32/2007. (III. 19.) GKM rendelet

a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról

A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) 10. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

(1)[2] E rendelet hatálya a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Htkr.) 1. melléklet I-XXIII. és XXV-XXVI. fejezeteibe tartozó haditechnikai termékekre (a továbbiakban: termék), valamint a Htkr. 1. melléklet XXIV. fejezetében meghatározott szolgáltatásokra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a rendvédelmi szervek, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal készletében, tárolásában, raktározásában, múzeumi gondozásában meglévő termékekre azok készletből, tárolásból, raktározásból történő kivonásukig.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a)[3] azonosító jel: a termék egyértelmű azonosítására alkalmas alfanumerikus adat, amely - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - a latin betűk és arab számok (karakterek) vagy karakterek és szimbólumok kombinációját tartalmazza;

b)[4] beérkezés: a Htkr. 2. § 21. pont b) alpontjában meghatározott fogalom;

c)[5] behozatal: a Htkr. 2. § 1. pontjában meghatározott fogalom;

d) exportáló ország: a beérkezett vagy behozott termék származási helye;

e)[6] exportőr: a Htkr. 2. § 8. pontjában meghatározott fogalom;

f) gyártási szám: egyedi azonosító jel, amelynek képzésére betű- és számjeleket lehet felhasználni;

g) jelölés: a termék azonosító jellel (jelekkel) történő ellátása, amelyet a termék gyártásakor a terméken, készletezésekor a csomagoláson kell elhelyezni;

h) importáló ország: a kiszállított vagy kivitt terméket fogadó ország;

i)[7] importőr: a Htkr. 2. § 14. pontjában meghatározott fogalom;

j)[8] kiszállítás: a Htkr. 2. § 21. pont a) alpontjában meghatározott fogalom;

k)[9] kivitel: a Htkr. 2. § 16. pontjában meghatározott fogalom;

l) külkereskedő: a haditechnikai termék exportőre és importőre;

m) sorozatszám: azonos sorozatú alkotóelemekből, egy technológiai folyamatban gyártott termék azonosítója;

n)[10] tranzitország: a termék szállítása során a Htkr. 2. § 23. pontja szerinti tranzitban érintett ország;

o)[11] a termék gyártási dokumentációja: gyártási előírás, technológia, tervrajz.

3. §

(1)[12] Magyarország területén termék jelölés nélkül nem gyártható, nem készletezhető, raktáron nem tartható.

(2)[13] Beérkezett vagy behozott termék esetén a jelölési kötelezettség az importőrt, kivitel vagy kiszállítás esetén a gyártót terheli. Ennek keretében az importőr és a gyártó ellenőrzi a terméken a jelölés megtörténtét, ennek hiányában gondoskodik az azonosító jel pótlásáról. A Htkr. 1. melléklet I. Fejezet a)-c) pontjában meghatározott tűzfegyverek esetében az azonosító jelnek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6. § (1a) bekezdésében meghatározott követelményeknek kell megfelelnie.

(3)[14] A Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek készleteiből kivont, védelmi célra feleslegesnek minősített termék

a) kivitele vagy kiszállítása esetén a jelölés megtörténtének ellenőrzése, esetleges hiány esetén az azonosító jel pótlása az exportőrt,

b) belföldi, rendeltetésszerű további felhasználásra, nem katonai célokra történő átalakításra, hatástalanításra, megsemmisítésre való értékesítése esetén a jelölés megtörténtének ellenőrzése, esetleges hiány esetén az azonosító jel pótlása az értékesítési szerződésben erre meghatározott felet

terheli.

(4)[15] Belföldi megsemmisítés esetén a jelölés végrehajtásától el lehet tekinteni, ha a haditechnikai eszközt megsemmisítésre eladó szervezet a megsemmisítésre történő átadás-átvételtől a gyakorlati végrehajtásáig felügyeli és dokumentálja a folyamatot.

(5)[16] Az állami készletből kikerülő, a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i (EU) 2015/2403 bizottsági rendeletben foglaltaknak megfelelően hatástalanított tűzfegyvert a vizsgálatra jogosult által elhelyezett próbajellel, valamint hatástalanítási tanúsítvánnyal kell ellátni.

(6)[17] A Htkr. 1. melléklet 1. Fejezet a)-c) pontja szerinti tűzfegyver polgári célokra való átadása előtt biztosítani kell, hogy azon a jelölések megfeleljenek Kr.-ben és a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendeletben meghatározott követelményeknek, valamint kormányzati készletekből átadott tűzfegyverek esetén az átadás pillanatában ellássák azokat az átadó szervezeti egység azonosítására alkalmas jelöléssel.

4. §

(1)[18] A gyártó a termék jelöléséről a termék gyártási dokumentációjában, vagy a gyártó szervezetében erre hatáskörrel felruházott személy által jóváhagyott utasításban foglaltak szerint gondoskodik. A gyártási dokumentációnak vagy az utasításnak tartalmaznia kell az adott termék azonosításának részletes leírását és az azonosító jeleket, valamint a jelölés elhelyezési helyéről és annak kivitelezési módjáról való rendelkezést.

(2) Az egyedileg tervezett és legyártott termék esetén a gyártót az (1) bekezdés szerinti, a termék jelölésére utaló dokumentálási kötelezettség nem terheli.

5. §[19]

(1)[20] Ha e rendelet szigorúbb követelményt nem támaszt, az azonosító jel elhelyezhető

a) a terméken közvetlenül,

b) a termékre szerelt adathordozón vagy

c) a termék csomagolásán.

(2) Az azonosító jelet oly módon kell elhelyezni, hogy

a) csak a termék roncsolásával legyen eltávolítható, és

b) technikai segédeszköz nélkül észlelhető, könnyen felismerhető és olvasható legyen.

(3) Jelölésre csak olyan módszer alkalmazható, amely a termék rendeltetésszerű használata során is biztosítja az azonosító jel épségét, az egyedi azonosítás lehetőségét.

6. §

(1)[21] Az egyes termékfajták jelölésének legalább az 1. melléklet szerinti információkat kell tartalmaznia.

(2) A terméken, a termékre szerelt adathordozón vagy a csomagoláson, valamint a terméket kísérő okmányon fel kell tüntetni

a) a gyártó nevét (lehet rövid márkanév vagy márkajel is);

b) a termék megnevezését (típusjelét);

c) a gyártási számot;

d) a gyártás évét;

e) a termék műszaki megbízhatóságának jelzését (átvételét).

7. §

(1)[22] A gyártó az általa gyártott termékről, az importőr a beérkezett vagy behozott termékről a Htkr. 1. melléklet I-XXIII. és XXV-XXVI. fejezete szerinti termékfajtáknak, valamint a Htkr. 1. melléklet XXIV. fejezetében meghatározott szolgáltatásoknak megfelelően csoportosítva naprakész nyilvántartást vezet. A nyilvántartáshoz a 2. mellékletben és a 3. mellékletben meghatározott nyomtatványt kell használni.

(2)[23] A haditechnikai szolgáltatást nyújtónak a termék hatástalanítására, megsemmisítésére, valamint a Htkr. 1. melléklet I-IV., VI-VIII., X., XI., XV., XXVI. fejezetébe tartozó termékek esetén azok forgalmazására irányuló tevékenységéről az (1) bekezdés szerinti naprakész nyilvántartást kell vezetni.

(3) A kiszállított vagy kivitt termék esetén a nemzetközi ügyletekre vonatkozó nyilvántartási kötelezettség az exportőrt terheli.

(4)[24] A nyilvántartásra kötelezett gondoskodik a nyilvántartó lap évenkénti nyitásáról-zárásáról. A hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Hivatal) a nyilvántartásnak az általa hitelesített nyilvántartó lapokon történő vezetésére kötelezheti a vállalkozást, ha az a nyilvántartási kötelezettségét megszegi.

8. §

(1) A nyilvántartásnak minden esetben tartalmaznia kell a termék jelölési adatait, típusjelét, műszaki állapotát, darabszámát, továbbá a végfelhasználóra vonatkozó információkat.

(2) A Htkr. 1. melléklet I-IV. fejezete szerinti termékek esetén az (1) bekezdésben foglaltak mellett fel kell tüntetni a nemzetközi ügyletekkel kapcsolatos alábbi információkat:[25]

a) a megfelelő engedélyek és hozzájárulások kiadásának és lejártának időpontját;

b) az exportáló ország, az importáló ország és adott esetben a tranzitország megnevezését.

(3) A gyártásra, valamint a beérkezett vagy behozott, továbbá a kiszállított vagy kivitt termékre vonatkozó nyilvántartást a gyártónak, illetve a külkereskedőnek

a)[26] a Htkr. 1. melléklet I-IV. fejezete szerinti termékek esetén 30 évig,

b)[27] egyéb termékek esetén 10 évig

kell megőriznie.

9. §

A nyilvántartásra kötelezett

a) jogutódlással való megszűnése esetén a jogutód köteles a 8. § (3) bekezdés szerinti időpontig a nyilvántartást őrizni függetlenül attól, hogy a jogelőd korábbi tevékenységét folytatja-e;

b) jogutód nélküli megszűnésekor a nyilvántartást köteles a Hivatalnak leadni.

10. §[28]

(1) A nyilvántartásra kötelezett a nyilvántartott termékekről adatot szolgáltat.

(2) A Htkr. 1. melléklet I. fejezet a), b) és c) pontjában szereplő fegyverek és III. fejezetben szereplő lőszerek gyártása, forgalmazása, hatástalanítása, megsemmisítése esetén az adatszolgáltatásra kötelezett évente négy alkalommal (február 28., április 30., július 31. és október 31.) szolgáltat adatot a Hivatal részére. Az adatszolgáltatáshoz a 2. mellékletben meghatározott nyomtatványt kell használni.

(3) A Htkr. 1. melléklet I/d, II. és IV-XXVI. fejezetébe tartozó termékek esetén az adatszolgáltatásra kötelezett a Hivatal számára évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év február 28. napjáig éves összesített adatot szolgáltat.

(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed a termék

a) a Htkr. 1. melléklet I. d) pontjába, vagy II., IV-XXVI. fejezetébe történő besorolására,

b) megnevezésére (típusjel megadása),

c) gyártásának évére és a legyártott, hatástalanított, megsemmisített darabszámára,

d) vevőjének, valamint végfelhasználójának nevére.

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

(2)[29]

(3)[30] E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(4)[31] Ez a rendelet

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/853 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(5)[32] A 3. § (5) bekezdése a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i (EU) 2015/2403 bizottsági rendelet I. mellékletében foglaltak végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet a 32/2007. (III. 19.) GKM rendelethez[33]

Haditechnikai termékek jelölése

I. Sima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata fegyverek 12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel és tartozékok és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek (ML 1).[34]

Minden egyes lövészfegyvert (lőfegyvert) gyártásakor egyedi azonosító jelöléssel kell ellátni. A jelölésnek tartalmaznia kell a gyártó nevét, Magyarország mint az előállítás helye szerinti ország angol nevét ("Made in Hungary") vagy Magyarország hárombetűs ISO 3166-1 országkódját (HUN) és az Európai Uniónak mint az előállítás helyének angol nevét ("Made in EU"), a fegyver típus (modell) megnevezését (típusjelét) és kaliberjelét, a gyártási évet és a gyártási számot. Jelölni kell a fegyver műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Az egyedi jelölést a fegyver olyan lényegi részén kell alkalmazni, mely rész roncsolása a fegyvert tartósan működésképtelenné vagy újbóli beüzemelésre képtelenné tenné. A gyári kiegészítő felszerelés (például: irányzék) rögzítésére szolgáló sínek alá lehetőleg ne kerüljön azonosító jel.

A fegyver cserélhető fődarabjain (például: tokszerkezet, zár, cső) lehetőség szerint részleges szétszerelés nélkül is jól látható helyen, könnyen felismerhető gyártási számot kell elhelyezni.

Ha a cső a tokrészbe fixen van beszerelve, a csövet nem kell gyártási számmal ellátni.

A különálló, cserélhető alkatrészként forgalomba kerülő tűzfegyver fődarabokon a fegyverekre előírt valamennyi jelölést alkalmazni kell. Amennyiben a követelményeknek megfelelő jelölésnek a tűzfegyver fődarabon történő elhelyezése a tűzfegyver fődarab mérete folytán nem lehetséges, a tűzfegyver fődarabot a gyártás során kizárólag az egyedi azonosításra alkalmas gyártási (azonosítási) számmal kell ellátni.

A lőfegyverek szétszerelése után értékesítésre, illetve további felhasználásra kerülő fődarabokon minden esetben el kell helyezni a lőfegyver eredeti gyártási számát, valamint kaliberjelét.

Beérkezett vagy behozott, jelölés nélküli fegyver esetén minimális adatként a gyártó nevét, a gyártó ország nevét, a gyártási számot és a kereskedelmi ügylet évét kell megadni, továbbá fel kell tüntetni a fegyver típusjelét és a kaliberjelet.

A gyártási számot a záron, a forgódobon, a tokon és a csövön, a felirat jellegű azonosító jeleket a szánon, a csövön vagy a tokrészen, a kaliberjelet pedig a csövön vagy a szánon kell elhelyezni.

II. 20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek 12,7 mm-nél (0,50 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, tűzvetők és tartozékok, és az azokhoz tervezett különleges részegységek (ML 2)

II.1. 12,7 mm-nél nagyobb kaliberű kézifegyverek

Értelemszerűen alkalmazni kell az I. fejezet bevezető részében leírtakat.

II.2. Tüzérségi fegyverek

Tüzérségi eszközöknél az önálló szerkezeti egységeket jelölni kell. A jelölésnek tartalmaznia kell a gyártó nevét, a terméket előállító ország nevét, a termék típus megnevezését, kaliberjelét, gyártási évét és a gyártási számot, továbbá az egység műszaki megbízhatóságát (átvételét).

III. Lőszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz készített különleges részegységek (ML 3)

A lőszerek gyűjtőcsomagolásán (tároláskor és szállításkor a környezeti hatásoknak ellenálló külső csomagolás, például: faláda) az ADR/RID előírásoknak megfelelő formában fel kell tüntetni a termék veszélyességi osztályát, alosztályát és összeférhetőségi csoportját, továbbá a termékazonosító NSN kódszámot [A termék NATO Raktári Száma (NATO Stock Number)]

III.1. Lövészfegyverek lőszerei

A legkisebb csomagolási egységen (közvetlenül a töltényeket tartalmazó belső csomagolás) és a gyűjtőcsomagoláson egyaránt kell jelölést alkalmazni. A jelölésnek megfelelő információt kell tartalmaznia a gyártóról, a gyártó országról, a lőszer konstrukcióról, a töltény űrméretéről (kaliber), a gyártási tételszámról és a gyártás dátumáról.

a) Minden katonai lőszeren, a töltényhüvely fenékrészének homloklapján az úgynevezett fenékbélyegzésnek tartós kivitelben kell megjelennie. A jelölésnek utalnia kell a gyártóra, és tartalmaznia kell a gyártási év utolsó két számjegyét. A megrendelő kérésére a fenékrészen megjelenhet a megrendelőre és a használat jellegére utaló jel is (például: K=kiképzés; SZ=szolgálat).[35]

b) Kiszállításra és kivitelre készített termékeknél (például: lőszer, töltényhüvely) igény esetén az űrméret jelölését, a gyártó vagy a megrendelő jelét és a gyártási évre utaló számjegyeket kell feltüntetni.

c) A lőszer gyűjtőcsomagolásán az a)-b) pont szerinti információs adatok mellett a magyar eredetet, a csomagolási egységben lévő töltények mennyiségét és a sorozatszámot is jelezni kell.

Jelölni kell a lőszer műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

d) Beérkezett vagy behozott, jelölés nélküli lőszer gyűjtőcsomagolásán minimális adatként a gyártó nevét, a gyártó ország nevét, a lőszer típusjelét és a kereskedelmi ügylet évét kell megadni. Továbbá utalni kell a csomagolási egységben lévő lőszerek mennyiségére.

III.2. 20 mm-nél nagyobb űrméretű lőszerek[36]

A lőszeren tartós módon, illetve a gyűjtőcsomagoláson minden esetben fel kell tüntetni a gyártóra, a termék jellemzőire (például: típus, űrméret, tömeg, sorozatszám) vonatkozó információkat.

A gyűjtőcsomagoláson a lőszerre (például a gyártó ország neve), illetve a csomagolásra vonatkozóan további adatokat lehet feltüntetni. Minden esetben jelezni kell a csomagolásban lévő lőszerek darabszámát, a lőszer veszélyességi besorolását és a lőszer műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

III.3. Mechanikus szerkezetek

A termék jelölése során fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, a típusjelét, a sorozatszámot és a mennyiséget.

A gyűjtőcsomagoláson a termékre vonatkozó további adatokat lehet feltüntetni (például gyártó ország neve). Minden esetben jelezni kell a csomagolásban lévő termékek darabszámát és műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

IV. Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és töltetek, valamint a hozzájuk tartozó eszközök és részegységek, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek (ML 4)

A termékek gyűjtőcsomagolásain (ládáin) az ADR/RID előírásoknak megfelelő formában fel kell tüntetni a termék veszélyességi osztályát, alosztályát és összeférhetőségi csoportját, továbbá a termékazonosító NSN kódszámot.

Beérkezett vagy behozott, jelölés nélküli termék gyűjtőcsomagolásán minimális adatként a gyártó nevét, a gyártó ország nevét, a termék típusjelét és a kereskedelmi ügylet évét kell megadni. Továbbá utalni kell a csomagolási egységben lévő termék mennyiségére.

IV.1. Gránátok és pirotechnikai eszközök

A terméken fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusjelét, a termék funkciójára utaló rövidítéseket, a sorozatszámot, valamint a felhasználhatósági (szavatossági) időt. A pirotechnikai eszközön a használatra vonatkozó utasítás is lehet.

A csomagolási egységen a jelzett adatok mellett szerepelnie kell még a gyártás időpontjának, a szállíthatóságára utaló ADR/RID számnak, a csomagolási egység tömegének, a termék NSN számának, továbbá egyéb gyártási azonosító adatnak. Jelölni kell az eszköz műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

IV.2. Műszaki harcanyagok

A műszaki harcanyagok (robbanó eszközök, területvédő töltetek, gyújtószerek) jelölése során fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, a típusát (gyártmányjelét), a mennyiséget, a sorozatszámot, a szállíthatóságára utaló ADR/RID számot, a tömegét, az NSN számát, a felhasználhatósági időt. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Szükség esetén egyéb információ is megadható.

További előírások az MSZ K 073 katonai szabvány szerint.

IV.3. Műszaki robbanóanyagok

A műszaki robbanóanyagok (a robbanó eszközökhöz és töltetekhez, pirotechnikai eszközökhöz tartozó részegységek, elemek) jelölése során fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, a típusát, a mennyiséget, a sorozatszámot, a szállíthatóságára utaló ADR/RID számot, a tömegét, az NSN számát és a felhasználhatósági időt. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Szükség esetén egyéb információ is megadható.

További előírások az MSZ K 0165 katonai szabvány szerint.

IV.4. Műszaki harcanyagokkal kapcsolatos egyéb eszközök

A műszaki harcanyagok lerakására, élesítésére, felszedésére, hatástalanítására, robbantására, vagy érzékelésére szolgáló egyéb eszközök jelölése során fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusát (gyártmányjelét), a mennyiséget és a sorozatszámot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

V. Tűzvezető, és kapcsolódó készültségi és riasztó eszközök, kapcsolódó rendszerek, ellenőrző, illesztő és ellentevékenység berendezései, amelyeket kifejezetten katonai célra terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és szerelvények (ML 5)

A berendezéseken, eszközökön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Továbbá fel kell tüntetni a működtetésre vonatkozó adatokat (például: áramellátás), és jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

VI. Szárazföldi járművek és részegységeik (ML 6)

VI.1. Katonai célra tervezett szárazföldi járművek és részegységeik [harckocsik és más katonai fegyverrel ellátott járművek, páncélozott járművek, kétéltű és úszó (mély vízen is átkelő) járművek, aknarakók]

A járművek alkatrészei, részegységei és fődarabjai jelölésére - ha a gyártmány mérete és felülete megengedi - az eredeti terméktulajdonos dokumentációjában szereplő rajzszám vagy típusszám és a gyártó jelének a felvitele szolgál.

Részegységen a termék egyedi, gyári azonosító sorszámát is fel kell tüntetni. Főbb alkatrészek esetén a működést nem befolyásoló helyen jelölni kell a gyári azonosító számot.

VI.2. Összkerék-meghajtású, terepjáró képességgel rendelkező járművek

Minden járműre jól látható és könnyen hozzáférhető, a jármű használata során nem cserélendő helyen, a vonatkozó jogszabály előírásának megfelelően úgynevezett "gyári adattáblát" kell elhelyezni. Az adattáblán szerepelnie kell a gyártó nevének, a gyártó által képzett azonosító számnak (VIN-szám), a jármű megengedett legnagyobb össztömegének, a vontatható megengedett legnagyobb össztömegének, valamint a jármű megengedett legnagyobb tengelyterhelésének az egyes tengelyek szerint.

A járművet azonosító VIN-számot az alvázon vagy más hasonló szerkezeti részen is fel kell tüntetni.

Az úgynevezett főegységeken (például: alváz, motor, kabin) jól láthatónak kell lennie a főegység gyártóműi azonosítási számának.

VII. Vegyi vagy biológiai mérgező anyagok, könnygázok, radioaktív anyagok, kapcsolódó berendezések, összetevők, anyagok és technológiák (ML 7)

VII.1. Sugárzást mérő, vegyi anyagot jelző, felderítő rendszerek

A berendezésen, műszeren, eszközön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Az önálló funkciójú szerelési egység adattábláján kell elhelyezni a gyártó nevét, az egység megnevezését, a gyártási azonosító számot, továbbá utalni kell arra, hogy mely termékhez tartozik. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

A rendszerhez tartozó anyagok (reagensek) belső csomagolásán az anyag megnevezésére, mennyiségére, felhasználhatóságára és a veszélyességre utaló jelet kell elhelyezni.

VII.2. Védelmi célra tervezett eszközök

E termékkörbe sorolható eszközök

- a védőruházat,

- a védőlepel,

- a légzésvédők.

a) A védőruházat felső részén (nyakrész) és a nadrágban méretjelző címkét kell bevarrni. A ruha egyedi csomagolásán lévő címkén szerepelnie kell a termék megnevezésének, méretjelének, a termékazonosító számnak és a csomag készlettartalmának. A ruhát tároló táskán fel kell tüntetni a termék megnevezését, a méretjelző címkét és a gyártó jelét. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

b) A védőlepel egyedi csomagolásán szerepelnie kell a megnevezésnek és a gyártási időnek. A gyűjtőcsomagoláson kell feltüntetni a termék megnevezését, a méretjelölést, a gyártási időt, a sorozatszámot, a termékazonosító számát és egyéb információkat (bruttó, nettó tömeg). Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

c) A légzésvédelmi eszköz esetén az álarctestbe kell belesütni a méretjelet. A szűrőbetéten lévő szalagcímkének tartalmaznia kell a gyártó nevét, az engedélyszámot, a szűrőbetét típusát és a termékre vonatkozó magyar nemzeti szabvány számát, a sorozatszámot és a gyártás idejét.

Az egyedi csomagoláson a fentiek mellett fel kell tüntetni a felhasználhatóság idejét, valamint a tárolásra vonatkozó információkat (piktogramok) is. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

VII.3. Vegyi mentesítő anyagok

A vegyi mentesítő anyagot és oldatot (a továbbiakban együtt: anyag) tartalmazó felhasználói göngyöleget jelöléssel kell ellátni. A göngyöleg fajtájától függően a jelölést az MSZ K 1009 katonai szabvány szerint kell elhelyezni. A jelölésnek tartalmaznia kell az anyag megnevezését, a felhasználási terület megjelölését, a sorozatszámot, a gyártás évét és hónapját, a bruttó és nettó tömeget, a tárolhatóság, valamint a felhasználhatóság idejét. A göngyölegen egyéb, a tárolt anyagra jellemző kiegészítő felirat is elhelyezhető.

VIII. "Energiahordozó anyagok" és kapcsolódó összetevők (ML 8)

A IV. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

IX. Kifejezetten katonai használatra tervezett vízi járművek, különleges tengerészeti berendezések és tartozékok, és azok alkatrészei (ML 9)

IX.1. Folyami járművek

A terméken elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusát, a gyártási számot és a gyártás évét. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

X. Repülőgép, személyzet nélküli légi jármű, repülőgép-hajtómű (motor) és repülőgép-részegység, hozzátartozó berendezések és alkatrészek, amelyeket kifejezetten katonai használatra terveztek, vagy módosítottak (ML 10)

A termék alkatrészei, részegységei és fődarabjai jelölésére - ha a gyártmány mérete és felülete megengedi -az eredeti terméktulajdonos dokumentációjában szereplő rajzszám vagy típusszám és a gyártó jelének a felvitele szolgál.

Részegységen a termék egyedi, gyári azonosító sorszámát is fel kell tüntetni.

XI. A jelen Jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, katonai célra tervezett elektronikai berendezések, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek (ML 11)

A katonai célra tervezett elektronikai berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:

A berendezéseken, eszközökön vagy a rajtuk elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Továbbá jelölni kell a működtetésre vonatkozó adatokat és a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

Az önállóan funkcionáló, alacsonyabb szintű részegység azonosítására alkalmas a gyártói termékjelölés (rajzszám).

XII. Nagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, és az azokhoz tervezett különleges részegységek (ML 12)

A II. és a XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

XIII. Páncélozott, vagy védőberendezések és szerkezetek, valamint anyagok (ML 13)

XIII.1. Testvédő nem fémes szerkezetek, részegységek, elemek

Lövedék- és repeszálló védőmellények esetén a védőeszközöket minden esetben el kell látni megfelelő információt tartalmazó adattáblával (címkével).

a) Ha bármely védőeszközből eltávolítható a ballisztikai védőbetét, akkor a védőeszköz minden egyes eltávolítható betétjén vagy a betét védőhuzatának külső felületén lévő adattáblán (címkén) fel kell tüntetni a gyártó nevét, a szabvány szerinti védelmi besorolását (a lövedék elleni védelem szintjét), a betét méretét, a védőanyag tételszámát, a gyártási időt, a felhasználhatóság lejárati idejét, a védőbetét egyedi azonosítói számát (sorszám). Jelölni kell a "test felőli oldalt" és az eszköz műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Továbbá felvihetők a kezelésre és az alkalmazhatóságra vonatkozó utasítások.

b) Ha a védőeszköz védőbetétje eltávolítható a borítóhuzatból, akkor a borítóhuzaton is el kell helyezni az a) pont szerinti adatokat tartalmazó táblát.

c) Ha a védőeszköz egy darabból áll, a fenti információkat egy adattáblán kell megadni. Ha több bontható darabból áll, minden elemet adattáblával kell ellátni.

Lövedékálló védőmellény jelölésére részletes előírásokat az MSZ K 1114-1, szúrásálló védőmellény esetén az MSZ K 1114-2 katonai szabvány tartalmaz.

XIII.2. Ballisztikus takarók és speciális tűzszerész védőfelszerelések

A ballisztikus takarókon és speciális tűzszerész védőfelszereléseken fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusjelét, védelmi képességét és a gyártási számot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Szükség szerint egyéb adat is megadható.

XIV. Kifejezetten katonai kiképzési vagy hadgyakorlat forgatókönyvi szimulációs célú berendezések, gyakorló (szimulátor) berendezések bármilyen tűzfegyver és fegyverzet használata begyakorlására, amelyek az I. vagy II. fejezetek szerint kerülnek engedélyezésre, és kifejezetten azokhoz tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 14)

A katonai kiképzés-technikai célú gyakorló berendezések, eszközök közé tartoznak

- a bármilyen lőfegyver és fegyverzet használata begyakorlására oktató berendezések, eszközök,

- a rakétakomplexumok szimulátorai,

- a szárazföldi jármű szimulátorok,

- a légi jármű szimulátorok,

- a kommunikációs szimulátorok,

- az oktató műszaki harcanyagok (területvédő töltetek, gyújtószerkezetek),

- az oktató műszaki gép fődarabok.

A berendezéseken, eszközökön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XV. Kifejezetten katonai használatra tervezett képletapogató (képalkotó/imaging) eszközök, vagy ezeket zavaró berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 15)

A XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

XVI. Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyek felhasználását engedélyezés alá vont termékekben lehet azonosítani az anyagösszetétel, geometriai méret, vagy alkalmazás alapján, és amelyeket kifejezetten az I-IV., VI., IX., X., XII. vagy XIX. fejezet alapján engedélyköteles termék részére terveztek (ML 16)

A kovácsolt, sajtolt és egyéb félkész gyártmányok jelölésére - ha azt a felhasználása indokolja és a gyártmány geometriai mérete lehetővé teszi - a termék dokumentációjában szereplő azonosító szám (rajzszám, típusszám) használható.

XVII. Különféle berendezések, anyagok és könyvtárak (adatbázisok) és a kifejezetten azokhoz tervezett elemek/alkatrészek/részegységek (ML 17)

Kifejezetten a harci zónában történő használatra tervezett tábori műszaki eszközök:

- a műszaki felderítő eszközök,

- a műszaki akadályelhárító eszközök,

- az út- és állásépítő gépek,

- a hídépítő gépek,

- a tábori térvilágító berendezések,

- a repülőtér karbantartó gépek,

- a katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított konténerek.

A berendezéseken, eszközökön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XVIII. Gyártóberendezések a jelen Jegyzékben felsorolt termékek előállításához/gyártásához (ML 18)

A berendezéseken elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Jelölni kell a működésre vonatkozó adatokat és a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XIX. Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések vagy ellentevékenység eszközei, és kísérleti modellek, és a kifejezetten azokhoz tervezett fődarabok/részegységek/alkatrészek (ML 19)

A II. és a XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

XX. Kriogén és szupravezető berendezések, valamint a kifejezetten hozzájuk tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 20)

A XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

XXI. "Szoftver" (ML 21)

- Az engedélyezés alá vont berendezések vagy anyagok kifejlesztésére, gyártására vagy felhasználására tervezett vagy átalakított szoftverek,

- a katonai fegyverrendszerek modellezése, szimulálása vagy értékelése, ellenőrzése, karbantartása vagy aktualizálása céljából készített speciális szoftverek.

A főbb azonosító adatokat (a szoftver gyártója, megnevezése, azonosító száma, a gyártás éve) a szoftvert tartalmazó tényleges adathordozón kell elhelyezni.

XXII. Technológia (ML 22)

A főbb azonosító adatokat (a technológia gyártója, megnevezése, azonosító száma, a gyártás éve) a technológiát tartalmazó tényleges adathordozón kell elhelyezni.

XXIII. Kifejezetten katonai célú felszerelések

XXIII.1. Hadi ruházat

A kész ruházati termék minden darabján bevarrt címkét kell elhelyezni, melyen fel kell tüntetni a termék gyártójának a nevét, továbbá az alapanyag összetételét %-ban. A ruha belsejében mosásálló festékkel kell jelölni a gyártási évszámot, a méretnagyságot és a gyártó minősítő jelét. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XXIII.2. Testvédő ruházat

Az egyedi követelmények szerint gyártott védőruházatoknál (például: tűzoltó bevetési ruházat, tűzszerész védőruha, pilóta ruházati rendszer) ruha felső részén (nyakrész) bevarrt címkén kell megjeleníteni a termék megnevezését, típusszámát és a használati tájékoztatást. A ruházathoz tartozó kísérő lapon szerepeltetni kell a gyártó nevét, a ruha anyagának összetételét és a termék azonosító számát. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XXIII.3. Lábbelik

A haditechnikai termékkörbe tartózó termékeken (például: hadi bakancs, ejtőernyős bakancs, téli védő bakancs) fel kell tüntetni a gyártó nevét, a gyártási évszámot és a lábbeli talpán a méretszámot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XXIII.4. Álcázó felszerelések

A katonai- és a személyi álcázó felszerelések csomagolásán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. A személyi álcázó felszerelésen fel kell tüntetni annak méretét. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XXIII.5. Egyéb felszerelési eszközök

- a málhazsákok,

- a különböző rendeltetésű hordeszközök (táskák, tokok),

- a ponyvák és az egyéb takaró eszközök.

A terméken fel kell tüntetni a gyártó nevét, a gyártási sorszámot, az anyagra utaló jelzést, szükség esetén egyéb adat is megadható. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XXIV. Kifejezetten katonai célú szolgáltatások

Megjegyzés: A fejezethez nem tartozik gyártási tevékenység!

XXV. Kényszerítő és bűnfelderítő eszközök

XXV.1. Többször felhasználható kényszerítő eszközök

- különböző rendőrbotok,

- elektromos sokkoló eszközök,

- mozgásszabadságot korlátozó eszközök.

A fémből vagy műanyagból készült, többszöri felhasználásra tervezett, összeszerelt eszközön fel kell tüntetni a termék megnevezését (típusjelét) és a gyártási számot. A gyűjtőcsomagolási egységen elhelyezett jelölőcímkének tartalmaznia kell a gyártó nevét, a termék megnevezését, a gyártási számot vagy a cikkszámot, a csomagolási darabszámot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XXV.2. Könnygázok

- a cselekvőképtelenséget előidéző vegyi anyag,

- a természetes hatóanyag.

A szemet, nyálkahártyát ingerlő hatóanyagot tartalmazó fémpalackon jelölni kell a gyártó nevét, a termék megnevezését, a koncentráció mértékét és a kódszámát. A gyűjtőcsomagoláson fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését és a kódszámát, a csomagolási egységben lévő palackok darabszámát, továbbá a veszélyjelzéseket (tűzveszély, ártalmasság). Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XXV.3. Bűnfelderítő eszközök

- a nyomrögzítő eszköz,

- a DNS mintavevő készülék,

- a légalkoholmérő készülék,

- a drogteszt.

A XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

XXVI. Titkosszolgálati eszközök

E termékkörbe tartozik

- a zavaró- és felderítő eszközöz és az azokhoz készített működtető, illesztő, azonosító szoftver,

- a vonali rejtjelező berendezés,

- a közepes és nagysebességű számítástechnikai adatrejtjelező eszköz.

A XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

2. melléklet a 32/2007. (III. 19.) GKM rendelethez[37]

Tűzfegyver, illetve lőszer gyártásának, hatástalanításának, megsemmisítésének értékesítésének nyilvántartási és adatszolgáltatási lapja

[a Htkr. 1. melléklet I. Fejezet a), b), c) pontja és III. Fejezete szerinti termékekhez]

KITÖLTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Gyártó/kereskedő megnevezése: a tevékenységi engedélyben szereplő megnevezés.

Működési helye: a tevékenységi engedélyben szereplő hely adatai.

Engedély száma: a Hivatal által kiadott tevékenységi engedély száma.

Kategória: az adott tűzfegyver/lőszer besorolása a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 1. mellékletében szereplő kategóriák és alkategóriák.

Azonosító: a fegyver rendelkezik-e az 1. melléklet I. pontjában meghatározott azonosítóval. Igen (I), nem (N).

Darabszám:

Csak lőszer esetén kell kitölteni.

Fajta:

A fajtára utaló betűjel

- tűzfegyver esetén: T: tűzfegyver

- tűzfegyver fődarab esetén: F: fegyvercső

V: váltócső B: betétcső Z: zár

D: forgódob

K: tokszerkezet

- lőszer esetén: L.

Jelleg:

A tűzfegyver jellegére utaló betűjelek: G: golyós, S: sörétes, M: marok (rövid tűzfegyver).

Kaliberjel: a tűzfegyver hivatalos tanúsítványán (bevizsgálás, szemlézés) szereplő jel, vagy az egyéb szabvány által, illetve nem szabványosított kaliber esetén a gyártó által megadott, a fegyverhez használható lőszerfajta megnevezése.

Gyártási szám: tűzfegyver esetén a termék egyértelmű azonosítására szolgáló, a gyártó/kereskedő által adott, a tűzfegyver fődarabjain lévő azonosító jel. Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól "/" jellel elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám.

Ha a tűzfegyver rendelkezik tanúsítvánnyal (bevizsgálás, szemlézés), akkor az abban szereplő gyártási számot kell megadni.

Lőszer esetén a gyártási tételszámot kell ebben a rovatban szerepeltetni.

Vevő: a hazai értékesítésekor a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) szerinti engedélyes, vagy a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vagy kooperációs együttműködő; kiszállítás és kivitel esetén a külföldi fél neve.

Esemény: a tűzfegyveren végrehajtott művelet: Gy: gyártás A: átalakítás

TB: fődarab beépítése tűzfegyverbe; ebben az esetben fel kell tüntetni annak a tűzfegyvernek a gyártási számát, amelybe a fődarabot beépítették

H: hatástalanítás

M: megsemmisítés

F: forgalmazás (hadiipari tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozók között)

P: polgári nyilvántartásba átvezetve (ebben az esetben fel kell tüntetni a polgári forgalmazást végző kereskedő rendőrségi engedélyének a számát)

Tűzfegyver, illetve lőszer gyártásának, hatástalanításának, megsemmisítésének értékesítésének nyilvántartási és adatszolgáltatási lapja

[a Htkr. 1. melléklet I. Fejezet a), b), c) pontja és III. Fejezete szerinti termékekhez]

Gyártó/kereskedő megnevezése:
............................................................................................
Adószáma:
............................................................................................
Működési helye:....................................................................Engedély száma:
............................................................................................
............................................................................................
TŰZFEGYVER / LŐSZER TÖRZSADATAI
Eredeti gyártó/típus (modell):.........................................
............................................................................................
Fajta betűjele: Azonosító:
Jelleg betűjele:

Eredeti kategória betűjele:
Eredeti gyártási szám:
............................................................................................
DarabszámGyártóEladóVevőGyártási
szám
KaliberjelKategória/alkategória
jele
Esemény
betűjele
Esemény
dátuma
Polgári nyilvántartásba kerülés esetén a kereskedő rendőrségi engedélyének száma:
Kelt:.......................................................,..........................év...................................................................hónap........................nap
aláírás:..................................................................................."

3. melléklet a 32/2007. (III. 19.) GKM rendelethez[38]

Haditechnikai termék gyártásának, értékesítésének nyilvántartási lapja

(a Htkr. 1. melléklet I. fejezet d. II. fejezet, IV-XXIII. és XXV-XXVI. fejezete szerinti termékekhez, valamint XXIV. fejezete szerinti szolgáltatásokhoz)

Jelen nyilvántartási lapot a Htkr. 1. melléklet I. d), II., IV-XXIII. és XXV-XXVI. fejezete szerinti termék esetén, a 7. § (1)-(3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettség teljesítésekor kell kitölteni.

KITÖLTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Sorszám: az engedélyes adott nyilvántartólap fajtájának 1-től kezdődő folyamatos sorszáma.

Gyártó/kereskedő megnevezése: a tevékenységi engedélyben szereplő megnevezés.

KSH számjele: a nyilvántartólapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma.

Működési helye: a tevékenységi engedélyben szereplő hely adatai.

Engedély száma: a Hivatal által kiadott tevékenységi engedély száma.

Termék megnevezése: a gyártó/külkereskedő által adott megnevezés.

Típusjel: a gyártó/külkereskedő által adott adat.

Gyártási szám: a termék egyértelmű azonosítására szolgáló, a gyártó/kereskedő által adott azonosító jel.

Gyártási év: a termék gyártásának/beérkezett vagy behozott termék esetén a kereskedelmi ügylet éve.

Vevő/Végfelhasználó: a haditechnikai termék hazai értékesítésekor a Httv. szerinti engedélyes vagy végfelhasználó (Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat), vagy kooperációs együttműködő; kiszállítás és kivitel esetén a külföldi fél neve.

Megjegyzés: a termékkel kapcsolatos további információ.

Megjegyzés: a termékkel kapcsolatos további információk (például: nemzetközi ügylet) a nyilvántartó laphoz csatolt pótlapon adhatók meg.

Haditechnikai termék gyártásának, értékesítésének nyilvántartási lapja

(a Htkr. 1. melléklet I/d., II., IV-XXIII. és XXV-XXVI. fejezete szerinti termékekhez, valamint XXIV. fejezete szerinti szolgáltatásokhoz)

Gyártó/kereskedő megnevezése:...........................................................
Működési helye: ...................................................................................
KSH számjele: ............................................................................................................
Engedély száma: .........................................................................................................
Termék megnevezéseTípusjelGyártási számGyártási évVevő/VégfelhasználóMegjegyzés
Kelt,.................................................................., .................... év ......................................................................... hónap .............. .nap
Aláírás"

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.10.18.

[2] Módosította a 14/2018. (IX. 4.) ITM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2018.09.19.

[3] Megállapította a 40/2021. (VIII. 18.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.09.02.

[4] Módosította a 14/2018. (IX. 4.) ITM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2018.09.19.

[5] Módosította a 14/2018. (IX. 4.) ITM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2018.09.19.

[6] Módosította a 14/2018. (IX. 4.) ITM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2018.09.19.

[7] Módosította a 14/2018. (IX. 4.) ITM rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2018.09.19.

[8] Módosította a 14/2018. (IX. 4.) ITM rendelet 2. § f) pontja. Hatályos 2018.09.19.

[9] Módosította a 14/2018. (IX. 4.) ITM rendelet 2. § g) pontja. Hatályos 2018.09.19.

[10] Módosította a 14/2018. (IX. 4.) ITM rendelet 2. § h) pontja. Hatályos 2018.09.19.

[11] Beiktatta a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2015.10.18.

[12] Módosította a 25/2012. (VIII. 23.) NGM rendelet 14. §-a. Hatályos 2012.08.24.

[13] Megállapította a 40/2021. (VIII. 18.) ITM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.09.02.

[14] Megállapította a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.10.18.

[15] Beiktatta a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.10.18.

[16] Módosította a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.09.01.

[17] Beiktatta a 40/2021. (VIII. 18.) ITM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.09.02.

[18] Megállapította a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.10.18.

[19] Megállapította a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelet 5. §-a. Hatályos 2015.10.18.

[20] Megállapította a 40/2021. (VIII. 18.) ITM rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.09.02.

[21] Megállapította a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.10.18.

[22] Megállapította a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.10.18.

[23] Megállapította a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.10.18.

[24] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 17. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[25] A nyitó szövegrészt módosította a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelet 12. §-a. Hatályos 2015.10.18.

[26] Megállapította a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelet 8. §-a. Hatályos 2015.10.18.

[27] Megállapította a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelet 8. §-a. Hatályos 2015.10.18.

[28] Megállapította a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelet 9. §-a. Hatályos 2015.10.18.

[29] Hatályon kívül helyezte a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelet 13. §-a. Hatálytalan 2015.10.18.

[30] Megállapította a 40/2021. (VIII. 18.) ITM rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.09.02.

[31] Megállapította a 40/2021. (VIII. 18.) ITM rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.09.02.

[32] Beiktatta a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.09.01.

[33] Megállapította a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.10.18.

[34] Megállapította a 40/2021. (VIII. 18.) ITM rendelet 5. § a) pontja (ld. 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2021.09.02.

[35] Megállapította a 40/2021. (VIII. 18.) ITM rendelet 5. § a) pontja (ld. 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.09.02.

[36] Megállapította a 40/2021. (VIII. 18.) ITM rendelet 5. § a) pontja (ld. 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2021.09.02.

[37] Megállapította a 40/2021. (VIII. 18.) ITM rendelet 5. § b) pontja (ld. 2. melléklet). Hatályos 2021.09.02.

[38] Megállapította a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.10.18.

Tartalomjegyzék