Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), b), c), k), l) és r) pontjában és (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. §

(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (2) bekezdése a következő c)-d) pontokkal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

"c) irányadó időszak: az ellátásra jogosultságot megelőző naptári év első napjától az ellátásra jogosultságot megelőző napig terjed, ha a biztosítás folyamatos,

d) számítási időszak: az Ebtv. 48. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott időszak."

(2) A Vhr. 1. §-a a következő új (8) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (8) és (9) bekezdés számozása (9) és (10) bekezdésre változik:

"(8) A Kormány vasutas egészségbiztosítási szervként a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztárat jelöli ki az Ebtv. 65. § (2) bekezdésében, valamint 70. § (3)-(4) bekezdésében foglalt feladatok ellátására."

2. §

A Vhr. 10/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az OEP a hivatalos honlapján folyamatosan közzéteszi a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 3. § b) pontja szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek tárgyában megkötött, az Ebtv. és a Gyftv. szerinti támogatásvolumen-szerződések következő tartalmi elemeit:

a) a szerződő felek megnevezése, a szerződés tárgyát képező termékek neve,

b) a szerződés időbeli hatálya,

c) a szerződés által érintett eü. indikációs pont száma, valamint

d) a szerződésben megjelölt gyártói befizetés megállapításának módja - azaz határérték vagy dobozonkénti befizetés - a határérték vagy a dobozonkénti befizetés forintösszegének, illetve százalékos mértékének megnevezése nélkül.

A közzétételi kötelezettség a szerződés időbeli hatályának kezdő napjától a hatály lejártát követő második hónap utolsó napjáig áll fenn."

3. §

A Vhr. 12/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Közösségi rendelet szerinti formanyomtatványt, illetőleg az Európai Egészségbiztosítási Kártyát (a továbbiakban: EU-Kártya) a biztosított az ország területén bármely REP-nél, illetve kirendeltségnél igényelheti. Az EU-Kártyát az érvényes jogviszonnyal rendelkező igénylő személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve postai úton veheti át."

4. §

(1) A Vhr. 12/B. § (11)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Ha az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi ellátás igénybevételekor az (1) bekezdés szerinti adatkapcsolatnak az egészségügyi szolgáltató felelősségi körén kívüli okból eredő üzemzavara miatt nem tudja ellenőrizni, hogy az ellátást igénybe vevő személy a nyilvántartásban ellátásra jogosultként szerepel-e, mentesül az ellenőrzés elmulasztásához külön jogszabályban meghatározott finanszírozási jogkövetkezmények alól, feltéve, hogy az üzemzavart igazolni tudj a, és a hiba tényét annak észlelését követően azonnal, de legkésőbb a következő munkanapon írásban vagy elektronikusan jelzi az illetékes REP felé.

(12) E § alkalmazásában az egészségügyi szolgáltató felelősségi körén kívüli okból eredő üzemzavar az adatkapcsolat létesítéséhez igénybe vett, nem az egészségügyi szolgáltató ellenőrzése alatt álló távközlési vagy tápellátási rendszer üzemzavara."

(2) A Vhr. 12/B. §-a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

"(15) A kúraszerű fürdőgyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatással történő igénybevétele esetén az Ebtv. 5/B. § g) pontjában meghatározott ellátást nyújtó szolgáltatónak az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést egyszer, a kúra megkezdése előtt kell elvégeznie. A külön jogszabály szerint megszakításra kerülő kúra folytatásának megkezdése előtt az ellenőrzést ismételten el kell végezni."

5. §

A Vhr. 27/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a biztosított egyidejűleg fennálló több jogviszony alapján jogosult táppénzre, az egy-egy biztosítási jogviszony alapján járó táppénz összegének megállapításánál az irányadó időszakban megszűnt biztosítási jogviszonyból származó jövedelemnek a számítási időszakra jutó részét annak a táppénznek az alapjába kell beszámítani, ahol az egyidejűleg fennálló több jogviszony közül a jogviszony korábban kezdődött. Egyidejűleg kezdődő több jogviszony esetén abba a jogviszonyba kell beszámítani, ahol az igényt korábban benyújtották."

6. §

(1) A Vhr. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a baleseti táppénz számításánál figyelembe vehető időszakban végzett munkáért nem rendszeres jövedelmet fizetnek ki, a baleseti táppénz alapját képező nem rendszeres jövedelmet azon időtartam naptári napi napjainak számával kell elosztani, amelyre tekintettel azt kifizették. A nem rendszeres jövedelemre való jogosultság időtartamát a jogszabály rendelkezése, ennek hiányában a munkáltató nyilatkozata alapján kell megállapítani. A nem rendszeres jövedelem naptári napi összegének megállapításánál figyelembe vett napok száma nem lehet kevesebb a rendszeres jövedelem naptári napi összegének megállapításánál figyelembe vett napok számánál."

(2) A Vhr. 33. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a baleseti táppénz számításánál figyelembe vehető időszakban végzett munkáért nem rendszeres jövedelmet fizetnek ki, akkor a baleseti táppénz alapját képező naptári napi jövedelem kiszámításánál a rendszeres jövedelem naptári napi összegéhez hozzá kell adni a nem rendszeres jövedelem (4) bekezdés szerint megállapított naptári napi összegét."

7. §

A Vhr. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a foglalkoztatónál társadalombiztosítási kifizetőhely (a továbbiakban: kifizetőhely) nincs, a foglalkoztató a terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyedre, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó igény elbírálásához "Foglalkoztatói igazolás"-t állít ki, és azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal - gyermekgondozási díj iránti igény esetén az igénybejelentéssel - együtt három munkanapon belül a székhelye (telephelye) szerint illetékes REP-nek megküldi. A foglalkoztató a foglalkoztatói igazolásokat két példányban köteles kiállítani, és annak egy példányát öt évig megőrizni. A foglalkoztató az igény, illetve igazolások átvételét (beérkezését) hitelt érdemlő módon köteles igazolni."

8. §

A Vhr. 37/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tbj.-ben meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséggel járó jogviszony megszűnésekor a foglalkoztató a "Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához" elnevezésű nyomtatványon (a továbbiakban: jövedelemigazolás) köteles igazolni a megelőző naptári év első napjától a jogviszony megszűnésének napjáig a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmét és azon időtartamokat, amelyekre a biztosítottnak pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme nem volt. A jövedelemigazolásra külön fel kell vezetni az irányadó időszakban kifizetett nem rendszeres jövedelem végösszegét. A jövedelemigazolás mellékletét képező pótlapon kell szerepeltetni a nem rendszeres jövedelem összegét, jogcímét, megjelölve a kifizetésre való jogosultság időtartamát, valamint a kifizetés időpontját. A 27/A. § alkalmazásánál az irányadó időszakban megszűnt biztosítási jogviszonyból származó pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet - a biztosított kérésére - a foglalkoztató a jövedelemigazoláson igazolja."

9. §

(1) A Vhr. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A táppénzigény előterjesztésekor a keresőképtelenséget külön jogszabály rendelkezései szerint kiállított orvosi igazolással, a kórházi (klinikai) ápolást a kórház (klinika) által kiállított igazolással kell igazolni."

(2) A Vhr. 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultságot a terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolással, vagy ha a szülő nőt nem vették terhesállományba, akkor terhesgondozási könyvvel, a szülés bekövetkezésének időpontját pedig a gyermek születését igazoló anyakönyvi kivonattal kell igazolni. A jogosultságot a külön jogszabály szerinti C. 3110-52/V/új nyomtatvánnyal is lehet igazolni."

10. §

A Vhr. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a biztosított részére a táppénzt a REP folyósítja és a biztosítási jogviszony a táppénz folyósításának időtartama alatt megszűnik, a foglalkoztató köteles haladéktalanul értesíteni a folyósító REP-et a biztosítási jogviszony megszűnésének időpontjáról, valamint a megszűnéskor kifizetett jövedelmekről és azok jogcíméről."

11. §

A Vhr. a következő 49/D. §-sal egészül ki:

"49/D. § (1) Az Ebtv. 68-68/A. §-a alapján a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hatálya alá tartozó megtérítésre kötelezett helyett a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló rendelkezések alapján a biztosító áll helyt azzal, hogy e kötelezettségének átalányösszegben is eleget tehet. Az évenkénti átalányösszeg mértékét, az elszámolás ügyviteli rendjét az OEP a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást nyújtó biztosítókkal és a Magyar Biztosítók Szövetségével megállapodásban rendezi.

(2) Az Ebtv. 67-68/A. §-a alapján fennálló megtérítési kötelezettség teljesítésére a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynöksége az OEP-pel megállapodást köthet."

12. §

A Vhr. a következő 49/E. §-sal egészül ki:

"49/E. § Az Ebtv. 80. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott bejelentésre kötelezett a bejelentést az OEP által rendszeresített nyomtatványon, illetve program felhasználásával a REP-hez teljesíti."

13. §

A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az egynapos sebészeti, a kúraszerű ellátás és a járóbetegként igénybe vett komplex fürdőgyógyászati ellátás idejére a háziorvos igazolja a keresőképtelenséget."

14. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervére (a továbbiakban: OEP), a regionális egészségbiztosítási pénztárakra (a továbbiakban: REP, és a továbbiakban az OEP-pel együtt: finanszírozó), valamint a finanszírozóval az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerződött egészségügyi szolgáltatókra terjed ki."

15. §

A Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a a következő új (7) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (7) bekezdés számozása (8) bekezdésre változik:

"(7) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alkalmazásában a regionális egészségbiztosítási szervek felettes szerve az OEP központi szerve."

16. §

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Vhr.

a) 1. § (5)-(7) bekezdésében a "- ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik -" szövegrész,

b) 2. § (7) bekezdése,

c) 12/A. § (11)-(12) bekezdése,

d) 12/A. § (13) bekezdésében a "(11)-(12) bekezdésben" szövegrész,

e) 39/A. §-ában az " , ahol az anyakönyvi kivonat hátoldalára a gyermekgondozási díj igénylésének tényét rávezetik" szövegrész,

f) 49/C. § (2) bekezdése,

g) 51. § (5) bekezdése hatályát veszti.

(3) A Vhr. 8. § (1) bekezdés a) pontja a "megfelelő összeg," szövegrészt követően az "a külön jogszabály szerinti egyedi méretvétel alapján készített termék javítási díja legfeljebb az adott termék árához a javítás idején nyújtott társadalombiztosítási támogatás összegének megfelelő összeg lehet," szöveggel egészül ki.

(4) A Vhr.

a) 1. § (1) bekezdésében

aa) az "Országos Egészségbiztosítási Pénztárra" szövegrész helyébe az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervére" szöveg,

ab) az "igazgatási szerveire (a továbbiakban: MEP)" szövegrész helyébe az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár igazgatási szerveire, a regionális egészségbiztosítási pénztárakra (a továbbiakban: REP)" szöveg,

b) 1. § (5)-(7) bekezdésében, 11/C. § (3) bekezdésében, 12/A. § (8) és (14) bekezdésében, 22. § (12) bekezdésében, 22/A. § (2)-(3) bekezdésében a "MEP-et" szövegrész helyébe a "REP-et" szöveg,

c) 2. § (2) bekezdés i) pontjában a "megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztár (a továbbiakban: MEP)" szövegrész helyébe a "REP" szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés a) pontjában, 11/B. § (1) bekezdésében a "MEP-pel" szövegrész helyébe a "REP-pel" szöveg,

e) 10/A. § (2) bekezdésében a "Gazdasági és Közlekedési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium" szöveg,

f) 11. § (12) bekezdésében, 11/B. § (4)-(5) bekezdésében, 11/D. § (4)-(5) bekezdésében, 11/E. § (5) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 12/A. § (1) bekezdés második mondatában, (3), (8), (10), (13), (14) és (16) bekezdésében, 12/B. § (13) bekezdésében, 14. § (1) és (3) bekezdésében, 15. § (1)-(2) bekezdésében, 16. § (1), (3)-(4) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 19. §-ában, 20. §-ában, 21. § (2) bekezdésében, 22. § (4) és (9) bekezdésében, 24. §-ában, 25. § (1)-(3) bekezdésében, 31/D. § (3) és (6) bekezdésében, 31/E. §-ában, 31/G. § (2) és (3) bekezdésében, 37. § (4) bekezdésében, 38/A. § (1) és (3) bekezdésében, 39. § (1)-(2) bekezdésében, 40. § (2) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésében, 45. (1) és (5)-(7) bekezdésében, 49. § (2) és (5)-(6) bekezdésében, 49/C. § (1) bekezdésében a "MEP" szövegrészek helyébe a "REP" szöveg,

g) 11/B. § (2) bekezdésében, 11/D. § (1) bekezdésében, 12/A. § (10) bekezdésében, 31/G. § (1) bekezdésében, 37. § (2) bekezdésében a "MEP-nél" szövegrész helyébe a "REP-nél" szöveg,

h) 12. § (11) bekezdésében a "Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: FPEP)" szövegrész helyébe a "Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár" szöveg, valamint az "az FPEP-pel" szövegrész helyébe az "a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral" szöveg,

i) 12/A. § (1) bekezdésében az "a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztár (a továbbiakban: MEP)" szövegrész helyébe az "az ország területén bármely REP" szö veg,

j) 12/A. § (8) bekezdésében a "MEP-től" szövegrész helyébe a "REP-től" szöveg,

k) 12/A. § (8) bekezdésében, 31/D. § (1) bekezdésében, 37/A. § (2) bekezdésében, 38/A. § (1) bekezdésében, 49/B. §-ában a "MEP-hez" szövegrész helyébe a "REP-hez" szöveg,

l) 12/B. §

la) (1) bekezdésében a "forgalmazója, valamint" szövegrész helyébe a "forgalmazója, 18. életévet be nem töltött személyek csoportos gyógyúszása, valamint" szöveg,

lb) (5) bekezdés b) pontjában az "a lakóhelye szerint illetékes MEP-et" szövegrész helyébe az "az ország területén bármely REP-et" szöveg,

m) 22. § (10) bekezdésében az "Országos Egészségbiztosítási Pénztárral" szövegrész helyébe az "OEP-pel" szöveg,

n) 27/A. § (3) bekezdésében az "az egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséget" szövegrész helyébe az "a pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséget" szöveg,

o) 28. § (4) bekezdésében az "egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség" szövegrész helyébe a "pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség" szöveg, valamint az "egészségbiztosítási járulék fizetésére" szövegrész helyébe a "pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére" szöveg,

p) 37. § (2) bekezdésében a "telephelye" szövegrész helyébe a "székhelye" szöveg,

q) 42. § (1) bekezdésében a "táppénz folyósításának" szövegrész helyébe a "táppénz és baleseti táppénz folyósításának" szöveg, a "benyújtását követő 3. munkanapon" szövegrész helyébe a "benyújtásával igényelt ellátás elbírálását követő 3 munkanapon" szöveg, a "táppénz jogosultsága" szövegrész helyébe a "táppénz, baleseti táppénz jogosultsága" szöveg,

r) 43. § (4) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében a "MEP-nek" szövegrész helyébe az "REP-nek" szöveg,

s) 43/A. § (1) bekezdésében az "FPEP-nél" szövegrész helyébe a "Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztárnál" szöveg,

t) 49/A. §-ában az "az egészségbiztosítási igazgatási szerv" szövegrész helyébe az "a REP" szöveg

lép.

(5) A Kr.

a) 2. § (1) bekezdés d) pontjában a "Megyei, Fővárosi Egészségbiztosítási Pénztár, illetve Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság (a továbbiakban együtt: MEP)" szövegrész helyébe a "regionális egészségbiztosítási pénztár (a továbbiakban: REP)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés e) pontj ában az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP)" szövegrész helyébe az "a REP-pel" szöveg,

c) 2. § (3)-(4) bekezdésében, 7. § (7) bekezdésében a "MEP-pel" szövegrész helyébe a "REP-pel" szöveg,

d) 6. § (3) bekezdésében a "MEP-nél" szövegrész helyébe a "REP-nél" szöveg,

e) 7. § (1) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, valamint 4. számú melléklet VI. pontjában a "MEP" szövegrészek helyébe a "REP" szöveg,

f) 7. § (2) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében a "MEP-hez" szövegrész helyébe a "REP-hez" szöveg,

g) 7. § (2) bekezdésében az "az OEP-pel" szövegrész helyébe az "a REP-pel" szöveg,

h) 7. § (5) bekezdésében az "a foglalkoztatott a közléstől" szövegrész helyébe az "a foglalkoztatott és a foglalkoztató a közléstől" szöveg,

i) 14. § (1) bekezdésében a "szerinti mágneses adathordozón kell megtenni, feltüntetve rajta" szövegrész helyébe a "szerint elektronikusan (ideértve a számítógépes adathordozót is) kell megtenni, feltüntetve" szöveg

lép.

(6) A Rendelet

a) 8. § (1), (3)-(5) bekezdésében, 10. § (1)-(2) bekezdésében, 11. § (5)-(6) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 21/A. §-ában, 22. § (1) és (3) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 31. § (7) bekezdésében, 33. § (9) bekezdésében, 35. § (8), (11) és (14) bekezdésében, 37. § (4) bekezdésében a "MEP" szövegrészek helyébe a "REP" szöveg,

b) 21. § (13) bekezdésében, 33. § (1) bekezdésében, 33/A. § (2) bekezdésében, 35. § (16) bekezdésében a "MEP-nek" szövegrész helyébe a "REP-nek" szöveg,

c) 23. § (3) bekezdésében, 35. § (15) bekezdésében a "MEP-pel" szövegrész helyébe a "REP-pel" szöveg,

d) 33. § (7) bekezdésében a "MEP-hez" szövegrész helyébe a "REP-hez" szöveg,

e) 2. számú melléklet "A) Változásbejelentés a bejelentkezett biztosítottak nyilvántartásáról" című jelentés utolsó mondatában az "a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz." szövegrész helyébe az "a területileg illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárhoz." szöveg,

f) 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" "9/a. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója" alpontjában a "MEP" szövegrész helyébe a "REP" szöveg,

g) 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" "17/a. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója" alpontjában a "MEP" szövegrész helyébe a "REP" szöveg,

h) 15. számú melléklet "CT/MRI jelentés adattartama" utolsó mondatában az "a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz." szövegrész helyébe az "a területileg illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárhoz." szöveg,

i) 17. számú melléklet "A tételes elszámolású eszközök és nagy értékű műtéti beavatkozások jelentésének adattartama" utolsó mondatában az "a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz." szövegrész helyébe az "a területileg illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárhoz." szöveg,

j) 17/A. számú melléklet "A tételes elszámolású gyógyszerek jelentésének adattartama" utolsó mondatában az "a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz." szövegrész helyébe az "a területileg illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárhoz." szöveg,

k) 18. számú melléklet "A műveseállomások által végzett dialíziskezelések jelentésének adattartalma" utolsó mondatában az "a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz." szövegrész helyébe az "a területileg illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárhoz." szö veg,

l) 23. számú melléklet "Havi mentési teljesítményjelentés adattartama" utolsó mondatában az "a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz." szövegrész helyébe az "a területileg illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárhoz." szöveg

lép.

17. §

(1) A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendeletben a "V" jelű adatlap kijelölési útmutatója 6. pontjában a "megyei társadalombiztosítási szervtől" szövegrész helyébe a "regionális egészségbiztosítási szervtől" szöveg lép.

(2) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdésében a "megyei egészségbiztosítási pénztárakkal" szövegrész helyébe a "regionális egészségbiztosítási pénztárral" szöveg lép.

(3) Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet

a) 13. § (4) bekezdésében a "megyei Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: MEP)" szövegrész helyébe a "regionális egészségbiztosítási pénztárral (a továbbiakban: REP)" szöveg,

b) 13. § (5) bekezdésében az "illetékes MEP-et" szövegrész helyébe az "illetékes REP-et" szöveg

lép.

(4) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdésében az "a megyei egészségbiztosítási szervek" szövegrész helyébe az "az illetékes regionális egészségbiztosítási szerv 3 képviselője" szöveg lép.

(5) A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "Országos Egészségbiztosítási Pénztárral" szövegrész helyébe az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervével" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében, 6/A. § (5) bekezdésében, 1. számú melléklet I. és II. pontjában a "MEP" szövegrészek helyébe a "REP" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében a "MEP-ek" szövegrész helyébe a "REP-ek" szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében a "MEP-hez" szövegrész helyébe a "REP-hez" szöveg,

e) 6/A. § (3) bekezdésében a "MEP-nél" szövegrész helyébe a "REP-nél" szöveg,

f) 6/A. § (7) bekezdésében a "MEP-et" szövegrész helyébe a "REP-et" szöveg

lép.

(6) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 60. § (6) bekezdésében a "Megyei Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész helyébe a "regionális egészségbiztosítási pénztár" szöveg lép.

(7) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdés c) pontjában a "megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztárnak (Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóságnak)" szövegrész helyébe a "regionális egészségbiztosítási pénztárnak" szöveg lép.

(8) A köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet

a) 38. § (2) bekezdésében a "Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: FPEP)" szövegrész helyébe a "Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral" szöveg,

b) 38. (3) bekezdésben az "a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész, (5) bekezdésében az "az FPEP" szövegrész helyébe az "a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár" szöveg

lép.

(9) A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a "megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztár (a továbbiakban: MEP)" szövegrész helyébe a "regionális egészségbiztosítási pénztár (a továbbiakban: REP)" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdés b) pontjában az "illetékes MEP-nél" szövegrész helyébe az "illetékes REP-nél" szöveg

lép.

(10) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 27. § (16) bekezdésében a "MEP" szövegrészek helyébe a "regionális egészségbiztosítási pénztár" szöveg lép.

(11) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 6/A. § (3) bekezdés g) pontjában az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész helyébe az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve (a továbbiakban: OEP)" szöveg,

b) 38. § (4) bekezdésében az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)" szövegrész helyébe az "OEP" szöveg

lép.

(12) A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13/B. § (8) bekezdésében az "Országos Egészségbiztosítási Pénztárat" szövegrész helyébe az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervét" szöveg lép.

(13) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésében az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész helyébe az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve" szöveg lép.

(14) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a) 28. § (4) bekezdésében az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) egészségügyi szolgáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes szervének jelenti, amely a térítés ellenjegyzése után a jelentést továbbítja az OEP részére" szövegrész helyébe az "egészségügyi szolgáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárnak (a továbbiakban: REP) jelenti, amely a térítés ellenjegyzése után a jelentést továbbítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve (a továbbiakban: OEP) részére" szöveg,

b) 28. § (5) bekezdésében az "az OEP egészségügyi szolgáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes szervéhez" szövegrész helyébe az "a székhelye (telephelye) szerint illetékes REP-hez" szöveg

lép.

(15) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) A REP-ek minden megyében legalább egy-egy kirendeltséget működtetnek az alapító okiratukban meghatározottak szerint."

(16) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében az "A REP-ek alapító okiratát az OEP főigazgatója adja ki." szövegrész nem lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter