569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 3. melléklet tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím és a 4. melléklet tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím és az 5. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím és a 6. melléklet tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím és a 7. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 246. § e) pontjában, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 9a. pontjában, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 15. pontjában, valamint a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 103/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 10. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdéstől eltérően a 30. § (7) bekezdése szerinti, külföldön letelepedni szándékozó polgár esetében a konzuli tisztviselőnél előterjesztett, a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozatot és a külföldön letelepedni szándékozó polgár által személyesen, törvényes képviselő, meghatalmazott útján vagy postai úton leadott hatósági igazolványt a konzuli tisztviselő haladéktalanul megküldi a nyilvántartást kezelő szervnek, amely azt továbbítja az érintett polgár utolsó ismert lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnak."

3. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartás szerve)

"f) a vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállítása érdekében, valamint a vezetői engedély-kiállítás feltételeinek előzetes ellenőrzése céljából a közúti közlekedési nyilvántartó szerv, valamint a közlekedési igazgatási hatóság, valamint

g) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére hatósági feladatai ellátásához szükséges"

(kutatási kérelmére a közölt hiányos, illetve töredékadatoknak megfelelő személyek adatait szolgáltatja.)

4. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 30. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Titkos örökbefogadással, valamint annak hatálytalanná válásával vagy felbontásával összefüggésben az elektronikus anyakönyvbe bejegyzés teljesítésére jogosult személy a nyilvántartás hatálya alá tartozó polgár anyakönyvben rögzített - Nytv. 11. § (1) bekezdésében meghatározott - személyi adatait, valamint lakóhelyét - kiskorú esetén az (1) bekezdésnek megfelelően vagy külföldi lakóhely esetén magyarországi lakóhelyének hiányát - átvezeti a nyilvántartáson.

(7) A (6) bekezdés szerinti adatok nyilvántartáson történő átvezetését követően külföldi lakóhely esetén a polgárnak Magyarország területének külföldi letelepedés szándékával történő elhagyását külföldi letelepedési nyilatkozattal be kell jelentenie."

5. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 10. § (2) bekezdésében a "nála előterjesztett" szövegrész helyébe az "a nála, valamint - elektronikus azonosítási szolgáltatás használata nélkül - elektronikus úton előterjesztett" szöveg,

b) 17. § (1) bekezdés f) pontjában a "hivatal a" szövegrész helyébe a "hivatal, valamint a 21. § (4a) bekezdésében meghatározott esetben az érintett polgár utolsó ismert lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal a" szöveg,

c) 22. § (5) bekezdés e) pontjában a "megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "vármegyei kormányhivatal," szöveg,

d) 31. § (3) bekezdésében a "14. életévet betöltött kiskorú gyermek" szövegrész helyébe a "korlátozottan cselekvőképes kiskorú" szöveg,

e) 31. § (5) bekezdésében a "lakóépületben" szövegrész helyébe a "lakóépületében" szöveg, valamint a "lakóhely" szövegrész helyébe a "lakcím" szöveg,

f) 33. § (1) bekezdés a) pontjában a "magánszemély" szövegrész helyébe a "természetes személy vagy jogi személy" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 22. § (5) bekezdés c) pontjában a "valamint" szövegrész,

b) 39. § (4) bekezdése.

3. A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 6. § b) pontjában az "úton álló" szövegrész helyébe az "úton vagy tűzoltási felvonulási területen álló" szöveg lép.

4. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

9. § A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A katasztrófavédelemről szóló törvényben meghatározott veszélyhelyzeti feltételek fennállása esetén)

"b) a területi védelmi bizottság (a továbbiakban: védelmi bizottság) elnöke,"

(javaslatot tesz a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszternek a veszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezésére.)

10. § A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 16. § b) pontjában a "Helyi Védelmi Bizottság" szövegrész helyébe a "helyi védelmi bizottság" szöveg, valamint a "Megyei Védelmi Bizottság" szövegrész helyébe a "védelmi bizottság" szöveg lép.

5. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer (lőszerelem), a flóbert töltény, a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a muzeális fegyver gyártását, a Magyarország területén történő forgalmazását, a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer (lőszerelem) kereskedelmi célú kivitelét, behozatalát a tevékenység helye, az ország területén történő átszállítását a Magyarország területére történő határátlépés helye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi."

(2) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az európai lőfegyvertartási engedély kiadása és a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer nem kereskedelmi célú behozatala és kivitele a (2)-(4) bekezdésben meghatározott hatóság hatáskörébe tartozik."

12. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A lőtér üzemeltetésére jogosító engedély kiadására irányuló eljárásban ügyfélnek minősül a lőtér veszélyességi hatásterületén lévő ingatlan tulajdonosa is, valamint az is, akinek a lőtér veszélyességi hatásterületén lévő ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték."

13. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § A 4. számú mellékletben meghatározott hatósági igazolvánnyal kell ellátni

a) a lőfegyver gyártását, valamint

b) a forgalmazási és javítási tevékenységet közvetlenül

végző személyeket."

14. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § Lőfegyver, lőszer tartása munkavégzési célra engedélyezhető

a) lőfegyver-kereskedő egyéni vállalkozónak, lőszerpróbára,

b) lőtér üzemeltetésére engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozónak, a lőtér üzemeltetési engedélyben és a lőtérszabályzatban meghatározott lőfegyverre,

c) igazságügyi fegyverszakértőnek feladatköréhez kapcsolódóan,

d) annak a személynek, akinek a foglalkozása gyakorlásához a szolgálati lőfegyver tartását törvény írja elő, valamint

e) a vadon élő állat gyérítésére jogosultnak a gyérítéshez jogszerűen használható lőfegyverre és az ahhoz tartozó lőszerre vonatkozóan."

15. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során minősített sportlövő az, akinek az országos sportági szakszövetség által kiadott minősítése van."

16. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 35/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A 30. § (1a) bekezdésében meghatározott engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt a 25. számú melléklet szerint kell kiállítani."

17. § (1) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Vadászlőfegyver és a hozzá tartozó lőszer átengedhető

a) vadászatra a vadászlőfegyver tartására jogosultnak, valamint

b) lőtéren a vadászvizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyam teljesítéséről szóló - a jogszabályban meghatározott - igazolással rendelkező, a tizenhatodik életévét betöltött személynek."

(2) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 37. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés b) pontjának az alkalmazása során nem fogadható el a vadászvizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyam teljesítéséről szóló igazolás abban az esetben, ha az tartalmazza az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a kizárólag vadászíjjal, ragadozó madárral vagy magyar agárral vadászni kívánó személy a gyakorlati lővizsgát nem kívánja teljesíteni.

(3b) A vadászvizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyam, illetve a vadászvizsga során használt lőfegyvert és lőszert a lőtér üzemeltetője a lőtéren

a) a vadászvizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyamon részt vevő, a tizenhatodik életévét betöltött személynek, valamint

b) a vadászvizsgán vizsgázóként részt vevő személynek

átengedheti."

18. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 12. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

19. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 26. § (5) bekezdésében az "útján megtett" szövegrész helyébe az "útján vagy az elektronikus ügyintézés szabályai szerint megtett" szöveg lép.

6. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:

(Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, ennek keretében)

"b) felügyeli a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok végrehajtását,"

(2) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, ennek keretében)

"h) lefolytatja - a miniszteri rendeletben meghatározottak szerint nem engedélyköteles gépjárművek kivételével - a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a létesítményi tűzoltóság, az önkéntes tűzoltó egyesület, a Magyar Honvédség, a Legfőbb Ügyészség és a közlekedési balesetek szakmai vizsgálatát végző közlekedésbiztonsági szerv által használt gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek felszerelésére, valamint a hatáskörébe tartozó közúti közlekedés biztonságára vonatkozó hatósági eljárást, a rendőr-főkapitányságok megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelése, illetve visszavonása tárgyában hozott első fokú döntésével szemben benyújtott fellebbezéseket másodfokon elbírálja, továbbá ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,"

21. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. §-a a következő x) ponttal egészül ki:

(A Készenléti Rendőrség az ORFK - közvetlenül az országos rendőrfőkapitány útján ellátott - irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként)

"x) közreműködik az államhatár őrzésében, az államhatár jogellenes átlépésének megelőzésében és megakadályozásában, az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedésekben, valamint a határrendészeti feladatok végrehajtásában."

22. § (1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőrkapitányság közigazgatási hatáskörében)

"d) lefolytatja a figyelmeztető jelzés felszerelésére vonatkozó eljárást,"

(2) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága jár el rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó, Budapest közigazgatási területén, ismeretlen személy által elkövetett közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértésének minősülő szabálytalan parkolással összefüggő ügyekben, ha a feljelentést Budapest közigazgatási területén belül illetékes közterület-felügyelet tette.

(9) A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága folytatja - a gyorsított bírósági eljárás alkalmazása esetén lefolytatott előkészítő eljárás kivételével - a Budapest közigazgatási területén elkövetett szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés esetén a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott előkészítő eljárást."

7. A Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

23. § A Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § Az Európai Unió tagállamának hatóságai kivételével a társszervek - a rendőrség 8. § (1) bekezdése szerinti vezetőjének az írásbeli megkeresésére, szükség esetén a hatályos titokvédelmi előírások megtartása mellett - rendelkezésre bocsátják a rendszeresítéssel kapcsolatban náluk fellelhető valamennyi dokumentumot abban az esetben, ha a rendszeresítési eljárás a Magyar Honvédségnél, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál használt vagy rendszeresítés céljából kipróbált kényszerítő eszközre irányul."

24. § A Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 27. § (2) bekezdés a) pontjában a "rendvédelmi szerv" szövegrész helyébe a "rendőrség vagy - az Európai Unió tagállamának hatóságai kivételével - a társszervek" szöveg,

b) 27. § (2) bekezdés b) pontjában a "rendvédelmi szerv" szövegrész helyébe a "rendőrség vagy - az Európai Unió tagállamának hatóságai kivételével - a társszervek" szöveg

lép.

8. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A büntetés-végrehajtási szervezetet - a Kormány, az önálló szabályozó szervek és a (3) bekezdésben meghatározott szervek kivételével -

a) a központi államigazgatási szervek,

b) a Magyar Honvédség

[a továbbiakban az a) és b) pontban meghatározottak együtt: Kedvezményezett] részére a büntetésvégrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körében, a megkötött ellátási megállapodás vagy szerződés alapján, az e célra rendelkezésre bocsátott források erejéig ellátási kötelezettség terheli."

(2) A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) E rendelet hatálya a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó (1) és (1a) bekezdésben nem szereplő egyéb szervezetre abban az esetben terjed ki, ha a Központi Ellátó Szerv felé igénybejelentéssel él (a továbbiakban: önként csatlakozó szervezet). Az önként csatlakozó szervezetre e rendeletnek a Kedvezményezettekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy nem áll fenn kötelezettsége a Központi Ellátó Szerv megkeresésére. Az önként csatlakozó szervezet ellátására a Központi Ellátó Szerv kötelezettsége nem terjed ki, azt szabad kapacitásai terhére végezheti."

26. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (2b) bekezdésében a "közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)" szövegrész helyébe a "Kbt." szöveg,

b) 1. § (6) bekezdésében az "a költségvetési törvényben meghatározott" szövegrész helyébe az "az" szöveg

lép.

9. A vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

27. § A vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "területi" szöveg lép.

10. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

28. § A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

29. § A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés g) pontjában a "létesítési és használatbavételi" szövegrész helyébe az "engedélyezési" szöveg lép.

11. A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

30. § A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdés a) pontjában az "a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet" szöveg lép.

12. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

31. § A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 3/B. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A konzuli tisztviselő)

"h) eljár a magyar állampolgár nem nála előterjesztett kérelme esetén az állandó személyazonosító igazolvány átadásával kapcsolatban,"

32. § A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 11. § (1) bekezdés d) pontja alapján a konzuli tisztviselő előtt indított eljárás kivételével, ha azt kéri, a járási hivatal és a kijelölt kormányhivatal előtt személyes megjelenésében egészségügyi okból akadályozott - és e tényt orvosi igazolással igazoló - kérelmező e rendelet szerinti adatait a hatóság a kérelmező lakcímén vagy egyéb fellelhetőségi helyén (különösen szociális vagy egészségügyi intézmény területén) rögzíti."

33. § A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a polgár a doktori címet 2006. február 1-jén vagy azt követően fennálló hallgatói jogviszony alapján szerezte, az Nytv. 17. § (9) bekezdésétől eltérően a doktori címre jogosító okiratot vagy annak másolatát bemutathatja."

34. § A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A járási hivatalok, a kijelölt kormányhivatal és a nyilvántartást kezelő szerv kormánytisztviselői részt vehetnek az e-aláírási funkcióhoz kapcsolódóan a kijelölt hitelesítés-szolgáltató által nyújtott hitelesítés-szolgáltatásban, illetve az aláírás-létrehozó adat elhelyezése aláírás-létrehozó eszközön szolgáltatásban."

13. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

35. § Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 134. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A természetes személyek összerendelési nyilvántartásából az arra jogosult személy részére az általa jogszerűen kezelt, természetes személyre vonatkozó

a) titkosított kapcsolati kód vagy

b) természetes személyazonosító adatok

alapján a kérelemben megjelölt nyilvántartásban szereplő természetes személy titkosított kapcsolati kódja szolgáltatható."

14. A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

36. § A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdés a) pontjában az "az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók" szövegrész helyébe az "a beépített tűzjelző berendezés eszközeinek" szöveg, valamint a "jelzési zóna" szövegrész helyébe a "jelzési, riasztási zóna" szöveg lép.

15. Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

37. § Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében a "26/2004. (VI. 11.) BM rendelet" szövegrész helyébe a "492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet" szöveg lép.

38. § Hatályát veszti az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § e) pontja.

16. A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

39. § A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) Az okirattár az adatlapot eredeti papíralapú vagy elektronikus eredeti formátumban tartalmazza."

40. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.)Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nyilvántartó a közvetlen hozzáféréssel történő adatigénylés engedélyezéséről - a Kknyt. 19. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott eseteket kivéve - vagy elutasításáról határozattal dönt."

(2) A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Nyilvántartó a már engedélyezett közvetlen adatigénylés útján történő adatszolgáltatást határozattal megtagadja, ha

a) az adatigénylő részére történő adatszolgáltatás jogalapja megszűnt,

b) a (2) bekezdés szerinti szerződés érvénytelen vagy hatálytalanná vált, vagy

c) az adatigénylő arról nyilatkozott, hogy a továbbiakban nem tart igényt az adatszolgáltatásra."

41. § A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az adatszolgáltatás teljesíthető a közlekedési igazgatási hatóság és a Nyilvántartó hivatali helyiségében történő kézbesítéssel, infokommunikációs eszközön, postai úton vagy közvetlen hozzáféréssel."

42. § A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

43. § A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében az "okmánytár" szövegrész helyébe az "okirattár" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében a "Csoportképző ismérvek szerinti" szövegrész helyébe a "Csoportos" szöveg,

c) 9. § (2) bekezdésében a "Csoportképző ismérvek alapján történő adatigénylés" szövegrész helyébe a "Csoportos adatszolgáltatás igénylése" szöveg

lép.

44. § Hatályát veszti a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése.

17. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

45. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

18. A kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) A kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hszt.-ben meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzését (a továbbiakban: kifogástalan életvitel ellenőrzés) a kijelölt szerv]

"d) a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező, valamint az ott tanuló esetében a rendvédelmi oktatási intézmény vezetőjének megkeresése,"

[alapján végzi.]

(2) A kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A Hszt.-ben meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzését (a továbbiakban: kifogástalan életvitel ellenőrzés) a kijelölt szerv]

"e) a rendvédelmi tisztjelölti állományba jelentkező, illetve a rendvédelmi tisztjelölt esetében a tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerv országos parancsnoka megkeresése"

[alapján végzi.]

(3) A kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés a), c) és d) pontja esetében a megkeresés tartalmazza]

"d) a rendvédelmi tisztjelölt, valamint a rendvédelmi oktatási intézmény tanulója

da) korábbi kifogástalan életvitel ellenőrzése időpontját és annak eredményét,

db) által, a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezéskor kitöltött - a Hszt. 3. melléklete szerinti - adatlapot, ha az rendelkezésre áll."

47. § (1) A kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kifogástalan életvitel ellenőrzését meg kell szüntetni, ha)

"d) a rendvédelmi oktatási intézmény tanulójának jogviszonya megszűnik,

e) a 2. § (1) bekezdése szerint a kifogástalan életvitel ellenőrzés kezdeményezésére jogosult a kérelmét visszavonta, vagy"

(2) A kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A kifogástalan életvitel ellenőrzését meg kell szüntetni, ha)

"f) a rendvédelmi tisztjelölt rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya megszűnik."

19. A nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról szóló 200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

48. § A nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról szóló 200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya a nemzetközi szervezetnél nemzeti szakértőként foglalkoztatott magyar állampolgárságú, kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott személyekre, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek (a továbbiakban: rendvédelmi szerv) hivatásos állományának tagjára, a küldő közigazgatási és rendvédelmi szervre, továbbá a nemzeti szakértő jelölésében érintett egyéb szervekre terjed ki."

49. § A nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról szóló 200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § A rendvédelmi szervek hivatásos állományának tagja a nemzetközi szervezetbe való vezénylésére a rendvédelmi szerv Hszt. szerinti országos parancsnoka vagy országos főigazgatója - a nemzetközi szervezet felhívásában meghatározott nemzeti szakértői álláshely betöltésére vonatkozó alkalmassági vizsgálata és a jelölt írásbeli hozzájárulása alapján - kezdeményezheti a jelölést. A jelölést a küldő rendvédelmi szervet irányító miniszter a külpolitikáért felelős miniszter útján teszi meg a nemzetközi szervezet felé. A jelölésre egyebekben a 3. §-ban foglaltakat kell alkalmazni."

50. § A nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról szóló 200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(7) A (3) bekezdés vagy ennek hiányában a (4) bekezdés szerinti megállapodáson kívül a nemzeti szakértői foglalkoztatás időtartamára a jelölt beosztási okiratát, kinevezését is módosítani kell a Kit. és a Küt. előírásai szerint a nemzeti szakértői foglalkoztatás által érintett tartalmi elemeiben. A rendvédelmi szervek hivatásos állományának tagja esetében a Hszt. előírásainak megfelelően a külföldre vezénylési okmány és a rendelkezési állományba helyezés kiadmányozása szükséges. A nemzeti szakértői foglalkoztatás időtartama alatt a külföldre vezényelt álláshelyén vagy szolgálati beosztásában ellátandó feladatainak a nemzeti szakértői feladatok ellátása minősül.

(8) A nemzetközi szervezetnél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás meghosszabbítására a 3. és 3/A. §-ban foglalt eljárásrendet kell alkalmazni, azzal, hogy a meghosszabbított foglalkoztatás nem haladhatja meg a két évet. A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás ezt követően több alkalommal, összesen négy évet meg nem haladó időtartamra indokolt esetben meghosszabbítható. Különösen indokolt esetben, ha a szolgálati érdek megkívánja, a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás - egy vagy több alkalommal - a négyéves időszak leteltét követően is engedélyezhető, legfeljebb összesen további két évre. Ha a rendvédelmi szerv hivatásos állományába tartozó tagjának a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatására a Hszt. 69. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, akkor a foglalkoztatás meghosszabbítására a Hszt. 69. § (1) bekezdésének a külföldre vezénylés meghosszabbítására vonatkozó rendelkezése alkalmazandó."

51. § A nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról szóló 200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet 6. alcíme a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § E rendeletnek az egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. §-a, 3/A. §-a és 4. § (7) és (8) bekezdése szerinti rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő nemzeti szakértői pályázatokra és jelölésekre is alkalmazni kell."

52. § A nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról szóló 200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet

a) 2. § 6. pontjában a "foglalkoztatott;" szövegrész helyébe a "foglalkoztatott, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban álló;" szöveg,

b) 2. § 7. pontjában a "tevékenységet végez" szövegrész helyébe a "tevékenységet, a Hszt. 109. § (5) bekezdése szerint gyakorolható tevékenységet végez" szöveg,

c) 2. § 8. pontjában a "szerinti, valamint a Küt. 2. § (1) bekezdése szerinti különleges jogállású szerv;" szövegrész helyébe a "szerinti, a Küt. 2. § (1) bekezdése szerinti különleges jogállású szerv, valamint a Hszt. 1. § (1) bekezdése szerinti rendvédelmi szerv;" szöveg,

d) 2. § 9. pontjában a "kormányzati szolgálati" szövegrész helyébe a "kormányzati, hivatásos szolgálati" szöveg,

e) 7. § (1) bekezdésében az "a Kit. és a Küt. szerinti" szövegrész helyébe az "a Kit., a Küt. és a Hszt. szerinti" szöveg

lép.

20. Záró rendelkezések

53. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 10. alcím, a 18. alcím, a 19. alcím, a 21. § és az 5. melléklet 2023. február 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A köztársasági elnöknek
Budapest
HONOSÍTÁSI KÉRELEM
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1), (2), (2a), (4), (5) és (7) alapján
Alulírott........................................................és házastársam,..........................................................kérem/kérjük,
hogy .................................................................................................................... nevű kiskorú vagy
cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(i)mmel/inkkel együtt a magyar állampolgárságról szóló
1993. évi LV. törvény alapján honosítani és erről részemre/részünkre okiratot kiállítani
szíveskedjen.
A KÉRELMEZŐ
I. A kérelmező személyi adatai:
1. Házassági neve:.................................................................................................................................
Születési családi neve: .........................................................................................................................
Születési utóneve(i): .............................................................................................................................
Előző (születési) családi neve: ...........................................................................................................
Előző utóneve(i): ....................................................................................................................................
Neme: férfi □ nő □
2. Születési helye: ................................................................................ (ország, tartomány, szövetségi
állam) .................................................................................(város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
Születési ideje:..............év.................................................................hó..................nap
3. Állampolgársága(i): ......................................................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: .......................................................
4. Előző állampolgársága:...............................................................................................................................
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte és az milyen módon szűnt meg:......................
....................................................................................................................................
5. Lakóhelye: □□□□.................................................................................(város, község)
.....................................................(utca).........(hsz.).........(ép./lh.).........(em.).........(ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□....................................................................(város, község)
.....................................................(utca).........(hsz.).........(ép./lh.).........(em.).........(ajtó)
Telefonszáma: ........................................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe: ......................................................................................................
Utolsó külföldi lakóhelye: ...................................(ország) ......................................(város, község)
közelebbi cím: ........................................................(utca, házszám stb.)
Mikor és milyen úti okmánnyal érkezett Magyarországra:...............................................................
....................................................................................................................................................
6. Legmagasabb iskolai végzettsége:......................................................................................................
Magyar tannyelvű nevelési-oktatási intézményben szerzett alap-, közép- vagy felsőfokú
végzettsége: ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Intézmény megnevezése, székhelye:......................................................................................................
Bizonyítvány/oklevél száma, kelte: ..........................................................................................................
7. Megélhetésének forrása:..........................................................................................................................
Foglalkozása: ...................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: .........................................................................................................................
Munkahelye címe: ..........................................................................................................................................
Munkahelyi telefonszáma: ...........................................................................................................................
Munkahelyei az elmúlt öt évben Magyarországon: .............................................................................
II. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:
1. Családi állapota:
nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □ nős/férjes □ özvegy □ elvált □
Házasságkötésének helye: ............................................................ideje: ..................................................
2. Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése:............................................................
Az ítélet száma: ................................................................................................................................................
Jogerőre emelkedésének ideje: ...................................................................................................................
3. Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje:...................................................................
4. Ha a jelenlegi házassága nem az első:
a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje: ............................................
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: ............................................................
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után: ...............................................
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:.........................
A jelenlegit megelőző házastársa neve: ...................................................................................................
születési helye: .................................................................................................................................................
ideje: ....................................................................................................................................................................
állampolgársága: .............................................................................................................................................
Ha a jelenlegit megelőzően a 4. pontban foglaltakon kívül több házassága is volt, ennek adatai
(a 4. pontban foglalt részletezés szerint): ......................................................................................................
III. A kérelmező felmenőire vonatkozó adatok:
1. Apja neve:.......................................................................................................................................................
Apja születési helye: ......................................(ország) ...........................................(város, község)
ideje: .....................................................................................................................................................................
Apja állampolgársága: .....................................................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár: ..................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ..............................................................................................................................
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:
Apai nagyapja neve:..........................................................................................................................
születési helye:.........................................(ország).................................................(város, község)
ideje:.......................................................................................................................................................
Apai nagyanyja születési neve:......................................................................................................
születési helye:.........................................(ország).................................................(város, község)
ideje:.........................................................................................................................................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye:................................................................................
ideje:.........................................................................................................................................................
2. Anyja születési családi és utóneve:............................................................................................
Anyja születési helye: ......................................(ország) .........................................(város, község)
ideje: .........................................................................................................................................................
Anyja állampolgársága: .......................................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár: ...................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: .................................................................................................................
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:
Anyai nagyapja neve: ..........................................................................................................................
születési helye: .........................................(ország) .................................................(város, község)
ideje: .........................................................................................................................................................
Anyai nagyanyja születési neve: ......................................................................................................
születési helye: .........................................(ország) .................................................(város, község)
ideje: ..........................................................................................................................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye: ................................................................................
ideje: ..........................................................................................................................................................
3. Szülei házasságkötésének helye:...............................(ország)................................(város, község)
ideje: ...........................................................................................................................................................
IV. A kérelmező magyarországi tartózkodásával kapcsolatos adatok:
Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának
- típusa: ......................................................................................................................................................
- száma: ......................................................................................................................................................
- kelte:..........................................................................................................................................................
- érvényességi ideje: ...............................................................................................................................
Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése:.................................................................................
Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje:..........................................................................
V. A kérelmezőre és hozzátartozóira vonatkozó adatok:
A kérelmező korábban kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet ...................................................mikor ................................
A kérelem ügyében hozott döntés vagy állampolgársági okirat száma: ............................................
Hozzátartozója szerzett-e magyar állampolgárságot?
(szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
igen □ nem □
1. A hozzátartozó neve:.........................................................................................................................
Születési helye:..........................................................................ideje:.................................................
Állampolgársági okirat száma: ............................................................................................................
2. A hozzátartozó neve:.........................................................................................................................
Születési helye: ..........................................................................ideje: ..................................................
Állampolgársági okirat száma: ............................................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy
visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be. igen □ nem □
Kérelmemet a következőkre alapozom:
(Az Önre vonatkozó részt szíveskedjen aláhúzni!)
-....................................................óta lakóhellyel rendelkezem Magyarországon;
- házastársam magyar állampolgár (elhunyt házastársam magyar állampolgár volt);
- kiskorú gyermekem magyar állampolgár;
- örökbefogadóm magyar állampolgár;
- magyar hatóság menekültként elismert;
- Magyarország mai területén születtem;
- kiskorúként telepedtem le Magyarországon;
- hontalan vagyok.
ÖNÉLETRAJZ
(nem szakmai)
kérelmező
A HÁZASTÁRS
Ha a házastárs is kérelmező, akkor valamennyi pontot szíveskedjen kitölteni.
Ha a házastárs nem kérelmező, akkor kizárólag a VI. rész 1., 2., 3. és 5. pontját magyar állampolgár
házastárs esetén, illetve a VI. rész 1., 2. és 3. pontját megszűnt házasság (házastárs halála, házasság
felbontása) esetén szíveskedjen kitölteni!
VI. A kérelmező házastársának születési adatai:
1. Házassági neve:.................................................................................................................................
Születési családi neve: .........................................................................................................................
Születési utóneve(i): ..............................................................................................................................
Előző (születési) családi neve:...........................................................................................................
Előző utóneve(i):..................................................................................................................................
Neme: férfi □ nő □
2. Születési helye:.......................................(ország, tartomány, szövetségi állam)...........................
.........................................(város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
Születési ideje:..................év.................................................hó............nap
3. Állampolgársága(i):
Jelenlegi állampolgárságát mikortól és milyen jogcímen szerezte: ...................................................
4. Előző állampolgársága:.....................................................................................................................
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte és az milyen módon szűnt meg:........
....................................................................................................................................................
5. Lakóhelye: □□□□.......................................................................(város, község)
.....................................................(utca).........(hsz.).........(ép./lh.).........(em.).........(ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□....................................................................(város, község)
.....................................................(utca).........(hsz.).........(ép./lh.).........(em.).........(ajtó)
Telefonszáma: ........................................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe: ......................................................................................................
Utolsó külföldi lakóhelye: ...................................(ország) ......................................(város, község)
közelebbi cím: ........................................................(utca, házszám stb.)
Mikor és milyen úti okmánnyal érkezett Magyarországra: ......................................................
6. Legmagasabb iskolai végzettsége:...............................................................................................
Magyar tannyelvű nevelési-oktatási intézményben szerzett alap-, közép- vagy felsőfokú
végzettsége: ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Intézmény megnevezése, székhelye: .................................................................................................
Bizonyítvány/oklevél száma, kelte: .....................................................................................................
7. Megélhetésének forrása:...................................................................................................................
Foglalkozása: .............................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: ...................................................................................................................
Munkahelye címe: ....................................................................................................................................
Munkahelyi telefonszáma: .....................................................................................................................
Munkahelyei az elmúlt öt évben Magyarországon: .......................................................................
VII. A kérelmező házastársának korábbi családi állapotára vonatkozó adatok:
Ha a jelenlegi házassága nem az első:
a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje: .................................................
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: ................................................................
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után: ...............................................
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje: .........................
A jelenlegit megelőző házastársa neve:.............................................................................................
születési helye:..........................................................................................................................................
ideje:.............................................................................................................................................................
állampolgársága:......................................................................................................................................
Ha az előbb feltüntetetteket megelőzően volt házassága, ennek adatai: ............................................
VIII. A kérelmező házastársának felmenőire vonatkozó adatok:
1. Apja neve:.............................................................................................................................................
Apja születési helye:.............................................(ország)....................................(város, község)
ideje: ...........................................................................................................................................................
Apja állampolgársága: ...........................................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár: .......................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ...................................................................................................................
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:
Apai nagyapja neve:...............................................................................................................................
születési helye:...........................................(ország)...............................................(város, község)
ideje: ...........................................................................................................................................................
Apai nagyanyja születési neve: ..........................................................................................................
születési helye: ...........................................(ország) ...............................................(város, község)
ideje: ............................................................................................................................................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye: .....................................................................................
ideje: ..............................................................................................................................................................
2. Anyja születési családi és utóneve:.................................................................................................
Anyja születési helye: ........................................(ország) .......................................(város, község)
ideje: .............................................................................................................................................................
Anyja állampolgársága: ..........................................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár: .......................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: .....................................................................................................................
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:
Anyai nagyapja neve: ..............................................................................................................................
születési helye: ...............................................(ország) ...........................................(város, község)
ideje: ............................................................................................................................................................
Anyai nagyanyja születési neve: .........................................................................................................
születési helye: ...............................................(ország) ...........................................(város, község)
ideje: ............................................................................................................................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye: ...................................................................................
ideje: ............................................................................................................................................................
3. Szülei házasságkötésének helye:................................(ország)...............................(város, község)
ideje: ............................................................................................................................................................
IX. A kérelmező házastársának magyarországi tartózkodásával kapcsolatos adatok:
Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának
- típusa:......................................................................................................................................................
- száma:......................................................................................................................................................
- kelte:........................................................................................................................................................
- érvényességi ideje:..............................................................................................................................
Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése:.....................................................................................
Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje:...............................................................................
X. A kérelmező házastársára és hozzátartozóira vonatkozó adatok:
A kérelmező házastársa korábban kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet...............................................mikor.......................................
A kérelem ügyében hozott döntés vagy állampolgársági okirat száma: ............................................
Hozzátartozója szerzett-e magyar állampolgárságot?
(szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
igen □ nem □
1. A hozzátartozó neve:.........................................................................................................................
Születési helye:......................................................................ideje:.....................................................
Állampolgársági okirat száma: ...........................................................................................................
2. A hozzátartozó neve:........................................................................................................................
Születési helye: ......................................................................ideje: .....................................................
Állampolgársági okirat száma: ............................................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy
visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be. igen □ nem □
Kérelmemet a következőkre alapozom:
(Az Önre vonatkozó részt szíveskedjen aláhúzni!)
- ............................................óta lakóhellyel rendelkezem Magyarországon;
- kiskorú gyermekem magyar állampolgár;
- örökbefogadóm magyar állampolgár;
- magyar hatóság menekültként elismert;
- Magyarország mai területén születtem;
- kiskorúként telepedtem le Magyarországon;
- hontalan vagyok.
ÖNÉLETRAJZ
(nem szakmai)
házastárs
A KÉRELMEZŐ(K) KISKORÚ GYERMEKE(I)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
1. Születési családi neve:..........................................................utóneve:.............................................
Születési helye:.........................................(ország).................................................(város, község)
ideje: .............................................................................................................................................................
Anyja születési és családi neve: .............................................................................................................
Apja neve: ...................................................................................................................................................
Állampolgársága: ......................................................................................................................................
2. Születési családi neve:..........................................................utóneve:.............................................
Születési helye: .........................................(ország) .................................................(város, község)
ideje: .............................................................................................................................................................
Anyja születési és családi neve: ............................................................................................................
Apja neve: ...................................................................................................................................................
Állampolgársága: ......................................................................................................................................
3. Születési családi neve:..........................................................utóneve:.............................................
Születési helye: .........................................(ország) .................................................(város, község)
ideje: .............................................................................................................................................................
Anyja születési és családi neve: .............................................................................................................
Apja neve: .....................................................................................................................................................
Állampolgársága: .......................................................................................................................................
4. Születési családi neve:..........................................................utóneve:.............................................
Születési helye: .........................................(ország) .................................................(város, község)
ideje: .............................................................................................................................................................
Anyja születési és családi neve: ............................................................................................................
Apja neve: ...................................................................................................................................................
Állampolgársága: ......................................................................................................................................
NÉVMÓDOSÍTÁS
A névmódosítás lehetőségéről a tájékoztatást megkaptam.
Névmódosítást kérek/kérünk (az alábbi kérelmet ki kell tölteni) □
Névmódosítást nem kérek/kérünk (az alábbi kérelmet nem kell kitölteni) □
Névmódosítás iránti kérelem
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. §-a alapján
Névmódosítási lehetőségek:
1. saját vagy felmenő egykori magyar születési családi nevének viselése
2. több tagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint a születési és házassági névből a
nemre utaló végződés vagy névelem elhagyása
3. utónév magyar megfelelőjének viselése
4. házastárs vagy volt házastárs saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevének
viselése
5. elhalt anyja nevének magyar nyelven történő feltüntetése
(A fentiek alapján kérem a választást a megfelelő szám feltüntetésével jelölni és a kérelmezett név
rovatot ezzel egyezően kitölteni.)
Kérelmező □□□□□
Házassági nevem:..................................................................................................................................
Születési nevem:.....................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:
Születési név: ..........................................................................................................................................
Házassági név: ........................................................................................................................................
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a
következő formában:
születési családi név: ...........................................................utónév: ...............................................
Kérelmező □□□□□
Házassági nevem: ..................................................................................................................................
Születési nevem: .....................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:
Születési név: ...........................................................................................................................................
Házassági név: .........................................................................................................................................
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a
következő formában:
születési családi név: ........................................................... utónév: .................................................
Kérelmező gyermeke(i) □□□
Születési neve: .........................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: ....................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □□□
Születési neve: .........................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: ....................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □□□
Születési neve: .........................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:....................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □□□
Születési neve:.........................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:....................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □□□
Születési neve:.........................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:....................................................................................................................................
Névmódosítási kérelem alátámasztására mellékelem:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)
□ saját, illetve apám, anyám, nagyapám (távolabbi felmenőm) egykori állami születési anyakönyvi
kivonatát
□ kérelmező
□ házastárs
□ saját, illetve felmenőm születési családi nevét tartalmazó, korabeli magyar hatóság által kiállított
alábbi okmányt: személyazonosító (személyazonossági, személyi) igazolvány; útlevél;
lakcímbejelentő lap; katonakönyv; illetőségi bizonyítvány; korabeli iskolai bizonyítvány; egyéb
okirat:...........................................................................................................................................................
□ kérelmező
□ házastárs
□ az általam elhagyni kívánt névelem nyelvi jellemzőjéről
□ az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását vagy igazolását;
□ a Nyelvtudományi Intézet szakvéleményét;
□ egyéb szakvéleményt:
□ kérelmező
□ házastárs
□ elhalt anyám halotti anyakönyvi kivonatát és hivatalos okiratot születési családi nevének
magyar nyelvű feltüntetésével
□ kérelmező
□ házastárs
MELLÉKLETEK
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)
□ születési anyakönyvi kivonat(ok)
□ házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata
□ a megélhetés igazolására:....................................................................................................................
□ a lakóhely (lakás, lakhatás) igazolására:..........................................................................................
□ alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról szóló igazolás(ok)
□ a vizsga alóli mentesülés igazolására:.............................................................................................
□ a gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz (és a
névmódosításhoz)
□ a cselekvőképtelen gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a hivatalból kiadásra
kerülő személyazonosító igazolványhoz
Egyéb iratok:.........................................................................................................................................
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő
hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.
NYILATKOZATOK
1. Kijelentem/kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
2. Kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok és nem folyik ellenem büntetőeljárás, továbbá az
elmúlt öt évben szándékos bűncselekmény miatt bíróság nem marasztalt el.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy kiskorú gyermekem honosításához a
másik szülő ...................................................................(név) hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni nem
tudom, a következő okok miatt (részletes indoklás):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

4. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti eljáráshoz csatoltam a ....................................................
okiratot, melyet kérek hivatalból beszerezni.
....................................................................................................................................................
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
5. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtása után bekövetkezett változásokról (pl. családi állapot
változása, gyermek születése, lakcím vagy elérhetőség változása stb.) az állampolgársági
ügyekben eljáró szervet 15 napon belül a változást igazoló okiratok egyidejű csatolásával
értesítem. A lakcímváltozást és egyéb elérhetőségek változását jelezni kell, arról iratot nem
szükséges mellékelni.
6. Az Ápt. 4. § (2a) és (7) bekezdésére alapozott kérelem esetén az állampolgársági esküt vagy
fogadalmat ......................országban ......................településen/magyar külképviseleten
kívánom/kívánjuk letenni.
Kelt:..............................................................................
........................................................
kérelmező aláírása

........................................................
házastárs aláírása
........................................................
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
.......................................................
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
A korlátozottan cselekvőképes kérelmező(ke)t meghallgattam.
A kérelmező(k) aláírását hitelesítem.
A kérelmező(k) személyazonosság(uk)at
...............................................típusú és.........................................számú.......................................-ig
...............................................típusú és.........................................számú.......................................-ig
...............................................típusú és .........................................számú ......................................-ig
...............................................típusú és .........................................számú ......................................-ig
érvényes személyazonosságot igazoló okirattal igazolták, valamint bemutatták a
...................................................számú
...................................................számú
...................................................számú
...................................................számú
lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
Ujjnyomat felvételezésre nem került sor, mert a kérelmező(k),
□ a 6. életévet még nem töltötte(ék) be,
□ annak adására ideiglenesen fizikailag képtelen(ek) vagy
□ annak adására fizikailag képtelen(ek).
P. H.
........................................................
a kérelmet átvevő aláírása
A kérelmező(ke)t tájékoztattam az alábbi törvényi feltétel hiányáról és az alábbi hiányosságokról:
................................................................................................................
................................................................................................................
........................................................
a kérelmet átvevő aláírása
A tájékoztatást tudomásul vettem.
Megjegyzéseim:.......................................................................................
................................................................................................................
.......................................................
kérelmező aláírása "

"

2. melléklet az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"10. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A köztársasági elnöknek
Budapest
HONOSÍTÁSI-VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. §-a
alapján
Alulírott........................................................és házastársam,..........................................................kérem/kérjük,
hogy .......................................................... nevű kiskorú vagy cselekvőképtelen nagykorú
gyermeke(i)mmel/inkkel együtt a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és
(3a) bekezdése, illetve 5. §-a alapján honosítani/visszahonosítani és erről részemre/részünkre
okiratot kiállítani szíveskedjen.
A KÉRELMEZŐ
I. A kérelmező személyi adatai:
1. Házassági neve:...............................................................................................................................................
Születési családi neve:.......................................................................................................................................
Születési utóneve(i):..........................................................................................................................................
Előző (születési) családi neve:........................................................................................................................
Előző utóneve(i):................................................................................................................................................
Neme: férfi □ nő □
2. Születési helye:.........................................(ország, tartomány, szövetségi állam)...........................
...................................(város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
Születési ideje:.................év.....................................hó........nap
3. Állampolgársága(i):.....................................................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte:.....................................................................
4. Előző állampolgársága: ..............................................................................................................................
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte és az milyen módon szűnt meg:.............................
....................................................................................................................................................................
5. Lakóhelye:
Magyarországon: □□□□...........................................................................................(város, község)
.......................................................................(utca) ................................................................(hsz.)
.......................................................................(ép./lh.) .........................(em.) .........................(ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□........................................................................................(város, község)
.......................................................................(utca) ................................................................(hsz.)
.......................................................................(ép./lh.) .........................(em.) .........................(ajtó)
Külföldön:.....................................................(ország)....................................................(település)
közelebbi cím:.........................................................................................................................................
Telefonszáma:.........................................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe:........................................................................................................
Egyéb elérhetősége:..............................................................................................................................
II. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:
1. Családi állapota:
nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □ nős/férjes □ özvegy □ elvált □
Házasságkötésének helye: .........................................................ideje: ................................................
2. Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése:......................................................
Az ítélet száma: .....................................................................................
Jogerőre emelkedésének ideje: ..............................................................

3. Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje:

4. Ha a jelenlegi házassága nem az első:
a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje: ................................................
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: ................................................................
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után:.............................................
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:
A jelenlegit megelőző házastársa neve: .....................................................................................................
születési helye: .........................................................................................................................................
ideje: ........................................................................................................................................................
állampolgársága: ......................................................................................................................................
Ha a jelenlegit megelőzően a 4. pontban foglaltakon kívül több házassága is volt, ennek adatai
(a 4. pontban foglalt részletezés szerint):
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. A kérelmező szüleire vonatkozó adatok:
1. Apja neve:........................................................................................................................................................
Apja születési helye: ........................................(ország) .........................................(város, község)
ideje: ......................................................................................................................................................................
Apja állampolgársága: .....................................................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár: ..................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ..............................................................................................................................
2. Anyja születési családi és utóneve: ..........................................................................................................
Anyja születési helye: ..........................................(ország) .....................................(város, község)
ideje: .....................................................................................................................................................................
Anyja állampolgársága: ...................................................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár: ................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ..............................................................................................................................
3. Szülei házasságkötésének helye: ................................(ország) ...............................(város, község)
ideje: ......................................................................................................................................................................
IV. A kérelmet a következőkre alapozom:
(A megfelelőt szíveskedjen aláhúzni és kitölteni!)
A) Magyar állampolgár voltam.........................................-tól.........................................-ig.
Az egykori magyar állampolgárság megszerzésének módja:............................................................
Az egykori magyar állampolgárság megszűnésének módja:.............................................................
B) Felmenőm magyar állampolgár volt.
A felmenő neve:...................................................., születési helye:...........................................................
születési ideje: ............................................... , rokonsági fok: ....................................................................
Szíveskedjen a megnevezett felmenőtől való leszármazását levezetni:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
C) Legalább tíz éve érvényes házasságban élek olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelmem
benyújtásának időpontjában magyar állampolgár.
D) Legalább öt éve érvényes házasságban élek olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelmem
benyújtásának időpontjában magyar állampolgár és közös gyermekünk született.
V. A kérelmezőre és hozzátartozóira vonatkozó adatok:

A kérelmező korábban kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet ..................................................mikor ............................................
A kérelem ügyében hozott döntés vagy állampolgársági okirat száma: ............................................

Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
szerzett-e magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
1. A hozzátartozó neve:.....................................................................................................................................
Születési helye:...................................................................ideje:...................................................................
Állampolgársági okirat száma:.....................................................................................................................
2. A hozzátartozó neve:..................................................................................................................................
Születési helye:...................................................................ideje:.................................................................
Állampolgársági okirat száma:.....................................................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy
visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be.
igen □ nem □

Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □

Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet ...................................................mikor ........................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy
visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be.
igen □ nem □
ÖNÉLETRAJZ
(az életút bemutatása legfeljebb egy oldal terjedelemben, különös tekintettel az iskolai
tanulmányokra, munkahelyekre, a katonai szolgálat teljesítésének helyére, idejére, magyarországi
rokonok nevére, lakóhelyére)
kérelmező
A HÁZASTÁRS
Ha a házastárs is kérelmező, akkor valamennyi pontot szíveskedjen kitölteni!
Ha a házastárs nem kérelmező, akkor kizárólag a VI. rész 1., 2. és 3. pontját - magyar állampolgár
házastárs esetén, illetve megszűnt házasság (házastárs halála, házasság felbontása) esetén is -
szíveskedjen kitölteni!
VI. A kérelmező házastársának személyi adatai:
1. Házassági neve:...........................................................................................................................................
Születési családi neve: ..................................................................................................................................
Születési utóneve(i): ......................................................................................................................................
Előző (születési) családi neve: ......................................................................................................................
Előző utóneve(i): ...............................................................................................................................................
Neme: férfi □ nő □
2. Születési helye: .......................................(ország, tartomány, szövetségi állam) .............................
..................................................(város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
Születési ideje: ...............................év............................................hó ...........nap
3. Állampolgársága(i): ......................................................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: .......................................................
4. Előző állampolgársága:.....................................................................................................................
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte és az milyen módon szűnt meg:........
5. Lakóhelye:
Magyarországon: □□□□...........................................................................................(város, község)
.......................................................................(utca) ................................................................(hsz.)
.......................................................................(ép./lh.) .........................(em.) .........................(ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□........................................................................................(város, község)
.......................................................................(utca) ................................................................(hsz.)
.......................................................................(ép./lh.) .........................(em.) .........................(ajtó)
Külföldön: .....................................................(ország) ....................................................(település)
közelebbi cím: ....................................................................................................................................
Telefonszáma:....................................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe:....................................................................................................................
Egyéb elérhetősége:..........................................................................................................................................
6. A korábbi családi állapotára vonatkozó adatok
Ha a jelenlegi házassága nem az első:
a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje: .................................................
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: ..............................................................
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után: ..............................................

........................................................................................................................................................
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:
........................................................................................................................................................
A jelenlegit megelőző házastársa neve: ...................................................................................................
születési helye: .................................................................................................................................................
ideje: ....................................................................................................................................................................
állampolgársága: ................................................................................................................................
Ha az előbb feltüntetetteket megelőzően volt házassága, ennek adatai: ............................................
........................................................................................................................................................

VII. A kérelmező házastárs szüleire vonatkozó adatok:
1. Apja neve:.............................................................................................................................................
Apja születési helye:...........................................(ország)......................................(város, község)
ideje: ..........................................................................................................................................................
Apja állampolgársága: .........................................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár:.......................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: .................................................................................................................
2. Anyja születési családi és utóneve:...................................................................................................
Anyja születési helye: ........................................(ország) .......................................(város, község)
ideje: ..........................................................................................................................................................
Anyja állampolgársága: .........................................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár: .....................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ...................................................................................................................
3. Szülei házasságkötésének helye:..............................(ország).................................(város, község)
ideje: ..........................................................................................................................................................
VIII. A kérelmemet a következőkre alapozom:
(A megfelelőt szíveskedjen aláhúzni és kitölteni!)
A) Magyar állampolgár voltam ...........................-tól ...........................-ig.
Az egykori magyar állampolgárság megszerzésének módja: ........................................................
Az egykori magyar állampolgárság megszűnésének módja:.........................................................
B) Felmenőm magyar állampolgár volt.
A felmenő neve: ................................................. , születési helye: ............................................................
születési ideje: ............................................... , rokonsági fok: ...................................................................
Szíveskedjen a megnevezett felmenőtől való leszármazását levezetni:
........................................................................................................................................................
IX. A kérelmező házastársára és hozzátartozóira vonatkozó adatok:
A kérelmező házastársa korábban kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet..................................................mikor.............................................
A kérelem ügyében hozott döntés vagy állampolgársági okirat száma: ............................................
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
szerzett-e magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
1. A hozzátartozó neve:..........................................................................................................................
Születési helye: ....................................................................ideje: .........................................................
Állampolgársági okirat száma:.............................................................................................................
2. A hozzátartozó neve:...........................................................................................................................
Születési helye: ....................................................................ideje: ..........................................................
Állampolgársági okirat száma:..............................................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy
visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be.
igen □ nem □
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet ................................................mikor ......................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy
visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be.
igen □ nem □
ÖNÉLETRAJZ
(az életút bemutatása legfeljebb egy oldal terjedelemben, különös tekintettel az iskolai
tanulmányokra, munkahelyekre, a katonai szolgálat teljesítésének helyére, idejére, magyarországi
rokonok nevére, lakóhelyére)
házastárs
A KÉRELMEZŐ(K) KISKORÚ GYERMEKE(I)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
1. Születési családi neve: .....................................................utóneve: ..................................................
Születési helye:........................................(ország)..................................................(város, község)
ideje: ..............................................................................................................................................................
Anyja születési és családi neve: ..............................................................................................................
Apja neve:......................................................................................................................................................
Állampolgársága:.........................................................................................................................................
2. Születési családi neve:.....................................................utóneve:..................................................
Születési helye:........................................(ország)..................................................(város, község)
ideje: ..............................................................................................................................................................
Anyja születési és családi neve: ..............................................................................................................
Apja neve: ....................................................................................................................................................
Állampolgársága: .......................................................................................................................................
3. Születési családi neve:.....................................................utóneve:..................................................
Születési helye: ........................................(ország) ..................................................(város, község)
ideje: .............................................................................................................................................................
Anyja születési és családi neve: ............................................................................................................
Apja neve: ...................................................................................................................................................
Állampolgársága: ......................................................................................................................................
4. Születési családi neve:.....................................................utóneve:..................................................
Születési helye: ........................................(ország) ..................................................(város, község)
ideje: .............................................................................................................................................................
Anyja születési és családi neve: ...........................................................................................................
Apja neve: .................................................................................................................................................
Állampolgársága: ...................................................................................................................................
NÉVMÓDOSÍTÁS
A névmódosítás lehetőségéről a tájékoztatást megkaptam.
Névmódosítást kérek/kérünk (az alábbi kérelmet ki kell tölteni) □
Névmódosítást nem kérek/kérünk (az alábbi kérelmet nem kell kitölteni) □
Névmódosítás iránti kérelem
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. §-a alapján
Névmódosítási lehetőségek:
1. saját vagy felmenő egykori magyar születési családi nevének viselése
2. több tagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint a születési és házassági névből a
nemre utaló végződés vagy névelem elhagyása
3. utónév magyar megfelelőjének viselése
4. házastárs vagy volt házastárs saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevének
viselése
5. elhalt anyja nevének magyar nyelven történő feltüntetése
(A fentiek alapján kérem a választást a megfelelő szám feltüntetésével jelölni és a kérelmezett név
rovatot ezzel egyezően kitölteni.)
Kérelmező □□□□□
Házassági nevem:.........................................................................................................................................
Születési nevem: .....................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:
Születési név: ...............................................................................................................................................
Házassági név: ............................................................................................................................................
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a
következő formában:
születési családi név:........................................................utónév:.......................................................
Kérelmező házastársa □□□□□
Házassági nevem:.....................................................................................................................................
Születési nevem:.....................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:
Születési név:............................................................................................................................................
Házassági név:.........................................................................................................................................
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a
következő formában:
születési családi név:........................................................utónév:.......................................................
Kérelmező gyermeke(i) □□□
Születési neve:.........................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:.......................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □□□
Születési neve:.........................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:........................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □□□
Születési neve:.........................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:.........................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □□□
Születési neve:.........................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:.........................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □□□
Születési neve:.........................................................................................(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:..........................................................................................................................................
Névmódosítási kérelem alátámasztására mellékelem:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)
□ saját, illetve apám, anyám, nagyapám (távolabbi felmenőm) egykori állami születési anyakönyvi
kivonatát
□ kérelmező
□ házastárs
□ saját, illetve felmenőm születési családi nevét tartalmazó, korabeli magyar hatóság által kiállított
alábbi okmányt: személyazonosító (személyazonossági, személyi) igazolvány; útlevél;
lakcímbejelentő lap; katonakönyv; illetőségi bizonyítvány; korabeli iskolai bizonyítvány; egyéb
okirat:............................................................................................................................................................
□ kérelmező
□ házastárs
□ az általam elhagyni kívánt névelem nyelvi jellemzőjéről
□ az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását vagy igazolását;
□ a Nyelvtudományi Intézet szakvéleményét;
□ egyéb szakvéleményt:...............................................................................................................................
□ kérelmező
□ házastárs
□ elhalt anyám halotti anyakönyvi kivonatát és hivatalos okiratot születési családi nevének
magyar nyelvű feltüntetésével
□ kérelmező
□ házastárs
MELLÉKLETEK
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)
□ születési anyakönyvi kivonat(ok)
□ házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata
□ a gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz, visszahonosításhoz,
névmódosításhoz
□a cselekvőképtelen gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a hivatalból kiadásra
kerülő személyazonosító igazolványhoz
Egyéb iratok:.........................................................................................................................................
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő
hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.
NYILATKOZATOK
1. Kijelentem/kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
2. Kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok és nem folyik ellenem büntetőeljárás, továbbá az
elmúlt öt évben szándékos bűncselekmény miatt bíróság nem marasztalt el.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
3. Kijelentem, hogy értem és beszélem a magyar nyelvet.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
4. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott kérelem esetében - az Ápt. 4. § (3a) bekezdés a) pont aa)
alpontjában meghatározott esetben - kijelentjük, hogy házasságunk legalább tíz éve fennáll.
5. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott kérelem esetében - az Ápt. 4. § (3a) bekezdés a) pont ab)
alpontjában meghatározott esetben - kijelentjük, hogy házasságunk legalább öt éve fennáll.
6. Az állampolgársági esküt vagy fogadalmat ..............................................................
országban ..........................................................................................településen/magyar külképviseleten
kívánom/kívánjuk letenni.
7. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy kiskorú gyermekem honosításához a
másik szülő ............................................................................................................(név) hozzájáruló nyilatkozatát
beszerezni nem tudom, a következő okok miatt (részletes indoklás):
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
8. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti eljáráshoz csatoltam
a .................................................. ....................................................................... okiratot, melyet kérek hivatalból
beszerezni.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
9. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtása után bekövetkezett változásokról (pl. családi állapot
változása, gyermek születése, lakcím vagy elérhetőség változása stb.) az állampolgársági
ügyekben eljáró szervet 15 napon belül a változást igazoló okiratok egyidejű csatolásával
értesítem. A lakcímváltozást és egyéb elérhetőségek változását jelezni kell, arról iratot nem
szükséges mellékelni.
Kelt: ..............................................................................
..................................................
kérelmező aláírása
..................................................
házastárs aláírása
..................................................
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
..................................................
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
A korlátozottan cselekvőképes kérelmező(ke)t meghallgattam.
A kérelmező(k) aláírását hitelesítem.
A kérelmező(k) személyazonosság(uk)at
...............................................típusú és .........................................számú .......................................-ig
...............................................típusú és .........................................számú .......................................-ig
...............................................típusú és .........................................számú .......................................-ig
...............................................típusú és .........................................számú .......................................-ig
érvényes okirattal igazolták.
Tanúsítom, hogy a nagykorú, cselekvőképes kérelmező:
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
Tanúsítom, hogy a nagykorú, cselekvőképes kérelmező házastársa:
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
Tanúsítom, hogy a korlátozottan cselekvőképes kérelmező:
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
Tanúsítom, hogy a korlátozottan cselekvőképes kérelmező:
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
Megjegyzés a nyelvismeretre vonatkozóan:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Ujjnyomat felvételezésre nem került sor, mert a kérelmező(k),
□ a 6. életévet még nem töltötte(ék) be,
□ annak adására ideiglenesen fizikailag képtelen(ek) vagy
□ annak adására fizikailag képtelen(ek).
P. H.
....................................................
a kérelmet átvevő aláírása
A kérelmező(ke)t tájékoztattam az alábbi törvényi feltétel hiányáról és az alábbi hiányosságokról:
....................................................................................................
....................................................................................................
..................................................
a kérelmet átvevő aláírása
A tájékoztatást tudomásul vettem.
Megjegyzéseim: ...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................
kérelmező aláírása"

"

3. melléklet az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelethez

Az adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat adattartalma

1. Érintett

1.1. családi neve,

1.2. utóneve, utónevei,

1.3. születési neve,

1.4. anyja születési neve,

1.5. lakóhelye,

1.6. tartózkodási helye,

1.7. személyi azonosítója.

2. Nyilatkozat arról, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az érintett a róla nyilvántartott adatok kiadását megtiltja

2.1. tudományos kutatás céljából,

2.2. közvélemény-kutatás és piackutatás céljából vagy

2.3. teljeskörűen."

4. melléklet az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"12. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
Sorszám:
1.) A kereskedői engedéllyel rendelkező forgalmazó* / javító* adatai:
- megnevezése:.............................................................................................................................................................................................
- adószáma vagy statisztikai jele:..................................................................................................................................................................
- rendőrhatósági engedélyének (határozat) száma:........................................................................................................................................
- engedélyezett tevékenységi hely címe:.......................................................................................................................................................
- engedélyt kiállító rendőrhatóság:................................................................................................................................................................
2.) A tartási engedéllyel rendelkező szervezet / személy adatai:
Szervezet esetén:
- megnevezése: ............................................................................................................................................................................................
- adószáma vagy statisztikai jele:..................................................................................................................................................................
- székhelye: .................................................................................................................................................................................................
- rendőrhatósági engedélyének száma: ........................................................................................................................................................
- engedélyt kiállító rendőrhatóság:................................................................................................................................................................
Természetes személy / szervezet esetén kereskedelmi meghatalmazottja:
- családi és utóneve: ....................................................................................................................................................................................
- születési családi és utóneve: .....................................................................................................................................................................
- születési hely, év, hó nap:..........................................................................................................................................................................
- anyja születési családi és utóneve: ............................................................................................................................................................
- állampolgársága:........................................................................................................................................................................................
- lakóhelye:..................................................................................................................................................................................................
- személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:
- rendőrhatósági engedély száma:.................................................................................................................................................................
- engedélyt kiállító rendőrhatóság:................................................................................................................................................................
3.) Lőfegyver, lőfegyverdarab azonosító adatai:
- fajta: .....................................................................................................................................................................................................
- jelleg:.....................................................................................................................................................................................................
- gyártó:...................................................................................................................................................................................................
- típus:.....................................................................................................................................................................................................
- gyártási szám:........................................................................................................................................................................................
- kaliberjel:...............................................................................................................................................................................................
- kategória betűjele és száma: ..................................................................................................................................................................
4.) Átvétel célja:
- forgalmazás* (forgalmazó)
- alkatrésznek felhasználás* / javítás* (javító)
- tartás az engedélyben feltüntetett célra: vadászat* / munkavégzés* / sportlövészet* / céllövészet* / önvédelem* /
személy- és vagyonvédelem* filmgyártás*/színházi- és hagyományőrző használat*/oktatás/egyéb*:.......................................................
............................................................................................................................................................... .(tartási engedéllyel rendelkező)
5.) Átvétel helye és időpontja:..................................................................................................................................................................
átadó aláírásaátvevő aláírása
* A megfelelő rész aláhúzandó!"

"

5. melléklet az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 21a. sorral egészül ki:

(ABC)
21aa jogszabály vagy hatóság által előírt fokozott üzembiztonságú tűzoltó
berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának,
felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása
100 0003 000 000

6. melléklet az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet C. pontja a következő 2.3. ponttal egészül ki:

"2.3. a nem elektronikus úton tett nyilatkozat esetén a vezetői engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről és a találásról készült jegyzőkönyv."

2. A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet C. pontja a következő 5-6.1. ponttal egészül ki:

"5. PÁV kategória megszerzésének nyilvántartásban történő rögzítése esetén a PÁV határozat vagy PÁV alkalmassági vélemény, ha az a vizsgaközponttól nem érkezett meg elektronikus úton.

6. Egyéb alapiratok:

6.1. egyéb a nyilvántartásba történő bejegyzést megalapozó okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített példánya."

7. melléklet az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat a következő 68-70. sorral egészül ki:

(ABCDEF)
68Repülőtéri létesítményi
tűzoltóság kötelező
működtetésének
elrendelésére
vonatkozó eljárás
(a légiközlekedésről
szóló törvény szerinti
közös felhasználású
repülőtér és az állami
repülések célját szolgáló
repülőtér kivételével).
Főfoglalkozású létesítményi
tűzoltóság esetén a repülőterekhez
kapcsolódó követelményeknek és
igazgatási eljárásoknak
a 216/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében történő
meghatározásáról szóló,
2014. február 12-i
139/2014/EU rendelet
(a továbbiakban:
139/2014/EU rendelet) IV. melléklet
ADR.OPS.B.010 pontjának való
megfelelés, alkalomszerűen
igénybe vehető létesítményi
tűzoltóság esetén a nemzetközi
polgári repülésről Chicagóban,
az 1944. évi december hó 7. napján
aláírt Egyezmény Függelékeinek
kihirdetéséről szóló 2007. évi
XLVI. törvény mellékleteként
kihirdetett 14. Függelékében
(a továbbiakban: ICAO) tűzoltó
és mentő szolgálatra vonatkozó
előírásoknak való megfelelés.
Minden
esetben.
Légiközlekedési
hatóság
-30 nap
69Repülőtéri létesítményi
tűzoltóság kötelező
működtetésének
elrendelésére
vonatkozó eljárás
a légiközlekedésről
szóló törvény szerinti
közös felhasználású
repülőtér esetében.
Főfoglalkozású létesítményi
tűzoltóság esetén
a 139/2014/EU rendelet
IV. melléklet ADR.OPS.B.010
pontjának való megfelelés,
alkalomszerűen igénybe vehető
létesítményi tűzoltóság esetén
az ICAO tűzoltó és mentő szolgálatra
vonatkozó előírásoknak való
megfelelés.
Minden
esetben.
Légiközlekedési
hatóság
-30 nap
70Repülőtéri létesítményi
tűzoltóság kötelező
működtetésének
elrendelésére
vonatkozó eljárás
a légiközlekedésről
szóló törvény szerinti
közös felhasználású
repülőtér esetében.
A 139/2014/EU rendelet és
az ICAO által a tűzoltó szolgálat
személyi és eszközállományára
meghatározott minimális
követelményeknek való
megfelelés, valamint a személyi
állomány képesítésére vonatkozó
előírásoknak való megfelelőség
vizsgálata.
Minden
esetben.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv központi
szerve
--

Tartalomjegyzék