364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány e rendelet 1. §-ának vonatkozásában a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. § (2) bekezdésének zs) pontjában, a 2. § vonatkozásában az Ebtv. 83. § (2) bekezdésének g) pontjában, a3-15. § és a 16. § (4)-(12) és (14)-(20) bekezdésének vonatkozásában az Ebtv. 83. § (2) bekezdésének a) pontjában, valamint e rendelet 16. §-ának (13) és (21) bekezdése vonatkozásában a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 61. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A biztosítottat MRI (mágneses magrezonancia), CT (komputertomográfia), DSA (digitális szubsztrakciós angi-ográfia) vizsgálatra kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be. A PET-CT (pozitronemisszós tomográfia- komputertomográfia) vizsgálat várólistájára való felvételre a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet klinikai onkológiai szakorvosa, idegsebész szakorvosa, valamint neurológus szakorvosa tehet javaslatot a külön jogszabály szerinti indikáció esetén. "

2. §

(1) A Vhr. 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik az adott távon menetrend szerint közlekedő közforgalmú közlekedési eszközök igénybevételére megszabott - a helyközi járatokon érvényes, a biztosított által igénybe vehető, a személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott kedvezmény összegével csökkentett legolcsóbb díjtételű menetjegy árával. A helyés pótjegyek árához, nem jár utazási költségtérítés. A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút magyar vonalán, továbbá a BKV-HÉV vonalain Budapest közigazgatási határain kívül történő utazás esetén is jár az utazási támogatás.

(2) Az utazási támogatás igénybe vehető a (4) bekezdés szerinti utazási utalvánnyal, gépkocsival történő utazás esetén az (5) bekezdésben meghatározottak szerint, illetve a (14) bekezdés szerinti utazási költségtérítési utalvánnyal. Az utazási költségtérítési utalvány az OEP által rendszeresített olyan szigorú számadású nyomtatvány, amely két pénztári és egy ellenőrző szelvényből áll. "

(2) A Vhr. 11. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén legfeljebb egy kísérő jogosult az (1)-(4), (6)-(10) és (14)-(20) bekezdésben foglaltak szerint a kísérettel kapcsolatban felmerült utazási költségei (oda- és visszaút) megtérítésére, amennyiben az egészségügyi szolgáltatás beutalás szerinti igénybevételének helyén az orvos a kijelölt személy megjelenését igazolja. Több biztosított egyidejű kísérete során csak egyszeri utazási költség téríthető meg a kísérő részére. "

(3) A Vhr. 11. §-a a következő (14)-(22) bekezdéssel egészül ki:

"(14) Utazási költségtérítési utalvány igénybevételére a (15) bekezdésben foglaltak szerint jogosult személy és kísérője az egészségbiztosítóval szerződést kötött közlekedési társaságok vonalain az utazási költségtérítési utalvánnyal díjfizetés nélkül utazhat.

(15) A utazási költségtérítési utalvány igénybevételére jogosult az a biztosított, aki

a) közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik, vagy

b) krónikus betegsége, vagy állandósult egészségi állapota miatt legalább havi egy alkalommal kezelésre jár, illetve kúraszerű ellátást vesz igénybe, vagy

c) szakorvosi vélemény alapján olyan egészségügyi szolgáltatóhoz utazik, amely lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) az Ebtv. 22. §-a (1) bekezdése ba) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatónál nagyobb távolságra található.

(16) Az utazási költségtérítési utalvány kiállítására kizárólag háziorvos és házi gyermekorvos jogosult.

(17) Az utazási költségtérítési utalvánnyal történő utazás lehetőségéről és az igénybevétel feltételeiről a biztosítottat a háziorvos, vagy házi gyermekorvos tájékoztatja.

(18) A biztosított a pénztári és ellenőrző szelvényt az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének leigazolását követően, a következő orvos-beteg találkozó alkalmával háziorvosánál, házi gyermekorvosánál köteles leadni.

(19) Amennyiben a biztosított a (18) bekezdésben előírt kötelezettségének az ott meghatározott időpontban nem tesz eleget, úgy a (18) bekezdésben meghatározott időponttól számított 6 hónapon belül újabb utazási költségtérítési utalványt a háziorvos, házi gyermekorvos nem állíthat ki részére.

(20) A háziorvos, házi gyermekorvos a kiállított utazási utalványokról az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben szabályozott, a "Háziorvosi betegforgalmi tevékenység tételes jelentése" "továbbküldés eszköze" soron jelentést tesz. Az utazási költségtérítési utalványon a megjelenést az egészségügyi szolgáltató leigazolja.

(21) Az utazási költségtérítési utalvány kiállítására, felhasználására és a szolgáltatás igénybevételének igazolására az (1)-(3) és (6)-(8) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a (14)-(20) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(22) Az utazási utalványok elszámolása a közlekedési társaságok és az egészségbiztosító között létrejött szerződés alapján történik. "

3. §

A Vhr. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Betegszállításra az OEP a külön jogszabályban foglaltak szerint finanszírozási szerződést köt azzal a működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóval, amely a külön jogszabályban meghatározottak szerint befogadásra került. "

4. §

A Vhr. 25/A. §-a a következő (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Járóbeteg-szakellátás és fogászati alapellátás esetén az elszámolási nyilatkozatot az egészségügyi szolgáltató az ellátást követően adja át a biztosítottnak.

(4) Kúraszerű ellátás, injekciós kúra, infúziós kúra, kötözés, gyógytorna kezelés, fizikotherápiás kezelés esetén az elszámolási nyilatkozatot a teljesítmény-elszámolás szempontjából egy ellátási esetnek minősülő, ezen ellátások vonatkozásában az összetartozó kezelések befejezésekor ellátás befejezésekor kell kiállítani és átadni a biztosítottnak.[1]

(5) Dialízis kezelés esetén az elszámolási nyilatkozatot havonta, a tárgyhónapot követő első dialízis kezeléskor a tárgyhónapban elvégzett dialízis kezelésekről, valamint a kúra befejezésekor a még el nem számolt dialízis kezelésekről kell kiállítani és átadni a biztosítottnak.[2]

(6) A beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő diagnosztikai vizsgálat, mozgó szakorvosi szolgálat által végzett ellátás, szövettani vizsgálat és citológiai vizsgálat esetén a szolgáltatónak nem kell elszámolási nyilatkozatot kiállítania és átadnia a biztosított részére.[3]

(7) A fogászati alap- és szakellátás, valamint a laboratóriumi ellátás esetében, az igényelhető legmagasabb finanszírozási összeg meghatározásánál a finanszírozó által az egészségügyi szolgáltató részére megküldött utolsó teljesítmény-elszámolásnál alkalmazott fix pont-forint értéket kell figyelembe venni. "[4]

5. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 4/A. § jelölése 4/A. § (1) bekezdésre változik:

"(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a 4. § (4) és (6) bekezdés szerinti esetekre. "

6. §

A Kr. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Hibás az adat

a) ha a szolgáltató, a szolgáltatást igénybe vevő adatai, vagy az ellátás azonosítását, leírását szolgáló adatok nem felelnek meg a jogszabályokban, továbbá a kitöltési útmutatóban foglalt előírásoknak, továbbá

b) ha a fekvőbeteg-szakellátást igénybe vevő adatai azonos ellátási napon egyéb ellátási formában is jelentésre kerülnek, ez alól kivételt képeznek krónikus fekvőbeteg szakellátás esetén a CT, MRI diagnosztikai vizsgálatok, az újszülöttek járóbeteg-szakellátásban jelenthető szűrővizsgálata, továbbá az R. 8. mellékletében szereplő ellátások.

Amennyiben a hibajavítására az első elszámoló által, az átfedésekről készített és az érintett szolgáltatóknak kiküldött lista alapján az (1) bekezdésben előírt határidőig nem kerül sor, az átfedéssel érintett elszámolási tételek nem kerülnek elszámolásra, kivéve, ha az elszámolási tételek közötti átfedések rendezését e rendelet másképp szabályozza. "

7. §

A Kr. 27/A. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A járóbeteg-szakellátás keretében végezhető egynapos sebészeti beavatkozásokat (egynapos OENO-k) az R. külön melléklete tartalmazza. Ezen beavatkozásokat a járóbeteg-szakellátást is végző fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató jelentheti a járóbeteg-szakellátására megállapított TVK-ja terhére, amennyiben megfelel a külön jogszabályban meghatározott szakmai feltételeknek. Az OEP a szolgáltató által jelentett beavatkozásokat a szerződésben rögzített minőségbiztosítási feltételek teljesítése mellett, a szerződésben elkülönített teljesítményvolumen mértékéig számolja el. "

8. §

A Kr. 30/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Amennyiben fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató számára az OVSZ járóbeteg-szakellátási tevékenységet végez, annak díja a mindenkori járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének forintértékén kerül meghatározásra az R. 2. mellékletében meghatározott pontértékekkel. "

9. §

A Kr. 33. § (6) és (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a § a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A betegszállítás finanszírozására irányuló szerződésben meg kell határozni - az egészségügyi miniszter és az OEP főigazgatója által együtt kijelölt szakértői bizottság javaslata alapján - a területi ellátási kötelezettséget, illetve a folyamatos ellátás biztosítását. A betegszállító szolgáltatók saját maguk, vagy megbízottjuk útján napi 24, heti 168 órában kötelesek a biztosítottak számára rendelkezésre állni.

(7) A finanszírozást igénylő szolgáltatók erre irányuló igényüket a MEP-hez nyújthatják be, amelyet a (6) bekezdésben megjelölt szakértői bizottság bírál el és tesz javaslatot új szolgáltatók, illetve új kapacitások bevonására, valamint a meglévő kapacitások módosítására és az ellátási területre. A bizottság javaslatát az OEP főigazgatója hagyja jóvá, és egyetértés céljából megküldi az egészségügyi miniszternek.

(8) A betegszállításra finanszírozási szerződés az adott évi költségvetési törvényben az LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport, 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcímen rendelkezésre álló előirányzat mértékéig

a) új szolgáltatóval,

b) új kapacitásra,

c) a meglévő kapacitások módosítására

az egészségügyi miniszter egyetértésével köthető, illetve módosítható. Amennyiben az a)-c) pontok szerinti szerződéskötés éven túli kötelezettség-vállalást is eredményez, pénzügyminiszteri egyetértéssel köthető meg a finanszírozási szerződés.

(9) A betegszállítás megrendelője a betegszállítás nem teljesítését, illetve olyan késedelmes teljesítését, mely a beteg állapotának olyan mértékű rosszabbodásához vezetett, hogy ennek következtében a betegszállítás már mentési feladatnak minősült, haladéktalanul köteles írásban jelenteni a MEP felé. "

10. §

A Kr. 37. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (4)-(9) bekezdés számozása (5) -(10) bekezdésre változik:

"(4) A 8. melléklet szerinti krónikus rehabilitációs betegellátás súlyozási szorzói a finanszírozási összegek megállapítására csak azon szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott ellátás finanszírozásához alkalmazhatók, amelyek rendelkeznek működési engedéllyel és az egyes szakmák szerint illetékes szakmai kollégiumok által meghatározott szakmai feltételeknek megfelelnek. A feltételek fennállását a területileg illetékes MEP ellenőrzés alapján állapítja meg. Abban az esetben, ha a szolgáltató nem felel meg az egyes szakmák szerint illetékes szakmai kollégiumok által meghatározott szakmai feltételeknek, tevékenysége krónikus szorzóval, vagy ápolási szorzóval kerül finanszírozásra. "

11. §

A Kr. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A biztosított részére az intézménybe történő felvételétől az elbocsátásáig nyújtott ellátás egy ellátási esetnek számít, függetlenül attól, hogy ez idő alatt az intézmény egy vagy több, szervezetileg önálló osztályán nyújtották az ellátást. Ehhez az ellátási esethez tartozik a felvétel napján az ugyanazon intézetben nyújtott járóbeteg-szakellátás és a határnapon belüli ismételt felvétel is. Krónikus fekvőbeteg-szakellátó intézmények számára azok a napok nem kerülnek finanszírozásra, melyeken a beteg finanszírozott járóbeteg-szakellátást másik egészségügyi szolgáltatónál vesz igénybe. "

12. §

A Kr. 43. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az R. 1/A. mellékletében szereplő - tételes elszámolás alá eső - egyszer használatos eszközök és implantá-tumok felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja a felhasznált eszköz(ök) beszerzését igazoló dokumentum(ok) és az ellátott esetek közötti megfeleltetést. "

13. §

A Kr. a következő 43/A. §-sal egészül ki:

"43/A. § (1) Az R. 1/B. mellékletében szereplő tételes elszámolás alá eső gyógyszerek felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja a felhasznált gyógyszer beszerzését igazoló dokumentum(ok) és az ellátott esetek közötti megfeleltetést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gyógyszerek felhasználásáról a szolgáltató a 17/A. melléklet szerinti adatokat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig megküldi a finanszírozónak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti gyógyszerekre eső éves országos keretszámot az OEP - az egészségügyi miniszter egyetértésével - határozza meg. Adott gyógyszer felhasználására az OEP szolgáltatónként keretet állapít meg, a finanszírozó a megállapított keret mértékéig finanszírozza a felhasználást.

(4) Az OEP az (1) bekezdés szerinti gyógyszereket - közvetlenül vagy a gyártó/forgalmazó közreműködésével - természetben is biztosíthatja. Az OEP a természetben biztosított gyógyszerek felhasználása tekintetében is felső korlátot állapíthat meg. "

14. §

A Kr. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"47. § (1) A szervtranszplantációs riadó jelentéséért és a szerv kivételéig történő donorellátásáért, ideértve a műtéti rendelkezésre állást is, egy szerv sikeres kivétele esetén (páros szerv esetén a páros szervért együttesen) 456 000 forint, több szerv sikeres kivétele esetén 600 000 forint díjazás jár. A szolgáltató a díjazás 70%-át köteles a szervkivételben közreműködő személyek díjazására fordítani.

(2) A szervet átültetésre előkészítő munkacsoport tevékenységéért - ha azt transzplantáció követi - az OEP szervenként 420 000 forint, máj esetén 900 000 forint és tüdő(k) esetén 135 000 forint díjazást folyósít. "

15. §

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény által nem szabályozott, határozott időre befogadott kapacitásokra vonatkozó szerződések 2008. december 31-ig érvényesek. A 2007. március 3 1-ig befogadott, az Eftv. -ben nem szabályozott kapacitásokra vonatkozó szerződéskötési jogosultság 2008. június 30-ig meghosszabbodik. "

16. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2007. december 30-án lép hatályba.

(2) Az 1. és a 3. §, a 4. §-sal megállapított Vhr. 25/A. § (4), (5) és (7) bekezdése, továbbá az 5-9. és 11-14. §, valamint e § (4)-(21) bekezdése 2008. január 1-jén, a 10. § 2008. március 1-jén, a 2. § 2008. április 1-jén, a 4. §-sal megállapított Vhr. 25/A. § (6) bekezdése és a Kr. 6/A. melléklet e rendelet 1. mellékletének 2. pontjával megállapított rendelkezése az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) E rendelet 2008. május 1-jén hatályát veszti.

(4) A 11. § rendelkezéseit a 2008. február havi kifizetésekre kell először alkalmazni.

(5) A Vhr. 25/A. § (1) bekezdésének első mondatában az "az Ebtv. 18. §-ának (8)-(10) bekezdése szerinti elszámolási nyilatkozatot, " szövegrész helyébe az" az Ebtv. 18. §-ának (8) -(10) bekezdése szerinti elszámolási nyilatkozatot (a továbbiakban: elszámolási nyilatkozat), " szövegrész lép.

(6) A Kr. 4. § (9) bekezdésében az "értékhatárt meghaladó rész visszavonásra kerül" szövegrész helyébe az "értékhatárt meghaladó rész levonásra kerül" szövegrész lép.

(7) A Kr. 14. § (7) bekezdésében az "Az egy éven túl betöltetlen" szövegrész helyébe az "A 6 hónapon túl betöltetlen" szövegrész lép.

(8) A Kr. 14. § (8) bekezdésében az "egy évet meghaladóan" szövegrész helyébe a "6 hónapot meghaladóan" szövegrész lép.

(9) A Kr. 22. § (3) bekezdésében a "heti 45 óra rendelési idő esetén" szövegrész helyébe a "heti 30 óra rendelési idő esetén" szövegrész lép, azzal, hogy a bekezdés rendelkezéseit a 2008. február havi kifizetésekre kell először alkalmazni.

(10) A Kr. 33. § (2) bekezdésének a) pontja hatályát veszti.

(11) A területileg illetékes MEP az e rendelet 10. §-ában meghatározott ellenőrzést első alkalommal 2008. március 31-ig végzi el.

(12) A Kr. 40. §-ának (12) bekezdésében a "köteles a 37. § (5) bekezdés szerint jelentést küldeni" szövegrész helyébe a "köteles a 37. § (6) bekezdés szerint jelentést küldeni" szövegrész lép.

(13) A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Krm.) 2. § (9) bekezdésében a "14. pontjának alkalmazásában" szövegrész helyébe a "13. pontjának alkalmazásában" szövegrész lép.

(14) A Kr. 6/A. melléklete az e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(15) A Kr. 6/B. melléklete az e rendelet 2. melléklete. szerint módosul.

(16) A Kr. 8. melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete szerinti melléklet lép, azzal, hogy annak rendelkezéseit a 2008. március havi kifizetésekre kell először alkalmazni.

(17) A Kr. 14. melléklete az e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(18) A Kr. az e rendelet 5. melléklete szerinti 17/A. melléklettel egészül ki.

(19) A Kr. 20. melléklete helyébe az e rendelet 6. melléklete szerinti melléklet lép.

(20) A Kr. 26. melléklete az e rendelet 7. melléklete szerint módosul.

(21) A Krm. 2. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 6/A. melléklete "Kitöltési útmutató" részének 10. pontjában a "(Segítő Jobb) ", valamint 14. pontjában a "4=Segítő Jobb engedélyének száma" szövegrész hatályát veszti.

2.[5]

2. melléklet a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 6/B. mellékletében a "Térítési kategóriák" címen belül a "09. Költségvetésből támogatott ellátás" szövegrészt követően a "(Segítő Jobb) " szövegrész hatályát veszti.

2. A Kr. 6/B. melléklete a "Vizitdíj" címet megelőzően a következő szövegrésszel egészül ki:

"Elszámolási nyilatkozat:

10 = az elszámolási nyilatkozat szabályszerű aláírása megtörtént

20 = az elszámolási nyilatkozat aláírása nem történt meg

30 = a biztosított által aláírt dokumentum igazolja, hogy nem ért egyet az elszámolási nyilatkozatban foglaltakkal

40 = a biztosított távozása vagy állapota miatt nem történt meg az elszámolási nyilatkozat aláírása"

3. melléklet a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletéhez

"8. melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Krónikus ellátások

KódjaMegnevezéseSzorzója
00001Ápolási tevékenység1, 0
00015Krónikus és általános rehabilitációs ellátás1, 2
00016Kiemelt rehabilitációs ellátás (onkológiai, kardiológiai, gyermek-egészségügyi, szakmai minősítésű mozgásszervi) és pályázati úton befogadott hospice ellátás1, 7
00017Központi idegrendszeri sérültek és tartós légzésbénultak3, 6
00018Szakmai minősítésű pszichiátriai rehabilitációs ellátás1, 4

4. melléklet a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 14. melléklete "Kitöltési útmutató" részének 4. pontjában a "(Segítő Jobb)", valamint 5. pontjában a "4. Segítő Jobb engedélyének száma" szövegrész hatályát veszti.

5. melléklet a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"17/A. melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A tételes elszámolású gyógyszerek jelentésének adattartalma

1. Időszak, amelyre a jelentés vonatkozik

2. Jelentést küldő szolgáltató megye kódja, OEP kódja, a tevékenységet végző szervezeti egység 9 jegyű azonosítója

3. A beavatkozást/kezelést elrendelő és elvégző orvos(ok) kódja (pecsétszáma)

4. A gyógyszeres beavatkozás/kezelés térítési kategóriájának kódja

5. A felhasznált gyógyszer 5 jegyű jelentő kódja és TTT kódja

6. A beteg személyazonosító jele, a személyazonosító jel típusa

7. A beteg születési dátuma (év, hónap, nap) és nemének kódja

8. A beteg állampolgársága

9. A beavatkozás/kezelés időpontja (év, hónap, nap) 10. Kórházi törzsszám vagy ambuláns naplószám

11. A beavatkozást/kezelést indikáló diagnózis BNO kódja

12. Szakmai protokoll és/vagy kezelési ciklus szerint végezhető beavatkozás/kezelés esetén annak OENO kódja

13. A felhasznált és nem felhasznált gyógyszer mennyisége, a mennyiség egysége

14. A felhasznált gyógyszer kiszerelési egysége, felhasznált kiszerelési egység mennyisége

15. A felhasznált gyógyszer értéke 1000 forintban, háromtizedes pontossággal (csak intézeti saját beszerzés esetében)

16. A terápiás adag meghatározásához szükséges paraméter értéke és egysége

17. A gyógyszer beadásának módja

18. A felhasznált gyógyszer beszerzési számlájának (intézeti saját beszerzés esetében) vagy szállítólevelének (természetben biztosított gyógyszer esetében) egyedi azonosítója és kelte

19. A számlát/szállítólevelet kiállító cég megnevezése

20. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat

Dátum: ............ év .......................... hó ....... nap

..............................................................

szolgáltató

Beküldendő minden hónap 10-ig, a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz. "

6. melléklet a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"20. melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Háziorvosi betegforgalmi tevékenység tételes jelentése

Jelentési időszak: 200..... év .................................. hó

Szolgáltató OEP kódja Szolgáltató neve: helység (irányítószámmal) utca/szám

Háziorvosi szolgálat kódja:

Háziorvos kódja, neve:

Háziorvosi program azonosítója és verziója

Ellátottak száma

A jelentés rekordképének verziószáma

Jelentés készítésének időpontja

Jelentés típusa

Betegforgalmi napló sorszáma

Személyazonosító típusa

Társadalombiztosítási Azonosító Jel

Páciens törzskarton sorszáma

Gondozás

Az ellátás dátuma

Az ellátás helye

Az ellátás formája

Térítési kategória

Érvényes biztosítás országa, vagy a beteg állampolgársága

EU adatlap kitöltés

igen

nem

Ellátás oka

Diagnózis BNO kód

Továbbküldés oka

Továbbküldést indokoló diagnózis BNO kódja

Továbbküldés iránya

Továbbküldés eszköze

Gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz

A rendelést indokoló diagnózis BNO kódja

A rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz TTT-kódja

A rendelt gyógyszer mennyisége (0000. 0000) formában

A rendelés jogcíme

Közgyógyellátási igazolvány száma

Közgyógyellátási igazolvány érvényességi dátuma

Vizitdíj

Vizitdíj fizetésének módja

Szűrés kód

Szűrés diagnózis BNO kód

Kitöltési útmutató

A jelentés rekordképének verziószáma

Tartalma:

Az OEP által meghatározott rekordkép verziószáma, mely rekordkép alapján a jelentés készült.

Jelentés készítésének időpontja

Tartalma:

Az az időpont (másodperc pontosságú időpecsét), amikor a jelentést megfelelő jelentéskészítő program előkészített.

Jelentés típusa

Tartalma:

A jelentés típusa kóddal jelölve

0 = Gondozás változás jelentés

1 = Szűrés jelentés

2 = Gondozás státus jelentés

3 = Tételes betegforgalmi jelentés

Ellátottak száma

Tartalma:

A jelentés hónapjában ellátottak száma

Háziorvosi program azonosítója és verziószáma

Tartalma:

Háziorvosi szakellátási programfejlesztők szabad felhasználására. A szoftvereik, illetve szoftververziójuk azonosítására. Amennyiben nem kerül kitöltésre, spacek-kel kell feltölteni.

Betegforgalmi napló sorszáma

A biztosított törzskartonjának sorszáma

Tartalma:

A Biztosítottak bejelentkezésének sorrendjében kiadott folyamatos sorszám, amely a beteg törzskartonját azonosítja az adott háziorvosi szolgálatnál. Fontos, hogy kijelentkezés esetén ne kerüljön újra kiadásra, a háziorvosi szolgálat nyilvántartásán belül egyedi legyen.

Eseti ellátás esetén "0"-val kitöltve.

Személyazonosító típusa

Tartalma:

0 = TAJ-szám mező nincs kitöltve

1 = TAJ-szám mező ki van töltve

2 = 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ-száma

3 = útlevélszám (külföldi állampolgár)

5 = menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma

6 = ismeretlen TAJ-számú elhunyt személy

7 = ismeretlen beteg

Az orvos országos nyilvántartási száma

Tartalma:

Az orvos személyazonosító bélyegzőjének 5 jegyű száma

Gondozás

Tartalma:

000 = nem gondozott

01A = Gyermek obesitas-hypertonia

02A = Gyermek szív- és érrendszeri betegség

04A = Gyermek asthma-allergia

05A = Gyermek mozgásszervi kórállapot

06A = Gyermek daganatos betegségek

07A = Gyermekpszichiátriai betegségek

01B = Felnőtt hypertonia

02B = Felnőtt ischaemiás szívbetegség

03B = Felnőtt diabetes mellitus

04B = Felnőtt asthma bronchiale

05B = Felnőtt mozgásszervi kórállapot

06B = Felnőtt daganatos betegségek

07B = Felnőtt pszichiátriai betegségek

Az ellátás helye

Tartalma:

1 = rendelőben

2 = beteg lakásán (állandó vagy ideiglenes lakhelyén)

3 = tanácsadóban

4 = egyéb helyen

A = baleseti ellátás a baleset helyszínén

Praxis-paciens viszonya (Ellátás formája)

Tartalma:

1 = bejelentkezett biztosított

2 = eseti (ambuláns) ellátás

Térítési kategória

Tartalma:

00 = biztosított térítés ellenében végzett ellátása

01 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás

02 = magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása

03 = államközi szerződés alapján végzett ellátás

04 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar egészségügyi ellátásra nem jogosult személyek egyéb OEP által nem térített ellátása

05 = magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása

09 = Külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása

OA = Befogadott külföldi állampolgár

OD = Menekült, menedékes státust kérelmező

OE = Elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás

Állampolgárság

Tartalma:

Elsődlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni.

Az ellátás oka

Tartalma:

0 = akut megbetegedés definitív ellátása

1 = krónikus betegség

2 = krónikus betegség fellángolása

3 = gondozás

4 = adminisztratív ok (pl. mentőutalvány, keresőképtelenséget igazoló utalvány kiállítása, hatósági vizsgálat)

5 = szűrés

6 = tanácsadás

A = baleseti ellátás

B = balesettel kapcsolatos ellátás

C = akut megbetegedés gyanúja

D = hatósági vizsgálat

E = védőoltás

Továbbküldés oka

Tartalma:

0 = nem történt továbbküldés

1 = labordiagnosztika

2 = képalkotó diagnosztika

3 = egyéb diagnosztika

4 = konzílium

5 = terápia

6 = adminisztratív ok

7 = saját labor- és eszközdiagnosztika

Továbbküldés iránya

Tartalma:

az ellátást végző intézmény azonosítója

Továbbküldés eszköze

Tartalma:

1 = Útiköltség utalvánnyal

2 = OEP által finanszírozott betegszállító gépjárművel

3 = Nem térített utazással

4 = Laborminta

5 = Utazási Költségtérítési Utalvánnyal

Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz

Tartalma:

G = gyógyszer

S = gyógyászati segédeszköz

F = gyógyfürdő

A rendelt gyógyszer, illetve a rendelt segédeszköz TTT kódja

Tartalma:

A rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz OEP TTT szerinti kódja

A rendelést indokoló diagnózis

Tartalma:

A rendelést indokoló diagnózis

A rendelés jogcíme

Tartalma:

001 = közgyógy igazolványra

002 = Eü. rendelkezésre

003 = Eü. térítésköteles

004 = HM jogcímen

005 = Üzemi baleset jogcímen

ÁLT = Általános

ONT = Nem támogatott gyógyszer

991 = Külön engedélyes gyógyszer

Vizitdíj

Tartalma:

01 = az ellátásért alapösszegű vizitdíj fizetés történt

02 = az ellátásért emelt összegű vizitdíj fizetés történt

03 = vizitdíj fizetés alóli mentesség 18 év alatti biztosított ellátása okán

04 = vizitdíj fizetés alóli mentesség egyéb jogszabályi feltételek alapján

05 = az ellátásért vizitdíj fizetés nem történt

06 = a vizitdíj fizetés alóli mentesség az egészségügyi szolgáltató döntése alapján

A Vizitdíj fizetésének módja

Tartalma:

01 = készpénzzel

02 = vizitbérlettel

03 = az erre a célra rendszeresített automata által kiadott vizitdíj befizetését igazoló bizonylattal

04 = az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. §-ának o) pontjában meghatározott pénztári kártyával

05 = készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (így különösen bankkártyával és elektronikus pénzzel)

Szűrés kód

Tartalma:

Szűrési tevékenységgel kapcsolatos kódok a hatályos 51/1997. (XII. 18) NM rendelet és a rekordképben mellékelt táblázat alapján.

Szűrés diagnózis BNO kód

Tartalma: Szűrés eredményét jelző BNO kód

Negatív szűrés esetén: U9990

Pozitív szűrés esetén: A vezető diagnózis BNO kódja"

7. melléklet a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 26. melléklete "Kitöltési útmutató" részének 9. pontjában a "4. Segítő Jobb engedélyének száma" szövegrész hatályát veszti.

8. melléklet a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1.Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartására való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata
a) első fokon6 300 Ft
b) másodfokon10 500 Ft
2.Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartására való a) orvosi alkalmassági vizsgálat
aa) első fokon4 200 Ft
ab) másodfokon5 200 Ft
b) pszichológiai alkalmassági vizsgálat
ba) első fokon6 300 Ft
bb) másodfokon10 500 Ft
3.Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata a) ha 40. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon6 300 Ft
ab) másodfokon b) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:9 400 Ft
ba) első fokon4 200 Ft
bb) másodfokon c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:6 300 Ft
ca) első fokon2 100 Ft
cb) másodfokon d) ha a 70. életévét betöltötte:4 200 Ft
da) első fokon1 100 Ft
db) másodfokon2 100 Ft
4.Véralkohol-vizsgálathoz vérvétel4 200 Ft
5.Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálat5 200 Ft
6.Látlelet kiadása3 100 Ft
7.Részeg személy detoxikálása6 300 Ft
8.Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása6 300 Ft
9.Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata
aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata16 700 Ft
ab) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata13 600 Ft
ac) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata11 500 Ft
b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata
ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata10 500 Ft
bb) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata8 400 Ft
bc) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata6 300 Ft
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők első alkalmassági vizsgálata8 400 Ft
10.Külön jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor6 300 Ft
11.Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata8 400 Ft
12.Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálataAz adott ellátásnak az egészségbiztosító felé külön jogszabály szerint elszámolható összege
13.Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
a) 1. egészségügyi osztály
aa)első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat:25 000 Ft
ab)időszakos vizsgálat:14 000 Ft
b) 2. egészségügyi osztály
ba)első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat:12 000 Ft
bb)időszakos vizsgálat:8 000 Ft
c) 3. egészségügyi osztály
ca)első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat:25 000 Ft
cb)időszakos vizsgálat:14 000 Ft

Lábjegyzetek:

[1] A Vhr. 25/A. §-a (4) bekezdését megállapító rendelkezés ezen rendelet 16. § (2) bekezdése alapján 2008.01.01. napján lép hatályba.

[2] A Vhr. 25/A. §-a (5) bekezdését megállapító rendelkezés ezen rendelet 16. § (2) bekezdése alapján 2008.01.01. napján lép hatályba.

[3] A Vhr. 25/A. §-a (6) bekezdését megállapító rendelkezés ezen rendelet 16. § (2) bekezdése alapján az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

[4] A Vhr. 25/A. §-a (7) bekezdését megállapító rendelkezés ezen rendelet 16. § (2) bekezdése alapján 2008.01.01. napján lép hatályba.

[5] A 16/2008. (I. 31.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján nem lép hatályba.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére