255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya az építésügy körébe tartozó tevékenységekkel összefüggő hatósági tevékenységeket szolgáló nyilvántartások [Étv. 58. § (1) bekezdés] vezetésére terjed ki.

(2)[1] E rendelet szabályait - a (3) bekezdés szerinti kivételekkel - a sajátos építményfajtákkal összefüggő nyilvántartásokra és az azokból történő adatszolgáltatásokra is alkalmazni kell, ha a sajátos építményfajtával összefüggő nyilvántartást szabályozó jogszabály eltérően nem rendelkezik.

(3) E rendelet szabályai

a) a vízgazdálkodási, továbbá

b) a honvédelmi, a katonai és a nemzetbiztonsági

sajátos építményfajtákkal összefüggő nyilvántartásokra, valamint az azokból történő adatszolgáltatásokra nem terjed ki.

Általános rendelkezések

2. §

(1) E rendeletben szabályozott nyilvántartásokba (a továbbiakban: nyilvántartás) való bejegyzés, annak módosítása és törlése jogszabályban előírt okiratba foglalt tényeken alapulhat. A bejegyzés (módosítás, törlés) során az alapul szolgáló okiratnak a nyilvántartás tartalma szempontjából jelentős tényeit és adatait kell figyelembe venni.

(2) A nyilvántartást - az alapjául szolgáló okiratok hozzáférhetőségét figyelembe véve - elektronikus úton naprakészen kell vezetni, tárolni, feldolgozni.

(3) A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie a bekövetkezett változások folyamatos követésére és a nyilvántartásból történő elektronikus adatszolgáltatásra.

(4) A nyilvántartás adatait az ellenkező bizonyításáig valódinak kell tekinteni (közhitelesség).

3. §[2]

4. §

(1) Ha a nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló, a nyilvántartás vezetését előíró jogszabályban meghatározott okiratot nem a nyilvántartást vezető szerv készíti, az okiratot készítő szerv

a) önkormányzati döntés esetén legkésőbb a döntés hatálybalépéséig a jegyző,

b)[3] a hatósági döntést a jogerőre emelkedését követően a jogerős döntést hozó hatóság haladéktalanul

köteles megküldeni a nyilvántartást vezető szervnek.

(2) A nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat nyilvántartást vezető szerv általi megőrzésére az adott okirat megőrzésére jogszabályban előírt követelmények az irányadók.

5. §

(1) A nyilvántartásból - ha e rendelet vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik - a kért adathoz fűződő érdekeltség igazolása vagy valószínűsítése esetén adat szolgáltatható.

(2) Ha az adatot nem érdekeltségre hivatkozással, hanem kifejezetten mint közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot kérik kiadni, a közérdekű adatokra irányadó törvényi szabályok szerint kell eljárni. Ilyen esetben különös figyelmet kell fordítani arra, hogy csak a személyes adat törvényi fogalma alá nem eső adat adható ki.

(3) A nyilvántartásból személyes adat - ha törvény másként nem rendelkezik - az érintett írásbeli hozzájárulása esetén adható ki.

Egyes építésügyi nyilvántartások

6. §[4]

7. §

(1) Az elsőfokú építésügyi hatóság vezeti

a) a helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos nyilvántartásokat a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal,

b) az építmények nyilvántartását - ennek részeként a lakásépítéssel (megszűnéssel) kapcsolatos nyilvántartást -a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal,

c) a felvonók és mozgólépcsők (mozgójárdák), valamint az ezekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartását a felvonók és mozgólépcsők központi nyilvántartására irányadó, külön jogszabály szerinti adattartalommal,

d) a hatósági ellenőrzések nyilvántartását a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal,

e) az építésügyi hatósági eljárások során kiszabott építésügyi és eljárási bírságok, valamint azok behajtásának nyilvántartását az 5. számú melléklet szerinti adattartalommal.

(2)[5]

(3) Az elsőfokú építésügyi hatóság a másodfokú építésügyi hatóságnak a tárgyévet követő év január 15-ig, míg a másodfokú építésügyi hatóság a szakmai felügyeletet ellátó közigazgatási szervnek köteles a tárgyévet követő év január 31-éig a tárgyi naptári év (január 1. - december 31.) összesített nyilvántartási adatait elektronikusan megküldeni.

(4)[6] Az elsőfokú építésügyi hatóság az építésügyi bírság (1) bekezdés e) pontja szerinti adatait a 12. § szerinti elektronikus építésügyi bírság-nyilvántartó programban rögzíti, továbbá a határozatot, illetve a végzést a programban elektronikus formában csatolja. Ha az eljárásban a másodfokú építésügyi hatóság megváltoztatja vagy megsemmisíti az elsőfokú építésügyi hatóság döntését, a megváltozott adatokat az elektronikus építésügyi bírság-nyilvántartó programban rögzíti és döntését elektronikus formában csatolja.

8. §[7]

(1) Az elsőfokú építésfelügyeleti hatóság vezeti

a) az építésfelügyeleti ellenőrzések jegyzőkönyveit, az ellenőrzés során feltárt jogsértő építésügyi cselekmények nyilvántartását az ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján a 6. számú melléklet szerinti,

b) a kiszabott építésfelügyeleti bírságok és azok behajtásának nyilvántartását a 7. számú melléklet szerinti,

c) az építési tevékenység megkezdésével kapcsolatos adatok nyilvántartását a 8. számú melléklet szerinti adattartalommal.

(2)[8] Az elsőfokú építésfelügyeleti hatóság az építésfelügyeleti bírság (1) bekezdés b) pontja szerinti adatait a 12. § szerinti elektronikus építésügyi bírság-nyilvántartó programban rögzíti, továbbá a határozatot, illetve a végzést a programban elektronikus formában csatolja. Ha az eljárásban a másodfokú építésfelügyeleti hatóság megváltoztatja vagy megsemmisíti az elsőfokú építésfelügyeleti hatóság döntését, a megváltozott adatokat az elektronikus építésügyi bírság-nyilvántartó programban rögzíti és döntését elektronikus formában csatolja.

9. §

Az Étv. 5. §-ának (4) bekezdése szerint meghatározott tervtanácsok nyilvántartást vezetnek a hozzájuk benyújtott tervdokumentációkról a külön jogszabály szerinti adattartalommal.

10. §

(1)[9] A településtervezői, építészeti-műszaki tervezői, az építésügyi műszaki szakértői névjegyzéket, továbbá az elkülönítetten vezetett névjegyzékeket a területi építész, illetve a területi mérnöki kamarák (a továbbiakban: területi kamarák) vezetik külön jogszabályban megállapított eljárásban és a névjegyzékbe vételt megállapító határozat szerinti adatoknak, továbbá a külön jogszabályban megjelölt egyéb adatoknak megfelelő adattartalommal.

(2) Az építési műszaki ellenőrök, valamint a felelős műszaki vezetők névjegyzékét a területi kamarák vezetik külön jogszabályban megállapított eljárásban és adattartalommal.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti névjegyzéket egymással összehangoltan, elektronikusan kell vezetni.

(4) A külön jogszabály szerinti feltételekkel szakmagyakorlási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek nyilvántartását a területi kamara vezeti a külön jogszabály szerinti adattartalommal.

11. §

A terület- és településrendezési tervek központi dokumentumtárát kezelő szerv vezeti az e rendelet 9. számú melléklete szerinti adattartalommal a bauxitcementtel épült építmények központi címjegyzékét.

12. §[10]

(1) Az építésügyért felelős miniszter adatkezelőként elektronikus építésügyi bírság-nyilvántartó programot működtet.

(2) Az elektronikus építésügyi bírság-nyilvántartó program az építésügyi és építésfelügyeleti bírság e rendeletben meghatározott adatainak, valamint az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet és az építésfelügyeleti bírságról szóló kormányrendelet szerinti döntések nyilvántartására szolgál.

(3)[11] Az elektronikus bírság-nyilvántartó program az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságot megállapító határozat meghozatalához egyedi bírság-azonosító kódot generál, amelyet a hatóság a bírság kiszabásával kapcsolatos minden döntésén feltüntet.

Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

(2)[12]

(3)[13]

(4)[14]

(5)[15]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez[16]

2. számú melléklet a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az építésügyi hatóság helyi építészeti értékvédelmi nyilvántartásának adattartalma

Az építésügyi hatóság illetékességi területén lévő helyi értékvédelem alatt álló építmények, területek nyilvántartása településenként:

a helyi értékvédelemről szóló helyi rendeletet vagy annak módosítását jóváhagyó helyi rendelet

1. száma,

2. a jóváhagyás dátuma,

3. hatálybalépésének időpontja,

4. helyi területi védelem esetén területi hatálya (a határoló közterületek megnevezésével),

5. helyi egyedi védelem esetén a védelem alatt álló építmények, építményrészek címe, helyrajzi száma.

3. számú melléklet a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az építésügyi hatóság építmény-nyilvántartásának adattartalma

Az építésügyi hatóság illetékességi területén kiadott építésügyi hatósági engedélyek, bejelentések tudomásulvétele (elvi, építési, bontási, fennmaradási, használatbavételi, rendeltetésmódosítási) - ezen belül elkülönítve a lakásépítéssel kapcsolatos adatokat - :

1. jogosultjának megnevezése, címe,

2. az építészeti-műszaki tervező neve, jogosultsága,

3. az építés helyszínének címe, helyrajzi száma,

4. az építmény rendeltetésének megnevezése, külön jelezve az épület közhasználatú építmény-jellegét és annak feltüntetését, hogy az épület tartalmaz-e azbesztet,

5. az építési tevékenység rövid leírása (a határozat rendelkező része szerint),

6. másodfokú építésügyi hatósági eljárás lefolytatására sor került-e.

4. számú melléklet a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az építésügyi hatósági ellenőrzések nyilvántartásának adattartalma

Az építésügyi hatósági ellenőrzések:

1. helyszínének címe,

2. a tulajdonos (ingatlannal rendelkezni jogosult) neve (megnevezése),

3. - ha van - építésügyi hatósági engedély száma, kelte,

4. az építésügyi hatósági engedély tárgya (rövid leírás),

5. az építőipari kivitelezési tevékenység bejelentésének, illetve a bejelentés tudomásulvételének dátuma.

5. számú melléklet a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Adatok az építésügyi bírság nyilvántartásának vezetéséhez

1. A bírságot kiszabó elsőfokú építésügyi hatóság megnevezése, címe és számlaszáma.[17]

2. Építtető neve (megnevezése), címe (székhelye).

3. Építmény helye (cím, helyrajzi szám).

4. A bírságot kiszabó elsőfokú határozat száma, egyedi bírság-azonosító kódja, kelte, jogerőssé és végrehajthatóvá válás dátuma, a bírság összege.[18]

5. Másodfokon eljárt építésügyi hatóság megnevezése, címe és számlaszáma, másodfokú határozat száma, kelte, rövid tartalma.[19]

6. Bírósági felülvizsgálat esetén a határozat száma, kelte, rövid tartalma.

7. Egyösszegű befizetési határidőt módosító végzés száma, kelte, az új befizetési határidő dátuma.

8. Befizetés kelte.

9. Végrehajtás elrendelése az APEH felé (végzés száma, kelte) .

10. Végrehajtás eredménye:

a) behajtás kelte,

b) jelzálogjog-bejegyzés kelte,

c) végrehajtási eljárást megszüntető végzés száma, kelte, a megszüntetés oka (elévülés, felszámolás, kötelezett jogutód nélküli megszűnése, behajthatatlanság, egyéb) .

6. számú melléklet a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések nyilvántartásának adattartalma

Az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések:

1. építmény helye, címe,

2. építtető neve (megnevezése), címe (székhelye),

3. kivitelező, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr neve (megnevezése),

4. építésügyi hatósági engedély száma, kelte, ennek hiányában e tény rögzítése,

5. építésügyi hatósági engedély tárgya (rövid leírás).

7. számú melléklet a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az építésfelügyeleti bírság nyilvántartásának adattartalma

1. A bírságot kiszabó elsőfokú hatóság megnevezése, címe és számlaszáma.[20]

2. Építtető neve (megnevezése), címe (székhelye) .

3. Megbírságolt neve (megnevezése), kivitelezési minősége (építtető, kiviteli terv készítője, kivitelező, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr), címe (székhelye), névjegyzéki jelölése, illetve nyilvántartási száma.[21]

4. Építmény helye, címe.

5. A bírságot kiszabó elsőfokú határozat száma, egyedi bírság-azonosító kódja, kelte, jogerőssé és végrehajthatóvá válás kelte, a bírság összege, a befizetés határideje.[22]

6. Másodfokon eljárt hatóság megnevezése, címe és számlaszáma, másodfokú határozat száma, kelte, rövid tartalma.[23]

7. Bírósági felülvizsgálat esetén a határozat száma, kelte, rövid tartalma.

8. Egyösszegű befizetési határidőt módosító végzés száma, kelte, új befizetési határidő.

9. Befizetés kelte.

10. Végrehajtás elrendelése az APEH felé (végzés száma, kelte) .

11. Végrehajtás eredménye:

a) behajtás kelte,

b) jelzálogjog-bejegyzés kelte,

c) végrehajtási eljárást megszüntető végzés száma, kelte, a megszüntetés oka (elévülés, felszámolás, kötelezett jogutód nélküli megszűnése, behajthatatlanság, egyéb) .

8. számú melléklet a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Építési tevékenység megkezdésének bejelentésével kapcsolatos nyilvántartás adattartalma

1. Bejelentés jogcíme (30 millió forintot meghaladó, közbeszerzés hatálya alá tartozó; adatváltozás) .

2. Építtető adatai (neve, címe).

3. Építési helyszín adatai (cím, helyrajzi szám).

4. Kivitelezés megkezdésének tervezett időpontja (csak az első bejelentésnél).

5. Kivitelező (vállalkozó) adatai:

a) neve (elnevezése),

b) címe (lakóhely vagy székhely, értesítési cím),

c) vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma,

d) adóazonosító jele, adószáma.

6. Felelős műszaki vezető adatai:

a) neve (elnevezése),

b) címe (lakóhely vagy székhely, értesítési cím),

c) névjegyzéki száma.

7. Építési műszaki ellenőr adatai:

a) neve (elnevezése),

b) címe (lakóhely vagy székhely, értesítési cím),

c) névjegyzéki száma.

8. A kiviteli tervek készítőjének adatai:

a) neve (elnevezése),

b) címe (lakóhely vagy székhely, értesítési cím),

c) jogosultsági száma.

9. Tervellenőr

a) neve (elnevezése),

b) címe (lakóhely vagy székhely, értesítési cím),

c) jogosultsági száma.

10. A benyújtás dátuma.

9. számú melléklet a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

A bauxitcementtel készült építmények nyilvántartásának adattartalma

1. Az építmény helye (címe, helyrajzi száma), építésének éve.

2. A tulajdonos neve, címe.

3. A statikai vizsgálat időpontja, megállapításai.

4. Hatósági intézkedések kelte, tartalma.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 24. § b) pontja ba) alpontja. Hatályos 2012.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 61. § (12) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[3] Módosította a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 62. § (13) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 61. § (12) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 24. §-a b) pontja bb) alpontja. Hatálytalan 2012.07.01.

[6] Módosította a 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2010.05.28.

[7] Szerkezetét módosította a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § -a. Hatályos 2010.01.01.

[8] Módosította a 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2010.05.28.

[9] Módosította a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 62. § (13) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[10] Beiktatta a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § -a. Hatályos 2010.01.01.

[11] Beiktatta a 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2010.05.28.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 27. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 61. § (12) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 61. § (12) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 61. § (12) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 61. § (12) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[17] Módosította a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (14) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[18] Módosította a 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2010.05.28.

[19] Módosította a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (14) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[20] Módosította a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (14) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[21] Módosította a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (14) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[22] Módosította a 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 14. § b) pontja. Hatályos 2010.05.28.

[23] Módosította a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (14) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.01.01.

Tartalomjegyzék