07.

[15] Megállapította a 6/2005. (I. 24.) FVM rendelete 3. § - a. Hatályos 2005.02.01.

[16] Módosította a 34/2014. (XII. 12.) FM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2014.12.27.

[17] Módosította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 10. § c) pontja. Hatályos 2012.12.07.

[18] Hatályon kívül helyezte a 95/2007. (IX. 4.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.09.07.

[19] Hatályon kívül helyezte a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.07.

[20] Megállapította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.07.

[21] Módosította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 10. § d) pontja. Hatályos 2012.12.07.

[22] Módosította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 10. § e) pontja. Hatályos 2012.12.07.

[23] Megállapította a 6/2005. (I. 24.) FVM rendelete 5. § - a. Hatályos 2005.02.01.

[24] Megállapította a 20/2010. (X. 1.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.10.09.

[25] Beiktatta a 20/2010. (X. 1.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.10.09.

[26] Megállapította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 5. § - a. Hatályos 2012.12.07.

[27] Hatályon kívül helyezte a 95/2007. (IX. 4.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.09.07.

[28] Megállapította a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.06.07.

[29] Hatályon kívül helyezte a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2012.12.07.

[30] Megállapította a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.06.07.

[31] Megállapította a 20/2010. (X. 1.) VM rendelet 5. §-a. Hatályos 2010.10.09.

[32] Megállapította a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.06.07.

[33] Megállapította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 6. § - a. Hatályos 2012.12.07.

[34] Megállapította a 95/2007. (IX. 4.) FVM rendelet 6. §-a. Hatályos 2007.09.07.

[35] Megállapította a 20/2010. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.10.09.

[36] Megállapította a 20/2010. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.10.09.

[37] Megállapította a 20/2010. (X. 1.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.10.09.

[38] Hatályon kívül helyezte a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2012.12.07.

[39] Módosította a 34/2014. (XII. 12.) FM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2014.12.27.

[40] Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.03.22.

[41] Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2013.03.22.

[42] Módosította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 10. § f) pontja. Hatályos 2012.12.07.

[43] Megállapította a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.06.07.

[44] Megállapította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.12.07.

[45] Beiktatta a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.12.07.

[46] A §-t megállapította, és az azt megelőző alcímet beiktatta a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelet 8. §-a. Hatályos 2009.06.07.

[47] Megállapította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 8. § - a. Hatályos 2012.12.07.

[48] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 27. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[49] Megállapította a 20/2010. (X. 1.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.10.09.

[50] Módosította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 10. § g) pontja. Hatályos 2012.12.07.

[51] Megállapította a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2009.06.07.

[52] Megállapította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.07.

[53] Módosította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 10. § h) pontja. Hatályos 2012.12.07.

[54] Módosította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 10. § i) pontja. Hatályos 2012.12.07.

[55] Megállapította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.07.

[56] Hatályon kívül helyezte a 25/2006. (III. 31.) FVM rendelet 58. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2006.04.03.

[57] Beiktatta az 51/2006. (VII. 5.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.07.13.

[58] Beiktatta a 95/2007. (IX. 4.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.09.07.

[59] Beiktatta a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.03.22.

[60] Megállapította a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelet 10. §-a. Hatályos 2009.06.07.

[61] Hatályon kívül helyezte a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2012.12.07.

[62] Megállapította a 20/2010. (X. 1.) VM rendelet 8. §-a. Hatályos 2010.10.09.

[63] Módosította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 10. § j) pontja. Hatályos 2012.12.07.

[64] Módosította a 123/2012. (XII. 6.) VM rendelet 10. § k) pontja. Hatályos 2012.12.07.

Tartalomjegyzék