2007. évi LI. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint egyes szakosított hitelintézetekről szóló törvények módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

38. §[39]

39. §[40]

40. §[41]

41. §[42]

42. §[43]

43. §[44]

44. §[45]

45. §[46]

46. §[47]

47. §[48]

48. §[49]

49. §[50]

50. §[51]

51. §[52]

52. §[53]

53. §[54]

54. §[55]

55. §[56]

56. §[57]

57. §[58]

58. §[59]

59. §[60]

60. §[61]

61. §[62]

62. §[63]

63. §[64]

64. §[65]

65. §[66]

66. §[67]

67. §[68]

68. §[69]

69. §[70]

70. §[71]

71. §[72]

72. §[73]

73. §[74]

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

74. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 70. §-a, 74. §-ának (2) bekezdése és 75. §-ának (19) bekezdése a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(3) E törvény 55. §-a, 56. §-a és 76. §-a 2007. október 1-jén lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések

75. § (1) A Hpt. - e törvény 30. §-ával beiktatott -76/B. § (4) bekezdésétől eltérően a 2009. december 31-ig benyújtott, az e törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti - hatálybalépésekor már működő hitelintézet belső minősítésen alapuló módszer alkalmazására irányuló kérelme esetén az engedélyezés feltételeként előírt hároméves időtartam helyett legalább egyéves időtartam is figyelembe vehető.

(2) A Hpt. - e törvény 30. §-ával beiktatott - 76/B. § (5) bekezdésétől eltérően a 2008. december 31-ig benyújtott, az e törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti - hatálybalépésekor már működő hitelintézet saját nemteljesítéskori veszteségráta, illetőleg hitelegyenértékesítési tényező becslés alkalmazására irányuló kérelme esetén az engedélyezés feltételeként előírt hároméves időtartam helyett legalább kétéves időtartam is figyelembe vehető.

(3) E törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti - hatálybalépésekor már működő azon hitelintézetnek, amely a kockázattal súlyozott kitettség értékét a belső minősítésen alapuló módszer szerint számítja ki, gondoskodnia kell arról, hogy a szavatoló tőkéje folyamatosan elérje vagy meghaladja a (5)-(7) bekezdésben rögzített összeget.

(4) E törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti - hatálybalépésekor már működő azon hitelintézetnek, amely a működési kockázat tőkekövetelményét a fejlett mérési módszer szerint számítja ki, gondoskodnia kell arról, hogy a szavatoló tőkéje folyamatosan elérje vagy meghaladja a (5)-(7) bekezdésben rögzített összeget.

(5) A (3) bekezdés szerinti hitelintézet szavatoló tőkéjének 2007. december 31-ig el kell érnie vagy meg kell haladnia az e törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti -hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályok szerinti minimális követelmény 95%-át.

(6) A (3) bekezdés szerinti hitelintézet szavatoló tőkéjének 2008. december 31-ig el kell érnie vagy meg kell haladnia az e törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti -hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályok szerinti minimális követelmény 90%-át.

(7) A (3) bekezdés szerinti hitelintézet szavatoló tőkéjének 2009. december 31-ig el kell érnie vagy meg kell haladnia az e törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti -hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályok szerinti minimális követelmény 80%-át.

(8) A (3)-(7) bekezdés alkalmazásában a szavatoló tőke meghatározásához a Hpt. - e törvény 74. §-ának (1) bekezdése szerinti hatálybalépését megelőző napon hatályos -5. számú melléklete szerint kell eljárni azzal, hogy az országkockázat tőkekövetelményéről szóló 16/2001. (III. 19.) PM rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni.

(9) E törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti - hatálybalépésekor már működő vagy engedélyezési eljárás alatt álló hitelintézet a Hpt. - e törvény 29. §-ával beiktatott - 76/A. §-a helyett 2008. január 1-jéig alkalmazhatja az e törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti -hatálybalépését megelőző napon hatályos, a tőkemegfelelési mutató számításáról szóló 13/2001. (III. 9.) PM rendeletben meghatározott kockázati súlyokat azzal, hogy

a) ahol a jogszabály korrigált mérlegfőösszeget említ, azon kockázattal súlyozott kitettség értéket kell érteni,

b) a hitelderivatívákhoz 100%-os ügyletkockázati súlyt kell rendelni.

(10) A (9) bekezdés szerint eljáró hitelintézet

a) a Hpt. - e törvény 41. §-ával módosított - 80. §-a helyett 2007. december 31-ig alkalmazhatja a Hpt. e törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti - hatálybalépését megelőző napon hatályos nagykockázatra vonatkozó rendelkezéseit,

b) 2007. december 31 -ig nem köteles megfelelni a hitelintézetek értékelési folyamatára vonatkozó, a Hpt. - e törvény 39. §-ával beiktatott - 76/K. §-ában foglaltaknak és a Hpt. - e törvény 54. §-ával beiktatott - 137/A. §-ában rögzített nyilvánosságra hozatali követelményeknek,

c) esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) 2007. december 31-ig nem alkalmazhatja a Hpt. - e törvény 57. §-ával beiktatott -145/A. §-ában foglalt felügyeleti felülvizsgálati rendelkezéseket,

d) működési kockázata tőkekövetelményének meghatározásakor a Hpt. - e törvény 38. §-ával beiktatott -76/J. §-a szerint számított tőkekövetelmény értékét csökkenteni kell a hitelintézet azon kockázatainak százalékos arányában, amelyre a hitelintézet a tőkemegfelelési mutató számításáról szóló 13/2001. (III. 9.) PM rendelet szerint tőkekövetelményt állapít meg,

e) a Hpt. - e törvény 28. §-ával módosított - 76. § (1) bekezdés a) pontjának 1. alpontjában foglaltakkal ellentétben 2007. december 31-ig a felhígulási kockázat tőkekövetelményére nem köteles szavatoló tőkével rendelkezni.

(11) A (9) bekezdés alkalmazása esetén a hitelintézet a kockázattal súlyozott kitettség érték kiszámításánál nem veheti figyelembe a Hpt. - e törvény 33-34. §-aival beiktatott - 76/E-76/F. §-át.

(12) A Hpt. - e törvény 30. §-ával beiktatott - 76/B. § (II) bekezdésétől eltérően 2017. december 31-ig a hitelintézet a 2007. december 31 -én tulajdonában lévő részesedések esetében a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásakor a sztenderd módszert is alkalmazhatja.

(13) A (12) bekezdés alkalmazásában a 2007. december 31-én tulajdonban lévő részesedések számát, valamint az ebből eredő pótlólagos részesedések számát kell figyelembe venni azzal, hogy a tulajdoni részesedés aránya nem növekedhet.

(14) A (12) bekezdés nem alkalmazható, ha a részesedések - e törvény 74. §-ának (1) bekezdése szerinti hatálybalépése után történő - értékesítését követően azt visszavásárolták.

(15) A (12) bekezdés szerinti részesedés a Hpt. - e törvény 32. §-ával beiktatott - 76/D. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti kitettségnek minősül és nem lehet levonni a 76/D. § (2) bekezdés szerinti számítás során.

(16) Az e törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti -hatálybalépésekor működő, a Hpt. hatálybalépését megelőzően létrehozott, kizárólag garanciavállalással, illetőleg készfizető kezesség vállalásával foglalkozó alapítvány legkésőbb 2007. december 31-ig köteles

a) alapító okiratát a Hpt. -ben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés érdekében módosítani, valamint

b) a Felügyelet részére benyújtani a pénzügyi vállalkozás engedélyezésére vonatkozó kérelmét és annak mellékleteit azzal, hogy az alapítvány az engedély megadásáig, de legkésőbb 2008. december 31-ig a Hpt. e törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti - hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseinek megfelelően folytathatja tevékenységét.

(17) Az alapítvány engedélyezési kérelmének elbírálása során a Hpt. 17. §-át a már működő tevékenységre és szervezeti formára tekintettel kell alkalmazni.

(18) Ha e törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti -hatálybalépésekor a (16) bekezdés szerinti alapítvány megválasztott, kinevezett vezetője az előírt követelményeknek nem felel meg, megbízatásának lejártáig e tisztséget betöltheti.

(19) Az e törvény - 74. §-ának (2) bekezdése szerinti -hatálybalépésekor már működő szövetkezeti hitelintézet a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 106. §-ának (1) bekezdésétől eltérően 2007. december 31-ig módosíthatja alapszabályát a Hpt. - e törvény 70. §-ával beiktatott - 216. §-a szerint.

(20) Az e törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti -hatálybalépésekor már működő vagy engedélyezési eljárás alatt álló hitelintézet a Hpt. - e törvény 28. §-ával módosított - 76. § (3) és (6) bekezdése helyett 2007. december 31-ig alkalmazhatja a Hpt. e törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti - hatálybalépését megelőző napon hatályos 76. §-ának (3) és (6) bekezdését.

76. § A pénzügyi intézmény; a kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó - pénzügyi intézménynek nem minősülő -vállalkozás; a 3. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott, a 2. számú melléklet I. fejezet 12. pontjának a) alpontja szerinti ügynöki tevékenységet végző vállalkozás és a bankképviselet által a Hpt. - e törvény 56. §-ával beiktatott - 139/A. §-a szerint fizetendő felügyeleti díj összegét az alábbiak szerint kell kiszámítani:

a) a 2007. évben alapdíjat nem kell fizetni,

b) a 2007. január 1-jétől 2007. szeptember 30-ig tartó időszak esetén a 2007. szeptember 30-án hatályos előírások szerint kell megállapítani a felügyeleti díj összegét a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendelete alapján a Felügyelet részére teljesített, 2007. szeptember 30-i időpontra vonatkozó adatszolgáltatásban szereplő adatok figyelembevételével,

c) a 2007. október 1-jétől 2007. december 31-ig tartó időszak esetén a 2007. október 1-jén hatályos előírások szerint kell megállapítani a változó díj összegét a 2007. évi éves beszámolóban szereplő adatok és a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendelete alapján a Felügyelet részére teljesített, 2007. szeptember 30-i időpontra vonatkozó adatszolgáltatásban szereplő adatok különbözetének figyelembevételével, és

d) a 2007. évi felügyeleti díj nem lehet több a 2006. évi felügyeleti díj 120 százalékánál.

77. § (1) A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltp.)- e törvény 80. §-ának (2) bekezdésével megállapított - 21. §-ának (2) bekezdése az e törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti - hatálybalépését követően kötött lakás-előtakarékossági szerződésekre kell alkalmazni.

(2) Az Ltp. - e törvény 80. §-a (4) bekezdésével megállapított - 24. §-ának (5) bekezdését az e törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti - hatálybalépését megelőzően kötött lakás-előtakarékossági szerződésekre is alkalmazni kell az e törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti - hatálybalépésekor folyamatban lévő vagy ezt követően indított igényérvényesítések és megkeresések esetében.

78. § E törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti - hatálybalépésekor jelzálog-hitelintézettel munkaviszonyban álló ingatlanértékelő vagy ingatlanértékelő szervezet megbízása esetén a szervezet alkalmazásában álló, az értékelést jóváhagyó vezető szakértő legkésőbb 2008. január 1-jétől köteles megfelelni a jelzálog-hitelintézetről és a jel-záloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.)- e törvény 82. §-ával megállapított - 3. §-ának (5) és (7) bekezdésében foglalt követelményeknek. E törvény - 74. §-ának (1) bekezdése szerinti - hatálybalépését követően a jelzálog-hitelintézet kizárólag olyan ingatlanértékelőt vehet alkalmazásba a Jht. - e törvény 82. §-ával megállapított - 3. §-ának (5) bekezdésében foglalt tevékenység végzésére, illetve új külső szervezet megbízása esetén az ingatlanértékelést olyan természetes személy hagyhatja jóvá, aki szerepel az ingatlanértékelői névjegyzékben.

79. § A Hpt. - e törvény 66. §-ával megállapított -175/A. §-a szerinti bírságösszegek kizárólag az e törvény 74. §-ának (1) bekezdése szerinti - hatálybalépését követően elkövetett jogsértő cselekmények tekintetében alkalmazhatók.

Módosuló jogszabályok

80. §[75]

81. §[76]

82. §[77]

Hatályát vesztő rendelkezések

83. §[78]

84. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 98/27/EK irányelve (1998. május 19.) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról, 4. cikk (1) bekezdése, illetve 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja [a 60. § (1) bekezdés, a Felügyelet eljárásában];

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/48/EK irányelve (2006. június 14.) a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott szöveg);

c) az Európai Parlament és a Tanács 2006/49/EK irányelve (2006. június 14.) a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozott szöveg) .

(2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktus végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a Felügyelet eljárásában:

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről, 4. cikk (6) bekezdésének f ) pontja [a 60. § (1) bekezdés].

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2007. évi LI. törvényhez[79]

2. melléklet a 2007. évi LI. törvényhez[80]

3. melléklet a 2007. évi LI. törvényhez[81]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 4-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[71] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[72] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[73] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[74] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[75] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[77] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[79] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[80] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

[81] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.12.01.

Tartalomjegyzék