Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Értelmező rendelkezések

1. §[1]

E rendelet alkalmazásában

a) alkalmazhatóság: a kényszerítő eszköz és az alkalmazásához szükséges anyag (a továbbiakban együtt: kényszerítő eszköz) rendőrségi felhasználásra való megfelelősége;

b)[2] beszerzési eljárás:

ba) a közbeszerzésekről szóló törvény és

bb)[3] a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény, valamint

bc)[4] a közbeszerzésekről szóló törvény és a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény végrehajtására kiadott Korm. rendeletek

alapján lefolytatott közbeszerzési és beszerzési eljárás;

c) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam;

d) próbahasználat: az alkalmazhatóság megállapításának azon módszere, amely során a rendszeresítésre tervezett kényszerítő eszköz mintapéldányait - a szolgálati feladatok végrehajtását utánzó körülmények között - az ellátásra tervezett állomány kipróbálja;

e)[5] rendszerből történő kivonás: a kényszerítő eszköz rendőrség rendszerében történő használatának befejezése és a rendszerből való törlése, a tárgyi eszközgazdálkodás utolsó fázisa;

f)[6] rendszeresítés: a rendőrségi feladatok ellátásához szükséges kényszerítő eszközök felvétele a rendőrség rendszerébe;

g)[7] társszervek: a büntetés-végrehajtási szervezet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Európai Unió tagállamának olyan hatósága, amely nemzeti joga alapján bűncselekmények felderítésére és megelőzésére jogosult;

h)[8] rendőri szerv szervezeti egysége: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: általános szerv) területi szervei, a terrorizmust elhárító szerv, az idegenrendészeti szerv, valamint a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv igazgatóságai.

Általános rendelkezések

2. §[9]

A rendelet hatálya a rendőrség által alkalmazható kényszerítő eszközök rendszeresítését vagy - az e rendelet szerint meghatározott esetekben - a rendszeresítést követő alkalmazásba vételét megelőző eljárásra (a továbbiakban együtt: rendszeresítési eljárás) terjed ki.

3. §[10]

A rendőrség rendszerébe kényszerítő eszköz - az e rendeletben foglalt kivételekkel - rendszeresítési eljárás lefolytatását követően kerülhet.

4. §[11]

A kényszerítő eszközök - a 30. § szerint - csak a rendszerből történő kivonás útján kerülhetnek ki a rendőrség kényszerítő eszközeinek köréből.

5. §

(1)[12] A kényszerítő eszköznek meg kell felelnie a használatával összefüggő általános és speciális jogszabályi előírásoknak, továbbá a korábban rendszeresített kényszerítő eszközökkel, valamint a hozzájuk szükséges egyéb felszerelésekkel való együtthasználhatósági, valamint az alkalmazhatósági követelményeknek.

(2)[13] Az alkalmazhatóságot a korábban rendszeresített kényszerítő eszközökkel, valamint a hozzájuk szükséges egyéb felszerelésekkel való együtthasználhatóság megállapítását minősítő, összehasonlító, ellenőrző vizsgálatok és a próbahasználatok eljárásai szolgálják.

6. §[14]

A rendőrség külföldi feladat-végrehajtásra szervezett ideiglenes rendőri alakulataiban szolgálatot teljesítő állomány részére a rendészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) eseti engedélye alapján - a feladat-végrehajtás idejére - a rendőrségnél nem rendszeresített kényszerítő eszköz is biztosítható.

7. §[15]

Rendszeresítési eljárás lefolytatása nélkül kényszerítő eszközt szolgálati feladat ellátására használni nem lehet.

A rendszeresítési eljárás[16]

8. §[17]

(1)[18] Kényszerítő eszköz alkalmazásának szükségessége esetén

a)[19] az általános szerv esetében az országos rendőrfőkapitány,

b) a terrorizmust elhárító szerv esetében a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója,

c) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója

d)[20] az idegenrendészeti szerv esetében az idegenrendészeti szerv főigazgatója

rendszeresítési eljárást kezdeményez.

(2)[21] A rendőrség (1) bekezdés szerinti vezetője a nem rendszeresített kényszerítő eszköz beszerzésének szükségességéről - a beszerzési eljárás megindítását megelőzően - írásban tájékoztatja a minisztert, és értesítést küldhet a rendőrség (1) bekezdés szerinti másik vezetője, valamint a társszervek vezetői részére.

(3)[22] Ha nem rendszeresített kényszerítő eszköz beszerzése válik szükségessé, a rendszeresítési eljárás megindítását követően, annak lefolytatásával párhuzamosan a beszerzési eljárás lefolytatása is megkezdhető.

(4) A beszerzési eljárás alapján megkötött szerződés hatályának beállta a szerződéssel érintett kényszerítő eszköz rendszeresítésétől vagy alkalmazásba vételétől függ. E feltételt a beszerzési eljárást megindító felhívásban közölni kell.

9. §[23]

(1) Az engedélyezési eljárások megállapításait, valamint a beszerzési eljárás során elvégzett vizsgálatokat a rendszeresítési eljárás során figyelembe kell venni.

(2) A beszerzési eljárás, illetve a rendszeresítési eljárás szabályainak betartása mellett törekedni kell az egységesítésre, a rendszerben tartott azonos rendeltetésű és funkciójú kényszerítő eszközök típusválasztékának csökkentésére, annak érdekében, hogy a rendőri szervek ugyanazon szakmai feladatokat végrehajtó állománya azonos típusú és fajtájú kényszerítő eszközzel kerüljenek ellátásra.

(3) A beszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés megkötését követően haladéktalanul - a 2. melléklet tartalmi előírásai alapján -

a)[24] a rendőrség 8. § (1) bekezdése szerinti vezetője rendszeresítési javaslatot terjeszt fel a miniszternek, vagy

b)[25] a rendőri szerv szervezeti egységének vezetője - az e rendelet szerint meghatározott esetekben - alkalmazásba vételi javaslatot terjeszt fel a rendőrség 8. § (1) bekezdése szerinti vezetőjének.

10. §

(1) A rendszeresítési javaslathoz csatolni kell:

a)[26] a rendszeresítésre tervezett kényszerítő eszköz műszaki leírását (mellékletként fényképeket vagy ábrákat, rajzokat),

b)[27] a kényszerítő eszköz gyártására, forgalmazására, illetve a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására jogosító - jogszabályban meghatározott - engedélyeket,

c)[28] a kényszerítő eszköz minősítésére vonatkozó, a 27. §-ban meghatározott szerv vagy személy által kiállított dokumentumokat, valamint összehasonlító vizsgálat elvégzése esetén az erről készített jegyzőkönyvet,

d)[29] a próbahasználat tapasztalatairól készült összesített jegyzőkönyvet (a továbbiakban: összesített jegyzőkönyv),

e)[30] az élet-, egészség-, baleset-, munka-, környezet- és tűzvédelmi szakvéleményeket, amennyiben ezek meglétét a rendszeresítendő kényszerítő eszköz alaprendeltetése, illetve hatásmechanizmusa indokolja,

f)[31] a kényszerítő eszköz alkalmazási szabályait, valamint a kezelésre, a tárolásra, a karbantartásra és a javításra vonatkozó adatokat tartalmazó logisztikai célú üzemeltetési dokumentációt,

g)[32] a rendszeresítésre tervezett kényszerítő eszközre vonatkozó egyéb iratot.

(2)[33] A rendszeresítési javaslatban szerepeltetni kell a beszerzéshez szükséges költségeket, annak tervezett forrásait, a beszerzési eljárásra vonatkozó információkat, továbbá indokolt esetben a pótlásra, illetve a mennyiségi bővítésére vonatkozó feladatokat, a rendszerben tartás tervezett idejét, a kényszerítő eszközt használó állomány kiképzésére vonatkozó javaslatokat.

11. §[34]

A rendszeresítési eljárás megindításának elrendelésével egyidejűleg a rendszeresítési eljárás során szükséges szakértői feladatok ellátására, a rendszeresítési javaslat, illetve az alkalmazásba vételi javaslat előkészítésére a rendőrség 8. § (1) bekezdése szerinti vezetője szakértői bizottságot hoz létre.

Rendszeresítés és alkalmazásba vétel

12. §[35]

Kényszerítő eszköz rendszeresítési határozattal kerülhet rendszeresítésre vagy alkalmazásba vételi határozattal kerülhet a rendőrség alkalmazásába.

13. §[36]

(1) Rendszeresítési határozattal kerül a rendőrség alkalmazásába[37]

a) a még nem rendszeresített kényszerítő eszköz,

b)[38] a korábban rendszeresítési határozattal rendszeresített kényszerítő eszköz, amelyen olyan mértékű műszaki fejlesztés, módosítás, korszerűsítés került végrehajtásra, ami alapvetően megváltoztatta e kényszerítő eszköz paramétereit, ezáltal alkalmazhatóságának lehetőségeit, vagy jelentős mértékű intézkedéstaktikai változást eredményez.

(2)[39] A rendszeresítésről a 4. melléklet szerinti rendszeresítési határozattal a miniszter dönt. A rendszeresítési határozat meghozatalát követő öt napon belül a miniszter gondoskodik a rendszeresítés tényének az általa vezetett minisztérium honlapján való közzétételéről. A közzétételnek tartalmaznia kell a rendszeresítési határozat számát, a rendszeresített kényszerítő eszköz megnevezését, rövid leírását, és a rendszeresítés szükségességének rövid indoklását.

(3)[40] A miniszter rendszeresítési határozatával rendszeresíti a rendőrségnél nem rendszeresített, a büntetés-végrehajtási szervezetnél, a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál (a továbbiakban együtt: rendvédelmi szerv) rendszeresített kényszerítő eszközt. A rendvédelmi szervnél megtalálható, a rendszeresítésről keletkezett dokumentumok a rendőrség 8. § (1) bekezdés szerinti vezetőjének írásos megkeresésére átadásra kerülnek a rendszeresítési eljáráshoz csatolandó dokumentumként.

13/A. §[41]

Az Európai Unió tagállamának hatóságai kivételével a társszervek - a rendőrség 8. § (1) bekezdése szerinti vezetőjének az írásbeli megkeresésére, szükség esetén a hatályos titokvédelmi előírások megtartása mellett - rendelkezésre bocsátják a rendszeresítéssel kapcsolatban náluk fellelhető valamennyi dokumentumot abban az esetben, ha a rendszeresítési eljárás a Magyar Honvédségnél, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál használt vagy rendszeresítés céljából kipróbált kényszerítő eszközre irányul.

14. §[42]

(1) Alkalmazásba vételi határozattal kerülhet a rendőrség alkalmazásába a rendőrségnél már rendszeresített kényszerítő eszköz, vagy annak olyan típusváltozata, amely paramétereiben - különösen méretére, tömegére, színére, űrtartalmára, anyagminőségére, illetve a kényszerítő hatás kiváltására vonatkozóan - kismértékű eltérést mutat a már rendszeresített kényszerítő eszköz típusához képest, és ezáltal alkalmazástaktikájában nincs eltérés.

(2)[43] Az alkalmazásba vételről - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - az 5. melléklet szerinti alkalmazásba vételi határozattal a rendőrség 8. § (1) bekezdése szerinti vezetője dönt.

(3) Az alkalmazásba vételi határozatot - annak meghozatalát követően - haladéktalanul meg kell küldeni a miniszternek, aki öt napon belül gondoskodik az alkalmazásba vétel tényének az általa vezetett minisztérium honlapján való közzétételéről. A közzététel tartalmazza az alkalmazásba vételi határozat számát, az alkalmazásba vett kényszerítő eszköz megnevezését, rövid leírását, és az alkalmazásba vétel szükségességének rövid indoklását.

(4) Az alkalmazásba vételről az 5/A. melléklet szerinti alkalmazásba vételi határozattal a miniszter dönt, ha azt

a)[44] az országos rendőrfőkapitány, a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója vagy az idegenrendészeti szerv főigazgatója kéri a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél,

b)[45] a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója vagy az idegenrendészeti szerv főigazgatója kéri az általános szervnél,

c)[46] az országos rendőrfőkapitány, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója vagy az idegenrendészeti szerv főigazgatója kéri a terrorizmust elhárító szervnél

d)[47] az országos rendőrfőkapitány, a terrorizmust elhárító szerv vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója kéri az idegenrendészeti szervnél

rendszeresített kényszerítő eszközre vonatkozóan.

(5) A (4) bekezdés szerinti határozat közzétételéről a miniszter öt napon belül gondoskodik az általa vezetett minisztérium honlapján. A közzététel tartalmazza az alkalmazásba vételi határozat számát, az alkalmazásba vett kényszerítő eszköz megnevezését, rövid leírását, és az alkalmazásba vétel szükségességének rövid indoklását. A rendőrség 8. § (1) bekezdés szerinti vezetője az alkalmazásba vételhez szükséges, rendelkezésére álló dokumentumokat a (4) bekezdés szerinti alkalmazásba vételhez megkeresés alapján átadja.

15. §

A rendszeresítés folyamán biztosítani kell a kényszerítő eszközzel szemben előírt alkalmazhatósági követelmények teljesítését biztosító szervezeti, kiképzési, műszaki, munka-, egészségügyi-, tűz-, környezetvédelmi, üzemeltetési és állagmegóvási feltételeket a rendszerben tartás teljes időtartamára.

16. §[48]

A rendszeresítés során figyelembe kell venni minden olyan objektív információt (hiteles vizsgálati eredményeket, minősítéseket, dokumentumokat, más EGT-állam dokumentált tapasztalatait, referenciáit, a társszervek által elvégzett vizsgálati, illetve az alkalmazás során szerzett tapasztalati megállapításait), amellyel az alkalmazhatóság megítélési folyamata gazdaságosabbá tehető.

Próbahasználat

17. §[49]

(1)[50] A próbahasználatot - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamennyi rendszeresítésre tervezett kényszerítő eszköz esetében el kell végezni. A próbahasználatot a rendőrség 8. § (1) bekezdése szerinti vezetője írásban rendeli el, és egyidejűleg jóváhagyja a rendszeresítésre tervezett kényszerítő eszköz próbahasználati tervét.

(2)[51] A próbahasználat elvégzésétől - a miniszter eseti engedélye alapján - kizárólag nagy értékű kényszerítő eszköz kis mennyiségben történő beszerzése esetén lehet eltekinteni, ha a próbahasználat elvégzése - a kényszerítő eszköz beszerzésének költségéhez képest - aránytalanul magas költséggel járna, vagy az ajánlattevő igazoltan objektív okból nem tud mintapéldányt biztosítani.

18. §[52]

(1) A próbahasználatot az általános szerv esetében az országos rendőrfőkapitány által kijelölt szervnek, a terrorizmust elhárító szerv, az idegenrendészeti szerv vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében a főigazgató által kijelölt szervezeti egységnek kell lefolytatnia, amelynek vezetője jóváhagyja az összesített jegyzőkönyvet.

(2) Az összesített jegyzőkönyv tartalmazza

a) a próbahasználat helyére és idejére vonatkozó adatokat,

b) a próbahasználatot végző szerv, illetve szervek megnevezését, valamint a jelenlévők névsorát,

c) a próbahasználatra bocsátott kényszerítő eszköz megnevezését és műszaki jellemzőit,

d) a próbahasználati terv végrehajtásának a leírását,

e) a próbahasználatra bocsátott kényszerítő eszköz alkalmazhatóságára vonatkozó tapasztalatok, valamint az ezzel összefüggő észrevételek leírását, valamint

f) a 24. § a) vagy b) pontja szerinti megállapítást.

19. §[53]

A próbahasználat elvégzéséhez szükséges mintapéldányok mennyiségét, a végrehajtás terjedelmét, helyét és idejét, menetét, feltételeit, a vizsgálat szempontjait, a próbahasználat értékelését végzőket, valamint az értékelés módját - az összes körülményre tekintettel - a próbahasználat tervében a rendőrség 8. § (1) bekezdés szerinti vezetője határozza meg.

20. §[54]

A próbahasználat megkezdése előtt - szükség esetén - végre kell hajtani az abban résztvevő állomány kiképzését. A próbahasználat lefolytatása csak abban az esetben kezdhető meg, ha az abban résztvevő állomány a kényszerítő eszköz kezelését, valamint annak biztonsági előírásait ismeri.

21. §[55]

A próbahasználatra csak kifogástalan műszaki állapotban lévő kényszerítő eszközök kerülhetnek. A próbahasználat teljes idejére biztosítani kell a lebonyolításhoz szükséges feltételeket. A rendőrség 8. § (1) bekezdése szerinti vezetője a próbahasználatot ellenőrizheti.

22. §[56]

(1) A próbahasználat elrendelése esetén meg kell győződni a rendszeresítésre tervezett kényszerítő eszköz alkalmazhatósága mellett a korábban rendszeresített, illetve beszerzett felszerelésekkel való együtthasználhatóságáról, a gazdaságos üzemeltetésére, technikai kiszolgálására, javítására, tárolására, szállíthatóságára, kezelhetőségére vonatkozó feltételrendszer megteremtésének lehetőségeiről.

(2) A próbahasználat végrehajtható szervezett gyakorlatok és gyakorlások alkalmával is.

23. §[57]

A próbahasználat költségét a rendőrség központi szerve, vagy a rendőri szerv szervezeti egysége viseli, ha részére a kényszerítő eszköz beszerzése szükséges.

24. §[58]

A próbahasználatot végrehajtó szerv a kényszerítő eszköz próbahasználatát követően, az összesített jegyzőkönyvben - indoklással együtt - az alábbi megállapításokat teheti:[59]

a) rendőrségi alkalmazásra megfelel,

b) rendőrségi alkalmazásra nem felel meg.

25. §

(1)[60] Próbahasználatként el lehet fogadni a társszervek által végrehajtott próbahasználat, csapatpróba eredményeit, illetve a kényszerítő eszköz alkalmazása során szerzett tapasztalatokat is, ha az erről készült iratokat a rendőrség rendelkezésére bocsátják, és azok alapján a kényszerítő eszköz alkalmazhatósága megítélhető.

(2)[61] A rendőrség az általa végrehajtott próbahasználat tapasztalatait, eredményeit írásban átadhatja a társszervek részére.

Minősítő, összehasonlító és ellenőrző vizsgálatok

26. §[62]

A kényszerítő eszköz alaprendeltetéséhez, hatásmechanizmusához mért élet-, egészség-, baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi megfelelőség, az alkalmazhatóság, ezen belül a korábban rendszeresített kényszerítő eszközökkel, valamint a hozzájuk szükséges egyéb felszerelésekkel való együtthasználhatóság megállapítását a próbahasználat mellett a minősítő, az összehasonlító és az ellenőrző vizsgálatok eljárásai szolgálják.

27. §[63]

(1) Minősítő, összehasonlító, illetve ellenőrző vizsgálat

a) az e tevékenység elvégzésére akkreditált hazai vagy más EGT-államban működő szervtől vagy

b) - az a) pont szerinti akkreditáció hiányában - a feladat jellegéhez igazodó személyi és műszaki technikai feltételekkel rendelkező

ba) független szervtől vagy

bb) a kényszerítő eszköz minősítő, összehasonlító, illetve ellenőrző vizsgálatára vonatkozó szakirányú végzettséggel és legalább 3 év szakirányú gyakorlattal rendelkező, valamint a feladat jellegéhez igazodó műszaki-technikai feltételeket biztosítani képes természetes személytől, illetve egyéni vállalkozótól

fogadható el, nyilatkozat, igazolás vagy szakvélemény formájában.

(2) Nem tartozhat

a)[64] a minősítő, összehasonlító, illetve ellenőrző vizsgálatot megrendelő rendőrség vagy - az Európai Unió tagállamának hatóságai kivételével - a társszervek állományába az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott természetes személy, illetve egyéni vállalkozó, valamint

b)[65] az élet-, az egészség-, a baleset-, a munka-, a tűz-, illetve a környezetvédelmi megfelelőségi igazolást kérő rendőrség vagy - az Európai Unió tagállamának hatóságai kivételével - a társszervek állományába az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott esetben az igazolást, illetve a szakvéleményt kiadó természetes személy, illetve egyéni vállalkozó.

(3) Az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározottak vizsgálati eredményeit a rendszeresítési eljárás során figyelembe kell venni.

28. §[66]

A minősítő, az összehasonlító és az ellenőrző vizsgálatok elvégeztetése során figyelembe lehet venni minden olyan objektív információt (hiteles vizsgálati eredményeket, dokumentumokat, más EGT-állam dokumentált tapasztalatait, referenciáit, illetve a társszervek általi használat vizsgálati és tapasztalati megállapításait), amellyel a megfelelőség és az alkalmazhatóság megítélési folyamata gazdaságosabbá tehető.

29. §[67]

A minősítő, összehasonlító, illetve ellenőrző vizsgálatok végrehajtásával kapcsolatos költségeket a miniszter által vezetett minisztérium viseli.

A rendszerből történő kivonás

30. §[68]

(1)[69] Kényszerítő eszköz csak rendszerből történő kivonási eljárás útján kerülhet törlésre a rendőrség rendszeresített kényszerítő eszközeinek köréből.

(2) Rendszerből történő kivonási eljárás kezdeményezhető, ha a rendszeresített kényszerítő eszköz

a) gyakorlatban történő alkalmazása valamely okból szükségtelenné válik,

b) technikai-műszaki paramétereik nem érik el a megkövetelt szintet,

c) tervezett rendszerben tartási, szavatossági, illetve műszaki használhatósági ideje lejárt és ennek meghosszabbítására intézkedés nem történt,

d) teljes kiváltása és pótlása a kényszerítő eszköz más típusváltozatával történik, vagy

e) rendeltetés szerinti alkalmazása bármely okból megszűnik.

31. §

(1)[70] A kényszerítő eszköz rendszerből történő kivonására a rendőrség 8. § (1) bekezdése szerinti vezetője a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon tesz javaslatot a miniszternek.

(2)[71] A kényszerítő eszköz rendszerből történő kivonásáról a 6. melléklet szerinti rendszerből történő kivonásról szóló határozattal a miniszter dönt. A rendszerből történő kivonásról szóló határozat meghozatalát követő öt napon belül a miniszter gondoskodik a rendszerből történő kivonás tényének az általa vezetett minisztérium honlapján való közzétételéről. A közzétételnek tartalmaznia kell a rendszerből kivont kényszerítő eszköz megnevezését, a határozat számát és a kivonás rövid indoklását.

Módosuló rendelkezések

32. §[72]

Záró rendelkezések

33. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)[73]

34. §[74]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez[75]

2. melléklet a 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez[76]

A RENDSZERESÍTÉSI JAVASLAT, ILLETVE AZ ALKALMAZÁSBA VÉTELI JAVASLAT TARTALMI ELEMEI

1. A rendszeresítési eljárást, illetve az alkalmazásba vételi eljárást kezdeményező szerv megnevezése, iktatószáma

2. A rendszeresítési javaslat, illetve az alkalmazásba vételi javaslat minősítése

3. A rendszeresítésre, illetve alkalmazásba vételre javasolt kényszerítő eszköz megnevezése, rövid leírása

4. A kényszerítő eszköz korszerűségi szintjének megítélése

5. A rendszerben tartás tervezett ideje

6. A szolgálati szükségesség rövid indoklása (a kiváltásra kerülő kényszerítő eszköz itt kerül megnevezésre, illetve itt kell jelezni azt is, ha nincs kiváltandó kényszerítő eszköz)

7. Az ellátandó szervek megnevezése, az ellátásra tervezett mennyiség (alapellátás és az arra számított tartalékok)

8. Az ellátás, mennyiségi bővítés, pótlás szükséges költségeinek, tervezett forrásainak, a beszerzési eljárásra vonatkozó információknak, a költségek viselőjének megjelölése

9. A kényszerítő eszközt használó állomány kiképzésére vonatkozó javaslatok

10. Az állagmegóvásra, műszaki kiszolgálásra, javításra tett javaslatok

11. A pótlásra, illetve a mennyiségi bővítésére vonatkozó feladatok megjelölése

12. Keltezés, aláírás

13. Mellékletek: a 10. § (1) bekezdés szerinti dokumentációk és a 11. § szerinti szakértői bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, a kényszerítő eszköz korábbi rendszeresítéséről szóló dokumentumok másolata

3. melléklet a 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Kezdeményező szerv megnevezése

Kezdeményező szerv iktatószáma

(MINŐSÍTÉS)

RENDSZERBŐL TÖRTÉNŐ KIVONÁSI JAVASLAT

1. A rendszerből történő kivonásra javasolt kényszerítő eszköz megnevezése[77]

2. A kivonás részletes indokai

[feleslegessé válás, gazdaságtalan működtetés (számításokkal alátámasztva), technikai-műszaki paraméterek korszerűtlenné válása, rendszerben tartási, szavatossági (használhatósági) idő lejárta, az üzemidejüknek meghosszabbítására intézkedés nem történt korszerűtlenség, megváltozott jogszabályi környezet stb.]

3. A rendszerből kivont kényszerítő eszköz további felhasználásának rendjére, az új és a régi kényszerítő eszköz esetleges párhuzamos használatára, az átmeneti időszak működési rendjére, valamint a kivonásban érintett szervek feladataira vonatkozó javaslatok[78]

4. A rendszerből történő kivonással összefüggő környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) feladatok elvégzésére vonatkozó javaslatok

5. A rendszerből történő kivonás költségeinek, tervezett forrásainak, a költségek viselőjének megjelölése

Keltezés: ......................., ...... év.... hónap..... nap

..............................................................

kezdeményező szerv/szervezeti egység vezetője[79]

Jóváhagyom:

..............................................................

országos rendőrfőkapitány/főigazgató[80]

4. melléklet a 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez[81]

[82]
BELÜGYMINISZTÉRIUM
HATÁROZAT
rendszeresítésről
I. Rendszeresítési javaslat adatai
1. A rendszeresítésre javasolt kényszerítő eszköz megnevezése, rövid leírása
2. Korszerűségi szintjének megítélése
3. A rendszerben tartás tervezett ideje
4. A szolgálati szükségesség rövid indoklása
5. Az ellátandó szervek megnevezése, az ellátásra tervezett mennyiség
6. Az ellátás, mennyiségi bővítés, pótlás szükséges költségeinek, tervezett forrásainak, a költségek viselőjének megjelölése
7. A kényszerítő eszközt használó állomány kiképzésére vonatkozó javaslatok
8. Az állagmegóvásra, műszaki kiszolgálásra, javításra tett javaslatok
9. A pótlásra, illetve a mennyiségi bővítésére vonatkozó feladatok megjelölése
II. A szakértői bizottságra vonatkozó adatok
(Összetétele, tevékenységének, a szakértői bizottsági munka keretében elvégzett feladatainak, illetve annak alapján meghozott javaslatának rövid ismertetése)
III. A rendszeresítéssel kapcsolatos döntés
Keltezés: ....................................,......... év ....................... hónap ..... nap
……………………………………………….
belügyminiszter
Mellékletek:
A Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól szóló rendelet szerint a rendszeresítési javaslathoz kötelezően csatolandó dokumentumok
A szakértői bizottság által tartott ülések jegyzőkönyve"

5. melléklet a 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez[83]

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG / TERRORELHÁRÍTÁSI KÖZPONT / NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT /
ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG
Határozat száma:
"Minősítés" (ha szükséges)
HATÁROZAT
alkalmazásba vételről
I. Az alkalmazásba vételi javaslat adatai
1. Az alkalmazásba vételre javasolt kényszerítő eszköz megnevezése, rövid leírása
2. Az ellátandó szervek megnevezése, az ellátásra tervezett mennyiség
3. Az ellátás, mennyiségi bővítés, pótlás szükséges költségeinek, tervezett forrásainak, a költségek viselőjének
megjelölése
4. Az ellátás, mennyiségi bővítés, pótlás módja
5. Az állagmegóvásra, műszaki kiszolgálásra, javításra irányuló intézkedések
6. A pótlásra, illetve a mennyiségi bővítésére vonatkozó feladatok megjelölése
II. Az alkalmazásba vétellel kapcsolatos döntés
Keltezés:...........................................,...............év...............................hónap.........nap
.................................................................
országos rendőrfőkapitány / főigazgató
Mellékletek:
A kényszerítő eszköz rendszeresítéséről szóló korábbi dokumentumok másolata
Egyéb közölnivaló (ha szükséges)

5/A. melléklet a 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez[84]

BELÜGYMINISZTÉRIUM
HATÁROZAT
alkalmazásba vételről
I. Az alkalmazásba vételi javaslat adatai
1. Az alkalmazásba vételre javasolt kényszerítő eszköz megnevezése, rövid leírása
2. Az ellátandó szerv megnevezése, az ellátásra tervezett mennyiség
3. Az ellátás, mennyiségi bővítés, pótlás szükséges költségeinek, tervezett forrásainak, a költségek viselőjének
megjelölése
4. Az állagmegóvásra, műszaki kiszolgálásra, javításra tett javaslatok
5. A pótlásra, illetve a mennyiségi bővítésére vonatkozó feladatok megjelölése
6. A kényszerítő eszköz rendszeresítését korábban lefolytató szerv megnevezése
II. Az alkalmazásba vétellel kapcsolatos döntés
Keltezés: ...................................., .........év .......................hónap .....nap
…………………………….
belügyminiszter
Mellékletek:
A kényszerítő eszköz rendszeresítéséről szóló korábbi dokumentumok másolata."

6. melléklet a 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

BELÜGYMINISZTÉRIUM[85]

HATÁROZAT

rendszerből történő kivonásról

1. A rendszerből történő kivonásra javasolt kényszerítő eszköz megnevezése[86]

2. A kezdeményező szerv megnevezése

3. A kivonás indokai

4. A rendszerből kivont kényszerítő eszköz további felhasználásának rendjére, az új és a régi kényszerítő eszköz esetleges párhuzamos használatára, az átmeneti időszak működési rendjére, valamint a kivonásban érintett szervek feladataira vonatkozó rendelkezés[87]

5. A rendszerből történő kivonással összefüggő környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) feladatok elvégzésére vonatkozó rendelkezés

6. A rendszerből történő kivonás költségeinek, forrásainak, a költségek viselőjének meghatározása

7. A kivonásban érintett szervek feladatait

Keltezés: ......................., ...... év.... hónap..... nap

..............................................................

belügyminiszter[88]

7. melléklet a 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez[89]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[2] Megállapította a 118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.05.30.

[3] Módosította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2021.03.13.

[4] Módosította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2021.03.13.

[5] Módosította a 118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2017.05.30.

[6] Módosította a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[7] Megállapította a 118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.30.

[8] Módosította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2021.03.13.

[9] Módosította a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[10] Módosította a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[11] Módosította a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[12] Módosította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.09.01.

[13] Módosította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése, valamint a (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2009.09.01.

[14] Módosította a 118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2017.05.30.

[15] Megállapította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[16] A címet beiktatta a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[17] Megállapította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[18] Megállapította a 118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.05.30.

[19] Megállapította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.03.13.

[20] Beiktatta a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.03.13.

[21] Módosította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2021.03.13.

[22] Megállapította a 118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.05.30.

[23] Megállapította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.01. Egyidejűleg a §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 16. § (2) bekezdése.

[24] Módosította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 7. § e) pontja. Hatályos 2021.03.13.

[25] Módosította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 7. § f) pontja. Hatályos 2021.03.13.

[26] Módosította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.09.01.

[27] Megállapította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.03.13.

[28] Megállapította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[29] Megállapította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.03.13.

[30] Módosította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.09.01.

[31] Megállapította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.03.13.

[32] Módosította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.09.01.

[33] Módosította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése b) és d) pontja. Hatályos 2009.09.01.

[34] Módosította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 7. § g) pontja. Hatályos 2021.03.13.

[35] Módosította a 118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2017.05.30.

[36] Megállapította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[37] A nyitó szövegrészt módosította a 118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2017.05.30.

[38] Módosította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 7. § h) pontja. Hatályos 2021.03.13.

[39] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (102) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[40] Beiktatta a 118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.05.30.

[41] Beiktatta az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[42] Megállapította a 118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2017.05.30.

[43] Módosította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 7. § i) pontja. Hatályos 2021.03.13.

[44] Módosította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 7. § j) pontja. Hatályos 2021.03.13.

[45] Módosította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 7. § k) pontja. Hatályos 2021.03.13.

[46] Módosította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 7. § l) pontja. Hatályos 2021.03.13.

[47] Beiktatta a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.03.13.

[48] Módosította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése f) pontja. Hatályos 2009.09.01.

[49] Megállapította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[50] Módosította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 7. § m) pontja. Hatályos 2021.03.13.

[51] Módosította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 7. § n) pontja. Hatályos 2021.03.13.

[52] Megállapította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.03.13.

[53] Módosította a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[54] Módosította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.09.01.

[55] Módosította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 7. § o) pontja. Hatályos 2021.03.13.

[56] Megállapította a 118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.05.30.

[57] Megállapította a 118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.05.30.

[58] Megállapította a 118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.05.30.

[59] A nyitó szövegrészt módosította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 7. § p) pontja. Hatályos 2021.03.13.

[60] Módosította a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[61] Megállapította a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § -a. Hatályos 2011.01.01.

[62] Módosította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.09.01.

[63] Megállapította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2021.03.13.

[64] Módosította az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[65] Módosította az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[66] Módosította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése f) pontja. Hatályos 2009.09.01.

[67] Módosította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 7. § q) pontja. Hatályos 2021.03.13.

[68] Megállapította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 13. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[69] Módosította a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[70] Módosította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 7. § r) pontja. Hatályos 2021.03.13.

[71] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (102) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[72] Hatályon kívül helyezte e rendelet 34. § - a. Hatálytalan 2008.01.02.

[73] Hatályon kívül helyezte a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.01.

[74] Hatályon kívül helyezte a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.01.

[75] Hatályon kívül helyezte a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.01.

[76] Megállapította a 118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2017.05.30.

[77] Módosította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.09.01.

[78] Módosította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.09.01.

[79] Módosította a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § -a. Hatályos 2011.01.01.

[80] Módosította a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § -a. Hatályos 2011.01.01.

[81] Megállapította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[82] Módosította a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § -a. Hatályos 2011.01.01.

[83] Megállapította a 119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 6. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2021.03.13.

[84] Beiktatta a 118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2017.05.30.

[85] Módosította a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § -a. Hatályos 2011.01.01.

[86] Módosította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.09.01.

[87] Módosította a 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.09.01.

[88] Módosította a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § -a. Hatályos 2011.01.01.

[89] Hatályon kívül helyezte e rendelet 34. § - a. Hatálytalan 2008.01.02.

Tartalomjegyzék